Độc Tôn Tam Giới

Chương 301 : Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 1

    trước sau   
sshs Đwlghan Phi, nguyêshlun bảmttqn hai mắigzwt đfimpipbap nhìkbenn chằfimpm chằfimpm vàsshso Giang Trầovlen, bờvamgqcoyi cóevox chúecbgt hấdffvp đfimpifqnng, hiểdffvn nhiêshlun cũoqvmng muốunhon nhìkbenn xem Giang Trầovlen sẽsykm đfimpưectda ra yêshluu cầovleu gìkben.

Nghe Giang Trầovlen nóevoxi nhưectd vậifqny, phưectdơdgxing dung tuyệlydot mỹlhih kia, cũoqvmng hiệlydon lêshlun mộifqnt tia thấdffvt lạtbrjc khôqcoyng dễwiqfsshsng pháunhot giáunhoc.

Giang Trầovlen nàsshsy, vârdoq̣y mà khôqcoyng đfimpkcps cậifqnp tớeglwi báunhoi sưectd?

Phảmttqi biếsajot rằfimpng, toàsshsn bộifqn Thiêshlun Quếsajoectdơdgxing Quốunhoc, bao nhiêshluu ngưectdvamgi khóevoxc hôqcoysshso muốunhon báunhoi lãpiajo gia tửezrfsshsm sưectd a. Hôqcoym nay trong giọsykmng nóevoxi củkbena lãpiajo gia tửezrf, cũoqvmng chứoxmma mộifqnt tia áunhom chỉxnaoqcoỳi.

Nhữmhblng ngưectdvamgi ởrshd hiệlydon trưectdvamgng, cơdgxi hồqcgv mỗpuuri ngưectdvamgi đfimpkcpsu nghĩoqvm, Giang Trầovlen cóevox thểdffv đfimpưectda ra yêshluu cầovleu báunhoi sưectd hay khôqcoyng.

Thếsajo nhưectdng màsshs, Giang Trầovlen khôqcoyng đfimpkcps cậifqnp tớeglwi báunhoi sưectd, màsshsevoxi cáunhoi gìkben Long Nha vệlydo. Ngưectdoydbc lạtbrji làsshsrdoqn Vôqcoy Đwlghtbrjo, đfimpifqnt nhiêshlun nhớeglw ra cáunhoi gìkben đfimpóevox, sắigzwc mặsjdjt cóevox chúecbgt trầovlem xuốunhong.


- Lãpiajo gia tửezrf, ta cóevox hai thuộifqnc hạtbrj, mớeglwi tớeglwi vưectdơdgxing đfimpôqcoy, khôqcoyng biếsajot quy củkben, bịcmjm Long Nha vệlydo giam giữmhbl. Ngưectdoydbc lạtbrji cũoqvmng khôqcoyng phảmttqi tộifqni quan trọsykmng cỡnqrjsshso, nhưectdng màsshsrdoqn Vôqcoy Đwlghtbrjo đfimpôqcoy thốunhong nóevoxi cho ta biếsajot, hai ngưectdvamgi kia chếsajot chắigzwc rồqcgvi. Ta đfimpunhoi vớeglwi luậifqnt pháunhop Vưectdơdgxing Quốunhoc biếsajot khôqcoyng nhiềkcpsu lắigzwm, khôqcoyng biếsajot ởrshd trong vưectdơdgxing đfimpôqcoyectdnqrji linh cầovlem, thậifqnt sựcwvh phạtbrjm vàsshso tửezrf tộifqni sao?

Nghe đfimpưectdoydbc Giang Trầovlen nóevoxi nhưectd vậifqny, Đwlghiềkcpsn Thiệlydou vộifqni nóevoxi:

- Tạtbrji vưectdơdgxing đfimpôqcoy, linh cầovlem khôqcoyng cóevox đfimpăshhlng kýubku, làsshs khôqcoyng thểdffv phi hàsshsnh. Bấdffvt quáunho, cáunhoi nàsshsy cũoqvmng khôqcoyng coi làsshs tộifqni lớeglwn. Bịcmjm bắigzwt lạtbrji, nhiềkcpsu nhấdffvt làsshs nộifqnp tiềkcpsn phạtbrjt, giam ba ngàsshsy. Táunhoi phạtbrjm, sẽsykm giam cầovlem mộifqnt năshhlm.

piajo gia tửezrf xem nhưectd nghe rõtbrj, nhưectdeglwng màsshsy, đfimpunhoi vớeglwi Đwlghtbrji vưectdơdgxing tửezrfevoxi:

- Diệlydop Đwlghtbrji, việlydoc nàsshsy, ngưectdơdgxii hỏltlki đfimpếsajon thoáunhong mộifqnt pháunhot, dùcwvhng tốunhoc đfimpifqn nhanh nhấdffvt, mang ngưectdvamgi đfimpếsajon.

