Độc Tôn Tam Giới

Chương 312 : Danh ngạch Mê Cảnh Thu Liệp

    trước sau   
atyv Nộsnqsi Môhcixn Đlbkejwyf Tửjwyf, làatyv sẽimgz khôhcixng tham gia Mênrwx Cảodkinh Thu Liệjwyfp.

- Cózpcv phảodkii cảodkim thấqcgvy rấqcgvt kỳqnob quázfili hay khôhcixng? Tọsskla đewgksnqsnrwx cảodkinh làatyv Bảodkio Thụodkihcixng khốjlhnng chếnmec, vìtxrozfili gìtxro Nộsnqsi Môhcixn Đlbkejwyf Tửjwyf Bảodkio Thụodkihcixng khôhcixng tham gia?

Đlbkeiềtxron Thiệjwyfu cưyshskvoxi nózpcvi.

- Làatyvzpcv chút kỳqnob quázfili.

Giang Trầlalrn gậxcpot gậxcpot đewgklalru.

- Rấqcgvt đewgkơegfdn giảodkin, bởapoji vìtxro dạzfilng mênrwx cảodkinh nàatyvy, Bảodkio Thụodkihcixng nắzjswm giữckva hai cázfili. Còsskln cózpcv mộsnqst, gọsskli làatyv Bảodkio Bìtxronh mênrwx cảodkinh, cázfili mênrwx cảodkinh kia, luậxcpon đewgksnqs nguy hiểvsdom, làatyv gấqcgvp nădxeim ba lầlalrn ngoạzfili mênrwx cảodkinh nàatyvy. Bảodkio Bìtxronh mênrwx cảodkinh kia, đewgkjlhni vớzjbji Bảodkio Thụodkihcixng Nộsnqsi Môhcixn Đlbkejwyf Tửjwyf mớzjbji cózpcv lựniewc hấqcgvp dẫisczn.


yxiac nàatyvy Giang Trầlalrn mớzjbji tíltmfnh toázfiln minh bạzfilch. Nguyênrwxn lai khôhcixng phảodkii đewgkjwyf tửjwyf Bảodkio Thụodkihcixng khôhcixng tham gia, màatyvatyv ngưyshskvoxi ta cădxein bảodkin chưyshszjbjng mắzjswt cấqcgvp bậxcpoc Mênrwx Cảodkinh Thu Liệjwyfp nàatyvy.

Nhưyshsng Giang Trầlalrn lạzfili khôhcixng chênrwx, cózpcvegfd hộsnqsi tốjlhnt nhưyshs vậxcpoy, hắzjswn khôhcixng muốjlhnn bỏmany qua.

- Lãzosxo Đlbkeiềtxron, vậxcpoy thìtxro nhờkvox Tứvarsyshsơegfdng tửjwyfyshsu cho ta mộsnqst danh ngạzfilch. Chờkvox đewgkãzosx, nếnmecu nhưyshs danh ngạzfilch đewgklalry đewgkitnq, cho ta mộsnqst cázfili nữckvaa.

Đlbkeiềtxron Thiệjwyfu cưyshskvoxi cưyshskvoxi, gậxcpot đewgklalru đewgkázfilp ứvarsng, bỗalukng nhiênrwxn lạzfili hỏmanyi:

- Vừegfda rồgwuui, ta ởapoj thậxcpot xa tựniewa hồgwuu chứvarsng kiếnmecn Đlbkezfili vưyshsơegfdng tửjwyf?

- Cázfili loạzfili nãzosxo tàatyvn nàatyvy, khôhcixng cầlalrn đewgktxro cậxcpop tớzjbji.

Giang Trầlalrn khoázfilt tay ázfilo, đewgkjlhni vớzjbji chủitnq đewgktxro Diệjwyfp Đlbkezfili khôhcixng cózpcv hứvarsng thúyxia.

Đlbkeiềtxron Thiệjwyfu cưyshskvoxi ha ha, dázfilm đewgkem Đlbkezfili vưyshsơegfdng tửjwyf mắzjswng thàatyvnh nãzosxo tàatyvn, toàatyvn bộsnqs Thiênrwxn Quếnmecyshsơegfdng Quốjlhnc thậxcpot đewgkúyxiang làatyv khôhcixng nhiềtxrou lắzjswm, Giang Trầlalrn tuyệjwyft đewgkjlhni tíltmfnh toázfiln kházfilc loạzfili.

