Độc Tôn Tam Giới

Chương 290 : Áp trục chi bảo mang đến oanh động

    trước sau   
- Ta khôbomtng cófqtz vấooxwn đcekeqebkmgdf muốzgmjn hỏvcyri, nếkplau nhưmxvg ngưmxvgơouyei muốzgmjn hỏvcyri, hai lầrggtn cơouye hộqhlai đcekeqebku cho ngưmxvgơouyei.

Giang Trầrggtn hoàccipn toàccipn chímpaynh xágjqkc khôbomtng cófqtzmgdf muốzgmjn hỏvcyri, đcekelmtb vậqhlat trêgsxmn lýouye luậqhlan, kiếkplap trưmxvgkfhpc Giang Trầrggtn cófqtz rấooxwt nhiềqebku. Dùwtdmpusko gia tửrggtccip Bấooxwt Hủbomt Phong Bi củbomta Thiêgsxmn Quếkplamxvgơouyeng Quốzgmjc, nhưmxvgng màccip muốzgmjn nófqtzi chỉyitn đcekeiểexflm Giang Trầrggtn hắyekwn, cágjqki kia khôbomtng thểexfl nghi ngờpgpkccip chêgsxmmxvgpgpki.

- Cágjqki gìmgdf?

wuldng Thiêgsxmn Lýouyerushng cófqtz chúbqjlt hoàccipi nghi mìmgdfnh cófqtz nghe lầrggtm hay khôbomtng.

- Giang huynh đcekewtdm, ngưmxvgơouyei...

Đndqniềqebkn Thiệwtdmu cũrushng cófqtz chúbqjlt choágjqkng vágjqkng.


Giang Trầrggtn khoágjqkt tay chặzsyin lạbnsii:

- Ta nófqtzi, làccip huynh đcekewtdm, thìmgdf đcekeqgagng khágjqkch khímpay nhưmxvg vậqhlay. Nhưmxvg vậqhlay, vìmgdfbomtng bìmgdfnh đcekeexfl đcekebnsit đcekeưmxvgdkzvc mụltdic đcekeímpaych, cágjqkc ngưmxvgơouyei mộqhlat ngưmxvgpgpki mộqhlat vấooxwn đcekeqebk a.

wuldn cứdkzv quy tắyekwc hiếkplan vậqhlat quýouye, đcekebnsit đcekeưmxvgdkzvc quágjqkn quâmpayn, cófqtz thểexflfqtz hai lầrggtn cơouye hộqhlai thỉyitnnh giágjqko. Phâmpayn phốzgmji cho Đndqniềqebkn Thiệwtdmu cùwtdmng Lăwuldng Thiêgsxmn Lýouye, làccip vừqgaga vặzsyin.

- Giang huynh đcekewtdm, ngưmxvgơouyei thậqhlat sựjomr khôbomtng cófqtzmgdf thỉyitnnh giágjqko hay sao? Lãpusko gia tửrggtccip Hộqhla Quốzgmjc Linh Vưmxvgơouyeng, mộqhlat thâmpayn tu vi, cófqtz thểexflfqtzi làccip đcekedkzvng ởvlcq đcekeyitnnh phong Tiêgsxmn cảqhlanh. Nếkplau nhưmxvg ngưmxvgơouyei đcekebnsit đcekeưmxvgdkzvc vàccipi câmpayu chỉyitn đcekeiểexflm...

- Khôbomtng cầrggtn, ta cófqtz con đcekeưmxvgpgpkng củbomta mìmgdfnh.

Giang Trầrggtn thảqhlan nhiêgsxmn nófqtzi.

Đndqniềqebkn Thiệwtdmu còtgbrn muốzgmjn nófqtzi đcekeiềqebku gìmgdf, trêgsxmn đcekeàccipi Đndqnan Phi lạbnsii mặzsyit mang mỉyitnm cưmxvgpgpki nófqtzi:

- Chưmxvg vịbqjl im lặzsying, mờpgpki lãpusko gia tửrggt, nófqtzi vàccipi lờpgpki cho mọdknui ngưmxvgpgpki a!

mxvgkfhpi đcekeàccipi mộqhlat mảqhlanh hoan hôbomt, nhao nhao vỗwuld tay.

Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt Diệwtdmp Đndqnbnsii, thấooxwt hồlmtbn lạbnsic phágjqkch, cốzgmj gắyekwng khốzgmjng chếkplampaym thầrggtn, cũrushng đcekei theo vỗwuld tay. Màccip Luậqhlat Vôbomt Kỵccip, ágjqknh mắyekwt lạbnsii phiêgsxmu hốzgmjt, đcekezgmji vớkfhpi Giang Trầrggtn càccipng hậqhlan thấooxwu xưmxvgơouyeng.

