Độc Tôn Tam Giới

Chương 307 : Tiền đồ của đường đệ Giang Vũ

    trước sau   
Thiêufqjn hạdlzt phụsdhl thâeeamn, nàkxvao cógpmk ai khôhzxrng vìlpaa nhi tửrfcheeamn nhăufqj́c? Nghe Giang Trầgkpan nógpmki nhưamql vậelyzy, Giang Đadsendbgng vui mừzpjfng quágkpa đcntbilugi:

- Trầgkpan Nhi, Tiểkfxbu Vũbier mỗilugi ngàkxvay nhàkxvan rỗilugi nhưamql vậelyzy, cũbierng khôhzxrng phảabxzi biệaclwn phágkpap. Nếknvcu nhưamqlgpmk thểkfxb đcntbi Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang, đcntbógpmkkxva khôhzxrng thểkfxb tốiwuqt hơicawn rôhzxr̀i.

- Đadseưamqlxahnc, lầgkpan sau Phong Viêufqjm đcntbếknvcn, ta cùchfjng hắdlztn nógpmki việaclwc nàkxvay.

Nhắdlztc Tàkxvao Thágkpao, Tàkxvao Thágkpao liềvatpn đcntbếknvcn. Giang Trầgkpan vừzpjfa cùchfjng phụsdhl tửrfch Giang Đadsendbgng nógpmki xong, bêufqjn ngoàkxvai liềvatpn cógpmk hạdlzt nhâeeamn đcntbếknvcn thôhzxrng bágkpao, nógpmki làkxva Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang phógpmk chấidwop sựsnau Phong Viêufqjm tớneypi chơicawi.

- Đadsei, Tiểkfxbu Vũbier, cùchfjng ta đcntbi gặeeamp Phong Viêufqjm.

Giang Trầgkpan lôhzxri kérdoso Giang Vũbier đcntbi ra ngoàkxvai.


Gầgkpan đcntbâeeamy tâeeamm tìlpaanh Phong Viêufqjm rấidwot tốiwuqt, đcntbưamqlknvcng làkxvam quan rộswiwng mởxykf, thăufqjng quan phágkpat tàkxvai, chỉdtlw cảabxzm thấidwoy nhâeeamn sinh hếknvct thảabxzy phi thưamqlknvcng mỹcntb hảabxzo, mỗilugi mộswiwt ngàkxvay đcntbvatpu nhưamql ánh măufqj̣t trơicaẁi ságkpang lạdlztn.

Hắdlztn cũbierng biếknvct, hắdlztn đcntbdlztt đcntbưamqlxahnc hếknvct thảabxzy, đcntbdlzti quýelyz nhâeeamn làkxva Giang Trầgkpan.

Đadseiwuqi vớneypi đcntbdlzti quýelyz nhâeeamn nàkxvay, Phong Viêufqjm phi thưamqlknvcng đcntbkfxb ýelyz, cơicaw hồndbgkxva mỗilugi ngàkxvay đcntbvatpu tớneypi bágkpai phỏbierng, đcntbơicawn giảabxzn làkxva muốiwuqn cùchfjng Giang Trầgkpan kérdoso gầgkpan quan hệaclw mộswiwt ístvdt.

- Trầgkpan thiếknvcu! Vàkxvai ngàkxvay khôhzxrng thấidwoy, ngưamqlơicawi lạdlzti thàkxvanh nhâeeamn vậelyzt phong vâeeamn củsnaua vưamqlơicawng đcntbôhzxr a! Ai, cógpmk ístvdt ngưamqlknvci, trờknvci sinh làkxva nhâeeamn vậelyzt chístvdnh, Trầgkpan thiếknvcu khôhzxrng thểkfxb nghi ngờknvckxva loạdlzti ngưamqlknvci nàkxvay. Đadsekfxb cho Phong Viêufqjm ta hâeeamm mộswiw.

- Phong huynh, gầgkpan đcntbâeeamy ngưamqlơicawi cũbierng khôhzxrng kérdosm a.

Giang Trầgkpan cưamqlknvci ha ha.

- Hắdlztc hắdlztc, chúneypt thàkxvanh tístvdch nàkxvay củsnaua ta, cònfghn khôhzxrng phảabxzi bởxykfi vìlpaagpmk đcntbdlzti quýelyz nhâeeamn Trầgkpan thiếknvcu ngưamqlơicawi.

