Độc Tôn Tam Giới

Chương 302 : Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 2

    trước sau   
Đdzzgdhxfng nóznyoi Diệierlp Dung, nam nhâtvvjn kiêhpaxu ngạwzgyo nhưrvnogwbpng Thiêhpaxn Lýommo, cũxkrlng cảfaeam thấtqjky đflnháqzrxng tiếrvnoc, trưrvnoznyoc khi đflnhi, nhẫtlbqn nhịlzujn cảfaea buổelrgi, mớznyoi nóznyoi:

- Giang Trầpctcn, trưrvnoznyoc kia làwcxigwbpng Thiêhpaxn Lýommo ta sai. Lầpctcn nàwcxiy ta có thêhpax̉ đflnháqzrxnh vỡnrownxvr họjeurc bìoxdvnh chưrvnoznyong, võnxvr đflnhwzgyo đflnhwzgyt đflnhưrvnottpfc đflnhhfjft pháqzrx, côrvnong lao củhiora ngưrvnoơxyjni khôrvnong thểhcfl bỏgjwp qua. Cảfaeam tạwzgy ta khôrvnong muốttpfn nhiềcmpru lờphlri, vềcmpr sau, ngưrvnoơxyjni làwcxi huynh đflnhierl củhiora Lăgwbpng Thiêhpaxn Lýommo ta. Làwcxim huynh đflnhierl, ta nhắbksdc nhởphlr ngưrvnoơxyjni mộhfjft câtvvju, nếrvnou nhưrvnojzhfo gia tửjdrh mởphlr miệierlng thu đflnhjioz đflnhierl, ngưrvnoơxyjni nhấtqjkt đflnhlzujnh phảfaeai quýommo trọjeurng.

Ngay cảfaeagwbpng Thiêhpaxn Lýommoxkrlng cảfaeam thấtqjky lãjzhfo gia tửjdrh mộhfjft mìoxdvnh lưrvnou lạwzgyi Giang Trầpctcn, làwcxi muốttpfn thu đflnhjioz đflnhierl.

Giang Trầpctcn cưrvnophlri cưrvnophlri, từdhxf chốttpfi cho ýommo kiếrvnon.

qzrxi sưrvno?

Giang Trầpctcn hoàwcxin toàwcxin chídpgxnh xáqzrxc khôrvnong cóznyo ýommo nghĩxguawcxiy, tuy hắbksdn tôrvnon trọjeurng Diệierlp lãjzhfo gia tửjdrh, nhưrvnong nóznyoi thậwcxit, ởphlr phưrvnoơxyjnng diệierln võnxvr đflnhwzgyo, Diệierlp lãjzhfo gia tửjdrh thậwcxit đflnhújdrhng làwcxi khôrvnong đflnhhiorrvnoqzrxch làwcxim thầpctcy củhiora hắbksdn.


Chờphlr tấtqjkt cảfaeatvvjn kháqzrxch đflnhcmpru ra vềcmpr, Đdzzgan Phi uyểhcfln chuyểhcfln cưrvnophlri cưrvnophlri:

- Đdzzgi thôrvnoi.

Nữcmpr nhâtvvjn nàwcxiy, mộhfjft cáqzrxi nhăgwbpn màwcxiy mộhfjft nụvoywrvnophlri tầpctcm đflnhóznyo, đflnhcmpru cóznyo mộhfjft loạwzgyi khídpgx chấtqjkt hấtqjkp dẫtlbqn ngưrvnophlri. Giang Trầpctcn cưrvnophlri khổelrg lắbksdc đflnhpctcu, nhìoxdvn xem bóznyong lưrvnong đflnhhfjfng lòivmlng ngưrvnophlri kia, dùsivb chỉgjwpwcxi phídpgxa sau lưrvnong, cũxkrlng đflnhhior cho ngưrvnophlri sinh ra tưrvnophlrng tưrvnottpfng vôrvno hạwzgyn. Thầpctcm nghĩxgua khôrvnong tráqzrxch nhữcmprng ngưrvnophlri tuổelrgi trẻelrg kia, nguyêhpaxn mộhfjft đflnháqzrxm đflnhttpfi vớznyoi nàwcxing thèierlm chảfaeay nưrvnoznyoc miếrvnong, nữcmpr nhâtvvjn nàwcxiy, hoàwcxin toàwcxin chídpgxnh xáqzrxc cóznyo vốttpfn liếrvnong ngạwzgyo nhâtvvjn.

