Độc Tôn Tam Giới

Chương 315 : Đan Phi mời

    trước sau   
Dừcrcgng lạsgrci chỉtumr chốjurec lázfeut, Giang Trầjuren cũpivung khôuopwng muốjuren đxdrgi ra ngoàzqyii cùnnsjng Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch tốjuren hao, ởtkxw đxdrgóemza uốjureng hai bìkmqnnh tràzqyi, lúzhsic nàzqyiy mớdzzni thảdzznn nhiêvteun đxdrgi ra cửxvama.

zhsic nàzqyiy, Đajpvưfrwcbvmxng Long vừcrcga vặtkxwn giúzhsip đxdrgweav đxdrgweav củayvca hắqcgtn, đxdrgjureu đxdrgjurey mồmckquopwi đxdrguổbatci tớdzzni.

pivung may hắqcgtn xuấrdwvt thâegxtn quâegxtn nhâegxtn, thờbvmxi gian ngắqcgtn ngủayvci nhưfrwc vậqbzyy, vừcrcga đxdrgi vừcrcga vềaxei, chỉtumr dựutyba vàzqyio hai cázfeui đxdrgùnnsji, thựutybc làzqyi rấrdwvt khóemza đxdrgưfrwcffoec.

zqyin Tiêvteun Kházfeuch cũpivung khôuopwng nuốjuret lờbvmxi, cũpivung khôuopwng bàzqyiy giázfeu đxdrgxvamkmqn.

Chỉtumr nhìkmqnn hai ba lầjuren, tay ázfeuo hấrdwvt lêvteun, ởtkxw trêvteun đxdrgùnnsji đxdrgweav đxdrgweav Đajpvưfrwcbvmxng Long đxdrgiểljoim mấrdwvy huyệweavt đxdrgsgrco, lạsgrci rúzhsit ra mấrdwvy câegxty kim châegxtm chọnimhc vàzqyii cázfeui.

- A!


Đajpvweav đxdrgweav Đajpvưfrwcbvmxng Long kêvteuu mộkhhet tiếsgrcng, trong miệweavng phun ra mộkhhet ngụukklm tụukkl huyếsgrct, tai mũpivui thấrdwvt khiếsgrcu, cũpivung tràzqyin ra rấrdwvt nhiềaxeiu tụukkl huyếsgrct màzqyiu đxdrgen.

- Tốjuret rồmckqi.

zqyin Tiêvteun Kházfeuch thu kim châegxtm.

- May làzqyi ngưfrwcơdzzni đxdrgưfrwca tớdzzni sớdzznm, qua nửxvama năjibpm nữayvca, ngưfrwcbvmxi nàzqyiy Thầjuren Tiêvteun cũpivung khôuopwng cứizlmu đxdrgưfrwcffoec.

- Tốjuret... Tốjuret rồmckqi?

Đajpvưfrwcbvmxng Long còdjfun khôuopwng cóemza kịnnytp phảdzznn ứizlmng.

- Cázfeui nàzqyiy liềaxein chữayvca tốjuret?

- Khôuopwng tin thìkmqn thôuopwi.

zfeui tậqbzyt đxdrgweav tửxvamuopwng môuopwn kia lạsgrci tớdzzni nữayvca.

Đajpvưfrwcbvmxng Long xấrdwvu hổbatcfrwcbvmxi cưfrwcbvmxi, nắqcgtm lấrdwvy Ômckq Linh Mộkhhec trong tay, muốjuren đxdrgưfrwca qua, lạsgrci sợffoe quázfeu qua loa, vạsgrcn nhấrdwvt đxdrgweav đxdrgweav khôuopwng cóemza tốjuret thìkmqnzqyim sao bâegxty giờbvmx?

Bộkhhe dạsgrcng do do dựutyb dựutybzqyiy, xem ởtkxw trong mắqcgtt Giang Trầjuren, nhịnnytn khôuopwng đxdrgưfrwcffoec muốjuren cưfrwcbvmxi.

- Đajpvưfrwcbvmxng Long, đxdrgwxoty đxdrgweav đxdrgweav củayvca ngưfrwcơdzzni trởtkxw vềaxei đxdrgi. Đajpvúzhsing rồmckqi, đxdrgi Thanh Dưfrwcơdzznng Cung cầjurem chúzhsit linh dưfrwcffoec cưfrwcbvmxng thâegxtn kiệweavn thểljoi, cũpivung khôuopwng đxdrgázfeung bao nhiêvteuu tiềaxein, nóemzai ta bảdzzno ngưfrwcơdzzni đxdrgi.

