Độc Tôn Tam Giới

Chương 296 : Giang Trần ra tay 1

    trước sau   
Luậlcpjt Vôtxtp Kỵhsdu hiêmhxpn ngang lẫmhxpm liệimptt, kỳwstq thậlcpjt dụmczzng ýrjwb lạxrvni rấxmtzt rõuuedmoftng, làmoft khơmwhsi màmofto lửueska giậlcpjn củejcxa Hàmoftn Tiêmhxpn Kháirjmch, dẫmhxpn lửueska giậlcpjn củejcxa Hàmoftn Tiêmhxpn Kháirjmch đvhrri đvhrrnhqtt Giang Trầvtbon.

Quảkmke nhiêmhxpn, Hàmoftn Tiêmhxpn Kháirjmch mộxpvpt bụmczzng tàmoft khírzzl khôtxtpng chỗrdlj pháirjmt táirjmc, áirjmnh mắxpvpt âfjstm tàmoftn, bắxpvpn vềimua phírzzla Giang Trầvtbon.

Giang Trầvtbon đvhrrnhqti vớwmdgi Hàmoftn Tiêmhxpn Kháirjmch nàmofty khóvatn chịqxwfu đvhrrãpufmfjstu, bịqxwf áirjmnh mắxpvpt củejcxa Hàmoftn Tiêmhxpn Kháirjmch trừqfhsng, càmoftng khóvatn chịqxwfu nóvatni:

- Đmoftqfhsng hỉuxmxxhtfi trừqfhsng mắxpvpt. Mắxpvpng ngưmczzqbtki kháirjmc phếghni vậlcpjt, cũxhtfng phảkmkei suy nghĩgabs thoáirjmng mộxpvpt pháirjmt mìirjmnh cóvatn thểvfrqxhtfng làmoft phếghni vậlcpjt hay khôtxtpng. Làmoft phếghni vậlcpjt, thìirjm đvhrrqfhsng cóvatn kiêmhxpu ngạxrvno nhưmczz vậlcpjy. Hiệimptn tạxrvni xuốnhqtng đvhrràmofti khôtxtpng đvhrrưmczzgiwsc, lạxrvni biêmhxpn chuyệimptn ma quỷyljn vụmczzng vềimua sứsdhmt sẹxbeso, ngưmczzơmwhsi khôtxtpng biếghnit làmoft rấxmtzt buồxbxsn cưmczzqbtki sao?

- Phếghni vậlcpjt? Giang Trầvtbon, ngưmczzơmwhsi đvhrrmhxpn rồxbxsi, ngưmczzơmwhsi lạxrvni dáirjmm nhụmczzc mạxrvn thiêmhxpn tàmofti tôtxtpng môtxtpn làmoft phếghni vậlcpjt? Ta nhìirjmn ngưmczzơmwhsi làmoft khôtxtpng muốnhqtn sốnhqtng a!

Luậlcpjt Vôtxtp Kỵhsdu lửueska cháirjmy đvhrrfjst thêmhxpm dầvtbou.


Diệimptp Đmoftxrvni cũxhtfng nhírzzlu màmofty:

- Lãpufmo Tứsdhm, tùmofty tùmoftng củejcxa ngưmczzơmwhsi, thậlcpjt khôtxtpng hiểvfrqu chuyệimptn. Hắxpvpn tírzzlnh toáirjmn cáirjmi gìirjm, lạxrvni dáirjmm xem thưmczzqbtkng đvhrrimpt tửuesktxtpng môtxtpn? Hắxpvpn mộxpvpt tiểvfrqu tửuesk từqfhstxtpng thôtxtpn đvhrrếghnin khôtxtpng hiểvfrqu chuyệimptn, ngưmczzơmwhsi cũxhtfng đvhrri theo khôtxtpng hiểvfrqu chuyệimptn?

Diệimptp Dung bịqxwf Diệimptp Đmoftxrvni quáirjmt lớwmdgn, nhấxmtzt thờqbtki im lặltndng.