Xuyêhpaxn qua tiềcmprn việierln, đflnhi vàwcxio hậwcxiu hoa viêhpaxn củhiora Tháqzrxi Phóznyo biệierlt việierln.

Hậwcxiu hoa viêhpaxn nàwcxiy bốttpf trídpgx, lạwzgyi thiếrvnou vàwcxii phầpctcn đflnhwzgyi khídpgx, nhiềcmpru vàwcxii phầpctcn tinh xảfaeao. Thiếrvnou vàwcxii phầpctcn đflnhpctcp đflnhnxvr quýommo giáqzrx, nhiềcmpru vàwcxii phầpctcn khídpgx thếrvno xuấtqjkt trầpctcn.

- Ha ha, Giang Trầpctcn, đflnhếrvnon, ngồjiozi thoáqzrxng mộhfjft pháqzrxt.

Giờphlr phújdrht nàwcxiy, Diệierlp Trọjeurng Lâtvvju hoàwcxin toàwcxin khôrvnong cóznyoqzrxi giáqzrx đflnhnrow củhiora hộhfjf quốttpfc Linh vưrvnoơxyjnng, màwcxi nhưrvno mộhfjft lãjzhfo gia gia hiềcmprn làwcxinh nhàwcxihpaxn.

Giang Trầpctcn cũxkrlng khôrvnong cóznyotvvju thújdrhc, kéwzgyo qua mộhfjft cáqzrxi ghếrvno trújdrhc, ngồjiozi xuốttpfng.

- Diệierlp lãjzhfo, chưrvnoơxyjnng trìoxdvnh thiếrvnon Phưrvnottpfng Giao, càwcxing sớznyom càwcxing tốttpft. Nếrvnou khôrvnong, chờphlrrvnoơxyjnng khídpgx củhiora nóznyo quáqzrx thịlzujnh, đflnhttpfi vớznyoi kinh mạwzgych hìoxdvnh thàwcxinh tổelrgn thưrvnoơxyjnng, tiềcmprm lựkuzoc đflnhàwcxio tạwzgyo nóznyowcxing nhỏgjwpxyjnn.

Giang Trầpctcn đflnhttpfi vớznyoi báqzrxi lãjzhfo gia tửjdrhwcxim sưrvno khôrvnong cóznyo hứflnhng thújdrh, nhưrvnong đflnhttpfi vớznyoi nhâtvvjn phẩncgcm cùsivbng khídpgx đflnhhfjf củhiora lãjzhfo gia tửjdrh, vẫtlbqn làwcxi bộhfjfi phụvoywc. Lờphlri nóznyoi nàwcxiy, coi nhưrvnowcxi xem lãjzhfo gia tửjdrh thàwcxinh bằqmunng hữcmpru.

- Giang Trầpctcn, trưrvnoznyoc khôrvnong nóznyoi sựkuzooxdvnh Phưrvnottpfng Giao, ngưrvnoơxyjni đflnhãjzhf biếrvnot nguyêhpaxn nhâtvvjn lãjzhfo phu gọjeuri ngưrvnoơxyjni vàwcxio?

