Độc Tôn Tam Giới

Chương 297 : Giang Trần ra tay 2

    trước sau   
- Cágkvyi gìhdku?

Đamgaan Phi vôajkf ývhoc thứzqnsc hỏdfxni.

- Rấqywut đchisơpoqbn giảdjhtn, nópyia suy nghĩpsau vềbsjlhdkunh yêgnrvu rôajkf̀i.

Giang Trầhkmpn cưjhekirapi ha ha.

Đamgaan Phi đchisdfxn bừrcpdng cảdjht mặkwjwt:

- Giang Trầhkmpn, ngưjhekơpoqbi nópyiai hưjheku nópyiai vưjhekdfxnn.


Giang Trầhkmpn nghiêgnrvm mặkwjwt nópyiai:

- Thếbyzf gian sinh linh, Ârjqtm Dưjhekơpoqbng giao phốmuiti, chíulkgnh làsllf tựjhek nhiêgnrvn chi lý, nhưjhek thếbyzfsllfo sẽulkgpyiai hưjheku nópyiai vưjhekdfxnn?

Thấqywuy Giang Trầhkmpn nópyiai nghiêgnrvm trang, Đamgaan Phi đchisdfxn mặkwjwt, nhưjhekng vẫldven hỏdfxni:

- Ngưjhekơpoqbi nópyiai nópyia... nópyiagkvyi cágkvyi gìhdku kia.... Tạkphjm thờirapi coi nhưjhek ngưjhekơpoqbi đchisúpnrgng, thếbyzf nhưjhekng màsllfhdkugkvyi gìhdku trưjheksllfc kia khôajkfng cópyia? Đamgajloyt nhiêgnrvn... nópyiagkvyi kia…

- Đamgahkmpn a! Ta nópyiai nópyia đchiskphji khágkvyi ba mưjhekơpoqbi năfraim, chẳtjbdng lẽulkgsllfpyiai vôajkf íulkgch sao? Nhâamgan loạkphji chúpnrgng ta mưjhekirapi ba mưjhekirapi bốmuitn tuổlqixi phágkvyt dụldvec, bắqywut đchishkmpu hiểhkmpu đchisưjhekdfxnc chuyệvrion nam nữipmu. Phưjhekdfxnng Giao thúpnrgsllfy đchishkmpn đchisjloyn mộjloyt chúpnrgt, phágkvyt dụldvec kỳrjqt đchisbsjlu làsllf chuyệvrion sau 30 tuổlqixi. Trưjheksllfc kia khôajkfng cópyia, đchisópyiasllfpyiakpstn nhỏdfxn, hôajkfm nay phágkvyt dụldvec rôajkf̀i, bắqywut đchishkmpu suy nghĩpsau lung tung. Hiểhkmpu chưjheka?

Nữipmu tửgefbsllfo phópyiang nhưjhek Đamgaan Phi, cũtxmzng bịxoli Giang Trầhkmpn nópyiai mâamgay đchisdfxn đchishkmpy mặkwjwt. Khôajkfng biếbyzft tạkphji làsllfm sao, nghe Giang Trầhkmpn kếbyzft luậgnrvn, cópyia chúpnrgt giốmuitng nhưjhekpyiai bậgnrvy, thếbyzf nhưjhekng màsllfsllfng lạkphji khôajkfng khỏdfxni tin bảdjhty tágkvym phầhkmpn.

Khôajkfng thểhkmp khôajkfng nópyiai, Giang Trầhkmpn nópyiai, quảdjht thựjhekc làsllf nghe rợdfxnn cảdjht ngưjhekirapi.

ilyc đchisâamgay nhữipmung con dòkpstng chágkvyu giốmuitng kia, tágkvym chíulkgn phầhkmpn mưjhekirapi đchisbsjlu khôajkfng tin, cảdjhtm thấqywuy Giang Trầhkmpn nópyiai bậgnrvy. Bấqywut quágkvy coi nhưjheksllfpyiai bậgnrvy, bọjbxmn hắqywun cũtxmzng rấqywut bộjloyi phụldvec dũtxmzng khíulkg củgoxva Giang Trầhkmpn.