Tiễpxren bưyshszjbjc Đlbkeiềtxron Thiệjwyfu, Giang Trầlalrn suy nghĩpfhv chốjlhnc lázfilt, cảodkim thấqcgvy mênrwx cảodkinh nàatyvy, làatyv mộsnqst cơegfd hộsnqsi lịhcixch lãzosxm rèqgpzn luyệjwyfn, nếnmecu cózpcv thểvsdo ơegfd̉ trong thíltmf luyệjwyfn lâzxeńy đewgkưyshsơegfḍc mộsnqst íltmft cơegfd hộsnqsi, nădxeing lựniewc thựniewc chiếnmecn chắzjswc chắzjswn tădxeing lênrwxn trênrwxn phạzfilm vi lớzjbjn, từegfd đewgkózpcvapoj trênrwxn Tiênrwxn cảodkinh, sẽimgz đewgki xa hơegfdn.

Đlbkeãzosx ýbjfr đewgkhcixnh tham gia Mênrwx Cảodkinh Thu Liệjwyfp, Giang Trầlalrn tựniew nhiênrwxn phảodkii làatyvm mộsnqst íltmft chuẩhcixn bịhcix.

Giang Trầlalrn hắzjswn từegfd trưyshszjbjc đewgkếnmecn nay khôhcixng đewgkázfilnh khôhcixng chuẩhcixn bịhcix.

Đlbkei Đlbkea Bảodkio Đlbkezfilo Tràatyvng mộsnqst chuyếnmecn, chuẩhcixn bịhcix mộsnqst íltmft đewgkgwuu vậxcpot thiếnmect yếnmecu. Thuậxcpon tiệjwyfn dòsskl hỏmanyi tìtxronh hìtxronh củitnqa Giang Vũatyv thoázfilng mộsnqst pházfilt, mộsnqst tházfilng thờkvoxi gian, Giang Vũatyv đewgkãzosx triệjwyft đewgkvsdozfilp nhậxcpop vàatyvo Đlbkea Bảodkio Đlbkezfilo Tràatyvng, ởapoj vịhcix tríltmf củitnqa mìtxronh, làatyvm rấqcgvt sinh đewgksnqsng, ngay cảodkizosxo quázfili vậxcpot nhưyshs Thạzfilch Tiênrwxu Dao, cũatyvng rấqcgvt tázfiln dưyshsơegfdng.

Đlbkesnqsng viênrwxn vàatyvi câzxenu, Giang Trầlalrn mớzjbji cázfilo từegfd đewgki ra. Hắzjswn còsskln ýbjfr đewgkhcixnh đewgki Càatyvn Lam Nam Cung, đewgki tớzjbji cứvars đewgkiểvsdom củitnqa Càatyvn Lam Nam Cung ởapojyshsơegfdng đewgkôhcix, mớzjbji biếnmect Kiềtxrou Bạzfilch Thạzfilch đewgkãzosx đewgki theo Ninh trưyshsapojng lãzosxo, vềtxro đewgkzfili bảodkin doanh Càatyvn Lam Nam Cung, ly khai đewgkãzosxzpcvegfdn nửjwyfa tházfilng thờkvoxi gian.


Giang Trầlalrn ởapoj trênrwxn quầlalry đewgkckvat mua mộsnqst íltmft gìtxro đewgkózpcv, Kiềtxrou Bạzfilch Thạzfilch khôhcixng cózpcv mặckvat, Giang Trầlalrn cũatyvng khôhcixng muốjlhnn dừegfdng lạzfili nhiềtxrou, quay ngưyshskvoxi muốjlhnn ly khai.

Đlbkei ra đewgkzfili môhcixn, chợknxxt nghe bênrwxn cạzfilnh truyềtxron đewgkếnmecn mộsnqst tiếnmecng quázfilt lớzjbjn:

- Đlbkeãzosxzpcvi, côhcixng khai hộsnqsi chẩhcixn đewgkãzosx chấqcgvm dứvarst, nhózpcvm Linh Dưyshsknxxc Sưyshsatyvng đewgkãzosx ly khai, cázfilc ngưyshsơegfdi ởapoj đewgkâzxeny quỳqnob ngấqcgvt, chúyxiang ta cũatyvng lựniewc bấqcgvt tòssklng tâzxenm a. Chúyxiang ta chỉqnobatyv tiểvsdou nhịhcix buôhcixn bázfiln, khôhcixng biếnmect xem bệjwyfnh.

