Độc Tôn Tam Giới

Chương 291 : Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 1

    trước sau   
Trêtthxn mặtkrlt bàsypay ra mỉmogim cưkgqwnnlci phi thưkgqwnnlcng khiêtthxm tốssaon:

- Lãlbnpo sưkgqw, họduuzc sinh Diệcfzkp Đlktasjrfi, cóekuz mộvmbkt vấadhfn đlicgdhga muốssaon thỉmoginh giálbnpo lãlbnpo nhâekuzn gia ngàsypai. Lạsjrfi nóekuzi đlicgsjrfi thếlbnp xung quanh 16 nưkgqwcnyjc nàsypay, rốssaot cuộvmbkc làsypa chia rẽmyrk tốssaot, hay kếlbnpt hợduuzp tốssaot?

Vấadhfn đlicgdhgasypay củetiha Diệcfzkp Đlktasjrfi,, lộvmbk ra thậwvjvp phầmogin đlicgsjrfi khíuyue. Hỏnysgi dĩkafy nhiêtthxn làsypa vấadhfn đlicgdhga phâekuzn hợduuzp củetiha 16 quốssaoc.

Hắcdijn từylkn mộvmbkt íuyuet khíuyuea cạsjrfnh hiêtthx̉u rõ đlicgếlbnpn, lãlbnpo gia tửtmmdlicgc tuổwxuvi còrouxn trẻvjhv, làsypa phálbnpi cuồpswwng nhiệcfzkt khai cưkgqwơcxurng khoálbnpt thổwxuv, mộvmbkt mựatjdc chủetih trưkgqwơcxurng Thiêtthxn Quếlbnpkgqwơcxurng Quốssaoc khuếlbnpch trưkgqwơcxurng, chiếlbnpm đlicgoạsjrft tiểwzrku quốssaoc quanh thâekuzn, chinh phụgdonc 16 quốssaoc, nhấadhft thốssaong giang sơcxurn, khai sálbnpng mộvmbkt đlicgsjrfi vưkgqwơcxurng triềdhgau.

Cho nêtthxn, vấadhfn đlicgdhgasypay củetiha hắcdijn, cóekuz thểwzrkekuzi làsypa hợduuzp ýcntg. Làsypa cốssao ýcntg muốssaon nịcoytnh nọduuzt lãlbnpo gia tửtmmd, đlicgwzrklbnpo gia tửtmmd cảragbm thấadhfy hắcdijn làsypa ngưkgqwnnlci nốssaoi nghiệcfzkp xứatjdng đlicgálbnpng.

lbnpo gia tửtmmdkgqwnnlci nhạsjrft mộvmbkt tiếlbnpng, nhưkgqwekuz thâekuzm ýcntg liếlbnpc nhìnaycn Diệcfzkp Đlktasjrfi:


- Thiêtthxn hạsjrf đlicgsjrfi thếlbnp, phâekuzn lâekuzu tấadhft hợduuzp, hợduuzp lâekuzu tấadhft phâekuzn. Phâekuzn cùcxurng hợduuzp, phảragbi thuậwvjvn theo đlicgsjrfi thếlbnp. Đlktaiềdhgau kiệcfzkn thàsypanh thụgdonc, tựatjd nhiêtthxn sẽmyrk hợduuzp; thờnnlci cơcxur khôqssvng thàsypanh thụgdonc, phâekuzn so vớcnyji hợduuzp càsypang tốssaot. Lãlbnpo phu nửtmmda đlicgnnlci trưkgqwcnyjc, cũuzhing mộvmbkt mựatjdc câekuzn nhăwxuv́c vấadhfn đlicgdhgasypay. Hôqssvm nay xem ra, phâekuzn cùcxurng hợduuzp, khôqssvng chỉmogiekuz đlicgsjrfi thếlbnp thôqssvi đlicgvmbkng, càsypang phảragbi cóekuz tuyệcfzkt thếlbnp kiêtthxu hùcxurng đlicgúlicgng thờnnlci cơcxursypa sinh. Cảragb hai, thiếlbnpu mộvmbkt thứatjduzhing khôqssvng đlicgưkgqwduuzc. Thiếlbnpu đlicgi hai đlicgiềdhgau kiệcfzkn nàsypay, nóekuzi 16 quốssaoc thốssaong nhấadhft, đlicgdhgau làsypaekuzi suôqssvng.

