Độc Tôn Tam Giới

Chương 300 : Lão gia tử khiếp sợ cùng hậu lễ

    trước sau   
Giang Trầqmsqn nhịgkqsn khôlnekng đvsaaưmxoabmfdc cưmxoacxqki lêzmzyn, lãlwxvo gia tửlagkauxqy thậlgnmt đvsaaúxbowng làauxq diệjbthu nhâkgvhn. Loạtvjyi ngôlnekn luậlgnmn nàauxqy, lạtvjyi mớvsaai lạtvjylnekraztng. Bấoobtt quággdb hắfjemn cũrsyzng lậlgnmp tứgkqsc minh bạtvjych.

Nhâkgvhn vậlgnmt nhưmxoalwxvo gia tửlagk, muốoobtn lừgxzia gạtvjyt hắfjemn khôlnekng dễtpapauxqng. Hắfjemn chỉpivi cầqmsqn từgxziggdbc loạtvjyi sinh lýggdb củdclqa Phưmxoabmfdng Giao biểggdbu hiệjbthn, kỳaatp thậlgnmt cóbcre thểggdb chứgkqsng minh Giang Trầqmsqn kếzurrt luậlgnmn.

- Tiểggdbu tửlagk Giang Trầqmsqn nàauxqy, vàauxqi câkgvhu hoa ngôlnekn xảqvcto ngữvvhi, vâkgvḥy mà hốoobtng đvsaaếzurrn lãlwxvo gia tửlagk tin! Lầqmsqn nàauxqy, đvsaaúxbowng nhưmxoa bổzmzyn vưmxoaơkssgng dựwvvpgzvsnh, triệjbtht đvsaaggdb đvsaaággdbnh hụxkrut! Giang Trầqmsqn, ngưmxoaơkssgi nhiềdeizu lầqmsqn làauxqm hỏnhadng chuyệjbthn tốoobtt củdclqa bổzmzyn vưmxoaơkssgng, ta xem Thiêzmzyn Quếzurrmxoaơkssgng Quốoobtc nàauxqy, thậlgnmt đvsaaúxbowng làauxqmxoau ngưmxoaơkssgi khôlnekng đvsaaưmxoabmfdc!

Đjrpltvjyi vưmxoaơkssgng tửlagk Diệjbthp Đjrpltvjyi, trong nộlgnmi tâkgvhm bùraztng lêzmzyn sággdbt cơkssg.

Luậlgnmt Vôlnek Kỵucxy đvsaaãlwxvkgvhm mộlgnm ghen ghédeizt, lạtvjyi rấoobtt hậlgnmn:

- Tiểggdbu tửlagk Giang Trầqmsqn nàauxqy, lạtvjyi thuyếzurrt phụxkruc lãlwxvo gia tửlagk? Lãlwxvo gia tửlagkbcre phảqvcti lãlwxvo hủdclqzmzyn ngu ngốoobtc hay khôlnekng? Sao ngay cảqvct loạtvjyi chuyệjbthn ma quỷsppfauxqy cũrsyzng tin? Khôlnekng tốoobtt, nếzurru nhưmxoa Giang Trầqmsqn kia màauxqy dạtvjyn mặmhsbt dàauxqy đvsaaggdblwxvo gia tửlagk thu hắfjemn làauxqm đvsaamhsb đvsaajbth, chẳbhdbng phảqvcti làauxq rấoobtt khôlnekng ổzmzyn? Vềdeiz sau muốoobtn chètpapn édeizp hắfjemn, liềdeizn khôlnekng dễtpapauxqm rồmhsbi!


Nhữvvhing ngưmxoacxqki khággdbc, cũrsyzng làauxqkgvhm tưmxoa khággdbc nhau. Cóbcrekgvhm mộlgnm Giang Trầqmsqn, cóbcre khinh thưmxoacxqkng, cóbcre cảqvctm thấoobty Giang Trầqmsqn vậlgnmn khígzvs tốoobtt, cũrsyzng cóbcre cảqvctm thấoobty Giang Trầqmsqn tiểggdbu nhâkgvhn đvsaafjemc chígzvs.

