Độc Tôn Tam Giới

Chương 30 : Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 2

    trước sau   
Bấwurst quásfqm coi nhưolsezupuizyzizyz, vậlqvhy cũhihlng nêqersn mắajpsng:

– Thâkvvpn làzupuizyzizyz? Cóeqkkizyzizyz đajpsnxqii đajpsãtlbyi chấwurst nữfqis củzdefa mìqxzsnh nhưolse vậlqvhy sao? Ngưolseơmtiji cóeqkk biếqsdft, vừzygya rồtdymi ngưolseơmtiji làzupum hếqsdft thảuscfy, đajpsbohuu làzupu đajpsltofy nàzupung tớuwiti tửuwit vong hay khôizyzng. Đeqkkzygyng tưolsebodzng rằqersng ngưolseơmtiji làzupuizyzng chútofua, liềbohun cóeqkk thểsqfytlbyo tàzupun a?

Trong mắajpst Câkvvpu Ngọwtqkc côizyzng chútofua bùaequng lêqersn sásfqmt khínxqi, ngọwtqkc thủzdefqxzsm lòscnqng khôizyzng đajpsưolsevyptc lạqxzsi nắajpsm chuôizyzi kiếqsdfm.

Bốnxqin mắajpst nhìqxzsn nhau, ásfqmnh mắajpst Giang Trầhvcqn thảuscfn nhiêqersn, đajpsásfqmy lòscnqng củzdefa hắajpsn vôizyzolse, lạqxzsi khôizyzng sợvypt ásfqmnh mắajpst sásfqmt nhâkvvpn củzdefa Câkvvpu Ngọwtqkc côizyzng chútofua.

– Tiểsqfyu tửuwit, ta chẳagizng cầhvcqn biếqsdft ngưolseơmtiji làzupu ai, hôizyzm nay ngưolseơmtiji tổhihlng cộsdpung mắajpsng ta năzdefm lầhvcqn ngu ngốnxqic, mộsdput lầhvcqn nữfqis nhâkvvpn đajpsqersn. Ngưolseơmtiji nhớuwit kỹzcyz cho ta, nữfqis nhâkvvpn đajpsbohuu làzupu rấwurst mang thùaequ.

– Giang Trầhvcqn đajpsútofung khôizyzng? Tiểsqfyu Hầhvcqu gia đajpsútofung khôizyzng?


Bỗfjykng nhiêqersn khóeqkke miệvhoqng Câkvvpu Ngọwtqkc lộsdpu ra mộsdput tia vui vẻbodz cổhihl quásfqmi, phảuscfng phấwurst bắajpst đajpsưolsevyptc tay cầhvcqm gìqxzs củzdefa Giang Trầhvcqn vậlqvhy.

Giang Trầhvcqn nhútofun nhútofun vai:

– Ta ngưolseoizvi nàzupuy cásfqmi gìqxzshihlng sợvypt, lạqxzsi khôizyzng sợvypt bịwgnd nữfqis nhâkvvpn uy hiếqsdfp. Tốnxqit rồtdymi, hiệvhoqn tạqxzsi ta muốnxqin hộsdpui chẩltofn cho Chỉqbzz Nhưolsevyptc côizyzng chútofua, ởbodz đajpsâkvvpy khôizyzng chàzupuo đajpsóeqkkn ngưolseơmtiji.

– Khôizyzng chàzupuo đajpsóeqkkn ta? Dựofzta vàzupuo cásfqmi gìqxzs?

kvvpu Ngọwtqkc lạqxzsi càzupung khôizyzng vui nóeqkki:

– Nơmtiji nàzupuy làzupu nhàzupu củzdefa ta?

– Cásfqmi gìqxzs? Đeqkkâkvvpy làzupueqkki cho ta biếqsdft, ngưolseơmtiji còscnqn khôizyzng cóeqkk xuấwurst giásfqm sao? Xin nhờoizv, ngưolseơmtiji bao nhiêqersu tuổhihli rồtdymi a? Ngưolseơmtiji nhìqxzsn xem chấwurst nữfqis củzdefa ngưolseơmtiji khôizyzng sai biệvhoqt lắajpsm cóeqkk thểsqfy xuấwurst giásfqm rồtdymi. Ngưolseơmtiji lạqxzsi khôizyzng biếqsdft xấwursu hổhihleqkki đajpsâkvvpy làzupu nhàzupu củzdefa ngưolseơmtiji? Cóeqkk hậlqvhn gảuscf nhưolse vậlqvhy sao?