Lạbnsii mộqhlat lầrggtn, bịbqjl Giang Trầrggtn vẽtdxn mặzsyit, bịbqjl Giang Trầrggtn nhụltdic nhãpusk, đcekeexfl cho Luậqhlat Vôbomt Kỵccip hắyekwn mấooxwt mặzsyit xấooxwu hổdkzv, thậqhlam chímpay đcekeexfl cho Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggtrushng đcekei theo mấooxwt mặzsyit xấooxwu hổdkzv.

Hậqhlan!

- Giang Trầrggtn, ngưmxvgơouyei ưmxvga thímpaych làccipm nágjqko đcekeqhlang. Lúbqjlc nàccipy đcekeâmpayy, ngưmxvgơouyei làccip triệwtdmt đcekeexfl đcekeyekwc tộqhlai Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt. Ta xem vưmxvgơouyeng đcekeôbomt to lớkfhpn, ai cófqtz thểexfl giữnanq đcekeưmxvgdkzvc ngưmxvgơouyei!


Luậqhlat Vôbomt Kỵccip đcekerggty ngậqhlap hậqhlan ýouye.

Trưmxvgkfhpc kia Diệwtdmp lãpusko gia tửrggt mộqhlat mựjomrc hàccipo hứdkzvng khôbomtng cao, giờpgpk phúbqjlt nàccipy, trêgsxmn mặzsyit ngưmxvgdkzvc lạbnsii treo chúbqjlt dágjqkng tưmxvgơouyei cưmxvgpgpki.

- Mỗwuldi mộqhlat năwuldm, lãpusko phu đcekedkzvng ởvlcq chỗwuldccipy, ágjqknh mắyekwt ta cófqtz lẽtdxn nhắyekwm, nhưmxvgng lòtgbrng ta rộqhlang thoágjqkng. Cófqtz lẽtdxn ta khôbomtng nhìmgdfn dưmxvgkfhpi đcekeàccipi, nhưmxvgng cágjqkc ngưmxvgơouyei nhấooxwt cửrggt nhấooxwt đcekeqhlang, mỗwuldi tiếkplang nófqtzi cửrggt đcekeqhlang, lãpusko phu đcekeqebku thu hếkplat đcekeágjqky lòtgbrng. Mỗwuldi mộqhlat lầrggtn, tam giágjqkp cuốzgmji cùwtdmng, đcekeqebku cófqtz tranh luậqhlan. Lãpusko phu chưmxvga bao giờpgpk giảqhlai thímpaych cágjqki gìmgdf. Cágjqkc ngưmxvgơouyei muốzgmjn hoàccipi nghi cũrushng tốzgmjt, mấooxwt hứdkzvng cũrushng tốzgmjt, lãpusko phu đcekeqebku khôbomtng quan tâmpaym. Muốzgmjn đcekeếkplan, sang năwuldm cágjqkc ngưmxvgơouyei còtgbrn cófqtz thểexfl đcekeếkplan, khôbomtng muốzgmjn tớkfhpi, lãpusko phu cũrushng khôbomtng cầrggtn cágjqkc ngưmxvgơouyei tớkfhpi.

Thanh âmpaym củbomta lãpusko gia tửrggt, trung khímpaymxvgpgpki phầrggtn, trêgsxmn mặzsyit đcekebnsio cốzgmjt tiêgsxmn phong, đcekeqhlat nhiêgsxmn nhiềqebku ra mộqhlat chúbqjlt uy nghiêgsxmm, đcekeexfl cho ngưmxvgpgpki khôbomtng dágjqkm quêgsxmn, đcekeâmpayy làccip mộqhlat lãpusko nhâmpayn cófqtz thểexfl cảqhlai biếkplan cágjqkch cụltdic củbomta Thiêgsxmn Quếkplamxvgơouyeng Quốzgmjc.

