Độc Tôn Tam Giới

Chương 306 : Đan Phi tiểu thư bới đống rác 2

    trước sau   
Hai huynh đpottavvp nghẹovemn họrclmng nhìgystn trâcrlmn trốqwili, tựrclma hồxcly cảtqclm thấgjtty khôbuajng cẩnrgvn thậrylon đpottãtmumilvkn rẻgjlp Đjzoliềuhlhn Thiệavvpu, vộbuaji lắmybic đpottrylou:

- Khôbuajng đpottúxwpmng khôbuajng đpottúxwpmng, làrclm tựrclm chúxwpmng ta pháilvkt hiệavvpn.

Giang Trầrylon nhìgystn hai kẻgjlp dởufxqeywfi nàrclmy, cũjtcing dởufxq khóipbec dởufxqrcqjafdoi:

- Ởbuaj trong Vưrcqjơeywfng đpottôbuaj khôbuajng thểujgu phi hàrclmnh, đpottâcrlmy làrclm quy củjzolilvkc rưrcqjufxqi. Quay đpottrylou lạythti ta sẽxgsb suy nghĩbuaj biệavvpn pháilvkp, đpottem Kim Dựrclmc Kiếtqtvm Đjzoliểujguu đpottăekbnng kýbuaj thoáilvkng mộbuajt pháilvkt, chỉafgj cầrylon cóipbe Minh Bàrclmi phi hàrclmnh, liềuhlhn cóipbe thểujgutqtvy ýbuaj phi hàrclmnh.

- Hai ngưrcqjafdoi cáilvkc ngưrcqjơeywfi, nhanh đpotti xửkxdzbuaj vếtqtvt thưrcqjơeywfng đpotti. Thiếtqtvu chủjzoljtcing khôbuajng truy cứgievu, cáilvkc ngưrcqjơeywfi ra vẻgjlpjtcing cảtqclm làrclmm gìgyst.

Tiếtqtvt Đjzolxclyng nhìgystn huynh đpottavvp Kiềuhlhu Sơeywfn, nóipbei ra.


Hai huynh đpottavvp kia thấgjtty Giang Trầrylon hoàrclmn toàrclmn chípehinh xáilvkc khôbuajng muốqwiln truy cứgievu, lúxwpmc nàrclmy mớxoxki ly khai.

- Tiếtqtvt Đjzolxclyng, ngưrcqjơeywfi khôbuajng tệavvp, hiệavvpn tạythti càrclmng ngàrclmy càrclmng cóipbe phong phạythtm củjzola đpottbuaji trưrcqjufxqng rôbuaj̀i. Ta xem tu vi củjzola ngưrcqjơeywfi, tựrclma hồxcly đpottãtmum đpottếtqtvn chípehin mạythtch châcrlmn khípehi đpottafgjnh phong, chỉafgjqtgzm mộbuajt đpottưrcqjafdong, liềuhlhn đpottbuajt pháilvk Châcrlmn khípehi đpottythti sưrcqj?

Tốqwilc đpottbuaj tu luyệavvpn củjzola Tiếtqtvt Đjzolxclyng nàrclmy, cũjtcing làrclm rấgjttt nhanh. Mặxclyc dùtqtvipbe Giang Trầrylon hỗrvwd trợtwgc, nhưrcqjng bảtqcln thâcrlmn Tiếtqtvt Đjzolxclyng, thiêkxdzn phúxwpm thậrylot sựrclm rấgjttt cao.

Mấgjtty thâcrlmn vệavvp kháilvkc, còjtcin làrclmilvkt mạythtch châcrlmn khípehi, Tiếtqtvt Đjzolxclyng nàrclmy đpottãtmum tiếtqtvp cậrylon đpottbuajt pháilvk cao giai Châcrlmn Khípehi cảtqclnh, chỉafgj nửkxdza bưrcqjxoxkc liềuhlhn bưrcqjxoxkc vàrclmo mưrcqjafdoi mạythtch châcrlmn khípehi.

- Lầrylon trưrcqjxoxkc ta truyềuhlhn Huyếtqtvt Sáilvkt bảtqclo cung cho ngưrcqjơeywfi, ngưrcqjơeywfi tớxoxki mộbuajt chúxwpmt, ta truyềuhlhn thụxwpm cho ngưrcqjơeywfi mộbuajt ípehit kỹzbmh thuậrylot cung tiễrvryn, tăekbnng lêkxdzn năekbnng lựrclmc thựrclmc chiếtqtvn.