Giang Trầpctcn cưrvnophlri khổelrg, nhìoxdvn qua lãjzhfo gia tửjdrh, khôrvnong biếrvnot trảfaea lờphlri nhưrvno thếrvnowcxio.

jzhfo gia tửjdrh thấtqjky Giang Trầpctcn nhưrvno thếrvno, cũxkrlng thởphlrwcxii trong lòivmlng. Hắbksdn nóznyoi lờphlri nàwcxiy, thậwcxit ra làwcxi lầpctcn thứflnh hai áqzrxm chỉgjwp Giang Trầpctcn, cóznyo thểhcflqzrxi hắbksdn làwcxim thầpctcy.


znyoi cho cùsivbng, đflnhlzuja vịlzuj đflnhãjzhf đflnhếrvnon lãjzhfo gia tửjdrh, hắbksdn khôrvnong cóznyoqzrxch nàwcxio chủhior đflnhhfjfng mởphlr miệierlng thu đflnhjioz đflnhierl, vạwzgyn nhấtqjkt bịlzuj Giang Trầpctcn cựkuzo tuyệierlt, mặelrgt mũxkrli Hộhfjf Quốttpfc Linh Vưrvnoơxyjnng củhiora hắbksdn khôrvnong nhịlzujn đflnhưrvnottpfc.

znyo thểhcfl áqzrxm chỉgjwp nhưrvno vậwcxiy, đflnhãjzhf khôrvnong dễdidqwcxing. Thấtqjky Giang Trầpctcn cưrvnophlri khổelrg, lãjzhfo gia tửjdrh liềcmprn biếrvnot rõnxvr, Giang Trầpctcn nàwcxiy khôrvnong phảfaeai khôrvnong lĩxguanh ngộhfjf, màwcxiwcxi đflnháqzrxy lòivmlng khôrvnong muốttpfn báqzrxi Diệierlp Trọjeurng Lâtvvju hắbksdn làwcxim sưrvno.

Giang Trầpctcn thấtqjky trong mắbksdt lãjzhfo gia tửjdrh, hiệierln lêhpaxn mộhfjft tia mấtqjkt máqzrxt, đflnhhfjft nhiêhpaxn cóznyo chújdrht khôrvnong đflnhàwcxinh lòivmlng đflnhhcfl cho lãjzhfo nhâtvvjn kia thấtqjkt vọjeurng, chỉgjwp phảfaeai giảfaeai thídpgxch nóznyoi:

- Lãjzhfo gia tửjdrh đflnhttpfi vớznyoi ta hậwcxiu áqzrxi, Giang Trầpctcn nhưrvno thếrvnowcxio khôrvnong biếrvnot? Chỉgjwpwcxi, lújdrhc trưrvnoznyoc gặelrgp đflnhưrvnottpfc vịlzuj kỳnrow nhâtvvjn kia, ta cùsivbng hắbksdn cóznyo ưrvnoznyoc đflnhlzujnh. Ởzeji trưrvnoznyoc khi hăgwbṕn khôrvnong cóznyo gậwcxit đflnhpctcu, ta khôrvnong đflnhưrvnottpfc báqzrxi bấtqjkt luậwcxin kẻelrgwcxio làwcxim sưrvno.

Diệierlp Trọjeurng Lâtvvju nghe vậwcxiy, quảfaea nhiêhpaxn lộhfjf ra dáqzrxng tưrvnoơxyjni cưrvnophlri thoảfaeai máqzrxi:

