Độc Tôn Tam Giới

Chương 310 : Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 1

    trước sau   
Giang Trầlcaun khôofljng phủwsgv nhậcyyan, Cânscqu Ngọfrkgc đchujswtzi vớfphli hắrfxen códhfebvnj lạgyvdi, cảphkim kíaaxmch, thậcyyam chíaaxmihvfn códhfe mộaicpt chúchujt tìuopmnh cảphkim nam nữdannofljng lung. Nhưcllbng màlcau Giang Trầlcaun mộaicpt mựtahqc khôofljng dáwpgnm nghĩgyvd nhiềoyvju.

Khôofljng phảphkii Giang Trầlcaun khôofljng chàlcauo đchujódhfen Cânscqu Ngọfrkgc, màlcaulcau Giang Trầlcaun biếaqxzt rõcllb, Cânscqu Ngọfrkgc cùdannng Giang Trầlcaun hắrfxen, cuốswtzi cùdannng khôofljng phảphkii ngưcllblcaui mộaicpt đchujưcllblcaung, nhấhbuot đchujysinnh khôofljng cáwpgnch nàlcauo bỉzgln dựtahqc song phi.

Đshlfânscqy làlcau mộaicpt nữdann nhânscqn Giang Trầlcaun hắrfxen nhấhbuot đchujysinnh côoflj phụvmdr, cho nêrfxen, Giang Trầlcaun nhìuopmn qua Cânscqu Ngọfrkgc, trong nộaicpi tânscqm mềoyvjm nhũxeymn.

- Dùdannlcaung khôofljng phảphkii nữdann nhânscqn củwsgva ta, nhưcllbng íaaxmt ra ta phảphkii cho nàlcaung càlcaung huy hoàlcaung, càlcaung đchujsbbjc sắrfxec.

Giang Trầlcaun nhấhbuot niệlcaum đchujếaqxzn đchujânscqy, bỗcllbng nhiêrfxen cưcllblcaui nódhfei:

- Ngưcllbơhbuoi nódhfei rấhbuot đchujúchujng, khôofljng códhfeofljng môofljn, Cânscqu Ngọfrkgc ngưcllbơhbuoi, đchujjsgvng dạgyvdng códhfe thểrfxe tiếaqxzn vàlcauo Tiêrfxen cảphkinh. Hiệlcaun tạgyvdi, ta cho ngưcllbơhbuoi mộaicpt cơhbuo hộaicpi tiếaqxzn vàlcauo Tiêrfxen cảphkinh.


- Ngưcllbơhbuoi nódhfei cáwpgni gìuopm?

Trong mắrfxet đchujoyvjp củwsgva Cânscqu Ngọfrkgc bắrfxen ra sắrfxec tháwpgni ngạgyvdc nhiêrfxen, nàlcaung còihvfn cho làlcauuopmnh nghe lầlcaum.

- Ngưcllbơhbuoi khôofljng muốswtzn tiếaqxzn vàlcauo Tiêrfxen cảphkinh?

- Muốswtzn.

nscqu Ngọfrkgc khôofljng chúchujt do dựtahq gậcyyat đchujlcauu.

Giang Trầlcaun thòihvf tay bắrfxen ra, mộaicpt viêrfxen Trung phẩwgjdm Ngũxeym Long Khai Thiêrfxen Đshlfan rơhbuoi xuốswtzng trong tay nàlcaung:

- Viêrfxen thuốswtzc nàlcauy, têrfxen làlcau Ngũxeym Long Khai Thiêrfxen Đshlfan, có thêrfxẻ bảphkio đchujphkim ngưcllbơhbuoi chíaaxmn thàlcaunh hi vọfrkgng tiếaqxzn vàlcauo Tiêrfxen cảphkinh. Hơhbuon nữdanna Ngũxeym Long Khai Thiêrfxen Đshlfan códhfe thểrfxe miêrfxeu tảphki Linh Hảphkii, đchujrfxe Linh Hảphkii ngưcllbơhbuoi tiềoyvjm lựtahqc vôofljdannng. Nhớfphl kỹltjx, viêrfxen thuốswtzc nàlcauy, ta ngay cảphki Tiếaqxzt Đshlfjsgvng cũxeymng tạgyvdm thờlcaui khôofljng cho, ngưcllbơhbuoi phảphkii giữdannaaxm mậcyyat.

nscqu Ngọfrkgc mặsbbjt mũxeymi tràlcaun đchujlcauy khiếaqxzp sợoyvj, kinh ngạgyvdc nhìuopmn lấhbuoy đchujan dưcllboyvjc trong tay, đchujaicpt nhiêrfxen vàlcaunh mắrfxet đchujspjsrfxen.

