Độc Tôn Tam Giới

Chương 311 : Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 2

    trước sau   
- Chúcxeeng ta cũsgfvng cóldrl thểkgdeygygm bằtghdng hữlrrou.

Diệgjidp Đsgfvohqdi vộewrpi nóldrli.

- Từmjes mộewrpt khắrqjbc ta tiếlzswn vàygygo Hắrqjbc Lao kia, chúcxeeng ta nhấqrast đswwbptsdnh khôrclmng làygyg bằtghdng hữlrrou rôrclm̀i.

Giang Trầksinn khoáanzbt tay chặiorvn lạohqdi, nhưbbyhixhcng màygygy.

- Cuốuwaci cùqrasng hỏqrnhi mộewrpt câixiiu, lătndfn hay khôrclmng lătndfn?

Sắrqjbc mặiorvt Diệgjidp Đsgfvohqdi pháanzbt lạohqdnh, rốuwact cụnfgxc khôrclmng ngụnfgxy trang nổohqdi nữlrroa, lạohqdnh lùqrasng nóldrli:


- Giang Trầksinn, ngưbbyhơxncbi chấqrasp mêgvol bấqrast ngộewrp, nhấqrast đswwbptsdnh muốuwacn cùqrasng ta đswwbuwaci nghịptsdch đswwbếlzswn cùqrasng?

- Đsgfvuwaci nghịptsdch? Ngưbbyhơxncbi suy nghĩygyg nhiềhvbhu, ngưbbyhơxncbi trởpotk vềhvbh soi mặiorvt vàygygo trong nưbbyhixhcc tiểkgdeu xem chíltqynh mìpotknh, bằtghdng ngưbbyhơxncbi, cũsgfvng xứzehkng đswwbkgde cho Giang Trầksinn ta đswwbuwaci nghịptsdch vớixhci ngưbbyhơxncbi sao?

- Tốuwact, tốuwact! Giang Trầksinn, cuốuwaci cùqrasng cóldrl mộewrpt ngàygygy, ngưbbyhơxncbi sẽycqzpotk ngưbbyhơxncbi cốuwac chấqrasp cùqrasng tựalcf đswwbohqdi màygyg trảxtkb giáanzb thậalcft nhiềhvbhu. Đsgfvếlzswn lúcxeec đswwbóldrl, ngưbbyhơxncbi nhấqrast đswwbptsdnh sẽycqz khóldrlc quỳjqjrpotk trưbbyhixhcc mặiorvt ta, cầksinu ta tha thứzehk.

Diệgjidp Đsgfvohqdi hung dữlrro buôrclmng ngoan thoạohqdi, phẩnrmry tay áanzbo bỏqrnh đswwbi.

Hắrqjbn lầksinn nàygygy, cũsgfvng làygyg ôrclmm kỳjqjr vọiorvng rấqrast lớixhcn, cốuwacldrln buồemdmn nôrclmn, bàygygy ra mộewrpt bộewrp chiêgvolu hiềhvbhn đswwbãkoqji sĩygyg, đswwbkgde tranh thủksin cuốuwaci cùqrasng, hi vọiorvng cóldrl thểkgde mờxtkbi chàygygo Giang Trầksinn.

Hắrqjbn biếlzswt, sau khi Giang Trầksinn cóldrl Thiêgvoln Quếlzsw Quốuwacc Sĩygyg Lệgjidnh, hắrqjbn làygyg khôrclmng thểkgderclmng khai trấqrasn áanzbp.

Đsgfvãkoqj khôrclmng thểkgderclmng khai trấqrasn áanzbp, khôrclmng bằtghdng mờxtkbi chàygygo. Nếlzswu nhưbbyhldrl thểkgde mờxtkbi chàygygo Giang Trầksinn, Diệgjidp Đsgfvohqdi pháanzbt hiệgjidn, chỗxtkb tốuwact vưbbyhldrlt xa chỗxtkb hỏqrnhng.

Chỗxtkb hỏqrnhng chỉlavoldrl mộewrpt, cáanzbi kia chíltqynh làygyg trấqrasn an Càygygn Lam Bắrqjbc Cung cùqrasng bọiorvn ngưbbyhxtkbi Luậalcft Vôrclm Kỵrryx.

Chỗxtkb tốuwact, lạohqdi đswwbếlzswm cũsgfvng đswwbếlzswm khôrclmng hếlzswt.

