Độc Tôn Tam Giới

Chương 290 : Áp trục chi bảo mang đến oanh động

    trước sau   
- Ta khôttfxng córgkz vấifrnn đleearhqldmzb muốwvkan hỏwwvoi, nếajnku nhưklio ngưklioơiqjai muốwvkan hỏwwvoi, hai lầtkldn cơiqja hộstkci đleearhqlu cho ngưklioơiqjai.

Giang Trầtkldn hoàadtyn toàadtyn chíjwsvnh xásyicc khôttfxng córgkzdmzb muốwvkan hỏwwvoi, đleeasirn vậwuyvt trêawchn lýirjk luậwuyvn, kiếajnkp trưkliowpvic Giang Trầtkldn córgkz rấifrnt nhiềrhqlu. Dùxjuofqono gia tửfoabadty Bấifrnt Hủdmzb Phong Bi củdmzba Thiêawchn Quếajnkklioơiqjang Quốwvkac, nhưkliong màadty muốwvkan nórgkzi chỉleqh đleeaiểbgvfm Giang Trầtkldn hắpwqcn, cásyici kia khôttfxng thểbgvf nghi ngờnynmadty chêawchklionynmi.

- Cásyici gìdmzb?

iqjang Thiêawchn Lýirjkajdcng córgkz chúfzxdt hoàadtyi nghi mìdmzbnh córgkz nghe lầtkldm hay khôttfxng.

- Giang huynh đleeazwea, ngưklioơiqjai...

Đosseiềrhqln Thiệzweau cũajdcng córgkz chúfzxdt choásyicng vásyicng.


Giang Trầtkldn khoásyict tay chặstkcn lạapmmi:

- Ta nórgkzi, làadty huynh đleeazwea, thìdmzb đleeawpving khásyicch khíjwsv nhưklio vậwuyvy. Nhưklio vậwuyvy, vìdmzbttfxng bìdmzbnh đleeabgvf đleeaapmmt đleeaưkliogsyzc mụpwqcc đleeaíjwsvch, cásyicc ngưklioơiqjai mộstkct ngưklionynmi mộstkct vấifrnn đleearhql a.

iqjan cứccox quy tắpwqcc hiếajnkn vậwuyvt quýirjk, đleeaapmmt đleeaưkliogsyzc quásyicn quâfzxdn, córgkz thểbgvfrgkz hai lầtkldn cơiqja hộstkci thỉleqhnh giásyico. Phâfzxdn phốwvkai cho Đosseiềrhqln Thiệzweau cùxjuong Lăiqjang Thiêawchn Lýirjk, làadty vừwpvia vặstkcn.

- Giang huynh đleeazwea, ngưklioơiqjai thậwuyvt sựseyx khôttfxng córgkzdmzb thỉleqhnh giásyico hay sao? Lãfqono gia tửfoabadty Hộstkc Quốwvkac Linh Vưklioơiqjang, mộstkct thâfzxdn tu vi, córgkz thểbgvfrgkzi làadty đleeaccoxng ởbfwx đleealeqhnh phong Tiêawchn cảphrenh. Nếajnku nhưklio ngưklioơiqjai đleeaapmmt đleeaưkliogsyzc vàadtyi câfzxdu chỉleqh đleeaiểbgvfm...

- Khôttfxng cầtkldn, ta córgkz con đleeaưklionynmng củdmzba mìdmzbnh.

Giang Trầtkldn thảphren nhiêawchn nórgkzi.

Đosseiềrhqln Thiệzweau còwpvin muốwvkan nórgkzi đleeaiềrhqlu gìdmzb, trêawchn đleeaàadtyi Đossean Phi lạapmmi mặstkct mang mỉleqhm cưklionynmi nórgkzi:

- Chưklio vịfsvb im lặstkcng, mờnynmi lãfqono gia tửfoab, nórgkzi vàadtyi lờnynmi cho mọjzxbi ngưklionynmi a!

kliowpvii đleeaàadtyi mộstkct mảphrenh hoan hôttfx, nhao nhao vỗbxej tay.

Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab Diệzweap Đosseapmmi, thấifrnt hồsirnn lạapmmc phásyicch, cốwvka gắpwqcng khốwvkang chếajnkfzxdm thầtkldn, cũajdcng đleeai theo vỗbxej tay. Màadty Luậwuyvt Vôttfx Kỵkqyo, ásyicnh mắpwqct lạapmmi phiêawchu hốwvkat, đleeawvkai vớwpvii Giang Trầtkldn càadtyng hậwuyvn thấifrnu xưklioơiqjang.

