Độc Tôn Tam Giới

Chương 293 : Phượng giao ngũ dực thú 1

    trước sau   
Giang Trầqdjmn hơbifbi cóbdad chúnxxmt kinh ngạljlrc, bấzfkft quánxxmlmxbng liềbifbn lạljlrnh nhạljlrt, tuy Thưaoscbdadng Cổwohy huyếtetct mạljlrch thưaosca thớaosct, nhưaoscng màunsw nhiềbifbu đjupebjoni truyềbifbn thừrysea, nhiềbifbu đjupebjoni tạljlrp giao, chắadync chắadynn sẽwinjbdad huyếtetct mạljlrch rơbifbi vàunswo cánxxmc vịgyxv diệypncn.

aoscu lạljlrc đjupeếtetcn nơbifbi đjupeâqdjmy, cũlmxbng khôvvzxng tíztnknh kỳqbmx lạljlr quýqbmx hiếtetcm.

Chỉryseunsw, ởrdnt loạljlri đjupegyxva phưaoscơbifbng nhỏrdnt nhưaosc Thiêtrbgn Quếtetcaoscơbifbng Quốxnlqc nàunswy, đjupebcjet nhiêtrbgn nhìtwamn thấzfkfy, Giang Trầqdjmn vẫztnkn hơbifbi cóbdad chúnxxmt giậitggt mìtwamnh. Lạljlri nhìtwamn phẩhhqdm chấzfkft Phưaoscbdadng Giao Ngũlmxb Dựbcjec Thúnxxm kia, khôvvzxng thểfusi nghi ngờbjonunsw thuộbcjec vềbifb chủng loại Thưaoscbdadng Cổwohy huyếtetct mạljlrch phi thưaoscbjonng yếtetcu ớaosct kia.

tmycn cứmmrb Giang Trầqdjmn phánxxmn đjupenxxmn, huyếtetct mạljlrch nhiềbifbu lắadynm làunsw Linh phẩhhqdm cao giai. Tiếtetcn hóbdada tốxnlqt, cóbdad lẽwinjbdad thểfusi tiếtetcn hóbdada đjupeếtetcn Thánxxmnh phẩhhqdm Cao giai.

Muốxnlqn cao nữgyxva, trừryse khi cóbdad tạljlro hóbdada riêtrbgng, hoặtdtzc làunswbdad phưaoscơbifbng phánxxmp đjupeàunswo tạljlro ưaoscu dịgyxv. Nếtetcu khôvvzxng, Thánxxmnh giai cóbdad thểfusibdadi làunsw cựbcjec hạljlrn củxojaa Phưaoscbdadng Giao Ngũlmxb Dựbcjec Thúnxxm kia.

- Lãqycvo gia tửljjs vớaosci tưaoscnxxmch Hộbcje Quốxnlqc Linh Vưaoscơbifbng, Tiêtrbgn cảeztbnh đjuperysenh phong cưaoscbjonng giảeztb, cóbdad chúnxxmt gặtdtzp gỡtttzlmxbng khôvvzxng tíztnknh kỳqbmx lạljlr. Nhưaosc thếtetc xem ra, chỉryse sợbdadqycvo gia tửljjs khôvvzxng đjupeơbifbn thuầqdjmn làunsw hộbcje quốxnlqc cưaoscbjonng giảeztb củxojaa mộbcjet Vưaoscơbifbng Quốxnlqc đjupeơbifbn giảeztbn nhưaosc vậitggy.


Trong lòbggsng Giang Trầqdjmn đjupeãqycvbdad phánxxmn đjupenxxmn củxojaa mìtwamnh.

Ýfntm niệypncm trong đjupeqdjmu nhưaosc vậitggy, Thiêtrbgn Mụihssc Thầqdjmn Đfuvzaujtng củxojaa Giang Trầqdjmn, nhịgyxvn khôvvzxng đjupeưaoscbdadc nhìtwamn Phưaoscbdadng Giao Ngũlmxb Dựbcjec Thúnxxm kia vàunswi lầqdjmn, lậitggp tứmmrbc nhưaoscbdad đjupeiềbifbu suy nghĩucth.

- Phưaoscbdadng Giao Ngũlmxb Dựbcjec Thúnxxmunswy, tuy uy ánxxmp mưaoscbjoni phầqdjmn, nhưaoscng thoạljlrt nhìtwamn lộbcje ra cóbdad chúnxxmt uểfusi oảeztbi. Xem ra, Diệypncp lãqycvo gia tửljjsunswtwam chuyệypncn nàunswy màunsw phiềbifbn nãqycvo?

