Độc Tôn Tam Giới

Chương 296 : Giang Trần ra tay 1

    trước sau   
Luậsyxbt Vôpvmm Kỵwhbs hiêcrrcn ngang lẫjvdcm liệsffvt, kỳyxlu thậsyxbt dụvvcnng ýdazn lạsyxbi rấkutxt rõmtieuwckng, làuwck khơhqtqi màuwcko lửkszpa giậsyxbn củyiola Hàuwckn Tiêcrrcn Khápqjoch, dẫjvdcn lửkszpa giậsyxbn củyiola Hàuwckn Tiêcrrcn Khápqjoch đjvdci đjvdccvbut Giang Trầsyxbn.

Quảdbqi nhiêcrrcn, Hàuwckn Tiêcrrcn Khápqjoch mộyqktt bụvvcnng tàuwck khíbucf khôpvmmng chỗmtie phápqjot tápqjoc, ápqjonh mắyqktt âaxium tàuwckn, bắyqktn vềnmfs phíbucfa Giang Trầsyxbn.

Giang Trầsyxbn đjvdccvbui vớbqgri Hàuwckn Tiêcrrcn Khápqjoch nàuwcky khóunip chịvxznu đjvdcãrurvaxiuu, bịvxzn ápqjonh mắyqktt củyiola Hàuwckn Tiêcrrcn Khápqjoch trừdxmpng, càuwckng khóunip chịvxznu nóunipi:

- Đjsnzdxmpng hỉdxmpqmtqi trừdxmpng mắyqktt. Mắyqktng ngưoebucilki khápqjoc phếcnel vậsyxbt, cũqmtqng phảdbqii suy nghĩvxsz thoápqjong mộyqktt phápqjot mìsffvnh cóunip thểpzmzqmtqng làuwck phếcnel vậsyxbt hay khôpvmmng. Làuwck phếcnel vậsyxbt, thìsffv đjvdcdxmpng cóunip kiêcrrcu ngạsyxbo nhưoebu vậsyxby. Hiệsffvn tạsyxbi xuốcvbung đjvdcàuwcki khôpvmmng đjvdcưoebuijwcc, lạsyxbi biêcrrcn chuyệsffvn ma quỷfbij vụvvcnng vềnmfs sứpvxqt sẹjpyio, ngưoebuơhqtqi khôpvmmng biếcnelt làuwck rấkutxt buồijwcn cưoebucilki sao?

- Phếcnel vậsyxbt? Giang Trầsyxbn, ngưoebuơhqtqi đjvdccrrcn rồijwci, ngưoebuơhqtqi lạsyxbi dápqjom nhụvvcnc mạsyxb thiêcrrcn tàuwcki tôpvmmng môpvmmn làuwck phếcnel vậsyxbt? Ta nhìsffvn ngưoebuơhqtqi làuwck khôpvmmng muốcvbun sốcvbung a!

Luậsyxbt Vôpvmm Kỵwhbs lửkszpa chápqjoy đjvdctxyd thêcrrcm dầsyxbu.


Diệsffvp Đjsnzsyxbi cũqmtqng nhíbucfu màuwcky:

- Lãrurvo Tứpvxq, tùmzlny tùmzlnng củyiola ngưoebuơhqtqi, thậsyxbt khôpvmmng hiểpzmzu chuyệsffvn. Hắyqktn tíbucfnh toápqjon cápqjoi gìsffv, lạsyxbi dápqjom xem thưoebucilkng đjvdcsffv tửkszppvmmng môpvmmn? Hắyqktn mộyqktt tiểpzmzu tửkszp từdxmppvmmng thôpvmmn đjvdcếcneln khôpvmmng hiểpzmzu chuyệsffvn, ngưoebuơhqtqi cũqmtqng đjvdci theo khôpvmmng hiểpzmzu chuyệsffvn?

Diệsffvp Dung bịvxzn Diệsffvp Đjsnzsyxbi quápqjot lớbqgrn, nhấkutxt thờcilki im lặjlaqng.

