Độc Tôn Tam Giới

Chương 309 : Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 2

    trước sau   
- Hiệojawn tạykqoi, ta ngoạykqoi trừpfuc Thấiysht Khiếrpuku Thôrvbhng Linh vừpfuca mớaecvi đxlqwykqot tớaecvi, ba hạykqong kháittpc, đxlqwwareu đxlqwãznyguuvctembt chỉuuvc tiêzdbvu. Hiệojawn tạykqoi, cũsawdng nêzdbvn tu luyệojawn đxlqwykqoi chiêzdbvu củiysha《 Toáittpi Nguyệojawt Phi Đjhooao 》rồigpqi.

Giang Trầeyvcn pháittpt hiệojawn, thủiysh đxlqwoạykqon côrvbhng kíwmzfch củiysha mìvivnnh mặanuyc dùnxxs nhiềwareu, nhưuuvcng ởvivn phưuuvcơvrhnng diệojawn mộvwygt kíwmzfch tríwmzf mạykqong, vẫbcyin làebqw thiếrpuku lựazihc lưuuvctembng.

《 Toáittpi Nguyệojawt Phi Đjhooao 》nàebqwy vừpfuca vặanuyn hóvxyla giảvivni khẩzdumn cấiyshp.

-《 Toáittpi Nguyệojawt Phi Đjhooao 》uy năebqwng Sơvrhn cấiyshp … Ưovreng Phi thứifdbc, Hổgybj Pháittpc thứifdbc!

vxyl hai đxlqwykqoi chiêzdbvu uy năebqwng Sơvrhn cấiyshp, cung cấiyshp Giang Trầeyvcn lựaziha chọsnvan. Ưovreng Phi thứifdbc, truy cầeyvcu kỳxlqw quỷeyvc; Hổgybj Pháittpc thứifdbc, truy cầeyvcu báittp khíwmzf.

- Đjhoowareu làebqw đxlqwykqoi chiêzdbvu uy năebqwng Sơvrhn cấiyshp, hai thứifdbc nàebqwy, tốixcst nhấiysht đxlqwwareu họsnvac.
Giang Trầeyvcn tựazih hỏvogni, bắtfamt đxlqweyvcu nghiêzdbvn cứifdbu hai đxlqwykqoi chiêzdbvu kia.

Ưovreng Phi thứifdbc, câgjat̀n lĩuuvcnh ngộvwyg Phong Chi Huyềwaren Áslolo, lợtembi dụikhgng phong luậogqft đxlqwvwygng, hìvivnnh thàebqwnh mộvwygt loạykqoi sáittpt thưuuvcơvrhnng kỳxlqw quỷeyvc.

ebqw Hổgybj Pháittpc thứifdbc, thìvivn chủ cuồigpqng dãznyg, nhưuuvcvxylng nhưuuvc biểwpunn, mãznygnh liệojawt màebqw đxlqwếrpukn, mộvwygt nhàebqwo vềware phíwmzfa trưuuvcaecvc, giốixcsng nhưuuvcvxylng đxlqwáittpnh, trựazihc tiếrpukp thôrvbhn phệojaw.

- Hai đxlqwykqoi chiêzdbvu nàebqwy, nếrpuku phốixcsi hợtembp tốixcst, ngưuuvctembc lạykqoi rấiysht cóvxyl bổgybj sung.

Giang Trầeyvcn cảvivnm thấiyshy, ngưuuvczdhri pháittpt minh Toáittpi Nguyệojawt Phi Đjhooao nàebqwy, thậogqft đxlqwúzfuyng làebqw quáittp tinh têzdbv́ tỉ mỉ, hai loạykqoi đxlqwykqoi chiêzdbvu uy năebqwng Sơvrhn cấiyshp, vâgjaṭy mà tạykqoo thàebqwnh bổgybj sung.

Trong mơvrhn hồigpq, trong đxlqweyvcu Giang Trầeyvcn hiệojawn lêzdbvn mộvwygt sáittpng ývrhn tuyệojawt hảvivno.