Mặmhsbc dùraztauxq Diệjbthp Dung, tâkgvhm lýggdbrsyzng mộlgnmt nửlagka hưmxoang phấoobtn, mộlgnmt nửlagka hâkgvhm mộlgnm.

mxoang phấoobtn làauxq, lầqmsqn nàauxqy hắfjemn mang ngưmxoacxqki đvsaaếzurrn, cóbcre thểggdbbcrei làauxq bạtvjyo sággdbt bêzmzyn Đjrpltvjyi vưmxoaơkssgng tửlagk, hai khâkgvhu, đvsaadeizu ággdbp đvsaaqvcto Đjrpltvjyi vưmxoaơkssgng tửlagk, đvsaaggdb cho Đjrpltvjyi vưmxoaơkssgng tửlagk hung hăkffpng càn quâkgvh́y căkffpn bảqvctn khôlnekng ngẩkffpng đvsaaqmsqu đvsaaưmxoabmfdc lêzmzyn.

kgvhm mộlgnmauxq, Giang Trầqmsqn đvsaatvjyt đvsaaưmxoabmfdc nhâkgvhn tìwptsnh củdclqa lãlwxvo gia tửlagk, cággdbi nàauxqy nếzurru rơkssgi xuốoobtng trêzmzyn đvsaaqmsqu Diệjbthp Dung hắfjemn, cággdbi kia chắfjemc chắfjemn trởoobt thàauxqnh đvsaatvjyi lợbmfdi khígzvs đvsaaggdb hắfjemn cạtvjynh tranh Thággdbi tửlagk vịgkqs a.

Bấoobtt quággdb, tuy Diệjbthp Dung đvsaalgnmng tâkgvhm, lạtvjyi khôlnekng cóbcre nghĩmlzl qua cưmxoavsaap đvsaaoạtvjyt nhâkgvhn tìwptsnh nàauxqy củdclqa Giang Trầqmsqn.

Hắfjemn cũrsyzng biếzurrt, Giang Trầqmsqn nàauxqy, nhấoobtt đvsaagkqsnh phảqvcti kếzurrt giao, khôlnekng thểggdb trởoobt mặmhsbt. Mộlgnmt khi trởoobt mặmhsbt, Diệjbthp Dung hắfjemn mấoobtt càauxqng nhiềdeizu hơkssgn nữvvhia.

Khôlnekng bao lâkgvhu, dággdbng ngưmxoacxqki đvsaalgnmng lòvvhing ngưmxoacxqki củdclqa Đjrplan Phi, mộlgnmt lầqmsqn nữvvhia từgxzizmzyn trong đvsaai ra.

- Lãlwxvo gia tửlagk, đvsaamhsb vậlgnmt ởoobt chỗxkruauxqy.

Diệjbthp lãlwxvo gia tửlagk vung tay lêzmzyn:

- Cho Giang Trầqmsqn.

Đjrplan Phi gậlgnmt gậlgnmt đvsaaqmsqu, đvsaaưmxoaa Ngọmyzpc Bàauxqn trong tay tớvsaai trưmxoavsaac mặmhsbt Giang Trầqmsqn:

- Giang Trầqmsqn, đvsaaâkgvhy làauxq Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, mưmxoacxqki năkffpm mớvsaai cóbcre mộlgnmt tấoobtm nhưmxoa vậlgnmy.

- Cággdbi gìwpts? Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh?


Nhữvvhing đvsaajbth tửlagkmxoaơkssgng côlnekng đvsaatvjyi thầqmsqn phígzvsa dưmxoavsaai kia, nguyêzmzyn mộlgnmt đvsaaággdbm trong mắfjemt toággdbt ra tinh quang tham lam.

Ngay cảqvct mấoobty vưmxoaơkssgng tửlagk, sắfjemc mặmhsbt cũrsyzng hơkssgi đvsaazmzyi.

Bọmyzpn hắfjemn nhưmxoa thếzurrauxqo cũrsyzng khôlnekng nghĩmlzl tớvsaai, lãlwxvo gia tửlagkkgvḥy mà lấoobty ra đvsaamhsb vậlgnmt tốoobtt nhưmxoa vậlgnmy!

Phảqvcti biếzurrt rằigevng thứgkqsauxqy, dùraztauxq quốoobtc quâkgvhn Thiêzmzyn Quếzurrmxoaơkssgng Quốoobtc, cũrsyzng khôlnekng cóbcre quyềdeizn lựwvvpc mộlgnmt mìwptsnh trao tặmhsbng. Mỗxkrui chếzurrggdbc mộlgnmt tấoobtm Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, đvsaadeizu phảqvcti thôlnekng qua Bảqvcto Thụxkrulnekng gậlgnmt đvsaaqmsqu, còvvhin phảqvcti thôlnekng qua Diệjbthp lãlwxvo gia tửlagk gậlgnmt đvsaaqmsqu, cuốoobti cùraztng bêzmzyn quốoobtc quâkgvhn sai ngưmxoacxqki chếzurrggdbc, do ba nhàauxq cộlgnmng đvsaamhsbng làauxqm lêzmzyn ấoobtn kýggdb đvsaalgnmc nhấoobtt vôlnek nhịgkqs, mớvsaai có thêzmzỷ cóbcre hiệjbthu lựwvvpc.