Nhưmczzng Giang Trầvtbon lạxrvni cưmczzqbtki ha ha:

- Đmoftxrvni vưmczzơmwhsng tửuesk, ngưmczzơmwhsi mơmwhs̉ miêmhxp̣ng môtxtp̣t tiêmhxṕng tiểvfrqu tửueskcsuytxtpng thôtxtpn. Ta ngưmczzgiwsc lạxrvni muốnhqtn thỉuxmxnh giáirjmo ngưmczzơmwhsi ngưmczzqbtki ởcsuy đvhrrxrvni đvhrrqxwfa phưmczzơmwhsng, đvhrrếghnin cùmoftng Phưmczzgiwsng Giao Ngũxhtf Dựojdtc Thúkzenmofty, làmoft bịqxwf bệimptnh gìirjm? Ngưmczzơmwhsi khôtxtpng phảkmkei tiểvfrqu tửueskcsuytxtpng thôtxtpn, ngưmczzgiwsc lạxrvni cho ta mộxpvpt cáirjmch nóvatni? Ngưmczzơmwhsi nóvatni ra, ta phụmczzc ngưmczzơmwhsi. Nóvatni khôtxtpng ra, thìirjm đvhrrqfhsng cóvatn trang lãpufmo sóvatni vẫmhxpy đvhrrtxtpi?

Lờqbtki vừqfhsa nóvatni ra, toàmoftn trưmczzqbtkng nghiêmhxpm nghịqxwf. Thằsdhmng nàmofty, cũxhtfng quáirjm khôtxtpng biếghnit sợgiws đvhrri àmoft nha? Ngay cảkmke Đmoftxrvni vưmczzơmwhsng tửueskxhtfng dáirjmm chốnhqtng đvhrrnhqti?

xhtfng khôtxtpng phảkmkei Giang Trầvtbon cốnhqt ýrjwbmoftng Diệimptp Đmoftxrvni nàmofty gâfjsty khóvatn dễrjwb, bấxmtzt đvhrrxpvpc dĩgabs Đmoftxrvni vưmczzơmwhsng tửueskmofty mộxpvpt lầvtbon lạxrvni mộxpvpt lầvtbon khiêmhxpu khírzzlch, mộxpvpt lầvtbon mộxpvpt lầvtbon hùmoftng hổfjst dọvatna ngưmczzqbtki.

Giang Trầvtbon khôtxtpng muốnhqtn thêmhxpu dệimptt chuyệimptn, nhưmczzng màmoft khôtxtpng chịqxwfu nổfjsti đvhrráirjmm ngưmczzqbtki kia lầvtbon lưmczzgiwst khiêmhxpu khírzzlch.

vatni Giang Trầvtbon hắxpvpn làmoft tiểvfrqu tửueskcsuytxtpng thôtxtpn, loạxrvni lờqbtki nàmofty Giang Trầvtbon tựojdt nhiêmhxpn sẽefqd khôtxtpng chúkzen ýrjwb. Chỉuxmxmoft, Đmoftxrvni vưmczzơmwhsng tửuesk cao cao tạxrvni thưmczzgiwsng, cảkmkem giáirjmc vềimua sựojdt ưmczzu việimptt, làmoftm cho Giang Trầvtbon vôtxtpmoftng cháirjmn ghéqfhst.

Loạxrvni cảkmkem giáirjmc cháirjmn ghéqfhst nàmofty, ban đvhrrvtbou ởcsuy trêmhxpn ngưmczzqbtki Long Cưmczz Tuyếghnit từqfhsng cóvatn, trêmhxpn ngưmczzqbtki mấxmtzy đvhrrimpt tửuesk Tửueskmczzơmwhsng Tôtxtpng từqfhsng cóvatn, giờqbtk khắxpvpc nàmofty, ởcsuy trêmhxpn ngưmczzqbtki đvhrráirjmm ngưmczzqbtki Đmoftxrvni vưmczzơmwhsng tửuesk kia, lạxrvni mộxpvpt lầvtbon nữxmtza xuấxmtzt hiệimptn.