- Ârlqtn? Ta tu luyệojawn 《 Khôrvbh Vinh Thầeyvcn Quyềwaren 》, mộvwygt tay mặanuyt trăebqwng, mộvwygt tay mặanuyt trờzdhri. Nếrpuku ta đxlqwem Quyềwaren Ýnorv củiysha《 Khôrvbh Vinh Thầeyvcn Quyềwaren 》, dung hợtembp vàebqwo trong hai đxlqwykqoi chiêzdbvu nàebqwy, cóvxyl thểwpun thu đxlqwưuuvctembc hiệojawu quảvivn kháittpc loạykqoi hay khôrvbhng? Tay tráittpi Ưovreng phi, tay phảvivni Hổgybj pháittpc, mộvwygt tay mộvwygt đxlqwao, nhưuuvcebqw Tháittpi Ârlqtm Tháittpi Dưuuvcơvrhnng, loạykqoi côrvbhng kíwmzfch nàebqwy, chắtfamc chắtfamn đxlqwwpun cho đxlqwixcsch nhâgjatn khôrvbhng biếrpukt phòuhuyng bịixcs nhưuuvc thếrpukebqwo!

Cách nghĩ bỗanuyng nhiêzdbvn xuấiysht hiệojawn nàebqwy, làebqwm cho Giang Trầeyvcn hứifdbng thúzfuyebqwng nhiềwareu.

Giang Trầeyvcn giờzdhr phúzfuyt nàebqwy, tựaziha nhưuuvc mộvwygt hung thúzfuy bụikhgng đxlqwóvxyli ăebqwn quàebqwng, màebqw nhữovreng vũsawd kỹigpq kia, chíwmzfnh làebqw con mồigpqi củiysha hắtfamn.

Lạykqoi nửdqfma tháittpng đxlqwi qua...

- Hôrvbh! Xem ra, võdamz đxlqwykqoo chi lộvwyg, thay đxlqwgybji thấiysht thưuuvczdhrng, cóvxyl đxlqwôrvbhi khi, khôrvbhng thểwpun chỉuuvc y nguyêzdbvn sáittpo lộvwyg. Hai đxlqwykqoi chiêzdbvu uy năebqwng Sơvrhn cấiyshp kia, trảvivni qua ta diễzdbvn biếrpukn nhưuuvc vậogqfy, mộvwygt mìvivnnh cóvxyl thểwpun sửdqfm dụikhgng, hợtembp lạykqoi cũsawdng cóvxyl thểwpun sửdqfm dụikhgng. Nhưuuvcng hợtembp lạykqoi sửdqfm dụikhgng, uy năebqwng tuyệojawt đxlqwixcsi cóvxyl thểwpunittpnh bằslolng đxlqwykqoi chiêzdbvu Trung cấiyshp!

Giang Trầeyvcn mừpfucng rỡdqfm, dùnxxsng nhậogqfn thứifdbc củiysha hắtfamn đxlqwixcsi vớaecvi võdamz đxlqwykqoo, loạykqoi sáittpng ývrhnebqwy, cũsawdng chỉuuvcebqw mộvwygt lầeyvcn nếrpukm thửdqfm nho nhỏvogn.

- Ta hôrvbhm nay, nếrpuku gặanuyp đxlqwojaw tửdqfmebqwn Lam Bắtfamc Cung, cóvxyl thểwpun nhẹkmnb nhõdamzm miểwpunu sáittpt. Mặanuyc dùnxxsebqwuuvcu Xáittpn kia, nếrpuku khinh thưuuvczdhrng ta, ta dùng đxlqwykqoi chiêzdbvu dung hợtembp, cũsawdng cóvxyl bảvivny táittpm thàebqwnh chéwpunm giếrpukt hắtfamn!


Giang Trầeyvcn rấiysht cóvxyluhuyng tin.

Tiếrpukp qua đxlqwi, Giang Trầeyvcn lạykqoi đxlqwem Khôrvbh Vinh Thầeyvcn Quyềwaren cùnxxsng Thưuuvcơvrhnng Hảvivni Nghịixcsch Lưuuvcu Đjhooao củiyshng cốixcs thoáittpng mộvwygt pháittpt, sau khi tiếrpukn vàebqwo Tiêzdbvn cảvivnnh, tấiysht cảvivnsawd kỹigpq, đxlqwwareu phảvivni dung nhậogqfp Linh lựazihc, cảvivnnh giớaecvi toàebqwn bộvwyg phưuuvcơvrhnng diệojawn tăebqwng lêzdbvn, lựazihc côrvbhng kíwmzfch củiysha hắtfamn, tựazih nhiêzdbvn cũsawdng xuấiysht hiệojawn biếrpukn hóvxyla nghiêzdbvng trờzdhri lệojawch đxlqwiysht.

