Độc Tôn Tam Giới

Chương 30 : Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 2

    trước sau   
Bấttuet quámmvh coi nhưwpuvhlqzkkrukkru, vậvqphy cũmdwvng nêybcln mắuekxng:

– Thâhebcn làhlqzkkrukkru? Cóaxjakkrukkru đyppsyekvi đyppsãginri chấttuet nữmdwv củttuea mìmbvznh nhưwpuv vậvqphy sao? Ngưwpuvơdgpni cóaxja biếsummt, vừuekxa rồojyki ngưwpuvơdgpni làhlqzm hếsummt thảkwkly, đyppskzzxu làhlqz đyppsiemky nàhlqzng tớbaqvi tửojyk vong hay khôkkrung. Đnrqcuekxng tưwpuvjjsjng rằumjmng ngưwpuvơdgpni làhlqzkkrung chújwcia, liềkzzxn cóaxja thểusbcginro tàhlqzn a?

Trong mắuekxt Câhebcu Ngọyekvc côkkrung chújwcia bùrrgdng lêybcln sámmvht khíjedm, ngọyekvc thủttuembvzm lònrqcng khôkkrung đyppsưwpuvxpxbc lạrrkai nắuekxm chuôkkrui kiếsummm.

Bốyekvn mắuekxt nhìmbvzn nhau, ámmvhnh mắuekxt Giang Trầumjmn thảkwkln nhiêybcln, đyppsámmvhy lònrqcng củttuea hắuekxn vôkkruwpuv, lạrrkai khôkkrung sợxpxb ámmvhnh mắuekxt sámmvht nhâhebcn củttuea Câhebcu Ngọyekvc côkkrung chújwcia.

– Tiểusbcu tửojyk, ta chẳyekvng cầumjmn biếsummt ngưwpuvơdgpni làhlqz ai, hôkkrum nay ngưwpuvơdgpni tổnjilng cộjedmng mắuekxng ta năbaqvm lầumjmn ngu ngốyekvc, mộjedmt lầumjmn nữmdwv nhâhebcn đyppsybcln. Ngưwpuvơdgpni nhớbaqv kỹwxdn cho ta, nữmdwv nhâhebcn đyppskzzxu làhlqz rấttuet mang thùrrgd.

– Giang Trầumjmn đyppsújwcing khôkkrung? Tiểusbcu Hầumjmu gia đyppsújwcing khôkkrung?


Bỗhmlbng nhiêybcln khóaxjae miệzutung Câhebcu Ngọyekvc lộjedm ra mộjedmt tia vui vẻmmvh cổnjil quámmvhi, phảkwklng phấttuet bắuekxt đyppsưwpuvxpxbc tay cầumjmm gìmbvz củttuea Giang Trầumjmn vậvqphy.

Giang Trầumjmn nhújwcin nhújwcin vai:

– Ta ngưwpuvpvini nàhlqzy cámmvhi gìmbvzmdwvng sợxpxb, lạrrkai khôkkrung sợxpxb bịdeam nữmdwv nhâhebcn uy hiếsummp. Tốyekvt rồojyki, hiệzutun tạrrkai ta muốyekvn hộjedmi chẩiemkn cho Chỉptot Nhưwpuvxpxbc côkkrung chújwcia, ởjjsj đyppsâhebcy khôkkrung chàhlqzo đyppsóaxjan ngưwpuvơdgpni.

– Khôkkrung chàhlqzo đyppsóaxjan ta? Dựuekxa vàhlqzo cámmvhi gìmbvz?

hebcu Ngọyekvc lạrrkai càhlqzng khôkkrung vui nóaxjai:

– Nơdgpni nàhlqzy làhlqz nhàhlqz củttuea ta?

– Cámmvhi gìmbvz? Đnrqcâhebcy làhlqzaxjai cho ta biếsummt, ngưwpuvơdgpni cònrqcn khôkkrung cóaxja xuấttuet giámmvh sao? Xin nhờpvin, ngưwpuvơdgpni bao nhiêybclu tuổnjili rồojyki a? Ngưwpuvơdgpni nhìmbvzn xem chấttuet nữmdwv củttuea ngưwpuvơdgpni khôkkrung sai biệzutut lắuekxm cóaxja thểusbc xuấttuet giámmvh rồojyki. Ngưwpuvơdgpni lạrrkai khôkkrung biếsummt xấttueu hổnjilaxjai đyppsâhebcy làhlqz nhàhlqz củttuea ngưwpuvơdgpni? Cóaxja hậvqphn gảkwkl nhưwpuv vậvqphy sao?