Giang Trầrylon đpottujgu cho Tiếtqtvt Đjzolxclyng cùtqtvng hắmybin tiếtqtvn vàrclmo mậrylot thấgjttt, truyềuhlhn thụxwpm mộbuajt ípehit kỹzbmh xảtqclo cung tiễrvryn. Đjzolxclyng thờafdoi cũjtcing truyềuhlhn thụxwpm cho hắmybin mấgjtty pháilvkp quyếtqtvt giai đpottoạythtn trụxwpm cộbuajt trưrcqjxoxkc củjzola《 Thiêkxdzn Mụxwpmc Thầrylon Đjzolxclyng 》 cùtqtvng 《 Thuậrylon Phong Chi Nhĩbuaj 》.

- Hai đpottythti pháilvkp môbuajn nàrclmy, rèxoxkn luyệavvpn thịrrvs lựrclmc, nhĩbuaj lựrclmc, cáilvki nàrclmy đpottqwili vớxoxki mộbuajt cung thủjzolrclmipbei, cựrclmc kỳtqtv trọrclmng yếtqtvu. Ngưrcqjơeywfi phốqwili hợtwgcp hai đpottythti pháilvkp môbuajn nàrclmy, tưrcqjơeywfng lai ởufxq cung tiễrvryn chi đpottythto, chắmybic chắmybin cóipbe tiềuhlhn đpottxcly rộbuajng lớxoxkn.

Tiếtqtvt Đjzolxclyng cảtqclm đpottbuajng nóipbei:

- Ca, ngưrcqjơeywfi làrclm đpottythti âcrlmn nhâcrlmn củjzola Tiếtqtvt Đjzolxclyng ta, khôbuajng cóipbe ngưrcqjơeywfi, ta cóipbe khảtqclekbnng vẫtwgcn ởufxq Giang Hãtmumn Lĩbuajnh Ứekbnng Lam bộbuaj chịrrvsu khổjdvh.

Tiếtqtvt Đjzolxclyng từafdo nhỏavvp mấgjttt đpotti cha mẹovem, mộbuajt mựrclmc ăekbnn nhờafdoufxq đpottrylou tạythti Ứekbnng Lam bộbuaj

Đjzolythti tùtqtv trưrcqjufxqng Ứekbnng Lam bộbuaj, làrclm cậrylou củjzola Giang Trầrylon, cũjtcing làrclm cậrylou củjzola Tiếtqtvt Đjzolxclyng.

- Cáilvki kia đpottuhlhu làrclm chuyệavvpn quáilvk khứgievbuaj̀i, ngưrcqjơeywfi ởufxqrcqjxoxki hoàrclmn cảtqclnh nhưrcqj vậryloy lớxoxkn lêkxdzn, cóipbe thểujgu khôbuajng ngừafdong vưrcqjơeywfn lêkxdzn, sớxoxkm muộbuajn gìgystjtcing sẽxgsb nổjdvhi danh.

Giang Trầrylon vỗrvwd vỗrvwd bảtqcl vai Tiếtqtvt Đjzolxclyng, bỗrvwdng nhiêkxdzn ngâcrlmy ngưrcqjafdoi mộbuajt lúxwpmc, nhìgystn hai mắmybit Tiếtqtvt Đjzolxclyng, trong nộbuaji tâcrlmm sinh ra mộbuajt ýbuaj niệavvpm cổjdvh quáilvki.


- Tiếtqtvt Đjzolxclyng, ngưrcqjơeywfi cóipbe gặxclyp cha mẹovem củjzola ngưrcqjơeywfi khôbuajng?

Đjzolbuajt nhiêkxdzn Giang Trầrylon hỏavvpi.

- Thờafdoi đpottiểujgum ta sáilvku tuổjdvhi, cha mẹovem ra ngoàrclmi lịrrvsch lãtmumm rèxoxkn luyệavvpn liềuhlhn chếtqtvt rồxclyi.

- Vậryloy... Ngưrcqjơeywfi cảtqclm thấgjtty, mẹovem củjzola ngưrcqjơeywfi, cũjtcing làrclm tiểujguu di củjzola ta, nàrclmng cùtqtvng cậrylou lớxoxkn lêkxdzn cóipbe giốqwilng khôbuajng?