Lạapmmi mộstkct lầtkldn, bịfsvb Giang Trầtkldn vẽbudm mặstkct, bịfsvb Giang Trầtkldn nhụpwqcc nhãfqon, đleeabgvf cho Luậwuyvt Vôttfx Kỵkqyo hắpwqcn mấifrnt mặstkct xấifrnu hổqexu, thậwuyvm chíjwsv đleeabgvf cho Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoabajdcng đleeai theo mấifrnt mặstkct xấifrnu hổqexu.

Hậwuyvn!

- Giang Trầtkldn, ngưklioơiqjai ưklioa thíjwsvch làadtym násyico đleeastkcng. Lúfzxdc nàadtyy đleeaâfzxdy, ngưklioơiqjai làadty triệzweat đleeabgvf đleeapwqcc tộstkci Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab. Ta xem vưklioơiqjang đleeaôttfx to lớwpvin, ai córgkz thểbgvf giữknvd đleeaưkliogsyzc ngưklioơiqjai!


Luậwuyvt Vôttfx Kỵkqyo đleeatkldy ngậwuyvp hậwuyvn ýirjk.

Trưkliowpvic kia Diệzweap lãfqono gia tửfoab mộstkct mựseyxc hàadtyo hứccoxng khôttfxng cao, giờnynm phúfzxdt nàadtyy, trêawchn mặstkct ngưkliogsyzc lạapmmi treo chúfzxdt dásyicng tưklioơiqjai cưklionynmi.

- Mỗbxeji mộstkct năiqjam, lãfqono phu đleeaccoxng ởbfwx chỗbxejadtyy, ásyicnh mắpwqct ta córgkz lẽbudm nhắpwqcm, nhưkliong lòwpving ta rộstkcng thoásyicng. Córgkz lẽbudm ta khôttfxng nhìdmzbn dưkliowpvii đleeaàadtyi, nhưkliong cásyicc ngưklioơiqjai nhấifrnt cửfoab nhấifrnt đleeastkcng, mỗbxeji tiếajnkng nórgkzi cửfoab đleeastkcng, lãfqono phu đleearhqlu thu hếajnkt đleeaásyicy lòwpving. Mỗbxeji mộstkct lầtkldn, tam giásyicp cuốwvkai cùxjuong, đleearhqlu córgkz tranh luậwuyvn. Lãfqono phu chưklioa bao giờnynm giảphrei thíjwsvch cásyici gìdmzb. Cásyicc ngưklioơiqjai muốwvkan hoàadtyi nghi cũajdcng tốwvkat, mấifrnt hứccoxng cũajdcng tốwvkat, lãfqono phu đleearhqlu khôttfxng quan tâfzxdm. Muốwvkan đleeaếajnkn, sang năiqjam cásyicc ngưklioơiqjai còwpvin córgkz thểbgvf đleeaếajnkn, khôttfxng muốwvkan tớwpvii, lãfqono phu cũajdcng khôttfxng cầtkldn cásyicc ngưklioơiqjai tớwpvii.

Thanh âfzxdm củdmzba lãfqono gia tửfoab, trung khíjwsvklionynmi phầtkldn, trêawchn mặstkct đleeaapmmo cốwvkat tiêawchn phong, đleeastkct nhiêawchn nhiềrhqlu ra mộstkct chúfzxdt uy nghiêawchm, đleeabgvf cho ngưklionynmi khôttfxng dásyicm quêawchn, đleeaâfzxdy làadty mộstkct lãfqono nhâfzxdn córgkz thểbgvf cảphrei biếajnkn cásyicch cụpwqcc củdmzba Thiêawchn Quếajnkklioơiqjang Quốwvkac.

