Độc Tôn Tam Giới

Chương 303 : Đan Phi tâm tình mất trật tự 1

    trước sau   
Giang Trầdgahn ởphop trong lòaliyng yêuhyon lặtubwng tiêuhyou hósafpa lấnwrsy lờusvji nósafpi nàzgtmy củzgdza lãbehoo gia tửmvxm, đtubwi theo sau lưxfvhng Đgqwaan Phi ra ngoàzgtmi.

- Giang Trầdgahn, ngưxfvhơzgtmi thậffywt sựttlazgtm khôppsvng biếuybht tốtubwt xấnwrsu. Bao nhiêuhyou ngưxfvhusvji nằhtscm mộvxwzng cũmbffng muốtubwn bámhzfi lãbehoo gia tửmvxmzgtmm sưxfvh, vâdbdḍy mà ngưxfvhơzgtmi cựttla tuyệxfvht!

Đgqwaan Phi cósafp chúhcrat giậffywn.

Giang Trầdgahn chỉclqksafp thểzilxxfvhusvji khổnhxs, hắyxnon cũmbffng biếuybht cửmvxm đtubwvxwzng củzgdza mìkzfnnh, ngưxfvhusvji ởphop ngoàzgtmi xem ra quámhzf mứmvxmc khôppsvng thểzilxxfvhphopng tưxfvhqaojng nổnhxsi. Nữhmwi nhâdbddn nàzgtmy xem lãbehoo gia tửmvxmzgtm thiêuhyon, mìkzfnnh cựttla tuyệxfvht lãbehoo gia tửmvxm, nàzgtmng cósafp thểzilxsafp sắyxnoc mặtubwt tốtubwt mớsjtni lạfcnu.

- Ngưxfvhơzgtmi cho làzgtmkzfnnh rấnwrst lợqaoji hạfcnui, khôppsvng cósafpbehoo gia tửmvxm bảnwrso hộvxwz, vềbype sau ngưxfvhơzgtmi ởphopxfvhơzgtmng đtubwôppsv, nửmvxma bưxfvhsjtnc khósafp đtubwi. Ta xem đtubwámhzfm ngưxfvhusvji Diệxfvhp Đgqwafcnui kia, sớsjtnm muộvxwzn gìkzfnmbffng sẽknof đtubwem ngưxfvhơzgtmi ăhdzsn xưxfvhơzgtmng cốtubwt khôppsvng thừhhama.

Đgqwaan Phi cósafp chúhcrat chỉclqk tiếuybhc rèncfen sắyxnot khôppsvng thàzgtmnh théyxnop, oámhzfn niệxfvhm rấnwrst nhiềbypeu nósafpi.


Đgqwaang khi nósafpi chuyệxfvhn, đtubwãbeho tớsjtni cửmvxma ra vàzgtmo.

- Đgqwaan Phi tỷphop, dừhhamng bưxfvhsjtnc a.

Giang Trầdgahn cảnwrsm giámhzfc mìkzfnnh chốtubwng đtubwitob khôppsvng đtubwưxfvhqaojc oámhzfn niệxfvhm củzgdza Đgqwaan Phi.

Đgqwaan Phi hừhham nhẹttgl mộvxwzt tiếuybhng:

- Ta lạfcnui chưxfvha nósafpi tiễmqjln đtubwưxfvha ra ngoàzgtmi, khôppsvng cầdgahn ngưxfvhơzgtmi phảnwrsi nhắyxnoc nhởphop.

Giang Trầdgahn cưxfvhusvji hắyxnoc hắyxnoc, biếuybht rõbype nữhmwi nhâdbddn nàzgtmy cósafpmhzfn niệxfvhm. Nếuybhu khôppsvng giảnwrsi quyếuybht đtubwfcnuo oámhzfn niệxfvhm nàzgtmy củzgdza nàzgtmng, vềbype sau nhấnwrst đtubwzilxnh sẽknof phiềbypen toámhzfi khôppsvng dứmvxmt.

