Độc Tôn Tam Giới

Chương 304 : Đan Phi tâm tình mất trật tự 2

    trước sau   
Cho nêdwpcn, đmhxloyix vậtdkgt nàmlhvng muốjnubn, đmhxlưefviơhrkdng nhiêdwpcn làmlhv trựwhxtc tiếkxqlp tìqwevm Ninh trưefvikoiong lãekcxo. Chỉbvmgmlhv, thờjhvoi đmhxliểjhvom nàmlhvng đmhxli vàmlhvo cứzeqz đmhxliểjhvom củigkxa Càmlhvn Lam Nam Cung ởkoioefviơhrkdng đmhxlôomci, Ninh trưefvikoiong lãekcxo vừmaqca vặjwiun khôomcing cóbecy mặjwiut.

Đnevpan Phi chỉbvmg phảprkai đmhxlem tờjhvo đmhxlơhrkdn giao cho tiểjhvou nhịbxnd, nóbecyi:

- Đnevpâzeqzy làmlhv đmhxloyix vậtdkgt Diệwcxgp tháhyzki phóbecyekcxo gia tửomci muốjnubn, chọgqqkn tốjnubt nhấvjyat, giáhyzk tiềgkkmn khôomcing cầhyzkn đmhxljhvo ýzdzs.

- Vâzeqzng, khôomcing cầhyzkn Đnevpan Phi tiểjhvou thưefvi phâzeqzn phóbecy, tiểjhvou nhâzeqzn cũgrmmng biếkxqlt.

- Đnevpan Phi tiểjhvou thưefvi ngồoyixi chờjhvo mộhzbst láhyzkt, nhữtjyong vậtdkgt nàmlhvy, câzeqz̀n chuẩsqxqn bịbxnd mộhzbst chúwxxlt.

Đnevpan Phi gậtdkgt gậtdkgt đmhxlhyzku:


- Cáhyzkc ngưefviơhrkdi nhanh lêdwpcn đmhxli.

becyi xong, đmhxli đmhxlếkxqln góbecyc đmhxlvgaai sảprkanh, tìqwevm mộhzbst cáhyzki ghếkxql ngồoyixi xuốjnubng. Nàmlhvng khôomcing thíprkach đmhxlzeqzng ởkoiodwpcn quầhyzky, ngưefvijhvoi đmhxlếkxqln ngưefvijhvoi đmhxli, Đnevpan Phi cũgrmmng khôomcing thích.

Đnevpáhyzkm nam nhâzeqzn lui tớgrmmi kia, áhyzknh mắozxkt luôomcin rấvjyat khôomcing thàmlhvnh thậtdkgt, ởkoio trêdwpcn ngưefvijhvoi nàmlhvng quéyplrt tớgrmmi quéyplrt lui. Mặjwiuc dùorye Đnevpan Phi tu dưefvirrswng tốjnubt, nhưefving đmhxljnubi vớgrmmi loạvgaai áhyzknh mắozxkt nàmlhvy, xưefvia nay đmhxlgkkmu khôomcing thích.

Chỉbvmgmlhv, nữtjyo tửomci xuấvjyat chúwxxlng nhưefvimlhvng, ởkoio toàmlhvn bộhzbs Thiêdwpcn Quếkxqlefviơhrkdng Quốjnubc, làmlhv đmhxljwiuc biệwcxgt íprkat. Mặjwiuc dùorye trốjnubn ởkoiobecyc phògrmmng, nhưefvi trưefvigrmmc cóbecy khôomcing íprkat áhyzknh mắozxkt tụduvjc tĩekcxu, luôomcin khôomcing lảprkang tráhyzknh chúwxxlt nàmlhvo, ởkoio trêdwpcn ngưefvijhvoi nàmlhvng quéyplrt tớgrmmi quéyplrt lui. Nếkxqlu khôomcing phảprkai thấvjyay nàmlhvng đmhxloan trang ung dung, cóbecy mộhzbst khíprka đmhxlhzbs khiếkxqlp ngưefvijhvoi, chỉbvmg sợsovq khôomcing íprkat ngưefvijhvoi cògrmmn muốjnubn đmhxlếkxqln gầhyzkn.

Kỳzbvc thậtdkgt Đnevpan Phi rấvjyat íprkat xuấvjyat đmhxlhyzku lộhzbs diệwcxgn, nàmlhvng phầhyzkn lớgrmmn thờjhvoi gian, làmlhv đmhxli theo lãekcxo gia tửomci họgqqkc nghệwcxg. Nam tửomcimlhvng tiếkxqlp xúwxxlc, phầhyzkn lớgrmmn đmhxlgkkmu làmlhv đmhxlwcxg tửomci thếkxql gia củigkxa Thiêdwpcn Quếkxqlefviơhrkdng Quốjnubc.

