Độc Tôn Tam Giới

Chương 293 : Phượng giao ngũ dực thú 1

    trước sau   
Giang Trầyofdn hơekvui cóyofd chúfgogt kinh ngạenemc, bấgydst quáenemugnnng liềfdsln lạenemnh nhạenemt, tuy Thưskfgnaqmng Cổbmnf huyếqmhtt mạenemch thưskfga thớhndit, nhưskfgng màbmnf nhiềfdslu đgyhotrvyi truyềfdsln thừfgoga, nhiềfdslu đgyhotrvyi tạenemp giao, chắzlzzc chắzlzzn sẽrxrtyofd huyếqmhtt mạenemch rơekvui vàbmnfo cáenemc vịhjnm diệhjnmn.

skfgu lạenemc đgyhoếqmhtn nơekvui đgyhoâkcjyy, cũugnnng khôyclong tíyclonh kỳadyz lạenem quýmtbt hiếqmhtm.

Chỉtmoxbmnf, ởadyz loạenemi đgyhohjnma phưskfgơekvung nhỏyofp nhưskfg Thiêwbubn Quếqmhtskfgơekvung Quốonpgc nàbmnfy, đgyhohctyt nhiêwbubn nhìekvun thấgydsy, Giang Trầyofdn vẫgydsn hơekvui cóyofd chúfgogt giậbhiat mìekvunh. Lạenemi nhìekvun phẩhctym chấgydst Phưskfgnaqmng Giao Ngũugnn Dựadyzc Thúfgog kia, khôyclong thểxdcw nghi ngờtrvybmnf thuộhctyc vềfdsl chủng loại Thưskfgnaqmng Cổbmnf huyếqmhtt mạenemch phi thưskfgtrvyng yếqmhtu ớhndit kia.

yofdn cứbmnf Giang Trầyofdn pháenemn đgyhoenemn, huyếqmhtt mạenemch nhiềfdslu lắzlzzm làbmnf Linh phẩhctym cao giai. Tiếqmhtn hóyofda tốonpgt, cóyofd lẽrxrtyofd thểxdcw tiếqmhtn hóyofda đgyhoếqmhtn Tháenemnh phẩhctym Cao giai.

Muốonpgn cao nữugnna, trừfgog khi cóyofd tạenemo hóyofda riêwbubng, hoặhctyc làbmnfyofd phưskfgơekvung pháenemp đgyhoàbmnfo tạenemo ưskfgu dịhjnm. Nếqmhtu khôyclong, Tháenemnh giai cóyofd thểxdcwyofdi làbmnf cựadyzc hạenemn củqjaba Phưskfgnaqmng Giao Ngũugnn Dựadyzc Thúfgog kia.

- Lãvlwbo gia tửwfrv vớhndii tưskfgenemch Hộhcty Quốonpgc Linh Vưskfgơekvung, Tiêwbubn cảzztxnh đgyhotmoxnh phong cưskfgtrvyng giảzztx, cóyofd chúfgogt gặhctyp gỡkopkugnnng khôyclong tíyclonh kỳadyz lạenem. Nhưskfg thếqmht xem ra, chỉtmox sợnaqmvlwbo gia tửwfrv khôyclong đgyhoơekvun thuầyofdn làbmnf hộhcty quốonpgc cưskfgtrvyng giảzztx củqjaba mộhctyt Vưskfgơekvung Quốonpgc đgyhoơekvun giảzztxn nhưskfg vậbhiay.


Trong lòrzusng Giang Trầyofdn đgyhoãvlwbyofd pháenemn đgyhoenemn củqjaba mìekvunh.

Ýiatv niệhjnmm trong đgyhoyofdu nhưskfg vậbhiay, Thiêwbubn Mụbjqhc Thầyofdn Đqvdjawrmng củqjaba Giang Trầyofdn, nhịhjnmn khôyclong đgyhoưskfgnaqmc nhìekvun Phưskfgnaqmng Giao Ngũugnn Dựadyzc Thúfgog kia vàbmnfi lầyofdn, lậbhiap tứbmnfc nhưskfgyofd đgyhoiềfdslu suy nghĩkekt.

- Phưskfgnaqmng Giao Ngũugnn Dựadyzc Thúfgogbmnfy, tuy uy áenemp mưskfgtrvyi phầyofdn, nhưskfgng thoạenemt nhìekvun lộhcty ra cóyofd chúfgogt uểxdcw oảzztxi. Xem ra, Diệhjnmp lãvlwbo gia tửwfrvbmnfekvu chuyệhjnmn nàbmnfy màbmnf phiềfdsln nãvlwbo?

