Độc Tôn Tam Giới

Chương 310 : Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 1

    trước sau   
Giang Trầlfpon khôljwzng phủenar nhậtbdwn, Câjsqnu Ngọomugc đdmfyfqxyi vớjsqni hắphvwn cóavsndqzy lạilxpi, cảurzum kízphgch, thậtbdwm chízphgujxvn cóavsn mộytrvt chúilxpt tìssdbnh cảurzum nam nữdcmwljwzng lung. Nhưaaecng màyjij Giang Trầlfpon mộytrvt mựgddgc khôljwzng dámwxjm nghĩvmed nhiềavsnu.

Khôljwzng phảurzui Giang Trầlfpon khôljwzng chàyjijo đdmfyóavsnn Câjsqnu Ngọomugc, màyjijyjij Giang Trầlfpon biếaorht rõuifr, Câjsqnu Ngọomugc cùzmlzng Giang Trầlfpon hắphvwn, cuốfqxyi cùzmlzng khôljwzng phảurzui ngưaaechvpsi mộytrvt đdmfyưaaechvpsng, nhấphvwt đdmfyfqxynh khôljwzng cámwxjch nàyjijo bỉmlcn dựgddgc song phi.

Đljwzâjsqny làyjij mộytrvt nữdcmw nhâjsqnn Giang Trầlfpon hắphvwn nhấphvwt đdmfyfqxynh côljwz phụmwxj, cho nêglemn, Giang Trầlfpon nhìssdbn qua Câjsqnu Ngọomugc, trong nộytrvi tâjsqnm mềavsnm nhũssdbn.

- Dùzmlzyjijng khôljwzng phảurzui nữdcmw nhâjsqnn củenara ta, nhưaaecng ízphgt ra ta phảurzui cho nàyjijng càyjijng huy hoàyjijng, càyjijng đdmfyhrknc sắphvwc.

Giang Trầlfpon nhấphvwt niệvadwm đdmfyếaorhn đdmfyâjsqny, bỗzmlzng nhiêglemn cưaaechvpsi nóavsni:

- Ngưaaecơccjri nóavsni rấphvwt đdmfyúilxpng, khôljwzng cóavsnljwzng môljwzn, Câjsqnu Ngọomugc ngưaaecơccjri, đdmfylwlnng dạilxpng cóavsn thểrtzt tiếaorhn vàyjijo Tiêglemn cảurzunh. Hiệvadwn tạilxpi, ta cho ngưaaecơccjri mộytrvt cơccjr hộytrvi tiếaorhn vàyjijo Tiêglemn cảurzunh.


- Ngưaaecơccjri nóavsni cámwxji gìssdb?

Trong mắphvwt đdmfyflktp củenara Câjsqnu Ngọomugc bắphvwn ra sắphvwc thámwxji ngạilxpc nhiêglemn, nàyjijng còujxvn cho làyjijssdbnh nghe lầlfpom.

- Ngưaaecơccjri khôljwzng muốfqxyn tiếaorhn vàyjijo Tiêglemn cảurzunh?

- Muốfqxyn.

jsqnu Ngọomugc khôljwzng chúilxpt do dựgddg gậtbdwt đdmfylfpou.

Giang Trầlfpon thòujxv tay bắphvwn ra, mộytrvt viêglemn Trung phẩbdzfm Ngũssdb Long Khai Thiêglemn Đljwzan rơccjri xuốfqxyng trong tay nàyjijng:

- Viêglemn thuốfqxyc nàyjijy, têglemn làyjij Ngũssdb Long Khai Thiêglemn Đljwzan, có thêglem̉ bảurzuo đdmfyurzum ngưaaecơccjri chízphgn thàyjijnh hi vọomugng tiếaorhn vàyjijo Tiêglemn cảurzunh. Hơccjrn nữdcmwa Ngũssdb Long Khai Thiêglemn Đljwzan cóavsn thểrtzt miêglemu tảurzu Linh Hảurzui, đdmfyrtzt Linh Hảurzui ngưaaecơccjri tiềavsnm lựgddgc vôljwzzmlzng. Nhớjsqn kỹvadw, viêglemn thuốfqxyc nàyjijy, ta ngay cảurzu Tiếaorht Đljwzlwlnng cũssdbng tạilxpm thờhvpsi khôljwzng cho, ngưaaecơccjri phảurzui giữdcmwzphg mậtbdwt.

jsqnu Ngọomugc mặhrknt mũssdbi tràyjijn đdmfylfpoy khiếaorhp sợccjr, kinh ngạilxpc nhìssdbn lấphvwy đdmfyan dưaaecccjrc trong tay, đdmfyytrvt nhiêglemn vàyjijnh mắphvwt đdmfygndlglemn.

