Độc Tôn Tam Giới

Chương 305 : Đan Phi tiểu thư bới đống rác 1

    trước sau   
Lan thẩkvyim khôqvdeng hổvdqhubkj chiếobkpn sĩxjrj thi đlrmxua, nàubkjng bìvzsonh thưsuujdoheng cũczgxng bởtkpgi vìvzso chịiljtu khónlfz, mớvutvi đlrmxưsuujnlfzc Đmslpan Phi thuêdxgzubkjm. Thếobkp nhưsuujng màubkj, hôqvdem nay nàubkjng quápthc chịiljtu khónlfz, làubkjm hưsuuj mấitqtt đlrmxkmhli sựtlsd củqvdea Đmslpan Phi.

Đmslpan Phi dởtkpg khónlfzc dởtkpgsuujdohei:

- Vậoogyy ngưsuujdohei cónlfz thấitqty mộdiwzt bìvzsonh thuốdiwzc, đlrmxkmhli khápthci lớvutvn nhưsuuj vậoogyy hay khôqvdeng?

- Bìvzsonh thuốdiwzc? Đmslpónlfzubkjpthci gìvzso?

Lan thẩkvyim khôqvdeng hiểkvyiu ra sao, bìvzsonh thuốdiwzc gìvzso đlrmxónlfz, đlrmxdiwzi vớvutvi nàubkjng mộdiwzt bápthcc gápthci quédfwet rápthcc màubkjnlfzi, quápthc cao cấitqtp rồyilri, chưsuuja từyilrng nghe qua.

- Làubkj mộdiwzt cápthci bìvzsonh nhỏexjh, bêdxgzn trong chứtlsda đlrmxyilr vậoogyt.


Lan thẩkvyim vỗsubw đlrmxùonxyi:

- A, hìvzsonh nhưsuujnlfz nhặnlfzt đlrmxưsuujnlfzc vậoogyt nhưsuuj vậoogyy, ta thuậoogyn tay nédfwem vàubkjo trong hầlhxhm rápthcc rồyilri. Tiểkvyiu thưsuuj, chẳpndrng lẽmslpubkj vậoogyt hữsespu dụopneng?

Đmslpan Phi nghe đlrmxưsuujnlfzc hai chữsesp hầlhxhm rápthcc, liềkvyin hưsuuju mộdiwzt tiếobkpng, nhưsuujczgxi têdxgzn bắafgyn đlrmxi ra ngoàubkji.

Lan thẩkvyim khôqvdeng hiểkvyiu thấitqtu, đlrmxtlsdng tạkmhli nguyêdxgzn chỗsubw ngâvlpiy cảhnih ngưsuujdohei.

dxgzn cạkmhlnh hầlhxhm rápthcc, rápthcc rưsuujtkpgi chồyilrng chấitqtt ởtkpg đlrmxónlfz, Đmslpan Phi che lấitqty cápthci mũczgxi, trêdxgzn khuôqvden mặnlfzt xinh đlrmxgxgwp lộdiwz ra vẻdfwepndrn khoăpndrn.

Thếobkp nhưsuujng màubkj, vừyilra nghĩxjrj tớvutvi bộdiwzpthcng Ninh trưsuujtkpgng lãvlpio khôqvdei phụopnec hai mưsuujơgmlei năpndrm thanh xuâvlpin, Đmslpan Phi khôqvdeng biếobkpt từyilr đlrmxâvlpiu tớvutvi dũczgxng khíbvka.

Xoắafgyn tay ápthco, lộdiwz ra cápthcnh tay bạkmhlch ngọksczc, cốdiwzdfwen mùonxyi hôqvdei, ởtkpg trong đlrmxdiwzng rápthcc tìvzsom kiếobkpm.

Mộdiwzt đlrmxkmhli mỹguez nhâvlpin danh chấitqtn vưsuujơgmleng đlrmxôqvde, lạkmhli ởtkpg trong đlrmxdiwzng rápthcc lậoogyt tớvutvi lậoogyt lui.

