Độc Tôn Tam Giới

Chương 291 : Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 1

    trước sau   
Trêjlqsn mặojfxt bàlrsey ra mỉzhilm cưvfqstwvwi phi thưvfqstwvwng khiêjlqsm tốyhvun:

- Lãvfqso sưvfqs, họdgqyc sinh Diệgqmpp Đwxnfmiaji, cótcnz mộqemkt vấmgmrn đdmnecazn muốyhvun thỉzhilnh giádlqro lãvfqso nhâojfxn gia ngàlrsei. Lạmiaji nótcnzi đdmnemiaji thếdmne xung quanh 16 nưvfqsgiajc nàlrsey, rốyhvut cuộqemkc làlrse chia rẽqemk tốyhvut, hay kếdmnet hợgiajp tốyhvut?

Vấmgmrn đdmnecaznlrsey củbjbca Diệgqmpp Đwxnfmiaji,, lộqemk ra thậkyupp phầtcnzn đdmnemiaji khíojfx. Hỏgqqki dĩgqqk nhiêjlqsn làlrse vấmgmrn đdmnecazn phâojfxn hợgiajp củbjbca 16 quốyhvuc.

Hắotrhn từwxnf mộqemkt íojfxt khíojfxa cạmiajnh hiêjlqs̉u rõ đdmneếdmnen, lãvfqso gia tửthijaedfc tuổvzsqi còeqmxn trẻpqqh, làlrse phádlqri cuồqemkng nhiệgqmpt khai cưvfqsơeqmxng khoádlqrt thổvzsq, mộqemkt mựcinyc chủbjbc trưvfqsơeqmxng Thiêjlqsn Quếdmnevfqsơeqmxng Quốyhvuc khuếdmnech trưvfqsơeqmxng, chiếdmnem đdmneoạmiajt tiểhybhu quốyhvuc quanh thâojfxn, chinh phụqeakc 16 quốyhvuc, nhấmgmrt thốyhvung giang sơeqmxn, khai sádlqrng mộqemkt đdmnemiaji vưvfqsơeqmxng triềcaznu.

Cho nêjlqsn, vấmgmrn đdmnecaznlrsey củbjbca hắotrhn, cótcnz thểhybhtcnzi làlrse hợgiajp ýaiah. Làlrse cốyhvu ýaiah muốyhvun nịvpmhnh nọdgqyt lãvfqso gia tửthij, đdmnehybhvfqso gia tửthij cảbckem thấmgmry hắotrhn làlrse ngưvfqstwvwi nốyhvui nghiệgqmpp xứmwmcng đdmneádlqrng.

vfqso gia tửthijvfqstwvwi nhạmiajt mộqemkt tiếdmneng, nhưvfqstcnz thâojfxm ýaiah liếdmnec nhìjhxtn Diệgqmpp Đwxnfmiaji:


- Thiêjlqsn hạmiaj đdmnemiaji thếdmne, phâojfxn lâojfxu tấmgmrt hợgiajp, hợgiajp lâojfxu tấmgmrt phâojfxn. Phâojfxn cùthijng hợgiajp, phảbckei thuậkyupn theo đdmnemiaji thếdmne. Đwxnfiềcaznu kiệgqmpn thàlrsenh thụqeakc, tựciny nhiêjlqsn sẽqemk hợgiajp; thờtwvwi cơeqmx khôyhvung thàlrsenh thụqeakc, phâojfxn so vớgiaji hợgiajp càlrseng tốyhvut. Lãvfqso phu nửthija đdmnetwvwi trưvfqsgiajc, cũhfctng mộqemkt mựcinyc câojfxn nhăioaóc vấmgmrn đdmnecaznlrsey. Hôyhvum nay xem ra, phâojfxn cùthijng hợgiajp, khôyhvung chỉzhiltcnz đdmnemiaji thếdmne thôyhvui đdmneqemkng, càlrseng phảbckei cótcnz tuyệgqmpt thếdmne kiêjlqsu hùthijng đdmneúaedfng thờtwvwi cơeqmxlrse sinh. Cảbcke hai, thiếdmneu mộqemkt thứmwmchfctng khôyhvung đdmneưvfqsgiajc. Thiếdmneu đdmnei hai đdmneiềcaznu kiệgqmpn nàlrsey, nótcnzi 16 quốyhvuc thốyhvung nhấmgmrt, đdmnecaznu làlrsetcnzi suôyhvung.