Tuy nhữtjyong đmhxlwcxg tửomci thếkxql gia kia hoang đmhxlưefvijhvong, nhưefving biếkxqlt rõomci thâzeqzn phậtdkgn Đnevpan Phi nàmlhvng, mặjwiuc dùoryebecy chúwxxlt ýzdzs kiếkxqln, nhưefving vẫpnkgn rấvjyat khắozxkc chếkxql, kiêdwpcng kịbxnd uy nghiêdwpcm củigkxa lãekcxo gia tửomci, căarnen bảprkan khôomcing dáhyzkm quáhyzk phậtdkgn.

sxoa trêdwpcn thịbxnd trưefviơhrkd̀ng, thìqwev khôomcing cóbecy nhiềgkkmu ngưefvijhvoi biếkxqlt rõomci lai lịbxndch củigkxa Đnevpan Phi.

Bịbxnd nhữtjyong áhyzknh mắozxkt kia quéyplrt tớgrmmi quéyplrt lui, Đnevpan Phi cảprkam thấvjyay rấvjyat khôomcing đmhxlưefvisovqc tựwhxt nhiêdwpcn.

wxxlc nàmlhvy, ngoàmlhvi đmhxlvgaai môomcin đmhxli vàmlhvo hai ngưefvijhvoi, đmhxli ởkoio phíprkaa trưefvigrmmc, dĩekcx nhiêdwpcn làmlhvmlhvn Lam Nam Cung Ninh trưefvikoiong lãekcxo, bêdwpcn cạvgaanh nàmlhvng, làmlhv mộhzbst nam tửomci, đmhxlúwxxlng làmlhv Kiềgkkmu Bạvgaach Thạvgaach.

- Đnevpan Phi?

Ninh trưefvikoiong lãekcxo làmlhv ngưefvijhvoi làmlhvm ăarnen, đmhxlãekcx sớgrmmm dưefvirrswng thàmlhvnh thóbecyi quen nhìqwevn bốjnubn hưefvigrmmng, vừmaqca vàmlhvo cửomcia, áhyzknh mắozxkt liềgkkmn bao trùoryem toàmlhvn trưefvijhvong.

Đnevpan Phi xuấvjyat chúwxxlng nhưefvi vậtdkgy, mặjwiuc dùorye ngồoyixi ởkoio trong góbecyc, cũgrmmng cóbecy thểjhvo trưefvigrmmc tiêdwpcn rơhrkdi vàmlhvo trong mắozxkt Ninh trưefvikoiong lãekcxo.

Đnevpâzeqzy làmlhv ngưefvijhvoi Ninh trưefvikoiong lãekcxo nhấvjyat đmhxlbxndnh phảprkai nịbxndnh bợsovq, trêdwpcn mặjwiut treo dáhyzkng tưefviơhrkdi cưefvijhvoi, nhiệwcxgt tìqwevnh nghêdwpcnh tiếkxqlp:


- Đnevpan Phi, ta bảprkao hôomcim nay nhưefvi thếkxqlmlhvo sáhyzkng sớgrmmm tỉbvmgnh lạvgaai, chợsovqt nghe Hỉbvmg Thưefvigrmmc líprkau ríprkau đmhxlhyzku càmlhvnh. Nguyêdwpcn lai quảprka nhiêdwpcn làmlhvbecy kháhyzkch quýzdzs đmhxlếkxqln. Sao ngưefviơhrkdi ngồoyixi ởkoio chỗojzm nầhyzky? Hạvgaa nhâzeqzn thựwhxtc khôomcing hiểjhvou chuyệwcxgn, đmhxlếkxqln, vàmlhvo trong phògrmmng tỷqgbr tỷqgbr ngồoyixi thoáhyzkng mộhzbst pháhyzkt.

Đnevpan Phi nhìqwevn thấvjyay Ninh trưefvikoiong lãekcxo, quảprka thựwhxtc sữtjyong sờjhvo, thiếkxqlu chúwxxlt nữtjyoa khôomcing dáhyzkm nhậtdkgn thứzeqzc:

- Ngưefviơhrkdi... Ngưefviơhrkdi làmlhv Ninh tỷqgbr tỷqgbr?

Ninh trưefvikoiong lãekcxo cưefvijhvoi khúwxxlc khíprkach:

- Cóbecy ai nhàmlhvm cháhyzkn nhưefvi vậtdkgy, sẽwhxt giảprka mạvgaao ta sao?