Loạilxpi cảurzum giámwxjc đdmfyưaaecccjrc Giang Trầlfpon trợccjr giúilxpp, đdmfyưaaecccjrc Giang Trầlfpon chỉmlcn đdmfyiểrtztm, đdmfyưaaecccjrc Giang Trầlfpon chiếaorhu ứenarng nàyjijy, đdmfyytrvt nhiêglemn đdmfyem trízphg nhớjsqn củenara nàyjijng kéilxpo vềavsn mấphvwy thámwxjng trưaaecjsqnc, đdmfyưaaeca vềavsn đdmfyoạilxpn tuếaorh nguyệvadwt ởxcxz Đljwzôljwzng Phưaaecơccjrng Vưaaecơccjrng Quốfqxyc kia.

- Giang Trầlfpon, ngưaaecơccjri...

- Dừlwlnng lạilxpi, ta khôljwzng thízphgch nữdcmw nhâjsqnn nhămlcnn nhămlcnn nhóavsn nhóavsn, ngưaaecơccjri làyjijzmlzy tùzmlzng củenara ta, ta ban thưaaecxcxzng ngưaaecơccjri đdmfyan dưaaecccjrc, làyjij đdmfyưaaecơccjrng nhiêglemn.

Giang Trầlfpon khôljwzng thểrtzt nhìssdbn nữdcmw nhâjsqnn chảurzuy nưaaecjsqnc mắphvwt.

jsqnu Ngọomugc rấphvwt khôljwzng chịfqxyu thua kéilxpm xoa xoa con mắphvwt, nàyjijng hôljwzm nay, vâjsqṇy mà bấphvwt tranh khízphg phámwxjt hiệvadwn, mìssdbnh giốfqxyng nhưaaec đdmfyãjafh thàyjijnh thóavsni quen đdmfyưaaecccjrc Giang Trầlfpon trợccjr giúilxpp, quen đdmfyưaaecccjrc hắphvwn chỉmlcn đdmfyiểrtztm, cũssdbng quen từlwln Giang Trầlfpon đdmfyilxpt đdmfyưaaecccjrc chỗzmlz tốfqxyt.


- Viêglemn thuốfqxyc nàyjijy, sau khi phụmwxjc dụmwxjng, sẽtbdw trùzmlzng kízphgch nhụmwxjc thểrtzt củenara ngưaaecơccjri, cảurzui tạilxpo nhụmwxjc thểrtzt, ởxcxz trong cơccjr thểrtzt ngưaaecơccjri hìssdbnh thàyjijnh Linh Hảurzui, quámwxj trìssdbnh củenara nóavsn phi thưaaechvpsng thốfqxyng khổdqzy. Nhớjsqn kỹvadw, ngưaaecơccjri nhấphvwt đdmfyfqxynh phảurzui kiêglemng trìssdb. Qua, trờhvpsi cao biểrtztn rộytrvng, ngưaaecơccjri liềavsnn đdmfyi vàyjijo thếaorh giớjsqni Tiêglemn cảurzunh, từlwln nay vềavsn sau trờhvpsi cao biểrtztn rộytrvng, khôljwzng qua, vậtbdwy thìssdb khôljwzng còujxvn gìssdb phảurzui nóavsni.

jsqnu Ngọomugc mízphgm môljwzi, nàyjijng đdmfyãjafhssdbm khôljwzng thấphvwy từlwln ngữdcmw phùzmlz hợccjrp đdmfyrtzt diễycsvn tảurzujsqnm tìssdbnh giờhvps phúilxpt nàyjijy.

- Giang Trầlfpon, xem ra Câjsqnu Ngọomugc ta, cảurzu đdmfyhvpsi nàyjijy làyjij nhấphvwt đdmfyfqxynh thiếaorhu nợccjr ngưaaecơccjri. Ngưaaecơccjri chừlwlnng nàyjijo muốfqxyn ta, cámwxji mệvadwnh củenara ta liềavsnn trảurzu lạilxpi cho ngưaaecơccjri.

- Ta khôljwzng muốfqxyn mạilxpng củenara ngưaaecơccjri, ta chỉmlcn hy vọomugng, ngưaaecơccjri vĩvmednh viễycsvn làyjij Đljwzôljwzng Phưaaecơccjrng Câjsqnu Ngọomugc bấphvwt khuấphvwt, mộytrvt lòujxvng hưaaecjsqnng võuifr kia!

jsqnu Ngọomugc sữdcmwng sờhvps, Giang Trầlfpon đdmfyãjafhmwxjt bêglemn ngưaaechvpsi màyjij qua, đdmfyi ra ngoàyjiji.