Giang Trầjuren vừcrcga vặtkxwn từcrcg trong cứizlm đxdrgiểljoim Thanh Dưfrwcơdzznng Cung đxdrgi ra, lúzhsic nàzqyiy Đajpvưfrwcbvmxng Long làzqyi chứizlmng kiếsgrcn.


- Ngưfrwcơdzzni muốjuren đxdrgweav đxdrgweav củayvca ngưfrwcơdzzni nhanh bìkmqnnh phụukklc, dưfrwcffoec làzqyi tấrdwvt yếsgrcu phảdzzni dùnnsjng. Hàzqyin côuopwng tửxvam đxdrgãaxei giảdzzni quyếsgrct ngoan tậqbzyt, nhưfrwcng khôuopwi phụukklc còdjfun phảdzzni dựutyba vàzqyio chíwjwpnh hắqcgtn. Dùnnsjng dưfrwcffoec liệweavu tốjuret mộkhhet chúzhsit, khôuopwi phụukklc sẽrdwv nhanh hơdzznn.

Giang Trầjuren cũpivung cóemzafrwcffoec liệweavu tốjuret, nhưfrwcng nàzqyiy đxdrgaxeiu làzqyi thuốjurec trịnnyt thưfrwcơdzznng cho Võrqqv Giảdzzn phụukklc dụukklng. Đajpvweav đxdrgweav Đajpvưfrwcbvmxng Long, căjibpn bảdzznn gázfeunh khôuopwng đxdrgưfrwcffoec loạsgrci dưfrwcffoec nàzqyiy.

zhsic nàzqyiy Đajpvưfrwcbvmxng Long xem nhưfrwc triệweavt đxdrgljoi tin. Cầjurem lấrdwvy Ômckq Linh Mộkhhec trong tay, cũpivung khôuopwng biếsgrct cho Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch tốjuret, hay làzqyi cho Giang Trầjuren tốjuret.

Giang Trầjuren cưfrwcbvmxi nóemzai:

- Đajpvãaxeiemzai khôuopwng cầjuren tiềaxein xem bệweavnh. Nếsgrcu nnhưfrwc ngưfrwcơdzzni ngạsgrci nóemzafrwcdzznng châegxtn vưfrwcdzznng tay, thìkmqnzfeun cho Thanh Dưfrwcơdzznng Cung, bọnimhn hắqcgtn sẽrdwv cho ngưfrwcơdzzni giázfeu tiềaxein côuopwng đxdrgsgrco.

zqyin Tiêvteun Kházfeuch làzqyi thiêvteun tàzqyii tôuopwng môuopwn, mộkhhet câegxty Ômckq Linh Mộkhhec, hắqcgtn házfeuemza thểljoi nhìkmqnn ởtkxw trong mắqcgtt. Loạsgrci vậqbzyt nàzqyiy, chỉtumremza loạsgrci khôuopwng cóemza tiềaxein đxdrgmckq nhưfrwc Quảdzznng sưfrwc huynh mớdzzni cóemza thểljoi đxdrgoạsgrct.

Thiêvteun tàzqyii tôuopwng môuopwn chíwjwpnh thứizlmc, sao muốjuren thứizlmzqyiy.

Nhìkmqnn nhìkmqnn Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch vẻsfno mặtkxwt kiêvteun quyếsgrct, Giang Trầjuren mộkhhet hồmckqi đxdrgau đxdrgjureu:

- Cázfeui kia, chúzhsing ta thưfrwcơdzznng lưfrwcffoeng mộkhhet chúzhsit. Ngưfrwcơdzzni muốjuren làzqyim tùnnsjy tùnnsjng củayvca ta, ta khôuopwng cóemza ýkhhe kiếsgrcn. Bấrdwvt quázfeu, tốjuret xấrdwvu chờbvmxfrwcơdzznng lai ta tiếsgrcn vàzqyio Bảdzzno Thụukkluopwng, chúzhsing ta bàzqyin lạsgrci chuyệweavn nàzqyiy, nhưfrwc thếsgrczqyio?

- Ngưfrwcơdzzni muốjuren vàzqyio Bảdzzno Thụukkluopwng?

zqyin Tiêvteun Kházfeuch sữayvcng sờbvmx, lậqbzyp tứizlmc đxdrgsgrci hỉtumr.

- Cázfeui kia còdjfun do dựutybzfeui gìkmqn? Ta lậqbzyp tứizlmc dẫytzkn tiếsgrcn ngưfrwcơdzzni.

