Độc Tôn Tam Giới

Chương 3 : Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 1

    trước sau   
Chưmzbc hầpfsau chinh phạnhtgt quốrougc quâladvn, thốrougng khoáobuci làcnmo thốrougng khoáobuci, nhưmzbcng đrujvobucng ởiede trêzxkkn đrujvnhtgi thếuhvr đrujvếuhvrn xem, cơqzaz bảawibn làcnmo mộmecgt con đrujvưmzbcxaplng chếuhvrt. Đaxiwgughng nósynli trưmzbcbsvxc mắwhwht Giang Phong khôkbwmng phảawibi ởiedesynlnh đrujvzrlea củmzbca mìpfsanh.

clenubminh toáobucn tạnhtgi lãsynlnh đrujvzrlea củmzbca mìpfsanh, tíubminh toáobucn thốrougng binh trămzbcm vạnhtgn, dùclenng nộmecgi tìpfsanh chưmzbc hầpfsau đrujvrougi kháobucng toàcnmon bộmecgmzbcơqzazng Quốrougc, cáobuci kia khôkbwmng thểthes nghi ngờxaplcnmo thiêzxkku thâladvn lao đrujvpfsau vàcnmoo lửcolwa.

Giang Trầpfsan kiếuhvrp trưmzbcbsvxc làcnmo Thiêzxkkn Đaxiwếuhvr chi tửcolw, đrujvznlnc qua kinh đrujviểthesn, biếuhvrt rõtxuz đrujvnhtgo lýjoqk "quâladvn tửcolwobuco thùclen, mưmzbcxapli nămzbcm khôkbwmng muộmecgn", tựvdas nhiêzxkkn sẽiafc khôkbwmng đrujvthes cho phụizef thâladvn ởiede kiếuhvrp nàcnmoy đrujvi làcnmom loạnhtgi chuyệjqlnn ngu xuẩvdasn kia.

Kiếuhvrp trưmzbcbsvxc hắwhwhn làcnmo Thiêzxkkn Đaxiwếuhvr chi tửcolw, đrujvósynlcnmo đrujvúqjxvng vậqzazy.

Thếuhvr nhưmzbcng màcnmo thâladvn phậqzazn kiếuhvrp trưmzbcbsvxc, đrujvsprnt ởiedekbwmm nay lạnhtgi làcnmoobuci rắwhwhm!

Nếuhvru phụizef thâladvn Giang Phong làcnmom phảawibn, tổmnjd đrujvzrlea bịzrle pháobuc, thìpfsa trứobucng còcnmon cósynl thểthes nguyêzxkkn vẹblcen hay khôkbwmng? Giang Trầpfsan hắwhwhn thậqzazt vấqdrnt vảawib đrujvoạnhtgt xáobuc chuyêzxkk̉n sinh, cũglzyng khôkbwmng muốrougn vừgugha tỉbnvnnh lạnhtgi liềrzutn ngẻrujvo.


Cho nêzxkkn, chứobucng kiếuhvrn phụizef thâladvn tùcleny thờxapli cósynlqjxvc đrujvmecgng giếuhvrt ra vưmzbcơqzazng đrujvôkbwm, Giang Trầpfsan nhịzrlen khôkbwmng đrujvưmzbcladvc "Âuhvrn" mộmecgt tiếuhvrng, pháobuct ra mộmecgt tiếuhvrng vang đrujvthes cho cảawib ngưmzbcxapli Giang Phong muốrougn hósynla đrujváobuc.

Giang Phong xáobucc thựvdasc cảawib ngưmzbcxapli đrujvrzutu hósynla đrujváobuckbwm̀i, con mắwhwht gắwhwht gao nhìpfsan chằhzrpm chằhzrpm vàcnmoo Giang Trầpfsan nằhzrpm trong quan tàcnmoi, lửcolwa giậqzazn lậqzazp tứobucc hósynla thàcnmonh tìpfsanh thưmzbcơqzazng nồcnmong đrujvqzazm.

pfsanh thưmzbcơqzazng củmzbca cha nhưmzbcqjxvi, Giang Phong cơqzaz hồcnmocnmo nhàcnmoo đrujvpfsau vềrzut phíubmia trưmzbcbsvxc, mộmecgt pháobuct bắwhwht đrujvưmzbcladvc tay Giang Trầpfsan:

- Trầpfsan Nhi, ngưmzbcơqzazi. . . Ngưmzbcơqzazi khôkbwmng chếuhvrt?

mzbcơqzazng mặsprnt làcnmo khuôkbwmn mặsprnt xa lạnhtg, nhưmzbcng phầpfsan tìpfsanh thưmzbcơqzazng nàcnmoy, kiếuhvrp trưmzbcbsvxc kiếuhvrp nầpfsay lạnhtgi khôkbwmng sai biệjqlnt, đrujvthes cho Giang Trầpfsan cảawibm thấqdrny cựvdasc kỳdlws quen thuộmecgc.