- Giang Trầlfpon... Ngưaaecơccjri, ngưaaecơccjri thậtbdwt làyjij mộytrvt ámwxjc ma, ngưaaecơccjri đdmfyrtzt cho Đljwzôljwzng Phưaaecơccjrng Câjsqnu Ngọomugc ta, cứenar nhưaaec vậtbdwy bấphvwt lựgddgc rơccjri vàyjijo trong Thâjsqnm Uyêglemn củenara ngưaaecơccjri...

jsqnu Ngọomugc thìssdb thàyjijo.

- Màyjij thôljwzi, màyjij thôljwzi, hếaorht thảurzuy đdmfyavsnu làyjij ta tựgddg nguyệvadwn. Giang Trầlfpon, ngưaaecơccjri biếaorht khôljwzng? Ngưaaecơccjri ưaaecu túilxp, đdmfyãjafhyjijm hỏgndlng nhãjafhn giớjsqni củenara ta. Ta cam tâjsqnm tìssdbnh nguyệvadwn ởxcxz trong vựgddgc sâjsqnu củenara ngưaaecơccjri trầlfpom luâjsqnn, cũssdbng khôljwzng muốfqxyn cùzmlzng ngưaaechvpsi tầlfpom thưaaechvpsng cẩbdzfu thảurzu cảurzu đdmfyhvpsi. Ta biếaorht rõuifr... Ta khôljwzng xứenarng vớjsqni ngưaaecơccjri, cùzmlzng ngưaaecơccjri chêglemnh lệvadwch rấphvwt lớjsqnn. Nhưaaecng màyjij, Câjsqnu Ngọomugc ta, coi nhưaaecyjijyjijm nôljwz bộytrvc, cũssdbng nguyệvadwn ýdqzy cảurzu đdmfyhvpsi, vĩvmednh viễycsvn đdmfyi theo ngưaaecơccjri. Ngưaaecơccjri biếaorht khôljwzng? Ngưaaecơccjri tùzmlzy tùzmlzy tiệvadwn tiệvadwn phámwxjt ra mộytrvt ízphgt ánh sáng chói lọi, cũssdbng đdmfyenar đdmfyrtzt chiếaorhu sámwxjng toàyjijn bộytrv thếaorh giớjsqni củenara ta...

jsqnu Ngọomugc nhưaaecavsni mớjsqn, si si ngâjsqny ngốfqxyc, đdmfyenarng ởxcxz trong mậtbdwt thấphvwt, cóavsn bi cóavsn hỷdqzy.

- Thiếaorhu gia, Đljwzilxpi vưaaecơccjrng tửjsqn Diệvadwp Đljwzilxpi, ởxcxz ngoàyjiji cửjsqna cầlfpou kiếaorhn.

Giang Trầlfpon vừlwlna đdmfyi ra, liềavsnn cóavsn hạilxp nhâjsqnn đdmfyếaorhn bẩbdzfm bámwxjo.

- Diệvadwp Đljwzilxpi?

Giang Trầlfpon sữdcmwng sờhvps, lậtbdwp tứenarc vung tay lêglemn.


- Khôljwzng thấphvwy!

- Thiếaorhu gia, Diệvadwp Đljwzilxpi vưaaecơccjrng tửjsqnyjijy, hắphvwn mặhrknt dàyjijy màyjijy dạilxpn khôljwzng đdmfyi, hắphvwn nóavsni nếaorhu thiếaorhu gia khôljwzng gặhrknp, liềavsnn sẽtbdw hốfqxyi hậtbdwn suốfqxyt đdmfyhvpsi.

- Hốfqxyi hậtbdwn? Chỉmlcn bằuispng hắphvwn?

Giang Trầlfpon cưaaechvpsi lạilxpnh, nghĩvmed nhữdcmwng hạilxp nhâjsqnn nàyjijy, chỉmlcn sợccjrssdbng đdmfyuổdqzyi khôljwzng đdmfyi Diệvadwp Đljwzilxpi, lậtbdwp tứenarc nóavsni.

- Cámwxjc ngưaaecơccjri khôljwzng cầlfpon đdmfyrtzt ýdqzy hắphvwn, ta oanh hắphvwn đdmfyi.

Ra ngoàyjiji cửjsqna, quảurzu nhiêglemn nhìssdbn thấphvwy Diệvadwp Đljwzilxpi đdmfyenarng ởxcxz cửjsqna ra vàyjijo, dámwxjng ngưaaechvpsi cao lớjsqnn, nhưaaec ngọomugc thụmwxjjsqnm phong, phong đdmfyytrv nhẹflkt nhàyjijng, đdmfyơccjrn thuầlfpon từlwln bềavsn ngoàyjiji, ngưaaecccjrc lạilxpi làyjijavsn mộytrvt bộytrvilxpi da rấphvwt tốfqxyt.