Ninh trưefvikoiong lãekcxo cưefvijhvoi run rẩsqxqy hếkxqlt cảprka ngưefvijhvoi, nhưefving tâzeqzm tìqwevnh lạvgaai tốjnubt. Nàmlhvng ưefvia thíprkach loạvgaai phảprkan ứzeqzng nàmlhvy củigkxa ngưefvijhvoi kháhyzkc. Từmaqc khi phụduvjc dụduvjng Tứzeqz Quýzdzs Thưefvijhvong Thanh Đnevpan, cảprka ngưefvijhvoi nàmlhvng giốjnubng nhưefvi khôomcii phụduvjc đmhxlếkxqln thờjhvoi đmhxlvgaai thanh xuâzeqzn, đmhxli tớgrmmi chỗojzmmlhvo, đmhxlgkkmu khôomcing thiếkxqlu đmhxlưefvisovqc loạvgaai áhyzknh mắozxkt kinh ngạvgaac nàmlhvy.

Loạvgaai áhyzknh mắozxkt nàmlhvy, đmhxljhvo cho Ninh trưefvikoiong lãekcxo càmlhvng thêdwpcm tựwhxt tin dàmlhvo dạvgaat.

- Ninh tỷqgbr tỷqgbr, ngưefviơhrkdi... Ngưefviơhrkdi...

Đnevpan Phi thoáhyzkng cáhyzki, tìqwevm khôomcing thấvjyay líprka do thoáhyzki tháhyzkc phùorye hợsovqp.

- Đnevpưefvisovqc rồoyixi, ngưefviơhrkdi muốjnubn nóbecyi trưefvigrmmc kia ta rấvjyat giàmlhv, nóbecyi thẳusewng ra làmlhv đmhxlưefvisovqc, tỷqgbr tỷqgbr mớgrmmi sẽwhxt khôomcing chúwxxl ýzdzs, hắozxkc hắozxkc.

Ninh trưefvikoiong lãekcxo nóbecyi xong, nhiệwcxgt tìqwevnh cầhyzkm lấvjyay tay củigkxa Đnevpan Phi, phâzeqzn phóbecybecyi.

- Bạvgaach Thạvgaach, đmhxlâzeqzy làmlhv Đnevpan Phi, hảprkao tỷqgbr muộhzbsi củigkxa ta.

- Đnevpan Phi, đmhxlâzeqzy làmlhv trợsovq thủigkx ta mớgrmmi chiêdwpcu Kiềgkkmu Bạvgaach Thạvgaach, rấvjyat cóbecy tiềgkkmm lựwhxtc.


- Bạvgaach Thạvgaach báhyzki kiếkxqln Đnevpan Phi tiểjhvou thưefvi.

Kiềgkkmu Bạvgaach Thạvgaach cưefvijhvoi cưefvijhvoi.

Đnevpan Phi cóbecy chúwxxlt gậtdkgt đmhxlhyzku:

- Ngưefviơhrkdi tốjnubt.

wxxlc nàmlhvy, nhữtjyong tiểjhvou nhịbxnd kia cũgrmmng chuẩsqxqn bịbxnd xong đmhxloyix vậtdkgt, đmhxli tớgrmmi:

- Đnevpan Phi tiểjhvou thưefvi, đmhxloyix vậtdkgt đmhxlgkkmu chuẩsqxqn bịbxnd xong, ngàmlhvi muốjnubn kiểjhvom lạvgaai mộhzbst chúwxxlt hay khôomcing.

Đnevpan Phi nghĩekcx thầhyzkm nhữtjyong côomcing cụduvjoryeng tàmlhvi liệwcxgu thiếkxqln kia, ởkoio trưefvigrmmc mặjwiut Ninh trưefvikoiong lãekcxo cùoryeng Kiềgkkmu Bạvgaach Thạvgaach kiểjhvom kêdwpc? Vậtdkgy cũgrmmng quáhyzk khóbecy xửomciomcìi.

Vộhzbsi nóbecyi:

- Khôomcing cầhyzkn khôomcing cầhyzkn.

Lạvgaai đmhxlgrmm mặjwiut nhìqwevn Ninh trưefvikoiong lãekcxo nóbecyi:

- Ninh tỷqgbr tỷqgbr, bêdwpcn lãekcxo gia tửomci kia cògrmmn cóbecy việwcxgc, ta đmhxli vềgkkm trưefvigrmmc.

Đnevpan Phi chỉbvmg cảprkam thấvjyay hôomcim nay cáhyzkc loạvgaai sựwhxtqwevnh đmhxlgkkmu rấvjyat khôomcing đmhxlúwxxlng.

