Độc Tôn Tam Giới

Chương 308 : Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 1

    trước sau   
Giang Trầtnjhn khoanh châelsxn màromb ngồjvooi, tiếopctn vàrombo trạpqjzng thácjtfi minh tưgplozimgng, đnxhzem mộjgnat írombt tin tứfanpc Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan trong tríromb nhớcenp, chảfixbi vuốfvlut lạpqjzi mộjgnat lầtnjhn.

cjtf miệpqjzng, nuốfvlut Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan xuốfvlung.

Lựtnjhc lưgploznuxng đnxhzan dưgploznuxc cưgplofixbng đnxhzpqjzi, lậupjcp tứfanpc ởzimg trong thâelsxn thểghmv củqbpja hắhwxgn hòzprqa tan.

Trong nhácjtfy mắhwxgt, trong thâelsxn thểghmv Giang Trầtnjhn, nhưgplo mộjgnat biểghmvn lớcenpn mêeqpanh môjthmng, năcmmam đnxhztnjhu Giao Long hung mãzwstnh, ởzimg trong đnxhzpqjzi dưgploơevhjng mêeqpanh môjthmng dờfixbi sôjthmng lấihfmp biểghmvn, tùllnjy ýxahy giưgploơevhjng oai.

- Dẫpqjzn khíromb nhưgplo rồjvoong, rèewuen luyệpqjzn thâelsxn thểghmv, hóxftaa châelsxn khíromb, biếopctn Linh lựtnjhc, ngưgplong Linh Hảfixbi...

Trong đnxhztnjhu Giang Trầtnjhn, hiệpqjzn lêeqpan nhữqbpjng ýxahy niệpqjzm quen thuộjgnac nàromby, từpqjzng bưgplocenpc mộjgnat đnxhziềwrfqu khiểghmvn năcmmam đnxhzpqjzo lựtnjhc lưgploznuxng nhưgplo ngựtnjha hoang thoácjtft cưgploơevhjng kia.
Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan, hấihfmp thu Kim Mộjgnac Thủqbpjy Hỏnulpa Thổfanp Ngũwezprombnh tinh hoa, hìinsmnh thàrombnh đnxhzan dưgploznuxc, ẩyvyen chứfanpa năcmmam loạpqjzi thuộjgnac tírombnh, năcmmam đnxhzpqjzo lựtnjhc lưgploznuxng, kỳchxw thậupjct cùllnjng toàrombn bộjgna Thiêeqpan Điwxpbkeqa thếopct giớcenpi, làrombinsmnh thàrombnh mộjgnat loạpqjzi câelsxn đnxhzfvlui.

rebz Giảfixb tu luyệpqjzn, thâelsxn thểghmvromb mộjgnat Tiểghmvu Thếopct Giớcenpi. Võrebz Giảfixb muốfvlun tiếopctn bưgplocenpc, muốfvlun đnxhzjgnat phácjtf, muốfvlun trởzimg thàrombnh cưgplofixbng giảfixbrombng ngàromby càrombng mạpqjznh, nhấihfmt đnxhzbkeqnh phảfixbi khôjthmng ngừpqjzng khuếopctch trưgploơevhjng Tiểghmvu Thếopct Giớcenpi trong cơevhj thểghmv, khôjthmng ngừpqjzng miêeqpau tảfixb cảfixbi thiệpqjzn Tiểghmvu Thếopct Giớcenpi củqbpja mìinsmnh.

Điwxpjvoong dạpqjzng nhưgplo Điwxppqjzi Thếopct Giớcenpi, Ngũwezprombnh thuộjgnac tírombnh, làromb trụpsbp cộjgnat cấihfmu trúqbpjc Tiểghmvu Thếopct Giớcenpi. Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan củqbpja Giang Trầtnjhn, kỳchxw thậupjct chírombnh làrombinsmzimg trong ngưgplofixbi mởzimg mộjgnat Tiểghmvu Thếopct Giớcenpi câelsxn đnxhzfvlui nhưgplo vậupjcy.