Phảdjhti biếbyzft rằbjkqng, ởpqmepnrgc nàsllfy nópyiai bậgnrvy, phong hiểhkmpm rấqywut lớsllfn a. Ngồncchi ởpqme kia, làsllfjhekơpoqbng Quốmuitc Bấqywut Hủgoxv Phong Bi Diệvriop Trọjbxmng Lâamgau Diệvriop thágkvyi phópyia a.

poqbn nữipmua, Giang Trầhkmpn nàsllfy nópyiai, nếbyzfu làsllfpyiai bậgnrvy, khôajkfng thểhkmp nghi ngờirapsllfajkfng khai trêgnrvu chọjbxmc Đamgaan Phi tỷhkmp, nếbyzfu cuốmuiti cùgwying nhấqywut đchishkmp cho Đamgaan Phi biếbyzft rõpjlv Giang Trầhkmpn nópyiai bậgnrvy, Giang Trầhkmpn nàsllfy tấqywut nhiêgnrvn sẽulkg chếbyzft rấqywut khópyia coi.

Ngưjhekirapi nàsllfo khôajkfng biếbyzft, coi nhưjheksllf nhữipmung vưjhekơpoqbng tửgefbjhekơpoqbng thấqywut kia, ởpqme trưjheksllfc mặkwjwt Đamgaan Phi, cũtxmzng khôajkfng dágkvym mởpqme miệvriong ngảdjht ngớsllfn, bằbjkqng khôajkfng màsllfpyiai, Đamgaan Phi sẽulkg mặkwjwt lạkphjnh tưjhekơpoqbng đchismuiti.

Diệvriop Dung thấqywuy Giang Trầhkmpn nópyiai chậgnrvm rãdjhti, trong lòkpstng làsllf nửgefba vui nửgefba buồncchn. Hắqywun cũtxmzng biếbyzft, Giang Trầhkmpn nàsllfy, nhiềbsjlu lầhkmpn cópyiasllfnh đchisjloyng kinh ngưjhekirapi. Nhưjhekng mỗgkvyi mộjloyt lầhkmpn, đchisbsjlu tuyệvriot đchismuiti sẽulkg khôajkfng bắqywun têgnrvn khôajkfng đchisíulkgch.

Vui chíulkgnh làsllf Giang Trầhkmpn xuấqywut thủgoxv, lo làsllf nếbyzfu nhưjhek lầhkmpn nàsllfy Giang Trầhkmpn làsllfm sai, hậgnrvu quảdjht sẽulkgajkfgwying nghiêgnrvm trọjbxmng.


Tuy Diệvriop thágkvyi phópyia sẽulkg khôajkfng giậgnrvn ra mặkwjwt, nhưjhekng Đamgaan Phi tỷhkmp chỉtudq sợdfxn sau nàsllfy sẽulkg khôajkfng cho hắqywun sắqywuc mặkwjwt tốmuitt.

Diệvriop Dung chỉtudqpyia thểhkmppqme trong nộjloyi tâamgam cầhkmpu nguyệvrion:

- Giang Trầhkmpn a, ngưjhekơpoqbi ngàsllfn vạkphjn lầhkmpn đchisrcpdng đchisgnrvp phágkvy. Màsllf thôajkfi, Giang Trầhkmpn làsllf ta mờirapi đchisếbyzfn, nếbyzfu Diệvriop Dung ta khôajkfng tin hắqywun, ai còkpstn tíulkgn nhiệvriom hắqywun? Dùgwying ngưjhekirapi thìhdku khôajkfng nghi ngưjhekirapi, nghi ngưjhekirapi thìhdku khôajkfng dùgwying ngưjhekirapi. Nếbyzfu nhưjhek Diệvriop Dung ta lậgnrvp chíulkg cạkphjnh tranh Thágkvyi tửgefb vịxoli, liềbsjln phảdjhti cópyia đchisjloyjhekdfxnng củgoxva mộjloyt thágkvyi tửgefb quốmuitc gia. Ta ởpqme phưjhekơpoqbng diệvrion nàsllfo, câamgát bưjhekơpoqb́c đchisbsjlu khôajkfng bằbjkqng Diệvriop Đamgakphji, nếbyzfu nhưjhek ngay cảdjht đchisdjhtm lưjhekdfxnng mạkphjo hiểhkmpm cũtxmzng khôajkfng bằbjkqng Diệvriop Đamgakphji, còkpstn lấqywuy cágkvyi gìhdkugwying hắqywun cạkphjnh tranh?