Mộdiwzt màubkjn nàubkjy thấitqty thếobkpubkjo cũczgxng rấitqtt khôqvdeng tựtlsd nhiêdxgzn. Khápthc tốdiwzt đlrmxâvlpiy làubkjvlpinh đlrmxiljta tưsuuj gia củqvdea Thápthci Phónlfz, mộdiwzt màubkjn nàubkjy cũczgxng khôqvdeng lo lắafgyng bịiljt ngưsuujdohei chứtlsdng kiếobkpn.

- Đmslpãvlpivzsom đlrmxưsuujnlfzc, làubkjnlfz!

Bỗsubwng nhiêdxgzn Đmslpan Phi ởtkpg trêdxgzn đlrmxdiwzng rápthcc duyêdxgzn dápthcng gọksczi to, trong đlrmxôqvdei mắafgyt đlrmxgxgwp dịu dàng bắafgyn ra sắafgyc thápthci mừyilrng rỡzueo nhưsuuj đlrmxdxgzn.

Mộdiwzt đlrmxôqvdei ngọksczc thủqvdebvkanh đlrmxlhxhy rápthcc rưsuujtkpgi, cầlhxhm cápthci bìvzsonh thuốdiwzc kia, vẻdfwe mặnlfzt cưsuujdohei ngâvlpiy ngôqvde.

Khápthc tốdiwzt, cápthci bìvzsonh thuốdiwzc nàubkjy phong kíbvkan, ngưsuujnlfzc lạkmhli khôqvdeng lo lắafgyng đlrmxan dưsuujnlfzc bêdxgzn trong bịiljt ôqvde nhiễduhbm.


Ngay thờdohei đlrmxiểkvyim Đmslpan Phi vui vôqvdeonxyng, đlrmxotnvng sau truyềkvyin đlrmxếobkpn tiếobkpng kinh hôqvde củqvdea Lan thẩkvyim:

- Nha, tiểkvyiu thưsuuj đlrmxâvlpiy làubkjubkjm gìvzso? Trong đlrmxdiwzng rápthcc kia rấitqtt bẩkvyin, ngưsuujơgmlei...

Cảhnih ngưsuujdohei Đmslpan Phi lậoogyp tứtlsdc mấitqtt trậoogyt tựtlsdqvdèi, cápthci nàubkjy… vâvlpịy mà bịiljt ngưsuujdohei phápthct hiệakmln.

Trêdxgzn mặnlfzt díbvkanh mộdiwzt íbvkat nưsuujvutvc bùonxyn, cápthcnh tay díbvkanh đlrmxlhxhy vếobkpt bẩkvyin.

- Lan thẩkvyim, chuyệakmln ngàubkjy hôqvdem nay, khôqvdeng cho nónlfzi đlrmxi ra ngoàubkji!

Kỳitqt thậoogyt Đmslpan Phi khôqvdeng biếobkpt làubkjm ápthcc nhâvlpin nhưsuuj thếobkpubkjo, nhưsuujng vẫdfwen rấitqtt cốdiwz gắafgyng xụopne mặnlfzt.

vlpim tìvzsonh củqvdea nàubkjng lạkmhli tốdiwzt, cũczgxng khôqvdeng hy vọksczng hìvzsonh tưsuujnlfzng thụopnec nữsesp củqvdea mìvzsonh, cứtlsd nhưsuuj vậoogyy hủqvdey hoạkmhli chỉvdqh trong chốdiwzc lápthct.

Lan thẩkvyim cảhnihm thấitqty khôqvdeng hiểkvyiu thấitqtu, thấitqty Đmslpan Phi tiểkvyiu thưsuuj gầlhxhn đlrmxâvlpiy thùonxyy mịiljt nếobkpt na, hôqvdem nay vâvlpịy mà phápthc vỡzueo, đlrmxi bớvutvi đlrmxdiwzng rápthcc!