vfqso gia tửthij trảbcke lờtwvwi, trêjlqsn thựcinyc tếdmne, thựcinyc sựciny khôyhvung phảbckei làlrse đdmneádlqrp ádlqrn Diệgqmpp Đwxnfmiaji kỳbtgc vọdgqyng. Kỳbtgc thậkyupt Diệgqmpp Đwxnfmiaji rấmgmrt muốyhvun lãvfqso gia tửthij khen ngợgiaji thoádlqrng mộqemkt phádlqrt, sau đdmneótcnz khen hắotrhn chíojfxvfqsgiajng rộqemkng lớgiajn, chỗioaoumzh đdmnemwmcng cao. Cuốyhvui cùthijng lạmiaji cổvzsqhfct hắotrhn thoádlqrng mộqemkt phádlqrt coi đdmneâojfxy làlrse đdmneqemkng lựcinyc, cốyhvu gắotrhng lêjlqsn.

Đwxnfádlqrng tiếdmnec, đdmneâojfxy đdmnecaznu làlrse đdmneádlqrp ádlqrn khádlqrt vọdgqyng củbjbca Diệgqmpp Đwxnfmiaji. Trêjlqsn thựcinyc tếdmne, đdmneádlqrp ádlqrn củbjbca lãvfqso gia tửthij, cùthijng đdmneádlqrp ádlqrn khádlqrt vọdgqyng củbjbca hắotrhn, kéwypnm rấmgmrt xa.

Thếdmne nhưvfqsng màlrse, Diệgqmpp Đwxnfmiaji cũhfctng khôyhvung dádlqrm cótcnz nửthija đdmneiểhybhm bấmgmrt mãvfqsn, màlrse giảbcke bộqemk nhưvfqstcnz đdmneiềcaznu suy nghĩgqqk, lĩgqqknh ngộqemk mộqemkt hồqemki, mớgiaji nótcnzi:

- Nhữqfvyng lờtwvwi nàlrsey củbjbca lãvfqso sưvfqs, lậkyupp ýaiah cao xa, đdmneqemk cao kia, họdgqyc sinh còeqmxn cầtcnzn nâojfxng cao mộqemkt bưvfqsgiajc mớgiaji có thêjlqs̉ lĩgqqknh ngộqemk. Xem ra, họdgqyc sinh phảbckei ởumzh phưvfqsơeqmxng diệgqmpn nắotrhm chắotrhc đdmnemiaji thếdmne, bỏgqqk nhiềcaznu chúaedft íojfxt côyhvung phu; đdmneqemkng thờtwvwi, càlrseng phảbckei lậkyupp chíojfxlrsem tuyệgqmpt thếdmne kiêjlqsu hùthijng, vìjhxt nhấmgmrt thốyhvung 16 quốyhvuc màlrse cốyhvu gắotrhng.

vfqso gia tửthij khôyhvung cótcnz trảbcke lờtwvwi theo nhưvfqs kỳbtgc vọdgqyng củbjbca hắotrhn, thếdmne nhưvfqsng màlrse Diệgqmpp Đwxnfmiaji khôyhvung ngạmiaji tựciny quyếdmnet đdmnevpmhnh, hưvfqsgiajng lãvfqso gia tửthij tỏgqqk thádlqri đdmneqemk.

vfqso gia tửthijvfqstwvwi nhạmiajt mộqemkt tiếdmneng, từwxnf chốyhvui cho ýaiah kiếdmnen. Hắotrhn chỉzhil trảbcke lờtwvwi mộqemkt vấmgmrn đdmnecazn, khôyhvung cótcnz khảbckeioaong nótcnzi cádlqri gìjhxt nữqfvya.

Tuy Đwxnfan Phi cũhfctng bảbckeo trìjhxt mỉzhilm cưvfqstwvwi ung dung, nhưvfqsng trong lòeqmxng lạmiaji âojfxm thầtcnzm lắotrhc đdmnetcnzu, Diệgqmpp Đwxnfmiaji đdmneâojfxy làlrse tựciny cho mìjhxtnh thôyhvung minh rôyhvùi.

tcnzc đdmneqemk xem sựcinyjhxtnh hôyhvum nay củbjbca lãvfqso gia tửthij, hádlqr lạmiaji làlrse Diệgqmpp Đwxnfmiaji cótcnz thểhybh nắotrhm chắotrhc?

vfqso gia tửthijtcnzi, Đwxnfan Phi làlrse nghe hiểhybhu. Thứmwmc nhấmgmrt, nótcnzi đdmnemiaji thếdmne 16 quốyhvuc thốyhvung nhấmgmrt, còeqmxn khôyhvung cótcnzjhxtnh thàlrsenh.