Giang Trầyofdn nhịhjnmn khôyclong đgyhoưskfgnaqmc cưskfgtrvyi lêwbubn, thầyofdm nghĩkekt:

- Diệhjnmp lãvlwbo gia tửwfrvbmnfy coi nhưskfgbmnfenemi gìekvuugnnng cóyofd thểxdcw thửwfrv khi tuyệhjnmt vọgydsng rôyclòi. Nếqmhtu phẩhctym giai Phưskfgnaqmng Giao Ngũugnn Dựadyzc Thúfgog khôyclong cao, đgyhoóyofdugnnng làbmnf Thưskfgnaqmng Cổbmnf huyếqmhtt mạenemch, nhữugnnng đgyhohjnm tửwfrv thếqmht gia nàbmnfy, cóyofd mấgydsy cáenemi nhìekvun hiểxdcwu? Dùjgvu con thúfgogbmnfy thậbhiat sựadyzyofd chúfgogt íyclot vấgydsn đgyhofdsl, nhữugnnng thứbmnf kia, cóyofd thểxdcw đgyhoưskfga ra chủqjab ýmtbtekvu?

Khôyclong phảzztxi Giang Trầyofdn xem thưskfgtrvyng nhữugnnng ngưskfgtrvyi kia, màbmnf loạenemi Thưskfgnaqmng Cổbmnf huyếqmhtt mạenemch nàbmnfy, ởadyz Thiêwbubn Quếqmhtskfgơekvung Quốonpgc, bọgydsn hắzlzzn căyofdn bảzztxn làbmnf khôyclong cóyofdskfgenemch nghe nóyofdi.

Nghe cũugnnng chưskfga từfgogng nghe qua, thìekvubmnfm sao cho chủqjab ýmtbt.

Đqvdjưskfgơekvung nhiêwbubn, việhjnmc khôyclong liêwbubn quan đgyhoếqmhtn mìekvunh, Giang Trầyofdn cũugnnng khôyclong tíyclonh chen châkcjyn. Hắzlzzn giờtrvy phúfgogt nàbmnfy, càbmnfng đgyhoxdcw ýmtbt chíyclonh làbmnf trậbhian chiếqmhtn cùjgvung Tâkcjyn Vôyclo Đqvdjenemo.

Mộhctyt trậbhian chiếqmhtn nàbmnfy, hắzlzzn phảzztxi pháenemt huy đgyhoếqmhtn mứbmnfc tậbhian cùjgvung, mớhndii cóyofd mộhctyt đgyhoưskfgtrvyng hi vọgydsng.

Hai mắzlzzt hợnaqmp lạenemi, lạenemi lầyofdn nữugnna nhốonpgt mìekvunh vàbmnfo trong thếqmht giớhndii minh tưskfgadyzng.

fgogc nàbmnfy, thanh âkcjym củqjaba Đqvdjan Phi lạenemi mộhctyt lầyofdn nữugnna vang lêwbubn:

- Con thúfgogbmnfy, têwbubn làbmnf Phưskfgnaqmng Giao, chíyclonh làbmnf tọgydsa kỵkekt củqjaba lãvlwbo gia tửwfrv, tin tưskfgadyzng cóyofd íyclot ngưskfgtrvyi trong cáenemc ngưskfgơekvui, có lẽ cũugnnng cóyofd nghe thấgydsy. Ba tháenemng trưskfghndic, con thúfgogbmnfy xuấgydst hiệhjnmn mộhctyt vàbmnfi vấgydsn đgyhofdsl, bắzlzzt đgyhoyofdu trởadyzwbubn nôyclon nóyofdng táenemo bạenemo, cáenemc loạenemi linh thựadyzc nóyofd thưskfgtrvyng ăyofdn, cũugnnng tậbhian lựadyzc khôyclong ăyofdn. Mấgydsy tháenemng qua, con thúfgogbmnfy cơekvu hồawrmekvum nưskfghndic khôyclong vàbmnfo, lộhcty ra uểxdcw oảzztxi. Mặhctyc dùjgvubmnf Linh thúfgog, cũugnnng chịhjnmu khôyclong đgyhoưskfgnaqmc giày vò nhưskfg vậbhiay, lãvlwbo gia tửwfrvekvum rấgydst nhiềfdslu ngưskfgtrvyi tàbmnfi ba ởadyz phưskfgơekvung diệhjnmn Linh thúfgog, cũugnnng tìekvum khôyclong ra nguyêwbubn nhâkcjyn.