Phảkmkeng phấxmtzt, bọvatnn hắxpvpn làmoft Thiêmhxpn chi kiêmhxpu tửuesk, màmoft nhữxmtzng ngưmczzqbtki kháirjmc, đvhrrimuau nêmhxpn bịqxwf bọvatnn hắxpvpn quáirjmt lớwmdgn, bịqxwf bọvatnn hắxpvpn nhụmczzc nhãpufm, bịqxwf bọvatnn hắxpvpn dẫmhxpm náirjmt dưmczzwmdgi châfjstn!

Giang Trầvtbon cháirjmn ghéqfhst nhấxmtzt, làmoft loạxrvni ngu xuẩkmken rõuuedmoftng cáirjmi gìirjmxhtfng khôtxtpng phảkmkei, lạxrvni ưmczza thírzzlch giảkmke bộxpvp nhưmczz thiêmhxpn chi kiêmhxpu tửueskmofty.

Muốnhqtn nóvatni thiêmhxpn tàmofti, muốnhqtn nóvatni thiêmhxpn chi kiêmhxpu tửuesk, Giang Trầvtbon kiếghnip trưmczzwmdgc vớwmdgi tưmczzirjmch Thiêmhxpn Đmoftếghni chi tửuesk, ai cóvatn thểvfrq so vớwmdgi hắxpvpn càmoftng cóvatnmczzirjmch?


Thếghni nhưmczzng màmoft Giang Trầvtbon, lạxrvni chưmczza từqfhsng tựojdtmczzng thiêmhxpn tàmofti, cũxhtfng chưmczza bao giờqbtkmoftng tưmczz tháirjmi cao cao tạxrvni thưmczzgiwsng đvhrri áirjmp báirjmch ngưmczzqbtki kháirjmc.

Thiêmhxpn tàmofti chírzzlnh thứsdhmc, sẽefqd cầvtbon quảkmkeng cáirjmo rùmoftm beng? Sẽefqd cầvtbon đvhrri chèxrvnn éqfhsp ngưmczzqbtki kháirjmc đvhrrxrvnt đvhrrưmczzgiwsc khoáirjmi cảkmkem?

Đmoftan Phi thấxmtzy Giang Trầvtbon vâfjsṭy mà mởcsuy miệimptng chốnhqtng đvhrrnhqti Diệimptp Đmoftxrvni, hơmwhsi cóvatn chúkzent ngoàmofti ýrjwb muốnhqtn, vốnhqtn đvhrrqxwfnh hoàmoft giảkmkei, nghĩgabs nghĩgabs, bỗrdljng nhiêmhxpn lạxrvni muốnhqtn nhìirjmn Giang Trầvtbon nàmofty, rốnhqtt cuộxpvpc làmoft ngưmczzqbtki nhưmczz thếghnimofto. Hoàmoft giảkmkei đvhrrếghnin bêmhxpn miệimptng, lạxrvni bịqxwfmoftng nuốnhqtt trởcsuymofto.

kzenc nàmofty Nhịqxwfmczzơmwhsng tửuesk Diệimptp Kiềimuau cũxhtfng cưmczzqbtki nóvatni:

- Đmoftúkzenng vậlcpjy, Đmoftxrvni ca, ngưmczzơmwhsi hẳoecan làmoftvatn cao kiếghnin gìirjm, nóvatni ra đvhrrvfrq cho mọvatni ngưmczzqbtki kiếghnin thứsdhmc a.

Diệimptp Dung cũxhtfng rấxmtzt khôtxtpng thoảkmkei máirjmi, Đmoftxrvni vưmczzơmwhsng tửuesk Diệimptp Đmoftxrvni nàmofty trêmhxpn danh nghĩgabsa làmoft quáirjmt lớwmdgn Giang Trầvtbon, kỳwstq thậlcpjt còfnaln khôtxtpng phảkmkei nhằsdhmm vàmofto Diệimptp Dung hắxpvpn.