Nếsummu nhưwpuv khôkkrung phảkwkli câhebcn nhăbaqv́c đyppsếsummn bệzutunh tìmbvznh củttuea Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc, Câhebcu Ngọyekvc tuyệzutut đyppsyekvi sẽhamn chặiemkt Giang Trầumjmn, sau đyppsóaxjaumjmo thi thểusbc ra ngoàhlqzi cho chóaxja ăbaqvn.

Bởjjsji vìmbvz ámmvhnh mắuekxt hung dữmdwv kia củttuea nàhlqzng, đyppsumjmy đyppsttue cho thấttuey nàhlqzng giờpvin phújwcit nàhlqzy nghĩ gìmbvz.

– Đnrqcưwpuvxpxbc, tiểusbcu tửojyk, chújwcic mừuekxng ngưwpuvơdgpni, ngưwpuvơdgpni thàhlqznh côkkrung đyppsưwpuvxpxbc Bổnjiln côkkrung chújwcia nhớbaqv kỹwxdn. Lãginro nưwpuvơdgpnng vềkzzx đyppsôkkrủi quầumjmn ámmvho trưwpuvbaqvc. Nếsummu nhưwpuv ta phámmvht hiệzutun hộjedmi chẩiemkn cho Chỉptot Nhưwpuvxpxbc làhlqz âhebcm mưwpuvu, ngưwpuvơdgpni sẽhamn chếsummt vôkkrurrgdng thảkwklm.

Giang Trầumjmn khinh thưwpuvpvinng nóaxjai:

– Đnrqci nhanh lêybcln a! Thay quầumjmn ámmvho nhớbaqvumjmo màhlqzn, nếsummu khôkkrung sẽhamn dọyekva ngưwpuvpvini. Dùrrgd khôkkrung hùrrgd ngãginr ngưwpuvpvini, hùrrgd ngãginr a miêybclu a cẩiemku cũmdwvng khôkkrung đyppsújwcing.

– Đnrqcưwpuvxpxbc rồojyki, Giang Trầumjmn ca ca, côkkrukkru đyppsãginr đyppsi rồojyki! Ngưwpuvơdgpni cũmdwvng đyppsuekxng lờpvini nóaxjai ámmvhc đyppsjedmc a! Kỳokdd thậvqpht côkkrukkruhlqz ngưwpuvpvini rấttuet tốyekvt, hai ngưwpuvpvini cámmvhc ngưwpuvơdgpni hôkkrum nay nhấttuet đyppsdeamnh làhlqz lầumjmm rôkkrùi.


Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc cưwpuvpvini nóaxjai tựuekx nhiêybcln, lộjedm ra ngâhebcy thơdgpn rựuekxc rỡbudq. Nụlrluwpuvpvini nàhlqzy, đyppsusbc cho tâhebcm tìmbvznh củttuea Giang Trầumjmn thoámmvhng tốyekvt hơdgpnn rấttuet nhiềkzzxu, hắuekxn thậvqpht sựuekx bịdeam nữmdwv nhâhebcn kia làhlqzm tứlmktc hồojyk đyppsojyk rồojyki.

Nhữmdwvng cửojyk đyppsjedmng ngu ngốyekvc kia hắuekxn khôkkrung so đyppso, thếsumm nhưwpuvng màhlqz hắuekxn chịdeamu khôkkrung nổnjili làhlqz, nữmdwv nhâhebcn nàhlqzy mởjjsj miệzutung làhlqz mộjedmt câhebcu “Dêybclkkrùm”.

– Khôkkrung thểusbcwpuvjjsjng đyppsưwpuvxpxbc Giang Trầumjmn ta lạrrkai bịdeam mộjedmt nữmdwv nhâhebcn ngựuekxc to khôkkrung nãginro mắuekxng, ai!

yppswpuvbaqvi Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc dẫzgcjn đyppsưwpuvpvinng, Giang Trầumjmn đyppsi tớbaqvi tẩiemkm cung củttuea nàhlqzng, tớbaqvi tớbaqvi lui lui lưwpuvxpxbn mộjedmt vònrqcng.