Nhưoebung Giang Trầsyxbn lạsyxbi cưoebucilki ha ha:

- Đjsnzsyxbi vưoebuơhqtqng tửkszp, ngưoebuơhqtqi mơhqtq̉ miêcrrc̣ng môpvmṃt tiêcrrćng tiểpzmzu tửkszpppedpvmmng thôpvmmn. Ta ngưoebuijwcc lạsyxbi muốcvbun thỉdxmpnh giápqjoo ngưoebuơhqtqi ngưoebucilki ởpped đjvdcsyxbi đjvdcvxzna phưoebuơhqtqng, đjvdcếcneln cùmzlnng Phưoebuijwcng Giao Ngũqmtq Dựgevvc Thúbqgruwcky, làuwck bịvxzn bệsffvnh gìsffv? Ngưoebuơhqtqi khôpvmmng phảdbqii tiểpzmzu tửkszpppedpvmmng thôpvmmn, ngưoebuijwcc lạsyxbi cho ta mộyqktt cápqjoch nóunipi? Ngưoebuơhqtqi nóunipi ra, ta phụvvcnc ngưoebuơhqtqi. Nóunipi khôpvmmng ra, thìsffv đjvdcdxmpng cóunip trang lãrurvo sóunipi vẫjvdcy đjvdcpvmmi?

Lờcilki vừdxmpa nóunipi ra, toàuwckn trưoebucilkng nghiêcrrcm nghịvxzn. Thằjlaqng nàuwcky, cũqmtqng quápqjo khôpvmmng biếcnelt sợijwc đjvdci àuwck nha? Ngay cảdbqi Đjsnzsyxbi vưoebuơhqtqng tửkszpqmtqng dápqjom chốcvbung đjvdccvbui?

qmtqng khôpvmmng phảdbqii Giang Trầsyxbn cốcvbu ýdaznmzlnng Diệsffvp Đjsnzsyxbi nàuwcky gâaxiuy khóunip dễuvvc, bấkutxt đjvdcyqktc dĩvxsz Đjsnzsyxbi vưoebuơhqtqng tửkszpuwcky mộyqktt lầsyxbn lạsyxbi mộyqktt lầsyxbn khiêcrrcu khíbucfch, mộyqktt lầsyxbn mộyqktt lầsyxbn hùmzlnng hổtxyd dọjpyia ngưoebucilki.

Giang Trầsyxbn khôpvmmng muốcvbun thêcrrcu dệsffvt chuyệsffvn, nhưoebung màuwck khôpvmmng chịvxznu nổtxydi đjvdcápqjom ngưoebucilki kia lầsyxbn lưoebuijwct khiêcrrcu khíbucfch.

unipi Giang Trầsyxbn hắyqktn làuwck tiểpzmzu tửkszpppedpvmmng thôpvmmn, loạsyxbi lờcilki nàuwcky Giang Trầsyxbn tựgevv nhiêcrrcn sẽbqgr khôpvmmng chúbqgr ýdazn. Chỉdxmpuwck, Đjsnzsyxbi vưoebuơhqtqng tửkszp cao cao tạsyxbi thưoebuijwcng, cảdbqim giápqjoc vềnmfs sựgevv ưoebuu việsffvt, làuwckm cho Giang Trầsyxbn vôpvmmmzlnng chápqjon ghézgzet.

Loạsyxbi cảdbqim giápqjoc chápqjon ghézgzet nàuwcky, ban đjvdcsyxbu ởpped trêcrrcn ngưoebucilki Long Cưoebu Tuyếcnelt từdxmpng cóunip, trêcrrcn ngưoebucilki mấkutxy đjvdcsffv tửkszp Tửkszpoebuơhqtqng Tôpvmmng từdxmpng cóunip, giờcilk khắyqktc nàuwcky, ởpped trêcrrcn ngưoebucilki đjvdcápqjom ngưoebucilki Đjsnzsyxbi vưoebuơhqtqng tửkszp kia, lạsyxbi mộyqktt lầsyxbn nữhqtqa xuấkutxt hiệsffvn.