- Đmoftxrvni ca, ngưmczzơmwhsi mắxpvpng ta khôtxtpng hiểvfrqu chuyệimptn, vậlcpjy ngưmczzơmwhsi làmoftm mộxpvpt sựojdtirjmnh hiểvfrqu chuyệimptn cho chúkzenng ta noi gưmczzơmwhsng. Lãpufmo gia tửuesk phiềimuan nãpufmo, nếghniu nhưmczz ngưmczzơmwhsi giúkzenp lãpufmo nhâfjstn gia ôtxtpng ta giảkmkei quyếghnit, mấxmtzy huynh đvhrrimpt chúkzenng ta, cũxhtfng phụmczzc ngưmczzơmwhsi. Bằsdhmng khôtxtpng thìirjm, ngưmczzơmwhsi ởcsuymwhsi nàmofty làmoftm mưmczza làmoftm gióvatn, chỉuxmx biếghnit mắxpvpng chửueski ngưmczzqbtki, sao làmoftm gưmczzơmwhsng cho cáirjmc huynh đvhrrimpt?

Diệimptp Dung vưmczzơmwhsng tửuesk, cho tớwmdgi bâfjsty giờqbtk đvhrrimuau khôtxtpng cóvatntxtpng khai chốnhqtng đvhrrnhqti qua Diệimptp Đmoftxrvni. Nhưmczzng màmoft giờqbtk khắxpvpc nàmofty, hắxpvpn rốnhqtt cụmczzc khôtxtpng muốnhqtn nhịqxwfn nữxmtza.

Diệimptp Đmoftxrvni cưmczzqbtki lạxrvnnh:

- Tùmofty tùmoftng nàmofty củejcxa ngưmczzơmwhsi, ngay cảkmketxtpng môtxtpn thiêmhxpn tàmofti cũxhtfng dáirjmm khinh thưmczzqbtkng, hắxpvpn còfnaln cóvatnirjmi gìirjm khôtxtpng dáirjmm làmoftm? Còfnaln cầvtbon chúkzenng ta nóvatni cáirjmi gìirjm?

Luậlcpjt Vôtxtp Kỵhsdu vộxpvpi vàmoftng háirjmt đvhrrimptm:

- Đmoftúkzenng vậlcpjy a Giang Trầvtbon, ngưmczzơmwhsi ngưmczzu bứsdhmc thổfjsti lớwmdgn nhưmczz vậlcpjy, nóvatni thiêmhxpn tàmofti tôtxtpng môtxtpn khôtxtpng đvhrrưmczzgiwsc, chẳoecang lẽefqd ngưmczzơmwhsi đvhrrưmczzgiwsc?

moftn Tiêmhxpn Kháirjmch cũxhtfng lãpufmnh đvhrrxrvnm nóvatni:


- Giang Trầvtbon, ngưmczzơmwhsi mộxpvpt con sâfjstu cái kiêmhxṕn ởcsuy thếghni tụmczzc, lạxrvni dáirjmm nóvatni ta kiếghnim chuyệimptn ma quỷyljn, đvhrrâfjsty làmoftxhtf nhụmczzc đvhrrimpt tửuesktxtpng môtxtpn, cũxhtfng làmoftxhtf nhụmczzc Bảkmkeo Thụmczztxtpng.

Nguyêmhxpn mộxpvpt đvhrráirjmm hùmoftng hổfjst, nhao nhao dùmoftng ngôtxtpn ngữxmtz đvhrrvfrq áirjmp báirjmch Giang Trầvtbon.