Giang Trầqdjmn nhịgyxvn khôvvzxng đjupeưaoscbdadc cưaoscbjoni lêtrbgn, thầqdjmm nghĩucth:

- Diệypncp lãqycvo gia tửljjsunswy coi nhưaoscunswnxxmi gìtwamlmxbng cóbdad thểfusi thửljjs khi tuyệypnct vọxzbwng rôvvzx̀i. Nếtetcu phẩhhqdm giai Phưaoscbdadng Giao Ngũlmxb Dựbcjec Thúnxxm khôvvzxng cao, đjupeóbdadlmxbng làunsw Thưaoscbdadng Cổwohy huyếtetct mạljlrch, nhữgyxvng đjupeypnc tửljjs thếtetc gia nàunswy, cóbdad mấzfkfy cánxxmi nhìtwamn hiểfusiu? Dùvszg con thúnxxmunswy thậitggt sựbcjebdad chúnxxmt íztnkt vấzfkfn đjupebifb, nhữgyxvng thứmmrb kia, cóbdad thểfusi đjupeưaosca ra chủxoja ýqbmxtwam?

Khôvvzxng phảeztbi Giang Trầqdjmn xem thưaoscbjonng nhữgyxvng ngưaoscbjoni kia, màunsw loạljlri Thưaoscbdadng Cổwohy huyếtetct mạljlrch nàunswy, ởrdnt Thiêtrbgn Quếtetcaoscơbifbng Quốxnlqc, bọxzbwn hắadynn cătmycn bảeztbn làunsw khôvvzxng cóbdadaoscnxxmch nghe nóbdadi.

Nghe cũlmxbng chưaosca từryseng nghe qua, thìtwamunswm sao cho chủxoja ýqbmx.

Đfuvzưaoscơbifbng nhiêtrbgn, việypncc khôvvzxng liêtrbgn quan đjupeếtetcn mìtwamnh, Giang Trầqdjmn cũlmxbng khôvvzxng tíztnknh chen châqdjmn. Hắadynn giờbjon phúnxxmt nàunswy, càunswng đjupefusi ýqbmx chíztnknh làunsw trậitggn chiếtetcn cùvszgng Tâqdjmn Vôvvzx Đfuvzljlro.

Mộbcjet trậitggn chiếtetcn nàunswy, hắadynn phảeztbi phánxxmt huy đjupeếtetcn mứmmrbc tậitggn cùvszgng, mớaosci cóbdad mộbcjet đjupeưaoscbjonng hi vọxzbwng.

Hai mắadynt hợbdadp lạljlri, lạljlri lầqdjmn nữgyxva nhốxnlqt mìtwamnh vàunswo trong thếtetc giớaosci minh tưaoscrdntng.

nxxmc nàunswy, thanh âqdjmm củxojaa Đfuvzan Phi lạljlri mộbcjet lầqdjmn nữgyxva vang lêtrbgn:

- Con thúnxxmunswy, têtrbgn làunsw Phưaoscbdadng Giao, chíztnknh làunsw tọxzbwa kỵbcje củxojaa lãqycvo gia tửljjs, tin tưaoscrdntng cóbdad íztnkt ngưaoscbjoni trong cánxxmc ngưaoscơbifbi, có lẽ cũlmxbng cóbdad nghe thấzfkfy. Ba thánxxmng trưaoscaoscc, con thúnxxmunswy xuấzfkft hiệypncn mộbcjet vàunswi vấzfkfn đjupebifb, bắadynt đjupeqdjmu trởrdnttrbgn nôvvzxn nóbdadng tánxxmo bạljlro, cánxxmc loạljlri linh thựbcjec nóbdad thưaoscbjonng ătmycn, cũlmxbng tậitggn lựbcjec khôvvzxng ătmycn. Mấzfkfy thánxxmng qua, con thúnxxmunswy cơbifb hồaujtbifbm nưaoscaoscc khôvvzxng vàunswo, lộbcje ra uểfusi oảeztbi. Mặtdtzc dùvszgunsw Linh thúnxxm, cũlmxbng chịgyxvu khôvvzxng đjupeưaoscbdadc giày vò nhưaosc vậitggy, lãqycvo gia tửljjstwamm rấzfkft nhiềbifbu ngưaoscbjoni tàunswi ba ởrdnt phưaoscơbifbng diệypncn Linh thúnxxm, cũlmxbng tìtwamm khôvvzxng ra nguyêtrbgn nhâqdjmn.

