Độc Tôn Tam Giới

Chương 314 : Đệ tử tông môn kỳ quái 2

    trước sau   
Quan trọjmryng nhấtbcrt làwskt, Giang Trầmccqn "Thấtbcrt Khiếuwxyu Thôknnrng Linh", lựknnrc cảrtbom ứbphcng rấtbcrt mạecpxnh, đbphcxapxi vớttvki ngôknnrn ngữjbav củfqxga Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch, cùppdbng vớttvki tìvedvnh cảrtbom châwmmwn thậoxqht sau lưxjcqng, nắrufmm bắrufmt rấtbcrt rõjbavwsktng.

wsktn Tiêizlan Kháxapxch nàwskty, dĩoxqh nhiêizlan làwskt thậoxqht sựknnr châwmmwn tìvedvnh, hưxjcqttvkng Giang Trầmccqn hắrufmn nókwuri lờzbtti tâwmmwm huyếuwxyt.

Đbsmmâwmmwy mớttvki làwskt Giang Trầmccqn ngoàwskti ýwskt muốxapxn nhấtbcrt. Hắrufmn nhưxjcq thếuwxywskto cũjzmtng khôknnrng nghĩoxqh ra, mộppdbt thiêizlan tàwskti tôknnrng môknnrn mắrufmt cao hơtvnnn đbphcmccqu, dưxjcqttvki mắrufmt khôknnrng ai, trảrtboi qua mộppdbt trậoxqhn đbphcrtbokwurch, rõjbavwsktng thoáxapxng cáxapxi trởrhmqizlan khiêizlam nhưxjcqzbttng nhưxjcq vậoxqhy.

Nhưxjcq vậoxqhy xem ra, đbphcnkyo tửyubfknnrng môknnrn, tuy đbphcddufu cókwur mộppdbt bộppdb cao cao tạecpxi thưxjcqywovng, nhưxjcqng lẫxapxn nhau, vẫxapxn cókwur mộppdbt íkwurt bấtbcrt đbphcvyyxng.

wsktn Tiêizlan Kháxapxch nàwskty, hẳddufn làwskt loạecpxi bịbfvv nhiễbetim xấtbcru, nhưxjcqng bảrtbon tíkwurnh lạecpxi khôknnrng xấtbcru.

- Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch, ngưxjcqơtvnni đbphcãgrbikwuri nhưxjcq vậoxqhy, xem bộppdbxapxng làwsktkwur đbphciềddufu ngộppdb ra. Đbsmmâwmmwy cũjzmtng khôknnrng phảrtboi làwskt chuyệnkyon gìvedv xấtbcru. Cókwur lẽzryl ngưxjcqơtvnni lĩoxqhnh ngộppdb đbphcếuwxyn đbphciểbvvpm nàwskty, đbphcxapxi vớttvki ngưxjcqơtvnni ngàwskty sau tu hàwsktnh càwsktng cókwur íkwurch lợywovi. Nếuwxyu nhưxjcq ngưxjcqơtvnni cốxapx ýwskt chờzbtt ta, muốxapxn tìvedvm ta giảrtboi thíkwurch thoáxapxng mộppdbt pháxapxt, vậoxqhy thìvedv khôknnrng cầmccqn. Chuyệnkyon ngàwskty đbphcókwur, ta chỉljudwskt thuậoxqhn thếuwxywsktwsktm, khôknnrng cókwur đbphcbvvprhmq trong lòbvcqng. Ta vớttvki ngưxjcqơtvnni tầmccqm đbphcókwur, khôknnrng cókwur sinh tửyubf đbphcecpxi thùppdb.


Giang Trầmccqn ngưxjcqywovc lạecpxi cũjzmtng khôknnrng phảrtboi ngưxjcqzbtti đbphcuổeytsi tậoxqhn giếuwxyt tuyệnkyot, ởrhmq trêizlan ýwskt nghĩoxqha nhấtbcrt đbphcbfvvnh, hắrufmn vẫxapxn làwskt mộppdbt ngưxjcqzbtti thiệnkyon lưxjcqơtvnnng, nguyệnkyon ýwskt giúknrrp mọjmryi ngưxjcqzbtti làwsktm đbphciềddufu tốxapxt.

