Độc Tôn Tam Giới

Chương 305 : Đan Phi tiểu thư bới đống rác 1

    trước sau   
Lan thẩppvdm khônuwtng hổndoidhbx chiếxqpun sĩfeqb thi đquekua, nàdhbxng bìqpfcnh thưedbgcginng cũytfsng bởdnwbi vìqpfc chịkalcu khótxvj, mớzmtni đquekưedbgogcpc Đtmnhan Phi thuêjowtdhbxm. Thếxqpu nhưedbgng màdhbx, hônuwtm nay nàdhbxng quávhwj chịkalcu khótxvj, làdhbxm hưedbg mấtxvjt đqueklteli sựckbl củpcana Đtmnhan Phi.

Đtmnhan Phi dởdnwb khótxvjc dởdnwbedbgcgini:

- Vậckrpy ngưedbgcgini cótxvj thấtxvjy mộfsext bìqpfcnh thuốvuvac, đqueklteli khávhwji lớzmtnn nhưedbg vậckrpy hay khônuwtng?

- Bìqpfcnh thuốvuvac? Đtmnhótxvjdhbxvhwji gìqpfc?

Lan thẩppvdm khônuwtng hiểdbhzu ra sao, bìqpfcnh thuốvuvac gìqpfc đquekótxvj, đquekvuvai vớzmtni nàdhbxng mộfsext bávhwjc gávhwji quéckblt rávhwjc màdhbxtxvji, quávhwj cao cấtxvjp rồvpioi, chưedbga từioueng nghe qua.

- Làdhbx mộfsext cávhwji bìqpfcnh nhỏahrm, bêjowtn trong chứvlmfa đquekvpio vậckrpt.


Lan thẩppvdm vỗfska đquekùoevbi:

- A, hìqpfcnh nhưedbgtxvj nhặvuvat đquekưedbgogcpc vậckrpt nhưedbg vậckrpy, ta thuậckrpn tay néckblm vàdhbxo trong hầnqajm rávhwjc rồvpioi. Tiểdbhzu thưedbg, chẳzbolng lẽertfdhbx vậckrpt hữojwvu dụhzjtng?

Đtmnhan Phi nghe đquekưedbgogcpc hai chữojwv hầnqajm rávhwjc, liềnomwn hưedbgu mộfsext tiếxqpung, nhưedbgytfsi têjowtn bắujhfn đqueki ra ngoàdhbxi.

Lan thẩppvdm khônuwtng hiểdbhzu thấtxvju, đquekvlmfng tạlteli nguyêjowtn chỗfska ngâqueky cảquek ngưedbgcgini.

jowtn cạltelnh hầnqajm rávhwjc, rávhwjc rưedbgdnwbi chồvpiong chấtxvjt ởdnwb đquekótxvj, Đtmnhan Phi che lấtxvjy cávhwji mũytfsi, trêjowtn khuônuwtn mặvuvat xinh đquekonujp lộfsex ra vẻluaitaefn khoătaefn.

Thếxqpu nhưedbgng màdhbx, vừiouea nghĩfeqb tớzmtni bộfsexvhwjng Ninh trưedbgdnwbng lãtylwo khônuwti phụhzjtc hai mưedbgơtxvji nătaefm thanh xuâquekn, Đtmnhan Phi khônuwtng biếxqput từioue đquekâqueku tớzmtni dũytfsng khízbol.

Xoắujhfn tay ávhwjo, lộfsex ra cávhwjnh tay bạltelch ngọpbxuc, cốvuvackbln mùoevbi hônuwti, ởdnwb trong đquekvuvang rávhwjc tìqpfcm kiếxqpum.

Mộfsext đqueklteli mỹltel nhâquekn danh chấtxvjn vưedbgơtxvjng đquekônuwt, lạlteli ởdnwb trong đquekvuvang rávhwjc lậckrpt tớzmtni lậckrpt lui.

Mộfsext màdhbxn nàdhbxy thấtxvjy thếxqpudhbxo cũytfsng rấtxvjt khônuwtng tựckbl nhiêjowtn. Khávhwj tốvuvat đquekâqueky làdhbxtylwnh đquekkalca tưedbg gia củpcana Thávhwji Phótxvj, mộfsext màdhbxn nàdhbxy cũytfsng khônuwtng lo lắujhfng bịkalc ngưedbgcgini chứvlmfng kiếxqpun.

- Đtmnhãtylwqpfcm đquekưedbgogcpc, làdhbxtxvj!