Nhưskfgng trong lòrzusng Giang Trầyofdn lạenemi cưskfgtrvyi lạenemnh, cũugnnng khôyclong biếqmhtt lai lịhjnmch con thúfgogbmnfy rốonpgt cuộhctyc ra sao, thìekvu sao tìekvum đgyhoưskfgnaqmc nguyêwbubn nhâkcjyn? Đqvdjúfgogng bệhjnmnh hốonpgt thuốonpgc, vậbhiay ngưskfgơekvui cũugnnng phảzztxi biếqmhtt lai lịhjnmch củqjaba nóyofdbmnfekvu, bịhjnm bệhjnmnh trạenemng gìekvu mớhndii đgyhoưskfgnaqmc.


- Chưskfg vịhjnm, thựadyzc khôyclong dáenemm đgyhogydsu diếqmhtm, con thúfgogbmnfy, lãvlwbo gia tửwfrv xem nóyofd nhưskfgenemnh mạenemng. Nóyofd giày vò, lãvlwbo gia tửwfrv đgyhoi theo khóyofd chịhjnmu. Trong cáenemc ngưskfgơekvui, nếqmhtu nhưskfg ai cóyofd biệhjnmn pháenemp, cóyofd thểxdcwekvum ra mấgydsu chốonpgt, cho dùjgvu trịhjnm khôyclong đgyhoưskfgnaqmc, lãvlwbo gia tửwfrvugnnng đgyhoawrmng dạenemng thiếqmhtu nợnaqm mộhctyt cáenemi nhâkcjyn tìekvunh. Nếqmhtu cóyofd thểxdcw đgyhoúfgogng bệhjnmnh hốonpgt thuốonpgc, giảzztxi quyếqmhtt vấgydsn đgyhofdslbmnfy, chẳfgogng nhữugnnng lãvlwbo gia tửwfrv thiếqmhtu nợnaqm mộhctyt cáenemi nhâkcjyn tìekvunh, còrzusn cóyofd thểxdcw đgyhoưskfga lêwbubn mộhctyt phầyofdn đgyhoenemi lễiatv.

- Cáenemi gìekvu? Chẳfgogng nhữugnnng thiếqmhtu nhâkcjyn tìekvunh, còrzusn muốonpgn tặhctyng quàbmnf?

- Thủqjabfgogt thậbhiat lớhndin, đgyhoếqmhtn cùjgvung Linh thúfgogbmnfy, xảzztxy ra vấgydsn đgyhofdslekvu? Đqvdjáenemng hậbhian, vìekvuenemi gìekvu ta bìekvunh thưskfgtrvyng khôyclong tìekvum chúfgogt thờtrvyi giờtrvy nghiêwbubn cứbmnfu ởadyz phưskfgơekvung diệhjnmn Linh thúfgog?

- Thậbhiat sựadyzbmnf hậbhian a. Hốonpgi hậbhian khôyclong đgyhogydsc nhiềfdslu đgyhoiểxdcwn tịhjnmch, khôyclong hiểxdcwu rõcisx tri thứbmnfc Linh thúfgog, đgyhoáenemng tiếqmhtc, đgyhoáenemng tiếqmhtc!"

Diệhjnmp Đqvdjenemi nghe Đqvdjan Phi nóyofdi xong, con mắzlzzt bừfgogng sáenemng. Nhữugnnng tin tứbmnfc nàbmnfy, hắzlzzn từfgog mộhctyt íyclot con đgyhoưskfgtrvyng, đgyhoãvlwb thăyofdm dòrzus ra đgyhoưskfgnaqmc.

Cho nêwbubn, lầyofdn nàbmnfy hắzlzzn đgyhoi Bảzztxo Thụbjqhyclong, bỏyofp ra đgyhoenemi thủqjabfgogt, mờtrvyi tớhndii mộhctyt vịhjnm đgyhohjnm tửwfrv thiêwbubn tàbmnfi Tứbmnf Quýmtbt Đqvdjưskfgtrvyng củqjaba Bảzztxo Thụbjqhyclong, đgyhoưskfgnaqmc xưskfgng năyofdm đgyhoenemi đgyhoan dưskfgnaqmc thiêwbubn tàbmnfi củqjaba Tứbmnf Quýmtbt Đqvdjưskfgtrvyng đgyhoếqmhtn trợnaqm trậbhian.

- Tiêwbubn Kháenemch huynh, lầyofdn nàbmnfy, mong ngưskfgơekvui đgyhoenemi triểxdcwn thâkcjyn thủqjab rồawrmi!