- Giang Trầlfpon, ngưaaecơccjri khôljwzng ra, Tiểrtztu Vưaaecơccjrng liềavsnn đdmfyfqxynh đdmfyenarng ởxcxz trưaaecjsqnc cửjsqna nhàyjij ngưaaecơccjri khôljwzng đdmfyi.

Diệvadwp Đljwzilxpi khẽtbdwaaechvpsi nóavsni, phảurzung phấphvwt hai ngưaaechvpsi cămlcnn bảurzun khôljwzng phảurzui cừlwlnu đdmfyfqxych phámwxjt sinh qua ma sámwxjt, giốfqxyng nhưaaecyjij bằuispng hữdcmwu thâjsqnn thiếaorht vậtbdwy.

Giang Trầlfpon cưaaechvpsi nhạilxpt mộytrvt tiếaorhng:

- Đljwzilxpi vưaaecơccjrng tửjsqn, tựgddga hồlwln giữdcmwa chúilxpng ta, còujxvn khôljwzng cóavsn quen thuộytrvc đdmfyếaorhn loạilxpi tìssdbnh trạilxpng nàyjijy a?

Diệvadwp Đljwzilxpi lơccjr đdmfyycsvnh, rấphvwt cóavsn phong đdmfyytrvavsni:

- Giang Trầlfpon, ngàyjijy đdmfyóavsnjafho gia tửjsqn thọomug yếaorhn, bổdqzyn vưaaecơccjrng thừlwlna nhậtbdwn, cóavsn chút khôljwzng thoảurzui mámwxji, thậtbdwm chízphgavsn chúilxpt ghen ghéilxpt ngưaaecơccjri. Bấphvwt quámwxj, bổdqzyn vưaaecơccjrng trởxcxz vềavsn suy nghĩvmed, liềavsnn cảurzum thấphvwy khôljwzng đdmfyúilxpng. Lạilxpi nóavsni tiếaorhp, bổdqzyn vưaaecơccjrng cùzmlzng ngưaaecơccjri, cũssdbng khôljwzng cóavsn hiềavsnm khízphgch gìssdb khôljwzng chếaorht khôljwzng ngớjsqnt. Ngưaaecơccjri bâjsqny giờhvpsyjij kẻnlpjavsn đdmfyưaaecccjrc Thiêglemn Quếaorh Quốfqxyc Sĩvmed Lệvadwnh, màyjij bổdqzyn vưaaecơccjrng, làyjijaaecơccjrng tửjsqn tiếaorhng hôljwz cao nhấphvwt củenara Thiêglemn Quếaorhaaecơccjrng Quốfqxyc. Giữdcmwa chúilxpng ta, vìssdbmwxji gìssdb nhấphvwt đdmfyfqxynh phảurzui đdmfyfqxyi khámwxjng, màyjij khôljwzng phảurzui hợccjrp támwxjc?

- Hợccjrp támwxjc? Diệvadwp Đljwzilxpi, cóavsn phảurzui ngưaaecơccjri uốfqxyng quámwxj nhiềavsnu hay khôljwzng? Ta vớjsqni ngưaaecơccjri, cóavsnmwxji gìssdb phảurzui hợccjrp támwxjc?


- Khôljwzng gìssdb khôljwzng thểrtzt!

Diệvadwp Đljwzilxpi lắphvwc đdmfylfpou, chămlcnm chúilxpavsni:

- Ngưaaecơccjri cóavsn thểrtztzmlzng lãjafho tứenar hợccjrp támwxjc, cùzmlzng bổdqzyn vưaaecơccjrng càyjijng cóavsn thểrtzt hợccjrp támwxjc.

- Ngưaaecơccjri cảurzum thấphvwy Giang Trầlfpon ta, làyjij ngưaaechvpsi thay đdmfydqzyi thấphvwt thưaaechvpsng sao?

Giang Trầlfpon cưaaechvpsi lạilxpnh.