- Diệojawp lãznygo gia tửdqfm cho ta Thiêzdbvn Quếrpuk Quốixcsc Sĩuuvc Lệojawnh, chỉuuvc sợtembebqw đxlqwixcsi vớaecvi ta cóvxyl chỗanuyvrhn tháittpc. Bấiysht quáittp nhữovreng lờzdhri kia củiysha lãznygo gia tửdqfm rấiysht đxlqwúzfuyng, Giang Trầeyvcn ta, khôrvbhng cầeyvcn nhìvivnn sắtfamc mặanuyt bấiysht luậogqfn kẻfggvebqwo làebqwm việojawc. Ta muốixcsn làebqwm nhưuuvc thếrpukebqwo, liềwaren làebqwm nhưuuvc thếrpuk đxlqwóvxyl, chỉuuvc cầeyvcn ta cho làebqw đxlqwúzfuyng, cầeyvcn gìvivn phảvivni đxlqwwpun ývrhn ngưuuvczdhri kháittpc nghĩuuvc ra sao? Đjhooykqoi vưuuvcơvrhnng tửdqfm thìvivn sao? Càebqwn Lam Bắtfamc Cung thìvivn sao? Giang Trầeyvcn ta, cầeyvcn gìvivn phảvivni nhâgjatn nhưuuvctembng nhữovreng ngưuuvczdhri nàebqwy? Từpfucrvbhm nay trởvivn đxlqwi, ai ởvivn trêzdbvn võdamz đxlqwykqoo chi lộvwyg củiysha ta, trởvivn thàebqwnh chưuuvcaecvng ngạykqoi vậogqft cho ta hưuuvcaecvng đxlqwykqoo, ta liềwaren san bằslolng kẻfggv đxlqwóvxyl!

Đjhoovwygt pháittp Tiêzdbvn cảvivnnh, lòuhuyng dạykqo củiysha Giang Trầeyvcn, thoáittpng cáittpi tăebqwng lêzdbvn rấiysht nhiềwareu.

Lầeyvcn nàebqwy bếrpuk quan, Giang Trầeyvcn trọsnvan vẹkmnbn dùnxxsng mộvwygt tháittpng thờzdhri gian.

- Thiếrpuku chủiysh, ngàebqwi xuấiysht quan?

- Thiếrpuku chủiysh!

Áslolnh mắtfamt Giang Trầeyvcn đxlqwvivno qua:

- Tốixcst, khôrvbhng tệojaw, xem ra, trong khoảvivnng thờzdhri gian nàebqwy, cáittpc ngưuuvcơvrhni cũsawdng khôrvbhng cóvxyl vứifdbt bỏvogn tu luyệojawn, đxlqwwareu cóvxyl tiếrpukn bộvwyg.

Nhấiysht làebqw Tiếrpukt Đjhooigpqng, quảvivn nhiêzdbvn khôrvbhng đxlqwwpun cho Giang Trầeyvcn thấiysht vọsnvang, đxlqwvwygt pháittp đxlqwếrpukn hàebqwng ngũsawd Châgjatn khíwmzf đxlqwykqoi sưuuvc.

- Tiếrpukt đxlqwvwygi, thiêzdbvn phúzfuy củiysha ngưuuvcơvrhni, đxlqwwpun cho lãznygo Quáittpch ta bộvwygi phụikhgc. Bưuuvcaecvc tiếrpukp theo, ta nhấiysht đxlqwixcsnh phảvivni cốixcs gắtfamng, tranh thủiysh kếrpuk ngưuuvcơvrhni, thứifdb hai đxlqwvwygt pháittp Châgjatn khíwmzf đxlqwykqoi sưuuvc!

Quáittpch Tiếrpukn cũsawdng khôrvbhng cam chịixcsu rớaecvt lạykqoi phíwmzfa sau.

vrhnn mộvwygt tháittpng nàebqwy, Quáittpch Tiếrpukn, Ôsnvan Tửdqfm Kỳxlqw, Kiềwareu thịixcs huynh đxlqwojaw, đxlqwwareu trưuuvcaecvc sau đxlqwvwygt pháittpittpm mạykqoch châgjatn khíwmzf, tiếrpukn nhậogqfp chíwmzfn mạykqoch châgjatn khíwmzf.


So sáittpnh mộvwygt chúzfuyt, ba ngưuuvczdhri kháittpc, tốixcsc đxlqwvwyg chậogqfm hơvrhnn mộvwygt tíwmzf, nhưuuvcng màebqwnxxsy thờzdhri cóvxyl thểwpun tiếrpukn vàebqwo chíwmzfn mạykqoch châgjatn khíwmzf.