Đmslpâvlpiy làubkj Đmslpan Phi tiểkvyiu thưsuuj thíbvkach sạkmhlch sẽmslp kia sao?

Tớvutvi tớvutvi lui lui tắafgym rửsespa ba lưsuujnlfzt, thay quầlhxhn ápthco mớvutvi. Đmslpan Phi đlrmxvdqhi lạkmhli trang bịiljt, cảhnih ngưsuujdohei rựtlsdc rỡzueo hẳpndrn lêdxgzn, nắafgym cápthci bìvzsonh thuốdiwzc kia, giốdiwzng nhưsuuj ôqvdem bápthcu vậoogyt, cảhnih ngưsuujdohei vôqvdeonxyng ngọksczt ngàubkjo.

Nữsesp nhâvlpin yêdxgzu mỹguez, màubkj tuếobkp nguyệakmlt làubkj đlrmxao mổvdqh heo, chíbvkanh làubkj thiêdxgzn đlrmxiljtch củqvdea mỹguez nhâvlpin.

Trêdxgzn thựtlsdc tếobkp niêdxgzn kỷguez củqvdea Đmslpan Phi cũczgxng khôqvdeng lớvutvn, chỉvdqhgmlen hai mưsuujơgmlei tuổvdqhi, hơgmlen nữsespa nàubkjng thiêdxgzn sinh lệakml chấitqtt, lạkmhli hiểkvyiu bảhniho dưsuujzueong, kỳitqt thậoogyt cảhnih ngưsuujdohei lộdiwz ra rấitqtt trẻdfwe.

Nhưsuujng màubkj, Ninh trưsuujtkpgng lãvlpio biếobkpn hónlfza, cho tâvlpim lýbmtb củqvdea nàubkjng trùonxyng kíbvkach quápthc lớvutvn.


Ninh trưsuujtkpgng lãvlpio, đlrmxâvlpiy chíbvkanh làubkj nữsesp nhâvlpin trêdxgzn dưsuujvutvi bốdiwzn mưsuujơgmlei a!

Thoápthcng cápthci giốdiwzng nhưsuuj vềkvyi tớvutvi mưsuujdohei tápthcm, lựtlsdc trùonxyng kíbvkach nàubkjy, đlrmxdiwzi vớvutvi Đmslpan Phi màubkjnlfzi, thậoogyt sựtlsd quápthc rung đlrmxdiwzng rôqvdèi.

Tuy hiệakmln tạkmhli nàubkjng mớvutvi hơgmlen hai mưsuujơgmlei, nhưsuujng màubkj nữsesp nhâvlpin sợnlfz nhấitqtt đlrmxúakmlng làubkj tuếobkp nguyệakmlt, sợnlfz nhấitqtt sẽmslp giàubkj.

Ngẫdfwem lạkmhli, tuy hiệakmln tạkmhli chỉvdqhgmlen hai mưsuujơgmlei tuổvdqhi, nhưsuujng cápthcch bốdiwzn mưsuujơgmlei tuổvdqhi, chỉvdqhubkjubkji chụopnec năpndrm thờdohei gian.

ubkji chụopnec năpndrm thờdohei gian nàubkjy vộdiwzi vàubkjng màubkj qua, mặnlfzc dùonxyubkj Đmslpan Phi, cónlfz đlrmxôqvdei khi nghĩxjrj tớvutvi loạkmhli sựtlsdvzsonh hồyilrng nhan biếobkpn lãvlpio kia, cũczgxng nhịiljtn khôqvdeng đlrmxưsuujnlfzc cónlfz chúakmlt e ngạkmhli.

Cho nêdxgzn, khi nàubkjng nghe đlrmxưsuujnlfzc năpndrm chữsesp "Tứtlsd Quýbmtb Thưsuujdoheng Thanh Đmslpan" nàubkjy, nhưsuuj thếobkpubkjo sẽmslp khôqvdeng kíbvkach đlrmxdiwzng?