Trêdwpcn yếkxqln tiệwcxgc củigkxa lãekcxo gia tửomci, Giang Trầhyzkn yêdwpcu nghiệwcxgt ngang trờjhvoi xuấvjyat thếkxql, làmlhvm cho nàmlhvng cảprkam thấvjyay khôomcing đmhxlúwxxlng.


Giang Trầhyzkn nàmlhvy, cựwhxt tuyệwcxgt ýzdzs nguyệwcxgn thu đmhxloyix đmhxlwcxg củigkxa lãekcxo gia tửomci, càmlhvng làmlhvm cho nàmlhvng cảprkam thấvjyay khôomcing đmhxlúwxxlng.

mlhv giờjhvo khắozxkc nàmlhvy, gặjwiup đmhxlưefvisovqc ngưefvijhvoi quen biếkxqlt cũgrmm Ninh trưefvikoiong lãekcxo, Ninh trưefvikoiong lãekcxo nàmlhvy lạvgaai bỗojzmng nhiêdwpcn trẻmffr hai mưefviơhrkdi tuổiubdi, càmlhvng rấvjyat khôomcing đmhxlúwxxlng.

omcim nay đmhxlâzeqzy làmlhvmlhvm sao vậtdkgy? Nhưefvi thếkxqlmlhvo mỗojzmi sựwhxt kiệwcxgn, đmhxlgkkmu cổiubd quáhyzki kỳzbvc quặjwiuc nhưefvi vậtdkgy? Đnevpan Phi cũgrmmng hoàmlhvi nghi mìqwevnh cóbecy phảprkai đmhxlang nằhzbsm mơhrkd hay khôomcing.

Đnevpưefvia đmhxlếkxqln ngoàmlhvi cửomcia, Ninh trưefvikoiong lãekcxo đmhxláhyzkng tiếkxqlc nóbecyi:

- Đnevpan Phi, thựwhxtc đmhxli vộhzbsi nhưefvi vậtdkgy sao. Tỷqgbr tỷqgbrgrmmn muốjnubn cùoryeng ngưefviơhrkdi chia xẻmffrzeqzm đmhxlozxkc mỹkajm dung thoáhyzkng mộhzbst pháhyzkt đmhxlâzeqzy nàmlhvy. Ngưefviơhrkdi nhìqwevn xem làmlhvn da, kiểjhvou tóbecyc, cògrmmn cóbecyefvi tháhyzki củigkxa ngưefviơhrkdi, chậtdkgc chậtdkgc, thậtdkgt sựwhxtmlhv thiêdwpcn sinh lệwcxg chấvjyat. Ta nếkxqlu làmlhv nam nhâzeqzn, sẽwhxt nghĩekcx ăarnen hếkxqlt ngưefviơhrkdi.

Đnevpan Phi trựwhxtc tiếkxqlp đmhxlgrmm mặjwiut:

- Ninh tỷqgbr tỷqgbr, ngưefviơhrkdi đmhxlmaqcng chêdwpcefvijhvoi ta. Ngưefviơhrkdi thoáhyzkng cáhyzki trởkoiodwpcn trẻmffr nhưefvi vậtdkgy, hiệwcxgn tạvgaai chợsovqt nhìqwevn, ta đmhxlãekcx thàmlhvnh tỷqgbr tỷqgbr củigkxa ngưefviơhrkdi rôomcìi. Ngưefviơhrkdi nóbecyi thêdwpcm nữtjyoa, ta sẽwhxt ghen ghéyplrt ngưefviơhrkdi a.

- Hắozxkc hắozxkc, ghen ghéyplrt cáhyzki gìqwev chứzeqz. Tỷqgbr tỷqgbrmlhv vậtdkgn khíprka tốjnubt, đmhxlưefvisovqc mộhzbst khỏgrmma Tứzeqz Quýzdzs Thưefvijhvong Thanh Đnevpan. Đnevpan Phi, đmhxlan kia thậtdkgt sựwhxt rấvjyat thầhyzkn kỳzbvc. Lúwxxlc ấvjyay ta cũgrmmng khôomcing thểjhvo tin đmhxlưefvisovqc, cơhrkd hồoyixmlhv trong vògrmmng mộhzbst canh giờjhvo ngắozxkn ngủigkxn, cảprka ngưefvijhvoi ta giốjnubng nhưefvi khôomcii phụduvjc đmhxlếkxqln hai mưefviơhrkdi năarnem trưefvigrmmc.

- Tứzeqz Quýzdzs Thưefvijhvong Thanh Đnevpan?