Tiếtqtvt Đjzolxclyng cốqwil gắmybing hồxclyi tưrcqjufxqng, gậrylot gậrylot đpottrylou:

- Trong trípehi nhớxoxk củjzola ta, mẫtwgcu thâcrlmn cùtqtvng cậrylou ởufxq trêkxdzn hìgystnh dáilvkng, cóipbeilvku bảtqcly phầrylon tưrcqjơeywfng tựrclm.

Giang Trầrylon nhẹovem gậrylot đpottrylou, cưrcqjafdoi nóipbei:

- Đjzolưrcqjtwgcc rồxclyi, ngưrcqjơeywfi đpotti tu luyệavvpn đpotti. Ta còjtcin cóipbe hai tráilvki Ngọrclmc Kỳtqtv Quảtqcl, chờafdo ngưrcqjơeywfi tiếtqtvn vàrclmo Châcrlmn khípehi đpottythti sưrcqj, cảtqclnh giớxoxki vữrvryng chắmybic ởufxqrcqjafdoi mạythtch châcrlmn khípehi, sẽxgsb phụxwpmc dụxwpmng mộbuajt quảtqcl, cóipbe thểujgu cho cảtqclnh giớxoxki củjzola ngưrcqjơeywfi vôbuaj đpottiềuhlhu kiệavvpn đpottuhlh thăekbnng mộbuajt cấgjttp, trựrclmc tiếtqtvp tấgjttn chứgievc mưrcqjafdoi mộbuajt mạythtch châcrlmn khípehi.

- Cáilvki gìgyst?

xwpmc trưrcqjxoxkc Giang Trầrylon bảtqclo lưrcqju ba tráilvki Ngọrclmc Kỳtqtv Quảtqcl, cho phụxwpm thâcrlmn mộbuajt tráilvki, còjtcin thừafdoa lạythti hai tráilvki. Hiệavvpn tạythti ban thưrcqjufxqng Tiếtqtvt Đjzolxclyng mộbuajt tráilvki, còjtcin lạythti mộbuajt tráilvki, thâcrlmn vệavvp kháilvkc ai đpottbuajt pháilvk Châcrlmn khípehi đpottythti sưrcqj trưrcqjxoxkc, hắmybin liềuhlhn ban thưrcqjufxqng cho ngưrcqjafdoi đpottóipbe.

- Nhớxoxk kỹzbmh, Ngọrclmc Kỳtqtv Quảtqclrclmy phụxwpmc dụxwpmng mộbuajt tráilvki làrclm đpottưrcqjtwgcc, ăekbnn nhiềuhlhu vôbuaj dụxwpmng. Còjtcin lạythti mộbuajt tráilvki, mấgjtty ngưrcqjafdoi bọrclmn hắmybin, ai tấgjttn chứgievc Châcrlmn khípehi đpottythti sưrcqj trưrcqjxoxkc, ngưrcqjơeywfi liềuhlhn ban thưrcqjufxqng cho hắmybin. Hiệavvpn tạythti, ta giao chúxwpmng cho ngưrcqjơeywfi cấgjttt giữrvry.

Đjzolưrcqja Tiếtqtvt Đjzolxclyng đpotti, Giang Trầrylon đpotti vàrclmo triềuhlhu việavvpn, đpottếtqtvn vưrcqjơeywfng đpottôbuaj nhiềuhlhu ngàrclmy nhưrcqj vậryloy, đpottãtmum thậrylot lâcrlmu khôbuajng cóipbetqtvng phụxwpm thâcrlmn Giang Phong tâcrlmm sựrclmbuaj̀i.

- Trầrylon Nhi, nghe nóipbei ngưrcqjơeywfi vừafdoa đpotti tham gia yếtqtvn hộbuaji sinh nhậrylot củjzola Thiêkxdzn Quếtqtvrcqjơeywfng Quốqwilc Hộbuaj Quốqwilc Linh Vưrcqjơeywfng?


Diệavvpp Phong nhìgystn thấgjtty Giang Trầrylon, tâcrlmm tìgystnh thậrylot tốqwilt hỏavvpi.

- Vâcrlmng. Nhưrcqj thếtqtvrclmo, phụxwpm thâcrlmn cũjtcing chúxwpm ýbuaj chuyệavvpn nàrclmy?

- Ha ha, ta tựrclm nhiêkxdzn chúxwpm ýbuaj. Hộbuaj Quốqwilc Linh Vưrcqjơeywfng, ai, lúc nào, Giang Phong ta cóipbe thểujgu tu luyệavvpn tớxoxki cảtqclnh giớxoxki kia?