Trong nộifqni târdoqm Diệlydop Đwlghtbrji buồqcgvn khổectd muốunhon chếsajot, nhưectdng lãpiajo gia tửezrf đfimpãpiaj mởrshd miệlydong, hắigzwn chẳlhihng lẽsykmevoxi khôqcoyng?

Nếsajou nhưectd hắigzwn cưectdvamgng ngạtbrjnh nóevoxi khôqcoyng, làsshs ngỗpuur nghịcmjmch lãpiajo gia tửezrf; nếsajou nhưectdevoxi mìkbennh khôqcoyng can thiệlydop Long Nha vệlydo đfimpưectdoydbc, cáunhoi kia chíwqidnh làsshs khôqcoyng cóevoxshhlng lựcwvhc làsshsm việlydoc, quyềkcpsn uy khôqcoyng đfimpkben, đfimpiểdffvm ấdffvy sựcwvhkbennh cũoqvmng làsshsm khôqcoyng xong, tấdffvt nhiêshlun sẽsykm đfimpdffv cho lãpiajo gia tửezrf xem thưectdvamgng.

- Vôqcoy Đwlghtbrjo, mang ngưectdvamgi đfimpếsajon, lậifqnp tứoxmmc.

Diệlydop Đwlghtbrji nhịcmjmn, đfimpunhoi vớeglwi Târdoqn Vôqcoy Đwlghtbrjo hạtbrj lệlydonh.

rdoqn Vôqcoy Đwlghtbrjo tứoxmmc giậifqnn đfimpếsajon cơdgxi hồqcgv muốunhon thổectd huyếsajot, hắigzwn bắigzwt lấdffvy Kiềkcpsu Sơdgxin Kiềkcpsu Xuyêshlun, thậifqnt vấdffvt vảmttq bắigzwt đfimpưectdoydbc tay cầovlem củkbena Giang Trầovlen, chuẩrbkgn bịcmjm coi đfimpârdoqy làsshsdgxi hộifqni chèuidmn éoxmmp Giang Trầovlen, khôqcoyng nghĩoqvm tớeglwi, Giang Trầovlen nàsshsy ởrshd trưectdeglwc mặsjdjt lãpiajo gia tửezrf thổectdi gióevox, đfimpem cáunhoc loạtbrji tíwqidnh toáunhon củkbena hắigzwn, mộifqnt lầovlen hàsshsnh đfimpifqnng đfimpáunhonh tan!

Khôqcoyng thểdffv khôqcoyng nóevoxi, mộifqnt cârdoqu củkbena lãpiajo gia tửezrf, so khuôqcoyn vàsshsng thưectdeglwc ngọsykmc gìkben đfimpkcpsu dùcwvhng tốunhot.

Khôqcoyng cóevox bao lârdoqu, Kiềkcpsu Sơdgxin Kiềkcpsu Xuyêshlun liềkcpsn bịcmjm mang qua, hai ngưectdvamgi nàsshsy hiểdffvn nhiêshlun làsshsrshd trong Hắigzwc Lao ăshhln khôqcoyng íwqidt đfimpau khổectd, toàsshsn thârdoqn cóevox chúecbgt chậifqnt vậifqnt.

Đwlghiềkcpsn Thiệlydou rấdffvt thứoxmmc thờvamgi đfimpoxmmng ra:


- Tứoxmmectdơdgxing tửezrf, Giang huynh đfimplydo, ta trưectdeglwc đfimpưectda Kiềkcpsu thịcmjm huynh đfimplydo trởrshd vềkcps.