Diệvriop Dung cũtxmzng làsllf ngưjhekirapi quyếbyzft đchisgkvyn, chíulkgnh nhưjhek thờirapi đchisiểhkmpm lầhkmpn thứzqns nhấqywut hắqywun mờirapi chàsllfo Giang Trầhkmpn nópyiai, hắqywun vàsllf Giang Trầhkmpn, đchisbsjlu làsllfsllfng giấqywuu trong cágkvyt.

Hắqywun cảdjhtm thấqywuy, mìhdkunh cùgwying Giang Trầhkmpn làsllf ngưjhekirapi mộjloyt đchisưjhekirapng, nhấqywut đchisxolinh sẽulkg trổlqix hếbyzft tàsllfi năfraing, bao trùgwyim trêgnrvn tấqywut cảdjht.

Cho nêgnrvn, hắqywun quyếbyzft đchisxolinh, đchiságkvynh bạkphjc, đchisem tiềbsjln đchiskwjwt cưjhekdfxnc ágkvyp ởpqme trêgnrvn ngưjhekirapi Giang Trầhkmpn.

pnrgc trưjheksllfc Diệvriop Đamgakphji bịxoli Giang Trầhkmpn trágkvych cứzqns, dùgwying Đamgakphji vưjhekơpoqbng tửgefbajkfn sưjhek nhưjhek hắqywun, nộjloyi tâamgam tựjhek nhiêgnrvn cảdjhtm thấqywuy phi thưjhekirapng sỉtudq nhụldvec, giờirap phúpnrgt nàsllfy thấqywuy Giang Trầhkmpn chậgnrvm rãdjhti nópyiai, nghe nhưjhek thếbyzfsllfo cũtxmzng giốmuitng nhưjhek biêgnrvn chuyệvrion.

Diệvriop Đamgakphji biếbyzft rõpjlv, lúpnrgc nàsllfy, đchisúpnrgng làsllfpoqb hộjloyi ra tay đchisdjhtulkgch đchismuiti thủgoxv.

Hắqywun tiếbyzfn lêgnrvn mộjloyt bưjheksllfc, quágkvyt:

- Giang Trầhkmpn, Đamgaan Phi tỷhkmpsllf tuyệvriot đchiskphji giai nhâamgan, ngưjhekơpoqbi đchisrcpdng vộjloyi ởpqme trưjheksllfc mặkwjwt nàsllfng nópyiai bậgnrvy! Ngưjhekơpoqbi nơpoqbi nàsllfo làsllf chẩkwjwn đchisgkvyn bệvrionh, quảdjht thựjhekc làsllf đchisùgwyia nghịxolich lưjheku manh! Thốmuiti khôajkfng biếbyzft xấqywuu hổlqix!

Diệvriop Đamgakphji nhưjhek giữipmuhdkun Đamgaan Phi, bộjloygkvyng quâamgan tửgefb nhẹtdiv nhàsllfng.

Lạkphji chắqywup tay, đchismuiti vớsllfi Đamgaan Phi nópyiai:

- Đamgaan Phi tỷhkmp, kẻzbgasllfy làsllf đchisvrio tửgefb mộjloyt tiểhkmpu chưjhek hầhkmpu củgoxva Đamgaôajkfng Phưjhekơpoqbng Vưjhekơpoqbng Quốmuitc, làsllfjhekơpoqbng dãdjht thôajkfn phu, hắqywun ởpqme đchisâamgau hiểhkmpu đchisưjhekdfxnc Linh thúpnrg chi đchiskphjo? Tiểhkmpu tửgefbsllfy nhanh mồncchm nhanh miệvriong, hágkvy miệvriong nópyiai bậgnrvy, Đamgaan Phi tỷhkmp khôajkfng nêgnrvn mắqywuc lừrcpda.


Luậgnrvt Vôajkf Kỵncchtxmzng hágkvyt đchisvriom nópyiai:

- Đamgaúng, tiểhkmpu tửgefbsllfy ngoạkphji trừrcpd biếbyzft ăfrain nópyiai ra, căfrain bảdjhtn khôajkfng cópyia bổlqixn sựjhek châamgan thậgnrvt gìhdku.

Tam vưjhekơpoqbng tửgefb Diệvriop Tranh cũtxmzng thởpqmesllfi:

- Khôajkfng thểhkmpjhekpqmeng đchisưjhekdfxnc đchisưjhekirapng đchisưjhekirapng Thiêgnrvn Quếbyzfjhekơpoqbng Quốmuitc chúpnrgng ta, con dòkpstng chágkvyu giốmuitng mọjbxmc lêgnrvn san ságkvyt nhưjhek rừrcpdng, cao nhâamgan vôajkf sốmuit, lạkphji nghe mộjloyt kẻzbga nhàsllf quêgnrvpyiai hưjheku nópyiai vưjhekdfxnn.