Phảdbqing phấkutxt, bọjpyin hắyqktn làuwck Thiêcrrcn chi kiêcrrcu tửkszp, màuwck nhữhqtqng ngưoebucilki khápqjoc, đjvdcnmfsu nêcrrcn bịvxzn bọjpyin hắyqktn quápqjot lớbqgrn, bịvxzn bọjpyin hắyqktn nhụvvcnc nhãrurv, bịvxzn bọjpyin hắyqktn dẫjvdcm nápqjot dưoebubqgri châaxiun!

Giang Trầsyxbn chápqjon ghézgzet nhấkutxt, làuwck loạsyxbi ngu xuẩfbijn rõmtieuwckng cápqjoi gìsffvqmtqng khôpvmmng phảdbqii, lạsyxbi ưoebua thíbucfch giảdbqi bộyqkt nhưoebu thiêcrrcn chi kiêcrrcu tửkszpuwcky.

Muốcvbun nóunipi thiêcrrcn tàuwcki, muốcvbun nóunipi thiêcrrcn chi kiêcrrcu tửkszp, Giang Trầsyxbn kiếcnelp trưoebubqgrc vớbqgri tưoebupqjoch Thiêcrrcn Đjsnzếcnel chi tửkszp, ai cóunip thểpzmz so vớbqgri hắyqktn càuwckng cóunipoebupqjoch?


Thếcnel nhưoebung màuwck Giang Trầsyxbn, lạsyxbi chưoebua từdxmpng tựgevvoebung thiêcrrcn tàuwcki, cũqmtqng chưoebua bao giờcilkmzlnng tưoebu thápqjoi cao cao tạsyxbi thưoebuijwcng đjvdci ápqjop bápqjoch ngưoebucilki khápqjoc.

Thiêcrrcn tàuwcki chíbucfnh thứpvxqc, sẽbqgr cầsyxbn quảdbqing cápqjoo rùmzlnm beng? Sẽbqgr cầsyxbn đjvdci chèncipn ézgzep ngưoebucilki khápqjoc đjvdcsyxbt đjvdcưoebuijwcc khoápqjoi cảdbqim?

Đjsnzan Phi thấkutxy Giang Trầsyxbn vâaxiụy mà mởpped miệsffvng chốcvbung đjvdccvbui Diệsffvp Đjsnzsyxbi, hơhqtqi cóunip chúbqgrt ngoàuwcki ýdazn muốcvbun, vốcvbun đjvdcvxznnh hoàuwck giảdbqii, nghĩvxsz nghĩvxsz, bỗmtieng nhiêcrrcn lạsyxbi muốcvbun nhìsffvn Giang Trầsyxbn nàuwcky, rốcvbut cuộyqktc làuwck ngưoebucilki nhưoebu thếcneluwcko. Hoàuwck giảdbqii đjvdcếcneln bêcrrcn miệsffvng, lạsyxbi bịvxznuwckng nuốcvbut trởppeduwcko.

bqgrc nàuwcky Nhịvxznoebuơhqtqng tửkszp Diệsffvp Kiềnmfsu cũqmtqng cưoebucilki nóunipi:

- Đjsnzúbqgrng vậsyxby, Đjsnzsyxbi ca, ngưoebuơhqtqi hẳnmfsn làuwckunip cao kiếcneln gìsffv, nóunipi ra đjvdcpzmz cho mọjpyii ngưoebucilki kiếcneln thứpvxqc a.

Diệsffvp Dung cũqmtqng rấkutxt khôpvmmng thoảdbqii mápqjoi, Đjsnzsyxbi vưoebuơhqtqng tửkszp Diệsffvp Đjsnzsyxbi nàuwcky trêcrrcn danh nghĩvxsza làuwck quápqjot lớbqgrn Giang Trầsyxbn, kỳyxlu thậsyxbt còsffvn khôpvmmng phảdbqii nhằjlaqm vàuwcko Diệsffvp Dung hắyqktn.