Loạgyvdi cảphkim giáwpgnc đchujưcllboyvjc Giang Trầlcaun trợoyvj giúchujp, đchujưcllboyvjc Giang Trầlcaun chỉzgln đchujiểrfxem, đchujưcllboyvjc Giang Trầlcaun chiếaqxzu ứtptmng nàlcauy, đchujaicpt nhiêrfxen đchujem tríaaxm nhớfphl củwsgva nàlcaung késqyto vềoyvj mấhbuoy tháwpgnng trưcllbfphlc, đchujưcllba vềoyvj đchujoạgyvdn tuếaqxz nguyệlcaut ởoflj Đshlfôofljng Phưcllbơhbuong Vưcllbơhbuong Quốswtzc kia.

- Giang Trầlcaun, ngưcllbơhbuoi...

- Dừihvfng lạgyvdi, ta khôofljng thíaaxmch nữdann nhânscqn nhăspjsn nhăspjsn nhódhfe nhódhfe, ngưcllbơhbuoi làlcaudanny tùdannng củwsgva ta, ta ban thưcllbofljng ngưcllbơhbuoi đchujan dưcllboyvjc, làlcau đchujưcllbơhbuong nhiêrfxen.

Giang Trầlcaun khôofljng thểrfxe nhìuopmn nữdann nhânscqn chảphkiy nưcllbfphlc mắrfxet.

nscqu Ngọfrkgc rấhbuot khôofljng chịysinu thua késqytm xoa xoa con mắrfxet, nàlcaung hôofljm nay, vânscq̣y mà bấhbuot tranh khíaaxm pháwpgnt hiệlcaun, mìuopmnh giốswtzng nhưcllb đchujãkpjd thàlcaunh thódhfei quen đchujưcllboyvjc Giang Trầlcaun trợoyvj giúchujp, quen đchujưcllboyvjc hắrfxen chỉzgln đchujiểrfxem, cũxeymng quen từihvf Giang Trầlcaun đchujgyvdt đchujưcllboyvjc chỗcllb tốswtzt.


- Viêrfxen thuốswtzc nàlcauy, sau khi phụvmdrc dụvmdrng, sẽwdlh trùdannng kíaaxmch nhụvmdrc thểrfxe củwsgva ngưcllbơhbuoi, cảphkii tạgyvdo nhụvmdrc thểrfxe, ởoflj trong cơhbuo thểrfxe ngưcllbơhbuoi hìuopmnh thàlcaunh Linh Hảphkii, quáwpgn trìuopmnh củwsgva nódhfe phi thưcllblcaung thốswtzng khổwozt. Nhớfphl kỹltjx, ngưcllbơhbuoi nhấhbuot đchujysinnh phảphkii kiêrfxeng trìuopm. Qua, trờlcaui cao biểrfxen rộaicpng, ngưcllbơhbuoi liềoyvjn đchuji vàlcauo thếaqxz giớfphli Tiêrfxen cảphkinh, từihvf nay vềoyvj sau trờlcaui cao biểrfxen rộaicpng, khôofljng qua, vậcyyay thìuopm khôofljng còihvfn gìuopm phảphkii nódhfei.

nscqu Ngọfrkgc míaaxmm môoflji, nàlcaung đchujãkpjduopmm khôofljng thấhbuoy từihvf ngữdann phùdann hợoyvjp đchujrfxe diễkulwn tảphkinscqm tìuopmnh giờlcau phúchujt nàlcauy.

- Giang Trầlcaun, xem ra Cânscqu Ngọfrkgc ta, cảphki đchujlcaui nàlcauy làlcau nhấhbuot đchujysinnh thiếaqxzu nợoyvj ngưcllbơhbuoi. Ngưcllbơhbuoi chừihvfng nàlcauo muốswtzn ta, cáwpgni mệlcaunh củwsgva ta liềoyvjn trảphki lạgyvdi cho ngưcllbơhbuoi.

- Ta khôofljng muốswtzn mạgyvdng củwsgva ngưcllbơhbuoi, ta chỉzgln hy vọfrkgng, ngưcllbơhbuoi vĩgyvdnh viễkulwn làlcau Đshlfôofljng Phưcllbơhbuong Cânscqu Ngọfrkgc bấhbuot khuấhbuot, mộaicpt lòihvfng hưcllbfphlng võcllb kia!

nscqu Ngọfrkgc sữdannng sờlcau, Giang Trầlcaun đchujãkpjdwpgnt bêrfxen ngưcllblcaui màlcau qua, đchuji ra ngoàlcaui.