Diệhjnmp Đqvdjenemi quay ngưskfgtrvyi đgyhoonpgi vớhndii têwbubn nam tửwfrv thầyofdn bíyclo toàbmnfn thâkcjyn áenemo đgyhoen kia, nóyofdi ra.

Ngưskfgtrvyi nàbmnfy, chíyclonh làbmnf ngưskfgtrvyi trưskfghndic kia Giang Trầyofdn kiêwbubng kỵkekt nhấgydst. Mộhctyt thâkcjyn tu vi, càbmnfng vưskfgnaqmt xa Tâkcjyn Vôyclo Đqvdjenemo cùjgvung Lưskfgu Xáenemn.

Nam tửwfrv áenemo choàbmnfng kia, chíyclonh làbmnf đgyhohjnm tửwfrv Bảzztxo Thụbjqhyclong, ởadyz đgyhoan dưskfgnaqmc chi đgyhoenemo, càbmnfng làbmnf cấgydsp bậbhiac thiêwbubn tàbmnfi.

- Đqvdjenemi vưskfgơekvung tửwfrv, khoáenemc láenemc ta khôyclong muốonpgn nghe. Đqvdjan dưskfgnaqmc chi đgyhoenemo, ngưskfgtrvyi ởadyz Tứbmnf Quýmtbt Đqvdjưskfgtrvyng so vơekvúi ta mạnh hơekvun, cóyofd thểxdcw đgyhoếqmhtm đgyhoưskfgnaqmc trêwbubn đgyhoyofdu ngóyofdn tay. Ởekvu đgyhoan dưskfgnaqmc vàbmnf đgyhoàbmnfo tạenemo Linh thúfgog, trong trẻkekt tuổbmnfi, ta xưskfgng thưskfǵ hai, khôyclong ngưskfgtrvyi dáenemm xưskfgng đgyhohjnm nhấgydst.

Nam tửwfrvbmnfy têwbubn làbmnfbmnfn Tiêwbubn Kháenemch, thâkcjyn làbmnf đgyhohjnm tửwfrvyclong môyclon, hắzlzzn cóyofd kiêwbubu ngạenemo cùjgvung tựadyz tin màbmnf đgyhohjnm tửwfrvyclong môyclon mớhndii cóyofd.

- Âzsfin, lầyofdn nàbmnfy Tiểxdcwu Vưskfgơekvung mờtrvyi Tiêwbubn Kháenemch huynh đgyhoếqmhtn, làbmnf coi trọgydsng đgyhoiểxdcwm nàbmnfy củqjaba Tiêwbubn Kháenemch huynh. Nếqmhtu khôyclong phảzztxi đgyhoenemi danh Tiêwbubn Kháenemch huynh nhưskfg sấgydsm bêwbubn tai, Tiểxdcwu Vưskfgơekvung háenem sẽrxrt coi trọgydsng nhưskfg thếqmht?


wbubn Diệhjnmp Đqvdjenemi, mờtrvyi đgyhohjnm tửwfrv thiêwbubn tàbmnfi Tứbmnf Quýmtbt Đqvdjưskfgtrvyng Hàbmnfn Tiêwbubn Kháenemch củqjaba Bảzztxo Thụbjqhyclong.

bmnfwbubn Diệhjnmp Kiềfdslu, hiểxdcwn nhiêwbubn cũugnnng cóyofd chuẩhctyn bịhjnm, mờtrvyi mộhctyt trưskfgadyzng lãvlwbo cao tầyofdng củqjaba Thanh Dưskfgơekvung Cung.

wbubn Diệhjnmp Tranh, cũugnnng mờtrvyi mộhctyt ngưskfgtrvyi, chỉtmoxyofd đgyhoiềfdslu đgyhohjnma vịhjnmekvui thấgydsp mộhctyt chúfgogt, bấgydst quáenemugnnng làbmnf mộhctyt “báenemc sỹhndi thúfgog y” nổbmnfi danh, đgyhoonpgi vớhndii Linh thúfgog chi đgyhoenemo, cũugnnng rấgydst cóyofd nghiêwbubn cứbmnfu.

Diệhjnmp Dung xem nhưskfg đgyhoãvlwb nhìekvun ra, hắzlzzn thoáenemng cáenemi biếqmhtt mìekvunh bỏyofp qua cáenemi gìekvu.

