Độc Tôn Tam Giới

Chương 302 : Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 2

    trước sau   
Đlxgkuonang nóxgidi Diệgjvqp Dung, nam nhâbzkdn kiêogkau ngạomcko nhưkqaayncong Thiêogkan Lýlxgk, cũezxvng cảbucqm thấxkbly đhvyyámgppng tiếomckc, trưkqaavcuqc khi đhvyyi, nhẫhvyyn nhịhdtpn cảbucq buổezxvi, mớvcuqi nóxgidi:

- Giang Trầmvkzn, trưkqaavcuqc kia làukqayncong Thiêogkan Lýlxgk ta sai. Lầmvkzn nàukqay ta có thêogkả đhvyyámgppnh vỡcagjnpgu họomckc bìehcynh chưkqaavcuqng, võnpgu đhvyyomcko đhvyyomckt đhvyyưkqaammfuc đhvyyqgjdt phámgpp, côuhyung lao củvlgba ngưkqaaơnpgui khôuhyung thểysnn bỏcpjf qua. Cảbucqm tạomck ta khôuhyung muốkpnon nhiềvjvju lờuonai, vềvjvj sau, ngưkqaaơnpgui làukqa huynh đhvyygjvq củvlgba Lăyncong Thiêogkan Lýlxgk ta. Làukqam huynh đhvyygjvq, ta nhắmmotc nhởhrhs ngưkqaaơnpgui mộqgjdt câbzkdu, nếomcku nhưkqaayefco gia tửepgr mởhrhs miệgjvqng thu đhvyylgxm đhvyygjvq, ngưkqaaơnpgui nhấxkblt đhvyyhdtpnh phảbucqi quýlxgk trọomckng.

Ngay cảbucqyncong Thiêogkan Lýlxgkezxvng cảbucqm thấxkbly lãyefco gia tửepgr mộqgjdt mìehcynh lưkqaau lạomcki Giang Trầmvkzn, làukqa muốkpnon thu đhvyylgxm đhvyygjvq.

Giang Trầmvkzn cưkqaauonai cưkqaauonai, từuona chốkpnoi cho ýlxgk kiếomckn.

mgppi sưkqaa?

Giang Trầmvkzn hoàukqan toàukqan chíezxvnh xámgppc khôuhyung cóxgid ýlxgk nghĩnzgwukqay, tuy hắmmotn tôuhyun trọomckng Diệgjvqp lãyefco gia tửepgr, nhưkqaang nóxgidi thậznabt, ởhrhs phưkqaaơnpgung diệgjvqn võnpgu đhvyyomcko, Diệgjvqp lãyefco gia tửepgr thậznabt đhvyyújtgfng làukqa khôuhyung đhvyyvlgbkqaamgppch làukqam thầmvkzy củvlgba hắmmotn.


Chờuona tấxkblt cảbucqbzkdn khámgppch đhvyyvjvju ra vềvjvj, Đlxgkan Phi uyểysnnn chuyểysnnn cưkqaauonai cưkqaauonai:

- Đlxgki thôuhyui.

Nữtisk nhâbzkdn nàukqay, mộqgjdt cámgppi nhăyncon màukqay mộqgjdt nụubnukqaauonai tầmvkzm đhvyyóxgid, đhvyyvjvju cóxgid mộqgjdt loạomcki khíezxv chấxkblt hấxkblp dẫhvyyn ngưkqaauonai. Giang Trầmvkzn cưkqaauonai khổezxv lắmmotc đhvyymvkzu, nhìehcyn xem bóxgidng lưkqaang đhvyyqgjdng lòjtgfng ngưkqaauonai kia, dùrika chỉawirukqa phíezxva sau lưkqaang, cũezxvng đhvyyvlgb cho ngưkqaauonai sinh ra tưkqaahrhsng tưkqaammfung vôuhyu hạomckn. Thầmvkzm nghĩnzgw khôuhyung trámgppch nhữtiskng ngưkqaauonai tuổezxvi trẻbucq kia, nguyêogkan mộqgjdt đhvyyámgppm đhvyykpnoi vớvcuqi nàukqang thèserdm chảbucqy nưkqaavcuqc miếomckng, nữtisk nhâbzkdn nàukqay, hoàukqan toàukqan chíezxvnh xámgppc cóxgid vốkpnon liếomckng ngạomcko nhâbzkdn.

Xuyêogkan qua tiềvjvjn việgjvqn, đhvyyi vàukqao hậznabu hoa viêogkan củvlgba Thámgppi Phóxgid biệgjvqt việgjvqn.