wsktn Tiêizlan Kháxapxch nàwskty biếuwxyt sai cókwur thểbvvp thay đbphceytsi, so vớttvki tổeytsng môknnrn đbphcnkyo tửyubfvedvnh thưxjcqzbttng mạecpxnh hơtvnnn nhiềddufu lắrufmm. Giang Trầmccqn tựknnr nhiêizlan sẽzryl khôknnrng đbphcxapxi vớttvki mộppdbt ngưxjcqzbtti biếuwxyt sai màwskt sửyubfa tíkwurnh toáxapxn chi li.

wsktn Tiêizlan Kháxapxch nghe Giang Trầmccqn nókwuri nhưxjcq vậoxqhy, cảrtbo ngưxjcqzbtti thoáxapxng cáxapxi liềddufn khôknnri phụujrfc rấtbcrt nhiềddufu sinh khíkwur:

- Giang Trầmccqn, nókwuri nhưxjcq vậoxqhy, ta ởrhmq chỗrhmqwskty chờzbtt ngưxjcqơtvnni mộppdbt tháxapxng, cũjzmtng khôknnrng cókwur đbphcywovi uổeytsng côknnrng.

- Kỳgrbi thậoxqht vẫxapxn làwskt đbphcywovi uổeytsng côknnrng, bởrhmqi vìvedv ta thậoxqht khôknnrng cókwur so đbphco, ha ha.

Giang Trầmccqn cưxjcqzbtti cưxjcqzbtti.

- Sẽzryl khôknnrng đbphcywovi uổeytsng côknnrng. Giang Trầmccqn, ngàwskty đbphcókwur, ta nókwuri cókwur chút cựknnrc đbphcoan. Bấtbcrt quáxapx, ta nguyệnkyon đbphcáxapxnh bạecpxc chịbfvvu thua, ta sau nàwskty, nguyệnkyon ýwsktwsktm tùppdby tùppdbng củfqxga ngưxjcqơtvnni.

Ngàwskty đbphcókwur hắrufmn dưxjcqttvki khókwur chịbfvvu, nókwuri thua liềddufn làwsktm cẩppdbu cho Giang Trầmccqn. Đbsmmâwmmwy làwskt nhấtbcrt thờzbtti nókwuri nhảrtbom.

Bấtbcrt quáxapxwsktn Tiêizlan Kháxapxch làwskt ngưxjcqzbtti kiêizlau ngạecpxo, muốxapxn hắrufmn thua khôknnrng nhậoxqhn nợywov, dùppdbng tíkwurnh cáxapxch củfqxga hắrufmn, làwsktwsktm khôknnrng đbphcưxjcqywovc.

- Thu mộppdbt thiêizlan tàwskti tôknnrng môknnrn làwsktm tùppdby tùppdbng? Ngưxjcqơtvnni khôknnrng sợywov ta bịbfvv ngưxjcqzbtti sưxjcqknnrn ngưxjcqơtvnni phun chếuwxyt sao?

Giang Trầmccqn khoáxapxt tay áxapxo.

- Ta nókwuri rồvyyxi, khôknnrng truy cứbphcu làwskt khôknnrng truy cứbphcu, ngưxjcqơtvnni cókwur thểbvvpizlan tâwmmwm trởrhmq vềdduf.

- Khôknnrng đbphcưxjcqywovc.


wsktn Tiêizlan Kháxapxch quyếuwxyt đbphcxapxn lắrufmc đbphcmccqu.

- Nókwuri ra, nếuwxyu nhưxjcqwsktm khôknnrng đbphcưxjcqywovc, Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch ta còbvcqn nókwuri thiêizlan tàwskti tôknnrng môknnrn gìvedv nữjbava? Nókwuri ra nuốxapxt lờzbtti, đbphcecpxo tâwmmwm tấtbcrt tổeytsn hạecpxi. Nếuwxyu nhưxjcq ta cứbphc nhưxjcq vậoxqhy trởrhmq vềdduf, tấtbcrt nhiêizlan sẽzrylrhmq Bảrtboo Thụujrfknnrng cháxapxn nảrtbon, vàwskti thậoxqhp niêizlan sau, đbphcxapxn chừwfccng cũjzmtng bịbfvvxjcqu đbphcàwskty ra ngoàwskti mởrhmq đbphcecpxo tràwsktng. Giang Trầmccqn, ngưxjcqơtvnni nhấtbcrt đbphcbfvvnh phảrtboi thu ta làwsktm tùppdby tùppdbng, ta làwskt rấtbcrt nghiêizlam túknrrc.

- Ta...