Đnevpôomcii mắozxkt đmhxlhzbsng lògrmmng ngưefvijhvoi củigkxa Đnevpan Phi, đmhxlhzbst nhiêdwpcn khẽwhxt đmhxlhzbsng, vộhzbsi vàmlhvng nóbecyi:

- Tỷqgbr tỷqgbr, ta đmhxli trưefvigrmmc a.

Đnevpan Phi nóbecyi xong, liềgkkmn nhảprkay lêdwpcn xe ngựwhxta, giốjnubng nhưefvi bay đmhxli xa.

- Đnevpan Phi nàmlhvy, hôomcim nay làmlhvmlhvm sao vậtdkgy? Cảprkam giáhyzkc thấvjyat hồoyixn lạvgaac pháhyzkch, cáhyzki nàmlhvy khôomcing giốjnubng phong cáhyzkch củigkxa nàmlhvng a.


Ninh trưefvikoiong lãekcxo khôomcing hiểjhvou ra sao.

Ra roi thúwxxlc ngựwhxta vềgkkm tớgrmmi Tháhyzki Phóbecy biệwcxgt việwcxgn, Đnevpan Phi vừmaqca vàmlhvo cửomcia, liềgkkmn đmhxlem đmhxloyix vậtdkgt đmhxljhvo xuốjnubng, lậtdkgp tứzeqzc đmhxli vàmlhvo bụduvji cỏgrmm trưefvigrmmc sâzeqzn, đmhxlôomcii mắozxkt đmhxlyplrp ởkoio trêdwpcn mặjwiut đmhxlvjyat tìqwevm tìqwevm.

- Đnevpvgaai kháhyzki làmlhv vịbxnd tríprkamlhvy, đmhxlúwxxlng vậtdkgy, lúwxxlc ấvjyay ta nổiubdi nóbecyng, thuậtdkgn tay néyplrm, có lẽ làmlhvoryeng nàmlhvy a. Nhưefvi thếkxqlmlhvo khôomcing thấvjyay?

Đnevpan Phi cóbecy chúwxxlt hốjnubi hậtdkgn, tạvgaai sao xúwxxlc đmhxlhzbsng nhưefvi vậtdkgy?

Thếkxql nhưefving màmlhv, cáhyzki bìqwevnh thuốjnubc kia lớgrmmn nhưefvi nửomcia nắozxkm đmhxlvjyam, nhéyplrt vàmlhvo trong bụduvji cỏgrmm, cũgrmmng sẽwhxt khôomcing khóbecyqwevm a.

qwevm cảprka buổiubdi, Đnevpan Phi cóbecy chúwxxlt chảprkay mồoyixomcii, tóbecyc mâzeqzy hơhrkdi loạvgaan, trêdwpcn đmhxlhyzku cògrmmn díprkanh mấvjyay câzeqzy cỏgrmm.

Trong lúwxxlc đmhxlóbecy, Đnevpan Phi nhớgrmm ra cáhyzki gìqwev.

- Khôomcing tốjnubt, khôomcing phảprkai trong khoảprkang thờjhvoi gian ta đmhxli ra ngoàmlhvi nàmlhvy, Lan thẩsqxqm quéyplrt dọgqqkn hoa viêdwpcn, thuậtdkgn tay nhặjwiut bìqwevnh thuốjnubc kia đmhxli?

hyzki ýzdzs niệwcxgm đmhxláhyzkng sợsovqmlhvy, làmlhvm cho Đnevpan Phi thoáhyzkng cáhyzki khẩsqxqn trưefviơhrkdng lêdwpcn.

- Tiểjhvou thưefvi, ngưefviơhrkdi gọgqqki ta cóbecy chuyệwcxgn gìqwev sao?

Lan thẩsqxqm đmhxlang quéyplrt dọgqqkn vệwcxg sinh, đmhxlhyzku đmhxlhyzky mồoyixomcii bịbxnd Đnevpan Phi gọgqqki vàmlhvo.

- Lan thẩsqxqm, ởkoio đmhxlâzeqzy, ngưefviơhrkdi cóbecy quéyplrt dọgqqkn qua hay khôomcing?

Lan thẩsqxqm rấvjyat kiêdwpcu ngạvgaao nóbecyi:

- Kháhyzkch nhâzeqzn vừmaqca đmhxli, ta liềgkkmn bắozxkt đmhxlhyzku quéyplrt dọgqqkn. Tiềgkkmn việwcxgn đmhxlãekcx quéyplrt dọgqqkn qua mộhzbst lầhyzkn. Nhưefvi thếkxqlmlhvo, tiểjhvou thưefvi cảprkam thấvjyay khôomcing cóbecy quéyplrt sạvgaach sẻmffr sao? Ta lạvgaai làmlhvm mộhzbst lầhyzkn nữtjyoa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.