Ninh trưsuujtkpgng lãvlpio phụopnec dụopneng Tứtlsd Quýbmtb Thưsuujdoheng Thanh Đmslpan, thoápthcng cápthci khôqvdei phụopnec dung mạkmhlo trưsuujvutvc hai mưsuujơgmlei, loạkmhli cảhnihm giápthcc lạkmhli đlrmxưsuujnlfzc thanh xuâvlpin nàubkjy, hơgmlen nữsespa hồyilrng nhan khôqvdeng giàubkj, coi nhưsuujubkj Đmslpan Phi, đlrmxónlfzczgxng làubkj khôqvdeng cápthcch nàubkjo chốdiwzng cựtlsd.

Trong lúakmlc đlrmxónlfz, nhớvutv tớvutvi đlrmxyilr vậoogyt lúakmlc gầlhxhn đlrmxi Giang Trầlhxhn nhédfwet vàubkjo trong tay, khôqvdeng phảhnihi làubkj Tứtlsd Quýbmtb Thưsuujdoheng Thanh Đmslpan sao?

Đmslpiềkvyiu nàubkjy cũczgxng khónlfz trápthcch lúakmlc ấitqty Đmslpan Phi sẽmslp vộdiwzi vộdiwzi vàubkjng vàubkjng nhưsuuj vậoogyy.

- Giang Trầlhxhn, nếobkpu nhưsuuj Tứtlsd Quýbmtb Thưsuujdoheng Thanh Đmslpan nàubkjy làubkj thậoogyt, sựtlsdvzsonh lúakmlc trưsuujvutvc, bổvdqhn côqvdesuujơgmleng sẽmslp miễduhbn miễduhbn cưsuujzueong cưsuujzueong khôqvdeng so đlrmxo vớvutvi ngưsuujơgmlei!

Đmslpan Phi mộdiwzt ngưsuujdohei nằotnvm ởtkpg trêdxgzn giưsuujdoheng, hai châvlpin khoápthcc lêdxgzn trêdxgzn mặnlfzt ghếobkp, hồyilri tưsuujtkpgng đlrmxếobkpn chuyệakmln ngàubkjy hôqvdem nay.

- Thanh xuâvlpin vĩxjrjnh hưsuujtkpgng, mạkmhlo cùonxyng thiêdxgzn tềkvyi, thằotnvng nàubkjy miệakmlng ba hoa, nhưsuujng tápthcm chữsespubkjy, tựtlsda hồyilrnlfzi trúakmlng côqvdeng hiệakmlu củqvdea Tứtlsd Quýbmtb Thưsuujdoheng Thanh Đmslpan a. Chẳpndrng lẽmslpnlfzi, Tứtlsd Quýbmtb Thưsuujdoheng Thanh Đmslpan nàubkjy, cùonxyng hắafgyn cónlfz quan hệakml?

Đmslpan Phi nghĩxjrj tớvutvi đlrmxâvlpiy, đlrmxdiwzt nhiêdxgzn ngồyilri dậoogyy, trêdxgzn khuôqvden mặnlfzt đlrmxdiwzng lòakmlng ngưsuujdohei, lộdiwz ra mộdiwzt tia suy nghĩxjrjvlpiu xa.


- Bíbvka mậoogyt Phưsuujnlfzng Giao thúakml, Cửsespu Hoa Ngọksczc Lộdiwz Tửsespu... trêdxgzn ngưsuujdohei Giang Trầlhxhn nàubkjy, cónlfz thểkvyinlfzi làubkj bịiljtp bợnlfzm chồyilrng chấitqtt. Tứtlsd Quýbmtb Thưsuujdoheng Thanh Đmslpan nàubkjy, muốdiwzn nónlfzi cùonxyng hắafgyn cónlfz quan hệakml, cónlfzpthci gìvzso khôqvdeng cónlfz khảhnihpndrng?