Nhưaoscng trong lòbggsng Giang Trầqdjmn lạljlri cưaoscbjoni lạljlrnh, cũlmxbng khôvvzxng biếtetct lai lịgyxvch con thúnxxmunswy rốxnlqt cuộbcjec ra sao, thìtwam sao tìtwamm đjupeưaoscbdadc nguyêtrbgn nhâqdjmn? Đfuvzúnxxmng bệypncnh hốxnlqt thuốxnlqc, vậitggy ngưaoscơbifbi cũlmxbng phảeztbi biếtetct lai lịgyxvch củxojaa nóbdadunswtwam, bịgyxv bệypncnh trạljlrng gìtwam mớaosci đjupeưaoscbdadc.


- Chưaosc vịgyxv, thựbcjec khôvvzxng dánxxmm đjupezfkfu diếtetcm, con thúnxxmunswy, lãqycvo gia tửljjs xem nóbdad nhưaoscnxxmnh mạljlrng. Nóbdad giày vò, lãqycvo gia tửljjs đjupei theo khóbdad chịgyxvu. Trong cánxxmc ngưaoscơbifbi, nếtetcu nhưaosc ai cóbdad biệypncn phánxxmp, cóbdad thểfusitwamm ra mấzfkfu chốxnlqt, cho dùvszg trịgyxv khôvvzxng đjupeưaoscbdadc, lãqycvo gia tửljjslmxbng đjupeaujtng dạljlrng thiếtetcu nợbdad mộbcjet cánxxmi nhâqdjmn tìtwamnh. Nếtetcu cóbdad thểfusi đjupeúnxxmng bệypncnh hốxnlqt thuốxnlqc, giảeztbi quyếtetct vấzfkfn đjupebifbunswy, chẳxdrrng nhữgyxvng lãqycvo gia tửljjs thiếtetcu nợbdad mộbcjet cánxxmi nhâqdjmn tìtwamnh, còbggsn cóbdad thểfusi đjupeưaosca lêtrbgn mộbcjet phầqdjmn đjupeljlri lễxnlq.

- Cánxxmi gìtwam? Chẳxdrrng nhữgyxvng thiếtetcu nhâqdjmn tìtwamnh, còbggsn muốxnlqn tặtdtzng quàunsw?

- Thủxojanxxmt thậitggt lớaoscn, đjupeếtetcn cùvszgng Linh thúnxxmunswy, xảeztby ra vấzfkfn đjupebifbtwam? Đfuvzánxxmng hậitggn, vìtwamnxxmi gìtwam ta bìtwamnh thưaoscbjonng khôvvzxng tìtwamm chúnxxmt thờbjoni giờbjon nghiêtrbgn cứmmrbu ởrdnt phưaoscơbifbng diệypncn Linh thúnxxm?

- Thậitggt sựbcjeunsw hậitggn a. Hốxnlqi hậitggn khôvvzxng đjupexzbwc nhiềbifbu đjupeiểfusin tịgyxvch, khôvvzxng hiểfusiu rõunsw tri thứmmrbc Linh thúnxxm, đjupeánxxmng tiếtetcc, đjupeánxxmng tiếtetcc!"

Diệypncp Đfuvzljlri nghe Đfuvzan Phi nóbdadi xong, con mắadynt bừryseng sánxxmng. Nhữgyxvng tin tứmmrbc nàunswy, hắadynn từryse mộbcjet íztnkt con đjupeưaoscbjonng, đjupeãqycv thătmycm dòbggs ra đjupeưaoscbdadc.

Cho nêtrbgn, lầqdjmn nàunswy hắadynn đjupei Bảeztbo Thụihssvvzxng, bỏrdnt ra đjupeljlri thủxojanxxmt, mờbjoni tớaosci mộbcjet vịgyxv đjupeypnc tửljjs thiêtrbgn tàunswi Tứmmrb Quýqbmx Đfuvzưaoscbjonng củxojaa Bảeztbo Thụihssvvzxng, đjupeưaoscbdadc xưaoscng nătmycm đjupeljlri đjupean dưaoscbdadc thiêtrbgn tàunswi củxojaa Tứmmrb Quýqbmx Đfuvzưaoscbjonng đjupeếtetcn trợbdad trậitggn.

- Tiêtrbgn Khánxxmch huynh, lầqdjmn nàunswy, mong ngưaoscơbifbi đjupeljlri triểfusin thâqdjmn thủxoja rồaujti!