Nếqsdfu nhưolse khôizyzng phảuscfi câkvvpn nhăzdef́c đajpsếqsdfn bệvhoqnh tìqxzsnh củzdefa Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc, Câkvvpu Ngọwtqkc tuyệvhoqt đajpsnxqii sẽkvvp chặeqkkt Giang Trầhvcqn, sau đajpsóeqkklamjo thi thểsqfy ra ngoàzupui cho chóeqkk ăzdefn.

Bởbodzi vìqxzs ásfqmnh mắajpst hung dữfqis kia củzdefa nàzupung, đajpshvcqy đajpszdef cho thấwursy nàzupung giờoizv phútofut nàzupuy nghĩ gìqxzs.

– Đeqkkưolsevyptc, tiểsqfyu tửuwit, chútofuc mừzygyng ngưolseơmtiji, ngưolseơmtiji thàzupunh côizyzng đajpsưolsevyptc Bổhihln côizyzng chútofua nhớuwit kỹzcyz. Lãtlbyo nưolseơmtijng vềbohu đajpsôizyz̉i quầhvcqn ásfqmo trưolseuwitc. Nếqsdfu nhưolse ta phásfqmt hiệvhoqn hộsdpui chẩltofn cho Chỉqbzz Nhưolsevyptc làzupu âkvvpm mưolseu, ngưolseơmtiji sẽkvvp chếqsdft vôizyzaequng thảuscfm.

Giang Trầhvcqn khinh thưolseoizvng nóeqkki:

– Đeqkki nhanh lêqersn a! Thay quầhvcqn ásfqmo nhớuwitlamjo màzupun, nếqsdfu khôizyzng sẽkvvp dọwtqka ngưolseoizvi. Dùaequ khôizyzng hùaequ ngãtlby ngưolseoizvi, hùaequ ngãtlby a miêqersu a cẩltofu cũhihlng khôizyzng đajpsútofung.

– Đeqkkưolsevyptc rồtdymi, Giang Trầhvcqn ca ca, côizyzizyz đajpsãtlby đajpsi rồtdymi! Ngưolseơmtiji cũhihlng đajpszygyng lờoizvi nóeqkki ásfqmc đajpssdpuc a! Kỳbohu thậlqvht côizyzizyzzupu ngưolseoizvi rấwurst tốnxqit, hai ngưolseoizvi cásfqmc ngưolseơmtiji hôizyzm nay nhấwurst đajpswgndnh làzupu lầhvcqm rôizyz̀i.


Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc cưolseoizvi nóeqkki tựofzt nhiêqersn, lộsdpu ra ngâkvvpy thơmtij rựofztc rỡhfdn. Nụpgrbolseoizvi nàzupuy, đajpssqfy cho tâkvvpm tìqxzsnh củzdefa Giang Trầhvcqn thoásfqmng tốnxqit hơmtijn rấwurst nhiềbohuu, hắajpsn thậlqvht sựofzt bịwgnd nữfqis nhâkvvpn kia làzupum tứwtqkc hồtdym đajpstdym rồtdymi.

Nhữfqisng cửuwit đajpssdpung ngu ngốnxqic kia hắajpsn khôizyzng so đajpso, thếqsdf nhưolseng màzupu hắajpsn chịwgndu khôizyzng nổhihli làzupu, nữfqis nhâkvvpn nàzupuy mởbodz miệvhoqng làzupu mộsdput câkvvpu “Dêqersizyz̀m”.

– Khôizyzng thểsqfyolsebodzng đajpsưolsevyptc Giang Trầhvcqn ta lạqxzsi bịwgnd mộsdput nữfqis nhâkvvpn ngựofztc to khôizyzng nãtlbyo mắajpsng, ai!

paydolseuwiti Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc dẫvyptn đajpsưolseoizvng, Giang Trầhvcqn đajpsi tớuwiti tẩltofm cung củzdefa nàzupung, tớuwiti tớuwiti lui lui lưolsevyptn mộsdput vòscnqng.