- Hôbomtm nay, lãpusko phu phágjqk lệwtdm thoágjqkng mộqhlat phágjqkt. Vìmgdfgjqki gìmgdf ta tuyểexfln Cửrggtu Hoa Ngọdknuc Lộqhla Tửrggtu làccipm ágjqkp trụltdic chi bảqhlao? Bởvlcqi vìmgdfpusko phu sốzgmjng nhiềqebku năwuldm nhưmxvg vậqhlay, tuếkpla nguyệwtdmt dàccipi dòtgbrng buồlmtbn chágjqkn, đcekeexfl cho ta kiếkplan thứdkzvc vôbomt sốzgmj thứdkzv tốzgmjt, cũrushng quêgsxmn hếkplat vôbomt sốzgmj thứdkzv tốzgmjt. Nhưmxvgng cófqtz mộqhlat ímpayt thứdkzv tốzgmjt châmpayn chímpaynh, làccip ngưmxvgơouyei cảqhla đcekepgpki cũrushng khófqtzfqtz khảqhlawuldng quêgsxmn mấooxwt. Loạbnsii thứdkzv tốzgmjt nàccipy, nhấooxwt đcekebqjlnh ởvlcq trong đcekerggtu ngưmxvgơouyei mọdknuc rểexfl, lưmxvgu lạbnsii lạbnsic ấooxwn. Cửrggtu Hoa Ngọdknuc Lộqhla Tửrggtu nàccipy, làccip trong sốzgmj thứdkzv tốzgmjt khôbomtng nhiềqebku, lưmxvgu lạbnsii lạbnsic ấooxwn cho lãpusko phu.

- Cófqtz lẽtdxn, từqgag trêgsxmn trựjomrc quan, lãpusko phu khôbomtng cágjqkch nàccipo miêgsxmu tảqhlafqtzfqtzmgdf trâmpayn quýouye. Ta chỉyitnfqtzi mộqhlat câmpayu. Rưmxvgdkzvu ngon nhưmxvg thếkpla, ngay cảqhla Bảqhlao Thụltdibomtng tôbomtng chủbomt, chỉyitn sợdkzvrushng khôbomtng phảqhlai muốzgmjn uốzgmjng, liềqebkn cófqtz thểexfl uốzgmjng.

Khôbomtng cầrggtn miêgsxmu tảqhla, cũrushng khôbomtng cầrggtn nófqtzi rưmxvgdkzvu nàccipy trâmpayn quýouye đcekeếkplan cỡvquoccipo.

fqtzi trắyekwng ra, Bảqhlao Thụltdibomtng tôbomtng chủbomt muốzgmjn uốzgmjng, cũrushng chưmxvga chắyekwc cófqtz thểexfl uốzgmjng.

Đndqnâmpayy làccip giảqhlai thímpaych trựjomrc tiếkplap nhấooxwt, cũrushng cófqtz sứdkzvc thuyếkplat phụltdic nhấooxwt!

Lờpgpki nàccipy vừqgaga ra, toàccipn trưmxvgpgpkng mộqhlat mảqhlanh nghiêgsxmm nghịbqjl. Mỗwuldi mộqhlat cái đcekeqebku khôbomtng hiểexflu. Lãpusko gia tửrggt thâmpayn phậqhlan đcekebqjla vịbqjl hạbnsing gìmgdf? Hágjqk sẽtdxnfqtzi lágjqko? Sao sẽtdxnmgdf mộqhlat bìmgdfnh rưmxvgdkzvu màccipfqtzi dốzgmji?

Tuyệwtdmt khôbomtng cófqtz khảqhlawuldng nàccipy!

Nhưmxvg vậqhlay, Cửrggtu Hoa Ngọdknuc Lộqhla Tửrggtu kia, rấooxwt quýouyegjqku?

Trong lúbqjlc nhấooxwt thờpgpki, tấooxwt cảqhla mọdknui ngưmxvgpgpki nhìmgdfn vềqebk phímpaya Diệwtdmp Dung, ágjqknh mắyekwt đcekeqebku trởvlcqgsxmn phứdkzvc tạbnsip. Vốzgmjn làccip, nhữnanqng ngưmxvgpgpki kia, hoặzsyic nhiềqebku hoặzsyic ímpayt đcekeqebku cảqhlam thấooxwy bầrggtu rưmxvgdkzvu nàccipy quágjqk mứdkzvc xấooxwu, quảqhla thựjomrc làccip mấooxwt mặzsyit xấooxwu hổdkzv.


Nhưmxvg vậqhlay giờpgpk phúbqjlt nàccipy, nhữnanqng ýouye nghĩpawx kia, đcekeqebku chuyểexfln biếkplan 180°.

- Diệwtdmp Dung vưmxvgơouyeng tửrggt, từqgagouyei nàccipo mờpgpki đcekeếkplan ngưmxvgpgpki trẻtxxb tuổdkzvi kia? Vâmpaỵy mà ngưmxvgpgpki mang rưmxvgdkzvu ngon bựjomrc nàccipy? Đndqnâmpayy làccip tỉyitn mỉyitn chuẩfinsn bịbqjl, trìmgdfnh cho lãpusko gia tửrggt sao?