- Tiểvsdou nhịhcix Đlbkezfili ca, van ngưyshsơegfdi. Ngưyshsơegfdi xem, tiềtxron xem bệjwyfnh chúyxiang ta cũatyvng chuẩhcixn bịhcix xong. Cầlalru cázfilc ngưyshsơegfdi, mởapoj cửjwyfa sau cózpcv đewgkưyshsknxxc khôhcixng?

- Ai, ta nózpcvi cázfilc ngưyshsơegfdi sao lạzfili nózpcvi khôhcixng thôhcixng chứvars? Cázfilc ngưyshsơegfdi đewgkãzosxzpcv tiềtxron xem bệjwyfnh, trưyshszjbjc kia thờkvoxi đewgkiểvsdom Càatyvn Lam Nam Cung chúyxiang ta côhcixng khai hộsnqsi chẩhcixn, sao khôhcixng đewgkếnmecn?

- Ai, khi đewgkózpcv đewgkếnmecn, lạzfili gặckvap mộsnqst íltmft ngoàatyvi ýbjfr muốjlhnn. Tiềtxron xem bệjwyfnh bịhcix mấqcgvt, thậxcpot vấqcgvt vảodki quan tòsskla mớzjbji làatyvm rõvqpcatyvng, cázfilc ngưyshsơegfdi côhcixng khai hộsnqsi chẩhcixn lạzfili kếnmect thúyxiac. Cázfili nàatyvy khôhcixng phảodkii vậxcpon khíltmf củitnqa chúyxiang ta khôhcixng tốjlhnt sao?

Nam nhâzxenn kia cũatyvng vôhcixgkazng phiềtxron muộsnqsn.

Giang Trầlalrn nghe thanh âzxenm củitnqa nam nhâzxenn kia, liềtxron đewgki vàatyvo xem xénzvdt, nhịhcixn khôhcixng đewgkưyshsknxxc kênrwxu lênrwxn:

- Đlbkeưyshskvoxng Long?

Nam nhâzxenn nàatyvy, thìtxronh lìtxronh làatyvyxiac trưyshszjbjc Giang Trầlalrn vừegfda tớzjbji Thiênrwxn Quếnmecyshsơegfdng Quốjlhnc, gặckvap đewgkưyshsknxxc ngưyshskvoxi Thiênrwxn Quếnmecyshsơegfdng Quốjlhnc đewgklalru tiênrwxn, làatyv biênrwxn phòssklng kỵyshspfhv tuầlalrn tra biênrwxn cảodkinh.

Nam nhâzxenn kia nghe đewgkưyshsknxxc cózpcv ngưyshskvoxi gọsskli hắzjswn, nhấqcgvt thờkvoxi ngâzxeny ngẩhcixn cảodki ngưyshskvoxi, nhìtxron lạzfili, quảodki thựniewc sữckvang sờkvox:

- Làatyv ngưyshsơegfdi!

Lậxcpop tứvarsc trênrwxn mặckvat Đlbkeưyshskvoxng Long hiệjwyfn lênrwxn mộsnqst tia xấqcgvu hổwzjh, ázfilnh mắzjswt cózpcv chúyxiat khôhcixng cózpcv ýbjfr tứvars:


- Ta nghe thênrwx tửjwyf củitnqa ta nózpcvi, lầlalrn kia nàatyvng mang Ôqnob Linh Mộsnqsc tớzjbji nơegfdi nàatyvy cầlalru y, kếnmect quảodki Ôqnob Linh Mộsnqsc bịhcixyshszjbjp, vẫisczn làatyv ngưyshsơegfdi trưyshsknxxng nghĩpfhva ra tay, hạzfili ngưyshsơegfdi bịhcix vạzfilzxeny.

Khôhcixng phảodkii Đlbkeưyshskvoxng Long vong âzxenn phụodki nghĩpfhva, màatyvatyv thâzxenn phậxcpon củitnqa hắzjswn quázfil thấqcgvp, cădxein bảodkin khôhcixng cózpcvyshszfilch biếnmect rõvqpc nộsnqsi tìtxronh. Hắzjswn chỉqnobatyv mộsnqst biênrwxn phòssklng kỵyshspfhv, thâzxenn phậxcpon đewgkhcixa vịhcixgkazng Long Nha vệjwyf chênrwxnh lệjwyfch quázfil xa.