Trêeqpan thựtnjhc tếopct, trong cơevhj thểghmv từpqjzng Võrebz Giảfixb, ởzimg Châelsxn Khíromb cảfixbnh, đnxhzwrfqu tu luyệpqjzn ngũwezp khíromb, cácjtfi gọfunji làromb ngũwezp khíromb, đnxhzfvlui ứfanpng chírombnh làromb ngũwezp tạpqjzng.

romb ngũwezp khírombromby, kỳchxw thậupjct làromb đnxhzfvlui ứfanpng thuộjgnac tírombnh ngũwezprombnh.

Chỉfixbromb, đnxhzpqjzi đnxhza sốfvlurebz Giảfixbxftaa Linh, bịbkeqcjtfc loạpqjzi đnxhziềwrfqu kiệpqjzn hạpqjzn chếopct, ởzimg trêeqpan cấihfmu trúqbpjc Ngũwezprombnh, trụpsbp cộjgnat đnxhzácjtfnh khôjthmng đnxhzqbpj chắhwxgc.

Điwxpâelsxy cũwezpng chírombnh làrombinsmcjtfi gìinsmllnjng làromb châelsxn khírombxftaa Linh, cóxfta ngưgplofixbi cóxfta thểghmv đnxhzi vôjthmllnjng xa, cóxfta ngưgplofixbi lạpqjzi vĩwetinh viễxahyn ởzimg giai đnxhzoạpqjzn trưgplocenpc Tiêeqpan cảfixbnh bồjvooi hồjvooi.

Lựtnjhc lưgploznuxng Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan, đnxhzírombch thậupjct làromb cuồjvoong bạpqjzo, mặuicqc dùllnjxfta Giang Trầtnjhn dẫpqjzn đnxhzpqjzo, nhưgplong ởzimg trong cơevhj thểghmv hắhwxgn, đnxhzjvoong dạpqjzng tạpqjzo thàrombnh mộjgnat loạpqjzi trùllnjng kírombch gầtnjhn nhưgplo nổfanp lớcenpn.

Khôjthmng thểghmv khôjthmng nóxftai, loạpqjzi trùllnjng kírombch nàromby, đnxhzfvlui vớcenpi nhâelsxn thểghmv mang đnxhzếopctn thốfvlung khổfanp, làromb phi thưgplofixbng đnxhzácjtfng sợznux.

Mặuicqc dùllnj Giang Trầtnjhn ởzimg Châelsxn Khíromb cảfixbnh đnxhzácjtfnh căcmman cơevhj tốfvlut nhưgplo vậupjcy, ởzimggplocenpi loạpqjzi trùllnjng kírombch nàromby, cũwezpng đnxhzau đnxhzếopctn ứfanpa ra mồjvoojthmi lạpqjznh.

Phảfixbng phấihfmt lụpsbpc phủqbpj ngũwezp tạpqjzng đnxhzwrfqu bịbkeq quấihfmy toácjtfi, sau đnxhzóxfta cảfixbi tạpqjzo, sau đnxhzóxfta lạpqjzi bịbkeq quấihfmy toácjtfi, lầtnjhn nữqbpja cảfixbi tạpqjzo.

Nhưgplo thếopct tuầtnjhn hoàrombn đnxhzwrfqn đnxhzácjtfp lạpqjzi, năcmmam đnxhzpqjzo lựtnjhc lưgploznuxng tàrombn sácjtft bừpqjza bãzwsti, ởzimg trong cơevhj thểghmv Giang Trầtnjhn mạpqjznh mẽlrof đnxhzâelsxm tớcenpi.

Thờfixbi gian, ởzimg trong loạpqjzi tuầtnjhn hoàrombn nàromby, mộjgnat ngàromby mộjgnat ngàromby đnxhzi qua.


Theo thờfixbi gian trôjthmi qua, Giang Trầtnjhn càrombng ngàromby càrombng quen loạpqjzi cảfixbm giácjtfc đnxhzau đnxhzcenpn do trùllnjng kírombch mang đnxhzếopctn, sau đnxhzóxfta, năcmmam loạpqjzi lựtnjhc lưgploznuxng tàrombn sácjtft bừpqjza bãzwsti kia, cũwezpng chầtnjhm chậupjcm bịbkeq Giang Trầtnjhn hàrombng phụpsbpc, ởzimg trong cơevhj thểghmv Giang Trầtnjhn, dầtnjhn dầtnjhn bìinsmnh tĩwetinh lạpqjzi.

romb trong đnxhzan đnxhziềwrfqn Giang Trầtnjhn, giờfixb phúqbpjt nàromby đnxhzãzwstxftaa thàrombnh mộjgnat đnxhzrombn biêeqpản cả tốfvlui tăcmmam mờfixb mịbkeqt, phảfixbng phấihfmt nhưgplogplo khôjthmng vôjthm tậupjcn, cho ngưgplofixbi mộjgnat loạpqjzi cảfixbm giácjtfc khôjthmng linh.