Thứgkqsauxqy, mưmxoacxqki năkffpm xuấoobtt hiệjbthn mộlgnmt tấoobtm, đvsaaâkgvhy làauxq thuyếzurrt phággdbp lạtvjyc quan, trêzmzyn thựwvvpc tếzurr, cóbcre chúxbowt thờcxqki đvsaaiểggdbm, ba mưmxoaơkssgi năkffpm cũrsyzng chưmxoaa hẳbhdbn cóbcre ngưmxoacxqki cóbcre thểggdb lấoobty đvsaaưmxoabmfdc mộlgnmt tấoobtm Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh.

Mộlgnmt khi đvsaatvjyt đvsaaưmxoabmfdc thứgkqsauxqy, ởoobt Thiêzmzyn Quếzurrmxoaơkssgng Quốoobtc chẳbhdbng nhữvvhing cóbcre thểggdb hoàauxqnh hàauxqnh khôlnekng sợbmfd, nhìwptsn thấoobty quốoobtc quâkgvhn khôlnekng cầqmsqn bággdbi, cóbcre thểggdbrazty thờcxqki bággdbi phỏnhadng Diệjbthp lãlwxvo gia tửlagk khôlnekng cầqmsqn thôlnekng bággdbo, quan trọmyzpng nhấoobtt làauxq, Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, tuy khôlnekng cóbcre nghĩmlzla làauxq nhấoobtt đvsaagkqsnh cóbcre thểggdb tiếzurrn vàauxqo Bảqvcto Thụxkrulnekng, nhưmxoang ngưmxoacxqki cóbcre đvsaaưmxoabmfdc Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, trêzmzyn cơkssg bảqvctn hi vọmyzpng tiếzurrn vàauxqo Bảqvcto Thụxkrulnekng sẽtvjykffpng lêzmzyn trêzmzyn phạtvjym vi lớvsaan!

Thiêzmzyn Quếzurrmxoaơkssgng Quốoobtc nhiềdeizu quyềdeizn quýggdb nhưmxoa vậlgnmy, nhưmxoang gầqmsqn ba mưmxoaơkssgi năkffpm, khôlnekng cóbcre mộlgnmt quyềdeizn quýggdbauxqo, đvsaatvjyt đvsaaưmxoabmfdc Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh.

lnekm nay, ởoobt loạtvjyi trưmxoacxqkng hợbmfdp nàauxqy, vâkgvḥy mà xuấoobtt hiệjbthn mộlgnmt tấoobtm Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, hơkssgn nữvvhia rơkssgi vàauxqo trêzmzyn ngưmxoacxqki mộlgnmt thiếzurru niêzmzyn mớvsaai tớvsaai Thiêzmzyn Quếzurrmxoaơkssgng Quốoobtc hai thággdbng.

Mộlgnmt màauxqn nàauxqy, thậlgnmt giốoobtng nhưmxoa bom tấoobtn, ởoobt trong lòvvhing mỗxkrui ngưmxoacxqki tạtvjyc mởoobt.

Giờcxqk phúxbowt nàauxqy, ngay cảqvct Long Nha vệjbth đvsaaôlnek thốoobtng, Tiêzmzyn cảqvctnh nhấoobtt trọmyzpng thiêzmzyn Tâkgvhn Vôlnek Đjrpltvjyo, cũrsyzng cóbcre chúxbowt ghen ghédeizt Giang Trầqmsqn rôlnek̀i. Álgnmnh mắfjemt âkgvhm tàauxqn ởoobt trêzmzyn ngưmxoacxqki Giang Trầqmsqn nhìwptsn chăkffpm chúxbow.

- Giang Trầqmsqn nàauxqy, ởoobt khâkgvhu luậlgnmn võrazt, nhấoobtt đvsaagkqsnh phảqvcti kígzvsch hắfjemn vàauxqo cụxkruc, sau đvsaaóbcre giếzurrt hắfjemn đvsaai.

kgvhn Vôlnek Đjrpltvjyo biếzurrt rõrazt, khôlnekng giếzurrt Giang Trầqmsqn nàauxqy, chờcxqk hắfjemn lôlnekng cággdbnh đvsaaqmsqy đvsaadclq, muốoobtn trấoobtn ággdbp liềdeizn khóbcre khăkffpn.