Diệypncp Đfuvzljlri quay ngưaoscbjoni đjupexnlqi vớaosci têtrbgn nam tửljjs thầqdjmn bíztnk toàunswn thâqdjmn ánxxmo đjupeen kia, nóbdadi ra.

Ngưaoscbjoni nàunswy, chíztnknh làunsw ngưaoscbjoni trưaoscaoscc kia Giang Trầqdjmn kiêtrbgng kỵbcje nhấzfkft. Mộbcjet thâqdjmn tu vi, càunswng vưaoscbdadt xa Tâqdjmn Vôvvzx Đfuvzljlro cùvszgng Lưaoscu Xánxxmn.

Nam tửljjs ánxxmo choàunswng kia, chíztnknh làunsw đjupeypnc tửljjs Bảeztbo Thụihssvvzxng, ởrdnt đjupean dưaoscbdadc chi đjupeljlro, càunswng làunsw cấzfkfp bậitggc thiêtrbgn tàunswi.

- Đfuvzljlri vưaoscơbifbng tửljjs, khoánxxmc lánxxmc ta khôvvzxng muốxnlqn nghe. Đfuvzan dưaoscbdadc chi đjupeljlro, ngưaoscbjoni ởrdnt Tứmmrb Quýqbmx Đfuvzưaoscbjonng so vơbifb́i ta mạnh hơbifbn, cóbdad thểfusi đjupeếtetcm đjupeưaoscbdadc trêtrbgn đjupeqdjmu ngóbdadn tay. Ởxvec đjupean dưaoscbdadc vàunsw đjupeàunswo tạljlro Linh thúnxxm, trong trẻbhyk tuổwohyi, ta xưaoscng thưaosć hai, khôvvzxng ngưaoscbjoni dánxxmm xưaoscng đjupeypnc nhấzfkft.

Nam tửljjsunswy têtrbgn làunswunswn Tiêtrbgn Khánxxmch, thâqdjmn làunsw đjupeypnc tửljjsvvzxng môvvzxn, hắadynn cóbdad kiêtrbgu ngạljlro cùvszgng tựbcje tin màunsw đjupeypnc tửljjsvvzxng môvvzxn mớaosci cóbdad.

- Ârhten, lầqdjmn nàunswy Tiểfusiu Vưaoscơbifbng mờbjoni Tiêtrbgn Khánxxmch huynh đjupeếtetcn, làunsw coi trọxzbwng đjupeiểfusim nàunswy củxojaa Tiêtrbgn Khánxxmch huynh. Nếtetcu khôvvzxng phảeztbi đjupeljlri danh Tiêtrbgn Khánxxmch huynh nhưaosc sấzfkfm bêtrbgn tai, Tiểfusiu Vưaoscơbifbng hánxxm sẽwinj coi trọxzbwng nhưaosc thếtetc?


trbgn Diệypncp Đfuvzljlri, mờbjoni đjupeypnc tửljjs thiêtrbgn tàunswi Tứmmrb Quýqbmx Đfuvzưaoscbjonng Hàunswn Tiêtrbgn Khánxxmch củxojaa Bảeztbo Thụihssvvzxng.

unswtrbgn Diệypncp Kiềbifbu, hiểfusin nhiêtrbgn cũlmxbng cóbdad chuẩhhqdn bịgyxv, mờbjoni mộbcjet trưaoscrdntng lãqycvo cao tầqdjmng củxojaa Thanh Dưaoscơbifbng Cung.

trbgn Diệypncp Tranh, cũlmxbng mờbjoni mộbcjet ngưaoscbjoni, chỉrysebdad đjupeiềbifbu đjupegyxva vịgyxvbifbi thấzfkfp mộbcjet chúnxxmt, bấzfkft quánxxmlmxbng làunsw mộbcjet “bánxxmc sỹunsw thúnxxm y” nổwohyi danh, đjupexnlqi vớaosci Linh thúnxxm chi đjupeljlro, cũlmxbng rấzfkft cóbdad nghiêtrbgn cứmmrbu.

Diệypncp Dung xem nhưaosc đjupeãqycv nhìtwamn ra, hắadynn thoánxxmng cánxxmi biếtetct mìtwamnh bỏrdnt qua cánxxmi gìtwam.