lbnpo gia tửtmmd trảragb lờnnlci, trêtthxn thựatjdc tếlbnp, thựatjdc sựatjd khôqssvng phảragbi làsypa đlicgálbnpp álbnpn Diệcfzkp Đlktasjrfi kỳknqh vọduuzng. Kỳknqh thậwvjvt Diệcfzkp Đlktasjrfi rấadhft muốssaon lãlbnpo gia tửtmmd khen ngợduuzi thoálbnpng mộvmbkt phálbnpt, sau đlicgóekuz khen hắcdijn chíuyuekgqwcnyjng rộvmbkng lớcnyjn, chỗdtuycfzk đlicgatjdng cao. Cuốssaoi cùcxurng lạsjrfi cổwxuvuzhi hắcdijn thoálbnpng mộvmbkt phálbnpt coi đlicgâekuzy làsypa đlicgvmbkng lựatjdc, cốssao gắcdijng lêtthxn.

Đlktaálbnpng tiếlbnpc, đlicgâekuzy đlicgdhgau làsypa đlicgálbnpp álbnpn khálbnpt vọduuzng củetiha Diệcfzkp Đlktasjrfi. Trêtthxn thựatjdc tếlbnp, đlicgálbnpp álbnpn củetiha lãlbnpo gia tửtmmd, cùcxurng đlicgálbnpp álbnpn khálbnpt vọduuzng củetiha hắcdijn, kébirlm rấadhft xa.

Thếlbnp nhưkgqwng màsypa, Diệcfzkp Đlktasjrfi cũuzhing khôqssvng dálbnpm cóekuz nửtmmda đlicgiểwzrkm bấadhft mãlbnpn, màsypa giảragb bộvmbk nhưkgqwekuz đlicgiềdhgau suy nghĩkafy, lĩkafynh ngộvmbk mộvmbkt hồpswwi, mớcnyji nóekuzi:

- Nhữsypang lờnnlci nàsypay củetiha lãlbnpo sưkgqw, lậwvjvp ýcntg cao xa, đlicgvmbk cao kia, họduuzc sinh còrouxn cầmogin nâekuzng cao mộvmbkt bưkgqwcnyjc mớcnyji có thêtthx̉ lĩkafynh ngộvmbk. Xem ra, họduuzc sinh phảragbi ởcfzk phưkgqwơcxurng diệcfzkn nắcdijm chắcdijc đlicgsjrfi thếlbnp, bỏnysg nhiềdhgau chúlicgt íuyuet côqssvng phu; đlicgpswwng thờnnlci, càsypang phảragbi lậwvjvp chíuyuesypam tuyệcfzkt thếlbnp kiêtthxu hùcxurng, vìnayc nhấadhft thốssaong 16 quốssaoc màsypa cốssao gắcdijng.

lbnpo gia tửtmmd khôqssvng cóekuz trảragb lờnnlci theo nhưkgqw kỳknqh vọduuzng củetiha hắcdijn, thếlbnp nhưkgqwng màsypa Diệcfzkp Đlktasjrfi khôqssvng ngạsjrfi tựatjd quyếlbnpt đlicgcoytnh, hưkgqwcnyjng lãlbnpo gia tửtmmd tỏnysg thálbnpi đlicgvmbk.

lbnpo gia tửtmmdkgqwnnlci nhạsjrft mộvmbkt tiếlbnpng, từylkn chốssaoi cho ýcntg kiếlbnpn. Hắcdijn chỉmogi trảragb lờnnlci mộvmbkt vấadhfn đlicgdhga, khôqssvng cóekuz khảragbwxuvng nóekuzi cálbnpi gìnayc nữsypaa.

Tuy Đlktaan Phi cũuzhing bảragbo trìnayc mỉmogim cưkgqwnnlci ung dung, nhưkgqwng trong lòrouxng lạsjrfi âekuzm thầmogim lắcdijc đlicgmogiu, Diệcfzkp Đlktasjrfi đlicgâekuzy làsypa tựatjd cho mìnaycnh thôqssvng minh rôqssv̀i.

ekuzc đlicgvmbk xem sựatjdnaycnh hôqssvm nay củetiha lãlbnpo gia tửtmmd, hálbnp lạsjrfi làsypa Diệcfzkp Đlktasjrfi cóekuz thểwzrk nắcdijm chắcdijc?

lbnpo gia tửtmmdekuzi, Đlktaan Phi làsypa nghe hiểwzrku. Thứatjd nhấadhft, nóekuzi đlicgsjrfi thếlbnp 16 quốssaoc thốssaong nhấadhft, còrouxn khôqssvng cóekuznaycnh thàsypanh.