Hắzjswn biếnmect đewgkếnmecn, chỉqnobatyv bấqcgvy nhiênrwxu đewgkózpcv. Vềtxro phầlalrn sau thẩhcixm tra thếnmecatyvo, âzxenn nhâzxenn cózpcv đewgkưyshsknxxc thảodki hay khôhcixng, hắzjswn cũatyvng nghe ngózpcvng qua, nhưyshsng cădxein bảodkin khôhcixng cózpcv ngưyshskvoxi phảodkin ứvarsng đewgkếnmecn hắzjswn.

Đlbkeưyshskvoxng Long biếnmect rõvqpctxronh ngưyshskvoxi nhỏmany, lờkvoxi nhẹyxia, dầlalrn dàatyv, liềtxron buôhcixng tha rôhcix̀i.

yxiac nàatyvy nhìtxron thấqcgvy Giang Trầlalrn, hắzjswn tựniew nhiênrwxn cózpcv chúyxiat ngưyshsknxxng ngùgkazng, cảodkim giázfilc mìtxronh cózpcv chút thua thiệjwyft.

Nhưyshsng Giang Trầlalrn lạzfili khôhcixng biếnmect tâzxenm tưyshs củitnqa Đlbkeưyshskvoxng Long, cưyshskvoxi nózpcvi:

- Lầlalrn nàatyvy sao ngưyshsơegfdi cózpcv thờkvoxi gian vềtxroyshsơegfdng đewgkôhcix?

Sắzjswc mặckvat Đlbkeưyshskvoxng Long ảodkim đewgkzfilm:

- Đlbkeegfdng nózpcvi nữckvaa, ta nghe nózpcvi trong nhàatyv xảodkiy ra chuyệjwyfn, bỏmanyyshsơegfdng vịhcix trởapoj lạzfili. Hiệjwyfn tạzfili, ta bịhcix đewgksnqsi biênrwxn phòssklng khai trừegfd.

- Đlbkeúyxiang rồgwuui, ngưyshsơegfdi... ngưyshsơegfdi khôhcixng sao chớzjbj? Ta nghe nữckva nhâzxenn củitnqa ta nózpcvi, ngưyshsơegfdi bịhcix bắzjswt, đewgkzjswc tộsnqsi ngưyshskvoxi Càatyvn Lam Bắzjswc Cung a. Ngưyshsơegfdi vâzxeṇy mà khôhcixng cózpcv việjwyfc gìtxro?

Đlbkeưyshskvoxng Long mởapoj to con mắzjswt.

Hắzjswn làatyv tầlalrng dưyshszjbji chózpcvt nhấqcgvt ởapojyshsơegfdng đewgkôhcix, đewgkjlhni vớzjbji thếnmec cụodkic vưyshsơegfdng đewgkôhcix hoàatyvn toàatyvn khôhcixng cózpcv phưyshsơegfdng hưyshszjbjng, thậxcpom chíltmf ngay cảodki Giang Trầlalrn đewgkếnmecn cùgkazng làatyv thâzxenn phậxcpon gìtxro, hắzjswn cũatyvng khôhcixng cózpcv tinh tưyshskvoxng.

- Ta đewgkâzxeny khôhcixng phảodkii hảodkio hảodkio sao? Đlbkeúyxiang rồgwuui, Long Nha vệjwyfzpcv trảodki Ôqnob Linh Mộsnqsc lạzfili cho các ngưyshsơegfdi khôhcixng? Cázfilc ngưyshsơegfdi đewgkâzxeny làatyvatyvm gìtxro?


Đlbkeưyshskvoxng Long thấqcgvy Giang Trầlalrn khôhcixng cózpcv việjwyfc gìtxro, sắzjswc mặckvat cũatyvng tốjlhnt hơegfdn nhiềtxrou:

- Ôqnob Linh Mộsnqsc nàatyvy, làatyv lầlalrn trưyshszjbjc ta nhờkvox ngưyshsơegfdi tiệjwyfn thểvsdo mang vềtxro. Chíltmfnh làatyvtxro đewgkuổwzjhi kịhcixp Càatyvn Lam Nam Cung côhcixng khai hộsnqsi chẩhcixn. Khôhcixng nghĩpfhv tớzjbji, thờkvoxi gian làatyv rấqcgvt sung túyxiac, kếnmect quảodki lạzfili gặckvap ngoàatyvi ýbjfr muốjlhnn. Nữckva nhâzxenn ta nózpcvi, lầlalrn trưyshszjbjc nếnmecu nhưyshs khôhcixng phảodkii ngưyshsơegfdi, nàatyvng cózpcv thểvsdo sẽimgz bịhcixyshskvoxng đewgkzfilo Càatyvn Lam Bắzjswc Cung kia đewgkázfilnh chếnmect.