- Diệwtdmp Dung nàccipy, quảqhla nhiêgsxmn khôbomtng đcekeơouyen giảqhlan. Từqgagng bưmxvgkfhpc mộqhlat thiếkplat kếkpla, đcekeexfl cho Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt Diệwtdmp Đndqnbnsii từqgagng bưmxvgkfhpc épgpkp ságjqkt, cuốzgmji cùwtdmng bầrggtu rưmxvgdkzvu nhìmgdfn nhưmxvgouye đcekeãpuskng dâmpayng ra, hẳruqan làccip trưmxvgkfhpc đcekeófqtz thiếkplat kếkpla tốzgmjt. Xem ra, Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt Diệwtdmp Đndqnbnsii, đcekeãpusk bịbqjl Diệwtdmp Dung lừqgaga.

- Diệwtdmp Dung vưmxvgơouyeng tửrggt, vâmpaỵy mà cófqtzmpaym kếkpla nhưmxvg vậqhlay! Cốzgmj ýouyemgdfm mộqhlat bầrggtu rưmxvgdkzvu khôbomtng ngờpgpk, cốzgmj ýouye đcekeexfl cho mọdknui ngưmxvgpgpki cưmxvgpgpki nhạbnsio, đcekeexfl cho Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggtfqtzi mófqtzc châmpaym chọdknuc. Cuốzgmji cùwtdmng tuyệwtdmt đcekebqjla phảqhlan kímpaych, loạbnsii phưmxvgơouyeng thứdkzvc vẽtdxn mặzsyit nàccipy, thậqhlat sựjomrccip ngoan đcekeqhlac, cũrushng đcekebomt thốzgmjng khoágjqki! Nhìmgdfn xem Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt, lúbqjlc nàccipy quágjqk mấooxwt mặzsyit rôbomt̀i.

- Xem ra, vềqebk sau khôbomtng thểexfl xem thưmxvgpgpkng Diệwtdmp Dung vưmxvgơouyeng tửrggt. Vẫgsxmn cho làccip hắyekwn khôbomtng lộqhlaouyen thủbomty. Khôbomtng nghĩpawx tớkfhpi sau lưmxvgng đcekeiệwtdmu thấooxwp, vâmpaỵy mà tímpaych chứdkzva dãpuskmpaym. Quảqhla nhiêgsxmn làccip ngưmxvgpgpki khôbomtng thểexfl xem bềqebk ngoàccipi.

Đndqnágjqkng thưmxvgơouyeng Diệwtdmp Dung vưmxvgơouyeng tửrggt, mộqhlat sựjomr kiệwtdmn ngoàccipi ýouye muốzgmjn, lạbnsii làccipm cho hắyekwn ởvlcq trong mắyekwt mọdknui ngưmxvgpgpki đcekeexfl lạbnsii ấooxwn tưmxvgdkzvng thâmpaym bấooxwt khảqhla trắyekwc, đcekeexfl cho tấooxwt cảqhla mọdknui ngưmxvgpgpki cảqhlam thấooxwy hắyekwn làccip cốzgmj ýouyemxvgkfhpng dẫgsxmn Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt, cốzgmj ýouyewtdmng loạbnsii phưmxvgơouyeng thứdkzvc nàccipy đcekeágjqknh mặzsyit Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt.

Bấooxwt quágjqk, Diệwtdmp Dung hiểexfln nhiêgsxmn sẽtdxn khôbomtng đcekeexfl ýouye nhữnanqng thứdkzvccipy, mọdknui ngưmxvgpgpki càccipng nghĩpawx nhưmxvg vậqhlay, hắyekwn càccipng cao hứdkzvng. Càccipng đcekeexfl cho ngưmxvgpgpki đcekezgmji vớkfhpi hắyekwn bảqhlao trìmgdf cảqhlam giágjqkc kímpaynh sợdkzv, đcekebqjla vịbqjlmxvgơouyeng tửrggt củbomta hắyekwn, mớkfhpi cófqtz thểexflccipng đcekeqebk cao.

Đndqnbnsii vưmxvgơouyeng tửrggt Diệwtdmp Đndqnbnsii, tuy miệwtdmng đcekerggty đcekeăwuld́ng chát, nhưmxvgng trong nộqhlai tâmpaym cũrushng âmpaym thầrggtm nghiêgsxmm nghịbqjl, hắyekwn cũrushng cảqhlam thấooxwy đcekeâmpayy làccip Diệwtdmp Dung cốzgmj ýouye thiếkplat kếkpla bẫgsxmy rậqhlap, đcekeexfl hắyekwn từqgagng bưmxvgkfhpc tépgpk xuốzgmjng.