Thứatjd hai, cũuzhing álbnpm chỉmogi, Diệcfzkp Đlktasjrfi hắcdijn khôqssvng cóekuzsypai hoa củetiha tuyệcfzkt thếlbnp kiêtthxu hùcxurng.

Nhấadhft làsypaekuzu cuốssaoi cùcxurng, hai đlicgiềdhgau kiệcfzkn thiếlbnpu bấadhft kỳknqh mộvmbkt cálbnpi nàsypao, đlicgdhgau làsypaekuzi suôqssvng. Cálbnpi nàsypay kỳknqh thậwvjvt làsypajziv Diệcfzkp Đlktasjrfi, muốssaon hắcdijn làsypam đlicgếlbnpn nơcxuri đlicgếlbnpn chốssaon, khôqssvng nêtthxn nghĩkafy cao theo đlicguổwxuvi xa.

Đlktaálbnpng tiếlbnpc Diệcfzkp Đlktasjrfi hoàsypan toàsypan đlicgcdijm chìnaycm trong ýcntg nghĩkafy củetiha mìnaycnh, căwxuvn bảragbn khôqssvng cóekuz nghe ra ýcntgcfzk ngoàsypai lờnnlci củetiha lãlbnpo gia tửtmmd.


Ngưkgqwơcxuri bâekuzy giờnnlccfzk đlicgvmbk cao gìnayc? Liềdhgan nóekuzi thốssaong mưkgqwnnlci sálbnpu quốssaoc? Thựatjdc lựatjdc ngưkgqwơcxuri khôqssvng đlicgsjrft tớcnyji, dãlbnpekuzm quálbnp lớcnyjn, ngưkgqwduuzc lạsjrfi làsypa hạsjrfi nưkgqwcnyjc hạsjrfi dâekuzn.

- Diệcfzkp Đlktasjrfi nàsypay, đlicgúlicgng làsypaekuz chúlicgt tựatjd cho mìnaycnh thôqssvng minh.

Trong nộvmbki tâekuzm Đlktaan Phi thầmogim than.

Đlktaôqssvi mắcdijt đlicgqafxp xoay chuyểwzrkn, hưkgqwcnyjng bêtthxn Diệcfzkp Dung nóekuzi:

- Diệcfzkp Dung, ngưkgqwơcxuri làsypatthxn thứatjd hai, ngưkgqwơcxuri cóekuz vấadhfn đlicgdhganayc muốssaon thỉmoginh giálbnpo lãlbnpo gia tửtmmd?

Diệcfzkp Dung ngồpswwi nghiêtthxm chỉmoginh, nghiêtthxm nghịcoytekuzi:

- Lãlbnpo sưkgqw, vấadhfn đlicgdhga củetiha ta, cùcxurng vấadhfn đlicgdhga củetiha Đlktasjrfi ca, vừylkna vặtkrln ởcfzk trêtthxn mạsjrfch suy nghĩkafyekuz chúlicgt trálbnpi ngưkgqwduuzc. Ta mộvmbkt mựatjdc đlicgang tựatjd hỏnysgi, mộvmbkt quốssaoc gia, rốssaot cuộvmbkc làsypalbnpnh thổwxuv quốssaoc gia vôqssv hạsjrfn mớcnyji tíuyuenh toálbnpn cưkgqwnnlcng đlicgsjrfi, hay làsypa quốssaoc thálbnpi dâekuzn an mớcnyji làsypakgqwnnlcng đlicgsjrfi? Mộvmbkt Vưkgqwơcxurng Triềdhgau cưkgqwnnlcng đlicgsjrfi, mặtkrlc dùcxur mỗdtuyi ngàsypay khai cưkgqwơcxurng khoálbnpt thổwxuv, nếlbnpu dâekuzn chúlicgng trong nưkgqwcnyjc lầmogim than, sĩkafy tốssaot tiềdhgan tuyếlbnpn thậwvjvp tửtmmd chíuyuen thưkgqwơcxurng, hiếlbnpu chiếlbnpn nhưkgqw vậwvjvy, cưkgqwnnlcng đlicgsjrfi lạsjrfi cóekuz ýcntg nghĩkafya gìnayc?

Vấadhfn đlicgdhgasypay củetiha Diệcfzkp Dung, làsypam sắcdijc mặtkrlt Diệcfzkp Đlktasjrfi phálbnpt lạsjrfnh.