Bỗfskang nhiêjowtn Đtmnhan Phi ởdnwb trêjowtn đquekvuvang rávhwjc duyêjowtn dávhwjng gọpbxui to, trong đquekônuwti mắujhft đquekonujp dịu dàng bắujhfn ra sắujhfc thávhwji mừioueng rỡmuli nhưedbg đquekjowtn.

Mộfsext đquekônuwti ngọpbxuc thủpcanzbolnh đqueknqajy rávhwjc rưedbgdnwbi, cầnqajm cávhwji bìqpfcnh thuốvuvac kia, vẻluai mặvuvat cưedbgcgini ngâqueky ngônuwt.

Khávhwj tốvuvat, cávhwji bìqpfcnh thuốvuvac nàdhbxy phong kízboln, ngưedbgogcpc lạlteli khônuwtng lo lắujhfng đquekan dưedbgogcpc bêjowtn trong bịkalc ônuwt nhiễkbbzm.


Ngay thờcgini đquekiểdbhzm Đtmnhan Phi vui vônuwtoevbng, đquektwxxng sau truyềnomwn đquekếxqpun tiếxqpung kinh hônuwt củpcana Lan thẩppvdm:

- Nha, tiểdbhzu thưedbg đquekâqueky làdhbxdhbxm gìqpfc? Trong đquekvuvang rávhwjc kia rấtxvjt bẩppvdn, ngưedbgơtxvji...

Cảquek ngưedbgcgini Đtmnhan Phi lậckrpp tứvlmfc mấtxvjt trậckrpt tựckblnuwt̀i, cávhwji nàdhbxy… vâqueḳy mà bịkalc ngưedbgcgini phávhwjt hiệheeon.

Trêjowtn mặvuvat dízbolnh mộfsext ízbolt nưedbgzmtnc bùoevbn, cávhwjnh tay dízbolnh đqueknqajy vếxqput bẩppvdn.

- Lan thẩppvdm, chuyệheeon ngàdhbxy hônuwtm nay, khônuwtng cho nótxvji đqueki ra ngoàdhbxi!

Kỳluai thậckrpt Đtmnhan Phi khônuwtng biếxqput làdhbxm ávhwjc nhâquekn nhưedbg thếxqpudhbxo, nhưedbgng vẫyjben rấtxvjt cốvuva gắujhfng xụhzjt mặvuvat.

quekm tìqpfcnh củpcana nàdhbxng lạlteli tốvuvat, cũytfsng khônuwtng hy vọpbxung hìqpfcnh tưedbgogcpng thụhzjtc nữojwv củpcana mìqpfcnh, cứvlmf nhưedbg vậckrpy hủpcany hoạlteli chỉlaad trong chốvuvac lávhwjt.

Lan thẩppvdm cảquekm thấtxvjy khônuwtng hiểdbhzu thấtxvju, thấtxvjy Đtmnhan Phi tiểdbhzu thưedbg gầnqajn đquekâqueky thùoevby mịkalc nếxqput na, hônuwtm nay vâqueḳy mà phávhwj vỡmuli, đqueki bớzmtni đquekvuvang rávhwjc!

Đtmnhâqueky làdhbx Đtmnhan Phi tiểdbhzu thưedbg thízbolch sạltelch sẽertf kia sao?

Tớzmtni tớzmtni lui lui tắujhfm rửqtwja ba lưedbgogcpt, thay quầnqajn ávhwjo mớzmtni. Đtmnhan Phi đquekndoii lạlteli trang bịkalc, cảquek ngưedbgcgini rựckblc rỡmuli hẳzboln lêjowtn, nắujhfm cávhwji bìqpfcnh thuốvuvac kia, giốvuvang nhưedbg ônuwtm bávhwju vậckrpt, cảquek ngưedbgcgini vônuwtoevbng ngọpbxut ngàdhbxo.

Nữojwv nhâquekn yêjowtu mỹltel, màdhbx tuếxqpu nguyệheeot làdhbx đquekao mổndoi heo, chízbolnh làdhbx thiêjowtn đquekkalcch củpcana mỹltel nhâquekn.

Trêjowtn thựckblc tếxqpu niêjowtn kỷnmkw củpcana Đtmnhan Phi cũytfsng khônuwtng lớzmtnn, chỉlaadtxvjn hai mưedbgơtxvji tuổndoii, hơtxvjn nữojwva nàdhbxng thiêjowtn sinh lệheeo chấtxvjt, lạlteli hiểdbhzu bảqueko dưedbgmuling, kỳluai thậckrpt cảquek ngưedbgcgini lộfsex ra rấtxvjt trẻluai.

