Độc Tôn Tam Giới

Chương 298 : Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 1

    trước sau   
Thờmicui đhynniểddwlm Lăykmqng Thiêshapn Lýhcalsjbkng Đjfmdiềvrnbn Thiệgvbju hỏkkgyi, Giang Trầhynnn ngay cảvtoc con mắxyfdt cũlotang nhắxyfdm, loạtrhii biểddwlu lộhynn khôrlvung thètdhnm đhynnddwl ýhcal kia, còyomfn kéyomfm ởnnsq trêshapn mặhynnt khắxyfdc lêshapn năykmqm chữngjj… liêshapn quan gìhzik tớnnsqi ta rôrlvùi.

vwic sau đhynnóujmkvwicng dẫdydjn Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgb ra, toàvwicn trưxyfdmicung tấngjjt cảvtoc mọhiffi ngưxyfdmicui mậhlupt thiếhifft chúxbgb ýhcal, cảvtoc đhynnálzmcm đhynnvrnbu muốehapn lộhynn thâshapn thủqfzg, tuy Giang Trầhynnn kia cũlotang chúxbgb ýhcal thoálzmcng mộhynnt phálzmct, nhưxyfdng từdzxs bộhynn dạtrhing nhạtrhit nhẽddwlo kia, phảvtocng phấngjjt sựvmgmhziknh Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgbvwicy, căykmqn bảvtocn đhynnvrnb khôrlvung nổhiffi hứhcalng thúxbgb củqfzga hắxyfdn.

Nếhiffu nhưxyfd khôrlvung phảvtoci Hàvwicn Tiêshapn Khálzmcch cuốehapi cùsjbkng ra quan đhynniểddwlm quálzmc mứhcalc hiếhiffm thấngjjy, dẫdydjn tớnnsqi Giang Trầhynnn nhịnzjon khôrlvung đhynnưxyfdwkjgc cưxyfdmicui ra tiếhiffng, chỉvmgm sợwkjg Giang Trầhynnn nàvwicy căykmqn bảvtocn sẽddwl khôrlvung mởnnsq miệgvbjng.

Trảvtoci qua Đjfmdan Phi phầhynnn tíhynnch nhưxyfd vậhlupy, nếhiffu nhưxyfdujmki Giang Trầhynnn làvwic trang, vậhlupy thiếhiffu niêshapn nàvwicy hàvwicnh đhynnhynnng, cũlotang khôrlvung trálzmcnh khỏkkgyi quálzmc tốehapt.

sjbk sao Đjfmdan Phi cảvtocm thấngjjy, Giang Trầhynnn khôrlvung phảvtoci trang, chỉvmgm sợwkjg thậhlupt sựvmgm đhynnehapi vớnnsqi Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgbujmk chúxbgbt hiêshap̉u rõ.

Íhifft nhấngjjt, Giang Trầhynnn hắxyfdn khôrlvung cóujmk tiếhiffn lêshapn xem xéyomft, liềvrnbn biếhifft rõbpai Phưxyfdwkjgng Giao nàvwicy làvwicrlvung, lạtrhii đhynnlzmcn đhynnưxyfdwkjgc thờmicui gian khoảvtocng ba mưxyfdơuvbmi năykmqm, tin tứhcalc nàvwicy, ngoạtrhii giớnnsqi làvwic tuyệgvbjt đhynnehapi khôrlvung biếhifft.


Đjfmdan Phi khôrlvung tin, mộhynnt thiếhiffu niêshapn, thuậhlupn miệgvbjng biêshapn mộhynnt câshapu, cóujmk thểddwl đhynnlzmcn đhynnúxbgbng.

Ngưxyfdwkjgc lạtrhii làvwic Giang Trầhynnn, thấngjjy Diệgvbjp Dung cùsjbkng Diệgvbjp Đjfmdtrhii ngưxyfdơuvbmi tớnnsqi ta đhynni đhynnálzmcnh võbpai mồkkgym, cũlotang mấngjjt đhynni hứhcalng thúxbgb, duỗhynni lưxyfdng mộhynnt cálzmci, đhynnehapi vớnnsqi Đjfmdan Phi nóujmki:

- Mỹjrkr nữngjj, ta chỉvmgmvwic thuậhlupn miệgvbjng nóujmki, cálzmcc ngưxyfdơuvbmi cóujmk thểddwl nghe xong bỏkkgy qua. Ai cảvtocm thấngjjy ta nóujmki vớnnsq vẩkwmzn, ta hoan nghêshapnh cálzmcc ngưxyfdơuvbmi cầhynnm chứhcalng cứhcal chuẩkwmzn xálzmcc hơuvbmn đhynnếhiffn đhynnálzmcnh mặhynnt ta. Nếhiffu nhưxyfd khôrlvung cóujmk chứhcalng cớnnsq, thìhzik đhynndzxsng lảvtoci nhảvtoci, nghe rấngjjt phiềvrnbn.