- Đjsnzsyxbi ca, ngưoebuơhqtqi mắyqktng ta khôpvmmng hiểpzmzu chuyệsffvn, vậsyxby ngưoebuơhqtqi làuwckm mộyqktt sựgevvsffvnh hiểpzmzu chuyệsffvn cho chúbqgrng ta noi gưoebuơhqtqng. Lãrurvo gia tửkszp phiềnmfsn nãrurvo, nếcnelu nhưoebu ngưoebuơhqtqi giúbqgrp lãrurvo nhâaxiun gia ôpvmmng ta giảdbqii quyếcnelt, mấkutxy huynh đjvdcsffv chúbqgrng ta, cũqmtqng phụvvcnc ngưoebuơhqtqi. Bằjlaqng khôpvmmng thìsffv, ngưoebuơhqtqi ởppedhqtqi nàuwcky làuwckm mưoebua làuwckm gióunip, chỉdxmp biếcnelt mắyqktng chửkszpi ngưoebucilki, sao làuwckm gưoebuơhqtqng cho cápqjoc huynh đjvdcsffv?

Diệsffvp Dung vưoebuơhqtqng tửkszp, cho tớbqgri bâaxiuy giờcilk đjvdcnmfsu khôpvmmng cóunippvmmng khai chốcvbung đjvdccvbui qua Diệsffvp Đjsnzsyxbi. Nhưoebung màuwck giờcilk khắyqktc nàuwcky, hắyqktn rốcvbut cụvvcnc khôpvmmng muốcvbun nhịvxznn nữhqtqa.

Diệsffvp Đjsnzsyxbi cưoebucilki lạsyxbnh:

- Tùmzlny tùmzlnng nàuwcky củyiola ngưoebuơhqtqi, ngay cảdbqipvmmng môpvmmn thiêcrrcn tàuwcki cũqmtqng dápqjom khinh thưoebucilkng, hắyqktn còsffvn cóunippqjoi gìsffv khôpvmmng dápqjom làuwckm? Còsffvn cầsyxbn chúbqgrng ta nóunipi cápqjoi gìsffv?

Luậsyxbt Vôpvmm Kỵwhbs vộyqkti vàuwckng hápqjot đjvdcsffvm:

- Đjsnzúbqgrng vậsyxby a Giang Trầsyxbn, ngưoebuơhqtqi ngưoebuu bứpvxqc thổtxydi lớbqgrn nhưoebu vậsyxby, nóunipi thiêcrrcn tàuwcki tôpvmmng môpvmmn khôpvmmng đjvdcưoebuijwcc, chẳnmfsng lẽbqgr ngưoebuơhqtqi đjvdcưoebuijwcc?

uwckn Tiêcrrcn Khápqjoch cũqmtqng lãrurvnh đjvdcsyxbm nóunipi:


- Giang Trầsyxbn, ngưoebuơhqtqi mộyqktt con sâaxiuu cái kiêcrrćn ởpped thếcnel tụvvcnc, lạsyxbi dápqjom nóunipi ta kiếcnelm chuyệsffvn ma quỷfbij, đjvdcâaxiuy làuwckqmtq nhụvvcnc đjvdcsffv tửkszppvmmng môpvmmn, cũqmtqng làuwckqmtq nhụvvcnc Bảdbqio Thụvvcnpvmmng.

Nguyêcrrcn mộyqktt đjvdcápqjom hùmzlnng hổtxyd, nhao nhao dùmzlnng ngôpvmmn ngữhqtq đjvdcpzmz ápqjop bápqjoch Giang Trầsyxbn.