- A, thìoxdv ra làwcxi thếrvno, thìoxdv ra làwcxi thếrvno. Khóznyo tráqzrxch khóznyo tráqzrxch, tiềcmprn bốttpfi cao nhâtvvjn kia, cùsivbng ngưrvnoơxyjni vừdhxfa làwcxi thầpctcy vừdhxfa làwcxi bạwzgyn, tựkuzo nhiêhpaxn khôrvnong muốttpfn ngưrvnoơxyjni táqzrxi nhậwcxip sưrvnorvnon ngưrvnophlri kháqzrxc. Giang Trầpctcn, ngưrvnoơxyjni có thêhpax̉ nhưrvno thếrvno, đflnhhior thấtqjky nhâtvvjn phẩncgcm ngưrvnoơxyjni đflnhoan chídpgxnh. Làwcxijzhfo phu càwcxin rỡnrow thôrvno lỗecvxrvnòi. Ha ha! Lãjzhfo phu pháqzrxt hiệierln, kỳnrow thậwcxit việierlc nàwcxiy nóznyoi mởphlr, sẽnxvr rộhfjfng rãjzhfi trong sáqzrxng. Giang Trầpctcn, ngưrvnoơxyjni lạwzgyi cho lãjzhfo phu mộhfjft bàwcxii họjeurc. Lãjzhfo phu sốttpfng mộhfjft bóznyo tuổelrgi, còivmln khôrvnong bằqmunng phẳtfzgng, rộhfjfng rãjzhfi nhưrvno ngưrvnoơxyjni.

- Lãjzhfo gia tửjdrh khen nhầpctcm, vãjzhfn bốttpfi sắbksdp ngồjiozi khôrvnong yêhpaxn.

Diệierlp lãjzhfo gia tửjdrhtvvjm tìoxdvnh thậwcxit tốttpft, lạwzgyi hỏgjwpi:

- Cửjdrhu Hoa Ngọjeurc Lộhfjf Tửjdrhu nàwcxiy, cũxkrlng làwcxi vịlzuj kỳnrow nhâtvvjn kia chếrvno cho ngưrvnoơxyjni?

- Đdzzgơxyjnn phưrvnoơxyjnng làwcxi hắbksdn truyềcmprn ta, rưrvnottpfu làwcxi ta đflnhoạwzgyn thờphlri gian trưrvnoznyoc chếrvno ra. Rưrvnottpfu nàwcxiy cóznyo rấtqjkt nhiềcmpru phẩncgcm cấtqjkp, thứflnh trong tay ngàwcxii, chỉgjwpwcxi Linh phẩncgcm màwcxi thôrvnoi. Tháqzrxnh phẩncgcm Cửjdrhu Hoa Ngọjeurc Lộhfjf Tửjdrhu, đflnhóznyo mớznyoi gọjeuri hi hữcmpru.

Árvnonh mắbksdt Diệierlp lãjzhfo gia tửjdrh đflnhhfjft nhiêhpaxn lộhfjf ra tinh quang, nhưrvno nghĩxgua tớznyoi đflnhiềcmpru gìoxdvznyoi:

- Tháqzrxnh phẩncgcm? Giang Trầpctcn, Tháqzrxnh phẩncgcm Cửjdrhu Hoa Ngọjeurc Lộhfjf Tửjdrhu kia, ngưrvnoơxyjni biếrvnot cáqzrxch chếrvno khôrvnong?

- Chủhior yếrvnou làwcxiwcxii liệierlu cùsivbng nắbksdm giữcmpr hỏa hâtvvj̀u, Tháqzrxnh phẩncgcm, cũxkrlng khôrvnong nhấtqjkt đflnhlzujnh khóznyoxyjnn Linh phẩncgcm. Đdzzgưrvnoơxyjnng nhiêhpaxn, tu vi võnxvr đflnhwzgyo khôrvnong tiếrvnon vàwcxio Tiêhpaxn cảfaeanh, muốttpfn chếrvno Tháqzrxnh phẩncgcm Cửjdrhu Hoa Ngọjeurc Lộhfjf Tửjdrhu, làwcxi khôrvnong dễdidqwcxing.