- Cázfilc ngưyshsơegfdi hộsnqsi chẩhcixn làatyvm gìtxro? Xem hai vơegfḍ chôhcix̀ng cázfilc ngưyshsơegfdi, cũatyvng khôhcixng giốjlhnng cózpcv bệjwyfnh a.

Đlbkeưyshskvoxng Long thởapojatyvi:

- Cózpcv bệjwyfnh làatyv đewgkjwyf đewgkjwyf ta, khi còsskln bénzvd hắzjswn bịhcix liệjwyft, chỉqnobzpcv thểvsdo ngồgwuui xe lădxein sốjlhnng qua ngàatyvy. Ta chỉqnobatyv muốjlhnn, nếnmecu nhưyshszpcv thểvsdo mờkvoxi mộsnqst Linh Dưyshsknxxc Sưyshs, giúyxiap hắzjswn chữckvaa bệjwyfnh, nózpcvi khôhcixng chừegfdng hắzjswn cózpcv thểvsdo đewgkvarsng lênrwxn.

zpcvi xong, bấqcgvt đewgkzjswc dĩpfhv nhìtxron tiểvsdou nhịhcixatyvn Lam Nam Cung kia.

Tiểvsdou nhịhcix kia hiểvsdon nhiênrwxn biếnmect rõvqpc đewgkhcixa vịhcix củitnqa Giang Trầlalrn, biếnmecn sắzjswc, trong nộsnqsi tâzxenm hoảodking hốjlhnt:

- Ngưyshsơegfdi làatyv Trầlalrn thiếnmecu? Trầlalrn thiếnmecu, thiệjwyft tìtxronh khôhcixng trázfilch chúyxiang ta đewgkưyshsknxxc a! Côhcixng khai hộsnqsi chẩhcixn đewgkãzosx sớzjbjm xong, chúyxiang ta loạzfili tiểvsdou nhịhcixatyvy, khôhcixng cózpcv bổwzjhn sựniew xem bệjwyfnh a.

Giang Trầlalrn khoázfilt tay ázfilo:

- Đlbkeưyshsknxxc rồgwuui đewgkưyshsknxxc rồgwuui, khôhcixng cózpcv chuyệjwyfn gìtxro củitnqa ngưyshsơegfdi. Ngưyshsơegfdi sợknxxzfili gìtxro chứvars?

Tiểvsdou nhịhcix kia nhưyshs trúyxiat đewgkưyshsknxxc gázfilnh nặckvang:

- Trầlalrn thiếnmecu, nếnmecu khôhcixng, vàatyvo trong ngồgwuui mộsnqst chúyxiat?

- Đlbkeưyshsknxxc rồgwuui, ngưyshsơegfdi đewgki xuốjlhnng trưyshszjbjc đewgki.

Tiểvsdou nhịhcixyxiai đewgklalru khom lưyshsng, cưyshskvoxi cưyshskvoxi nózpcvi:

- Vâzxenng, vâzxenng. Trầlalrn thiếnmecu, tiểvsdou nhâzxenn đewgki trưyshszjbjc.

zpcvi xong, nhanh nhưyshs chớzjbjp chạzfily đewgki.

Giang Trầlalrn làatyv ngưyshskvoxi nàatyvo? Tiểvsdou nhịhcixatyvy cũatyvng đewgkãzosx thấqcgvy rồgwuui, ban đewgklalru ởapoj khu giao dịhcixch, Trưyshsơegfdng Môhcixng gâzxeny hấqcgvn hắzjswn, bịhcixatyvn Lam Nam Cung Bốjlhni đewgkzfili nhâzxenn bọsskln hắzjswn kénzvdo ra ngoàatyvi đewgkázfilnh chếnmect.

Từegfd khu giao dịhcixch đewgki ra, lạzfili trựniewc tiếnmecp đewgkázfilnh chếnmect mộsnqst gãzosx đewgkjwyf tửjwyfatyvn Lam Bắzjswc Cung.

zosxnh nhâzxenn bựniewc nàatyvy, đewgkjwyf tửjwyfatyvn Lam Nam Cung sao lạzfili khôhcixng biếnmect?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.