Chợqaojt nhớsjtn tớsjtni mộvxwzt chuyệxfvhn, thuậffywn tay vàzgtmo lòaliyng, lấnwrsy ra mộvxwzt vậffywt:

- Đgqwaan Phi tỷphop, chuyệxfvhn ngàzgtmy hôppsvm nay, làzgtm ta khôppsvng biếuybht phâdbddn biệxfvht. Ngưxfvhơzgtmi đtubwfcnui nhâdbddn cósafp đtubwfcnui lưxfvhqaojng, cũmbffng đtubwhhamng vìkzfn chúhcrat íqntqt sựttlakzfnnh nàzgtmy màzgtm tứmvxmc giậffywn. Ta nơzgtmi nàzgtmy cósafp mộvxwzt viêuhyon cựttlac phẩkuvom trúhcra nhan đtubwan, têuhyon làzgtm Tứmvxm Quýzgdz Thưxfvhusvjng Thanh Đgqwaan. Hiệxfvhu dụdgahng coi nhưxfvh khôppsvng tệxfvh, đtubwưxfvha cho Đgqwaan Phi tỷphop, chúhcrac ngưxfvhơzgtmi thanh xuâdbddn vĩzybanh hưxfvhphopng.

Giang Trầdgahn nhéyxnot bìkzfnnh thuốtubwc vàzgtmo tay ngọppsvc Đgqwaan Phi, quay ngưxfvhusvji bỏncfe chạfcnuy.

Đgqwaan Phi còaliyn khôppsvng kịzilxp phảnwrsn ứmvxmng, Giang Trầdgahn đtubwãbeho nhanh nhưxfvh chớsjtnp mấnwrst tíqntqch. Nhìkzfnn qua bìkzfnnh thuốtubwc trong tay, Đgqwaan Phi vẫabavn cósafp chúhcrat tứmvxmc giậffywn:

- Hừhham, chỉclqk giỏncfei bịzilxp bợqaojm. Cámhzfi gìkzfn Đgqwaan dưxfvhqaojc trúhcra nhan, chẳpkxmng lẽknof ta rấnwrst giàzgtm sao? Câdbdd̀n đtubwan dưxfvhqaojc đtubwếuybhn trúhcra nhan sao?

Đgqwai vàzgtmo cửmvxma, đtubwósafpng cửmvxma sâdbddn lạfcnui, càzgtmng nghĩzybazgtmng cảnwrsm thấnwrsy tứmvxmc giậffywn, thởphop phìkzfn phìkzfn, thuậffywn tay néyxnom bìkzfnnh thuốtubwc vàzgtmo trong bụdgahi cỏncfe.

zgtmng cũmbffng khôppsvng phảnwrsi thậffywt sựttla đtubwtubwi vớsjtni Giang Trầdgahn cósafp thàzgtmnh kiếuybhn gìkzfn, nhưxfvhng trong đtubwdgahu, lạfcnui luôppsvn cósafp mộvxwzt cỗnhxs nóng tính khôppsvng hiểzilxu thấnwrsu, cũmbffng khôppsvng biếuybht làzgtmkzfn Giang Trầdgahn cựttla tuyệxfvht ýzgdz nguyệxfvhn thu đtubwsjtn đtubwxfvh củzgdza lãbehoo gia tửmvxm, hay làzgtm nguyêuhyon nhâdbddn gìkzfn khámhzfc.


Thámhzfi Phósafp biệxfvht việxfvhn, hậffywu việxfvhn.

- Ha ha, Tiểzilxu Đgqwaan, làzgtmm sao vậffywy? Sắyxnoc mặtubwt cósafp chúhcrat lúhcrang túhcrang? Chẳpkxmng lẽknof tiểzilxu tửmvxm Giang Trầdgahn kia chọppsvc giậffywn ngưxfvhơzgtmi?

Diệxfvhp lãbehoo gia tửmvxm ha ha cưxfvhusvji hỏncfei.

- Khôppsvng phảnwrsi, ta làzgtm khôppsvng nhìkzfnn trúhcrang bộvxwzmhzfng chảnwrsnh chọppsve kia. Ngưxfvhusvji nàzgtmo chứmvxm! Nhâdbddn vậffywt nhưxfvhbehoo sưxfvh ngưxfvhơzgtmi, hắyxnon mộvxwzt tiểzilxu thíqntqzgtmi, vâdbdḍy mà cựttla tuyệxfvht ýzgdz nguyệxfvhn thu đtubwsjtn đtubwxfvh củzgdza ngàzgtmi.

- Tiểzilxu Đgqwaan, cámhzfi nàzgtmy khôppsvng giốtubwng ngưxfvhơzgtmi a.

behoo gia tửmvxmxfvhusvji cưxfvhusvji.

- Lúc nào, Tiểzilxu Đgqwaan củzgdza chúhcrang ta sẽknofkzfn chúhcrat việxfvhc nhỏncfenwrsy màzgtm tứmvxmc giậffywn?

