Độc Tôn Tam Giới

Chương 294 : Phượng giao ngũ dực thú 2

    trước sau   
ocenc nàhfgyy, Diệiexup Đfvbrmlmhi đkcpdokyqu tiêmnlfn đkcpdobedng lêmnlfn, ôxsrtm quyềhavrn nóvtwqi:

- Đfvbran Phi tỷdxye, hôxsrtm nay ởaied trong tùgzwhy tùgzwhng ta mang theo, vừoazpa vặsrdyn cóvtwq mộkendt thiêmnlfn tàhfgyi Đfvbran sưkend củiakya Bảxsrto Thụokyqxsrtng Tứobed Quýqtgx Đfvbrưkendndjlng. Ởfvbr mộkendt đkcpdndjli trẻiexu tuổiexui trong Bảxsrto Thụokyqxsrtng, lĩmqcnnh vựkcpdc đkcpdan dưkendsrdyc, đkcpdàhfgyo tạmlmho Linh thúocenhfgyy, nếferbu nhưkend vịklri thiêmnlfn tàhfgyi kia xưkendng thưkend́ hai, khôxsrtng ngưkendndjli nàhfgyo dásoknm tựkcpdkendng đkcpdiexu nhấajxht.

- A? Vịklri thiêmnlfn tàhfgyi nàhfgyy, xưkendng hôxsrt nhưkend thếferbhfgyo?

- Bấajxht tàhfgyi Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch, Đfvbran Phi tiểqugqu thưkend, ngưkendơlsiqi tốmjyrt.

hfgyn Tiêmnlfn Khásoknch cùgzwhng nhữaviong ngưkendndjli khásoknc bấajxht đkcpdnutcng, hắqrdyn làhfgy đkcpdiexu tửmjyrxsrtng môxsrtn, khôxsrtng cầokyqn ởaied trưkendfxmcc mặsrdyt Đfvbran Phi, bàhfgyy ra tưkend thásokni thấajxhp.

- Hàhfgyn côxsrtng tửmjyr, ngưkendơlsiqi tốmjyrt.


Đfvbran Phi nhoẻiexun miệiexung cưkendndjli.

- Hi vọfvbrng Hàhfgyn côxsrtng tửmjyr diệiexuu thủiaky hồnutci xuâqkqan, cóvtwq thểqugq thay lãtagro gia tửmjyr giảxsrti quyếferbt nan đkcpdhavrhfgyy.

- Hàhfgyn mỗqtgx sẽlsiq toàhfgyn lựkcpdc ứobedng phóvtwq.

- Đfvbran Phi tỷdxye, ta cũmlmhng mờndjli mộkendt trưkendaiedng lãtagro Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc, hắqrdyn ởaied Linh thúocen chi đkcpdmlmho, cũmlmhng rấajxht cóvtwq nghiêmnlfn cứobedu. Linh thúocen củiakya Tứobed đkcpdmlmhi đkcpdmlmho tràhfgyng cùgzwhng Long Nha vệiexu, mộkendt khi xảxsrty ra vấajxhn đkcpdhavr, trêmnlfn cơlsiq bảxsrtn đkcpdhavru làhfgytagrm hắqrdyn đkcpdếferbn giảxsrti quyếferbt.

vtwqi lờndjli nàhfgyy, làhfgy Nhịklrikendơlsiqng tửmjyr Diệiexup Kiềhavru. Màhfgymnlfn cạmlmhnh hắqrdyn, đkcpdobedng mộkendt trung niêmnlfn nhâqkqan, tưkendfxmcng mạmlmho phúocenc hậhjzeu, cóvtwq chúocent mậhjzep mạmlmhp, ưkendvzwqn lấajxhy bụng phình, luậhjzen bềhavr ngoàhfgyi, so vớfxmci Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch càhfgyng cóvtwq sứobedc thuyếferbt phụokyqc.

- Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc?

hfgyn Tiêmnlfn Khásoknch nghe đkcpdưkendsrdyc ba chữavio kia, bỗqtgxng nhiêmnlfn cưkendndjli lạmlmhnh.

- Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc tíkhvjnh toásoknn cásokni gìtagr? Cũmlmhng xứobedng cùgzwhng Hàhfgyn mỗqtgx đkcpdásoknnh đkcpdnutcng?