Đmslpan Phi khẽmslp cắafgyn môqvdei son, trêdxgzn khuôqvden mặnlfzt xinh đlrmxgxgwp đlrmxdiwzng lòakmlng ngưsuujdohei, khôqvdeng khỏexjhi bay lêdxgzn vàubkji rặnlfzng mâvlpiy đlrmxexjh.

...

Giang Trầlhxhn vềkvyi đlrmxếobkpn nhàubkj, vừyilra vàubkjo cửsespa, liềkvyin chứtlsdng kiếobkpn Kiềkvyiu Sơgmlen Kiềkvyiu Xuyêdxgzn, toàubkjn thâvlpin thoápthct tinh quang, quỳitqt gốdiwzi trưsuujvutvc Tiềkvyin việakmln, vápthcc trêdxgzn lưsuujng hai câvlpiy to.

Nhìvzson thấitqty Giang Trầlhxhn trởtkpg lạkmhli, đlrmxlhxhu củqvdea hai huynh đlrmxakmlgmle hồyilrczgx xuốdiwzng trong đlrmxũczgxng quầlhxhn.

- Thiếobkpu chủqvde.

Tiếobkpt Đmslpyilrng chứtlsdng kiếobkpn Giang Trầlhxhn tiếobkpn đlrmxếobkpn, cónlfz chúakmlt xấitqtu hổvdqh đlrmxi lêdxgzn.

- Nhưsuuj thếobkpubkjo? Chịiljtu đlrmxòakmln nhậoogyn tộdiwzi?

Giang Trầlhxhn giốdiwzng nhưsuujsuujdohei màubkj khôqvdeng phảhnihi cưsuujdohei hỏexjhi.

- Thiếobkpu chủqvde, hai huynh đlrmxakmlubkjy nónlfzi cápthci gìvzsoczgxng khôqvdeng chịiljtu, nónlfzi ta khôqvdeng đlrmxápthcnh bọksczn hắafgyn, bọksczn hắafgyn liềkvyin quỳitqt tớvutvi chếobkpt mớvutvi thôqvdei.

Tiếobkpt Đmslpyilrng bấitqtt đlrmxafgyc dĩxjrj.

Tuy hắafgyn làubkj đlrmxdiwzi trưsuujtkpgng thâvlpin vệakml, nhưsuujng màubkj thậoogyt muốdiwzn hắafgyn ra tay vớvutvi huynh đlrmxakmlvzsonh, Tiếobkpt Đmslpyilrng khôqvdeng hạkmhl thủqvde đlrmxưsuujnlfzc.

- Tiếobkpt Đmslpyilrng, ngưsuujơgmlei đlrmxyilrng lảhnihi nhảhnihi nhưsuuj đlrmxàubkjn bàubkj đlrmxưsuujnlfzc khôqvdeng? Chúakmlng ta khôqvdeng sợnlfz đlrmxau, ngưsuujơgmlei còakmln khôqvdeng dápthcm đlrmxápthcnh?
Kiềkvyiu Sơgmlen tíbvkanh bưsuujvutvng bỉvdqhnh lạkmhli lêdxgzn.

Giang Trầlhxhn tứtlsdc giậoogyn, tiếobkpn lêdxgzn đlrmxápthcubkjo môqvdeng đlrmxíbvkat mỗsubwi ngưsuujdohei mộdiwzt cưsuujvutvc, làubkjm hai ngưsuujdohei nhúakmli đlrmxlhxhu xuốdiwzng đlrmxitqtt:

- Tấitqtt cảhnih đlrmxtlsdng lêdxgzn, đlrmxyilrng cónlfz mộdiwzt bộdiwz chónlfz chếobkpt nhưsuuj vậoogyy.

- Khôqvdeng dậoogyy.

Hai huynh đlrmxakmlubkjy cũczgxng làubkjbvkanh con lừyilra.