Diệvriop Đamgakphji đchisưjhekdfxnc nhiềbsjlu ngưjhekirapi lêgnrvn tiếbyzfng ủgoxvng hộjloy nhưjhek vậgnrvy, càsllfng làsllf lựjhekc lưjhekdfxnng mưjhekirapi phầhkmpn, lờirapi lẽulkg chíulkgnh nghĩpsaua quágkvyt:

- Lãdjhto Tứzqns, nếbyzfu nhưjhek ngưjhekơpoqbi còkpstn muốmuitn thểhkmp diệvrion vưjhekơpoqbng thấqywut, còkpstn khôajkfng bảdjhto hưjhekơpoqbng dãdjht thôajkfn phu kia im ngay. Nópyiai bậgnrvy nhưjhek thếbyzf, khinh nhờirapn Đamgaan Phi tỷhkmp, ngưjhekơpoqbi cópyia rắqywup tâamgam gìhdku?

gkvyi mũtxmz thậgnrvt lớsllfn, trựjhekc tiếbyzfp khấqywuu trừrcpd qua.

Khinh nhờirapn Đamgaan Phi tỷhkmp, cágkvyi tộjloyi danh nàsllfy, đchisgoxv đchishkmp cho hiệvrion trưjhekirapng, nguyêgnrvn mộjloyt đchiságkvym đchismuiti vớsllfi Giang Trầhkmpn sinh ra tâamgam lývhocgwying chung mốmuiti thùgwyi.

Phảdjhti biếbyzft rằbjkqng, nhữipmung ngưjhekirapi tuổlqixi trẻzbgasllfy, tágkvym chíulkgn phầhkmpn mưjhekirapi, hoặkwjwc nhiềbsjlu hoặkwjwc íulkgt đchisbsjlu đchismuiti vớsllfi Đamgaan Phi cópyia mộjloyt cách nghĩ vi diệvriou, Đamgaan Phi cao nhãdjht xinh đchistdivp, vui vẻzbgasllfo phópyiang, vẫldven làsllf Nữipmu Thầhkmpn trong lòkpstng bọjbxmn chúpnrgng.

gnrvn ngoàsllfi tuyệvriot mỹcuti, khíulkg chấqywut cao nhãdjht, lạkphji làsllf đchisvrio tửgefb đchisưjhekdfxnc Diệvriop thágkvyi phópyia sủgoxvng ágkvyi nhấqywut, bấqywut luậgnrvn từrcpdpyiac đchisjloysllfo đchisếbyzfn xem, Đamgaan Phi đchisbsjlu làsllf Nữipmu Thầhkmpn hoàsllfn mỹcuti.

Diệvriop Dung bịxoli Diệvriop Đamgakphji chèamgan ézbgap, cũtxmzng khôajkfng vui nópyiai:

- Đamgakphji vưjhekơpoqbng tửgefb, ta kíulkgnh ngưjhekơpoqbi làsllf huynh trưjhekpqmeng, vẫldven đchismuiti vớsllfi ngưjhekơpoqbi chèamgan ézbgap bảdjhto trìhdku thágkvyi đchisjloy dễlqixsllfng tha thứzqns. Ngưjhekơpoqbi nópyiai Giang Trầhkmpn nópyiai bậgnrvy, vậgnrvy ta hỏdfxni ngưjhekơpoqbi, ngưjhekơpoqbi cópyia chứzqnsng cớsllfhdku bảdjhto hắqywun nópyiai bậgnrvy? Ngưjhekirapi ngưjhekơpoqbi mờirapi đchisếbyzfn khôajkfng đchisưjhekdfxnc, chẳtjbdng lẽulkg khôajkfng cho phézbgap ngưjhekirapi ta mờirapi đchisếbyzfn lêgnrvn tiếbyzfng?

- Chứzqnsng cớsllf? Hắqywun nópyiai nhữipmung lờirapi nópyiai hoang đchisưjhekirapng kia, chẳtjbdng lẽulkgkpstn câamgàn chứzqnsng cớsllf đchisếbyzfn đchisdjht đchisdjhto?

Diệvriop Đamgakphji cưjhekirapi lạkphjnh, cảdjhtm thấqywuy Diệvriop Dung nàsllfy đchishkmpu ópyiac cópyia phảdjhti bịxoli cửgefba kẹtdivp hay khôajkfng?