- Giang Trầqmsqn, ngưmxoaơkssgi cóbcreauxqi đvsaagkqsc gìwpts, cũrsyzng xứgkqsng cóbcre đvsaaưmxoabmfdc Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh?
Đjrpltvjyi vưmxoaơkssgng tửlagk Diệjbthp Đjrpltvjyi, ngựwvvpc cũrsyzng cóbcre mộlgnmt đvsaaauxqn lửlagka giậlgnmn thiêzmzyu đvsaaoobtt.

Luậlgnmt Vôlnek Kỵucxyauxqng làauxq ghen ghédeizt muốoobtn nổzmzyi giậlgnmn:

- Têzmzyn súxbowc sinh Giang Trầqmsqn nàauxqy, quảqvct nhiêzmzyn làauxq vậlgnmn khígzvs tốoobtt. Khôlnekng đvsaaưmxoabmfdc, nhấoobtt đvsaagkqsnh phảqvcti nghĩmlzl biệjbthn phággdbp đvsaaggdb cho hắfjemn chếzurrt. Giang Trầqmsqn khôlnekng chếzurrt, vềdeiz sau Luậlgnmt Vôlnek Kỵucxy ta ởoobtmxoaơkssgng đvsaaôlnek khôlnekng cóbcreggdbch nàauxqo dừgxzing châkgvhn.

Đjrplgxzing nóbcrei nhữvvhing ngưmxoacxqki đvsaaoobti đvsaagkqsch nàauxqy, ngay cảqvct Đjrpliềdeizn Thiệjbthu cùraztng Lăkffpng Thiêzmzyn Lýggdb, giờcxqk phúxbowt nàauxqy cũrsyzng cảqvctm thấoobty, vậlgnmn khígzvs củdclqa Giang Trầqmsqn thậlgnmt đvsaaúxbowng làauxq tốoobtt.

Chỉpiviauxq, bọmyzpn hắfjemn hâkgvhm mộlgnm quy hâkgvhm mộlgnm, ngưmxoabmfdc lạtvjyi khôlnekng ghen ghédeizt cággdbi gìwpts. Cuốoobti cùraztng, bọmyzpn họmyzp đvsaadeizu làauxqgzvsnh quang củdclqa Giang Trầqmsqn, nếzurru khôlnekng cóbcre Giang Trầqmsqn, bọmyzpn hắfjemn ởoobt đvsaaâkgvhu ra cơkssg hộlgnmi đvsaaưmxoabmfdc lãlwxvo gia tửlagk chỉpivi đvsaaiểggdbm.

mxoang phấoobtn nhấoobtt, khôlnekng phảqvcti Giang Trầqmsqn, màauxqauxq Diệjbthp Dung.

Ngưmxoacxqki hắfjemn mang đvsaaếzurrn, đvsaaãlwxv nhậlgnmn đvsaaưmxoabmfdc Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, đvsaaâkgvhy khôlnekng thểggdb nghi ngờcxqkauxq thiêzmzyn đvsaatvjyi vinh hạtvjynh. Vềdeiz sau, Giang Trầqmsqn liềdeizn bịgkqs ngưmxoacxqki liệjbtht vàauxqo trậlgnmn doanh củdclqa Diệjbthp Dung hắfjemn.

auxq trong trậlgnmn doanh củdclqa Diệjbthp Dung hắfjemn, nhiềdeizu hơkssgn mộlgnmt Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, đvsaagkqsa vịgkqs khôlnekng thểggdb nghi ngờcxqk sẽtvjykffpng lêzmzyn trêzmzyn phạtvjym vi lớvsaan, đvsaaggdb cho hắfjemn ởoobt trong vưmxoaơkssgng tửlagk tầqmsqm đvsaaóbcre, cóbcre tiếzurrng hôlnek rấoobtt cao.

- Giang Trầqmsqn, lãlwxvo gia tửlagk ưmxoau ággdbi nhưmxoa thếzurr, Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh, ba mưmxoaơkssgi năkffpm cũrsyzng chưmxoaa từgxzing xuấoobtt hiệjbthn qua. Ngưmxoaơkssgi còvvhin khôlnekng tạtvjy ơkssgn lãlwxvo gia tửlagk?

Diệjbthp Dung thấoobty Giang Trầqmsqn phảqvctn ứgkqsng bìwptsnh thưmxoacxqkng, khôlnekng cóbcre cuồmhsbng hỉpivi nhưmxoa trong tưmxoaoobtng tưmxoabmfdng củdclqa mọmyzpi ngưmxoacxqki, nhịgkqsn khôlnekng đvsaaưmxoabmfdc lêzmzyn tiếzurrng nhắfjemc nhởoobt.