Árvnonh mắbksdt Diệierlp Trọjeurng Lâtvvju lộhfjf ra vẻelrg suy nghĩxguatvvju xa, phảfaeang phấtqjkt đflnhang suy nghĩxgua lấtqjky cáqzrxi gìoxdv. Sau mộhfjft láqzrxt, lãjzhfo gia tửjdrh bỗecvxng nhiêhpaxn nóznyoi:

- Giang Trầpctcn, ngàwcxiy kháqzrxc nếrvnou nhưrvnoznyoxyjn duyêhpaxn, lãjzhfo phu khẩncgcn cầpctcu ngưrvnoơxyjni, giújdrhp ta chếrvno mộhfjft bìoxdvnh Tháqzrxnh phẩncgcm Cửjdrhu Hoa Ngọjeurc Lộhfjf Tửjdrhu, khôrvnong biếrvnot yêhpaxu cầpctcu nàwcxiy, cóznyodpgxnh quáqzrx phậwcxin hay khôrvnong?

Sợttpf Giang Trầpctcn cựkuzo tuyệierlt, hắbksdn nóznyoi tiếrvnop:

- Đdzzgiềcmpru kiệierln, ngưrvnoơxyjni cứflnh việierlc mởphlr.

Giang Trầpctcn cưrvnophlri cưrvnophlri:

- Tháqzrxnh phẩncgcm Cửjdrhu Hoa Ngọjeurc Lộhfjf Tửjdrhu, rấtqjkt khóznyo thu thậwcxip tàwcxii liệierlu, câtvvj̀n cơxyjn duyêhpaxn. Cáqzrxi nàwcxiy khôrvnong phảfaeai sựkuzooxdvnh đflnhiềcmpru kiệierln hay khôrvnong đflnhiềcmpru kiệierln. Nếrvnou cóznyoxyjn duyêhpaxn, khôrvnong lấtqjky mộhfjft xu, vìoxdvjzhfo gia tửjdrh chếrvno mộhfjft bìoxdvnh, cũxkrlng khôrvnong coi vàwcxio đflnhâtvvju.

- Tốttpft, thiếrvnou niêhpaxn cóznyo thểhcflsivbng lãjzhfo phu ngồjiozi màwcxi luậwcxin đflnhwzgyo, khôrvnong mang theo chújdrht đflnhpctcu cơxyjnwcxi lợttpfi ídpgxch, Giang Trầpctcn, ngưrvnoơxyjni quảfaea nhiêhpaxn khôrvnong giốttpfng ngưrvnophlri thưrvnophlrng.

jzhfo gia tửjdrhrvnophlri to.

- Ta nghe nóznyoi, ngưrvnoơxyjni tớznyoi Thiêhpaxn Quếrvnorvnoơxyjnng Quốttpfc mớznyoi hai tháqzrxng?

- Vâtvvjng.

- Trong thờphlri gian ngắbksdn nàwcxiy, ngưrvnoơxyjni ởphlr Thiêhpaxn Quếrvnorvnoơxyjnng Quốttpfc nhấtqjkc lêhpaxn nhiềcmpru lầpctcn gợttpfn sóznyong a?

Diệierlp lãjzhfo gia tửjdrh giốttpfng nhưrvnorvnophlri màwcxi khôrvnong phảfaeai cưrvnophlri.

- Vãjzhfn bốttpfi trờphlri sinh tídpgxnh khôrvnong tốttpft, xin lãjzhfo gia tửjdrh tráqzrxch phạwzgyt.

Giang Trầpctcn dứflnht khoáqzrxt thừdhxfa nhậwcxin, hơxyjnn nữcmpra vôrvnosivbng lưrvnou manh, tuyệierlt khôrvnong nóznyoi cáqzrxi gìoxdv bịlzuj éwzgyp bấtqjkt đflnhbksdc dĩxgua.

- Âwyzfn, ngưrvnophlri trẻelrg tuổelrgi, coi nhưrvnoznyo chújdrht dãjzhfdpgxnh thìoxdv đflnhãjzhfwcxim sao, lújdrhc thiếrvnou niêhpaxn làwcxim việierlc cũxkrlng sợttpfjzhfi rụvoywt rèierl, thìoxdv nhưrvno thếrvnowcxio cóznyo thểhcfl đflnhưrvnottpfc việierlc? Giang Trầpctcn, lãjzhfo phu mặelrgc kệierl ngưrvnoơxyjni đflnhflnhng ởphlr trậwcxin doanh nàwcxio, ta đflnhttpfi vớznyoi ngưrvnoơxyjni chỉgjwpznyo mộhfjft yêhpaxu cầpctcu.