- Phụizef thâladvn, liêzxkkn lụizefy ngưmzbcơqzazi rồcnmoi.

Giờxapl khắwhwhc nàcnmoy, Giang Phong hoàcnmon toàcnmon đrujvwhwhm chìpfsam trong vui sưmzbcbsvxng áobuci tửcolw mấqdrnt màcnmo đrujvưmzbcladvc lạnhtgi, đrujvâladvu thèrxthm nghĩtgwh tớbsvxi cáobuci gìpfsa nữfpoja?

- Hồcnmo đrujvcnmo! Ngưmzbcơqzazi làcnmo nhi tửcolw củmzbca Giang Phong ta, sao cósynl thểthessynli liêzxkkn lụizefy? Trầpfsan Nhi, ngưmzbcơqzazi khôkbwmng chếuhvrt hếuhvrt thảawiby thuậqzazn tiệjqlnn! Phósynlng cáobuci rắwhwhm thìpfsacnmom sao? Con gáobuci Đaxiwôkbwmng Phưmzbcơqzazng Lộmecgc hắwhwhn bịzrle bệjqlnnh bấqdrnt trịzrle, tếuhvr thiêzxkkn thìpfsasynlpfsaclenng? Nếuhvru nhưmzbc tếuhvr thiêzxkkn cósynl thểthes hếuhvrt bệjqlnnh bấqdrnt trịzrle, sao còcnmon muốrougn thầpfsay thuốrougc làcnmom gìpfsa?

- Nósynli sau, mệjqlnnh củmzbca con gáobuci Đaxiwôkbwmng Phưmzbcơqzazng Lộmecgc hắwhwhn làcnmo mệjqlnnh? Nhi tửcolw Giang Phong ta khôkbwmng phảawibi mệjqlnnh sao? Hắwhwhn vìpfsa con gáobuci bệjqlnnh tếuhvr thiêzxkkn, con củmzbca ta khôkbwmng cẩvdasn thậqzazn thảawibobuci rắwhwhm, liềrzutn muốrougn trưmzbcladvng đrujváobucnh chếuhvrt sao?

Giang Phong mộmecgt bụizefng oáobucn khíubmi, ởiede trưmzbcbsvxc mặsprnt nhi tửcolwcnmong khôkbwmng chúqjxvt nàcnmoo che dấqdrnu. Đaxiwrougi vớbsvxi Đaxiwôkbwmng Phưmzbcơqzazng Quốrougc chủmzbc, cũglzyng gọznlni thẳbnvnng kỳdlws danh.

Nhìpfsan ra, Giang Hãsynln Hầpfsau nàcnmoy thậqzazt sựvdas nổmnjdi giậqzazn. Giang Trầpfsan rấqdrnt khẳbnvnng đrujvzrlenh, nếuhvru nhưmzbc Giang Trầpfsan hắwhwhn thậqzazt chếuhvrt rồcnmoi, Giang Phong nàcnmoy nhấqdrnt đrujvzrlenh sẽiafc phảawibn.

Đaxiwâladvy làcnmo mộmecgt ngưmzbcxapli vìpfsa nhi tửcolw, chuyệjqlnn gìpfsaglzyng dáobucm làcnmom.

- Cósynl phụizef thâladvn nhưmzbc vậqzazy, thậqzazt sựvdascnmo khôkbwmng tệjqln.
Trong nộmecgi tâladvm Giang Trầpfsan đrujvrougi vớbsvxi phụizef thâladvn nàcnmoy ấqdrnn tưmzbcladvng tốrougt, lạnhtgi tămzbcng tiếuhvrn khôkbwmng íubmit.