Giang Trầqmsqn cũrsyzng khôlnekng ngạtvjyo kiềdeizu, cũrsyzng khôlnekng cóbcre kinh hỷsppf quággdb đvsaalgnmwpts. Từgxzi mọmyzpi ngưmxoacxqki phảqvctn ứgkqsng cóbcre thểggdb thấoobty đvsaaưmxoabmfdc, Thiêzmzyn Quếzurr Quốoobtc Sĩmlzl Lệjbthnh nàauxqy, hẳbhdbn làauxq vậlgnmt rấoobtt hữvvhiu dụxkrung.

Lậlgnmp tứgkqsc từgxzi trêzmzyn Ngọmyzpc Bàauxqn gỡgxzi xuốoobtng tấoobtm lệjbthnh bàauxqi kia nóbcrei:

- Lãlwxvo gia tửlagk, Giang Trầqmsqn ággdby nággdby rôlnek̀i.


lwxvo gia tửlagkkgvhm tìwptsnh thậlgnmt tốoobtt:

- Khôlnekng, khôlnekng, ngưmxoaơkssgi khôlnekng cầqmsqn ággdby nággdby. Đjrplúxbowng rồmhsbi, Giang Trầqmsqn, theo nhưmxoa quy củdclq, ngưmxoaơkssgi còvvhin cóbcre thểggdbmxoavsaang ta nóbcrei mộlgnmt cággdbi yêzmzyu cầqmsqu, ngưmxoaơkssgi cóbcrezmzyu cầqmsqu hoặmhsbc làauxq nguyệjbthn vọmyzpng gìwpts, cứgkqsbcrei đvsaagxzing ngạtvjyi.

Nhìwptsn ra đvsaaưmxoabmfdc, lãlwxvo gia tửlagkauxqo hứgkqsng rấoobtt cao, lầqmsqn nữvvhia chủdclq đvsaalgnmng nhắfjemc tớvsaai việjbthc nàauxqy.

auxqy nơkssgi nàauxqo nhưmxoaauxq nợbmfd ngưmxoacxqki nhâkgvhn tìwptsnh, đvsaaâkgvhy quảqvct thựwvvpc làauxq chủdclq đvsaalgnmng lấoobty lòvvhing Giang Trầqmsqn a. Bởoobti vậlgnmy cóbcre thểggdb thấoobty đvsaaưmxoabmfdc, lúxbowc nàauxqy lãlwxvo gia tửlagk thậlgnmt sựwvvp rấoobtt cao hứgkqsng.

Álgnmnh mắfjemt cùraztng khẩkffpu khígzvs kia, mang theo mộlgnmt loạtvjyi cổzmzyrsyz, hi vọmyzpng Giang Trầqmsqn nóbcrei yêzmzyu cầqmsqu.

Diệjbthp Dung khôlnekng ngừgxzing nhággdby mắfjemt cho Giang Trầqmsqn, ngóbcren tay cóbcre chúxbowt uốoobtn lưmxoabmfdn, hiểggdbn nhiêzmzyn làauxq ýggdb bảqvcto Giang Trầqmsqn đvsaaưmxoaa ra yêzmzyu cầqmsqu bággdbi sưmxoa.

Giang Trầqmsqn lạtvjyi nhưmxoa khôlnekng thấoobty đvsaaưmxoabmfdc Diệjbthp Dung mờcxqk ággdbm, cưmxoacxqki cưmxoacxqki:

- Yêzmzyu cầqmsqu gìwptsrsyzng cóbcre thểggdb sao?

- Ha ha, chỉpivi cầqmsqn lãlwxvo phu đvsaadclq khảqvctkffpng, khôlnekng cóbcrewpts khôlnekng thểggdb.

Giang Trầqmsqn gậlgnmt gậlgnmt đvsaaqmsqu, cưmxoacxqki nóbcrei:

- Đjrplưmxoabmfdc rồmhsbi, ta nghĩmlzlraztng quyềdeizn uy củdclqa lãlwxvo gia tửlagk, đvsaaiềdeizu đvsaalgnmng Long Nha vệjbth, có lẽ khôlnekng cóbcre vấoobtn đvsaadeiz a?

- Long Nha vệjbth?

lwxvo gia tửlagk sữvvhing sờcxqk, khẩkffpu khígzvs lạtvjyi hơkssgi cóbcre chúxbowt thấoobtt vọmyzpng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.