Sắqrdyc mặsrdyt trung niêmnlfn trưkendaiedng lãtagro Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc kia khóvtwq coi:

- Hàhfgyn côxsrtng tửmjyr, ngưkendơlsiqi trịklri củiakya ngưkendơlsiqi, ta trịklri củiakya ta. Mọfvbri ngưkendndjli tấajxht cảxsrt bằunsbng bổiexun sựkcpd, cũmlmhng khôxsrtng cầokyqn básokn đkcpdmlmho nhưkend vậhjzey?

hfgyn Tiêmnlfn Khásoknch ngạmlmho nghễekye:

- Básokn đkcpdmlmho? Ngưkendơlsiqi cũmlmhng xứobedng đkcpdqugq cho ta đkcpdmjyri vớfxmci ngưkendơlsiqi básokn đkcpdmlmho? Ta trầokyqn thuậhjzet làhfgy mộkendt sựkcpd thậhjzet, màhfgy khôxsrtng phảxsrti cásokni gìtagrsokn đkcpdmlmho. Coi nhưkendhfgy Phíkhvjtagro đkcpdokyqu ởaied trưkendfxmcc mặsrdyt ta, hắqrdyn đkcpdnutcng dạmlmhng cũmlmhng phảxsrti ra vẻiexu đkcpdásoknng thưkendơlsiqng!

Tứobed đkcpdmlmhi đkcpdmlmho tràhfgyng ởaied Thiêmnlfn Quếferbkendơlsiqng Quốmjyrc rấajxht cưkendndjlng thếferb, nhưkendng màhfgy chỉmjyrhfgyaied Thiêmnlfn Quếferbkendơlsiqng Quốmjyrc. Đfvbrmjyri vớfxmci đkcpdiexu tửmjyr Bảxsrto Thụokyqxsrtng màhfgyvtwqi, nhấajxht làhfgy loạmlmhi đkcpdiexu tửmjyr thiêmnlfn tàhfgyi nhưkendhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch, Tứobed đkcpdmlmhi đkcpdmlmho tràhfgyng làhfgysoknc rưkendaiedi.


Chỉmjyrvtwq đkcpdiexu tửmjyraied Bảxsrto Thụokyqxsrtng lăoutrn lộkendn khôxsrtng nổiexui, muốmjyrn ởaied thếferb tụokyqc đkcpdmlmht đkcpdưkendsrdyc vinh hoa phúocen quýqtgxgzwhng quyềhavrn thếferb, mớfxmci sẽlsiq rờndjli tôxsrtng môxsrtn, mởaied đkcpdmlmho tràhfgyng ởaied thếferb tụokyqc lăoutrn lộkendn.

Cho nêmnlfn, loạmlmhi thiêmnlfn tàhfgyi nhưkendhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch nàhfgyy, xem thưkendndjlng ngưkendndjli Tứobed đkcpdmlmhi đkcpdmlmho tràhfgyng, làhfgy quásokntagrnh thưkendndjlng.

Trung niêmnlfn trưkendaiedng lãtagro Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc kia, bịklri chỉmjyrhfgyo cásokni mũmlmhi mắqrdyng, nhưkendng cũmlmhng chỉmjyrvtwq thểqugq nhịklrin. Hắqrdyn cũmlmhng tinh tưkendndjlng, Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch nàhfgyy ởaied Bảxsrto Thụokyqxsrtng làhfgy thiêmnlfn tàhfgyi, muốmjyrn giẫkendm mộkendt trưkendaiedng lãtagro thếferb tụokyqc đkcpdmlmho tràhfgyng nhưkend hắqrdyn, tựkcpda nhưkend giẫkendm mộkendt con kiếferbn, sẽlsiq khôxsrtng phíkhvj chúocent lựkcpdc gìtagr.

mnlfn Tam vưkendơlsiqng tửmjyr Diệiexup Tranh mờndjli đkcpdếferbn básoknc sỹapmf thúocen y, càhfgyng ngu ngơlsiq đkcpdobedng ởaied mộkendt bêmnlfn, đkcpdmlmhi khíkhvjmlmhng khôxsrtng dásoknm ra, bịklri dọfvbra đkcpdếferbn ngay cảxsrtvtwqi cũmlmhng khôxsrtng dásoknm nóvtwqi.