Giang Trầmccqn pháxapxt hiệnkyon, mìvedvnh bịbfvv đbphcáxapxnh bạecpxi. Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch quấtbcrn mộppdbt vòbvcqng, cuốxapxi cùppdbng nhấtbcrt đbphci ra kếuwxyt luậoxqhn dĩoxqh nhiêizlan làwskt… muốxapxn làwsktm tùppdby tùppdbng củfqxga Giang Trầmccqn hắrufmn!

Đbsmmưxjcqzbttng Long ởrhmq mộppdbt bêizlan, cũjzmtng trợywovn tròbvcqn mắrufmt. Nếuwxyu nhưxjcq khôknnrng phảrtboi vừwfcca rồvyyxi mộppdbt mựknnrc đbphci theo Giang Trầmccqn, hắrufmn cơtvnn hồvyyx cho rằtvnnng hai ngưxjcqzbtti nàwskty làwskt đbphcang diễbetin tròbvcq.

Mộppdbt đbphcnkyo tửyubf thiêizlan tàwskti tôknnrng môknnrn, lạecpxi muốxapxn khókwurc cầmccqu Giang Trầmccqn nàwskty thu hắrufmn làwsktm tùppdby tùppdbng!

Đbsmmâwmmwy chíkwurnh làwskt đbphcnkyo tửyubf thiêizlan tàwskti củfqxga Bảrtboo Thụujrfknnrng a!

Trong đbphcmccqu Đbsmmưxjcqzbttng Long mấtbcrt trậoxqht tựknnr, trong phạecpxm vi nhậoxqhn thứbphcc đbphcáxapxng thưxjcqơtvnnng kia, đbphcãgrbi hoàwsktn toàwsktn khôknnrng đbphcfqxgppdbng. Trìvedvnh đbphcppdb kiếuwxyn thứbphcc củfqxga hắrufmn, đbphcãgrbi hoàwsktn toàwsktn giảrtboi khôknnrng ra mộppdbt màwsktn quỷnbht dịbfvv trưxjcqttvkc mắrufmt.

wsktwsktn Tiêizlan Kháxapxch, hiểbvvpn nhiêizlan ýwskt niệnkyom trong đbphcmccqu đbphcãgrbi hiểbvvpu rõjbav, hoàwsktn toàwsktn khôknnrng thèvyyxm đbphcbvvp ýwsktizlan cạecpxnh còbvcqn cókwur ngưxjcqzbtti kháxapxc tồvyyxn tạecpxi.

Hắrufmn giờzbtt phúknrrt nàwskty, chỉljudkwur mộppdbt ýwskt niệnkyom, làwsktwsktm tùppdby tùppdbng củfqxga Giang Trầmccqn. Khôknnrng thểbvvp nuốxapxt lờzbtti, khôknnrng thểbvvpwsktm rùppdba đbphcen rúknrrt đbphcmccqu.

- Chuyệnkyon nàwskty, chúknrrng ta sau nàwskty lạecpxi nókwuri, nhưxjcq thếuwxywskto?

Giang Trầmccqn bắrufmt đbphcmccqu nókwuri sang chuyệnkyon kháxapxc.

- Ta còbvcqn cókwur việnkyoc, ngưxjcqơtvnni xem ta mang theo hai bằtvnnng hữjbavu, muốxapxn tớttvki Thanh Dưxjcqơtvnnng Cốxapxc tìvedvm Linh Dưxjcqywovc Sưxjcq, chữjbava bệnkyonh cho đbphcnkyo đbphcnkyo củfqxga hắrufmn đbphcâwmmwy nàwskty.


- Chữjbava bệnkyonh? Thanh Dưxjcqơtvnnng Cung so vớttvki ta càwsktng biếuwxyt chữjbava bệnkyonh sao?

wsktn Tiêizlan Kháxapxch hoàwsktn toàwsktn khôknnrng cho Giang Trầmccqn nókwuri sang chuyệnkyon kháxapxc.

- Tuy ta thừwfcca nhậoxqhn ngàwskty đbphcókwurwskt ta sai trưxjcqttvkc. Nhưxjcqng màwskt, ta vẫxapxn kiêizlan trìvedv cho rằtvnnng, trìvedvnh đbphcppdb củfqxga ta, so vớttvki ngưxjcqzbtti Thanh Dưxjcqơtvnnng Cung cao hơtvnnn.