Thếlzsw nhưbbyhng màygyg, Diệgjidp Đsgfvohqdi hắrqjbn tíltqynh toáanzbn sai rồemdmi. Diệgjidp Đsgfvohqdi hắrqjbn, mặiorvc dùqrasldrlanzbc loạohqdi ưbbyhu thếlzsw, cóldrl bốuwaci cảxtkbnh hiểkgden hách, cóldrl trợldrl giúcxeep lớixhcn, cáanzbi kia thìpotk thếlzswygygo? Giang Trầksinn cătndfn bảxtkbn khôrclmng đswwbkgdeygygo mắrqjbt.

Giang Trầksinn lắrqjbc đswwbksinu:

- Khôrclmng biếlzswt cáanzbi gọiorvi làygyg.

Đsgfvang muốuwacn vàygygo cửhvbha, bỗxtkbng nhiêgvoln bêgvoln kia đswwbưbbyhxtkbng, tiếlzswng vóldrl ngựalcfa đswwbáanzbt đswwbáanzbt truyềhvbhn đswwbếlzswn, mộewrpt ngưbbyhxtkbi mộewrpt kỵrryx, rấqrast nhanh hưbbyhixhcng Giang Trầksinn chạohqdy vộewrpi tớixhci.


- Giang huynh đswwbgjid, nghe nóldrli ngưbbyhơxncbi bếlzsw quan tu luyệgjidn, hôrclmm nay xuấqrast quan sao?

Ngưbbyhxtkbi tớixhci, xa xa chứzehkng kiếlzswn Giang Trầksinn, ngoắrqjbc tay kêgvolu lêgvoln.

- Đsgfviềhvbhn đswwbôrclm thốuwacng?

Giang Trầksinn chứzehkng kiếlzswn ngưbbyhxtkbi tớixhci, làygyg Long Nha vệgjid Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu.

Ngựalcfa chạohqdy nhưbbyh bay màygyg đswwbếlzswn, đswwbếlzswn trưbbyhixhcc cửhvbha, đswwbewrpt nhiêgvoln Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu kéldrlo dâixiiy cưbbyhơxncbng mộewrpt pháanzbt, ngựalcfa lậalcfp tứzehkc ngừmjesng lạohqdi. Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu nhảxtkby xuốuwacng, trựalcfc tiếlzswp đswwbi lêgvoln cùqrasng Giang Trầksinn hùqrasng ôrclmm mộewrpt cáanzbi.

- Huynh đswwbgjid, hơxncbn mộewrpt tháanzbng khôrclmng thấqrasy, Tứzehkbbyhơxncbng tửhvbh rấqrast nhớixhc ngưbbyhơxncbi a.

- Đsgfviềhvbhn đswwbôrclm thốuwacng đswwbưbbyhxtkbng làygygm quan rộewrpng mởpotk, xem ra gầksinn đswwbâixiiy thu hoạohqdch khôrclmng nhỏqrnh.

Giang Trầksinn ha ha cưbbyhxtkbi nóldrli.

- Cògeetn khôrclmng phảxtkbi may mắrqjbn cóldrl ngưbbyhơxncbi, lầksinn trưbbyhixhcc ngưbbyhơxncbi nhưbbyhxtkbng cho ta cơxncb hộewrpi thỉlavonh giáanzbo Diệgjidp tháanzbi phóldrl, trảxtkbi qua Tháanzbi Phóldrl đswwbohqdi nhâixiin chỉlavo đswwbiểkgdem, ta cảxtkbm giáanzbc mìpotknh ởpotk trêgvoln võjcwi đswwbohqdo lạohqdi cóldrl chúcxeet tinh tiếlzswn, đswwbãkoqj lụnfgxc lọiorvi đswwbếlzswn biêgvoln giớixhci nửhvbha bưbbyhixhcc Tiêgvoln cảxtkbnh.

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu vốuwacn làygyg Châixiin Khíltqy cảxtkbnh đswwblavonh phong, lụnfgxc lọiorvi đswwbếlzswn biêgvoln giớixhci nửhvbha bưbbyhixhcc Tiêgvoln cảxtkbnh, đswwbâixiiy chíltqynh làygyg đswwbewrpt pháanzb rấqrast cao.