– Giang Trầhvcqn ca ca, thếqsdfzupuo, chỗfjyk ta ởbodzhihlng khôizyzng tệvhoq lắajpsm phảuscfi khôizyzng?

Giang Trầhvcqn cưolseoizvi nhạqxzst mộsdput tiếqsdfng:

– Miễbpzen cưolsehfdnng khôizyzng cóeqkk trởbodz ngạqxzsi, bấwurst quásfqm ngưolseơmtiji ởbodz chỗfjykzupuy, lạqxzsi rấwurst khôizyzng ổhihln. Từzygy đajpsqxzsi hoàzupun cảuscfnh, đajpsếqsdfn chi tiếqsdft nhỏtdhc, đajpsbohuu đajpsltofy ngưolseơmtiji tớuwiti vựofztc sâkvvpu tửuwit vong.

Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc hoa dung thấwurst sắajpsc:

– Giang Trầhvcqn ca ca, ngưolseơmtiji đajpszygyng dọwtqka ta.

– Hậlqvhu cung làzupu thâkvvpm cung đajpsqxzsi việvhoqn, vốnxqin chínxqinh làzupu đajpswgnda phưolseơmtijng âkvvpm khínxqi cựofztc thịwgndnh, màzupu hậlqvhu cung lâkvvpm viêqersn nàzupuy, thiếqsdft kếqsdfizyzaequng đajpsbohup vàzupusqfynh mịwgndch, khôizyzng cóeqkkolseơmtijng khínxqi lui tớuwiti, dễbpzezupung hấwursp dẫvyptn càzupung nhiềbohuu âkvvpm vậlqvht. Nếqsdfu nhưolse ngưolseơmtiji vừzygya ra đajpsoizvi, khôizyzng tậlqvhp võbohu, khôizyzng ởbodz chỗfjykzupuy, kỳbohu thậlqvht cùaequng thưolseoizvng nhâkvvpn tuổhihli thọwtqk khôizyzng sai biệvhoqt lắajpsm. Đeqkkásfqmng tiếqsdfc, ngưolseơmtiji thâkvvpn ởbodz nhàzupu đajpsếqsdfolseơmtijng.

– A? Giang Trầhvcqn ca ca, ta bịwgnd ngưolseơmtiji hùaequizyz̀i. Chẳagizng lẽkvvp Chỉqbzz Nhưolsevyptc thậlqvht sựofzt sốnxqing khôizyzng quásfqmolseoizvi sásfqmu tuổhihli sao?

– Nếqsdfu nhưolse khôizyzng gặeqkkp đajpsưolsevyptc ta, cóeqkk lẽkvvpzdefm nay ngưolseơmtiji cũhihlng qua khôizyzng đajpsưolsevyptc.

Giang Trầhvcqn cũhihlng khôizyzng phảuscfi nóeqkki chuyệvhoqn giậlqvht gâkvvpn, lấwursy cásfqmi hoàzupun cảuscfnh nàzupuy, trờoizvi sinh làzupu tụpgrb âkvvpm chi đajpswgnda, Thásfqmi Âzcyzm chi sásfqmt trong cơmtij thểsqfy khôizyzng nhanh phásfqmt tásfqmc mớuwiti làzupu lạqxzs.


Khôizyzng đajpssqfy ýycgm tớuwiti vẻbodz mặeqkkt lo lắajpsng củzdefa Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc, Giang Trầhvcqn đajpsi đajpsi bốnxqin phínxqia, lạqxzsi ngẩltofng đajpshvcqu nhìqxzsn, thỉqbzznh thoảuscfng nhảuscfy đajpsếqsdfn trêqersn tưolseoizvng vâkvvpy, trêqersn lầhvcqu cásfqmc hếqsdft nhìqxzsn đajpsôizyzng tớuwiti nhìqxzsn tâkvvpy mộsdput chútofut.

Đeqkkãtlby qua mộsdput hồtdymi, mớuwiti trởbodz lạqxzsi bêqersn cạqxzsnh Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc, hỏtdhci:

– Nếqsdfu nóeqkki, đajpsem hậlqvhu cung đajpsqxzsi việvhoqn nàzupuy đajpslqvhp phásfqm, mộsdput lầhvcqn nữfqisa kiếqsdfn thiếqsdft lạqxzsi, phụpgrbolseơmtijng củzdefa ngưolseơmtiji sẽkvvp đajpstdymng ýycgm khôizyzng?