Hậznabu hoa viêogkan nàukqay bốkpno tríezxv, lạomcki thiếomcku vàukqai phầmvkzn đhvyyomcki khíezxv, nhiềvjvju vàukqai phầmvkzn tinh xảbucqo. Thiếomcku vàukqai phầmvkzn đhvyyuhdqp đhvyyqjmw quýlxgk giámgpp, nhiềvjvju vàukqai phầmvkzn khíezxv thếomck xuấxkblt trầmvkzn.

- Ha ha, Giang Trầmvkzn, đhvyyếomckn, ngồlgxmi thoámgppng mộqgjdt phámgppt.

Giờuona phújtgft nàukqay, Diệgjvqp Trọomckng Lâbzkdu hoàukqan toàukqan khôuhyung cóxgidmgppi giámgpp đhvyycagj củvlgba hộqgjd quốkpnoc Linh vưkqaaơnpgung, màukqa nhưkqaa mộqgjdt lãyefco gia gia hiềvjvjn làukqanh nhàukqaogkan.

Giang Trầmvkzn cũezxvng khôuhyung cóxgidbzkdu thújtgfc, kéavtwo qua mộqgjdt cámgppi ghếomck trújtgfc, ngồlgxmi xuốkpnong.

- Diệgjvqp lãyefco, chưkqaaơnpgung trìehcynh thiếomckn Phưkqaammfung Giao, càukqang sớvcuqm càukqang tốkpnot. Nếomcku khôuhyung, chờuonakqaaơnpgung khíezxv củvlgba nóxgid quámgpp thịhdtpnh, đhvyykpnoi vớvcuqi kinh mạomckch hìehcynh thàukqanh tổezxvn thưkqaaơnpgung, tiềvjvjm lựugpic đhvyyàukqao tạomcko nóxgidukqang nhỏcpjfnpgun.

Giang Trầmvkzn đhvyykpnoi vớvcuqi bámgppi lãyefco gia tửepgrukqam sưkqaa khôuhyung cóxgid hứvlgbng thújtgf, nhưkqaang đhvyykpnoi vớvcuqi nhâbzkdn phẩbnomm cùrikang khíezxv đhvyyqgjd củvlgba lãyefco gia tửepgr, vẫhvyyn làukqa bộqgjdi phụubnuc. Lờuonai nóxgidi nàukqay, coi nhưkqaaukqa xem lãyefco gia tửepgr thàukqanh bằbaaung hữtisku.

- Giang Trầmvkzn, trưkqaavcuqc khôuhyung nóxgidi sựugpiehcynh Phưkqaammfung Giao, ngưkqaaơnpgui đhvyyãyefc biếomckt nguyêogkan nhâbzkdn lãyefco phu gọomcki ngưkqaaơnpgui vàukqao?

Giang Trầmvkzn cưkqaauonai khổezxv, nhìehcyn qua lãyefco gia tửepgr, khôuhyung biếomckt trảbucq lờuonai nhưkqaa thếomckukqao.

yefco gia tửepgr thấxkbly Giang Trầmvkzn nhưkqaa thếomck, cũezxvng thởhrhsukqai trong lòjtgfng. Hắmmotn nóxgidi lờuonai nàukqay, thậznabt ra làukqa lầmvkzn thứvlgb hai ámgppm chỉawir Giang Trầmvkzn, cóxgid thểysnnmgppi hắmmotn làukqam thầmvkzy.


xgidi cho cùrikang, đhvyyhdtpa vịhdtp đhvyyãyefc đhvyyếomckn lãyefco gia tửepgr, hắmmotn khôuhyung cóxgidmgppch nàukqao chủvlgb đhvyyqgjdng mởhrhs miệgjvqng thu đhvyylgxm đhvyygjvq, vạomckn nhấxkblt bịhdtp Giang Trầmvkzn cựugpi tuyệgjvqt, mặqjmwt mũezxvi Hộqgjd Quốkpnoc Linh Vưkqaaơnpgung củvlgba hắmmotn khôuhyung nhịhdtpn đhvyyưkqaammfuc.

xgid thểysnn ámgppm chỉawir nhưkqaa vậznaby, đhvyyãyefc khôuhyung dễjvtmukqang. Thấxkbly Giang Trầmvkzn cưkqaauonai khổezxv, lãyefco gia tửepgr liềvjvjn biếomckt rõnpgu, Giang Trầmvkzn nàukqay khôuhyung phảbucqi khôuhyung lĩnzgwnh ngộqgjd, màukqaukqa đhvyyámgppy lòjtgfng khôuhyung muốkpnon bámgppi Diệgjvqp Trọomckng Lâbzkdu hắmmotn làukqam sưkqaa.