– Giang Trầumjmn ca ca, thếsummhlqzo, chỗhmlb ta ởjjsjmdwvng khôkkrung tệzutu lắuekxm phảkwkli khôkkrung?

Giang Trầumjmn cưwpuvpvini nhạrrkat mộjedmt tiếsummng:

– Miễfjfsn cưwpuvbudqng khôkkrung cóaxja trởjjsj ngạrrkai, bấttuet quámmvh ngưwpuvơdgpni ởjjsj chỗhmlbhlqzy, lạrrkai rấttuet khôkkrung ổnjiln. Từuekx đyppsrrkai hoàhlqzn cảkwklnh, đyppsếsummn chi tiếsummt nhỏxfiq, đyppskzzxu đyppsiemky ngưwpuvơdgpni tớbaqvi vựuekxc sâhebcu tửojyk vong.

Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc hoa dung thấttuet sắuekxc:

– Giang Trầumjmn ca ca, ngưwpuvơdgpni đyppsuekxng dọyekva ta.

– Hậvqphu cung làhlqz thâhebcm cung đyppsrrkai việzutun, vốyekvn chíjedmnh làhlqz đyppsdeama phưwpuvơdgpnng âhebcm khíjedm cựuekxc thịdeamnh, màhlqz hậvqphu cung lâhebcm viêybcln nàhlqzy, thiếsummt kếsummkkrurrgdng đyppstqxop vàhlqzokddnh mịdeamch, khôkkrung cóaxjawpuvơdgpnng khíjedm lui tớbaqvi, dễfjfshlqzng hấttuep dẫzgcjn càhlqzng nhiềkzzxu âhebcm vậvqpht. Nếsummu nhưwpuv ngưwpuvơdgpni vừuekxa ra đyppspvini, khôkkrung tậvqphp võzxnj, khôkkrung ởjjsj chỗhmlbhlqzy, kỳokdd thậvqpht cùrrgdng thưwpuvpvinng nhâhebcn tuổnjili thọyekv khôkkrung sai biệzutut lắuekxm. Đnrqcámmvhng tiếsummc, ngưwpuvơdgpni thâhebcn ởjjsj nhàhlqz đyppsếsummwpuvơdgpnng.

– A? Giang Trầumjmn ca ca, ta bịdeam ngưwpuvơdgpni hùrrgdkkrùi. Chẳyekvng lẽhamn Chỉptot Nhưwpuvxpxbc thậvqpht sựuekx sốyekvng khôkkrung quámmvhwpuvpvini sámmvhu tuổnjili sao?

– Nếsummu nhưwpuv khôkkrung gặiemkp đyppsưwpuvxpxbc ta, cóaxja lẽhamnbaqvm nay ngưwpuvơdgpni cũmdwvng qua khôkkrung đyppsưwpuvxpxbc.

Giang Trầumjmn cũmdwvng khôkkrung phảkwkli nóaxjai chuyệzutun giậvqpht gâhebcn, lấttuey cámmvhi hoàhlqzn cảkwklnh nàhlqzy, trờpvini sinh làhlqz tụlrlu âhebcm chi đyppsdeama, Thámmvhi Âkrbxm chi sámmvht trong cơdgpn thểusbc khôkkrung nhanh phámmvht támmvhc mớbaqvi làhlqz lạrrka.


Khôkkrung đyppsusbc ýdeam tớbaqvi vẻmmvh mặiemkt lo lắuekxng củttuea Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc, Giang Trầumjmn đyppsi đyppsi bốyekvn phíjedma, lạrrkai ngẩiemkng đyppsumjmu nhìmbvzn, thỉptotnh thoảkwklng nhảkwkly đyppsếsummn trêybcln tưwpuvpvinng vâhebcy, trêybcln lầumjmu cámmvhc hếsummt nhìmbvzn đyppsôkkrung tớbaqvi nhìmbvzn tâhebcy mộjedmt chújwcit.

Đnrqcãginr qua mộjedmt hồojyki, mớbaqvi trởjjsj lạrrkai bêybcln cạrrkanh Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc, hỏxfiqi:

– Nếsummu nóaxjai, đyppsem hậvqphu cung đyppsrrkai việzutun nàhlqzy đyppsvqphp phámmvh, mộjedmt lầumjmn nữmdwva kiếsummn thiếsummt lạrrkai, phụlrluwpuvơdgpnng củttuea ngưwpuvơdgpni sẽhamn đyppsojykng ýdeam khôkkrung?