– Giang Trầhvcqn ca ca, ngưolseơmtiji. . . ngưolseơmtiji nóeqkki giỡhfdnn sao? Hậlqvhu cung 3000 giai lệvhoq, cũhihlng khôizyzng phảuscfi mộsdput ngưolseoizvi Chỉqbzz Nhưolsevyptc ởbodz a.

– Nóeqkki nhưolse vậlqvhy, cásfqmi phưolseơmtijng ásfqmn nàzupuy làzupu khôizyzng thểsqfy đajpsưolsevyptc rồtdymi?

– Khôizyzng đajpsưolsevyptc, khôizyzng đajpsưolsevyptc.

Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc nâkvvpng bàzupun tay thon dàzupui nhỏtdhclamjeqkki:

– Chỉqbzz Nhưolsevyptc khôizyzng thểsqfy bởbodzi vìqxzs bảuscfn thâkvvpn mìqxzsnh, màzupuuscfnh hưolsebodzng toàzupun bộsdpu hậlqvhu cung sinh hoạqxzst bìqxzsnh thưolseoizvng a.

Tiểsqfyu nha đajpshvcqu đajpsásfqmng thưolseơmtijng lạqxzsi khảuscfnxqinh, mìqxzsnh sắajpsp chếqsdft đajpsếqsdfn nơmtiji rôizyz̀i, còscnqn nghĩsqfy lấwursy đajpsqxzsi cụpgrbc làzupum trọwtqkng. Khôizyzng hổhihlzupu vậlqvht hi sinh tiêqersu chuẩltofn củzdefa vưolseơmtijng thấwurst.

– Vậlqvhy cũhihlng chỉqbzzeqkk thểsqfy chuyểsqfyn ra ngoàzupui ởbodzizyz̀i. Hơmtijn nữfqisa, càzupung sớuwitm càzupung tốnxqit. Ngưolseơmtiji ởbodzmtiji nàzupuy nhiềbohuu mộsdput ngàzupuy, làzupu đajpsếqsdfn gầhvcqn tửuwit vong mộsdput bưolseuwitc.

– Cásfqmi nàzupuy cũhihlng khôizyzng đajpsưolsevyptc. Chỉqbzz Nhưolsevyptc làzupuizyzng chútofua, khôizyzng cóeqkk xuấwurst giásfqm, làzupu khôizyzng thểsqfy rờoizvi cung ởbodzqersn ngoàzupui.

Thanh âkvvpm củzdefa Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc thấwursp nhưolse muỗfjyki kêqersu, nhưolse mộsdput hàzupui tửuwit phạqxzsm sai lầhvcqm, cútofui thấwursp đajpshvcqu khôizyzng dásfqmm nhìqxzsn Giang Trầhvcqn.

Phảuscfng phấwurst, đajpsâkvvpy hếqsdft thảuscfy đajpsbohuu làzupu lỗfjyki củzdefa nàzupung.


– Ta nóeqkki, rốnxqit cuộsdpuc làzupu nhữfqisng quy củzdefzupuy trọwtqkng yếqsdfu, hay làzupusfqmnh mạqxzsng củzdefa ngưolseơmtiji quan trọwtqkng hơmtijn?

Giang Trầhvcqn cóeqkk chút bóeqkk tay rồtdymi.

– Giang Trầhvcqn ca ca, ngưolseơmtiji còscnqn cóeqkk biệvhoqn phásfqmp khásfqmc khôizyzng? Tásfqmnh mạqxzsng củzdefa ta cùaequng quy củzdef đajpsbohuu trọwtqkng yếqsdfu a. Thếqsdf nhưolseng màzupu Chỉqbzz Nhưolsevyptc sợvypt phásfqm hủzdefy quy củzdef, làzupum cho ngưolseoizvi khásfqmc khôizyzng vui.

– Ai? Ai dásfqmm khôizyzng vui? Đeqkksqfy lão tưolsẻ ngưolseơmtiji chélamjm hắajpsn.

Giang Trầhvcqn quásfqmt.

Phốnxqic. . .

Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc bịwgnd khẩltofu khínxqi nghiêqersm trang củzdefa Giang Trầhvcqn chọwtqkc cưolseoizvi.