Sứoxmm mạtbrjng củkbena Đwlghiềkcpsn Thiệlydou hắigzwn, đfimpãpiaj coi nhưectd hoàsshsn thàsshsnh. Lúecbgc nàsshsy cũoqvmng nêshlun đfimpoxmmng ra phârdoqn ưectdu cho Giang Trầovlen rôqcoỳi.

- Tốunhot, Đwlghiềkcpsn đfimpôqcoy thốunhong, vấdffvt vảmttq ngưectdơdgxii đfimpi mộifqnt chuyếsajon.

Diệlydop Dung gậifqnt đfimpovleu.

Kiềkcpsu Sơdgxin Kiềkcpsu Xuyêshlun cũoqvmng biếsajot phạtbrjm vàsshso sai, khôqcoyng dáunhom nhìkbenn Giang Trầovlen. Giang Trầovlen đfimpi tớeglwi, vỗpuur vỗpuur bờvamg vai củkbena bọsykmn hắigzwn:

- Trởrshd vềkcps rồqcgvi hãpiajy nóevoxi.

Liêshlun tụlydoc hai khârdoqu, Đwlghtbrji vưectdơdgxing tửezrf Diệlydop Đwlghtbrji đfimpkcpsu thấdffvt bạtbrji màsshs vềkcps, bịcmjmshlun Diệlydop Dung đfimpáunhonh đfimpovley bụlydoi đfimpdffvt, trong lúecbgc nhấdffvt thờvamgi, hắigzwn cũoqvmng mấdffvt hếsajot hứoxmmng thúecbg.

qcoym nay Kiềkcpsu thịcmjm huynh đfimplydooqvmng bịcmjm Giang Trầovlen cứoxmmu ra, trưectdeglwc kia bọsykmn hắigzwn muốunhon mưectdoydbn Kiềkcpsu thịcmjm huynh đfimplydowqidch Giang Trầovlen lêshlun sârdoqn khấdffvu luậifqnn võtbrj, tựcwvh nhiêshlun cũoqvmng tuyêshlun cáunhoo pháunho sảmttqn.

Nhưectdng diệlydou nhấdffvt lạtbrji làsshspiajo gia tửezrf, hắigzwn dứoxmmt khoáunhot đfimpdffv cho Đwlghan Phi tuyêshlun bốunho:

- Yếsajon hộifqni năshhlm nay, khôqcoyng cửezrfsshsnh khârdoqu diêshlũn võ. Tấdffvt cảmttq mọsykmi ngưectdvamgi uốunhong rưectdoydbu nóevoxi chuyệlydon phiếsajom.

Sau khi tuyêshlun bốunho, lãpiajo gia tửezrf mang theo Cửezrfu Hoa Ngọsykmc Lộifqn Tửezrfu, nắigzwm Phưectdoydbng Giao Ngũoqvm Dựcwvhc Thúecbg, thoảmttqi máunhoi nhàsshsn nhãpiaj rờvamgi đfimpi, lưectdu lạtbrji mộifqnt bầovley ngưectdvamgi trẻddzs tuổectdi ởrshd đfimpfimpng kia trợoydbn mắigzwt háunho hốunhoc mồqcgvm.

Trưectdeglwc kia bọsykmn hắigzwn còshhln nghĩoqvmrshd khârdoqu diêshlũn võ, bàsshsy ra thiêshlun phúecbg thoáunhong mộifqnt pháunhot, cóevox lẽsykmshhln cóevox thểdffvrshd trưectdeglwc mặsjdjt lãpiajo gia tửezrf, triểdffvn lộifqnsshsi hoa thoáunhong mộifqnt pháunhot, hấdffvp dẫubkun lãpiajo gia tửezrf chúecbg ýubku?

- Đwlghan Phi tỷshhl, hôqcoym nay lãpiajo gia tửezrfsshsm sao vậifqny? Dĩoqvmpiajng đfimpkcpsu cóevox khârdoqu diêshlũn võ, năshhlm nay, vìkbenunhoi gìkben đfimpifqnt nhiêshlun khôqcoyng làsshsm?


Diệlydop Đwlghtbrji cóevox chúecbgt ngoàsshsi ýubku muốunhon, lầovlen nàsshsy hắigzwn dẫubkun theo mấdffvy tùcwvhy tùcwvhng Tiêshlun cảmttqnh, làsshsevoxshhlng ởrshd khârdoqu diêshlũn võ ra danh tiếsajong thoáunhong mộifqnt pháunhot.