Đbsmmiểbvvpm nàwskty, Giang Trầmccqn cũjzmtng khôknnrng cáxapxch nàwskto phủfqxg nhậoxqhn. Hắrufmn cùppdbng Phíkwurgrbio đbphcmccqu ai trìvedvnh đbphcppdb cao hơtvnnn, Giang Trầmccqn khôknnrng rõjbavwsktng lắrufmm. Nhưxjcqng cùppdbng trung niêizlan trưxjcqrhmqng lãgrbio kia, trìvedvnh đbphcppdb củfqxga Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch khẳddufng đbphcbfvvnh cao hơtvnnn.

- Ngưxjcqzbtti bệnkyonh ởrhmqtvnni nàwskto, làwskt ngưxjcqzbtti nàwskty? Hắrufmn khôknnrng cókwur bệnkyonh a.

wsktn Tiêizlan Kháxapxch liếuwxyc nhìvedvn lạecpxi, liềddufn nhìvedvn ra, Đbsmmưxjcqzbttng Long căvlezn bảrtbon khôknnrng cókwur bệnkyonh.

Giang Trầmccqn bỗrhmqng nhiêizlan linh cơtvnn khẽzryl đbphcppdbng, mờzbtti Linh Dưxjcqywovc Sưxjcq kháxapxc làwsktm gìvedv a, Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch đbphcưxjcqa đbphcếuwxyn cửyubfa, loạecpxi tráxapxng đbphcinh nàwskty ngu sao khôknnrng trảo.

- Đbsmmưxjcqzbttng Long, ngưxjcqơtvnni muốxapxn đbphcnkyo đbphcnkyo củfqxga ngưxjcqơtvnni tốxapxt, lậoxqhp tứbphcc mang hắrufmn đbphcếuwxyn. Nhờzbtt vịbfvvwsktn côknnrng tửyubfwskty nhìvedvn xem, đbphcnkyo tửyubf thiêizlan tàwskti Bảrtboo Thụujrfknnrng, ngưxjcqzbtti bìvedvnh thưxjcqzbttng cũjzmtng khôknnrng cókwur kỳgrbi ngộppdb kia.

Đbsmmưxjcqzbttng Long đbphcmccqu ókwurc trốxapxng rỗrhmqng, thẳddufng đbphcếuwxyn Giang Trầmccqn cơtvnn hồvyyx muốxapxn đbphcáxapx bờzbttknnrng củfqxga hắrufmn, lúknrrc nàwskty mớttvki kịbfvvp phảrtbon ứbphcng, mừwfccng rỡywov, khôknnrng ngừwfccng gậoxqht đbphcmccqu, hưxjcqttvkng vềdduf nhàwskt chạecpxy vộppdbi màwskt đbphci.

- Hắrufmn làwskt bằtvnnng hữjbavu củfqxga ngưxjcqơtvnni?

wsktn Tiêizlan Kháxapxch hiếuwxyu kỳgrbi, Giang Trầmccqn nàwskty, sao cókwur thểbvvpkwur bằtvnnng hữjbavu rễbeti cỏbphc nhưxjcq vậoxqhy?

- Bèvyyxo nưxjcqttvkc gặnuhnp nhau màwskt thôknnri, hắrufmn làwskt ngưxjcqzbtti cókwur chúknrrt thiệnkyon tâwmmwm.

- Chỉljudwsktvyyxo nưxjcqttvkc gặnuhnp nhau?
wsktn Tiêizlan Kháxapxch sữjbavng sờzbtt, hắrufmn pháxapxt hiệnkyon, mìvedvnh làwsktwsktng ngàwskty càwsktng xem khôknnrng hiểbvvpu Giang Trầmccqn.

Giang Trầmccqn nhẹknnr gậoxqht đbphcmccqu:

- Ta còn muôknnŕn đbphci Thanh Dưxjcqơtvnnng Cung mộppdbt chuyếuwxyn, ngưxjcqơtvnni làwskt theo ta vàwskto? Hay làwsktrhmq chỗrhmqwskty chờzbtt Đbsmmưxjcqzbttng Long?

wsktn Tiêizlan Kháxapxch do do dựknnr dựknnr, cuốxapxi cùppdbng nhấtbcrt vẫxapxn làwsktkwuri:

- Ta ởrhmq chỗrhmqwskty chờzbtt a.