Giang Trầmvkzn thấxkbly trong mắmmott lãyefco gia tửepgr, hiệgjvqn lêogkan mộqgjdt tia mấxkblt mámgppt, đhvyyqgjdt nhiêogkan cóxgid chújtgft khôuhyung đhvyyàukqanh lòjtgfng đhvyyysnn cho lãyefco nhâbzkdn kia thấxkblt vọomckng, chỉawir phảbucqi giảbucqi thíezxvch nóxgidi:

- Lãyefco gia tửepgr đhvyykpnoi vớvcuqi ta hậznabu ámgppi, Giang Trầmvkzn nhưkqaa thếomckukqao khôuhyung biếomckt? Chỉawirukqa, lújtgfc trưkqaavcuqc gặqjmwp đhvyyưkqaammfuc vịhdtp kỳxkbl nhâbzkdn kia, ta cùrikang hắmmotn cóxgid ưkqaavcuqc đhvyyhdtpnh. Ởflck trưkqaavcuqc khi hăyncón khôuhyung cóxgid gậznabt đhvyymvkzu, ta khôuhyung đhvyyưkqaammfuc bámgppi bấxkblt luậznabn kẻbucqukqao làukqam sưkqaa.

Diệgjvqp Trọomckng Lâbzkdu nghe vậznaby, quảbucq nhiêogkan lộqgjd ra dámgppng tưkqaaơnpgui cưkqaauonai thoảbucqi mámgppi:

- A, thìehcy ra làukqa thếomck, thìehcy ra làukqa thếomck. Khóxgid trámgppch khóxgid trámgppch, tiềvjvjn bốkpnoi cao nhâbzkdn kia, cùrikang ngưkqaaơnpgui vừuonaa làukqa thầmvkzy vừuonaa làukqa bạomckn, tựugpi nhiêogkan khôuhyung muốkpnon ngưkqaaơnpgui támgppi nhậznabp sưkqaauhyun ngưkqaauonai khámgppc. Giang Trầmvkzn, ngưkqaaơnpgui có thêogkả nhưkqaa thếomck, đhvyyvlgb thấxkbly nhâbzkdn phẩbnomm ngưkqaaơnpgui đhvyyoan chíezxvnh. Làukqayefco phu càukqan rỡcagj thôuhyu lỗcagjuhyùi. Ha ha! Lãyefco phu phámgppt hiệgjvqn, kỳxkbl thậznabt việgjvqc nàukqay nóxgidi mởhrhs, sẽqjmw rộqgjdng rãyefci trong sámgppng. Giang Trầmvkzn, ngưkqaaơnpgui lạomcki cho lãyefco phu mộqgjdt bàukqai họomckc. Lãyefco phu sốkpnong mộqgjdt bóxgid tuổezxvi, còjtgfn khôuhyung bằbaaung phẳmzksng, rộqgjdng rãyefci nhưkqaa ngưkqaaơnpgui.

- Lãyefco gia tửepgr khen nhầmvkzm, vãyefcn bốkpnoi sắmmotp ngồlgxmi khôuhyung yêogkan.

Diệgjvqp lãyefco gia tửepgrbzkdm tìehcynh thậznabt tốkpnot, lạomcki hỏcpjfi:

- Cửepgru Hoa Ngọomckc Lộqgjd Tửepgru nàukqay, cũezxvng làukqa vịhdtp kỳxkbl nhâbzkdn kia chếomck cho ngưkqaaơnpgui?

- Đlxgkơnpgun phưkqaaơnpgung làukqa hắmmotn truyềvjvjn ta, rưkqaammfuu làukqa ta đhvyyoạomckn thờuonai gian trưkqaavcuqc chếomck ra. Rưkqaammfuu nàukqay cóxgid rấxkblt nhiềvjvju phẩbnomm cấxkblp, thứvlgb trong tay ngàukqai, chỉawirukqa Linh phẩbnomm màukqa thôuhyui. Thámgppnh phẩbnomm Cửepgru Hoa Ngọomckc Lộqgjd Tửepgru, đhvyyóxgid mớvcuqi gọomcki hi hữtisku.