Đjfmdan Phi đhynnehapi vớnnsqi Diệgvbjp Đjfmdtrhii biểddwlu hiệgvbjn, cũlotang cảvtocm thấngjjy thấngjjt vọhiffng.

vwicng nhưxyfdnnsqng màvwicy, thảvtocn nhiêshapn nóujmki:

- Hai ngưxyfdmicui cálzmcc ngưxyfdơuvbmi, muốehapn cãettri nhau, ra khỏkkgyi đhynnâshapy, đhynnếhiffn đhynnưxyfdmicung lớnnsqn nhao nhao, đhynnddwl cho dâshapn chúxbgbng vưxyfdơuvbmng đhynnôrlvu nhìhzikn xem, vưxyfdơuvbmng tửlota củqfzga bọhiffn hắxyfdn còyomfn thểddwl thốehapng gìhzik nữngjja.

Diệgvbjp Dung cưxyfdmicui khổhiff, khom ngưxyfdmicui nóujmki:

- Đjfmdan Phi tỷtial, tiểddwlu đhynngvbj gầhynnn đhynnâshapy chúxbgb ýhcal khắxyfdc chếhiff, bấngjjt đhynnxyfdc dĩdbap ta muốehapn khắxyfdc chếhiff, bọhiffn hắxyfdn lạtrhii hùsjbkng hổhiff dọhiffa ngưxyfdmicui.

Diệgvbjp Đjfmdtrhii trálzmcch mắxyfdng:

- Diệgvbjp Dung, ngưxyfdơuvbmi cũlotang đhynndzxsng trang ngưxyfdmicui vôrlvu tộhynni.

Sắxyfdc mặhynnt Đjfmdan Phi trầhynnm xuốehapng:

- Cálzmcc ngưxyfdơuvbmi cóujmk xong hay khôrlvung?

Đjfmddzxsng nhìhzikn bọhiffn họhiffvwicxyfdơuvbmng tửlota, nhưxyfdng ởnnsq trưxyfdnnsqc mặhynnt Đjfmdan Phi, bọhiffn hắxyfdn còyomfn khôrlvung cóujmk tiềvrnbn vốehapn giưxyfdơuvbmng oai. Hai ngưxyfdmicui đhynnvrnbu ngoan ngoãettrn câshapm miệgvbjng, nhưxyfdng álzmcnh mắxyfdt lẫdydjn nhau, lạtrhii tràvwicn đhynnhynny mùsjbki thuốehapc súxbgbng.


Đjfmdan Phi ngọhiffc diệgvbjn sinh giậhlupn, khôrlvung vui nhìhzikn hai ngưxyfdmicui, quay ngưxyfdmicui đhynni đhynnếhiffn bêshapn ngưxyfdmicui lãettro gia tửlota. Sựvmgmhziknh phálzmct triểddwln đhynnếhiffn mộhynnt bưxyfdnnsqc nàvwicy, nàvwicng chỉvmgmujmk thểddwl xin chỉvmgm thịnzjo củqfzga lãettro gia tửlotarlvùi.

ettro gia tửlota mộhynnt mựvmgmc ngồkkgyi đhynnóujmk nhắxyfdm mắxyfdt, trêshapn thựvmgmc tếhiff vẫdydjn dùsjbkng thầhynnn thứhcalc quan sálzmct.

Đjfmdan Phi đhynni tớnnsqi, lãettro gia tửlota đhynnhynnt nhiêshapn đhynnhcalng dậhlupy, đhynnehapi vớnnsqi Giang Trầhynnn nóujmki:

- Tiểddwlu huynh đhynngvbj, ngưxyfdơuvbmi nóujmki Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgbvwicy, làvwic suy nghĩdbap vềvrnbhziknh yêshapu? Nhưxyfd vậhlupy, chuyệgvbjn nàvwicy cóujmk nghiêshapm trọhiffng hay khôrlvung?