Nghe Quáittpch Tiếrpukn pháittpt ra lờzdhri nóvxyli hùnxxsng hồigpqn, Kiềwareu Sơvrhnn kêzdbvu lêzdbvn:

- Quáittpch Tửdqfm, têzdbvn thứifdb hai, nhấiysht đxlqwixcsnh làebqw Kiềwareu Sơvrhnn ta.

- Chớaecv quêzdbvn Kiềwareu Xuyêzdbvn ta!

Tuy Ôsnvan Tửdqfm Kỳxlqw khôrvbhng nóvxyli gìvivn, nhưuuvcng trong đxlqwôrvbhi mắtfamt đxlqwkmnbp dịu dàng, cũsawdng bắtfamn ra ývrhn cạykqonh tranh nồigpqng đxlqwogqfm.

- Cáittpc ngưuuvcơvrhni cóvxylgjatm cạykqonh tranh, làebqw rấiysht tốixcst. Nhưuuvcng màebqw, cáittpc ngưuuvcơvrhni cũsawdng làebqw huynh đxlqwojaw, nhấiysht đxlqwixcsnh phảvivni nhớaecv kỹigpq cạykqonh tranh làebqwnh mạykqonh, nắtfamm chắtfamc đxlqwúzfuyng mựazihc.

Giang Trầeyvcn cảvivnnh cáittpo.

Tiếrpukt Đjhooigpqng cưuuvczdhri nóvxyli:

- Thiếrpuku chủiyshzdbvn tâgjatm, ta thờzdhri khắtfamc nhìvivnn chằslolm chằslolm bọsnvan hắtfamn.

gjatu Ngọsnvac cũsawdng cưuuvczdhri nóvxyli:

- Đjhooáittpm ranh con nàebqwy dáittpm tạykqoo phảvivnn, ta làebqwittpi thứifdb nhấiysht diệojawt bọsnvan hắtfamn.

Từpfuc khi Câgjatu Ngọsnvac làebqwm tùnxxsy tùnxxsng củiysha Giang Trầeyvcn, cóvxyl thểwpunvxyli làebqw tậogqfn chứifdbc tậogqfn tráittpch, trong trong ngoàebqwi ngoàebqwi chủiysh trìvivn, đxlqwwpun cho Giang Trầeyvcn cũsawdng cảvivnm thấiyshy cóvxyl chúzfuyt băebqwn khoăebqwn.

- Câgjatu Ngọsnvac, ngưuuvcơvrhni đxlqwi theo ta thoáittpng mộvwygt pháittpt.


Giang Trầeyvcn nóvxyli mộvwygt tiếrpukng, dẫbcyin Câgjatu Ngọsnvac tớaecvi mậogqft thấiysht.

- Giang Trầeyvcn, ngưuuvcơvrhni...

Đjhoopfucng nhìvivnn Câgjatu Ngọsnvac tíwmzfnh cáittpch tùnxxsy tiệojawn, nhưuuvcng màebqwvivn trong mậogqft thấiysht, khôrvbhng gian hẹkmnbp hòuhuyi, vẫbcyin đxlqwwpun cho nàebqwng cóvxyl chúzfuyt bấiysht an.

- Đjhoopfucng ngưuuvcơvrhni ngưuuvcơvrhni nhưuuvc vậogqfy, hôrvbhm nay ngưuuvcơvrhni ởvivnuuvczdhri mộvwygt mạykqoch châgjatn khíwmzf dừpfucng lạykqoi cũsawdng lâgjatu rôrvbh̀i. Đjhooixcsi vớaecvi Tiêzdbvn cảvivnnh cảvivnm ngộvwyg, cóvxyl ývrhn kiếrpukn gìvivn khôrvbhng?

gjatu Ngọsnvac mắtfamt đxlqwkmnbp sinh huy:

- Giang Trầeyvcn, ngưuuvcơvrhni làebqw muốixcsn chỉuuvc đxlqwiểwpunm ta sao?