Áxgidnh mắmmott Diệgjvqp lãyefco gia tửepgr đhvyyqgjdt nhiêogkan lộqgjd ra tinh quang, nhưkqaa nghĩnzgw tớvcuqi đhvyyiềvjvju gìehcyxgidi:

- Thámgppnh phẩbnomm? Giang Trầmvkzn, Thámgppnh phẩbnomm Cửepgru Hoa Ngọomckc Lộqgjd Tửepgru kia, ngưkqaaơnpgui biếomckt cámgppch chếomck khôuhyung?

- Chủvlgb yếomcku làukqaukqai liệgjvqu cùrikang nắmmotm giữtisk hỏa hâbzkd̀u, Thámgppnh phẩbnomm, cũezxvng khôuhyung nhấxkblt đhvyyhdtpnh khóxgidnpgun Linh phẩbnomm. Đlxgkưkqaaơnpgung nhiêogkan, tu vi võnpgu đhvyyomcko khôuhyung tiếomckn vàukqao Tiêogkan cảbucqnh, muốkpnon chếomck Thámgppnh phẩbnomm Cửepgru Hoa Ngọomckc Lộqgjd Tửepgru, làukqa khôuhyung dễjvtmukqang.


Áxgidnh mắmmott Diệgjvqp Trọomckng Lâbzkdu lộqgjd ra vẻbucq suy nghĩnzgwbzkdu xa, phảbucqng phấxkblt đhvyyang suy nghĩnzgw lấxkbly cámgppi gìehcy. Sau mộqgjdt lámgppt, lãyefco gia tửepgr bỗcagjng nhiêogkan nóxgidi:

- Giang Trầmvkzn, ngàukqay khámgppc nếomcku nhưkqaaxgidnpgu duyêogkan, lãyefco phu khẩbnomn cầmvkzu ngưkqaaơnpgui, giújtgfp ta chếomck mộqgjdt bìehcynh Thámgppnh phẩbnomm Cửepgru Hoa Ngọomckc Lộqgjd Tửepgru, khôuhyung biếomckt yêogkau cầmvkzu nàukqay, cóxgidezxvnh quámgpp phậznabn hay khôuhyung?

Sợmmfu Giang Trầmvkzn cựugpi tuyệgjvqt, hắmmotn nóxgidi tiếomckp:

- Đlxgkiềvjvju kiệgjvqn, ngưkqaaơnpgui cứvlgb việgjvqc mởhrhs.

Giang Trầmvkzn cưkqaauonai cưkqaauonai:

- Thámgppnh phẩbnomm Cửepgru Hoa Ngọomckc Lộqgjd Tửepgru, rấxkblt khóxgid thu thậznabp tàukqai liệgjvqu, câbzkd̀n cơnpgu duyêogkan. Cámgppi nàukqay khôuhyung phảbucqi sựugpiehcynh đhvyyiềvjvju kiệgjvqn hay khôuhyung đhvyyiềvjvju kiệgjvqn. Nếomcku cóxgidnpgu duyêogkan, khôuhyung lấxkbly mộqgjdt xu, vìehcyyefco gia tửepgr chếomck mộqgjdt bìehcynh, cũezxvng khôuhyung coi vàukqao đhvyyâbzkdu.

- Tốkpnot, thiếomcku niêogkan cóxgid thểysnnrikang lãyefco phu ngồlgxmi màukqa luậznabn đhvyyomcko, khôuhyung mang theo chújtgft đhvyymvkzu cơnpguukqa lợmmfui íezxvch, Giang Trầmvkzn, ngưkqaaơnpgui quảbucq nhiêogkan khôuhyung giốkpnong ngưkqaauonai thưkqaauonang.

yefco gia tửepgrkqaauonai to.

- Ta nghe nóxgidi, ngưkqaaơnpgui tớvcuqi Thiêogkan Quếomckkqaaơnpgung Quốkpnoc mớvcuqi hai thámgppng?

- Vâbzkdng.

- Trong thờuonai gian ngắmmotn nàukqay, ngưkqaaơnpgui ởhrhs Thiêogkan Quếomckkqaaơnpgung Quốkpnoc nhấxkblc lêogkan nhiềvjvju lầmvkzn gợmmfun sóxgidng a?

Diệgjvqp lãyefco gia tửepgr giốkpnong nhưkqaakqaauonai màukqa khôuhyung phảbucqi cưkqaauonai.

- Vãyefcn bốkpnoi trờuonai sinh tíezxvnh khôuhyung tốkpnot, xin lãyefco gia tửepgr trámgppch phạomckt.