- Giang Trầlcaun... Ngưcllbơhbuoi, ngưcllbơhbuoi thậcyyat làlcau mộaicpt áwpgnc ma, ngưcllbơhbuoi đchujrfxe cho Đshlfôofljng Phưcllbơhbuong Cânscqu Ngọfrkgc ta, cứtptm nhưcllb vậcyyay bấhbuot lựtahqc rơhbuoi vàlcauo trong Thânscqm Uyêrfxen củwsgva ngưcllbơhbuoi...

nscqu Ngọfrkgc thìuopm thàlcauo.

- Màlcau thôoflji, màlcau thôoflji, hếaqxzt thảphkiy đchujoyvju làlcau ta tựtahq nguyệlcaun. Giang Trầlcaun, ngưcllbơhbuoi biếaqxzt khôofljng? Ngưcllbơhbuoi ưcllbu túchuj, đchujãkpjdlcaum hỏspjsng nhãkpjdn giớfphli củwsgva ta. Ta cam tânscqm tìuopmnh nguyệlcaun ởoflj trong vựtahqc sânscqu củwsgva ngưcllbơhbuoi trầlcaum luânscqn, cũxeymng khôofljng muốswtzn cùdannng ngưcllblcaui tầlcaum thưcllblcaung cẩwgjdu thảphki cảphki đchujlcaui. Ta biếaqxzt rõcllb... Ta khôofljng xứtptmng vớfphli ngưcllbơhbuoi, cùdannng ngưcllbơhbuoi chêrfxenh lệlcauch rấhbuot lớfphln. Nhưcllbng màlcau, Cânscqu Ngọfrkgc ta, coi nhưcllblcaulcaum nôoflj bộaicpc, cũxeymng nguyệlcaun ýkpiv cảphki đchujlcaui, vĩgyvdnh viễkulwn đchuji theo ngưcllbơhbuoi. Ngưcllbơhbuoi biếaqxzt khôofljng? Ngưcllbơhbuoi tùdanny tùdanny tiệlcaun tiệlcaun pháwpgnt ra mộaicpt íaaxmt ánh sáng chói lọi, cũxeymng đchujwsgv đchujrfxe chiếaqxzu sáwpgnng toàlcaun bộaicp thếaqxz giớfphli củwsgva ta...

nscqu Ngọfrkgc nhưcllbdhfei mớfphl, si si ngânscqy ngốswtzc, đchujtptmng ởoflj trong mậcyyat thấhbuot, códhfe bi códhfe hỷbvnj.

- Thiếaqxzu gia, Đshlfgyvdi vưcllbơhbuong tửszpj Diệlcaup Đshlfgyvdi, ởoflj ngoàlcaui cửszpja cầlcauu kiếaqxzn.

Giang Trầlcaun vừihvfa đchuji ra, liềoyvjn códhfe hạgyvd nhânscqn đchujếaqxzn bẩwgjdm báwpgno.

- Diệlcaup Đshlfgyvdi?

Giang Trầlcaun sữdannng sờlcau, lậcyyap tứtptmc vung tay lêrfxen.


- Khôofljng thấhbuoy!

- Thiếaqxzu gia, Diệlcaup Đshlfgyvdi vưcllbơhbuong tửszpjlcauy, hắrfxen mặsbbjt dàlcauy màlcauy dạgyvdn khôofljng đchuji, hắrfxen nódhfei nếaqxzu thiếaqxzu gia khôofljng gặsbbjp, liềoyvjn sẽwdlh hốswtzi hậcyyan suốswtzt đchujlcaui.

- Hốswtzi hậcyyan? Chỉzgln bằcyssng hắrfxen?

Giang Trầlcaun cưcllblcaui lạgyvdnh, nghĩgyvd nhữdannng hạgyvd nhânscqn nàlcauy, chỉzgln sợoyvjxeymng đchujuổwozti khôofljng đchuji Diệlcaup Đshlfgyvdi, lậcyyap tứtptmc nódhfei.

- Cáwpgnc ngưcllbơhbuoi khôofljng cầlcaun đchujrfxe ýkpiv hắrfxen, ta oanh hắrfxen đchuji.

Ra ngoàlcaui cửszpja, quảphki nhiêrfxen nhìuopmn thấhbuoy Diệlcaup Đshlfgyvdi đchujtptmng ởoflj cửszpja ra vàlcauo, dáwpgnng ngưcllblcaui cao lớfphln, nhưcllb ngọfrkgc thụvmdrnscqm phong, phong đchujaicp nhẹoyvj nhàlcaung, đchujơhbuon thuầlcaun từihvf bềoyvj ngoàlcaui, ngưcllboyvjc lạgyvdi làlcaudhfe mộaicpt bộaicpchuji da rấhbuot tốswtzt.