- Trầpfsan Nhi, ngưmzbcơqzazi đrujvgughng sợladv. Ngưmzbcơqzazi đrujvãsynl tỉbnvnnh lạnhtgi, chỉbnvn cầpfsan vi phụizefcnmon mộmecgt hơqzazi, tuyệjqlnt sẽiafc khôkbwmng cho ngưmzbcơqzazi ămzbcn nửcolwa đrujviểthesm thiệjqlnt thòcnmoi. Ta liềrzutn đrujvi liêzxkkn lạnhtgc nhữfpojng chưmzbc hầpfsau quen biếuhvrt, cùclenng nhau thưmzbcladvng thưmzbc, đrujvthes cho Đaxiwôkbwmng Phưmzbcơqzazng Lộmecgc hắwhwhn xáobuc nhữfpojng tộmecgi danh báobuct nháobuco kia.

qzaz bẩvdasn tếuhvr đrujvàcnmon, giưmzbcơqzazng oai Tháobucnh Đaxiwiệjqlnn, khinh nhờxapln Thầpfsan linh, pháobucmzbc Tếuhvr Thiêzxkkn Đaxiwnhtgi Đaxiwiểthesn!

Mộmecgt đrujváobucm tộmecgi danh nàcnmoy khôkbwmng đrujvi, dùclen Giang Trầpfsan chếuhvrt màcnmo phụizefc sinh, chuyệjqlnn nàcnmoy phiềrzutn toáobuci cũglzyng sẽiafc liêzxkkn tụizefc khôkbwmng ngừgughng.

Giang Trầpfsan cũglzyng biếuhvrt, ngàcnmoy sau muốrougn ởiede Đaxiwôkbwmng Phưmzbcơqzazng Vưmzbcơqzazng Quốrougc lămzbcn lộmecgn, liềrzutn khôkbwmng thểthesmzbcng cõtxuzng tộmecgi danh, bằhzrpng khôkbwmng thìpfsa đrujvi đrujvếuhvrn chỗpfsacnmoo cũglzyng làcnmo đrujvnhtgi phiềrzutn toáobuci.

- Phụizef thâladvn, trừgugh tộmecgi danh cũglzyng khôkbwmng vộmecgi. Hiệjqlnn tạnhtgi Đaxiwôkbwmng Phưmzbcơqzazng gia hắwhwhn đrujvang dưmzbcbsvxi cơqzazn thịzrlenh nộmecg. Qua vài ngày nưmzbc̃a, chờxapl hắwhwhn hếuhvrt giậqzazn mộmecgt tíubmi, lạnhtgi đrujvi cũglzyng khôkbwmng muộmecgn. Ta bịzrle hắwhwhn đrujváobucnh mộmecgt lầpfsan, hắwhwhn cũglzyng khôkbwmng thểthes khôkbwmng muốrougn mặsprnt quốrougc quâladvn, lạnhtgi kéihlfo ta đrujvi đrujváobucnh mộmecgt lầpfsan nữfpoja a?

Muốrougn nósynli ứobucng đrujvrougi cụizefc diệjqlnn trưmzbcbsvxc mắwhwht nàcnmoy, Giang Trầpfsan cósynl rấqdrnt nhiềrzutu loạnhtgi biệjqlnn pháobucp.

Bấqdrnt quáobuc Giang Trầpfsan cũglzyng khôkbwmng nósynlng nảawiby, hắwhwhn cầpfsan thờxapli gian đrujvếuhvrn thíubmich ứobucng thâladvn phậqzazn nàcnmoy, cũglzyng cầpfsan thờxapli gian đrujvếuhvrn quen thuộmecgc bộmecg thâladvn thểthescnmoy.

Giang Phong đrujvang muốrougn mởiede miệjqlnng nósynli cáobuci gìpfsa, bỗpfsang nhiêzxkkn bêzxkkn tai hơqzazi đrujvmecgng mộmecgt chúqjxvt, thấqdrnp giọznlnng nósynli:

- Trầpfsan Nhi, ngưmzbcơqzazi trưmzbcbsvxc nằhzrpm xuốrougng, cósynl ngưmzbcxapli đrujvếuhvrn.

Giang Trầpfsan bấqdrnt đrujvwhwhc dĩtgwh, hắwhwhn chếuhvrt màcnmo phụizefc sinh quáobuc đrujvmecgt nhiêzxkkn, đrujvthes ngưmzbcxapli trôkbwmng thấqdrny, đrujvâladvy chíubminh làcnmo thiêzxkkn đrujvnhtgi tin tứobucc. Phụizef thâladvn nósynli nhưmzbc vậqzazy, hiểthesn nhiêzxkkn làcnmo đrujvthes cho hắwhwhn tiếuhvrp tụizefc giảawib chếuhvrt.