- Hôttfxm nay, lãfqono phu phásyic lệzwea thoásyicng mộstkct phásyict. Vìdmzbsyici gìdmzb ta tuyểbgvfn Cửfoabu Hoa Ngọjzxbc Lộstkc Tửfoabu làadtym ásyicp trụpwqcc chi bảphreo? Bởbfwxi vìdmzbfqono phu sốwvkang nhiềrhqlu năiqjam nhưklio vậwuyvy, tuếajnk nguyệzweat dàadtyi dòwpving buồsirnn chásyicn, đleeabgvf cho ta kiếajnkn thứccoxc vôttfx sốwvka thứccox tốwvkat, cũajdcng quêawchn hếajnkt vôttfx sốwvka thứccox tốwvkat. Nhưkliong córgkz mộstkct íjwsvt thứccox tốwvkat châfzxdn chíjwsvnh, làadty ngưklioơiqjai cảphre đleeanynmi cũajdcng khórgkzrgkz khảphreiqjang quêawchn mấifrnt. Loạapmmi thứccox tốwvkat nàadtyy, nhấifrnt đleeafsvbnh ởbfwx trong đleeatkldu ngưklioơiqjai mọjzxbc rểbgvf, lưkliou lạapmmi lạapmmc ấifrnn. Cửfoabu Hoa Ngọjzxbc Lộstkc Tửfoabu nàadtyy, làadty trong sốwvka thứccox tốwvkat khôttfxng nhiềrhqlu, lưkliou lạapmmi lạapmmc ấifrnn cho lãfqono phu.

- Córgkz lẽbudm, từwpvi trêawchn trựseyxc quan, lãfqono phu khôttfxng cásyicch nàadtyo miêawchu tảphrergkzrgkzdmzb trâfzxdn quýirjk. Ta chỉleqhrgkzi mộstkct câfzxdu. Rưkliogsyzu ngon nhưklio thếajnk, ngay cảphre Bảphreo Thụpwqcttfxng tôttfxng chủdmzb, chỉleqh sợgsyzajdcng khôttfxng phảphrei muốwvkan uốwvkang, liềrhqln córgkz thểbgvf uốwvkang.

Khôttfxng cầtkldn miêawchu tảphre, cũajdcng khôttfxng cầtkldn nórgkzi rưkliogsyzu nàadtyy trâfzxdn quýirjk đleeaếajnkn cỡovneadtyo.

rgkzi trắpwqcng ra, Bảphreo Thụpwqcttfxng tôttfxng chủdmzb muốwvkan uốwvkang, cũajdcng chưklioa chắpwqcc córgkz thểbgvf uốwvkang.

Đosseâfzxdy làadty giảphrei thíjwsvch trựseyxc tiếajnkp nhấifrnt, cũajdcng córgkz sứccoxc thuyếajnkt phụpwqcc nhấifrnt!

Lờnynmi nàadtyy vừwpvia ra, toàadtyn trưklionynmng mộstkct mảphrenh nghiêawchm nghịfsvb. Mỗbxeji mộstkct cái đleearhqlu khôttfxng hiểbgvfu. Lãfqono gia tửfoab thâfzxdn phậwuyvn đleeafsvba vịfsvb hạapmmng gìdmzb? Hásyic sẽbudmrgkzi lásyico? Sao sẽbudmdmzb mộstkct bìdmzbnh rưkliogsyzu màadtyrgkzi dốwvkai?

Tuyệzweat khôttfxng córgkz khảphreiqjang nàadtyy!

Nhưklio vậwuyvy, Cửfoabu Hoa Ngọjzxbc Lộstkc Tửfoabu kia, rấifrnt quýirjksyicu?

Trong lúfzxdc nhấifrnt thờnynmi, tấifrnt cảphre mọjzxbi ngưklionynmi nhìdmzbn vềrhql phíjwsva Diệzweap Dung, ásyicnh mắpwqct đleearhqlu trởbfwxawchn phứccoxc tạapmmp. Vốwvkan làadty, nhữknvdng ngưklionynmi kia, hoặstkcc nhiềrhqlu hoặstkcc íjwsvt đleearhqlu cảphrem thấifrny bầtkldu rưkliogsyzu nàadtyy quásyic mứccoxc xấifrnu, quảphre thựseyxc làadty mấifrnt mặstkct xấifrnu hổqexu.


Nhưklio vậwuyvy giờnynm phúfzxdt nàadtyy, nhữknvdng ýirjk nghĩwuyv kia, đleearhqlu chuyểbgvfn biếajnkn 180°.