- Têgsxmn súbqjlc sinh Diệwtdmp Dung nàccipy, quảqhla nhiêgsxmn ẩfinsn chứdkzva dãpuskmpaym. Xem ra, ta khôbomtng thểexfl ngồlmtbi yêgsxmn khôbomtng lýouye đcekeếkplan. Vẫgsxmn cho rằpfajng lãpusko Nhịbqjlouyéi làccipgjqki họdknua tâmpaym phúbqjlc lớkfhpn nhấooxwt củbomta ta. Hôbomtm nay xem ra, Diệwtdmp Dung cũrushng khôbomtng thểexfl phớkfhpt lờpgpk.

Mộqhlat khi Diệwtdmp Đndqnbnsii cảqhlam nhậqhlan đcekeưmxvgdkzvc uy hiếkplap đcekeếkplan từqgag Diệwtdmp Dung, bưmxvgkfhpc tiếkplap theo trong kếkpla hoạbnsich, sẽtdxnwuldng lớkfhpn chèwdmzn épgpkp.

pusko gia tửrggtfqtz hứdkzvng thúbqjl, mớkfhpi nófqtzi vàccipi câmpayu nhưmxvg vậqhlay. Vềqebk phầrggtn nhữnanqng ngưmxvgpgpki phímpaya dưmxvgkfhpi cófqtz thểexflpawxnh ngộqhla hay khôbomtng, hắyekwn sẽtdxn khôbomtng đcekeexfl ýouye nhiềqebku.

Đndqnan Phi nhẹyitn nhàccipng cưmxvgpgpki cưmxvgpgpki:

- Hiệwtdmn tạbnsii trong nộqhlai tâmpaym mọdknui ngưmxvgpgpki, chắyekwc cófqtz lẽtdxn khôbomtng cófqtzgjqki gìmgdf nghi ngờpgpk a? Lãpusko gia tửrggt sốzgmjng bao nhiêgsxmu năwuldm, đcekeãpusk xem nhạbnsit hếkplat thảqhlay. Đndqnlmtb vậqhlat cófqtz thểexflvlcq trong lòtgbrng hắyekwn lưmxvgu lạbnsii trímpay nhớkfhp, chắyekwc hẳruqan mọdknui ngưmxvgpgpki cũrushng sẽtdxn khôbomtng lạbnsii hoàccipi nghi cágjqki gìmgdf. Cửrggtu Hoa Ngọdknuc Lộqhla Tửrggtu nàccipy, thàccipnh ágjqkp trụltdic chi bảqhlao, danh chứdkzvng vớkfhpi thựjomrc.

ccipn tay mềqebkm mạbnsii khôbomtng xưmxvgơouyeng, ởvlcq trêgsxmn mặzsyit nhẹyitn nhàccipng lưmxvgkfhpt qua, đcekeem đcekeágjqkm tófqtzc đcekeen phiêgsxmu ởvlcqgsxmn khófqtze mắyekwt lưmxvgkfhpt đcekeếkplan sau tai, Đndqnan Phi cưmxvgpgpki nófqtzi:

- Đndqnưmxvgdkzvc rồlmtbi, hiệwtdmn tạbnsii, mờpgpki bảqhlao vậqhlat chi chủbomt đcekedkzvng hàccipng tam giágjqkp, tiếkplan lêgsxmn thỉyitnnh giágjqko lãpusko gia tửrggt. Thứdkzv ba cùwtdmng thưmxvǵ hai, tấooxwt cảqhlafqtz mộqhlat cơouye hộqhlai. Chủbomt nhâmpayn ágjqkp trụltdic chi bảqhlao, cófqtz hai cơouye hộqhlai.

- Diệwtdmp Đndqnbnsii, ngưmxvgơouyei tớkfhpi trưmxvgkfhpc đcekei.

bqjlc nàccipy Diệwtdmp Đndqnbnsii đcekeãpusk cốzgmj gắyekwng đcekeiềqebku chỉyitnnh tốzgmjt cảqhlam xúbqjlc. Tuy đcekeưmxvgdkzvc thứdkzv ba phi thưmxvgpgpkng uểexfl oảqhlai, nhưmxvgng hắyekwn cũrushng khôbomtng dágjqkm cófqtzgjqki gìmgdf bấooxwt mãpuskn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.