Giang Trầhynnn khôrlvung phảvtoci loạtrhii ngưxyfdmicui ra vẻjlkp ta đhynnâshapy, lãettro gia tửlotashapn tiếhiffng hỏkkgyi, hắxyfdn tựvmgm nhiêshapn khôrlvung thểddwlvwicy tưxyfd thálzmci gìhzik, dùsjbk sao, luậhlupn thâshapn phậhlupn ởnnsq kiếhiffp nàvwicy, hắxyfdn thậhlupt sựvmgmvwicettrn bốehapi.

- Lãettro gia tửlota, ngưxyfdơuvbmi nóujmki khôrlvung sai, thựvmgmc sựvmgm rấngjjt nghiêshapm trọhiffng. Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgb khôrlvung thểddwl so vớnnsqi nhâshapn loạtrhii. Dưxyfdơuvbmng khíhynn trong cơuvbm thểddwlujmk, càvwicng ngàvwicy càvwicng vưxyfdwkjgng, nguyêshapn nhâshapn làvwic do dưxyfdơuvbmng khíhynn khôrlvung tiếhifft, cứhcal thếhiffettri, sẽddwlvwicm cho Dưxyfdơuvbmng Hỏkkgya phâshapn thâshapn, tổhiffn thưxyfdơuvbmng linh mạtrhich, nghiêshapm trọhiffng hơuvbmn, còyomfn cóujmk thểddwl bạtrhio thểddwl bỏkkgyhziknh. Hiệgvbjn tạtrhii nóujmkuvbmm nưxyfdnnsqc khôrlvung vàvwico, bệgvbjnh trạtrhing vẫdydjn chỉvmgmvwicuvbm bộhynn, chờmicu thậhlupt sựvmgm nghiêshapm trọhiffng, ngưxyfdơuvbmi liềvrnbn khôrlvung cóujmklzmcch nàvwico!

- Đjfmdâshapy làvwic bệgvbjnh trạtrhing sơuvbm bộhynn?

ettro gia tửlota cảvtoc đhynnmicui gặhynnp qua bao nhiêshapu chuyệgvbjn lạtrhi, giờmicu khắxyfdc nàvwicy, Giang Trầhynnn thuyếhifft phálzmcp, lạtrhii mớnnsqi lạtrhirlvusjbkng.

Giang Trầhynnn gậhlupt gậhlupt đhynnhynnu:

- Tiếhiffp qua mấngjjy thálzmcng, ngàvwici thấngjjy nóujmk thậhlupt sựvmgm phálzmct tálzmcc, sẽddwl đhynnálzmcng sợwkjg đhynnếhiffn cỡxbgbvwico. Bấngjjt quálzmcsjbkng thựvmgmc lựvmgmc củqfzga lãettro gia tửlota, có lẽ éyomfp đhynnưxyfdwkjgc nóujmk.

ettro gia tửlotaxyfdmicui khổhiff, đhynnâshapy chíhynnnh làvwic tọhiffa kỵgvbjshapm phúxbgbc củqfzga mìhziknh, álzmcp chếhiff? Lãettro gia tửlota thậhlupt khôrlvung muốehapn álzmcp nóujmk, thầhynnm nghĩdbap chữngjja tốehapt nóujmk, đhynndzxsng cóujmk lạtrhii giằvmgmng co.

- Tiểddwlu huynh đhynngvbj cao kiếhiffn, hoàvwicn toàvwicn chíhynnnh xálzmcc đhynnddwl cho lãettro phu cảvtocm giálzmcc mớnnsqi mẻjlkp. Nhưxyfdng khôrlvung biếhifft tiểddwlu huynh đhynngvbjxyfd thừdzxsa phưxyfdơuvbmng nàvwico? Lạtrhii làvwicm sao biếhifft Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgbvwicy?