- Diệzweap Dung vưklioơiqjang tửfoab, từwpviiqjai nàadtyo mờnynmi đleeaếajnkn ngưklionynmi trẻokvi tuổqexui kia? Vâfzxḍy mà ngưklionynmi mang rưkliogsyzu ngon bựseyxc nàadtyy? Đosseâfzxdy làadty tỉleqh mỉleqh chuẩwvkan bịfsvb, trìdmzbnh cho lãfqono gia tửfoab sao?

- Diệzweap Dung nàadtyy, quảphre nhiêawchn khôttfxng đleeaơiqjan giảphren. Từwpving bưkliowpvic mộstkct thiếajnkt kếajnk, đleeabgvf cho Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab Diệzweap Đosseapmmi từwpving bưkliowpvic éphrep sásyict, cuốwvkai cùxjuong bầtkldu rưkliogsyzu nhìdmzbn nhưklioiqja đleeaãfqonng dâfzxdng ra, hẳrmwpn làadty trưkliowpvic đleeaórgkz thiếajnkt kếajnk tốwvkat. Xem ra, Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab Diệzweap Đosseapmmi, đleeaãfqon bịfsvb Diệzweap Dung lừwpvia.

- Diệzweap Dung vưklioơiqjang tửfoab, vâfzxḍy mà córgkzfzxdm kếajnk nhưklio vậwuyvy! Cốwvka ýirjkdmzbm mộstkct bầtkldu rưkliogsyzu khôttfxng ngờnynm, cốwvka ýirjk đleeabgvf cho mọjzxbi ngưklionynmi cưklionynmi nhạapmmo, đleeabgvf cho Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoabrgkzi mórgkzc châfzxdm chọjzxbc. Cuốwvkai cùxjuong tuyệzweat đleeafsvba phảphren kíjwsvch, loạapmmi phưklioơiqjang thứccoxc vẽbudm mặstkct nàadtyy, thậwuyvt sựseyxadty ngoan đleeastkcc, cũajdcng đleeadmzb thốwvkang khoásyici! Nhìdmzbn xem Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab, lúfzxdc nàadtyy quásyic mấifrnt mặstkct rôttfx̀i.

- Xem ra, vềrhql sau khôttfxng thểbgvf xem thưklionynmng Diệzweap Dung vưklioơiqjang tửfoab. Vẫivayn cho làadty hắpwqcn khôttfxng lộstkciqjan thủdmzby. Khôttfxng nghĩwuyv tớwpvii sau lưkliong đleeaiệzweau thấifrnp, vâfzxḍy mà tíjwsvch chứccoxa dãfqonfzxdm. Quảphre nhiêawchn làadty ngưklionynmi khôttfxng thểbgvf xem bềrhql ngoàadtyi.

Đosseásyicng thưklioơiqjang Diệzweap Dung vưklioơiqjang tửfoab, mộstkct sựseyx kiệzwean ngoàadtyi ýirjk muốwvkan, lạapmmi làadtym cho hắpwqcn ởbfwx trong mắpwqct mọjzxbi ngưklionynmi đleeabgvf lạapmmi ấifrnn tưkliogsyzng thâfzxdm bấifrnt khảphre trắpwqcc, đleeabgvf cho tấifrnt cảphre mọjzxbi ngưklionynmi cảphrem thấifrny hắpwqcn làadty cốwvka ýirjkkliowpving dẫivayn Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab, cốwvka ýirjkxjuong loạapmmi phưklioơiqjang thứccoxc nàadtyy đleeaásyicnh mặstkct Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab.

Bấifrnt quásyic, Diệzweap Dung hiểbgvfn nhiêawchn sẽbudm khôttfxng đleeabgvf ýirjk nhữknvdng thứccoxadtyy, mọjzxbi ngưklionynmi càadtyng nghĩwuyv nhưklio vậwuyvy, hắpwqcn càadtyng cao hứccoxng. Càadtyng đleeabgvf cho ngưklionynmi đleeawvkai vớwpvii hắpwqcn bảphreo trìdmzb cảphrem giásyicc kíjwsvnh sợgsyz, đleeafsvba vịfsvbklioơiqjang tửfoab củdmzba hắpwqcn, mớwpvii córgkz thểbgvfadtyng đleearhql cao.

Đosseapmmi vưklioơiqjang tửfoab Diệzweap Đosseapmmi, tuy miệzweang đleeatkldy đleeaăiqjáng chát, nhưkliong trong nộstkci tâfzxdm cũajdcng âfzxdm thầtkldm nghiêawchm nghịfsvb, hắpwqcn cũajdcng cảphrem thấifrny đleeaâfzxdy làadty Diệzweap Dung cốwvka ýirjk thiếajnkt kếajnk bẫivayy rậwuyvp, đleeabgvf hắpwqcn từwpving bưkliowpvic téphre xuốwvkang.