Giang Phong lộbuaj ra thầrylon sắmybic hưrcqjxoxkng vềuhlh.

- Võrylo đpottythto chi lộbuaj, khôbuajng cóipbegyst khôbuajng cóipbe khảtqclekbnng.

Giang Trầrylon cưrcqjafdoi cưrcqjafdoi, trưrcqjxoxkc kia hắmybin ngưrcqjtwgcc lạythti khôbuajng cóipbe pháilvkt hiệavvpn, lãtmumo ba nàrclmy dĩbuaj nhiêkxdzn làrclmjtci si.

Ngẫtwgcm lạythti cũjtcing thếtqtv, trưrcqjxoxkc kia mìgystnh hoàrclmn khốqwil, Giang Phong thâcrlmn làrclm Giang Hãtmumn Hầrylou, việavvpc lớxoxkn việavvpc nhỏavvp đpottuhlhu phảtqcli hỏavvpi đpottếtqtvn, vừafdoa làrclmm cha, lạythti vừafdoa làrclmm mẹovem, còjtcin phảtqcli lo liệavvpu cáilvkc loạythti sựrclm vụxwpm, nàrclmo cóipbe thờafdoi gian gìgyst tu luyệavvpn?

buajm nay khôbuajng làrclmm Giang Hãtmumn Hầrylou, mộbuajt kẻgjlp bạythtch thâcrlmn, tu vi củjzola Giang Phong hắmybin, ngưrcqjtwgcc lạythti làrclm đpottbuajt nhiêkxdzn tăekbnng mạythtnh, hôbuajm nay đpottãtmumrclmrcqjafdoi mộbuajt mạythtch Châcrlmn khípehi đpottythti sưrcqj đpottafgjnh phong.

Nhìgystn phụxwpm thâcrlmn đpottqwili vớxoxki võrylo đpottythto si mêkxdz nhưrcqj thếtqtv, Giang Trầrylon rấgjttt muốqwiln lấgjtty ra mộbuajt viêkxdzn Ngũjtci Long Khai Thiêkxdzn Đjzolan cho phụxwpm thâcrlmn.

Nhưrcqjng nghĩbuaj lạythti, vẫtwgcn làrclm khắmybic chếtqtvxwpmc đpottbuajng kia. Ngũjtci Long Khai Thiêkxdzn Đjzolan nàrclmy, hắmybin còjtcin chưrcqja dùtqtvng qua, khôbuajng cầrylon gấgjttp ởufxq nhấgjttt thờafdoi.

Chờafdo hắmybin tựrclmgystnh thửkxdz đpottan, đpottãtmumipbe kinh nghiệavvpm, lạythti hiếtqtvn cho phụxwpm thâcrlmn mộbuajt viêkxdzn cũjtcing khôbuajng muộbuajn. Dùtqtv sao trêkxdzn thờafdoi gian cũjtcing khôbuajng kéqtgzm mấgjtty ngàrclmy nay.

Lầrylon nàrclmy trêkxdzn đpottưrcqjafdong từafdo Tháilvki Phóipbe biệavvpt việavvpn trởufxq lạythti, Giang Trầrylon đpottãtmumipbe ýbuaj đpottrrvsnh, chuẩnrgvn bịrrvs bếtqtv quan, phụxwpmc dụxwpmng Ngũjtci Long Khai Thiêkxdzn Đjzolan, bắmybit đpottrylou trùtqtvng kípehich châcrlmn khípehiipbea Linh, cảtqclm ngộbuaj Tiêkxdzn cảtqclnh, miêkxdzu tảtqcl Linh Hảtqcli.

Thờafdoi gian nàrclmy, cóipbe khảtqclekbnng rấgjttt dàrclmi, cũjtcing cóipbe thểujgu rấgjttt ngắmybin, Giang Trầrylon cũjtcing nóipbei khôbuajng rõrylorclmng.


- Đjzolúxwpmng rồxclyi phụxwpm thâcrlmn, ta bỗrvwdng nhiêkxdzn cóipbe mộbuajt việavvpc muốqwiln hỏavvpi ngưrcqjơeywfi.

Giang Trầrylon nghĩbuaj đpottếtqtvn việavvpc lạytht vừafdoa rồxclyi pháilvkt sinh ởufxq trêkxdzn ngưrcqjafdoi Tiếtqtvt Đjzolxclyng, mởufxq miệavvpng nóipbei.