– Giang Trầhvcqn ca ca, ngưolseơmtiji thậlqvht thínxqich nóeqkki giỡhfdnn, cùaequng mộsdput chỗfjyk ngưolseơmtiji, thậlqvht đajpsútofung làzupu thútofu vịwgndizyzaequng.

Nhẹbohu nhàzupung ôizyzm cásfqmnh tay củzdefa Giang Trầhvcqn, tiểsqfyu nha đajpshvcqu ngọwtqkt ngàzupuo cưolseoizvi nóeqkki:

– Ta biếqsdft Giang Trầhvcqn ca ca nhấwurst đajpswgndnh có thêqers̉ nghĩsqfy ra biệvhoqn phásfqmp càzupung tốnxqit.

Mộsdput mùaequi thơmtijm xửuwit nữfqis nhàzupun nhạqxzst, ung dung truyềbohun vàzupuo trong lỗfjykhihli Giang Trầhvcqn, làzupum cho nộsdpui tâkvvpm Giang Trầhvcqn khôizyzng khỏtdhci cảuscfm khásfqmi tuổhihli trẻbodz thậlqvht tốnxqit.

Lậlqvhp tứwtqkc cưolseoizvi nóeqkki:

– Biệvhoqn phásfqmp làzupueqkk, bấwurst quásfqm ngưolseơmtiji thậlqvht sựofzt khôizyzng thểsqfy tu luyệvhoqn võbohu đajpsqxzso nữfqisa. Ai, nữfqis nhâkvvpn ngu ngốnxqic kia, ngưolseơmtiji nóeqkki nàzupung làzupuizyzizyz củzdefa ngưolseơmtiji sao?

– Hìqxzsqxzs, ngưolseơmtiji lạqxzsi mắajpsng côizyzizyzizyz̀i.

Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc chớuwitp chớuwitp hai mắajpst dínxqi dỏtdhcm.

– Giang Trầhvcqn ca ca, Chỉqbzz Nhưolsevyptc vụpgrbng trộsdpum nóeqkki cho ngưolseơmtiji biếqsdft mộsdput bínxqi mậlqvht. Ngưolseơmtiji khôizyzng thểsqfy lạqxzsi mắajpsng côizyzizyz ta a.

– Vìqxzssfqmi gìqxzs? Nàzupung ngu ngốnxqic nhưolse vậlqvhy, lạqxzsi khôizyzng cho ngưolseoizvi mắajpsng? Ta mắajpsng nàzupung, làzupu đajpssqfyzupung thôizyzng minh, thiệvhoqn lưolseơmtijng mộsdput chútofut.

– Hìqxzsqxzs, côizyzizyz ta làzupuizyzng chútofua, nàzupung còscnqn làzupu Tiềbohum Long hộsdpui thửuwit đajpsvhoq nhấwurst phụpgrb trásfqmch. Ngưolseơmtiji khôizyzng phảuscfi muốnxqin tham gia Tiềbohum Long thi hộsdpui sao?

– Cásfqmi gìqxzs?

Giang Trầhvcqn nghe xong lờoizvi nàzupuy, cảuscf ngưolseoizvi đajpsbohuu nhảuscfy dựofztng.

– Loạqxzsi sựofztqxzsnh nàzupuy sao ngưolseơmtiji khôizyzng nóeqkki sớuwitm?

– Cásfqmc ngưolseơmtiji vừzygya rồtdymi khôizyzng cho ta cơmtij hộsdpui nóeqkki a.

Đeqkkôizyzng Phưolseơmtijng Chỉqbzz Nhưolsevyptc cóeqkk chút ủzdefy khuấwurst.

Giang Trầhvcqn cóeqkk chútofut buồtdymn bựofztc, vừzygya đajpsajpsc tộsdpui Đeqkkfjyk Nhưolse Hảuscfi, cásfqmi kia cuốnxqii cùaequng chỉqbzzzupu nhịwgnd đajpsưolseơmtijng gia. Hôizyzm nay Câkvvpu Ngọwtqkc côizyzng chútofua kia, dĩsqfy nhiêqersn làzupu ngưolseơmtij̀i đajpsưolséng đajpsâkvvp̀u!

sfqmi Tiềbohum Long thi hộsdpui nàzupuy. . .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.