Phong Viêufqjm bàkxvay tưamql thágkpai vôhzxrchfjng thấidwop, cũbierng khôhzxrng dágkpam cùchfjng Giang Trầgkpan xưamqlng hôhzxr huynh đcntbaclw, màkxva phi thưamqlknvcng tôhzxrn trọwohxng xưamqlng hôhzxr Giang Trầgkpan làkxva Trầgkpan thiếknvcu.

Nhưamql vậelyzy đcntbãjsyxhzxrn trọwohxng, lạdlzti thâeeamn thiếknvct.

- Đadseúneypng rồndbgi Trầgkpan thiếknvcu, ta nghe nógpmki, ngưamqlơicawi ởxykf trêufqjn yếknvcn hộswiwi sinh nhậelyzt củsnaua Diệaclwp thágkpai phógpmk, dựsnaua vàkxvao mộswiwt bìlpaanh Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu, đcntbưamqlxahnc phong làkxvam ágkpap trụsdhlc chi bảabxzo.

- Vưamqlơicawng đcntbôhzxrkxvay, thậelyzt đcntbúneypng làkxva dấidwou khôhzxrng đcntbưamqlxahnc chuyệaclwn, lúneypc nàkxvay ta mớneypi vềvatp đcntbếknvcn nhàkxva bao lâeeamu a?

Giang Trầgkpan cưamqlknvci khổttpc.

- Vưamqlơicawng đcntbôhzxrkxvaicawi phong vâeeamn tếknvc hộswiwi, bấidwot cứkfxb tin tứkfxbc gìlpaa, ởxykfamqlơicawng đcntbôhzxr truyềvatpn bágkpa tốiwuqc đcntbswiwkxva nhanh nhấidwot. Thếknvckxvao, Trầgkpan thiếknvcu, cógpmk hứkfxbng thúneyp đcntbem Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu đcntbếknvcn Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang đcntbidwou giágkpa hay khôhzxrng? Nếknvcu nhưamql Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang chúneypng ta cógpmk thểkfxbkxvam đcntbdlzti lýelyz Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu, nhấidwot đcntbrfchnh làkxva cụsdhlc diệaclwn cảabxz hai cùchfjng cógpmk lợxahni.


Giang Trầgkpan nghe Phong Viêufqjm nógpmki nhưamql vậelyzy, ngưamqlxahnc lạdlzti cógpmk chúneypt tâeeamm đcntbswiwng. Nhìlpaan nhìlpaan Giang Vũbierufqjn ngưamqlknvci, trong đcntbgkpau đcntbãjsyxgpmk chủsnau ýelyz, gậelyzt gậelyzt đcntbgkpau:

- Ta đcntbưamqla cho Thạdlztch phógpmkhzxrn chủsnauchfjng Diệaclwp lãjsyxo gia tửrfch, đcntbvatpu làkxva Linh phẩcocgm Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu, rưamqlxahnu nàkxvay chếknvc ra thàkxvanh phẩcocgm khôhzxrng tístvdnh thấidwop. Rưamqlxahnu nàkxvay cũbierng khôhzxrng nêufqjn mởxykf rộswiwng, nếknvcu mởxykf rộswiwng rôhzxr̀i, Thạdlztch phógpmkhzxrn chủsnau chưamqla hẳrfchn cao hứkfxbng.

Phong Viêufqjm tưamqlxykfng tưamqlxahnng cũbierng đcntbúneypng. Thạdlztch phógpmkhzxrn chủsnaukxva ngưamqlknvci yêufqju rưamqlxahnu, nếknvcu nhưamql a miêufqju a cẩcocgu gìlpaabierng cógpmk thểkfxbchfjng tiềvatpn mua đcntbếknvcn Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu, rưamqlxahnu nàkxvay cònfghn có thêufqj̉ tístvdnh làkxvaamqlxahnu quýelyz sao?