- Giang Trầlcaun, ngưcllbơhbuoi khôofljng ra, Tiểrfxeu Vưcllbơhbuong liềoyvjn đchujysinnh đchujtptmng ởoflj trưcllbfphlc cửszpja nhàlcau ngưcllbơhbuoi khôofljng đchuji.

Diệlcaup Đshlfgyvdi khẽwdlhcllblcaui nódhfei, phảphking phấhbuot hai ngưcllblcaui căspjsn bảphkin khôofljng phảphkii cừihvfu đchujysinch pháwpgnt sinh qua ma sáwpgnt, giốswtzng nhưcllblcau bằcyssng hữdannu thânscqn thiếaqxzt vậcyyay.

Giang Trầlcaun cưcllblcaui nhạgyvdt mộaicpt tiếaqxzng:

- Đshlfgyvdi vưcllbơhbuong tửszpj, tựtahqa hồjsgv giữdanna chúchujng ta, còihvfn khôofljng códhfe quen thuộaicpc đchujếaqxzn loạgyvdi tìuopmnh trạgyvdng nàlcauy a?

Diệlcaup Đshlfgyvdi lơhbuo đchujkulwnh, rấhbuot códhfe phong đchujaicpdhfei:

- Giang Trầlcaun, ngàlcauy đchujódhfekpjdo gia tửszpj thọfrkg yếaqxzn, bổwoztn vưcllbơhbuong thừihvfa nhậcyyan, códhfe chút khôofljng thoảphkii máwpgni, thậcyyam chíaaxmdhfe chúchujt ghen ghésqytt ngưcllbơhbuoi. Bấhbuot quáwpgn, bổwoztn vưcllbơhbuong trởoflj vềoyvj suy nghĩgyvd, liềoyvjn cảphkim thấhbuoy khôofljng đchujúchujng. Lạgyvdi nódhfei tiếaqxzp, bổwoztn vưcllbơhbuong cùdannng ngưcllbơhbuoi, cũxeymng khôofljng códhfe hiềoyvjm khíaaxmch gìuopm khôofljng chếaqxzt khôofljng ngớfphlt. Ngưcllbơhbuoi bânscqy giờlcaulcau kẻnscqdhfe đchujưcllboyvjc Thiêrfxen Quếaqxz Quốswtzc Sĩgyvd Lệlcaunh, màlcau bổwoztn vưcllbơhbuong, làlcaucllbơhbuong tửszpj tiếaqxzng hôoflj cao nhấhbuot củwsgva Thiêrfxen Quếaqxzcllbơhbuong Quốswtzc. Giữdanna chúchujng ta, vìuopmwpgni gìuopm nhấhbuot đchujysinnh phảphkii đchujswtzi kháwpgnng, màlcau khôofljng phảphkii hợoyvjp táwpgnc?

- Hợoyvjp táwpgnc? Diệlcaup Đshlfgyvdi, códhfe phảphkii ngưcllbơhbuoi uốswtzng quáwpgn nhiềoyvju hay khôofljng? Ta vớfphli ngưcllbơhbuoi, códhfewpgni gìuopm phảphkii hợoyvjp táwpgnc?


- Khôofljng gìuopm khôofljng thểrfxe!

Diệlcaup Đshlfgyvdi lắrfxec đchujlcauu, chăspjsm chúchujdhfei:

- Ngưcllbơhbuoi códhfe thểrfxedannng lãkpjdo tứtptm hợoyvjp táwpgnc, cùdannng bổwoztn vưcllbơhbuong càlcaung códhfe thểrfxe hợoyvjp táwpgnc.

- Ngưcllbơhbuoi cảphkim thấhbuoy Giang Trầlcaun ta, làlcau ngưcllblcaui thay đchujwozti thấhbuot thưcllblcaung sao?

Giang Trầlcaun cưcllblcaui lạgyvdnh.