- Đsgfvúcxeeng rồemdmi, đswwbãkoqj quêgvoln nóldrli cho ngưbbyhơxncbi biếlzswt, Lătndfng Thiêgvoln Lýxtkb, đswwbãkoqj đswwbewrpt pháanzbrclmng cùqrasm xiềhvbhng xíltqych, tấqrasn chứzehkc Tiêgvoln cảxtkbnh nhấqrast trọiorvng thiêgvoln rôrclm̀i. Trong lúcxeec nhấqrast thờxtkbi, thàygygnh đswwbgjid tửhvbh kiệgjidt xuấqrast nhấqrast Càygygn Lam Nam Cung. Tiếlzswp theo Bảxtkbo Thụnfgxrclmng côrclmng khai tuyểkgden bạohqdt, cơxncb hộewrpi Lătndfng Thiêgvoln Lýxtkb tiếlzswn vàygygo Bảxtkbo Thụnfgxrclmng, làygyg cựalcfc lớixhcn.

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu nóldrli lêgvoln Lătndfng Thiêgvoln Lýxtkb, cũsgfvng hơxncbi cóldrl chúcxeet bộewrpi phụnfgxc.

- Võjcwi đswwbohqdo chi tâixiim củksina Lătndfng Thiêgvoln Lýxtkb rấqrast kiêgvoln đswwbptsdnh, hắrqjbn đswwbewrpt pháanzb, ta mộewrpt chúcxeet cũsgfvng khôrclmng ngoàygygi ýxtkb muốuwacn.
Giang Trầksinn cưbbyhxtkbi nóldrli.

- Lầksinn sau nhìpotkn thấqrasy hắrqjbn, ngưbbyhldrlc lạohqdi làygyg phảxtkbi chúcxeec mừmjesng.

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu cưbbyhxtkbi nóldrli:

- Ta đswwbãkoqjldrli, cùqrasng hắrqjbn chơxncbi lâixiiu, ngưbbyhơxncbi sẽycqz pháanzbt hiệgjidn, tuyệgjidt đswwbuwaci làygyg bằtghdng hữlrrou đswwbáanzbng giáanzb kếlzswt giao. Hiệgjidn tạohqdi hắrqjbn luôrclmn nhắrqjbc tớixhci ngưbbyhơxncbi, ai nóldrli ngưbbyhơxncbi nửhvbha câixiiu khôrclmng tốuwact, hắrqjbn sẽycqzqrasng ngưbbyhxtkbi đswwbóldrl liềhvbhu mạohqdng. Hai ngưbbyhxtkbi cáanzbc ngưbbyhơxncbi, coi nhưbbyhygyg khôrclmng đswwbáanzbnh nhau thìpotk khôrclmng quen biếlzswt rôrclm̀i.

Giang Trầksinn cưbbyhxtkbi cưbbyhxtkbi, gậalcft gậalcft đswwbksinu, lạohqdi hỏqrnhi:

- Đsgfvúcxeeng rồemdmi, lãkoqjo Đsgfviềhvbhn, lầksinn nàygygy ngưbbyhơxncbi tìpotkm ta, làygygldrl chuyệgjidn gìpotk?

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu vỗxtkb tráanzbn mộewrpt cáanzbi:

- Nàygygy, ngưbbyhơxncbi nhìpotkn ta xem, ngưbbyhldrlc lạohqdi thiếlzswu chúcxeet nữlrroa quêgvoln chíltqynh sựalcf. Làygyg nhưbbyh thếlzswygygy, mưbbyhxtkbi ngàygygy sau, nătndfm nătndfm mộewrpt lầksinn Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp sẽycqz cửhvbhygygnh. Ngưbbyhơxncbi cóldrl hứzehkng thúcxee tham gia khôrclmng?

- Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp?

Giang Trầksinn sữlrrong sờxtkb, đswwbóldrlygyganzbi gìpotk?

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu thấqrasy Giang Trầksinn cóldrl chúcxeet mơxncb hồemdm, biếlzswt rõjcwi Giang Trầksinn đswwbếlzswn Thiêgvoln Quếlzswbbyhơxncbng Quốuwacc thờxtkbi gian khôrclmng dàygygi, đswwbuwaci vớixhci Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp nàygygy khảxtkbtndfng khôrclmng cóldrlqrasn tưbbyhldrlng, nêgvoln giảxtkbi thíltqych nóldrli:

- Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp, làygyg việgjidc trọiorvng đswwbohqdi củksina Võjcwi Giảxtkb Thiêgvoln Quếlzswbbyhơxncbng Quốuwacc, mỗxtkbi nătndfm nătndfm tổohqd chứzehkc mộewrpt lầksinn. Cơxncb hồemdm tấqrast cảxtkbjcwi Giảxtkb Châixiin khíltqy đswwbohqdi sưbbyh trởpotkgvoln, đswwbhvbhu sẽycqz tham gia.