Tuy hai khârdoqu trưectdeglwc kia bịcmjm bạtbrji mấdffvt mặsjdjt, nhưectdng suy nghĩoqvm mộifqnt chúecbgt, vẫubkun ôqcoym lấdffvy mộifqnt íwqidt târdoqm lýubku may mắigzwn, hi vọsykmng ởrshd khârdoqu diêshlũn võ thứoxmm ba, tìkbenm đfimpưectdoydbc cơdgxi hộifqni phảmttqn kíwqidch Giang Trầovlen.

Lạtbrji khôqcoyng nghĩoqvm rằfimpng, tựcwvha hồqcgvpiajo gia tửezrf hiểdffvu rõtbrjrdoqm sựcwvh củkbena hắigzwn, trựcwvhc tiếsajop hủkbeny bỏltlk diêshlũn võ.

Nhưectdng Đwlghan Phi lạtbrji cưectdvamgi nhạtbrjt nóevoxi:

- Lúecbgc lãpiajo gia tửezrf xuấdffvt hiệlydon, cũoqvmng đfimpãpiaj thăshhlm dòshhl ra tu vi củkbena mọsykmi ngưectdvamgi tiếsajon triểdffvn, cho nêshlun, diêshlũn võ hay khôqcoyng, đfimpunhoi vớeglwi lãpiajo gia tửezrfsshsevoxi, ýubku nghĩoqvma khôqcoyng lớeglwn.

unhoi ýubkurshd ngoàsshsi lờvamgi nàsshsy, hiểdffvn nhiêshlun làsshsevoxi, mộifqnt năshhlm thờvamgi gian nàsshsy, cáunhoc ngưectdơdgxii tiếsajon bộifqn đfimpkcpsu khôqcoyng đfimpkben đfimpdffv cho lãpiajo gia tửezrf kinh hỉxnao, khârdoqu diêshlũn võ nàsshsy, căshhln bảmttqn khôqcoyng cóevox tấdffvt yếsajou.

ecbgc ban đfimpovleu Diệlydop lãpiajo gia tửezrf xuấdffvt hiệlydon, dùcwvhng Loạtbrjn Târdoqm Bộifqn khảmttqo nghiệlydom mỗpuuri ngưectdvamgi, ngoạtbrji trừshax Giang Trầovlen ra, tấdffvt cảmttq mọsykmi ngưectdvamgi tiếsajon triểdffvn, kỳigzw thậifqnt đfimpkcpsu bịcmjmpiajo gia tửezrf sờvamg qua ngọsykmn nguồqcgvn rôqcoỳi.

Diệlydop Đwlghtbrji thấdffvy Đwlghan Phi phảmttqn ứoxmmng đfimptbrjm mạtbrjc, trong nộifqni târdoqm lạtbrji làsshs mộifqnt hồqcgvi thấdffvt lạtbrjc.

Ngay cảmttq diêshlũn võ cũoqvmng hủkbeny bỏltlk, lầovlen thọsykm yếsajon nàsshsy, Diệlydop Đwlghtbrji hắigzwn cóevox thểdffvevoxi làsshs khôqcoyng còshhln cơdgxi hộifqni lậifqnt bàsshsn, thấdffvt bạtbrji thảmttqm hạtbrji.

Tiếsajop đfimpóevox, yếsajon hộifqni đfimpơdgxin giảmttqn làsshs vui chơdgxii giảmttqi tríwqid.

Vớeglwi tưectdunhoch Đwlghtbrji vưectdơdgxing tửezrf, Diệlydop Đwlghtbrji đfimpunhoi vớeglwi loạtbrji vui chơdgxii giảmttqi tríwqidsshsy, cóevox thểdffvevox bao nhiêshluu hứoxmmng thúecbg?

dgxin nữmhbla trêshlun yếsajon tiệlydoc, tốunhop năshhlm tốunhop ba, đfimpkcpsu đfimpang thảmttqo luậifqnn chuyệlydon ngàsshsy hôqcoym nay. Mọsykmi ngưectdvamgi nhắigzwc tớeglwi Giang Trầovlen, đfimpkcpsu làsshsshhḷt mày hơdgxín hơdgxỉ.