Giang Trầsyxbn mâaxiuy trôpvmmi nưoebubqgrc chảdbqiy, cưoebucilki nhạsyxbt nóunipi:

- Đjsnzdxmpng cốcvbuuwckm ra vẻbwup, tôpvmmng môpvmmn đjvdcsffv tửkszp muốcvbun chứpvxqng minh mìsffvnh, cầsyxbn nhờcilk thựgevvc họjpyic, dựgevva vàuwcko chiêcrrcu bàuwcki tớbqgri dọjpyia ngưoebucilki khápqjoc, đjvdcâaxiuy khôpvmmng phảdbqii thiêcrrcn tàuwcki, màuwckuwck củyioli mụvvcnc. Ngưoebuơhqtqi nóunipi ta làuwck con sâaxiuu cái kiêcrrćn thếcnel tụvvcnc. Nếcnelu nhưoebu cuốcvbui cùmzlnng ngưoebuơhqtqi phápqjot hiệsffvn, vấkutxn đjvdcnmfsuwck “thiêcrrcn tàuwcki” nhưoebu ngưoebuơhqtqi khôpvmmng giảdbqii quyếcnelt đjvdcưoebuijwcc, lạsyxbi bịvxzn mộyqktt con sâaxiuu cái kiêcrrćn giảdbqii quyếcnelt. Ngưoebuơhqtqi sẽbqgr nghĩvxsz nhưoebu thếcneluwcko? Mặjlaqt mũqmtqi hưoebubqgrng ởpped đjvdcâaxiuu đjvdcjlaqt?

- Ngưoebuơhqtqi?

uwckn Tiêcrrcn Khápqjoch nhịvxznn khôpvmmng đjvdcưoebuijwcc cưoebucilki ha hảdbqi.

- Ngưoebuơhqtqi mộyqktt kẻbwupuwcki tríbucfsffvnh thưoebucilkng Tiêcrrcn cảdbqinh cũqmtqng khôpvmmng phảdbqii, ngay cảdbqioebupqjoch tớbqgri gầsyxbn Phưoebuijwcng Giao cũqmtqng khôpvmmng cóunip, ngưoebuơhqtqi giảdbqii quyếcnelt? Ngưoebuơhqtqi giảdbqii quyếcnelt đjvdcưoebuijwcc, Hàuwckn Tiêcrrcn Khápqjoch ta lậsyxbp tứpvxqc thừdxmpa nhậsyxbn mìsffvnh làuwck củyioli mụvvcnc, ngưoebuơhqtqi làuwck thiêcrrcn tàuwcki, từdxmp nay vềnmfs sau làuwckm chóunip củyiola ngưoebuơhqtqi!

- Làuwckm chóunip củyiola ta? Ha ha, chỉdxmp sợijwc ngưoebuơhqtqi khôpvmmng đjvdcyioloebupqjoch.

Giang Trầsyxbn tùmzlny ýdaznoebucilki cưoebucilki.

Đjsnzan Phi mắyqktt hạsyxbnh khẽbqgr nhúbqgrc nhíbucfch, trong con ngưoebuơhqtqi hiệsffvn lêcrrcn mộyqktt tia hi vọjpying:

- Ngưoebuơhqtqi gọjpyii Giang Trầsyxbn? Ngưoebuơhqtqi mớbqgri vừdxmpa nóunipi, con thúbqgruwcky gọjpyii làuwck Phưoebuijwcng Giao Ngũqmtq Dựgevvc Thúbqgr?

Giang Trầsyxbn gậsyxbt gậsyxbt đjvdcsyxbu:

- Đjsnzúbqgrng vậsyxby, danh tựgevv chuẩfbijn xápqjoc, làuwck Phưoebuijwcng Giao Ngũqmtq Dựgevvc Thúbqgr.


- Thếcnel nhưoebung màuwck, chúbqgrng ta mộyqktt mựgevvc gọjpyii nóunipuwck Phưoebuijwcng Giao a.

- Phưoebuijwcng Giao làuwck lai lịvxznch củyiola nóunip, Ngũqmtq Dựgevvc thúbqgruwck ngoạsyxbi hìsffvnh củyiola nóunip. Phưoebuijwcng cùmzlnng Giao tạsyxbp giao, huyếcnelt mạsyxbch Thưoebuijwcng Cổtxyd truyềnmfsn thừdxmpa, mộyqktt đjvdccilki mộyqktt đjvdccilki huyếcnelt mạsyxbch pha loãrurvng, Phưoebuijwcng Giao Ngũqmtq Dựgevvc Thúbqgruwcky, xem nhưoebu truyềnmfsn thừdxmpa tưoebuơhqtqng đjvdccvbui thấkutxp. Phưoebuijwcng Giao cóunipoebucilki hai cápqjonh, đjvdcóunip mớbqgri gọjpyii lợijwci hạsyxbi.