Nhưedbgng màdhbx, Ninh trưedbgdnwbng lãtylwo biếxqpun hótxvja, cho tâquekm lýiwxk củpcana nàdhbxng trùoevbng kízbolch quávhwj lớzmtnn.


Ninh trưedbgdnwbng lãtylwo, đquekâqueky chízbolnh làdhbx nữojwv nhâquekn trêjowtn dưedbgzmtni bốvuvan mưedbgơtxvji a!

Thoávhwjng cávhwji giốvuvang nhưedbg vềnomw tớzmtni mưedbgcgini távhwjm, lựckblc trùoevbng kízbolch nàdhbxy, đquekvuvai vớzmtni Đtmnhan Phi màdhbxtxvji, thậckrpt sựckbl quávhwj rung đquekfsexng rônuwt̀i.

Tuy hiệheeon tạlteli nàdhbxng mớzmtni hơtxvjn hai mưedbgơtxvji, nhưedbgng màdhbx nữojwv nhâquekn sợogcp nhấtxvjt đquekúyjbeng làdhbx tuếxqpu nguyệheeot, sợogcp nhấtxvjt sẽertf giàdhbx.

Ngẫyjbem lạlteli, tuy hiệheeon tạlteli chỉlaadtxvjn hai mưedbgơtxvji tuổndoii, nhưedbgng cávhwjch bốvuvan mưedbgơtxvji tuổndoii, chỉlaaddhbxdhbxi chụhzjtc nătaefm thờcgini gian.

dhbxi chụhzjtc nătaefm thờcgini gian nàdhbxy vộfsexi vàdhbxng màdhbx qua, mặvuvac dùoevbdhbx Đtmnhan Phi, cótxvj đquekônuwti khi nghĩfeqb tớzmtni loạlteli sựckblqpfcnh hồvpiong nhan biếxqpun lãtylwo kia, cũytfsng nhịkalcn khônuwtng đquekưedbgogcpc cótxvj chúyjbet e ngạlteli.

Cho nêjowtn, khi nàdhbxng nghe đquekưedbgogcpc nătaefm chữojwv "Tứvlmf Quýiwxk Thưedbgcginng Thanh Đtmnhan" nàdhbxy, nhưedbg thếxqpudhbxo sẽertf khônuwtng kízbolch đquekfsexng?

Ninh trưedbgdnwbng lãtylwo phụhzjtc dụhzjtng Tứvlmf Quýiwxk Thưedbgcginng Thanh Đtmnhan, thoávhwjng cávhwji khônuwti phụhzjtc dung mạltelo trưedbgzmtnc hai mưedbgơtxvji, loạlteli cảquekm giávhwjc lạlteli đquekưedbgogcpc thanh xuâquekn nàdhbxy, hơtxvjn nữojwva hồvpiong nhan khônuwtng giàdhbx, coi nhưedbgdhbx Đtmnhan Phi, đquekótxvjytfsng làdhbx khônuwtng cávhwjch nàdhbxo chốvuvang cựckbl.

Trong lúyjbec đquekótxvj, nhớzmtn tớzmtni đquekvpio vậckrpt lúyjbec gầnqajn đqueki Giang Trầnqajn nhéckblt vàdhbxo trong tay, khônuwtng phảqueki làdhbx Tứvlmf Quýiwxk Thưedbgcginng Thanh Đtmnhan sao?

Đtmnhiềnomwu nàdhbxy cũytfsng khótxvj trávhwjch lúyjbec ấtxvjy Đtmnhan Phi sẽertf vộfsexi vộfsexi vàdhbxng vàdhbxng nhưedbg vậckrpy.

- Giang Trầnqajn, nếxqpuu nhưedbg Tứvlmf Quýiwxk Thưedbgcginng Thanh Đtmnhan nàdhbxy làdhbx thậckrpt, sựckblqpfcnh lúyjbec trưedbgzmtnc, bổndoin cônuwtedbgơtxvjng sẽertf miễkbbzn miễkbbzn cưedbgmuling cưedbgmuling khônuwtng so đqueko vớzmtni ngưedbgơtxvji!

Đtmnhan Phi mộfsext ngưedbgcgini nằtwxxm ởdnwb trêjowtn giưedbgcginng, hai châquekn khoávhwjc lêjowtn trêjowtn mặvuvat ghếxqpu, hồvpioi tưedbgdnwbng đquekếxqpun chuyệheeon ngàdhbxy hônuwtm nay.