Đaxiwưmzbcladvc rồcnmoi, cósynl quan tàcnmoi yểthesm hộmecg, giảawib chếuhvrt quảawib thựvdasc làcnmo chuyệjqlnn đrujvơqzazn giảawibn nhấqdrnt thếuhvr giớbsvxi rôkbwm̀i.

- Trầpfsan ca, ngưmzbcơqzazi chếuhvrt thậqzazt oan.


Tiếuhvrng bưmzbcbsvxc châladvn còcnmon cáobucch rấqdrnt xa, nhưmzbcng tiếuhvrng kêzxkku khósynlc lạnhtgi xuyêzxkkn thấqdrnu rấqdrnt mạnhtgnh.

mzbcơqzazng theo tiếuhvrng kêzxkku khósynlc, tiếuhvrng bưmzbcbsvxc châladvn lămzbcn đrujvôkbwmng đrujvôkbwmng đrujvôkbwmng mớbsvxi khôkbwmng ngừgughng tớbsvxi gầpfsan.

obucc thựvdasc làcnmomzbcn a.

Ngưmzbcxapli đrujvếuhvrn nàcnmoy, nósynli hắwhwhn làcnmo ngưmzbcxapli, còcnmon khôkbwmng bằhzrpng nósynli làcnmo viêzxkkn thịzrlet sẽiafc phùclen hợladvp. Têzxkkn mậqzazp mạnhtgp nàcnmoy, ngang dọznlnc cơqzaz hồcnmocnmo đrujvcnmong dạnhtgng. Toàcnmon bộmecgobucng ngưmzbcxapli bàcnmoy biệjqlnn ra vòcnmong tròcnmon rấqdrnt hoàcnmon mỹoflt, hìpfsanh thàcnmonh mộmecgt viêzxkkn thịzrlet nhụizefc cảawibm mưmzbcxapli phầpfsan.

Đaxiwrougi vớbsvxi dáobucng ngưmzbcxapli thểthes trọznlnng nàcnmoy, Bàcnmon tửcolw luôkbwmn luôkbwmn khôkbwmng cho làcnmo nhụizefc, ngưmzbcladvc lạnhtgi còcnmon cảawibm thấqdrny quang vinh. Hắwhwhn từgughng tuyêzxkkn bốroug, ởiede trong mộmecgt trămzbcm lẻrujvobucm lộmecg chưmzbc hầpfsau truyềrzutn nhâladvn, hắwhwhn lòcnmong son dạnhtg sắwhwht khôkbwmng coi làcnmo thứobuc nhấqdrnt, thiêzxkkn phúqjxvcnmoi tìpfsanh khôkbwmng coi làcnmo thứobuc nhấqdrnt, nhưmzbcng muốrougn nósynli trọznlnng tảawibi thứobuc nhấqdrnt, vậqzazy làcnmo ai cũglzyng đrujvoạnhtgt khôkbwmng đrujvi.

Mộmecgt ngưmzbcxapli cósynl thểthescnmoi thàcnmonh nhưmzbc vậqzazy đrujvãsynl khôkbwmng dễgdog, thậqzazp phầpfsan hiếuhvrm thấqdrny, nhưmzbcng cha củmzbca hắwhwhn, lạnhtgi cho hắwhwhn mộmecgt cáobuci danh tựvdas kỳdlws lạnhtgqzazn, gọznlni làcnmo Tuyêzxkkn Hiêzxkkn, mộmecgt cáobuci têzxkkn nữfpoj nhâladvn vịzrlemzbcxapli phầpfsan.

Đaxiwhzrpng sau Bàcnmon tửcolw, còcnmon đrujvi theo hai thiếuhvru niêzxkkn niêzxkkn kỷmckc khôkbwmng sai biệjqlnt lắwhwhm, nguyêzxkkn mộmecgt đrujváobucm thầpfsan sắwhwhc cựvdasc kỳdlws bi ai, hiểthesn nhiêzxkkn đrujvrzutu làcnmo đrujvếuhvrn tếuhvr đrujviệjqlnn Giang Trầpfsan.

cnmon tửcolw mộmecgt ngựvdasa đrujvi đrujvpfsau, chen đrujvếuhvrn bêzxkkn cạnhtgnh quan tàcnmoi. Dùclenng tôkbwmn vịzrle củmzbca hắwhwhn, láobucch vàcnmoo nhưmzbc vậqzazy, ngưmzbcxapli phíubmia sau cơqzaz bảawibn làcnmo gom gósynlp khôkbwmng đrujvếuhvrn, chỉbnvnsynl thểthes đrujvobucng phíubmia sau.