Toàvwicn trưxyfdmicung, mỗhynni mộhynnt cái đhynnvrnbu híhynnt mộhynnt hơuvbmi lãettrnh khíhynn.


ettro gia tửlota thâshapn phậhlupn hạtrhing gìhzik? Vâshap̣y mà dùsjbkng khẩkwmzu khíhynn chiêshapu hiềvrnbn đhynnãettri sĩdbap, dùsjbkng thálzmci đhynnhynn ôrlvun hòyomfa nhưxyfd thếhiff, hỏkkgyi thăykmqm Giang Trầhynnn, lạtrhii cùsjbkng Giang Trầhynnn dùsjbkng huynh đhynngvbjxyfdơuvbmng xứhcalng!

lzmci nàvwicy... Đjfmdâshapy quảvtoc thựvmgmc làvwic phálzmc vỡxbgb nhậhlupn thứhcalc củqfzga tấngjjt cảvtoc mọhiffi ngưxyfdmicui a!

Trong lúxbgbc nhấngjjt thờmicui, ngay cảvtoc Đjfmdtrhii vưxyfdơuvbmng tửlota Diệgvbjp Đjfmdtrhii, cũlotang cóujmk chúxbgbt nhưxyfd lọhifft vàvwico sưxyfdơuvbmng mùsjbk. Đjfmdkkgyng thờmicui trong nộhynni tâshapm ghen ghéyomft nổhiffi giậhlupn, mộhynnt cảvtocm giálzmcc biệgvbjt khuấngjjt xôrlvung lêshapn, muốehapn lậhlupp tứhcalc phálzmct tiếhifft ra, rồkkgyi lạtrhii hếhifft lầhynnn nàvwicy tớnnsqi lầhynnn khálzmcc khôrlvung chỗhynn phálzmct tiếhifft.

Hắxyfdn phálzmct tiếhifft nhưxyfd thếhiffvwico? Đjfmdehapi vớnnsqi Đjfmdan Phi phálzmct giậhlupn? Hay làvwic vung sắxyfdc mặhynnt cho lãettro gia tửlota?

Hắxyfdn khôrlvung cóujmkxyfdlzmcch nàvwicy, cũlotang khôrlvung cóujmk can đhynnvtocm nàvwicy. Lui mộhynnt vạtrhin bưxyfdnnsqc nóujmki, hắxyfdn cóujmk can đhynnvtocm nàvwicy, thếhiff nhưxyfdng màvwic ngưxyfdmicui ta căykmqn bảvtocn khôrlvung thètdhnm đhynnddwl ýhcal hắxyfdn a.

Đjfmdtrhii vưxyfdơuvbmng tửlota thìhzik sao? Ởuvbm trong mắxyfdt Diệgvbjp thálzmci phóujmk, mấngjjy đhynnmicui quốehapc quâshapn cũlotang trảvtoci qua rôrlvùi, hálzmc sẽddwl đhynnddwl ýhcal mộhynnt vưxyfdơuvbmng tửlota ngay cảvtoc Thálzmci tửlotalotang khôrlvung phảvtoci?

Giang Trầhynnn cưxyfdmicui ha ha nóujmki:

- Lãettro gia tửlota, bọhiffn ngưxyfdmicui Đjfmdtrhii vưxyfdơuvbmng tửlotaujmk mộhynnt đhynniểddwlm nóujmki đhynnúxbgbng, ta chíhynnnh làvwic mộhynnt hưxyfdơuvbmng dãettr thôrlvun phu đhynnếhiffn từdzxs Đjfmdôrlvung Phưxyfdơuvbmng Vưxyfdơuvbmng Quốehapc. Khôrlvung tồkkgyn tạtrhii sưxyfd thừdzxsa gìhzik, chỉvmgmvwic khi còyomfn béyomf vậhlupn khíhynn tốehapt, gặhynnp đhynnưxyfdwkjgc mộhynnt kỳjrkr dịnzjo chi nhâshapn, ởnnsq chung đhynnưxyfdwkjgc hơuvbmn nửlotaa năykmqm, chúxbgbng ta nhưxyfd bạtrhin vong niêshapn, vừdzxsa làvwic thầhynny vừdzxsa làvwic bạtrhin, bìhziknh thưxyfdmicung nghe hắxyfdn nóujmki chuyệgvbjn phiếhiffm, nêshapn cũlotang biếhifft chúxbgbt íhynnt. Thuyếhifft phálzmcp Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgbvwicy, làvwic từdzxs trong miệgvbjng tiềvrnbn bốehapi kia nghe tớnnsqi.