- Ta ởxykf đcntbâeeamy, cònfghn cógpmk mộswiwt cágkpach đcntbiềvatpu chếknvc, làkxva Phàkxvam phẩcocgm Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu. Cấidwop bậelyzc hơicawi thấidwop mộswiwt cấidwop, nhưamqlng tuyệaclwt đcntbiwuqi cũbierng làkxva tuyệaclwt thếknvc hiếknvcm nhưamqlsnaung. Ngưamqlxahnc lạdlzti cógpmk thểkfxb mởxykf rộswiwng.

- A? Cònfghn cógpmk chuyệaclwn nhưamql vậelyzy? Trầgkpan thiếknvcu, nógpmki nhưamql vậelyzy, chúneypng ta thậelyzt sựsnaugpmk trụsdhl cộswiwt hợxahnp tágkpac a.

Con mắdlztt Phong Viêufqjm cũbierng ságkpang ngờknvci.

- Âiinin, chuyệaclwn nàkxvay, ta ýelyz đcntbrfchnh đcntbkfxb cho đcntbưamqlknvcng đcntbaclw Giang Vũbier ta đcntbếknvcn phụsdhl trágkpach. Phong Viêufqjm, nếknvcu nhưamql ta dùchfjng cágkpach đcntbiềvatpu chếknvc Phàkxvam phẩcocgm Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu nàkxvay nhậelyzp cổttpc phầgkpan, đcntbkfxb cho đcntbưamqlknvcng đcntbaclw ta ởxykf Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang cógpmk mộswiwt chỗilug cắdlztm dùchfji, ngưamqlơicawi cảabxzm thấidwoy nhưamql thếknvckxvao?

Phong Viêufqjm sữdtlwng sờknvc, lậelyzp tứkfxbc cưamqlknvci nógpmki:

- Vậelyzy hiểkfxbn nhiêufqjn làkxva khôhzxrng thểkfxb tốiwuqt hơicawn rôhzxr̀i. Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang, ngưamqlknvci bìlpaanh thưamqlknvcng rấidwot khógpmk tiếknvcn, nhưamqlng huynh đcntbaclw củsnaua Trầgkpan thiếknvcu, cágkpai kia khẳrfchng đcntbrfchnh khôhzxrng cógpmk vấidwon đcntbvatp. Ta trởxykf vềvatplpaam Thạdlztch phógpmkhzxrn chủsnau bẩcocgm bágkpao, tin tưamqlxykfng lãjsyxo nhâeeamn gia ôhzxrng ta, nhấidwot đcntbrfchnh sẽzpjf khôhzxrng đcntbkfxb cho ngưamqlơicawi thấidwot vọwohxng.

Phong Viêufqjm làkxva ngưamqlknvci nhanh nhạdlzty, lậelyzp tứkfxbc đcntbkfxbng dậelyzy cágkpao từzpjf, trởxykf vềvatplpaam Thạdlztch Tiêufqju Dao thưamqlơicawng lưamqlxahnng.

- Tiểkfxbu Vũbier, đcntbưamqlknvcng ta đcntbãjsyx trảabxzi tốiwuqt cho ngưamqlơicawi, tiếknvcn vàkxvao Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang, phảabxzi dựsnaua vàkxvao chístvdnh ngưamqlơicawi.

Giang Vũbier cảabxzm kístvdch:

- Ca, ta nhấidwot đcntbrfchnh sẽzpjf khôhzxrng đcntbkfxb cho ngưamqlơicawi thấidwot vọwohxng.


Ưjsyxneypc chừzpjfng qua mộswiwt lúneypc sau, Phong Viêufqjm kístvdch đcntbswiwng đcntbuổttpci trởxykf lạdlzti.

- Trầgkpan thiếknvcu, Thạdlztch phógpmkhzxrn chủsnau rấidwot sảabxzng khoágkpai, trựsnauc tiếknvcp cho đcntbãjsyxi ngộswiw đcntbaclw tửrfch Nhấidwot phẩcocgm, cùchfjng phógpmk chấidwop sựsnau nhưamql ta, chỉdtlwrdosm mộswiwt bậelyzc màkxva thôhzxri.

Đadseaclw tửrfch Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang, từzpjf đcntbaclw tửrfch thựsnauc tậelyzp bắdlztt đcntbgkpau, lạdlzti đcntbếknvcn Cửrfchu phẩcocgm đcntbaclw tửrfch, Bágkpat phẩcocgm đcntbaclw tửrfch... Mộswiwt mựsnauc đcntbi lêufqjn trêufqjn, mớneypi cógpmk thểkfxb tớneypi Nhấidwot phẩcocgm đcntbaclw tửrfch.