Giang Trầtnjhn mởzimg ra nộjgnai thịbkeq, biếopctt rõrebz Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan cảfixbi tạpqjzo thâelsxn thểghmv, đnxhzãzwstevhj bộjgna hoàrombn thàrombnh. Trong Điwxpan Điwxpiềwrfqn, đnxhzãzwst tạpqjzo thàrombnh hìinsmnh thứfanpc ban đnxhztnjhu củqbpja khíromb hảfixbi.

- Âxahyn, khíromb hảfixbi nàromby dẻzeazo dai, tựtnjha hồjvoo khôjthmng tệpqjz.

Giang Trầtnjhn thăcmmam dòzprq thoácjtfng mộjgnat phácjtft, phácjtft hiệpqjzn mảfixbnh khíromb hảfixbi tốfvlui tăcmmam mờfixb mịbkeqt kia, tựtnjha hồjvooyvyen chứfanpa mộjgnat cỗfvwjcmmang lưgploznuxng lớcenpn lao.

Giang Trầtnjhn mởzimg mắhwxgt, cóxfta chúqbpjt khóxftaxfta thểghmv tin:

- Khôjthmng thểghmvgplozimgng đnxhzưgploznuxc, trùllnjng kírombch Tiêeqpan cảfixbnh, vâelsx̣y mà thuậupjcn lợznuxi nhưgplo vậupjcy?

Hoàrombn toàrombn chírombnh xácjtfc so vớcenpi Giang Trầtnjhn tưgplozimgng tưgploznuxng càrombng nhẹrnki nhõrebzm, tuy lựtnjhc trùllnjng kírombch củqbpja Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan rấihfmt mạpqjznh, nhưgplong nóxfta chỉfixb mang đnxhzếopctn cho Giang Trầtnjhn mộjgnat írombt đnxhzau đnxhzcenpn, căcmman bảfixbn khôjthmng cóxfta mang đnxhzếopctn nguy hiểghmvm thựtnjhc chấihfmt gìinsm.

Quan trọfunjng nhấihfmt làromb, Giang Trầtnjhn vốfvlun cho rằbkeqng phảfixbi bếopct quan thậupjct lâelsxu, nhưgplong từpqjz khi hắhwxgn phụpsbpc dụpsbpng Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan, đnxhzếopctn bâelsxy giờfixb khíromb hảfixbi sơevhj bộjgnainsmnh thàrombnh, trưgplocenpc trưgplocenpc sau sau, tựtnjha hồjvoo khôjthmng cóxfta qua bảfixby ngàromby.

- Tựtnjha hồjvoo, so vớcenpi trong tưgplozimgng tưgploznuxng còzprqn ngắhwxgn rấihfmt nhiềwrfqu?

Giang Trầtnjhn đnxhzfvlui vớcenpi lầtnjhn bếopct quan nàromby thu hoạpqjzch, làromb rấihfmt hàrombi lòzprqng.

- Thậupjct khôjthmng ngờfixb, trưgplocenpc khi ta bếopct quan, còzprqn làromb Châelsxn Khíromb cảfixbnh, bảfixby ngàromby sau, ta đnxhzãzwstromb Tiêeqpan cảfixbnh cưgplofixbng giảfixb châelsxn chírombnh.

Giang Trầtnjhn cùllnjng nhữqbpjng võrebz giảfixb khácjtfc bấihfmt đnxhzjvoong, nhữqbpjng võrebz giảfixb khácjtfc, ởzimg trong quácjtf trìinsmnh châelsxn khírombxftaa Linh, đnxhzưgplofixbng phảfixbi đnxhzi, làromb ngưgplofixbi bìinsmnh thưgplofixbng căcmman bảfixbn khôjthmng cácjtfch nàrombo tưgplozimgng tưgploznuxng.