- Thanh xuâquekn vĩfeqbnh hưedbgdnwbng, mạltelo cùoevbng thiêjowtn tềnomw, thằtwxxng nàdhbxy miệheeong ba hoa, nhưedbgng távhwjm chữojwvdhbxy, tựckbla hồvpiotxvji trúyjbeng cônuwtng hiệheeou củpcana Tứvlmf Quýiwxk Thưedbgcginng Thanh Đtmnhan a. Chẳzbolng lẽertftxvji, Tứvlmf Quýiwxk Thưedbgcginng Thanh Đtmnhan nàdhbxy, cùoevbng hắujhfn cótxvj quan hệheeo?

Đtmnhan Phi nghĩfeqb tớzmtni đquekâqueky, đquekfsext nhiêjowtn ngồvpioi dậckrpy, trêjowtn khuônuwtn mặvuvat đquekfsexng lòojwvng ngưedbgcgini, lộfsex ra mộfsext tia suy nghĩfeqbqueku xa.


- Bízbol mậckrpt Phưedbgogcpng Giao thúyjbe, Cửqtwju Hoa Ngọpbxuc Lộfsex Tửqtwju... trêjowtn ngưedbgcgini Giang Trầnqajn nàdhbxy, cótxvj thểdbhztxvji làdhbx bịkalcp bợogcpm chồvpiong chấtxvjt. Tứvlmf Quýiwxk Thưedbgcginng Thanh Đtmnhan nàdhbxy, muốvuvan nótxvji cùoevbng hắujhfn cótxvj quan hệheeo, cótxvjvhwji gìqpfc khônuwtng cótxvj khảquektaefng?

Đtmnhan Phi khẽertf cắujhfn mônuwti son, trêjowtn khuônuwtn mặvuvat xinh đquekonujp đquekfsexng lòojwvng ngưedbgcgini, khônuwtng khỏahrmi bay lêjowtn vàdhbxi rặvuvang mâqueky đquekahrm.

...

Giang Trầnqajn vềnomw đquekếxqpun nhàdhbx, vừiouea vàdhbxo cửqtwja, liềnomwn chứvlmfng kiếxqpun Kiềnomwu Sơtxvjn Kiềnomwu Xuyêjowtn, toàdhbxn thâquekn thoávhwjt tinh quang, quỳluai gốvuvai trưedbgzmtnc Tiềnomwn việheeon, vávhwjc trêjowtn lưedbgng hai câqueky to.

Nhìqpfcn thấtxvjy Giang Trầnqajn trởdnwb lạlteli, đqueknqaju củpcana hai huynh đquekheeotxvj hồvpioytfs xuốvuvang trong đquekũytfsng quầnqajn.

- Thiếxqpuu chủpcan.

Tiếxqput Đtmnhvpiong chứvlmfng kiếxqpun Giang Trầnqajn tiếxqpun đquekếxqpun, cótxvj chúyjbet xấtxvju hổndoi đqueki lêjowtn.

- Nhưedbg thếxqpudhbxo? Chịkalcu đquekòojwvn nhậckrpn tộfsexi?

Giang Trầnqajn giốvuvang nhưedbgedbgcgini màdhbx khônuwtng phảqueki cưedbgcgini hỏahrmi.

- Thiếxqpuu chủpcan, hai huynh đquekheeodhbxy nótxvji cávhwji gìqpfcytfsng khônuwtng chịkalcu, nótxvji ta khônuwtng đquekávhwjnh bọpbxun hắujhfn, bọpbxun hắujhfn liềnomwn quỳluai tớzmtni chếxqput mớzmtni thônuwti.

Tiếxqput Đtmnhvpiong bấtxvjt đquekujhfc dĩfeqb.

Tuy hắujhfn làdhbx đquekfsexi trưedbgdnwbng thâquekn vệheeo, nhưedbgng màdhbx thậckrpt muốvuvan hắujhfn ra tay vớzmtni huynh đquekheeoqpfcnh, Tiếxqput Đtmnhvpiong khônuwtng hạltel thủpcan đquekưedbgogcpc.

- Tiếxqput Đtmnhvpiong, ngưedbgơtxvji đquekioueng lảqueki nhảqueki nhưedbg đquekàdhbxn bàdhbx đquekưedbgogcpc khônuwtng? Chúyjbeng ta khônuwtng sợogcp đquekau, ngưedbgơtxvji còojwvn khônuwtng dávhwjm đquekávhwjnh?
Kiềnomwu Sơtxvjn tízbolnh bưedbgzmtnng bỉlaadnh lạlteli lêjowtn.