– Giang Trầumjmn ca ca, ngưwpuvơdgpni. . . ngưwpuvơdgpni nóaxjai giỡbudqn sao? Hậvqphu cung 3000 giai lệzutu, cũmdwvng khôkkrung phảkwkli mộjedmt ngưwpuvpvini Chỉptot Nhưwpuvxpxbc ởjjsj a.

– Nóaxjai nhưwpuv vậvqphy, cámmvhi phưwpuvơdgpnng ámmvhn nàhlqzy làhlqz khôkkrung thểusbc đyppsưwpuvxpxbc rồojyki?

– Khôkkrung đyppsưwpuvxpxbc, khôkkrung đyppsưwpuvxpxbc.

Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc nâhebcng bàhlqzn tay thon dàhlqzi nhỏxfiqumjmaxjai:

– Chỉptot Nhưwpuvxpxbc khôkkrung thểusbc bởjjsji vìmbvz bảkwkln thâhebcn mìmbvznh, màhlqzkwklnh hưwpuvjjsjng toàhlqzn bộjedm hậvqphu cung sinh hoạrrkat bìmbvznh thưwpuvpvinng a.

Tiểusbcu nha đyppsumjmu đyppsámmvhng thưwpuvơdgpnng lạrrkai khảkwkljedmnh, mìmbvznh sắuekxp chếsummt đyppsếsummn nơdgpni rôkkrùi, cònrqcn nghĩokdd lấttuey đyppsrrkai cụlrluc làhlqzm trọyekvng. Khôkkrung hổnjilhlqz vậvqpht hi sinh tiêybclu chuẩiemkn củttuea vưwpuvơdgpnng thấttuet.

– Vậvqphy cũmdwvng chỉptotaxja thểusbc chuyểusbcn ra ngoàhlqzi ởjjsjkkrùi. Hơdgpnn nữmdwva, càhlqzng sớbaqvm càhlqzng tốyekvt. Ngưwpuvơdgpni ởjjsjdgpni nàhlqzy nhiềkzzxu mộjedmt ngàhlqzy, làhlqz đyppsếsummn gầumjmn tửojyk vong mộjedmt bưwpuvbaqvc.

– Cámmvhi nàhlqzy cũmdwvng khôkkrung đyppsưwpuvxpxbc. Chỉptot Nhưwpuvxpxbc làhlqzkkrung chújwcia, khôkkrung cóaxja xuấttuet giámmvh, làhlqz khôkkrung thểusbc rờpvini cung ởjjsjybcln ngoàhlqzi.

Thanh âhebcm củttuea Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc thấttuep nhưwpuv muỗhmlbi kêybclu, nhưwpuv mộjedmt hàhlqzi tửojyk phạrrkam sai lầumjmm, cújwcii thấttuep đyppsumjmu khôkkrung dámmvhm nhìmbvzn Giang Trầumjmn.

Phảkwklng phấttuet, đyppsâhebcy hếsummt thảkwkly đyppskzzxu làhlqz lỗhmlbi củttuea nàhlqzng.


– Ta nóaxjai, rốyekvt cuộjedmc làhlqz nhữmdwvng quy củttuehlqzy trọyekvng yếsummu, hay làhlqzmmvhnh mạrrkang củttuea ngưwpuvơdgpni quan trọyekvng hơdgpnn?

Giang Trầumjmn cóaxja chút bóaxja tay rồojyki.

– Giang Trầumjmn ca ca, ngưwpuvơdgpni cònrqcn cóaxja biệzutun phámmvhp khámmvhc khôkkrung? Támmvhnh mạrrkang củttuea ta cùrrgdng quy củttue đyppskzzxu trọyekvng yếsummu a. Thếsumm nhưwpuvng màhlqz Chỉptot Nhưwpuvxpxbc sợxpxb phámmvh hủttuey quy củttue, làhlqzm cho ngưwpuvpvini khámmvhc khôkkrung vui.

– Ai? Ai dámmvhm khôkkrung vui? Đnrqcusbc lão tưwpuv̉ ngưwpuvơdgpni chéumjmm hắuekxn.

Giang Trầumjmn quámmvht.

Phốyekvc. . .

Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc bịdeam khẩiemku khíjedm nghiêybclm trang củttuea Giang Trầumjmn chọyekvc cưwpuvpvini.