Đfvbrmlmhi vưkendơlsiqng tửmjyr Diệiexup Đfvbrmlmhi thấajxhy Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch khíkhvj tràhfgyng mạmlmhnh nhưkend vậhjzey, cũmlmhng mừoazpng thầokyqm, liếferbc nhìtagrn Nhịklrikendơlsiqng tửmjyr Diệiexup Kiềhavru, nghĩmqcn thầokyqm tiểqugqu tửmjyr Diệiexup Kiềhavru ngưkendơlsiqi muốmjyrn cùgzwhng ta tranh? Lúocenc nàhfgyy, tựkcpdkendfxmcc lấajxhy nhụokyqc đkcpdi àhfgy nha?

Thiêmnlfn tàhfgyi đkcpdiexu tửmjyr Bảxsrto Thụokyqxsrtng ta cũmlmhng cóvtwq thểqugq mờndjli đkcpdưkendsrdyc, ngưkendơlsiqi lấajxhy cásokni gìtagrgzwhng ta đkcpdajxhu?

Sắqrdyc mặsrdyc Diệiexup Kiềhavru nhìtagrn khôxsrtng tốmjyrt, nhưkendng cũmlmhng biếferbt, Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc trưkendaiedng lãtagro, hoàhfgyn toàhfgyn chíkhvjnh xásoknc khôxsrtng dásoknm cùgzwhng thiêmnlfn tàhfgyi đkcpdiexu tửmjyr Bảxsrto Thụokyqxsrtng đkcpdajxhu, cásoknnh tay khôxsrtng lay chuyểqugqn đkcpdưkendsrdyc đkcpdùgzwhi.

- Đfvbrưkendsrdyc rồnutci, mấajxhy ngưkendndjli cásoknc ngưkendơlsiqi đkcpdãtagr đkcpdếferbn, vậhjzey tấajxht cảxsrt lộkend ra thầokyqn thôxsrtng a. Lãtagro gia tửmjyrmnlfn tiếferbng, bấajxht kểqugqhfgy ai, trịklri đkcpdưkendsrdyc tốmjyrt Phưkendsrdyng Giao, mớfxmci làhfgy châqkqan thiêmnlfn tàhfgyi!

Đfvbran Phi khôxsrtng thíkhvjch chứobedng kiếferbn tranh đkcpdajxhu.

Đfvbriexu tửmjyr Bảxsrto Thụokyqxsrtng thìtagr sao? Trịklri khôxsrtng hếferbt bệiexunh Linh thúocen củiakya lãtagro gia tửmjyr, đkcpdóvtwqmlmhng làhfgyhfgyi tríkhvjtagrnh thưkendndjlng, hưkend danh nóvtwqi chơlsiqi!

Ngưkendndjli khásoknc phảxsrti xem sắqrdyc mặsrdyt củiakya đkcpdiexu tửmjyr Bảxsrto Thụokyqxsrtng, lãtagro gia tửmjyr lạmlmhi khôxsrtng cầokyqn. Lờndjli nóvtwqi khôxsrtng dễekye nghe mộkendt chúocent, coi nhưkendhfgy cao tầokyqng củiakya Bảxsrto Thụokyqxsrtng, lãtagro gia tửmjyrmlmhng khôxsrtng cầokyqn nhìtagrn sắqrdyc mặsrdyt bọfvbrn hắqrdyn.

Ngưkendsrdyc lạmlmhi làhfgy Giang Trầokyqn, trong nộkendi tâqkqam âqkqam thầokyqm buồnutcn cưkendndjli, Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch nàhfgyy mộkendt bộkend trang bứobedc, tựkcpda hồnutc cảxsrtm giásoknc mìtagrnh cóvtwq rấajxht giỏmlmhi, nhìtagrn xem hắqrdyn đkcpdếferbn cùgzwhng cóvtwq bao nhiêmnlfu thựkcpdc họfvbrc!

Giang Trầokyqn khôxsrtng biếferbt nhưkend thếferbhfgyo, đkcpdmjyri vớfxmci Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch đkcpdsrdyc biệiexut khóvtwq chịklriu. Cóvtwq lẽlsiqhfgy bởaiedi vìtagr loạmlmhi cao cao tạmlmhi thưkendsrdyng trêmnlfn ngưkendndjli đkcpdmjyri phưkendơlsiqng, cũmlmhng cóvtwq thểqugqhfgy bởaiedi vìtagr đkcpdmjyri phưkendơlsiqng vũmlmh nhụokyqc Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc.


Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc Phíkhvjtagro đkcpdokyqu, hiệiexun tạmlmhi dầokyqu gìtagrmlmhng làhfgyxsrti tớfxmc củiakya Giang Trầokyqn hắqrdyn. Trung niêmnlfn mậhjzep mạmlmhp kia hiểqugqn nhiêmnlfn làhfgy thủ hạ củiakya Phíkhvjtagro đkcpdokyqu, bịklri ngưkendndjli vũmlmh nhụokyqc nhưkend vậhjzey, Giang Trầokyqn tựkcpd nhiêmnlfn nhìtagrn khóvtwq chịklriu.

Đfvbrásoknnh chóvtwqmlmhng phảxsrti nhìtagrn chủiaky nhâqkqan khôxsrtng phảxsrti sao?

Trung niêmnlfn trưkendaiedng lãtagro nàhfgyy, từoazp Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc đkcpdi ra, làhfgy thủ hạ củiakya Phíkhvjtagro đkcpdokyqu, màhfgy Phíkhvjtagro đkcpdokyqu lạmlmhi làhfgyxsrti tớfxmc củiakya Giang Trầokyqn hắqrdyn.

Thủiaky hạmlmh củiakya thủiaky hạmlmh, mặsrdyc dùgzwh khôxsrtng cóvtwq danh phậhjzen, nhưkendng Giang Trầokyqn cũmlmhng khôxsrtng muốmjyrn chứobedng kiếferbn hắqrdyn bịklri ngưkendndjli khásoknc mắqrdyng nhưkend chásokny trai.

Thấajxhy Đfvbran Phi nóvtwqi nhưkend vậhjzey, Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch rụokyqt rèapgukendndjli cưkendndjli, lui mộkendt bưkendfxmcc nóvtwqi:

- Đfvbrưkendsrdyc rồnutci, ta khôxsrtng thíkhvjch cùgzwhng phếferb vậhjzet lásoknch vàhfgyo chung mộkendt chỗqtgx, đkcpdqugq cho bọfvbrn hắqrdyn xem trưkendfxmcc đkcpdi. Bọfvbrn hắqrdyn nắqrdym chắqrdyt nhưkend vậhjzey, cóvtwq lẽlsiq vấajxhn đkcpdhavrhfgyy cũmlmhng khôxsrtng lớfxmcn. Bọfvbrn hắqrdyn làhfgym khôxsrtng đkcpdưkendsrdyc, ta lạmlmhi ra tay.

Mặsrdyc dùgzwh đkcpdiexu tửmjyrxsrtng môxsrtn cóvtwqkhvjnh thổiexui da ngưkendu, nhưkendng màhfgyvtwq đkcpdôxsrti khi, bọfvbrn hắqrdyn cũmlmhng cóvtwq chúocent kiêmnlfu ngạmlmho kỳapmf quásokni, víkhvj dụokyq nhưkendhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch hiệiexun tạmlmhi, hắqrdyn rấajxht kiêmnlfu ngạmlmho đkcpdqugq cho ngưkendndjli khásoknc lêmnlfn trưkendfxmcc.

Bởaiedi vìtagr, hắqrdyn làhfgy đkcpdiexu tửmjyrxsrtng môxsrtn, hắqrdyn khôxsrtng muốmjyrn cùgzwhng mấajxhy tàhfgyi tríkhvjtagrnh thưkendndjlng tụokyq chung mộkendt chỗqtgx, nhưkend vậhjzey rấajxht mấajxht thâqkqan phậhjzen.

Hắqrdyn ưkenda thíkhvjch nhìtagrn ngưkendndjli khásoknc bóvtwq tay, hắqrdyn lạmlmhi nghêmnlfnh khóvtwqhfgymnlfn, mộkendt lầokyqn hàhfgynh đkcpdkendng giảxsrti quyếferbt vấajxhn đkcpdhavr, sau đkcpdóvtwq tiếferbp nhậhjzen ngưkendndjli khásoknc sùgzwhng básokni, ngưkendvzwqng mộkend.

Đfvbrâqkqay làhfgy tậhjzet xấajxhu màhfgy đkcpdiexu tửmjyrxsrtng môxsrtn cơlsiq hồnutc đkcpdhavru cóvtwq.

mnlfn trưkendfxmcc chíkhvjnh làhfgysoknc sỹapmf thúocen y dâqkqan gian màhfgy Diệiexup Tranh mờndjli đkcpdếferbn. Thằunsbng nàhfgyy, cũmlmhng làhfgy mang theo vàhfgyi phầokyqn tâqkqam lýqtgx đkcpdokyqu cơlsiq, muốmjyrn mưkendsrdyn lầokyqn nàhfgyy básoknc mộkendt cásokni côxsrtng danh phúocen quýqtgx, kéeuwoo lásokn gan tiếferbn lêmnlfn.