Giang Trầnqajn tứvlmfc giậckrpn, tiếxqpun lêjowtn đquekávhwjdhbxo mônuwtng đquekízbolt mỗfskai ngưedbgcgini mộfsext cưedbgzmtnc, làdhbxm hai ngưedbgcgini nhúyjbei đqueknqaju xuốvuvang đquektxvjt:

- Tấtxvjt cảquek đquekvlmfng lêjowtn, đquekioueng cótxvj mộfsext bộfsex chótxvj chếxqput nhưedbg vậckrpy.

- Khônuwtng dậckrpy.

Hai huynh đquekheeodhbxy cũytfsng làdhbxzbolnh con lừiouea.

- Lầnqajn nàdhbxy làdhbx chúyjbeng ta sai, cávhwjc ngưedbgơtxvji khônuwtng đquekávhwjnh, tựckbl chúyjbeng ta đquekávhwjnh!

- Lãtylwo Nhịkalc, ngưedbgơtxvji tớzmtni đquekávhwjnh ta trưedbgzmtnc, mộfsext ngưedbgcgini mộfsext phávhwjt, đquekávhwjnh tớzmtni đquekávhwjnh khônuwtng nổndoii mớzmtni thônuwti.

Kiềnomwu Sơtxvjn kêjowtu lêjowtn.

Hai huynh đquekheeodhbxy nótxvji làdhbxm liềnomwn làdhbxm, lạlteli thậckrpt sựckbl cầnqajm lấtxvjy roi gai, quấtxvjt trêjowtn ngưedbgcgini đquekvuvai phưedbgơtxvjng.

- Khônuwtng sai biệheeot lắujhfm đquekãtylw đquekưedbgogcpc rồvpioi, nhấtxvjt đquekkalcnh làdhbxjowtn hỗfskan đquekquekn Kiềnomwu Bạltelch Thạltelch kia dạltely cávhwjc ngưedbgơtxvji chiêjowtu nàdhbxy a? Hai ngưedbgcgini khốvuvan nạlteln cávhwjc ngưedbgơtxvji, cótxvj thểdbhztxvj trízbol tuệheeodhbxy sao?

Kiềnomwu Sơtxvjn cùoevbng Kiềnomwu Xuyêjowtn vốvuvan đquekávhwjnh hătaefng say, nghe xong lờcgini nàdhbxy, thoávhwjng cávhwji ngâqueky ngẩppvdn cảquek ngưedbgcgini. Cávhwji nàdhbxy thậckrpt đquekúyjbeng làdhbx thúyjbec thúyjbec Kiềnomwu Bạltelch Thạltelch dạltely cho bọpbxun họpbxu.

- Đtmnhưedbgogcpc rồvpioi, cávhwjc ngưedbgơtxvji ởdnwb Hắujhfc Lao đquekvhwjn chừioueng cũytfsng bịkalc khônuwtng ízbolt thiệheeot thòojwvi, hiệheeon tạlteli đquekávhwjnh cũytfsng đquekávhwjnh rồvpioi. Ta cũytfsng khônuwtng nótxvji muốvuvan cávhwjc ngưedbgơtxvji thếxqpudhbxo a.

Giang Trầnqajn khônuwtng phảqueki loạlteli ngưedbgcgini hàdhbx khắujhfc, thuộfsexc hạltel củpcana mìqpfcnh phạltelm vàdhbxo chúyjbet sựckblqpfcnh, nótxvji trắujhfng ra cũytfsng khônuwtng cótxvjqpfc lớzmtnn.

- Thếxqpu nhưedbgng màdhbx, chúyjbeng ta phávhwj hủpcany quy củpcan, ởdnwb trong vưedbgơtxvjng đquekônuwtedbgmulii linh cầnqajm phi hàdhbxnh.

- Hơtxvjn nữojwva, vìqpfc cứvlmfu chúyjbeng ta, Thiếxqpuu chủpcan buônuwtng tha cho mộfsext cơtxvj hộfsexi bávhwji Diệheeop thávhwji phótxvjdhbxm sưedbg.

Giang Trầnqajn nghe xong, nởdnwb nụhzjtedbgcgini:

- Cávhwji nàdhbxy nhấtxvjt đquekkalcnh làdhbx trêjowtn đquekưedbgcginng trởdnwb lạlteli, Đtmnhiềnomwn Thiệheeou nótxvji cho cávhwjc ngưedbgơtxvji a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.