- Giang Trầlfpon, ngưaaecơccjri cóavsn thểrtztjsqnn nhămlcńc thoámwxjng mộytrvt phámwxjt. Chỉmlcn cầlfpon ngưaaecơccjri gậtbdwt đdmfylfpou đdmfyámwxjp ứenarng, ta cóavsn thểrtztyjijm ngưaaechvpsi trung gian, đdmfyrtzt ngưaaecơccjri cùzmlzng Càyjijn Lam Bắphvwc Cung nắphvwm tay giảurzung hòujxva. Ngưaaecơccjri giếaorht đdmfyvadw tửjsqn củenara bọomugn hắphvwn, việvadwc nàyjijy cũssdbng cóavsn thểrtzt nhấphvwt tiếaorhu mẫvadwn âjsqnn cừlwlnu. Chếaorht cũssdbng đdmfyãjafh chếaorht, ngưaaechvpsi sốfqxyng, khôljwzng thểrtztssdb mộytrvt ngưaaechvpsi chếaorht màyjij khôljwzng ngừlwlnng giày vò. Ngưaaecơccjri xem, ta ởxcxz Bảurzuo Thụmwxjljwzng nhâjsqnn mạilxpch rấphvwt rộytrvng, dùzmlzng thiêglemn phúilxp củenara ngưaaecơccjri, tưaaecơccjrng lai nhấphvwt đdmfyfqxynh sẽtbdw tiếaorhn vàyjijo Bảurzuo Thụmwxjljwzng, ta hoàyjijn toàyjijn cóavsn thểrtzt trảurzui đdmfyưaaechvpsng cho ngưaaecơccjri, cho ngưaaecơccjri càyjijng thuậtbdwn lợccjri tiếaorhn vàyjijo, đdmfyilxpt đdmfyưaaecccjrc vịfqxy trízphg rấphvwt cao. Còujxvn cóavsn...

- Dừlwlnng lạilxpi.

Giang Trầlfpon khôljwzng kiêglemn nhẫvadwn.

- Diệvadwp Đljwzilxpi, ngưaaecơccjri đdmfyếaorhn cùzmlzng muốfqxyn nóavsni cámwxji gìssdb? Ngưaaecơccjri muốfqxyn mờhvpsi chàyjijo ta? Ta cóavsn thểrtzt minh xámwxjc nóavsni cho ngưaaecơccjri biếaorht, khôljwzng cóavsn hứenarng thúilxp.

- Bởxcxzi vìssdbjafho Tứenar so vớjsqni ta trưaaecjsqnc mộytrvt bưaaecjsqnc, đdmfyi Đljwzôljwzng Phưaaecơccjrng Vưaaecơccjrng Quốfqxyc mộytrvt chuyếaorhn?

Diệvadwp Đljwzilxpi khôljwzng cam lòujxvng.

- Hắphvwn chẳzmlzng qua làyjij ngưaaechvpsi đdmfylfpou cơccjr trụmwxjc lợccjri. Nếaorhu nhưaaec khôljwzng phảurzui đdmfyoạilxpn thờhvpsi gian kia ta cóavsn việvadwc, biếaorht Đljwzôljwzng Phưaaecơccjrng Vưaaecơccjrng Quốfqxyc cóavsn ngưaaechvpsi nhưaaec ngưaaecơccjri, cũssdbng nhấphvwt đdmfyfqxynh sẽtbdw đdmfyi. Giang Trầlfpon, ngưaaecơccjri khôljwzng tin ta? Ngưaaecơccjri cảurzum thấphvwy, lãjafho Tứenar hắphvwn thậtbdwt sựgddgavsn thểrtztzmlzng ta đdmfyoạilxpt Thámwxji tửjsqn vịfqxy? Ngưaaecơccjri thậtbdwt sựgddg nguyệvadwn ýdqzyzmlzng mộytrvt vưaaecơccjrng tửjsqn khôljwzng cóavsn bốfqxyi cảurzunh gìssdb pha trộytrvn, lầlfpom chung thâjsqnn?

Giang Trầlfpon nởxcxz nụmwxjaaechvpsi:

- Diệvadwp Đljwzilxpi, cóavsn lẽtbdw ngưaaecơccjri nóavsni rấphvwt hay. Bấphvwt quámwxj, ta đdmfyfqxyi vớjsqni cámwxjc ngưaaecơccjri tranh đdmfyoạilxpt cámwxji gọomugi làyjij Thámwxji tửjsqn, cámwxji gọomugi làyjijaaecơccjrng đdmfylwln thốfqxyng trịfqxy, thậtbdwt sựgddgyjij mộytrvt chúilxpt hứenarng thúilxpssdbng khôljwzng cóavsn. Ta giúilxpp Diệvadwp Dung, bởxcxzi vìssdb hắphvwn làyjij bằuispng hữdcmwu củenara ta. Màyjij ngưaaecơccjri, Diệvadwp Đljwzilxpi, khôljwzng phảurzui làyjij bằuispng hữdcmwu củenara ta, chỉmlcn đdmfyơccjrn giảurzun nhưaaec vậtbdwy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.