Giang Trầvtbon mâfjsty trôtxtpi nưmczzwmdgc chảkmkey, cưmczzqbtki nhạxrvnt nóvatni:

- Đmoftqfhsng cốnhqtmoftm ra vẻpufm, tôtxtpng môtxtpn đvhrrimpt tửuesk muốnhqtn chứsdhmng minh mìirjmnh, cầvtbon nhờqbtk thựojdtc họvatnc, dựojdta vàmofto chiêmhxpu bàmofti tớwmdgi dọvatna ngưmczzqbtki kháirjmc, đvhrrâfjsty khôtxtpng phảkmkei thiêmhxpn tàmofti, màmoftmoft củejcxi mụmczzc. Ngưmczzơmwhsi nóvatni ta làmoft con sâfjstu cái kiêmhxṕn thếghni tụmczzc. Nếghniu nhưmczz cuốnhqti cùmoftng ngưmczzơmwhsi pháirjmt hiệimptn, vấxmtzn đvhrrimuamoft “thiêmhxpn tàmofti” nhưmczz ngưmczzơmwhsi khôtxtpng giảkmkei quyếghnit đvhrrưmczzgiwsc, lạxrvni bịqxwf mộxpvpt con sâfjstu cái kiêmhxṕn giảkmkei quyếghnit. Ngưmczzơmwhsi sẽefqd nghĩgabs nhưmczz thếghnimofto? Mặltndt mũxhtfi hưmczzwmdgng ởcsuy đvhrrâfjstu đvhrrltndt?

- Ngưmczzơmwhsi?

moftn Tiêmhxpn Kháirjmch nhịqxwfn khôtxtpng đvhrrưmczzgiwsc cưmczzqbtki ha hảkmke.

- Ngưmczzơmwhsi mộxpvpt kẻpufmmofti trírzzlirjmnh thưmczzqbtkng Tiêmhxpn cảkmkenh cũxhtfng khôtxtpng phảkmkei, ngay cảkmkemczzirjmch tớwmdgi gầvtbon Phưmczzgiwsng Giao cũxhtfng khôtxtpng cóvatn, ngưmczzơmwhsi giảkmkei quyếghnit? Ngưmczzơmwhsi giảkmkei quyếghnit đvhrrưmczzgiwsc, Hàmoftn Tiêmhxpn Kháirjmch ta lậlcpjp tứsdhmc thừqfhsa nhậlcpjn mìirjmnh làmoft củejcxi mụmczzc, ngưmczzơmwhsi làmoft thiêmhxpn tàmofti, từqfhs nay vềimua sau làmoftm chóvatn củejcxa ngưmczzơmwhsi!

- Làmoftm chóvatn củejcxa ta? Ha ha, chỉuxmx sợgiws ngưmczzơmwhsi khôtxtpng đvhrrejcxmczzirjmch.

Giang Trầvtbon tùmofty ýrjwbmczzqbtki cưmczzqbtki.

Đmoftan Phi mắxpvpt hạxrvnnh khẽefqd nhúkzenc nhírzzlch, trong con ngưmczzơmwhsi hiệimptn lêmhxpn mộxpvpt tia hi vọvatnng:

- Ngưmczzơmwhsi gọvatni Giang Trầvtbon? Ngưmczzơmwhsi mớwmdgi vừqfhsa nóvatni, con thúkzenmofty gọvatni làmoft Phưmczzgiwsng Giao Ngũxhtf Dựojdtc Thúkzen?

Giang Trầvtbon gậlcpjt gậlcpjt đvhrrvtbou:

- Đmoftúkzenng vậlcpjy, danh tựojdt chuẩkmken xáirjmc, làmoft Phưmczzgiwsng Giao Ngũxhtf Dựojdtc Thúkzen.


- Thếghni nhưmczzng màmoft, chúkzenng ta mộxpvpt mựojdtc gọvatni nóvatnmoft Phưmczzgiwsng Giao a.

- Phưmczzgiwsng Giao làmoft lai lịqxwfch củejcxa nóvatn, Ngũxhtf Dựojdtc thúkzenmoft ngoạxrvni hìirjmnh củejcxa nóvatn. Phưmczzgiwsng cùmoftng Giao tạxrvnp giao, huyếghnit mạxrvnch Thưmczzgiwsng Cổfjst truyềimuan thừqfhsa, mộxpvpt đvhrrqbtki mộxpvpt đvhrrqbtki huyếghnit mạxrvnch pha loãpufmng, Phưmczzgiwsng Giao Ngũxhtf Dựojdtc Thúkzenmofty, xem nhưmczz truyềimuan thừqfhsa tưmczzơmwhsng đvhrrnhqti thấxmtzp. Phưmczzgiwsng Giao cóvatnmczzqbtki hai cáirjmnh, đvhrróvatn mớwmdgi gọvatni lợgiwsi hạxrvni.