- Thờbvmxi cơdzzndjfun chưfrwca thàzqyinh thụukklc.
Giang Trầjuren lắqcgtc đxdrgjureu, dẫytzkn tiếsgrcn? Giang Trầjuren khôuopwng muốjuren dựutyba vàzqyio lựutybc lưfrwcffoeng ngưfrwcbvmxi kházfeuc tiếsgrcn vàzqyio Bảdzzno Thụukkluopwng, hơdzznn nữayvca, hắqcgtn cũpivung khôuopwng muốjuren uấrdwvt ứizlmc từcrcg mộkhhet đxdrgweav tửxvam cấrdwvp thấrdwvp làzqyim lêvteun. Hắqcgtn muốjuren vàzqyio Bảdzzno Thụukkluopwng, tấrdwvt cảdzzn đxdrgaxeiu phảdzzni chuẩwxotn bịnnyt đxdrgjurey đxdrgayvc.

dzznn nữayvca, hiệweavn tạsgrci hắqcgtn vừcrcga tớdzzni Thiêvteun Quếsgrcfrwcơdzznng Quốjurec khôuopwng bao lâegxtu, hếsgrct thảdzzny căjibpn cơdzzndjfun chưfrwca ổbatcn, ngưfrwcbvmxi bêvteun cạsgrcnh, nêvteun an bàzqyii cũpivung khôuopwng cóemza an bàzqyii thỏbatca đxdrgázfeung.

zhsic nàzqyiy tiếsgrcn vàzqyio Bảdzzno Thụukkluopwng, thờbvmxi cơdzzn hiểljoin nhiêvteun khôuopwng cóemza thàzqyinh thụukklc.

Hắqcgtn cũpivung khôuopwng muốjuren tiếsgrcn vàzqyio Bảdzzno Thụukkluopwng, bịnnyt ngưfrwcbvmxi kházfeuc cho rằvteung làzqyi đxdrgi cửxvama sau.

Giang Trầjuren khuyêvteun can mãaxeii, cuốjurei cùnnsjng mớdzzni ổbatcn đxdrgnnytnh Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch, đxdrgázfeup ứizlmng sau khi đxdrgi Bảdzzno Thụukkluopwng, nhấrdwvt đxdrgnnytnh thựutybc hiệweavn ưfrwcdzznc đxdrgnnytnh hôuopwm nay, thu hắqcgtn làzqyim tùnnsjy tùnnsjng.

nnsj vậqbzyy, Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch còdjfun khôuopwng cam tâegxtm tìkmqnnh nguyệweavn, hẹjibpn mỗbkjui cázfeuch ba tházfeung, Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch sẽrdwv rờbvmxi Bảdzzno Thụukkluopwng tớdzzni thăjibpm mộkhhet lầjuren.

Giang Trầjuren thu qua tùnnsjy tùnnsjng mấrdwvy lầjuren rôuopẁi, còdjfun khôuopwng cóemza mộkhhet lầjuren nàzqyio, làzqyi édzznp mua édzznp bázfeun nhưfrwczqyin Tiêvteun Kházfeuch, hơdzznn nữayvca làzqyi loại khôuopwng đxdrgsgrct mụukklc đxdrgíwjwpch thềaxei khôuopwng bỏbatc qua kia.

- Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch nàzqyiy, khiếsgrcn ta thấrdwvy đxdrgưfrwcffoec mặtkxwt kházfeuc củayvca tôuopwng môuopwn đxdrgweav tửxvam.

Giang Trầjuren than nhẹjibp, đxdrgweav tửxvamuopwng môuopwn quảdzzn nhiêvteun mắqcgtt cao hơdzznn đxdrgjureu, tuy cóemzazfeuc tíwjwpnh thốjurei, nhưfrwcng màzqyi, trêvteun ngưfrwcbvmxi Hàzqyin Tiêvteun Kházfeuch nàzqyiy, cóemza mộkhhet loạsgrci chấrdwvp nhấrdwvt khôuopwng đxdrgsgrct mụukklc đxdrgíwjwpch thềaxei khôuopwng bỏbatc qua, hơdzznn nữayvca cóemza mộkhhet loạsgrci đxdrgsgrci tríwjwp tuệweav sau khi ngộkhhe ra, cázfeui nàzqyiy khôuopwng phảdzzni ngưfrwcbvmxi bìkmqnnh thưfrwcbvmxng cóemza thểljoi so.

uopwng môuopwn đxdrgweav tửxvam, quảdzzn nhiêvteun cũpivung khôuopwng phảdzzni cázfeui gìkmqnpivung sai. Bọnimhn hắqcgtn biểljoiu hiệweavn ra ngoàzqyii mộkhhet mặtkxwt bấrdwvt hảdzzno kia, thưfrwcbvmxng thưfrwcbvmxng dễouil khiếsgrcn cho ngưfrwcbvmxi cảdzznm thấrdwvy quázfeudzznm.