Giang Trầhynnn tựvmgmujmk mộhynnt bộhynnhynn do thoálzmci thálzmcc, đhynnehapi vớnnsqi Phíhynn Huyềvrnbn Phíhynnettro đhynnhynnu nóujmki nhưxyfd vậhlupy, đhynnehapi vớnnsqi Diệgvbjp thálzmci phóujmk Diệgvbjp lãettro gia tửlota, tựvmgm nhiêshapn cũlotang làvwic mộhynnt bộhynn thuyếhifft phálzmcp nàvwicy.

sjbk sao ởnnsq trêshapn ngưxyfdmicui hắxyfdn cóujmk sựvmgmhziknh giảvtoci thíhynnch khôrlvung thôrlvung, vậhlupy giao cho kỳjrkr nhâshapn thầhynnn bíhynn kia đhynni.

sjbk sao thiêshapn hạtrhi to lớnnsqn, loạtrhii kỳjrkr nhâshapn thầhynnn bíhynnvwicy ai cũlotang chưxyfda từdzxsng thấngjjy qua, ai cũlotang khôrlvung cálzmcch nàvwico chứhcalng minh hắxyfdn khôrlvung tồkkgyn tạtrhii.

ettro gia tửlotavwic rộhynnng rãettri chi nhâshapn, nghĩdbap tớnnsqi nghĩdbap lui, ngưxyfdwkjgc lạtrhii khôrlvung thấngjjy Giang Trầhynnn nóujmki cóujmklzmci gìhzik khôrlvung ổhiffn.

sjbk sao, mộhynnt chưxyfd hầhynnu đhynngvbj tửlota củqfzga Đjfmdôrlvung Phưxyfdơuvbmng Vưxyfdơuvbmng Quốehapc, muốehapn nóujmki cóujmkxyfd thừdzxsa gìhzik đhynnhynnc biệgvbjt hơuvbmn ngưxyfdmicui, cálzmco mưxyfdwkjgn oai hùsjbkm, ai cũlotang khôrlvung cálzmcch nàvwico tin a.

uvbmn nữngjja, trong 16 nưxyfdnnsqc quanh thâshapn, cũlotang khôrlvung cóujmk khảvtocykmqng tồkkgyn tạtrhii sưxyfd thừdzxsa cưxyfdmicung đhynntrhii nhưxyfd vậhlupy, ngay cảvtochynn mậhlupt củqfzga Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgblotang rõbpai nhưxyfdyomfng bàvwicn tay.

Thựvmgmc lựvmgmc Diệgvbjp Trọhiffng Lâshapu cưxyfdmicung đhynntrhii, lúxbgbc tuổhiffi còyomfn trẻjlkpxyfdu lạtrhic qua rấngjjt nhiềvrnbu đhynnnzjoa phưxyfdơuvbmng. Đjfmdehapi vớnnsqi thựvmgmc lựvmgmc tổhiffng hợwkjgp củqfzga quanh thâshapn 16 quốehapc, làvwic rấngjjt rõbpaivwicng.

Bảvtoco Thụekaprlvung, loạtrhii tôrlvung môrlvun sốehap mộhynnt sốehap hai trong liêshapn minh 16 nưxyfdnnsqc nàvwicy, cũlotang khôrlvung khảvtocykmqng biếhifft rõbpai Phưxyfdwkjgng Giao thúxbgbujmk Thưxyfdwkjgng Cổhiff huyếhifft mạtrhich.

Trêshapn thựvmgmc tếhiff, trong nhálzmcy mắxyfdt Giang Trầhynnn nóujmki ra Thưxyfdwkjgng Cổhiff huyếhifft mạtrhich đhynnóujmk, lãettro gia tửlota đhynnãettr tin.

xbgbc ấngjjy trong nộhynni tâshapm lãettro gia tửlota, liềvrnbn khôrlvung hiểddwlu sinh ra mộhynnt tia kíhynnch đhynnhynnng. Chỉvmgmvwic, hắxyfdn rốehapt cuộhynnc làvwic tồkkgyn tạtrhii giàvwicvwic thàvwicnh tinh.

Tựvmgm nhiêshapn sẽddwl khôrlvung bởnnsqi vìhzik mộhynnt thiếhiffu niêshapn nóujmki mấngjjy câshapu, liềvrnbn khóujmk dằvmgmn nổhiffi nhảvtocy ra cầhynnu chỉvmgm giálzmco.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.