- Têawchn súfzxdc sinh Diệzweap Dung nàadtyy, quảphre nhiêawchn ẩwvkan chứccoxa dãfqonfzxdm. Xem ra, ta khôttfxng thểbgvf ngồsirni yêawchn khôttfxng lýirjk đleeaếajnkn. Vẫivayn cho rằfqonng lãfqono Nhịfsvbiqjái làadtysyici họjzxba tâfzxdm phúfzxdc lớwpvin nhấifrnt củdmzba ta. Hôttfxm nay xem ra, Diệzweap Dung cũajdcng khôttfxng thểbgvf phớwpvit lờnynm.

Mộstkct khi Diệzweap Đosseapmmi cảphrem nhậwuyvn đleeaưkliogsyzc uy hiếajnkp đleeaếajnkn từwpvi Diệzweap Dung, bưkliowpvic tiếajnkp theo trong kếajnk hoạapmmch, sẽbudmiqjang lớwpvin chèphren éphrep.

fqono gia tửfoabrgkz hứccoxng thúfzxd, mớwpvii nórgkzi vàadtyi câfzxdu nhưklio vậwuyvy. Vềrhql phầtkldn nhữknvdng ngưklionynmi phíjwsva dưkliowpvii córgkz thểbgvfwuyvnh ngộstkc hay khôttfxng, hắpwqcn sẽbudm khôttfxng đleeabgvf ýirjk nhiềrhqlu.

Đossean Phi nhẹrddw nhàadtyng cưklionynmi cưklionynmi:

- Hiệzwean tạapmmi trong nộstkci tâfzxdm mọjzxbi ngưklionynmi, chắpwqcc córgkz lẽbudm khôttfxng córgkzsyici gìdmzb nghi ngờnynm a? Lãfqono gia tửfoab sốwvkang bao nhiêawchu năiqjam, đleeaãfqon xem nhạapmmt hếajnkt thảphrey. Đossesirn vậwuyvt córgkz thểbgvfbfwx trong lòwpving hắpwqcn lưkliou lạapmmi tríjwsv nhớwpvi, chắpwqcc hẳrmwpn mọjzxbi ngưklionynmi cũajdcng sẽbudm khôttfxng lạapmmi hoàadtyi nghi cásyici gìdmzb. Cửfoabu Hoa Ngọjzxbc Lộstkc Tửfoabu nàadtyy, thàadtynh ásyicp trụpwqcc chi bảphreo, danh chứccoxng vớwpvii thựseyxc.

adtyn tay mềrhqlm mạapmmi khôttfxng xưklioơiqjang, ởbfwx trêawchn mặstkct nhẹrddw nhàadtyng lưkliowpvit qua, đleeaem đleeaásyicm tórgkzc đleeaen phiêawchu ởbfwxawchn khórgkze mắpwqct lưkliowpvit đleeaếajnkn sau tai, Đossean Phi cưklionynmi nórgkzi:

- Đosseưkliogsyzc rồsirni, hiệzwean tạapmmi, mờnynmi bảphreo vậwuyvt chi chủdmzb đleeaccoxng hàadtyng tam giásyicp, tiếajnkn lêawchn thỉleqhnh giásyico lãfqono gia tửfoab. Thứccox ba cùxjuong thưklió hai, tấifrnt cảphrergkz mộstkct cơiqja hộstkci. Chủdmzb nhâfzxdn ásyicp trụpwqcc chi bảphreo, córgkz hai cơiqja hộstkci.

- Diệzweap Đosseapmmi, ngưklioơiqjai tớwpvii trưkliowpvic đleeai.

fzxdc nàadtyy Diệzweap Đosseapmmi đleeaãfqon cốwvka gắpwqcng đleeaiềrhqlu chỉleqhnh tốwvkat cảphrem xúfzxdc. Tuy đleeaưkliogsyzc thứccox ba phi thưklionynmng uểbgvf oảphrei, nhưkliong hắpwqcn cũajdcng khôttfxng dásyicm córgkzsyici gìdmzb bấifrnt mãfqonn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.