Trêvteun thựutybc tếsgrc, cóemza thểljoi trởtkxw thàzqyinh đxdrgweav tửxvamuopwng môuopwn, ngưfrwcbvmxi nàzqyio sẽrdwv khôuopwng cóemza mộkhhet íwjwpt đxdrgiểljoim đxdrgtkxwc biệweavt?

...

Sau khi vềaxei đxdrgếsgrcn nhàzqyi, Giang Trầjuren lạsgrci pházfeut hiệweavn trong nhàzqyi đxdrgếsgrcn mộkhhet kházfeuch nhâegxtn ngoàzqyii ýkhhe muốjuren…


Đajpvan Phi!

Nữayvc nhâegxtn nửxvama làzqyi cházfeuu gázfeui, nửxvama làzqyi đxdrgweav tửxvam củayvca Diệweavp lãaxeio gia tửxvamzqyiy, làzqyi nữayvc nhâegxtn trưfrwcdzznc mắqcgtt Giang Trầjuren sợffoe gặtkxwp đxdrgưfrwcffoec nhấrdwvt.

Nhưfrwcng màzqyi, ngưfrwcbvmxi ta đxdrgãaxeikmqnm tớdzzni cửxvama, hắqcgtn cũpivung khôuopwng cázfeuch nàzqyio quay đxdrgjureu bỏbatc đxdrgi? Chỉtumr phảdzzni kiêvteun trìkmqn đxdrgi vàzqyio, vẻsfno mặtkxwt đxdrgau khổbatcemzai:

- Đajpvan Phi tỷmhqp, ngọnimhn gióemzazqyio thổbatci ngưfrwcơdzzni tớdzzni đxdrgâegxty?

uopwm nay Đajpvan Phi thoạsgrct nhìkmqnn tâegxtm tìkmqnnh khôuopwng tệweav, mặtkxwc vázfeuy màzqyiu xanh nhạsgrct, nhưfrwc mộkhhet càzqyinh liễouilu hạsgrcnh thanh nhãaxei, cho ngưfrwcbvmxi mộkhhet loạsgrci cảdzznm giázfeuc lịnnytch sựutyb tao nhãaxei.

Chỉtumrzqyi, nàzqying ăjibpn bậqbzyn, lạsgrci đxdrgem tưfrwc tházfeui ngạsgrco nhâegxtn, phụukkl trợffoezqying thêvteum đxdrgkhheng lòdjfung ngưfrwcbvmxi. Tàzqyizfeuy nhưfrwcfrwcdzznc gợffoen, cóemza chúzhsit phiêvteuu đxdrgãaxeing, phụukkl trợffoe da thịnnytt tuyếsgrct trắqcgtng, khuôuopwn mặtkxwt tinh xảdzzno, nhiềaxeiu thêvteum vàzqyii phầjuren khíwjwp chấrdwvt thoázfeut tụukklc.

- Giang Trầjuren, ta còdjfun tưfrwctkxwng rằvteung, phảdzzni chờbvmx ngưfrwcơdzzni cảdzzn buổbatci đxdrgâegxty nàzqyiy.

Đajpvan Phi giốjureng nhưfrwcfrwcbvmxi màzqyi khôuopwng phảdzzni cưfrwcbvmxi, nâegxtng chédzznn tràzqyi, nhẹjibp nhẹjibp đxdrgtkxwt lêvteun bàzqyin.

Xem dázfeung tưfrwcơdzzni cưfrwcbvmxi trêvteun mặtkxwt nàzqying, Giang Trầjuren nghĩbamf thầjurem khôuopwng phảdzzni đxdrgếsgrcn hưfrwcng sưfrwc vấrdwvn tộkhhei a. Cázfeui nàzqyiy đxdrgãaxeidzznn mộkhhet tházfeung, lạsgrci níwjwpu lấrdwvy cũpivung khôuopwng cóemza ýkhhe nghĩbamfa rôuopẁi.

Tuy ta cựutyb tuyệweavt mộkhhet phen tâegxtm ýkhhe củayvca lãaxeio gia tửxvam, nhưfrwcng cũpivung đxdrgãaxei giảdzzni thíwjwpch “nỗbkjui khổbatcegxtm” a. Tuy nỗbkjui khổbatcegxtm kia làzqyi giảdzzn, nhưfrwcng dầjureu gìkmqnpivung làzqyiemzai dốjurei rấrdwvt cóemza thàzqyinh ýkhhe.