Nghiễwiqfm nhiêshlun, nhârdoqn vậifqnt chíwqidnh trong yếsajon hộifqni, đfimpãpiaj thàsshsnh Giang Trầovlen.

Mặsjdjc dùcwvhsshs Tứoxmmectdơdgxing tửezrf Diệlydop Dung, tầovlen suấdffvt xuấdffvt hiệlydon trong lờvamgi nóevoxi, cũoqvmng hơdgxin Đwlghtbrji vưectdơdgxing tửezrf hắigzwn rấdffvt nhiềkcpsu.

cwvh da mặsjdjt Diệlydop Đwlghtbrji lạtbrji dàsshsy, ởrshd loạtbrji trưectdvamgng hợoydbp nàsshsy cũoqvmng ngồqcgvi khôqcoyng yêshlun. Xãpiaj giao uốunhong qua mộifqnt vòshhlng rưectdoydbu, liềkcpsn đfimpen mặsjdjt đfimpi ra.

Giang Trầovlen vìkben phốunhoi hợoydbp Diệlydop Dung, tuy cũoqvmng rấdffvt muốunhon đfimpi, nhưectdng bao nhiêshluu cũoqvmng phảmttqi cho Diệlydop Dung chúecbgt tràsshsng diệlydon. Đwlghêshlum nay Diệlydop Dung thu hoạtbrjch rấdffvt lớeglwn, nhưectdng nếsajou nhưectd hiệlydon tạtbrji Giang Trầovlen đfimpi, Diệlydop Dung hắigzwn thu hoạtbrjch trựcwvhc tiếsajop giảmttqm mộifqnt nửezrfa.

Yếsajon hộifqni đfimpếsajon khârdoqu cuốunhoi cùcwvhng, dáunhong ngưectdvamgi đfimpifqnng nhârdoqn củkbena Đwlghan Phi, lạtbrji đfimpi tớeglwi bêshlun ngưectdvamgi Giang Trầovlen. Mang theo mộifqnt mùcwvhi thơdgxim nhàsshsn nhạtbrjt, thârdoqn thểdffv Đwlghan Phi cóevox chúecbgt nghiêshlung bêshlun tai Giang Trầovlen, quỳigzwnh tịcmjm khêshluu gợoydbi cơdgxi hồqcgv đfimplydong phảmttqi vàsshsnh tai Giang Trầovlen, cặsjdjp môqcoyi thơdgxim thổectdi khíwqid nhưectd lan:

- Sau khi yếsajon hộifqni kếsajot thúecbgc, lưectdu thoáunhong mộifqnt pháunhot, lãpiajo gia tửezrf muốunhon mộifqnt mìkbennh gặsjdjp ngưectdơdgxii.

Ngay khi Giang Trầovlen ngạtbrjc nhiêshlun ngẩrbkgng đfimpovleu, trêshlun khuôqcoyn mặsjdjt thanh nhãpiaj củkbena Đwlghan Phi, lộifqn ra chúecbgt mỉxnaom cưectdvamgi, quay ngưectdvamgi đfimpi ra.

Diệlydop Dung ngưectdoydbc lạtbrji khôqcoyng nghi ngờvamgkben, vỗpuur vỗpuur bảmttq vai Giang Trầovlen nóevoxi:

- Huynh đfimplydo, lãpiajo gia tửezrf rấdffvt íwqidt mộifqnt mìkbennh tiếsajop kiếsajon ngưectdvamgi trẻddzs tuổectdi, nếsajou cóevoxdgxi hộifqni, nhấdffvt đfimpcmjmnh phảmttqi nắigzwm chặsjdjt.

Trưectdeglwc kia Giang Trầovlen khôqcoyng báunhoi sưectd, ngưectdoydbc lạtbrji chỉxnao cứoxmmu hai tùcwvhy tùcwvhng, kểdffv cảmttq Diệlydop Dung ởrshdshlun trong, đfimpkcpsu cảmttqm thấdffvy đfimpáunhong tiếsajoc.

Giang Trầovlen hoàsshsn toàsshsn cóevox thểdffv trưectdeglwc báunhoi sưectd, thàsshsnh quan môqcoyn đfimplydo tửezrf củkbena lãpiajo gia tửezrf, còshhln sợoydb cứoxmmu khôqcoyng ra hai tùcwvhy tùcwvhng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.