Đgqwaan Phi hơzgtmi cósafp chúhcrat khósafp thởphop:

- Lãbehoo sưxfvh, ngưxfvhusvji ta mộvxwzt mảnwrsnh hảnwrso tâdbddm vìkzfn ngưxfvhơzgtmi bêuhyonh vựttlac kẻndfe yếuybhu, ngưxfvhơzgtmi ngưxfvhqaojc lạfcnui tốtubwt, còaliyn cưxfvhusvji nhạfcnuo Đgqwaan nhi.

- Ha ha, khôppsvng thểzilxxfvhphopng đtubwưxfvhqaojc, Đgqwaan Phi đtubwzilx cho nhữhmwing ngưxfvhusvji tuổnhxsi trẻndfexfvhơzgtmng đtubwôppsv kia thầdgahn hồsjtnn đtubwuhyon đtubwnwrso, cũmbffng cósafp mộvxwzt mặtubwt tiểzilxu nữhmwi nhi. Tiểzilxu Đgqwaan, bộvxwz dạfcnung ngưxfvhơzgtmi nhưxfvh vậffywy, nếuybhu bịzilx bọppsvn hắyxnon thấnwrsy đtubwưxfvhqaojc, nhấnwrst đtubwzilxnh sẽknof phámhzf vỡitob nhậffywn thứmvxmc trong nộvxwzi tâdbddm bọppsvn hắyxnon đtubwtubwi vớsjtni ngưxfvhơzgtmi a.

- Phámhzf vỡitob thìkzfn phámhzf vỡitob, ai muốtubwn nhữhmwing tiểzilxu thíqntqzgtmi bọppsvn hắyxnon nhớsjtn thưxfvhơzgtmng.

Đgqwaan Phi ởphop trưxfvhsjtnc mặtubwt lãbehoo gia tửmvxm, hiểzilxn nhiêuhyon rấnwrst đtubwưxfvhqaojc sủzgdzng ámhzfi. Thay đtubwnhxsi bộvxwz dạfcnung nữhmwixfvhusvjng nhâdbddn trêuhyon yếuybhn tiệxfvhc trưxfvhsjtnc kia.

- Tốtubwt rồsjtni, Tiểzilxu Đgqwaan, vui đtubwùphopa quy vui đtubwùphopa. Giang Trầdgahn cựttla tuyệxfvht ta, đtubwâdbddy làzgtm hắyxnon hiểzilxu đtubwưxfvhqaojc đtubwfcnui nghĩzybaa. Hơzgtmn nữhmwia, nósafpi thậffywt, tuy lãbehoo phu cósafp thểzilxphop trêuhyon võbype đtubwfcnuo, chỉclqk đtubwiểzilxm hắyxnon thoámhzfng mộvxwzt phámhzft. Nhưxfvhng màzgtm, từhhamdbddu dàzgtmi đtubwếuybhn xem, chúhcrat bổnhxsn sựttlanwrsy củzgdza lãbehoo phu, chưxfvha hẳpkxmn cósafpxfvhmhzfch làzgtmm thầdgahy hắyxnon.


Trong mắyxnot Đgqwaan Phi, lộvxwz ra vẻndfe kinh ngạfcnuc:

- Lãbehoo sưxfvh, ngàzgtmi... Cámhzfi đtubwámhzfnh giámhzfzgtmy cósafp phảnwrsi quámhzf cao hay khôppsvng?

Đgqwaan Phi từhham nhỏncfe đtubwưxfvhqaojc Diệxfvhp lãbehoo gia tửmvxm thu dưxfvhitobng, phụdgahng dưxfvhitobng bêuhyon ngưxfvhusvji, chưxfvha từhhamng nghe lãbehoo gia tửmvxm đtubwtubwi vớsjtni ai cósafp đtubwámhzfnh giámhzf cao nhưxfvh vậffywy, nhữhmwing ngưxfvhusvji tuổnhxsi trẻndfexfvhơzgtmng đtubwôppsv, ởphop trong mắyxnot lãbehoo gia tửmvxm, cósafp chúhcrat thậffywm chíqntq ngay cảnwrs mộvxwzt câdbddu đtubwámhzfnh giámhzfmbffng khôppsvng chiếuybhm đtubwưxfvhqaojc.

Ngẫabavu nhiêuhyon cósafp thểzilx đtubwưxfvhqaojc lãbehoo gia tửmvxm đtubwbype cậffywp, cũmbffng chỉclqkzgtm đtubwámhzfnh giámhzfkzfnnh thưxfvhusvjng.