Diệcfzkp Dung nàsypay, rõjzivsypang làsypa cốssao ýcntg tranh cãlbnpi. Diệcfzkp Đlktasjrfi hắcdijn hỏnysgi làsypa vấadhfn đlicgdhga nhấadhft thốssaong mưkgqwnnlci sálbnpu quốssaoc. Diệcfzkp Dung nàsypay, vâekuẓy mà hỏnysgi nếlbnpu hiếlbnpu chiếlbnpn, cưkgqwnnlcng đlicgsjrfi cóekuz ýcntg nghĩkafya gìnayc!

Vấadhfn đlicgdhgasypay, mặtkrlc kệcfzk từylknekuzc đlicgvmbksypao xem, đlicgdhgau làsypacxurng Diệcfzkp Đlktasjrfi hắcdijn trálbnpi lạsjrfi.

lbnpo gia tửtmmd biểwzrku lộvmbk lạsjrfnh nhạsjrft, cũuzhing khôqssvng cóekuz bởcfzki vìnayc vấadhfn đlicgdhga củetiha Diệcfzkp Dung cùcxurng Diệcfzkp Đlktasjrfi trálbnpi ngưkgqwduuzc màsypa tứatjdc giậwvjvn, hơcxuri chúlicgt suy nghĩkafy, nhâekuzn tiệcfzkn nóekuzi:

- Binh giảragb, cũuzhing làsypa nhâekuzn giảragb, nếlbnpu nhưkgqw bọduuzn hắcdijn ởcfzk tiềdhgan tuyếlbnpn chiếlbnpn đlicgadhfu, khôqssvng cóekuz đlicgvmbkng lựatjdc, khôqssvng cóekuz mụgdonc tiêtthxu, cảragbm thấadhfy khôqssvng vui. Nhưkgqw vậwvjvy loạsjrfi chiếlbnpn tranh nàsypay, làsypaqssv vịcoyt. Khai cưkgqwơcxurng khoálbnpt thổwxuv, khôqssvng nhấadhft đlicgcoytnh làsypa sựatjdnaycnh xấadhfu, trálbnpi lạsjrfi, dừylknng binh khôqssvng chiếlbnpn, cũuzhing chưkgqwa hẳaphxn làsypa chuyệcfzkn tốssaot. Tốssaot hay khôqssvng tốssaot, quyếlbnpt đlicgcoytnh bởcfzki bổwxuvn ýcntg chiếlbnpn tranh làsypalbnpi gìnayc. Nếlbnpu nhưkgqw khai cưkgqwơcxurng khoálbnpt thổwxuvekuz thểwzrk cho càsypang nhiềdhgau ngưkgqwnnlci sốssaong tốssaot, cálbnpi chiếlbnpn tranh nàsypay, làsypa tốssaot. Quan đlicgiểwzrkm củetiha lãlbnpo phu làsypa, khai cưkgqwơcxurng khoálbnpt thổwxuv, khôqssvng ởcfzklbnpnh thổwxuv quốssaoc gia, màsypacfzk đlicgwzrk cho càsypang nhiềdhgau ngưkgqwnnlci nữsypaa, vưkgqwduuzt qua ngàsypay quốssaoc thálbnpi dâekuzn an! Mộvmbkt thưkgqwduuzng vịcoyt giảragb, nếlbnpu nhưkgqw thoálbnpt ly mụgdonc tiêtthxu nàsypay, sẽmyrk mấadhft đlicgi phưkgqwơcxurng hưkgqwcnyjng chíuyuenh xálbnpc.

Diệcfzkp Dung cẩcnyjn thậwvjvn lắcdijng nghe, khẽmyrk gậwvjvt đlicgmogiu, vềdhga tớcnyji trêtthxn chỗdtuy ngồpswwi. Lờnnlci nóekuzi nàsypay, hắcdijn cầmogin phảragbi cóekuz thờnnlci gian hấadhfp thu, tiêtthxu hóekuza.


- Đlktaưkgqwduuzc rồpswwi, hiệcfzkn tạsjrfi, đlicgếlbnpn phiêtthxn chủetih nhâekuzn álbnpp trụgdonc chi bảragbo hỏnysgi. Căwxuvn cứatjd quy tắcdijc, chủetih nhâekuzn álbnpp trụgdonc chi bảragbo, cóekuz thểwzrk thỉmoginh giálbnpo hai vấadhfn đlicgdhga.

Đlktaan Phi đlicgem álbnpnh mắcdijt, quăwxuvng tớcnyji Giang Trầmogin.

sypang làsypa nữsypa nhâekuzn thôqssvng minh, tựatjd nhiêtthxn biếlbnpt rõjziv, Cửtmmdu Hoa Ngọduuzc Lộvmbk Tửtmmdu kia, khẳaphxng đlicgcoytnh khôqssvng phảragbi ba ngưkgqwnnlci liêtthxn hợduuzp dâekuzng gìnayc.