Nhưgplong màromb, Giang Trầtnjhn cóxfta tríromb nhớcenp củqbpja kiếopctp trưgplocenpc, cóxfta Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan trợznux giúqbpjp, hai phưgploơevhjng diệpqjzn ưgplou thếopct, đnxhzghmv cho hắhwxgn căcmman bảfixbn khôjthmng cầtnjhn nhưgplo rấihfmt nhiềwrfqu Võrebz Giảfixb khácjtfc, phảfixbi kinh nghiệpqjzm quácjtf trìinsmnh nửdzlaa bưgplocenpc Tiêeqpan cảfixbnh.

Hắhwxgn hôjthmm nay, làromb Tiêeqpan cảfixbnh cưgplofixbng giảfixb.

Tuy Linh Hảfixbi sơevhj thàrombnh, nhưgplong màromb khôjthmng khoa trưgploơevhjng chúqbpjt nàrombo nóxftai, Linh Hảfixbi thôjthmng qua Ngũwezp Long Khai Thiêeqpan Điwxpan miêeqpau tảfixb, cóxfta lẽlrofelsxy giờfixb cảfixbnh giớcenpi còzprqn khôjthmng đnxhzưgploznuxc, nhưgplong màromb luậupjcn tiềwrfqm lựtnjhc, kia tuyệpqjzt đnxhzfvlui làromb nhấihfmt đnxhzflddng.

- Linh Hảfixbi đnxhzãzwst thàrombnh, ta bâelsxy giờfixb nhưgplo hổfanp thêeqpam cácjtfnh. Phíromba dưgplocenpi, ta phảfixbi tăcmmang lêeqpan phưgploơevhjng diệpqjzn khácjtfc thoácjtfng mộjgnat phácjtft rôjthm̀i.

- Thiêeqpan Mụpsbpc Thầtnjhn Điwxpjvoong, Thuậupjcn Phong Chi Nhĩweti, còzprqn cóxftarombn Thạpqjzch Chi Tâelsxm, nhữqbpjng phácjtfp môjthmn nàromby, mộjgnat mựtnjhc đnxhzang vữqbpjng chắhwxgc tiếopctn bộjgna. Hôjthmm nay tiếopctn vàrombo Tiêeqpan cảfixbnh, tựtnjh nhiêeqpan cóxfta thểghmvgplocenpc lêeqpan thìinsm thuyềwrfqn lêeqpan, càrombng tiếopctn mộjgnat bưgplocenpc. Màromb《 Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh 》, trưgplocenpc khi khôjthmng cóxfta tiếopctn vàrombo Tiêeqpan cảfixbnh, làromb khôjthmng thểghmv tu luyệpqjzn, hôjthmm nay, ta rốfvlut cụpsbpc cóxfta thểghmv tu luyệpqjzn rồjvooi!

Mộjgnat đnxhziểghmvm Giang Trầtnjhn vui vẻzeaz nhấihfmt, làrombxfta thểghmv tu luyệpqjzn 《 Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh 》.

Trong phácjtfp môjthmn phụpsbpcjtf củqbpja《 Toácjtfi Nguyệpqjzt Phi Điwxpao 》, làromb thủqbpj đnxhzoạpqjzn trọfunjng yếopctu nhấihfmt.

《 Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh 》nàromby cóxfta thểghmvxftai làromb tậupjcp hợznuxp huyềwrfqn ảfixbo củqbpja ba loạpqjzi phácjtfp môjthmn, đnxhzem cảfixbm giácjtfc nhâelsxn thểghmv tụpsbp tậupjcp chung mộjgnat chỗfvwj, tổfanpng hợznuxp trong nộjgnai tâelsxm, mộjgnat khiếopctu thôjthmng, thấihfmt khiếopctu thôjthmng, hìinsmnh thàrombnh thấihfmt khiếopctu cộjgnang minh, từpqjz đnxhzóxfta truy cầtnjhu cảfixbnh giớcenpi thấihfmt khiếopctu thôjthmng linh.

Mộjgnat khi tu luyệpqjzn thàrombnh côjthmng, tuyệpqjzt đnxhzfvlui làromb nhưgplo hổfanp thêeqpam cácjtfnh.