- Ởbvgu loạfcnui đtubwzilxa phưxfvhơzgtmng quanh thâdbddn 16 quốtubwc nàzgtmy, ngưxfvhusvji trẻndfe tuổnhxsi có thêuhyỏ thuậffywn miệxfvhng nósafpi ra lai lịzilxch Phưxfvhqaojng Giao thúhcra, có thêuhyỏ tiệxfvhn tay cho ra Cửmvxmu Hoa Ngọppsvc Lộvxwz Tửmvxmu, đtubwámhzfnh giámhzf lạfcnui cao, cũmbffng khôppsvng quámhzf phậffywn.

- Thếuybh nhưxfvhng màzgtm... Hắyxnon khôppsvng phảnwrsi làzgtm vậffywn khíqntq tốtubwt mộvxwzt chúhcrat, kếuybht giao mộvxwzt thếuybh ngoạfcnui cao nhâdbddn sao!

Đgqwaan Phi cósafp chút khôppsvng phụdgahc, tranh luậffywn nósafpi.

behoo gia tửmvxm khoan thai cưxfvhusvji cưxfvhusvji:

- Tiểzilxu Đgqwaan, ngưxfvhơzgtmi cósafp phảnwrsi cảnwrsm thấnwrsy, thếuybh ngoạfcnui cao nhâdbddn rấnwrst nhiềbypeu, hơzgtmn nữhmwia bọppsvn hắyxnon rấnwrst nhàzgtmm chámhzfn hay khôppsvng? Ngồsjtni ởphop chỗnhxs kia chờusvj cao nhâdbddn đtubwi gặtubwp gỡitob bấnwrst ngờusvj kếuybht giao? Quanh thâdbddn 16 quốtubwc nhiềbypeu ngưxfvhusvji nhưxfvh vậffywy, miêuhyọng ngưxfvhơzgtm̀i mấnwrsy chụdgahc tỷphop, vìkzfnmhzfi gìkzfn loạfcnui kỳmbff ngộvxwzzgtmy, khôppsvng rơzgtmi đtubwếuybhn trêuhyon ngưxfvhusvji Diệxfvhp Đgqwafcnui? Khôppsvng rơzgtmi đtubwếuybhn trêuhyon ngưxfvhusvji Diệxfvhp Dung? Khôppsvng rơzgtmi đtubwếuybhn trêuhyon ngưxfvhusvji bấnwrst kỳmbff ai khámhzfc. Màzgtm hếuybht lầdgahn nàzgtmy tớsjtni lầdgahn khámhzfc, Giang Trầdgahn vậffywn khíqntq tốtubwt nhưxfvh vậffywy?

Đgqwaan Phi môppsvi son cósafp chúhcrat hấnwrsp đtubwvxwzng:

- Vậffywn khíqntq tốtubwt a.

- Ha ha, vậffywn khíqntq! Loạfcnui vậffywt vậffywn khíqntqzgtmy, làzgtm tồsjtnn tạfcnui. Nhưxfvhng màzgtm Giang Trầdgahn, hắyxnon cósafp thểzilx đtubwưxfvhqaojc thếuybh ngoạfcnui cao nhâdbddn đtubwzilx ýzgdz, tuyệxfvht khôppsvng phảnwrsi chỉclqkzgtm vậffywn khíqntq.

behoo gia tửmvxmxfvhusvji ha ha.


- Dùphop sao, ta cảnwrsm thấnwrsy hắyxnon quámhzfhdzśm thí, vềbype sau nhấnwrst đtubwzilxnh sẽknof chịzilxu thiệxfvht. Khỏncfei cầdgahn phảnwrsi nósafpi, hôppsvm nay việxfvhc nàzgtmy, đtubwámhzfm ngưxfvhusvji Đgqwafcnui vưxfvhơzgtmng tửmvxm, làzgtm hậffywn chếuybht hắyxnon rôppsv̀i.

- Diệxfvhp Đgqwafcnui?

behoo gia tửmvxmxfvhusvji cưxfvhusvji.

- Nếuybhu nhưxfvh Diệxfvhp Đgqwafcnui thôppsvng minh, liềbypen khôppsvng nêuhyon đtubwi trêuhyou chọppsvc Giang Trầdgahn. Nếuybhu nhưxfvh hắyxnon khôppsvng đtubwzgdz thôppsvng minh, ta xem mộvxwzng Thámhzfi tửmvxm củzgdza hắyxnon, chỉclqk sợqaoj khôppsvng sai biệxfvht lắyxnom sẽknof chấnwrsm dứmvxmt. Ngưxfvhqaojc lạfcnui làzgtm Diệxfvhp Dung, tiểzilxu tửmvxmzgtmy mộvxwzt mựttlac khôppsvng hiểzilxn sơzgtmn lộvxwz thủzgdzy, lầdgahn nàzgtmy rõbypezgtmng cósafp phámhzfch lựttlac lớsjtnn nhưxfvh vậffywy, chạfcnuy mâdbdd́y vạn dăhdzṣm, đtubwếuybhn Đgqwaôppsvng Phưxfvhơzgtmng Vưxfvhơzgtmng Quốtubwc mờusvji chàzgtmo Giang Trầdgahn. Tiểzilxu tửmvxm Diệxfvhp Dung nàzgtmy, khôppsvng đtubwơzgtmn giảnwrsn.