cnmon tửcolw mộmecgt bêzxkkn lau nưmzbcbsvxc mắwhwht, mộmecgt bêzxkkn từgugh trong lòcnmong ngựvdasc khôkbwmng ngừgughng đrujvàcnmoo lấqdrny đrujvcnmo vậqzazt đrujvi ra. Hưmzbcbsvxng trong chậqzazu đrujvcnmong đrujvrougt tiềrzutn giấqdrny néihlfm.

- Trầpfsan ca, đrujvâladvy làcnmo tranh minh hoạnhtg ngưmzbcơqzazi thíubmich nhấqdrnt《 Nhụizefc Bồcnmo Đaxiwcnmon 》, trưmzbcbsvxc kia làcnmo ta tàcnmong tưmzbc, khôkbwmng cósynl cho ngưmzbcơqzazi mưmzbcladvn xem. Lầpfsan nàcnmoy ngưmzbcơqzazi đrujvi, đrujvjqln đrujvjqln ta khôkbwmng cósynl ngưmzbcxapli đrujvcnmong đrujvnhtgo, giữfpoj lạnhtgi cáobuci đrujvcnmo chơqzazi nàcnmoy còcnmon cósynl ýjoqkpfsa? Lấqdrny nósynl đrujvrougt cho ngưmzbcơqzazi, ngưmzbcơqzazi ởiedemzbcbsvxi khôkbwmng cósynl việjqlnc gìpfsasynl thểthes nhìpfsan xem. Nhớbsvxtxuz, đrujvgughng keo kiệjqlnt nhưmzbc ta, chia xẻrujvqzaźi làcnmomzbcơqzazng đrujvnhtgo a.

- Còcnmon cósynl, nơqzazi nàcnmoy làcnmo mộmecgt vạnhtgn lưmzbcladvng ngâladvn phiếuhvru. Lầpfsan trưmzbcbsvxc đrujvjqln đrujvjqln ta khôkbwmng cósynl quảawibn tốrougt nửcolwa ngưmzbcxapli dưmzbcbsvxi, lạnhtgi đrujvthes cho đrujvpfsau nhỏrldc chỉbnvn huy đrujvpfsau to, sáobuct thưmzbcơqzazng cưmzbcbsvxp còcnmo, ai ngờxapl khôkbwmng cẩvdasn thậqzazn côkbwmmzbcơqzazng kia mang bầpfsau. Việjqlnc nàcnmoy nếuhvru đrujvthes cho phụizef thâladvn ta biếuhvrt rõtxuz, tạnhtgi chỗpfsasynl thểthes đrujváobucnh chếuhvrt ta, cuốrougi cùclenng vẫrmvyn làcnmo Trầpfsan ca ngưmzbcơqzazi cầpfsam mộmecgt vạnhtgn lưmzbcladvng giúqjxvp ta dọznlnn dẹblcep. Mộmecgt vạnhtgn lưmzbcladvng nàcnmoy mộmecgt mựvdasc khôkbwmng kịzrlep trảawib lạnhtgi ngưmzbcơqzazi. . .

cnmon tửcolw mộmecgt thanh nưmzbcbsvxc mũglzyi mộmecgt thanh nưmzbcbsvxc mắwhwht, càcnmong khósynlc càcnmong thưmzbcơqzazng tâladvm, đrujvrougt hếuhvrt đrujvcnmo vậqzazt xong, vâladṿy mà nằhzrpm rạnhtgp trêzxkkn mặsprnt đrujvqdrnt, khôkbwmng ngừgughng nệjqlnn đrujvqdrnt, muốrougn bao nhiêzxkku đrujvau lòcnmong cósynl bấqdrny nhiêzxkku đrujvau lòcnmong a.

Giang Trầpfsan yêzxkkn tâladvm thoảawibi máobuci nằhzrpm ởiede trong quan tàcnmoi, khôkbwmng rêzxkkn mộmecgt tiếuhvrng. Hắwhwhn cũglzyng muốrougn mưmzbcladvn cơqzaz hộmecgi nàcnmoy quan sáobuct biểthesu hiệjqlnn củmzbca bằhzrpng hữfpoju mộmecgt chúqjxvt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.