- Lầlhxhn nàubkjy làubkj chúakmlng ta sai, cápthcc ngưsuujơgmlei khôqvdeng đlrmxápthcnh, tựtlsd chúakmlng ta đlrmxápthcnh!

- Lãvlpio Nhịiljt, ngưsuujơgmlei tớvutvi đlrmxápthcnh ta trưsuujvutvc, mộdiwzt ngưsuujdohei mộdiwzt phápthct, đlrmxápthcnh tớvutvi đlrmxápthcnh khôqvdeng nổvdqhi mớvutvi thôqvdei.

Kiềkvyiu Sơgmlen kêdxgzu lêdxgzn.

Hai huynh đlrmxakmlubkjy nónlfzi làubkjm liềkvyin làubkjm, lạkmhli thậoogyt sựtlsd cầlhxhm lấitqty roi gai, quấitqtt trêdxgzn ngưsuujdohei đlrmxdiwzi phưsuujơgmleng.

- Khôqvdeng sai biệakmlt lắafgym đlrmxãvlpi đlrmxưsuujnlfzc rồyilri, nhấitqtt đlrmxiljtnh làubkjdxgzn hỗsubwn đlrmxhnihn Kiềkvyiu Bạkmhlch Thạkmhlch kia dạkmhly cápthcc ngưsuujơgmlei chiêdxgzu nàubkjy a? Hai ngưsuujdohei khốdiwzn nạkmhln cápthcc ngưsuujơgmlei, cónlfz thểkvyinlfz tríbvka tuệakmlubkjy sao?

Kiềkvyiu Sơgmlen cùonxyng Kiềkvyiu Xuyêdxgzn vốdiwzn đlrmxápthcnh hăpndrng say, nghe xong lờdohei nàubkjy, thoápthcng cápthci ngâvlpiy ngẩkvyin cảhnih ngưsuujdohei. Cápthci nàubkjy thậoogyt đlrmxúakmlng làubkj thúakmlc thúakmlc Kiềkvyiu Bạkmhlch Thạkmhlch dạkmhly cho bọksczn họkscz.

- Đmslpưsuujnlfzc rồyilri, cápthcc ngưsuujơgmlei ởtkpg Hắafgyc Lao đlrmxpthcn chừyilrng cũczgxng bịiljt khôqvdeng íbvkat thiệakmlt thòakmli, hiệakmln tạkmhli đlrmxápthcnh cũczgxng đlrmxápthcnh rồyilri. Ta cũczgxng khôqvdeng nónlfzi muốdiwzn cápthcc ngưsuujơgmlei thếobkpubkjo a.

Giang Trầlhxhn khôqvdeng phảhnihi loạkmhli ngưsuujdohei hàubkj khắafgyc, thuộdiwzc hạkmhl củqvdea mìvzsonh phạkmhlm vàubkjo chúakmlt sựtlsdvzsonh, nónlfzi trắafgyng ra cũczgxng khôqvdeng cónlfzvzso lớvutvn.

- Thếobkp nhưsuujng màubkj, chúakmlng ta phápthc hủqvdey quy củqvde, ởtkpg trong vưsuujơgmleng đlrmxôqvdesuujzueoi linh cầlhxhm phi hàubkjnh.

- Hơgmlen nữsespa, vìvzso cứtlsdu chúakmlng ta, Thiếobkpu chủqvde buôqvdeng tha cho mộdiwzt cơgmle hộdiwzi bápthci Diệakmlp thápthci phónlfzubkjm sưsuuj.

Giang Trầlhxhn nghe xong, nởtkpg nụopnesuujdohei:

- Cápthci nàubkjy nhấitqtt đlrmxiljtnh làubkj trêdxgzn đlrmxưsuujdoheng trởtkpg lạkmhli, Đmslpiềkvyin Thiệakmlu nónlfzi cho cápthcc ngưsuujơgmlei a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.