- Lãbehoo sưxfvh, ngưxfvhơzgtmi cũmbffng thấnwrsy Diệxfvhp Dung khôppsvng tệxfvh sao?

Đgqwaan Phi ởphop trong mấnwrsy vưxfvhơzgtmng tửmvxm, cámhzfch nhìkzfnn đtubwtubwi vớsjtni Diệxfvhp Dung xem nhưxfvh tốtubwt nhấnwrst.

Diệxfvhp Đgqwafcnui, thoạfcnut nhìkzfnn phong đtubwvxwz nhẹttgl nhàzgtmng, nhưxfvhzgtm quâdbddn tửmvxm. Thếuybh nhưxfvhng màzgtm Đgqwaan Phi thiêuhyon tưxfvh thôppsvng minh, lựttlac thấnwrsy rõbype rấnwrst mạfcnunh, nàzgtmng đtubwtubwi vớsjtni Diệxfvhp Đgqwafcnui biểzilxu hiệxfvhn ra ngoàzgtmi, kỳmbff thậffywt cũmbffng khôppsvng phảnwrsi thưxfvhphopng thứmvxmc.

Ngưxfvhqaojc lạfcnui làzgtm Diệxfvhp Dung, cósafp chúhcrat lòaliyng dạfcnu, nhưxfvhng thựttlac chấnwrst bêuhyon trong cósafp mộvxwzt cỗnhxs đtubwfcnui khíqntq.

- Diệxfvhp Dung, hắyxnon đtubwtubwt cửmvxma ởphop trêuhyon ngưxfvhusvji Giang Trầdgahn, mộvxwzt bưxfvhsjtnc nàzgtmy đtubwi rấnwrst khôppsvng tồsjtni.

behoo gia tửmvxm đtubwámhzfnh cámhzfi ha ha, lậffywp tứmvxmc nósafpi sang chuyệxfvhn khámhzfc.

- Tiểzilxu Đgqwaan, ngưxfvhơzgtmi thay ta đtubwi Càzgtmn Lam Nam Cung, chuẩkuvon bịzilx mộvxwzt íqntqt gìkzfn đtubwósafp. Phưxfvhqaojng Giao thúhcra củzgdza lãbehoo phu, ai, nêuhyon sớsjtnm “trịzilx” a!

Diệxfvhp lãbehoo gia tửmvxm nhớsjtn thưxfvhơzgtmng lấnwrsy Phưxfvhqaojng Giao thúhcra củzgdza hắyxnon, quámhzf trìkzfnnh thiếuybhn nàzgtmy ngưxfvhqaojc lạfcnui khôppsvng tíqntqnh phứmvxmc tạfcnup. Nhưxfvhng giao cho ngưxfvhusvji khámhzfc làzgtmm, hắyxnon lo lắyxnong.

Tựttlakzfnnh vung đtubwao, thìkzfn phảnwrsi chuẩkuvon bịzilx mộvxwzt íqntqt gìkzfn đtubwósafp.

- Tốtubwt, Đgqwaan nhi lậffywp tứmvxmc đtubwi làzgtmm.

Đgqwaan Phi biếuybht rõbypebehoo gia tửmvxm nghĩzybakzfn, chỉclqkzgtm, loạfcnui sựttlakzfnnh nàzgtmy nữhmwizgtmi tửmvxmzgtmng, tổnhxsng khôppsvng tốtubwt tham dựttla.

- Đgqwahhamng nósafpng vộvxwzi, ta cho ngưxfvhơzgtmi tờusvj đtubwơzgtmn, bằhtscng khôppsvng thìkzfn ngưxfvhơzgtmi xửmvxmzgdz nhưxfvh thếuybhzgtmo?

...

Đgqwaan Phi cùphopng Càzgtmn Lam Nam Cung Ninh trưxfvhphopng lãbehoo, xem nhưxfvhsafp chúhcrat giao tìkzfnnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.