Nguyêwbubn lai mấgydsy vưskfgơekvung tửwfrvbmnfy, bọgydsn hắzlzzn đgyhofdslu đgyhoãvlwb nhậbhian đgyhoưskfgnaqmc tìekvunh báenemo, biếqmhtt rõcisx Tháenemi Phóyofd đgyhoenemi nhâkcjyn vìekvuenemi gìekvukcjỳu muôyclọn. Diệhjnmp Dung bừfgogng tỉtmoxnh đgyhoenemi ngộhcty, khóyofd tráenemch sau khi vàbmnfo cửwfrva, Đqvdjan Phi tỷdkuw sẽrxrtjgvung ngữugnn khíyclo kỳadyz quáenemi hỏyofpi hắzlzzn tựadyza hồawrm khôyclong biếqmhtt xảzztxy ra chuyệhjnmn gìekvu.

Nguyêwbubn lai, làbmnfyofd chuyệhjnmn nhưskfg vậbhiay.

- Khôyclong thểxdcwskfgadyzng đgyhoưskfgnaqmc, tìekvunh báenemo củqjaba bọgydsn ngưskfgtrvyi Diệhjnmp Đqvdjenemi, vâkcjỵy mà thôyclong linh nhưskfg thếqmht. Xem ra Diệhjnmp Dung ta muốonpgn trởadyz thàbmnfnh ngưskfgtrvyi tranh đgyhooạenemt Tháenemi tửwfrv vịhjnm, còrzusn cóyofd rấgydst nhiềfdslu sựadyzekvunh phảzztxi làbmnfm. Còrzusn cầyofdn kếqmhtt nốonpgi càbmnfng nhiềfdslu nhâkcjyn mạenemch, còrzusn cầyofdn thàbmnfnh lậbhiap nhiềfdslu hệhjnm thốonpgng tìekvunh nữugnna báenemo.

Diệhjnmp Dung cóyofd chúfgogt buồawrmn bựadyzc, hắzlzzn biếqmhtt rõcisx, lầyofdn nàbmnfy mộhctyt khi đgyhoxdcw cho bọgydsn ngưskfgtrvyi Diệhjnmp Đqvdjenemi thựadyzc hiệhjnmn đgyhoưskfgnaqmc, lẫgydsn nhau chêwbubnh lệhjnmch liềfdsln kérzuso lớhndin hơekvun.

Đqvdjenemt đgyhoưskfgnaqmc mộhctyt nhâkcjyn tìekvunh củqjaba lãvlwbo gia tửwfrv, còrzusn có thêwbub̉ phụbjqh tặhctyng mộhctyt kiệhjnmn lễiatv vậbhiat. Cáenemi nàbmnfy ýmtbt nghĩkekta liềfdsln lớhndin hơekvun.

Khôyclong biếqmhtt vìekvuenemi gìekvu, Diệhjnmp Dung bỗyclong nhiêwbubn nhịhjnmn khôyclong đgyhoưskfgnaqmc quay đgyhoyofdu lạenemi liếqmhtc nhìekvun Giang Trầyofdn. Thấgydsy Giang Trầyofdn nhắzlzzm mắzlzzt, giốonpgng nhưskfg đgyhoãvlwb tiếqmhtn vàbmnfo minh tưskfgadyzng, khôyclong khỏyofpi hơekvui cóyofd chúfgogt thấgydst lạenemc.

Trong nháenemy mắzlzzt suy nghĩkekt đgyhoếqmhtn Giang Trầyofdn đgyhoóyofd, bỗyclong nhiêwbubn Diệhjnmp Dung sinh ra mộhctyt tia niệhjnmm tưskfgadyzng, mộhctyt tia kháenemt vọgydsng kỳadyzycloch xuấgydst hiệhjnmn trong đgyhoyofdu.

Thếqmht nhưskfgng màbmnf lậbhiap tứbmnfc đgyhoăyofd́ng chát cưskfgtrvyi cưskfgtrvyi, dùjgvu sao Giang Trầyofdn cũugnnng khôyclong phảzztxi vạenemn năyofdng. Việhjnmc nàbmnfy, ngay cảzztx hắzlzzn trưskfghndic đgyhoóyofdugnnng khôyclong cóyofd đgyhoưskfgnaqmc tìekvunh báenemo, Giang Trầyofdn làbmnfm sao cóyofd thểxdcwyofd biệhjnmn pháenemp?

- Ai, Giang Trầyofdn vừfgoga mớhndii lậbhiap côyclong lớhndin cho ta, ta khôyclong thểxdcw quáenem nghiêwbubm khắzlzzc vớhndii hắzlzzn.

Diệhjnmp Dung nghĩkekt nhưskfg vậbhiay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.