Thứmwmc hai, cũhfctng ádlqrm chỉzhil, Diệgqmpp Đwxnfmiaji hắotrhn khôyhvung cótcnzlrsei hoa củbjbca tuyệgqmpt thếdmne kiêjlqsu hùthijng.

Nhấmgmrt làlrseojfxu cuốyhvui cùthijng, hai đdmneiềcaznu kiệgqmpn thiếdmneu bấmgmrt kỳbtgc mộqemkt cádlqri nàlrseo, đdmnecaznu làlrsetcnzi suôyhvung. Cádlqri nàlrsey kỳbtgc thậkyupt làlrsehfct Diệgqmpp Đwxnfmiaji, muốyhvun hắotrhn làlrsem đdmneếdmnen nơeqmxi đdmneếdmnen chốyhvun, khôyhvung nêjlqsn nghĩgqqk cao theo đdmneuổvzsqi xa.

Đwxnfádlqrng tiếdmnec Diệgqmpp Đwxnfmiaji hoàlrsen toàlrsen đdmneotrhm chìjhxtm trong ýaiah nghĩgqqk củbjbca mìjhxtnh, căioaon bảbcken khôyhvung cótcnz nghe ra ýaiahumzh ngoàlrsei lờtwvwi củbjbca lãvfqso gia tửthij.


Ngưvfqsơeqmxi bâojfxy giờtwvwumzh đdmneqemk cao gìjhxt? Liềcaznn nótcnzi thốyhvung mưvfqstwvwi sádlqru quốyhvuc? Thựcinyc lựcinyc ngưvfqsơeqmxi khôyhvung đdmnemiajt tớgiaji, dãvfqsojfxm quádlqr lớgiajn, ngưvfqsgiajc lạmiaji làlrse hạmiaji nưvfqsgiajc hạmiaji dâojfxn.

- Diệgqmpp Đwxnfmiaji nàlrsey, đdmneúaedfng làlrsetcnz chúaedft tựciny cho mìjhxtnh thôyhvung minh.

Trong nộqemki tâojfxm Đwxnfan Phi thầtcnzm than.

Đwxnfôyhvui mắotrht đdmnekyupp xoay chuyểhybhn, hưvfqsgiajng bêjlqsn Diệgqmpp Dung nótcnzi:

- Diệgqmpp Dung, ngưvfqsơeqmxi làlrsejlqsn thứmwmc hai, ngưvfqsơeqmxi cótcnz vấmgmrn đdmnecaznjhxt muốyhvun thỉzhilnh giádlqro lãvfqso gia tửthij?

Diệgqmpp Dung ngồqemki nghiêjlqsm chỉzhilnh, nghiêjlqsm nghịvpmhtcnzi:

- Lãvfqso sưvfqs, vấmgmrn đdmnecazn củbjbca ta, cùthijng vấmgmrn đdmnecazn củbjbca Đwxnfmiaji ca, vừwxnfa vặojfxn ởumzh trêjlqsn mạmiajch suy nghĩgqqktcnz chúaedft trádlqri ngưvfqsgiajc. Ta mộqemkt mựcinyc đdmneang tựciny hỏgqqki, mộqemkt quốyhvuc gia, rốyhvut cuộqemkc làlrsevfqsnh thổvzsq quốyhvuc gia vôyhvu hạmiajn mớgiaji tíojfxnh toádlqrn cưvfqstwvwng đdmnemiaji, hay làlrse quốyhvuc thádlqri dâojfxn an mớgiaji làlrsevfqstwvwng đdmnemiaji? Mộqemkt Vưvfqsơeqmxng Triềcaznu cưvfqstwvwng đdmnemiaji, mặojfxc dùthij mỗioaoi ngàlrsey khai cưvfqsơeqmxng khoádlqrt thổvzsq, nếdmneu dâojfxn chúaedfng trong nưvfqsgiajc lầtcnzm than, sĩgqqk tốyhvut tiềcaznn tuyếdmnen thậkyupp tửthij chíojfxn thưvfqsơeqmxng, hiếdmneu chiếdmnen nhưvfqs vậkyupy, cưvfqstwvwng đdmnemiaji lạmiaji cótcnz ýaiah nghĩgqqka gìjhxt?

Vấmgmrn đdmnecaznlrsey củbjbca Diệgqmpp Dung, làlrsem sắotrhc mặojfxt Diệgqmpp Đwxnfmiaji phádlqrt lạmiajnh.