- Chuyệavvpn gìgyst?

- Vừafdoa rồxclyi ta cùtqtvng Tiếtqtvt Đjzolxclyng đpottqwili thoạythti, bỗrvwdng nhiêkxdzn cảtqclm ứgievng đpottưrcqjtwgcc huyếtqtvt mạythtch củjzola hắmybin, tựrclma hồxclytqtvng ta khôbuajng cóipbe huyếtqtvt mạythtch cộbuajng minh. Cáilvki nàrclmy cóipbe chút khôbuajng đpottúxwpmng.

- Nhưrcqj thếtqtvrclmo khôbuajng đpottúxwpmng?

Biểujguu lộbuaj củjzola Diệavvpp Phong, cóipbe chúxwpmt mấgjttt tựrclm nhiêkxdzn.

- Nếtqtvu nhưrcqj mẫtwgcu thâcrlmn Tiếtqtvt Đjzolxclyng, cùtqtvng mẹovem ta làrclm đpottxclyng bàrclmo tỷojib muộbuaji, nhưrcqj vậryloy giữrvrya chúxwpmng ta, có lẽ cóipbe mộbuajt tia huyếtqtvt mạythtch cộbuajng đpottxclyng, sẽxgsbipbe mộbuajt ípehit huyếtqtvt mạythtch cộbuajng minh.

- A, cóipbe lẽxgsbrclm cảtqclm ứgievng sai. Hắmybin làrclm nhi tửkxdz củjzola tiểujguu di ngưrcqjơeywfi, đpottâcrlmy nhấgjttt đpottrrvsnh làrclm đpottúxwpmng.

Diệavvpp Phong cưrcqjafdoi ha hảtqcl.

- Đjzolưrcqjtwgcc rồxclyi, Trầrylon Nhi, mẹovem ngưrcqjơeywfi cũjtcing qua đpottafdoi vàrclmi chụxwpmc năekbnm rôbuaj̀i, khôbuajng nóipbei nhữrvryng chuyệavvpn thưrcqjơeywfng tâcrlmm nàrclmy nữrvrya. Tam thúxwpmc ngưrcqjơeywfi cùtqtvng Tiểujguu Vũjtci đpotti theo chúxwpmng ta tớxoxki Thiêkxdzn Quếtqtvrcqjơeywfng Quốqwilc, rấgjttt côbuaj đpottơeywfn, ngưrcqjơeywfi khôbuajng cóipbe việavvpc gìgyst thìgyst đpotti xem bọrclmn hắmybin mộbuajt chúxwpmt.

Tựrclma hồxcly Diệavvpp Phong khôbuajng nguyệavvpn ýbuajufxq chuyệavvpn nàrclmy quáilvk nhiềuhlhu lờafdoi, nóipbei sang chuyệavvpn kháilvkc.

Trong nộbuaji tâcrlmm Giang Trầrylon cảtqclm thấgjtty cóipbe chúxwpmt kỳtqtv quáilvki, thấgjtty phụxwpm thâcrlmn nhưrcqj thếtqtv, cũjtcing khôbuajng tốqwilt hỏavvpi tiếtqtvp.

- Âafgjn, ta đpotti xem bọrclmn hắmybin. Phụxwpm thâcrlmn, ngưrcqjơeywfi cũjtcing bảtqclo trọrclmng.

Giang Trầrylon đpotti ra tiểujguu việavvpn củjzola Giang Phong, đpottếtqtvn chỗrvwd Tam thúxwpmc Giang Đjzolxclyng ngồxclyi mộbuajt chúxwpmt, cùtqtvng đpottưrcqjafdong đpottavvp Giang Vũjtci hảtqclo hảtqclo trao đpottjdvhi.

- Tam thúxwpmc, ta thấgjtty Tiểujguu Vũjtciufxq trêkxdzn quan hệavvp nhâcrlmn mạythtch cóipbe chúxwpmt thiêkxdzn phúxwpm, việavvpc buôbuajn báilvkn cũjtcing khôbuajng kéqtgzm, cóipbeeywf hộbuaji, ta nhìgystn xem cóipbe thểujgu giớxoxki thiệavvpu hắmybin đpottếtqtvn Đjzola Bảtqclo Đjzolythto Tràrclmng, làrclmm mộbuajt đpottavvp tửkxdz a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.