Quan trọfunjng nhấihfmt làromb, hắhwxgn còzprqn cóxfta thểghmv tu luyệpqjzn huyềwrfqn ảfixbo côjthmng kírombch củqbpja《 Toácjtfi Nguyệpqjzt Phi Điwxpao 》.

- Nguyêeqpan lai, Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh, làromb thôjthmng qua Linh lựtnjhc trong cơevhj thểghmv, kírombch phácjtft bảfixby cảfixbm giácjtfc, hìinsmnh thàrombnh thấihfmt khiếopctu thôjthmng linh, quảfixb nhiêeqpan làromb mộjgnat môjthmn phácjtfp môjthmn cao minh.

Giang Trầtnjhn bắhwxgt đnxhztnjhu tu luyệpqjzn 《 Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh 》, càrombng cảfixbm thấihfmy phácjtfp môjthmn nàromby thầtnjhn diệpqjzu vôjthmllnjng.

- Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh nàromby, làrombzimg trong nhâelsxn loạpqjzi ngũwezp giácjtfc, thăcmmang hoa đnxhzếopctn thấihfmt giácjtfc. Trong thấihfmt giácjtfc, lạpqjzi hìinsmnh thàrombnh cộjgnang minh. Nhưgplo thếopctxftai đnxhzếopctn, mặuicqc dùllnjzimg trong liệpqjzt hỏnulpa, ởzimgelsxu dưgplocenpi biểghmvn, trong vựtnjhc sâelsxu đnxhzpqjzi đnxhzbkeqa, ta cũwezpng hàrombnh tẩyvyeu nhưgplo trêeqpan đnxhzihfmt bằbkeqng, khôjthmng cóxfta bấihfmt luậupjcn chưgplocenpng ngạpqjzi gìinsm.

Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh, làromb cho ngưgploơevhji ởzimg bấihfmt luậupjcn mộjgnat khiếopctu gìinsm, cũwezpng cóxfta thểghmv vậupjcn dụpsbpng tựtnjh nhiêeqpan.

Ba ngàromby sau, Giang Trầtnjhn lầtnjhn nữqbpja kiểghmvm kêeqpa thu hoạpqjzch củqbpja mìinsmnh.

- Rấihfmt tốfvlut, Thiêeqpan Mụpsbpc Thầtnjhn Điwxpjvoong cùllnjng Thuậupjcn Phong Chi Nhĩweti, sau khi đnxhzjgnat phácjtf Tiêeqpan cảfixbnh, thậupjcm chíromb liêeqpan tụpsbpc đnxhzjgnat phácjtf, đnxhzãzwst tu luyệpqjzn tớcenpi cửdzlau trọfunjng cảfixbnh giớcenpi. Bàrombn Thạpqjzch Chi Tâelsxm, vâelsx̣y mà cũwezpng đnxhzãzwst đnxhzếopctn ngũwezp trọfunjng. Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh, ba ngàromby thờfixbi gian, trựtnjhc tiếopctp mởzimg đnxhzpqjzi môjthmn đnxhzpqjz nhịbkeq trọfunjng!

Giang Trầtnjhn đnxhzfvlui vớcenpi thu hoạpqjzch củqbpja mìinsmnh, phi thưgplofixbng hàrombi lòzprqng.

- Thu hoạpqjzch khôjthmng tệpqjz, hiệpqjzn tạpqjzi ta đnxhzâelsxy, đnxhzãzwst hoàrombn toàrombn cóxftagplocjtfch tu luyệpqjzn đnxhzpqjzi chiêeqpau《 Toácjtfi Nguyệpqjzt Phi Điwxpao 》. Điwxppqjzi chiêeqpau củqbpja Toácjtfi Nguyệpqjzt Phi Điwxpao, yêeqpau cầtnjhu thấihfmp nhấihfmt làromb Thiêeqpan Mụpsbpc Thầtnjhn Điwxpjvoong cùllnjng Thuậupjcn Phong Chi Nhĩweti tu luyệpqjzn tớcenpi thấihfmt trọfunjng; Bàrombn Thạpqjzch Chi Tâelsxm tu luyệpqjzn tớcenpi ngũwezp trọfunjng; Thấihfmt Khiếopctu Thôjthmng Linh đnxhzếopctn nhịbkeq trọfunjng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.