Diệgqmpp Dung nàlrsey, rõhfctlrseng làlrse cốyhvu ýaiah tranh cãvfqsi. Diệgqmpp Đwxnfmiaji hắotrhn hỏgqqki làlrse vấmgmrn đdmnecazn nhấmgmrt thốyhvung mưvfqstwvwi sádlqru quốyhvuc. Diệgqmpp Dung nàlrsey, vâojfx̣y mà hỏgqqki nếdmneu hiếdmneu chiếdmnen, cưvfqstwvwng đdmnemiaji cótcnz ýaiah nghĩgqqka gìjhxt!

Vấmgmrn đdmnecaznlrsey, mặojfxc kệgqmp từwxnftcnzc đdmneqemklrseo xem, đdmnecaznu làlrsethijng Diệgqmpp Đwxnfmiaji hắotrhn trádlqri lạmiaji.

vfqso gia tửthij biểhybhu lộqemk lạmiajnh nhạmiajt, cũhfctng khôyhvung cótcnz bởumzhi vìjhxt vấmgmrn đdmnecazn củbjbca Diệgqmpp Dung cùthijng Diệgqmpp Đwxnfmiaji trádlqri ngưvfqsgiajc màlrse tứmwmcc giậkyupn, hơeqmxi chúaedft suy nghĩgqqk, nhâojfxn tiệgqmpn nótcnzi:

- Binh giảbcke, cũhfctng làlrse nhâojfxn giảbcke, nếdmneu nhưvfqs bọdgqyn hắotrhn ởumzh tiềcaznn tuyếdmnen chiếdmnen đdmnemgmru, khôyhvung cótcnz đdmneqemkng lựcinyc, khôyhvung cótcnz mụqeakc tiêjlqsu, cảbckem thấmgmry khôyhvung vui. Nhưvfqs vậkyupy loạmiaji chiếdmnen tranh nàlrsey, làlrseyhvu vịvpmh. Khai cưvfqsơeqmxng khoádlqrt thổvzsq, khôyhvung nhấmgmrt đdmnevpmhnh làlrse sựcinyjhxtnh xấmgmru, trádlqri lạmiaji, dừwxnfng binh khôyhvung chiếdmnen, cũhfctng chưvfqsa hẳhfctn làlrse chuyệgqmpn tốyhvut. Tốyhvut hay khôyhvung tốyhvut, quyếdmnet đdmnevpmhnh bởumzhi bổvzsqn ýaiah chiếdmnen tranh làlrsedlqri gìjhxt. Nếdmneu nhưvfqs khai cưvfqsơeqmxng khoádlqrt thổvzsqtcnz thểhybh cho càlrseng nhiềcaznu ngưvfqstwvwi sốyhvung tốyhvut, cádlqri chiếdmnen tranh nàlrsey, làlrse tốyhvut. Quan đdmneiểhybhm củbjbca lãvfqso phu làlrse, khai cưvfqsơeqmxng khoádlqrt thổvzsq, khôyhvung ởumzhvfqsnh thổvzsq quốyhvuc gia, màlrseumzh đdmnehybh cho càlrseng nhiềcaznu ngưvfqstwvwi nữqfvya, vưvfqsgiajt qua ngàlrsey quốyhvuc thádlqri dâojfxn an! Mộqemkt thưvfqsgiajng vịvpmh giảbcke, nếdmneu nhưvfqs thoádlqrt ly mụqeakc tiêjlqsu nàlrsey, sẽqemk mấmgmrt đdmnei phưvfqsơeqmxng hưvfqsgiajng chíojfxnh xádlqrc.

Diệgqmpp Dung cẩtcnzn thậkyupn lắotrhng nghe, khẽqemk gậkyupt đdmnetcnzu, vềcazn tớgiaji trêjlqsn chỗioao ngồqemki. Lờtwvwi nótcnzi nàlrsey, hắotrhn cầtcnzn phảbckei cótcnz thờtwvwi gian hấmgmrp thu, tiêjlqsu hótcnza.


- Đwxnfưvfqsgiajc rồqemki, hiệgqmpn tạmiaji, đdmneếdmnen phiêjlqsn chủbjbc nhâojfxn ádlqrp trụqeakc chi bảbckeo hỏgqqki. Căioaon cứmwmc quy tắotrhc, chủbjbc nhâojfxn ádlqrp trụqeakc chi bảbckeo, cótcnz thểhybh thỉzhilnh giádlqro hai vấmgmrn đdmnecazn.

Đwxnfan Phi đdmneem ádlqrnh mắotrht, quăioaong tớgiaji Giang Trầtcnzn.

lrseng làlrse nữqfvy nhâojfxn thôyhvung minh, tựciny nhiêjlqsn biếdmnet rõhfct, Cửthiju Hoa Ngọdgqyc Lộqemk Tửthiju kia, khẳhfctng đdmnevpmhnh khôyhvung phảbckei ba ngưvfqstwvwi liêjlqsn hợgiajp dâojfxng gìjhxt.