Nhấidwot phẩcocgm đcntbaclw tửrfch, chẳrfchng khágkpac gìlpaakxva tồndbgn tạdlzti câeeaḿp bâeeaṃc cao nhâeeaḿt trong hàkxvang đcntbaclw tửrfch. Lạdlzti hưamqlneypng lêufqjn, làkxva phógpmk chấidwop sựsnau, chístvdnh chấidwop sựsnau, đcntbdlzti chấidwop sựsnau… nhữdtlwng vịrfch trístvd tầgkpang giữdtlwa nàkxvay.

- Thạdlztch phógpmkhzxrn chủsnaubierng nógpmki, chỉdtlw cầgkpan Giang Vũbier huynh đcntbaclwxykf Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang làkxvam ra thàkxvanh tístvdch, hắdlztn nhấidwot đcntbrfchnh sẽzpjf đcntbvatp bạdlztt.

Phong Viêufqjm cưamqlknvci nógpmki.

Giang Trầgkpan cógpmk thểkfxb cảabxzm nhậelyzn đcntbưamqlxahnc thàkxvanh ýelyz củsnaua Thạdlztch Tiêufqju Dao:

- Phong Viêufqjm, ngưamqlơicawi vềvatp trưamqlneypc đcntbi. Ngàkxvay mai, ta đcntbkfxb cho Giang Vũbier mang theo cágkpach đcntbiềvatpu chếknvc Phàkxvam phẩcocgm Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu đcntbi đcntbàkxvam phágkpan vớneypi cágkpac ngưamqlơicawi. Đadseàkxvam phágkpan thếknvckxvao, ta khôhzxrng hỏbieri qua, toàkxvan bộswiw do Giang Vũbier chủsnau trìlpaa.

Phong Viêufqjm cưamqlknvci nógpmki:

- Cógpmk Trầgkpan thiếknvcu ởxykf đcntbâeeamy, chúneypng ta cũbierng khôhzxrng dágkpam bạdlztc đcntbãjsyxi Giang Vũbier huynh đcntbaclw a. Ha ha, ta vềvatp trưamqlneypc, chờknvc Giang Vũbier huynh đcntbaclw đcntbếknvcn tìlpaam hiểkfxbu.

Nhìlpaan ra, Phong Viêufqjm đcntbiwuqi vớneypi chuyệaclwn nàkxvay phi thưamqlknvcng tístvdch cựsnauc, cựsnauc lựsnauc muốiwuqn thúneypc đcntbcocgy. Làkxvam thàkxvanh chuyệaclwn nàkxvay, Phong Viêufqjm hắdlztn khôhzxrng thểkfxb nghi ngờknvckxva dựsnaung lêufqjn mộswiwt đcntbdlzti côhzxrng.

Thứkfxb nhấidwot, Phàkxvam phẩcocgm Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu, cágkpai nàkxvay khôhzxrng cầgkpan nghĩndbg, nhấidwot đcntbrfchnh làkxva mua bágkpan kiếknvcm nhiềvatpu tiềvatpn, đcntbndbgng thờknvci hấidwop thu Giang Vũbier tiếknvcn vàkxvao Đadsea Bảabxzo Đadsedlzto Tràkxvang, quan hệaclwchfjng Giang Trầgkpan sẽzpjf tiếknvcn thêufqjm mộswiwt bưamqlneypc gầgkpan hơicawn.

- Tiểkfxbu Vũbier, hiệaclwn tạdlzti ta đcntbem cágkpach đcntbiềvatpu chếknvc Phàkxvam phẩcocgm Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu cho ngưamqlơicawi, đcntbàkxvam phágkpan nhưamql thếknvckxvao, đcntbêufqjm nay ngưamqlơicawi suy nghĩndbg mộswiwt chúneypt. Khôhzxrng cầgkpan quágkpa nhâeeamn nhưamqlxahnng, nérdosm đcntbi đcntbiểkfxbm mấidwou chốiwuqt củsnaua mìlpaanh. Cũbierng khôhzxrng nêufqjn tầgkpam nhìlpaan hạdlztn hẹvatpp, chỉdtlw thấidwoy tiềvatpn. Hiểkfxbu khôhzxrng?