- Khôajkfng cópyia chứzqnsng cớsllf, ngưjhekơpoqbi làsllf ngậgnrvm mágkvyu phun ngưjhekirapi rồncchi?

Diệvriop Dung cũtxmzng khôajkfng chúpnrgt nàsllfo lui. Hắqywun biếbyzft, mộjloyt khi mìhdkunh lui, vậgnrvy đchisirapi nàsllfy hắqywun chẳtjbdng khágkvyc nàsllfo bịxoli Đamgakphji vưjhekơpoqbng tửgefb đchiságkvynh ngãdjht, khôajkfng còkpstn cópyia bấqywut luậgnrvn khảdjhtfraing xoay ngưjhekirapi.

Trágkvyi lạkphji, nếbyzfu nhưjhekpnrgc nàsllfy chốmuitng đchisqwse, thậgnrvm chíulkg lậgnrvt bàsllfn, tấqywut sẽulkg đchishkmp cho Diệvriop Dung hắqywun ởpqmejhekơpoqbng đchisôajkf thanh danh phópyiang đchiskphji, từrcpd đchisópyiapyia đchisgoxvjhekgkvych cùgwying Diệvriop Đamgakphji côajkfng bìhdkunh cạkphjnh tranh!

Đamgaan Phi thấqywuy hai huynh đchisvrio bọjbxmn họjbxmgnrvn nàsllfo cũtxmzng cho làsllfhdkunh phảdjhti, cũtxmzng rấqywut khópyia xửgefb. Lúpnrgc nàsllfy, nếbyzfu nhưjheksllfng thiêgnrvn vịxoli bấqywut luậgnrvn ai, đchisbsjlu sẽulkg đchisưjheka tớsllfi phiềbsjln toágkvyi khôajkfng cầhkmpn thiếbyzft, đchishkmp cho cụldvec diệvrion càsllfng thêgnrvm hỗgkvyn loạkphjn.

Lờirapi nópyiai trong nộjloyi tâamgam, nàsllfng khôajkfng nghĩpsau Giang Trầhkmpn làsllf loạkphji dêgnrvajkf̀m muốmuitn chiếbyzfm nàsllfng tiệvrion nghi. Thiếbyzfu niêgnrvn nàsllfy, Đamgaan Phi âamgam thầhkmpm quan ságkvyt qua, mặkwjwc dùgwyipnrgc ấqywuy hắqywun đchisưjheka Cửgefbu Hoa Ngọjbxmc Lộjloy Tửgefbu đchisưjhekdfxnc tuyểhkmpn làsllfm ágkvyp trụldvec chi bảdjhto, biểhkmpu lộjloytxmzng khôajkfng cópyia bấqywut kỳrjqt gợdfxnn sópyiang, loạkphji biểhkmpu lộjloy khôajkfng thèamgam đchishkmp ývhoc kia, tuyệvriot khôajkfng phảdjhti giảdjht vờirap.

sllf chọjbxmn làsllfm ágkvyp trụldvec chi bảdjhto, cópyia thểhkmpjheksllfng lãdjhto gia tửgefb thỉtudqnh giágkvyo, vâamgạy mà Giang Trầhkmpn nàsllfy trựjhekc tiếbyzfp buôajkfng tha, tặkwjwng cho hai đchisncchng bạkphjn.

Đamgaan Phi cũtxmzng biếbyzft, cópyia chúpnrgt ngưjhekirapi trẻzbga tuổlqixi thíulkgch cốmuit ývhoc trang thâamgam trầhkmpm, trang tùgwyiy ývhoc, đchisếbyzfn hấqywup dẫldven Đamgaan Phi nàsllfng chúpnrg ývhoc.

Mớsllfi đchishkmpu, Đamgaan Phi cũtxmzng hoàsllfi nghi Giang Trầhkmpn nàsllfy làsllf trang.

Nhưjhekng trảdjhti qua mấqywuy lầhkmpn nàsllfng hữipmuu ývhocajkf ývhoc quan ságkvyt, nàsllfng phágkvyt hiệvrion mìhdkunh nghĩpsau nhiềbsjlu rồncchi. Ngưjhekirapi ta căfrain bảdjhtn khôajkfng phảdjhti trang, màsllf thậgnrvt sựjhek khôajkfng thèamgam đchishkmp ývhoc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.