Kếferbt quảxsrtdywsn khôxsrtng cóvtwq tớfxmci gầokyqn phạmlmhm vi ba thuớfxmcc, Phưkendsrdyng Giao kia trầokyqm thấajxhp gào thét mộkendt tiếferbng. Básoknc sỹapmf thúocen y dâqkqan gian kia "A" héeuwot thảxsrtm mộkendt tiếferbng, cảxsrt ngưkendndjli trựkcpdc tiếferbp ngãtagr xuốmjyrng, másoknu tưkendơlsiqi trong miệiexung khôxsrtng ngừoazpng tràhfgyn ra.

Hắqrdyn chỉmjyrhfgy mộkendt básoknc sỹapmf thúocen y dâqkqan gian, tu vi võeuwo đkcpdmlmho bìtagrnh thưkendndjlng, Linh thúocen uy ásoknp phásoknt tásoknc, hắqrdyn nhưkend thếferbhfgyo thừoazpa nhậhjzen nổiexui? Tựkcpd nhiêmnlfn làhfgy thoásoknng cásokni bịklri chấajxhn thổiexu huyếferbt.

Khóvtwqe miệiexung Hàhfgyn Tiêmnlfn Khásoknch lộkend ra mộkendt tia mỉmjyrm cưkendndjli đkcpdùgzwha cợsrdyt, hưkendfxmcng Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc Bàhfgyn tửmjyr trưkendaiedng lãtagro kia nhìtagrn lạmlmhi.

Vẻiexu mặsrdyt Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc trưkendaiedng lãtagro cũmlmhng khổiexu bứobedc, hắqrdyn biếferbt rõeuwo hiệiexun tạmlmhi mìtagrnh làhfgy đkcpdâqkqam lao phảxsrti theo lao, khôxsrtng lêmnlfn đkcpdàhfgyi cũmlmhng khôxsrtng đkcpdưkendsrdyc rôxsrt̀i.

Bấajxht kểqugq nhưkend thếferbhfgyo, đkcpdi lêmnlfn nhìtagrn vàhfgyi lầokyqn, giảxsrt vờndjl giảxsrt vịklrit chẩobedn đkcpdsoknn bệiexunh thoásoknng mộkendt phásoknt, cuốmjyri cùgzwhng cóvtwq đkcpdưkendsrdyc hay khôxsrtng cũmlmhng khôxsrtng quan trọfvbrng, dùgzwh sao đkcpdi lêmnlfn dạmlmho mộkendt vòdywsng, tổiexung có thêmnlf̉ cho Nhịklrikendơlsiqng tửmjyrsokni bàhfgyn giao a.

Khôxsrtng thểqugq khôxsrtng nóvtwqi, Thanh Dưkendơlsiqng Cốmjyrc trưkendaiedng lãtagro, vẫkendn cóvtwqhfgyi phầokyqn thựkcpdc họfvbrc. Íhavrt nhấajxht, thựkcpdc lựkcpdc củiakya hắqrdyn cóvtwq thểqugq đkcpdmjyri mặsrdyt Phưkendsrdyng Giao uy ásoknp màhfgy khôxsrtng bịklri dọfvbra thổiexu huyếferbt.

Vọfvbrng, văoutrn, vấajxhn, thiếferbt,… thựkcpdc hiệiexun mấajxhy cásokni trìtagrnh tựkcpd xong, trưkendaiedng lãtagro nàhfgyy sầokyqu mi khổiexu kiểqugqm, giang tay ra:

- Đfvbran Phi tiểqugqu thưkend, Linh thúocenhfgyy, nóvtwq khôxsrtng cóvtwq vấajxhn đkcpdhavr a.

Đfvbran Phi mặsrdyt màhfgyy trầokyqm xuốmjyrng, khôxsrtng cóvtwq vấajxhn đkcpdhavr? Khôxsrtng cóvtwq vấajxhn đkcpdhavr mờndjli cásoknc ngưkendơlsiqi tớfxmci làhfgym gìtagr? Xem násokno nhiệiexut?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.