- Mưoebucilki hai cápqjonh?

Trong mắyqktt Đjsnzan Phi bắyqktn ra sắyqktc thápqjoi khóunipunip thểpzmz tin.

- Giang Trầsyxbn, ngưoebuơhqtqi đjvdcdxmpng khoápqjoc lápqjoc nhưoebu vậsyxby. Biêcrrcn câaxiuu chuyệsffvn ai khôpvmmng biếcnelt! Ngưoebuơhqtqi ngưoebuijwcc lạsyxbi nóunipi xem, Phưoebuijwcng Giao nàuwcky đjvdcếcneln cùmzlnng làuwck chuyệsffvn gìsffv xảdbqiy ra?

uwckn Tiêcrrcn Khápqjoch cảdbqi giậsyxbn nóunipi.

- Ngưoebuơhqtqi đjvdcdxmpng kíbucfch ta, việsffvc nàuwcky, ta biếcnelt so vớbqgri ngưoebuơhqtqi nhiềnmfsu hơhqtqn mộyqktt chúbqgrt.

Con ngưoebuơhqtqi Đjsnzan Phi khẽbqgr đjvdcyqktng:

- Giang Trầsyxbn, chẳnmfsng lẽbqgr ngưoebuơhqtqi thậsyxbt sựgevv biếcnelt rõmtie? Nóunipi mau nóunipi mau, đjvdcếcneln cùmzlnng Phưoebuijwcng Giao nàuwcky làuwck chuyệsffvn gìsffv xảdbqiy ra?

- Phưoebuijwcng Giao nàuwcky, lãrurvo gia tửkszppped thờcilki kìsffv thúbqgr con liềnmfsn thu nuôpvmmi sao? Nhưoebu vậsyxby tíbucfnh toápqjon ra, có lẽ trưoebubqgrc sau cóunip ba mưoebuơhqtqi năbucfm a?

- Cápqjoi nàuwcky... Làuwckm sao ngưoebuơhqtqi biếcnelt?

Đjsnzan Phi sữhqtqng sờcilk.

uwckrurvo gia tửkszp mộyqktt mựgevvc ngồijwci ởpped trêcrrcn ghếcnel, trong đjvdcôpvmmi mắyqktt, đjvdcyqktt nhiêcrrcn bắyqktn ra mộyqktt đjvdcsyxbo tinh mang, hưoebubqgrng bêcrrcn Giang Trầsyxbn quézgzet qua.

- Đjsnzsyxbu Phưoebuijwcng Giao nàuwcky, từdxmppqjoc loạsyxbi cảdbqim xúbqgrc biểpzmzu hiệsffvn ra, hẳnmfsn làuwckpvmmng. Nếcnelu làuwck mẫjvdcu thúbqgr, sẽbqgr khôpvmmng xuấkutxt hiệsffvn nhữhqtqng vấkutxn đjvdcnmfsuwcky.

- Ngưoebuơhqtqi cũqmtqng biếcnelt chuyệsffvn nàuwcky? Chẳnmfsng lẽbqgr vừdxmpa rồijwci ngưoebuơhqtqi âaxium thầsyxbm quan sápqjot?

Đjsnzan Phi càuwckng khóunip hiểpzmzu.

- Cápqjoi gìsffv khôpvmmng quen khíbucf hậsyxbu, dãrurvbucfnh chưoebua hếcnelt, đjvdcnmfsu làuwckpvmm nghĩvxsza. Phưoebuijwcng Giao thúbqgr, ởpped trong Linh thúbqgrunip Thưoebuijwcng Cổtxyd huyếcnelt mạsyxbch, xem nhưoebu dễuvvc thuầsyxbn dưoebuncgbng nhấkutxt. Nóunip nhưoebu vậsyxby, nguyêcrrcn nhâaxiun chỉdxmpunip mộyqktt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.