- Ca, ta cógpmk chừzpjfng mựsnauc.

Trong mắdlztt Giang Vũbier, lógpmke ra mộswiwt tia hàkxvao quang kístvdch đcntbswiwng.

Đadseem cágkpach đcntbiềvatpu chếknvc Phàkxvam phẩcocgm Cửrfchu Hoa Ngọwohxc Lộswiw Tửrfchu ghi cho Giang Vũbier, Giang Trầgkpan cổttpcbierkxvai câeeamu, liềvatpn tiễgiubn Giang Vũbier vềvatp.

Quay đcntbgkpau lạdlzti bàkxvan giao cho thủsnau hạdlzt thoágkpang mộswiwt phágkpat, Giang Trầgkpan liềvatpn tuyêufqjn bốiwuq bếknvc quan.

Ýxsnv nghĩndbga lầgkpan bếknvc quan nàkxvay, Giang Trầgkpan khôhzxrng cógpmkgpmki ra ngoàkxvai.

Chỉdtlwgpmk hắdlztn biếknvct rõclgp, lầgkpan nàkxvay hắdlztn ýelyz đcntbrfchnh chístvdnh thứkfxbc phụsdhlc dụsdhlng Ngũbier Long Khai Thiêufqjn Đadsean, bắdlztt đcntbgkpau trùchfjng kístvdch Tiêufqjn cảabxznh.

Khiếknvcm khuyếknvct trêufqjn thựsnauc lựsnauc, làkxvam cho Giang Trầgkpan nhiềvatpu khi vẫcocgn cònfghn cógpmk chúneypt bógpmk tay bógpmk châeeamn.

gpmk mộswiwt sốiwuq việaclwc, nếknvcu nhưamql thựsnauc lựsnauc đcntbsnau mạdlztnh, căufqjn bảabxzn khôhzxrng cầgkpan phiềvatpn toágkpai nhưamql vậelyzy. Vístvd dụsdhl nhưamql âeeamn oágkpan cùchfjng Càkxvan Lam Bắdlztc Cung, nếknvcu nhưamql thựsnauc lựsnauc cưamqlknvcng đcntbdlzti, gặeeamp đcntbưamqlxahnc nhữdtlwng bọwohxn cưamqlneypp kia, trựsnauc tiếknvcp nghiềvatpn ágkpap hàkxvanh hạdlzt đcntbếknvcn chếknvct, căufqjn bảabxzn sẽzpjf khôhzxrng dẫcocgn xuấidwot phiềvatpn toágkpai phístvda sau.

Giang Trầgkpan hấidwop thụsdhl giágkpao huấidwon, đcntbiwuqi vớneypi tăufqjng thựsnauc lựsnauc lêufqjn càkxvang thêufqjm khágkpat vọwohxng.

Rầgkpam rầgkpam, Giang Trầgkpan đcntbttpc ra mấidwoy viêufqjn Ngũbier Long Khai Thiêufqjn Đadsean.

Nhắdlztm mắdlztt lạdlzti, dùchfjng Bàkxvan Thạdlztch Chi Tâeeamm bắdlztt đcntbgkpau cảabxzm ứkfxbng nhữdtlwng Ngũbier Long Khai Thiêufqjn Đadsean nàkxvay, thờknvci đcntbiểkfxbm tâeeamm lựsnauc củsnaua hắdlztn tậelyzp trung mộswiwt viêufqjn ởxykfufqjn trong, mộswiwt loạdlzti ăufqjn ýelyz thầgkpan kỳvatp hiệaclwn ra, làkxvam cho Giang Trầgkpan mởxykf mắdlztt.

- Làkxvagpmk!

Giang Trầgkpan thu hồndbgi Ngũbier Long Khai Thiêufqjn Đadsean khágkpac. Loạdlzti đcntban dưamqlxahnc nàkxvay, mộswiwt khỏbiera làkxva đcntbsnau, ăufqjn nhiềvatpu căufqjn bảabxzn khôhzxrng cógpmk chỗilug lợxahni gìlpaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.