- Thiếsgrcu chủayvc, ngưfrwcơdzzni trởtkxw lạsgrci rồmckqi. Vịnnyt Đajpvan Phi tiểljoiu thưfrwczqyiy, chờbvmx ngưfrwcơdzzni đxdrgãaxeiegxtu.

egxtu Ngọnimhc vốjuren ởtkxw mộkhhet bêvteun tiếsgrcp kházfeuch, nhưfrwcng màzqyi hai nữayvc nhâegxtn đxdrgmckqng dạsgrcng mỹghro mạsgrco, đxdrgmckqng dạsgrcng dázfeung ngưfrwcbvmxi ngạsgrco nhâegxtn, đxdrgmckqng dạsgrcng lòdjfung dạsgrc rấrdwvt cao, nhấrdwvt đxdrgnnytnh làzqyi khôuopwng ởtkxw chung đxdrgưfrwcffoec.

Hai ngưfrwcbvmxi ởtkxw trong bầjureu khôuopwng khíwjwp nặtkxwng nềaxei rấrdwvt lâegxtu.


- Âdxcwn, Câegxtu Ngọnimhc, ngưfrwcơdzzni trưfrwcdzznc chiêvteuu đxdrgãaxeii, ta đxdrgi ra ngoàzqyii mộkhhet chuyếsgrcn, mệweavt mỏbatci quázfeu sứizlmc, trưfrwcdzznc đxdrgi tắqcgtm, đxdrgôuopw̉i thâegxtn quầjuren ázfeuo nóemzai sau.

Giang Trầjuren liềaxein muốjuren nhâegxtn cơdzzn hộkhhei bỏbatc chạsgrcy.

Đajpvan Phi nhẹjibp nhàzqying cưfrwcbvmxi cưfrwcbvmxi, thảdzznn nhiêvteun nóemzai:

- Khôuopwng thểljoifrwctkxwng đxdrgưfrwcffoec Giang Trầjuren nổbatci tiếsgrcng vưfrwcơdzznng đxdrgôuopw, ngay cảdzznfrwcơdzznng Quốjurec vưfrwcơdzznng tửxvamdjfun khôuopwng sợffoe, vâegxṭy mà sợffoe gặtkxwp nữayvc tửxvamvteúu ơdzzńt nhưfrwc ta?

Giang Trầjuren cưfrwcbvmxi khổbatc, nữayvc nhâegxtn nàzqyiy lợffoei hạsgrci, cũpivung khôuopwng cóemza hung thầjuren ázfeuc sázfeut, cũpivung khôuopwng cóemza khíwjwp thếsgrc bứizlmc ngưfrwcbvmxi, nhưfrwcng vàzqyii câegxtu khôuopwng đxdrgếsgrcn nơdzzni đxdrgếsgrcn chốjuren nhưfrwc vậqbzyy, lạsgrci đxdrgljoi cho hắqcgtn tiếsgrcn cũpivung khôuopwng đxdrgưfrwcffoec, thốjurei cũpivung khôuopwng xong.

Nhưfrwcng Câegxtu Ngọnimhc lạsgrci nóemzai:

- Đajpvan Phi tiểljoiu thưfrwc, Thiếsgrcu chủayvc nhàzqyi ta chỉtumrzqyinnsjng lễouil đxdrgjurei đxdrgãaxeii, khôuopwng phảdzzni sợffoe ngưfrwcơdzzni.

Đajpvan Phi lạsgrci ung dung cưfrwcbvmxi cưfrwcbvmxi:

- Tốjuret mộkhhet côuopwzqying trung tâegxtm hộkhhe chủayvc. Giang Trầjuren, khôuopwng nghĩbamf tớdzzni, ngưfrwcơdzzni Kim Ốdupbc Tàzqying Kiềaxeiu, cũpivung rấrdwvt biếsgrct hưfrwctkxwng phúzhsic a.

egxtu Ngọnimhc cũpivung khôuopwng cam chịnnytu yếsgrcu thếsgrc:

- Nóemzai ta làzqyiuopwzqying, cũpivung khôuopwng biếsgrct ngưfrwcơdzzni mớdzzni bao nhiêvteuu.

Đajpvan Phi cưfrwcbvmxi hìkmqnkmqnemzai:

- Tổbatcng sẽrdwv khôuopwng nhỏbatcdzznn ngưfrwcơdzzni a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.