Giang Trầmvkzn dứvlgbt khoámgppt thừuonaa nhậznabn, hơnpgun nữtiska vôuhyurikang lưkqaau manh, tuyệgjvqt khôuhyung nóxgidi cámgppi gìehcy bịhdtp éavtwp bấxkblt đhvyymmotc dĩnzgw.

- Âfcmcn, ngưkqaauonai trẻbucq tuổezxvi, coi nhưkqaaxgid chújtgft dãyefcezxvnh thìehcy đhvyyãyefcukqam sao, lújtgfc thiếomcku niêogkan làukqam việgjvqc cũezxvng sợmmfuyefci rụubnut rèserd, thìehcy nhưkqaa thếomckukqao cóxgid thểysnn đhvyyưkqaammfuc việgjvqc? Giang Trầmvkzn, lãyefco phu mặqjmwc kệgjvq ngưkqaaơnpgui đhvyyvlgbng ởhrhs trậznabn doanh nàukqao, ta đhvyykpnoi vớvcuqi ngưkqaaơnpgui chỉawirxgid mộqgjdt yêogkau cầmvkzu.

- Cámgppi gìehcy?

Giang Trầmvkzn hơnpgui sữtiskng sờuona.

- Buôuhyung tay đhvyyi làukqam! Trong lòjtgfng ngưkqaaơnpgui nghĩnzgw nhưkqaa thếomckukqao, liềvjvjn làukqam nhưkqaa thếomck đhvyyóxgid! Khôuhyung cầmvkzn nhâbzkdn nhưkqaammfung ai. Cũezxvng khôuhyung cầmvkzn lo ngoạomcki giớvcuqi cóxgid ámgppp lựugpic gìehcy, hoặqjmwc làukqa gặqjmwp phảbucqi phiềvjvjn toámgppi cùrikang ámgppp bámgppch gìehcy. Lãyefco phu xem trêogkan ngưkqaauonai củvlgba ngưkqaaơnpgui, chấxkblt chứvlgba đhvyyomcki năyncong lưkqaammfung. Cỗcagjyncong lưkqaammfung nàukqay, đhvyyysnn cho lãyefco phu cũezxvng nhìehcyn khôuhyung thấxkblu tiềvjvjm lựugpic củvlgba ngưkqaaơnpgui. Nếomcku nhưkqaa ngưkqaaơnpgui bịhdtp ámgppp lựugpic khắmmotp nơnpgui bứvlgbc bámgppch, ámgppp chếomckyncong lưkqaammfung củvlgba mìehcynh, cámgppi nàukqay đhvyykpnoi vớvcuqi ngưkqaaơnpgui phámgppt triểysnnn, cóxgid trăyncom hạomcki màukqa khôuhyung mộqgjdt lợmmfui, ta ngưkqaammfuc lạomcki sẽqjmw thấxkblt vọomckng.

yefco gia tửepgr thảbucqn nhiêogkan nóxgidi.

- Ta cho ngưkqaaơnpgui Thiêogkan Quếomck Quốkpnoc Sĩnzgw Lệgjvqnh, cũezxvng làukqa đhvyyomcko lýlxgkukqay.

Trong nộqgjdi tâbzkdm Giang Trầmvkzn khẽqjmw đhvyyqgjdng, ámgppnh mắmmott lộqgjd ra vẻbucq suy nghĩnzgwbzkdu xa. Hắmmotn lạomcki mộqgjdt lầmvkzn nữtiska, cảbucqm nhậznabn đhvyyưkqaammfuc lãyefco gia tửepgr dụubnung tâbzkdm lưkqaaơnpgung khổezxv.

Khôuhyung thểysnn khôuhyung nóxgidi, mặqjmwc dùrikayefco gia tửepgr khôuhyung làukqam sưkqaa phụubnu củvlgba hắmmotn, nhưkqaang ámgppnh mắmmott nhìehcyn hắmmotn nhưkqaa hậznabu bốkpnoi trong nhàukqa, cóxgid thủvlgb đhvyyoạomckn tùrikay theo tàukqai năyncong tớvcuqi đhvyyâbzkdu màukqa dạomcky.

- Đlxgkưkqaammfuc rồlgxmi, Tiểysnnu Đlxgkan, thay lãyefco phu tiễjvtmn khámgppch.

yefco gia tửepgr khoámgppt tay chặqjmwn lạomcki, đhvyyvlgbng dậznaby đhvyyi đhvyyếomckn phíezxva sau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.