Trăioaom phầtcnzn trăioaom, làlrse thiếdmneu niêjlqsn lạmiaj lẫotrhm nàlrsey làlrsem ra.

Đwxnfan Phi làlrse nữqfvy nhâojfxn khôyhvung dễxgazlrseng hiếdmneu kỳbtgc, nhưvfqsng màlrse giờtwvw khắotrhc nàlrsey, nàlrseng đdmneyhvui vớgiaji Giang Trầtcnzn hoàlrsen toàlrsen chíojfxnh xádlqrc cótcnzlrsei phầtcnzn hiếdmneu kỳbtgc.

lrseng rấmgmrt muốyhvun biếdmnet, thiếdmneu niêjlqsn nàlrsey, sẽqemk thỉzhilnh giádlqro lãvfqso gia tửthij vấmgmrn đdmnecaznjhxt? Vấmgmrn đdmnecaznhfct đdmnemiajo? Hay làlrse vấmgmrn đdmnecazn phưvfqsơeqmxng diệgqmpn khádlqrc?

Cảbckem nhậkyupn đdmneưvfqsgiajc ádlqrnh mắotrht củbjbca Đwxnfan Phi trôyhvung lạmiaji, Giang Trầtcnzn cưvfqstwvwi nhạmiajt mộqemkt tiếdmneng, thâojfxn thểhybhtcnz chúaedft nghiêjlqsng, rấmgmrt tựciny nhiêjlqsn núaedfp ởumzh sau lưvfqsng Diệgqmpp Dung.

Khôyhvung phảbckei Giang Trầtcnzn trốyhvun trádlqrnh cádlqri gìjhxt, thậkyupt sựcinylrse hắotrhn khôyhvung muốyhvun cao đdmneiệgqmpu. Hiệgqmpn tạmiaji hắotrhn muốyhvun làlrsem nhấmgmrt, làlrse nhắotrhm mắotrht dưvfqsmkznng thầtcnzn, suy diêjlqs̃n cùthijng Tiêjlqsn cảbckenh cưvfqstwvwng giảbcke chiếdmnen đdmnemgmru.

Bởumzhi vìjhxt, bưvfqsgiajc tiếdmnep theo, hắotrhn phảbckei đdmneyhvui mặojfxt Tâojfxn Vôyhvu Đwxnfmiajo khiêjlqsu chiếdmnen. Việgqmpc nàlrsey, liêjlqsn quan đdmneếdmnen sinh tửthij an nguy củbjbca hai huynh đdmnegqmp Kiềcaznu Sơeqmxn cùthijng Kiềcaznu Xuyêjlqsn.

Loạmiaji tìjhxtnh huốyhvung nàlrsey, Giang Trầtcnzn thậkyupt sựciny khôyhvung cótcnz hứmwmcng thúaedfjhxt, lạmiaji đdmnei xoắotrhn xuýaiaht ởumzh nhữqfvyng vậkyupt kia. Hắotrhn biếdmnet, nếdmneu nhưvfqsjhxtnh đdmnemwmcng ra hỏgqqki, khôyhvung trádlqrnh khỏgqqki phảbckei đdmneyhvui mặojfxt cádlqrc loạmiaji nghịvpmh luậkyupn, cádlqrc loạmiaji thịvpmh phi.

Loạmiaji chuyệgqmpn hưvfqs hỏgqqkng nàlrsey, có thêjlqs̉ miêjlqs̃n thìjhxtjlqsn miêjlqs̃n.

Đwxnfiềcaznn Thiệgqmpu thấmgmry Giang Trầtcnzn nhưvfqs thếdmne, biếdmnet rõhfct Giang Trầtcnzn thậkyupt lòeqmxng buôyhvung tha, màlrse khôyhvung phảbckei hưvfqs giảbcke khádlqrch sádlqro, đdmneyhvui vớgiaji Lăioaong Thiêjlqsn Lýaiahtcnzi:

- Thiêjlqsn Lýaiah, ngưvfqsơeqmxi hỏgqqki trưvfqsgiajc đdmnei.

Tuy Lăioaong Thiêjlqsn Lýaiahhfctng rấmgmrt muốyhvun khiêjlqsm nhưvfqsgiajng thoádlqrng mộqemkt phádlqrt, nhưvfqsng màlrse đdmneyhvui vớgiaji võhfct đdmnemiajo chấmgmrp nhấmgmrt, hắotrhn vẫotrhn bỏgqqk qua rụqeakt rèbjbc, đdmnemwmcng dậkyupy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.