- Ngưuuvcơvrhni vẫbcyin làebqwsawd si Câgjatu Ngọsnvac kia sao? Chẳovreng lẽlfec khôrvbhng cóvxyl ngưuuvczdhri kháittpc chỉuuvc đxlqwiểwpunm, ngưuuvcơvrhni khôrvbhng cóvxyluhuyng tin?

gjatu Ngọsnvac hếrpukch bộvwyg ngựazihc no đxlqwiysh mộvwygt cáittpi:

- Giang Trầeyvcn, chớaecv xem thưuuvczdhrng ngưuuvczdhri. Ta cho tớaecvi bâgjaty giờzdhr khôrvbhng cóvxyl vứifdbt bỏvogn tu luyệojawn võdamz đxlqwykqoo, Câgjatu Ngọsnvac ta, nhấiysht đxlqwixcsnh phảvivni trởvivn thàebqwnh Tiêzdbvn cảvivnnh cưuuvczdhrng giảvivn! Ta muốixcsn chứifdbng minh cho nhữovreng tôrvbhng môrvbhn kia xem, khôrvbhng cóvxylebqwi nguyêzdbvn củiysha tôrvbhng môrvbhn bọsnvan hắtfamn, Câgjatu Ngọsnvac ta, đxlqwigpqng dạykqong cóvxyl thểwpun tiếrpukn vàebqwo Tiêzdbvn cảvivnnh! Đjhooigpqng dạykqong sẽlfec khôrvbhng kéwpunm hơvrhnn nhữovreng cáittpi gọsnvai làebqw Tiêzdbvn Thiêzdbvn thâgjatn thểwpun kia!

Tuy Long gia đxlqwãznyg bịixcs trấiyshn áittpp, nhưuuvcng màebqwgjatu Ngọsnvac đxlqwixcsi vớaecvi Long gia, vẫbcyin ôrvbhm lấiyshy căebqwm thùnxxs rấiysht sâgjatu. Bởvivni vìvivn nữovre nhâgjatn Long Cưuuvc Tuyếrpukt kia tồigpqn tạykqoi, ởvivn trong nộvwygi tâgjatm Câgjatu Ngọsnvac, tuyệojawt đxlqwixcsi làebqw mộvwygt câgjaty gai.

gjaty gai nàebqwy, mộvwygt mựazihc làebqwm cho ngưuuvczdhri kiêzdbvu ngạykqoo tựazihrvbhn nhưuuvcebqwng cảvivnm thấiyshy khôrvbhng vui.

Tuy cho tớaecvi bâgjaty giờzdhrgjatu Ngọsnvac chưuuvca nóvxyli qua, nhưuuvcng nàebqwng mộvwygt mựazihc khôrvbhng phụikhgc, khôrvbhng phụikhgc cáittpi gọsnvai làebqw Tiêzdbvn Thiêzdbvn thâgjatn thểwpun củiysha Long Cưuuvc Tuyếrpukt, dựaziha vàebqwo cáittpi gìvivn đxlqwwpun cho tôrvbhng môrvbhn lau mắtfamt màebqw nhìvivnn?

gjatu Ngọsnvac nàebqwng muốixcsn chứifdbng minh, nàebqwng đxlqwigpqng dạykqong khôrvbhng kéwpunm!

Khôrvbhng cóvxyl thiêzdbvn phúzfuyzdbvu nghiệojawt, Câgjatu Ngọsnvac nàebqwng cóvxyldamz đxlqwykqoo chi tâgjatm càebqwng kiêzdbvn đxlqwixcsnh đxlqwếrpukn đxlqwwaren bùnxxs.

Giang Trầeyvcn nhìvivnn qua nữovre nhâgjatn rấiysht nghiêzdbvm túzfuyc kia, bỗanuyng nhiêzdbvn tầeyvcm đxlqwóvxyl sinh ra chúzfuyt khôrvbhng đxlqwàebqwnh lòuhuyng, nữovre nhâgjatn nàebqwy, thâgjatn làebqwrvbhng chúzfuya, vốixcsn cóvxyl thểwpunvivn Đjhooôrvbhng Phưuuvcơvrhnng Vưuuvcơvrhnng Quốixcsc tiếrpukp tụikhgc hưuuvcvivnng thụikhg vinh hoa phúzfuy quývrhn.

Thếrpuk nhưuuvcng màebqw, nàebqwng lạykqoi khôrvbhng chùnxxsn bưuuvcaecvc theo sáittpt mìvivnnh, làebqwm tùnxxsy tùnxxsng củiysha mìvivnnh.

ebqwng vìvivnittpi gìvivn? Tựazih nhiêzdbvn làebqw đxlqwvwygt pháittp phưuuvcơvrhnng diệojawn võdamz đxlqwykqoo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.