– Giang Trầumjmn ca ca, ngưwpuvơdgpni thậvqpht thíjedmch nóaxjai giỡbudqn, cùrrgdng mộjedmt chỗhmlb ngưwpuvơdgpni, thậvqpht đyppsújwcing làhlqz thújwci vịdeamkkrurrgdng.

Nhẹtqxo nhàhlqzng ôkkrum cámmvhnh tay củttuea Giang Trầumjmn, tiểusbcu nha đyppsumjmu ngọyekvt ngàhlqzo cưwpuvpvini nóaxjai:

– Ta biếsummt Giang Trầumjmn ca ca nhấttuet đyppsdeamnh có thêybcl̉ nghĩokdd ra biệzutun phámmvhp càhlqzng tốyekvt.

Mộjedmt mùrrgdi thơdgpnm xửojyk nữmdwv nhàhlqzn nhạrrkat, ung dung truyềkzzxn vàhlqzo trong lỗhmlbmdwvi Giang Trầumjmn, làhlqzm cho nộjedmi tâhebcm Giang Trầumjmn khôkkrung khỏxfiqi cảkwklm khámmvhi tuổnjili trẻmmvh thậvqpht tốyekvt.

Lậvqphp tứlmktc cưwpuvpvini nóaxjai:

– Biệzutun phámmvhp làhlqzaxja, bấttuet quámmvh ngưwpuvơdgpni thậvqpht sựuekx khôkkrung thểusbc tu luyệzutun võzxnj đyppsrrkao nữmdwva. Ai, nữmdwv nhâhebcn ngu ngốyekvc kia, ngưwpuvơdgpni nóaxjai nàhlqzng làhlqzkkrukkru củttuea ngưwpuvơdgpni sao?

– Hìmbvzmbvz, ngưwpuvơdgpni lạrrkai mắuekxng côkkrukkrukkrùi.

Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc chớbaqvp chớbaqvp hai mắuekxt díjedm dỏxfiqm.

– Giang Trầumjmn ca ca, Chỉptot Nhưwpuvxpxbc vụlrlung trộjedmm nóaxjai cho ngưwpuvơdgpni biếsummt mộjedmt bíjedm mậvqpht. Ngưwpuvơdgpni khôkkrung thểusbc lạrrkai mắuekxng côkkrukkru ta a.

– Vìmbvzmmvhi gìmbvz? Nàhlqzng ngu ngốyekvc nhưwpuv vậvqphy, lạrrkai khôkkrung cho ngưwpuvpvini mắuekxng? Ta mắuekxng nàhlqzng, làhlqz đyppsusbchlqzng thôkkrung minh, thiệzutun lưwpuvơdgpnng mộjedmt chújwcit.

– Hìmbvzmbvz, côkkrukkru ta làhlqzkkrung chújwcia, nàhlqzng cònrqcn làhlqz Tiềkzzxm Long hộjedmi thửojyk đyppszutu nhấttuet phụlrlu trámmvhch. Ngưwpuvơdgpni khôkkrung phảkwkli muốyekvn tham gia Tiềkzzxm Long thi hộjedmi sao?

– Cámmvhi gìmbvz?

Giang Trầumjmn nghe xong lờpvini nàhlqzy, cảkwkl ngưwpuvpvini đyppskzzxu nhảkwkly dựuekxng.

– Loạrrkai sựuekxmbvznh nàhlqzy sao ngưwpuvơdgpni khôkkrung nóaxjai sớbaqvm?

– Cámmvhc ngưwpuvơdgpni vừuekxa rồojyki khôkkrung cho ta cơdgpn hộjedmi nóaxjai a.

Đnrqcôkkrung Phưwpuvơdgpnng Chỉptot Nhưwpuvxpxbc cóaxja chút ủttuey khuấttuet.

Giang Trầumjmn cóaxja chújwcit buồojykn bựuekxc, vừuekxa đyppsuekxc tộjedmi Đnrqchmlb Nhưwpuv Hảkwkli, cámmvhi kia cuốyekvi cùrrgdng chỉptothlqz nhịdeam đyppsưwpuvơdgpnng gia. Hôkkrum nay Câhebcu Ngọyekvc côkkrung chújwcia kia, dĩokdd nhiêybcln làhlqz ngưwpuvơdgpǹi đyppsưwpuv́ng đyppsâhebc̀u!

mmvhi Tiềkzzxm Long thi hộjedmi nàhlqzy. . .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.