- Cóldrl chỗxtkb đswwbiorvc thùqraspotk?


- Cóldrl! Mêgvol cảxtkbnh, làygyg mộewrpt đswwbptsda phưbbyhơxncbng phi thưbbyhxtkbng kỳjqjr lạohqd. Cửhvbha vàygygo củksina nóldrl, chỉlavoldrl Bảxtkbo Thụnfgxrclmng mớixhci cóldrl tọiorva đswwbewrp. Nhưbbyhng màygyg, mặiorvc dùqrasldrl đswwbưbbyhldrlc tọiorva đswwbewrp, Bảxtkbo Thụnfgxrclmng cũsgfvng khôrclmng phảxtkbi muốuwacn mởpotk ra, liềhvbhn cóldrl thểkgde mởpotk ra. đswwbhvbhu làygyganzbch nătndfm nătndfm, mêgvol cảxtkbnh nàygygy mớixhci mởpotk ra mộewrpt lầksinn. Thờxtkbi gian mởpotk ra làygyg mộewrpt tháanzbng. Mộewrpt tháanzbng sau, mêgvol cảxtkbnh kia sẽycqz biếlzswn mấqrast. Nếlzswu nhưbbyh trong mộewrpt tháanzbng thờxtkbi gian, khôrclmng thểkgde từmjes trong mêgvol cảxtkbnh đswwbi ra, vậalcfy thìpotkygygnh viễkgden ra khôrclmng đswwbưbbyhldrlc rôrclm̀i.

- Vĩygygnh viễkgden?

- Đsgfvúng.

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu kiêgvoln đswwbptsdnh gậalcft đswwbksinu.

- Làygygygygnh viễkgden.

- Khôrclmng phảxtkbi nătndfm nătndfm cóldrl thểkgde mởpotk ra mộewrpt lầksinn sao? Luôrclmn luôrclmn cóldrl khảxtkbtndfng cògeetn sốuwacng a?

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu cưbbyhxtkbi nóldrli:

- Tuyệgjidt khôrclmng cóldrl khảxtkbtndfng. Bởpotki vìpotk, khôrclmng gian mêgvol cảxtkbnh, mỗxtkbi mộewrpt lầksinn đswwbhvbhu bấqrast đswwbemdmng. Mêgvol cảxtkbnh hiệgjidn thếlzswpotk Thiêgvoln Quếlzswbbyhơxncbng Quốuwacc mấqrasy trătndfm nătndfm, cògeetn chưbbyha từmjesng xuấqrast hiệgjidn lặiorvp lạohqdi. Nóldrli cáanzbch kháanzbc, mỗxtkbi mộewrpt lầksinn mêgvol cảxtkbnh xuấqrast hiệgjidn, kỳjqjr thậalcft đswwbhvbhu làygyg thếlzsw giớixhci bấqrast đswwbemdmng.

- A?

Giang Trầksinn ngưbbyhldrlc lạohqdi làygygldrl chúcxeet tògeetgeet, hắrqjbn khôrclmng nghĩygyg tớixhci, ởpotk đswwbptsda phưbbyhơxncbng nhỏqrnh nhưbbyh Thiêgvoln Quếlzswbbyhơxncbng Quốuwacc, vâixiịy mà sẽycqzldrl loạohqdi khôrclmng gian đswwbewrpc lậalcfp nàygygy, hơxncbn nữlrroa cògeetn làygyg khôrclmng gian đswwbewrpc lậalcfp lưbbyhu đswwbewrpng.

Giang Trầksinn tựalcf nhiêgvoln biếlzswt rõjcwi, cáanzbi gọiorvi làygyggvol cảxtkbnh nàygygy, nhấqrast đswwbptsdnh làygyg khe hởpotkpotk giữlrroa cáanzbc vịptsd diệgjidn, hoặiorvc làygyg vịptsd diệgjidn trọiorvng đswwbiệgjidp, hoặiorvc làygyg mộewrpt íltqyt tháanzbc loạohqdn giữlrroa cáanzbc vịptsd diệgjidn.

Loạohqdi khôrclmng gian nàygygy vậalcfn chuyểkgden, đswwbhvbhu rấqrast cóldrlltqynh quy luậalcft.

- Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp nàygygy, nghe tựalcfa hồemdmldrl chúcxeet ýxtkb tứzehk. Ta hôrclmm nay, lýxtkb luậalcfn đswwbksiny bụnfgxng, thiếlzswu đswwbúcxeeng làygyg thựalcfc tếlzsw. Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp, hiểkgden nhiêgvoln làygyg mộewrpt cơxncb hộewrpi thíltqy luyệgjidn.


Giang Trầksinn nghĩygyg tớixhci đswwbâixiiy, hỏqrnhi:

- Lãkoqjo Đsgfviềhvbhn, Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp nàygygy, báanzbo danh nhưbbyh thếlzswygygo?

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu nghe xong, đswwbohqdi hỉlavo:

- Ngưbbyhơxncbi muốuwacn tham gia? Nếlzswu ngưbbyhơxncbi muốuwacn tham gia, sựalcfpotknh báanzbo danh, khôrclmng cầksinn ngưbbyhơxncbi quan tâixiim, Tứzehkbbyhơxncbng tửhvbh sẽycqz giúcxeep ngưbbyhơxncbi làygygm.

- A? Ngưbbyhxtkbi bìpotknh thưbbyhxtkbng khôrclmng cóldrlanzbch nàygygo tựalcfpotknh báanzbo danh sao?

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu cưbbyhxtkbi khổohqd:

- Chỉlavoldrl đswwbgjid tửhvbh Nhịptsd phẩnrmrm quýxtkb tộewrpc trởpotkgvoln, mớixhci cóldrlbbyhanzbch tham gia. Ngưbbyhxtkbi cóldrlbbyhanzbch tham gia, đswwbemdmng thờxtkbi cóldrl thểkgde đswwbohqdt đswwbưbbyhldrlc mộewrpt íltqyt danh ngạohqdch tùqrasy thâixiin. Cáanzbi nàygygy cùqrasng tham gia thọiorv yếlzswn Diệgjidp lãkoqjo gia tửhvbh khôrclmng sai biệgjidt lắrqjbm. Bấqrast quáanzb, Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp nàygygy, so vớixhci thọiorv yếlzswn củksina lãkoqjo gia tửhvbhygygng hơxncbn. Mỗxtkbi mộewrpt lầksinn, chíltqy íltqyt cóldrl mấqrasy ngàygygn ngưbbyhxtkbi tham gia.

- Nhiềhvbhu nhưbbyh vậalcfy?

Đsgfviềhvbhn Thiệgjidu gậalcft gậalcft đswwbksinu:

- Ngưbbyhơxncbi ngẫvrhnm lạohqdi, nhiềhvbhu vưbbyhơxncbng tửhvbh, đswwbgjid tửhvbhbbyhơxncbng côrclmng đswwbohqdi thầksinn, đswwbgjid tửhvbh chưbbyh hầksinu cáanzbc nơxncbi, cògeetn cóldrlanzbc loạohqdi thếlzsw lựalcfc lớixhcn nhưbbyh vậalcfy. Danh ngạohqdch thậalcft sựalcf khôrclmng íltqyt.

- Bảxtkbo Thụnfgxrclmng cóldrl pháanzbi đswwbgjid tửhvbh tham gia khôrclmng?

Giang Trầksinn càygygng hiếlzswu kỳjqjrygyg đswwbiểkgdem nàygygy.

- Nộewrpi Môrclmn Đsgfvgjid Tửhvbh Bảxtkbo Thụnfgxrclmng, làygyg sẽycqz khôrclmng tham gia. Chỉlavoldrl nhữlrrong Ngoạohqdi Môrclmn Đsgfvgjid Tửhvbh nhưbbyh Tứzehk đswwbohqdi đswwbohqdo tràygygng, mớixhci cóldrl thểkgde tham gia Mêgvol Cảxtkbnh Thu Liệgjidp.

Giang Trầksinn giậalcft mìpotknh, nguyêgvoln lai Tứzehk đswwbohqdi đswwbohqdo tràygygng, chỉlavoldrl thểkgde coi làygyg ngoạohqdi môrclmn củksina Bảxtkbo Thụnfgxrclmng. Cògeetn ởpotk Bảxtkbo Thụnfgxrclmng tu luyệgjidn, mớixhci tíltqynh toáanzbn làygyg Nộewrpi Môrclmn Đsgfvgjid Tửhvbh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.