- Cáqzrxi gìoxdv?

Giang Trầpctcn hơxyjni sữcmprng sờphlr.

- Buôrvnong tay đflnhi làwcxim! Trong lòivmlng ngưrvnoơxyjni nghĩxgua nhưrvno thếrvnowcxio, liềcmprn làwcxim nhưrvno thếrvno đflnhóznyo! Khôrvnong cầpctcn nhâtvvjn nhưrvnottpfng ai. Cũxkrlng khôrvnong cầpctcn lo ngoạwzgyi giớznyoi cóznyo áqzrxp lựkuzoc gìoxdv, hoặelrgc làwcxi gặelrgp phảfaeai phiềcmprn toáqzrxi cùsivbng áqzrxp báqzrxch gìoxdv. Lãjzhfo phu xem trêhpaxn ngưrvnophlri củhiora ngưrvnoơxyjni, chấtqjkt chứflnha đflnhwzgyi năgwbpng lưrvnottpfng. Cỗecvxgwbpng lưrvnottpfng nàwcxiy, đflnhhcfl cho lãjzhfo phu cũxkrlng nhìoxdvn khôrvnong thấtqjku tiềcmprm lựkuzoc củhiora ngưrvnoơxyjni. Nếrvnou nhưrvno ngưrvnoơxyjni bịlzuj áqzrxp lựkuzoc khắbksdp nơxyjni bứflnhc báqzrxch, áqzrxp chếrvnogwbpng lưrvnottpfng củhiora mìoxdvnh, cáqzrxi nàwcxiy đflnhttpfi vớznyoi ngưrvnoơxyjni pháqzrxt triểhcfln, cóznyo trăgwbpm hạwzgyi màwcxi khôrvnong mộhfjft lợttpfi, ta ngưrvnottpfc lạwzgyi sẽnxvr thấtqjkt vọjeurng.

jzhfo gia tửjdrh thảfaean nhiêhpaxn nóznyoi.

- Ta cho ngưrvnoơxyjni Thiêhpaxn Quếrvno Quốttpfc Sĩxgua Lệierlnh, cũxkrlng làwcxi đflnhwzgyo lýommowcxiy.

Trong nộhfjfi tâtvvjm Giang Trầpctcn khẽnxvr đflnhhfjfng, áqzrxnh mắbksdt lộhfjf ra vẻelrg suy nghĩxguatvvju xa. Hắbksdn lạwzgyi mộhfjft lầpctcn nữcmpra, cảfaeam nhậwcxin đflnhưrvnottpfc lãjzhfo gia tửjdrh dụvoywng tâtvvjm lưrvnoơxyjnng khổelrg.

Khôrvnong thểhcfl khôrvnong nóznyoi, mặelrgc dùsivbjzhfo gia tửjdrh khôrvnong làwcxim sưrvno phụvoyw củhiora hắbksdn, nhưrvnong áqzrxnh mắbksdt nhìoxdvn hắbksdn nhưrvno hậwcxiu bốttpfi trong nhàwcxi, cóznyo thủhior đflnhoạwzgyn tùsivby theo tàwcxii năgwbpng tớznyoi đflnhâtvvju màwcxi dạwzgyy.

- Đdzzgưrvnottpfc rồjiozi, Tiểhcflu Đdzzgan, thay lãjzhfo phu tiễdidqn kháqzrxch.

jzhfo gia tửjdrh khoáqzrxt tay chặelrgn lạwzgyi, đflnhflnhng dậwcxiy đflnhi đflnhếrvnon phídpgxa sau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.