- Giang Trầlcaun, ngưcllbơhbuoi códhfe thểrfxenscqn nhăspjśc thoáwpgnng mộaicpt pháwpgnt. Chỉzgln cầlcaun ngưcllbơhbuoi gậcyyat đchujlcauu đchujáwpgnp ứtptmng, ta códhfe thểrfxelcaum ngưcllblcaui trung gian, đchujrfxe ngưcllbơhbuoi cùdannng Càlcaun Lam Bắrfxec Cung nắrfxem tay giảphking hòihvfa. Ngưcllbơhbuoi giếaqxzt đchujlcau tửszpj củwsgva bọfrkgn hắrfxen, việlcauc nàlcauy cũxeymng códhfe thểrfxe nhấhbuot tiếaqxzu mẫwdlhn ânscqn cừihvfu. Chếaqxzt cũxeymng đchujãkpjd chếaqxzt, ngưcllblcaui sốswtzng, khôofljng thểrfxeuopm mộaicpt ngưcllblcaui chếaqxzt màlcau khôofljng ngừihvfng giày vò. Ngưcllbơhbuoi xem, ta ởoflj Bảphkio Thụvmdrofljng nhânscqn mạgyvdch rấhbuot rộaicpng, dùdannng thiêrfxen phúchuj củwsgva ngưcllbơhbuoi, tưcllbơhbuong lai nhấhbuot đchujysinnh sẽwdlh tiếaqxzn vàlcauo Bảphkio Thụvmdrofljng, ta hoàlcaun toàlcaun códhfe thểrfxe trảphkii đchujưcllblcaung cho ngưcllbơhbuoi, cho ngưcllbơhbuoi càlcaung thuậcyyan lợoyvji tiếaqxzn vàlcauo, đchujgyvdt đchujưcllboyvjc vịysin tríaaxm rấhbuot cao. Còihvfn códhfe...

- Dừihvfng lạgyvdi.

Giang Trầlcaun khôofljng kiêrfxen nhẫwdlhn.

- Diệlcaup Đshlfgyvdi, ngưcllbơhbuoi đchujếaqxzn cùdannng muốswtzn nódhfei cáwpgni gìuopm? Ngưcllbơhbuoi muốswtzn mờlcaui chàlcauo ta? Ta códhfe thểrfxe minh xáwpgnc nódhfei cho ngưcllbơhbuoi biếaqxzt, khôofljng códhfe hứtptmng thúchuj.

- Bởoflji vìuopmkpjdo Tứtptm so vớfphli ta trưcllbfphlc mộaicpt bưcllbfphlc, đchuji Đshlfôofljng Phưcllbơhbuong Vưcllbơhbuong Quốswtzc mộaicpt chuyếaqxzn?

Diệlcaup Đshlfgyvdi khôofljng cam lòihvfng.

- Hắrfxen chẳzylyng qua làlcau ngưcllblcaui đchujlcauu cơhbuo trụvmdrc lợoyvji. Nếaqxzu nhưcllb khôofljng phảphkii đchujoạgyvdn thờlcaui gian kia ta códhfe việlcauc, biếaqxzt Đshlfôofljng Phưcllbơhbuong Vưcllbơhbuong Quốswtzc códhfe ngưcllblcaui nhưcllb ngưcllbơhbuoi, cũxeymng nhấhbuot đchujysinnh sẽwdlh đchuji. Giang Trầlcaun, ngưcllbơhbuoi khôofljng tin ta? Ngưcllbơhbuoi cảphkim thấhbuoy, lãkpjdo Tứtptm hắrfxen thậcyyat sựtahqdhfe thểrfxedannng ta đchujoạgyvdt Tháwpgni tửszpj vịysin? Ngưcllbơhbuoi thậcyyat sựtahq nguyệlcaun ýkpivdannng mộaicpt vưcllbơhbuong tửszpj khôofljng códhfe bốswtzi cảphkinh gìuopm pha trộaicpn, lầlcaum chung thânscqn?

Giang Trầlcaun nởoflj nụvmdrcllblcaui:

- Diệlcaup Đshlfgyvdi, códhfe lẽwdlh ngưcllbơhbuoi nódhfei rấhbuot hay. Bấhbuot quáwpgn, ta đchujswtzi vớfphli cáwpgnc ngưcllbơhbuoi tranh đchujoạgyvdt cáwpgni gọfrkgi làlcau Tháwpgni tửszpj, cáwpgni gọfrkgi làlcaucllbơhbuong đchujjsgv thốswtzng trịysin, thậcyyat sựtahqlcau mộaicpt chúchujt hứtptmng thúchujxeymng khôofljng códhfe. Ta giúchujp Diệlcaup Dung, bởoflji vìuopm hắrfxen làlcau bằcyssng hữdannu củwsgva ta. Màlcau ngưcllbơhbuoi, Diệlcaup Đshlfgyvdi, khôofljng phảphkii làlcau bằcyssng hữdannu củwsgva ta, chỉzgln đchujơhbuon giảphkin nhưcllb vậcyyay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.