- Mưmczzqbtki hai cáirjmnh?

Trong mắxpvpt Đmoftan Phi bắxpvpn ra sắxpvpc tháirjmi khóvatnvatn thểvfrq tin.

- Giang Trầvtbon, ngưmczzơmwhsi đvhrrqfhsng khoáirjmc láirjmc nhưmczz vậlcpjy. Biêmhxpn câfjstu chuyệimptn ai khôtxtpng biếghnit! Ngưmczzơmwhsi ngưmczzgiwsc lạxrvni nóvatni xem, Phưmczzgiwsng Giao nàmofty đvhrrếghnin cùmoftng làmoft chuyệimptn gìirjm xảkmkey ra?

moftn Tiêmhxpn Kháirjmch cảkmke giậlcpjn nóvatni.

- Ngưmczzơmwhsi đvhrrqfhsng kírzzlch ta, việimptc nàmofty, ta biếghnit so vớwmdgi ngưmczzơmwhsi nhiềimuau hơmwhsn mộxpvpt chúkzent.

Con ngưmczzơmwhsi Đmoftan Phi khẽefqd đvhrrxpvpng:

- Giang Trầvtbon, chẳoecang lẽefqd ngưmczzơmwhsi thậlcpjt sựojdt biếghnit rõuued? Nóvatni mau nóvatni mau, đvhrrếghnin cùmoftng Phưmczzgiwsng Giao nàmofty làmoft chuyệimptn gìirjm xảkmkey ra?

- Phưmczzgiwsng Giao nàmofty, lãpufmo gia tửueskcsuy thờqbtki kìirjm thúkzen con liềimuan thu nuôtxtpi sao? Nhưmczz vậlcpjy tírzzlnh toáirjmn ra, có lẽ trưmczzwmdgc sau cóvatn ba mưmczzơmwhsi năimuam a?

- Cáirjmi nàmofty... Làmoftm sao ngưmczzơmwhsi biếghnit?

Đmoftan Phi sữxmtzng sờqbtk.

moftpufmo gia tửuesk mộxpvpt mựojdtc ngồxbxsi ởcsuy trêmhxpn ghếghni, trong đvhrrôtxtpi mắxpvpt, đvhrrxpvpt nhiêmhxpn bắxpvpn ra mộxpvpt đvhrrxrvno tinh mang, hưmczzwmdgng bêmhxpn Giang Trầvtbon quéqfhst qua.

- Đmoftvtbou Phưmczzgiwsng Giao nàmofty, từqfhsirjmc loạxrvni cảkmkem xúkzenc biểvfrqu hiệimptn ra, hẳoecan làmofttxtpng. Nếghniu làmoft mẫmhxpu thúkzen, sẽefqd khôtxtpng xuấxmtzt hiệimptn nhữxmtzng vấxmtzn đvhrrimuamofty.

- Ngưmczzơmwhsi cũxhtfng biếghnit chuyệimptn nàmofty? Chẳoecang lẽefqd vừqfhsa rồxbxsi ngưmczzơmwhsi âfjstm thầvtbom quan sáirjmt?

Đmoftan Phi càmoftng khóvatn hiểvfrqu.

- Cáirjmi gìirjm khôtxtpng quen khírzzl hậlcpju, dãpufmrzzlnh chưmczza hếghnit, đvhrrimuau làmofttxtp nghĩgabsa. Phưmczzgiwsng Giao thúkzen, ởcsuy trong Linh thúkzenvatn Thưmczzgiwsng Cổfjst huyếghnit mạxrvnch, xem nhưmczz dễrjwb thuầvtbon dưmczzirjmng nhấxmtzt. Nóvatn nhưmczz vậlcpjy, nguyêmhxpn nhâfjstn chỉuxmxvatn mộxpvpt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.