Nguyêtrbgn lai mấzfkfy vưaoscơbifbng tửljjsunswy, bọxzbwn hắadynn đjupebifbu đjupeãqycv nhậitggn đjupeưaoscbdadc tìtwamnh bánxxmo, biếtetct rõunsw Thánxxmi Phóbdad đjupeljlri nhâqdjmn vìtwamnxxmi gìtwamqdjm̀u muôvvzx̣n. Diệypncp Dung bừryseng tỉrysenh đjupeljlri ngộbcje, khóbdad tránxxmch sau khi vàunswo cửljjsa, Đfuvzan Phi tỷadyn sẽwinjvszgng ngữgyxv khíztnk kỳqbmx quánxxmi hỏrdnti hắadynn tựbcjea hồaujt khôvvzxng biếtetct xảeztby ra chuyệypncn gìtwam.

Nguyêtrbgn lai, làunswbdad chuyệypncn nhưaosc vậitggy.

- Khôvvzxng thểfusiaoscrdntng đjupeưaoscbdadc, tìtwamnh bánxxmo củxojaa bọxzbwn ngưaoscbjoni Diệypncp Đfuvzljlri, vâqdjṃy mà thôvvzxng linh nhưaosc thếtetc. Xem ra Diệypncp Dung ta muốxnlqn trởrdnt thàunswnh ngưaoscbjoni tranh đjupeoạljlrt Thánxxmi tửljjs vịgyxv, còbggsn cóbdad rấzfkft nhiềbifbu sựbcjetwamnh phảeztbi làunswm. Còbggsn cầqdjmn kếtetct nốxnlqi càunswng nhiềbifbu nhâqdjmn mạljlrch, còbggsn cầqdjmn thàunswnh lậitggp nhiềbifbu hệypnc thốxnlqng tìtwamnh nữgyxva bánxxmo.

Diệypncp Dung cóbdad chúnxxmt buồaujtn bựbcjec, hắadynn biếtetct rõunsw, lầqdjmn nàunswy mộbcjet khi đjupefusi cho bọxzbwn ngưaoscbjoni Diệypncp Đfuvzljlri thựbcjec hiệypncn đjupeưaoscbdadc, lẫztnkn nhau chêtrbgnh lệypncch liềbifbn kérrldo lớaoscn hơbifbn.

Đfuvzljlrt đjupeưaoscbdadc mộbcjet nhâqdjmn tìtwamnh củxojaa lãqycvo gia tửljjs, còbggsn có thêtrbg̉ phụihss tặtdtzng mộbcjet kiệypncn lễxnlq vậitggt. Cánxxmi nàunswy ýqbmx nghĩuctha liềbifbn lớaoscn hơbifbn.

Khôvvzxng biếtetct vìtwamnxxmi gìtwam, Diệypncp Dung bỗevflng nhiêtrbgn nhịgyxvn khôvvzxng đjupeưaoscbdadc quay đjupeqdjmu lạljlri liếtetcc nhìtwamn Giang Trầqdjmn. Thấzfkfy Giang Trầqdjmn nhắadynm mắadynt, giốxnlqng nhưaosc đjupeãqycv tiếtetcn vàunswo minh tưaoscrdntng, khôvvzxng khỏrdnti hơbifbi cóbdad chúnxxmt thấzfkft lạljlrc.

Trong nhánxxmy mắadynt suy nghĩucth đjupeếtetcn Giang Trầqdjmn đjupeóbdad, bỗevflng nhiêtrbgn Diệypncp Dung sinh ra mộbcjet tia niệypncm tưaoscrdntng, mộbcjet tia khánxxmt vọxzbwng kỳqbmxztnkch xuấzfkft hiệypncn trong đjupeqdjmu.

Thếtetc nhưaoscng màunsw lậitggp tứmmrbc đjupeătmyćng chát cưaoscbjoni cưaoscbjoni, dùvszg sao Giang Trầqdjmn cũlmxbng khôvvzxng phảeztbi vạljlrn nătmycng. Việypncc nàunswy, ngay cảeztb hắadynn trưaoscaoscc đjupeóbdadlmxbng khôvvzxng cóbdad đjupeưaoscbdadc tìtwamnh bánxxmo, Giang Trầqdjmn làunswm sao cóbdad thểfusibdad biệypncn phánxxmp?

- Ai, Giang Trầqdjmn vừrysea mớaosci lậitggp côvvzxng lớaoscn cho ta, ta khôvvzxng thểfusi quánxxm nghiêtrbgm khắadync vớaosci hắadynn.

Diệypncp Dung nghĩucth nhưaosc vậitggy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.