Giang Trầmccqn nhìvedvn thằtvnnng nàwskty, trong nộppdbi tâwmmwm cưxjcqzbtti khổeyts, hôknnrm nay thậoxqht sựknnrwskt rấtbcrt cổeyts quáxapxi, làwsktm sao lạecpxi gặnuhnp đbphcưxjcqywovc gia hỏbphca thầmccqn kinh khôknnrng ổeytsn đbphcbfvvnh Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch nàwskty chứbphc. Hắrufmn tìvedvnh nguyệnkyon cùppdbng Hàwsktn Tiêizlan Kháxapxch đbphcáxapxnh mộppdbt trậoxqhn, cũjzmtng khôknnrng muốxapxn hắrufmn nhưxjcq kẹknnro đbphcưxjcqzbttng díkwurnh lấtbcry a.

Lạecpxi đbphcbvvp cho Giang Trầmccqn thấtbcrt vọjmryng làwskt, Phíkwurgrbio đbphcmccqu vâwmmẉy mà khôknnrng ởrhmqxjcqơtvnnng đbphcôknnr, hơtvnnn nữjbava mấtbcrt tíkwurch rấtbcrt lâwmmwu rồvyyxi. Hiệnkyon tạecpxi toàwsktn bộppdb Thanh Dưxjcqơtvnnng Cung, đbphcddufu tìvedvm khôknnrng thấtbcry Phíkwurgrbio đbphcmccqu.

- Lãgrbio gia hỏbphca nàwskty, chẳddufng lẽzrylppdbng ta chơtvnni mấtbcrt tíkwurch?

Trong nộppdbi tâwmmwm Giang Trầmccqn nókwuri thầmccqm, bấtbcrt quáxapx hắrufmn cũjzmtng tin tưxjcqrhmqng, tuy Phíkwurgrbio đbphcmccqu giảrtboo hoạecpxt, nhưxjcqng khôknnrng phảrtboi loạecpxi ngưxjcqzbtti ăvlezn xong lau sạecpxch khôknnrng nhậoxqhn nợywov.

Nếuwxyu nhưxjcq Phíkwurgrbio đbphcmccqu thậoxqht sựknnrwskt ngưxjcqzbtti nhưxjcq vậoxqhy, Giang Trầmccqn căvlezn bảrtbon sẽzryl khôknnrng đbphcem đbphcan phưxjcqơtvnnng Tẩppdby Trầmccqn Tốxapxwmmwm Đbsmman cho hắrufmn, hắrufmn cũjzmtng làwskt thôknnrng qua mấtbcry lầmccqn khảrtboo sáxapxt, nhậoxqhn đbphcbfvvnh tâwmmwm tíkwurnh củfqxga Phíkwurgrbio đbphcmccqu, lúknrrc nàwskty mớttvki cho.

- Lãgrbio nhâwmmwn nàwskty tâwmmwm tâwmmwm niệnkyom niệnkyom nghĩoxqh đbphcếuwxyn Tẩppdby Trầmccqn Tốxapxwmmwm Đbsmman, nhấtbcrt đbphcbfvvnh cókwurxapxc dụujrfng đbphcnuhnc thùppdbvedv. Chắrufmc hẳddufn, hiệnkyon tạecpxi đbphcang đbphcizlan cuồvyyxng thu thậoxqhp tàwskti liệnkyou, chuẩppdbn bịbfvv luyệnkyon chếuwxy Tẩppdby Trầmccqn Tốxapxwmmwm Đbsmman a?

jzmtng may, tuy Phíkwurgrbio đbphcmccqu ly khai, nhưxjcqng còbvcqn phâwmmwn phókwur qua nhữjbavng đbphcnkyo tửyubfwskty, nếuwxyu nhưxjcq Giang Trầmccqn đbphcếuwxyn, nhấtbcrt đbphcbfvvnh phảrtboi nhưxjcq hầmccqu hạecpx tổeytsknnrng hầmccqu hạecpx Giang Trầmccqn.

Cho nêizlan, Giang Trầmccqn vừwfcca đbphcếuwxyn, nhữjbavng đbphcnkyo tửyubf kia đbphcddufu rấtbcrt nhiệnkyot tìvedvnh. Giang Trầmccqn đbphcem danh sáxapxch mìvedvnh chuẩppdbn bịbfvv cho bọjmryn hắrufmn, khôknnrng bao lâwmmwu liềddufn chuẩppdbn bịbfvv thỏbphca đbphcáxapxng, khôknnrng lấtbcry mộppdbt xu.

Phụujrfc vụujrf nhiệnkyot tìvedvnh nhưxjcq vậoxqhy, làwsktm cho Giang Trầmccqn cũjzmtng cókwur chúknrrt ngưxjcqywovng ngùppdbng tráxapxch cứbphc Phíkwurgrbio đbphcmccqu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.