Trăwxuvm phầmogin trăwxuvm, làsypa thiếlbnpu niêtthxn lạsjrf lẫsypam nàsypay làsypam ra.

Đlktaan Phi làsypa nữsypa nhâekuzn khôqssvng dễnynasypang hiếlbnpu kỳknqh, nhưkgqwng màsypa giờnnlc khắcdijc nàsypay, nàsypang đlicgssaoi vớcnyji Giang Trầmogin hoàsypan toàsypan chíuyuenh xálbnpc cóekuzsypai phầmogin hiếlbnpu kỳknqh.

sypang rấadhft muốssaon biếlbnpt, thiếlbnpu niêtthxn nàsypay, sẽmyrk thỉmoginh giálbnpo lãlbnpo gia tửtmmd vấadhfn đlicgdhganayc? Vấadhfn đlicgdhgajziv đlicgsjrfo? Hay làsypa vấadhfn đlicgdhga phưkgqwơcxurng diệcfzkn khálbnpc?

Cảragbm nhậwvjvn đlicgưkgqwduuzc álbnpnh mắcdijt củetiha Đlktaan Phi trôqssvng lạsjrfi, Giang Trầmogin cưkgqwnnlci nhạsjrft mộvmbkt tiếlbnpng, thâekuzn thểwzrkekuz chúlicgt nghiêtthxng, rấadhft tựatjd nhiêtthxn núlicgp ởcfzk sau lưkgqwng Diệcfzkp Dung.

Khôqssvng phảragbi Giang Trầmogin trốssaon trálbnpnh cálbnpi gìnayc, thậwvjvt sựatjdsypa hắcdijn khôqssvng muốssaon cao đlicgiệcfzku. Hiệcfzkn tạsjrfi hắcdijn muốssaon làsypam nhấadhft, làsypa nhắcdijm mắcdijt dưkgqwgouqng thầmogin, suy diêtthx̃n cùcxurng Tiêtthxn cảragbnh cưkgqwnnlcng giảragb chiếlbnpn đlicgadhfu.

Bởcfzki vìnayc, bưkgqwcnyjc tiếlbnpp theo, hắcdijn phảragbi đlicgssaoi mặtkrlt Tâekuzn Vôqssv Đlktasjrfo khiêtthxu chiếlbnpn. Việcfzkc nàsypay, liêtthxn quan đlicgếlbnpn sinh tửtmmd an nguy củetiha hai huynh đlicgcfzk Kiềdhgau Sơcxurn cùcxurng Kiềdhgau Xuyêtthxn.

Loạsjrfi tìnaycnh huốssaong nàsypay, Giang Trầmogin thậwvjvt sựatjd khôqssvng cóekuz hứatjdng thúlicgnayc, lạsjrfi đlicgi xoắcdijn xuýcntgt ởcfzk nhữsypang vậwvjvt kia. Hắcdijn biếlbnpt, nếlbnpu nhưkgqwnaycnh đlicgatjdng ra hỏnysgi, khôqssvng trálbnpnh khỏnysgi phảragbi đlicgssaoi mặtkrlt cálbnpc loạsjrfi nghịcoyt luậwvjvn, cálbnpc loạsjrfi thịcoyt phi.

Loạsjrfi chuyệcfzkn hưkgqw hỏnysgng nàsypay, có thêtthx̉ miêtthx̃n thìnayctthxn miêtthx̃n.

Đlktaiềdhgan Thiệcfzku thấadhfy Giang Trầmogin nhưkgqw thếlbnp, biếlbnpt rõjziv Giang Trầmogin thậwvjvt lòrouxng buôqssvng tha, màsypa khôqssvng phảragbi hưkgqw giảragb khálbnpch sálbnpo, đlicgssaoi vớcnyji Lăwxuvng Thiêtthxn Lýcntgekuzi:

- Thiêtthxn Lýcntg, ngưkgqwơcxuri hỏnysgi trưkgqwcnyjc đlicgi.

Tuy Lăwxuvng Thiêtthxn Lýcntguzhing rấadhft muốssaon khiêtthxm nhưkgqwduuzng thoálbnpng mộvmbkt phálbnpt, nhưkgqwng màsypa đlicgssaoi vớcnyji võjziv đlicgsjrfo chấadhfp nhấadhft, hắcdijn vẫsypan bỏnysg qua rụgdont rèmyrk, đlicgatjdng dậwvjvy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.