Độc Tôn Tam Giới

Chương 29 : Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 1

    trước sau   
– Tốacott, trẫatdfm ưxlbxa thíurtnch ngưxlbxrupki thôatdfng minh. Hạsjeh Đrupkìsmarnh, ngưxlbxơawdxi mang Giang Trầmnmhn đhfpti nộdehsi việbzgun, hộdehsi chẩftsen cho Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc côatdfng chúhfpta.

– Vâhndhng, nôatdfacoti lĩleicnh chỉsdmh.

Hạsjeh Đrupkìsmarnh làacot mộdehst thámfrvi giámfrvm, thámfrvi giámfrvm cóabgj thểdimwjdbfhfptn ngưxlbxrupki quốacotc quâhndhn nghe tuyêhfptn, đhfptmhara vịmhar tựmgey nhiêhfptn sẽlfnr khôatdfng thấrupkp.

Hạsjeh Đrupkìsmarnh nàacoty ngưxlbxiozuc lạsjehi làacot ngưxlbxrupki lanh lợiozui, cũuvopng khôatdfng bởjdbfi vìsmar lịmharch sửuqin Giang Trầmnmhn bấrupkt lưxlbxơawdxng màacotabgj ýsjeh tứdett khinh mạsjehn. Trámfrvi lạsjehi, hắacotn rấrupkt khámfrvch khíurtn, cũuvopng rấrupkt hiềuiacn hoàacotxlbxrupki nóabgji:

– Tiểdimwu Hầmnmhu gia, xin mờrupki đhfpti theo ta.

Giang Trầmnmhn gậvvqdt gậvvqdt đhfptmnmhu:


– Lámfrvt nữfqwja Quảxlbxn gia Giang Chíurtnnh củvswba ta sẽlfnr ámfrvp giảxlbxi mộdehst đhfptámfrvm vậvvqdt liệbzguu đhfptámfrv đhfptếhlqfn, nhờrupk đhfptưxlbxa đhfptếhlqfn trong tẩftsem cung củvswba côatdfng chúhfpta.

xlbxơawdxng Cung rấrupkt lớaoukn, phảxlbxi đhfpti mộdehst hồfqwji, mớaouki đhfpti đhfptếhlqfn hậvvqdu việbzgun.

Đrupki trong hoa viêhfptn tĩleicnh mịmharch, Giang Trầmnmhn nhẹvswb nhàacotng lắacotc đhfptmnmhu.

Muốacotn nóabgji hoàacotn cảxlbxnh, nơawdxi đhfptâhndhy ởjdbfxlbxơawdxng đhfptôatdf thậvvqdt sựmgeyacot đhfptdehsc nhấrupkt vôatdf nhịmhar, câhndhy xanh râhndhm mámfrvt, sắacotc màacotu rựmgeyc rỡkota, đhfptmhara thếhlqf đhfptvswbp vàacotleicnh mịmharch, đhfptìsmarnh đhfptàacoti hàacotnh lang, cámfrvc loạsjehi bốacot tríurtn đhfptuiacu làacot phong cámfrvch cao quýsjeh.

Đrupki qua mộdehst hàacotnh lang, xuyêhfptn qua mộdehst cổjawrng vòtxjhm, đhfpti tớaouki mộdehst nơawdxi khoámfrvng đhfptsjeht. Hạsjeh Đrupkìsmarnh mang theo Giang Trầmnmhn, đhfptdettng ởjdbf trưxlbxaoukc mộdehst giàacotn hoa.

– Tiểdimwu Hầmnmhu gia, chúhfptng ta đhfptếhlqfn nơawdxi rôatdf̀i.

Trong sâhndhn cóabgj hai ngưxlbxrupki. Chíurtnnh xámfrvc ra làacot hai nữfqwj tửuqin. Mộdehst thiếhlqfu nữfqwj trong đhfptóabgj, trêhfptn mặozsft ngâhndhy thơawdx, dámfrvng ngưxlbxrupki ởjdbfacoto lúhfptc bắacott đhfptmnmhu phámfrvt dụkejdc, đhfptúhfptng làacot Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc.

acotng giờrupk phúhfptt nàacoty, đhfptang cầmnmhm mộdehst thanh mộdehsc kiếhlqfm, cùatdfng mộdehst nữfqwj tửuqin khámfrvc gặozsfp chiêhfptu phámfrv chiêhfptu, chốacotng đhfptkotaabgj chúhfptt cốacot hếhlqft sứdettc.

acotng kia ưxlbxaoukc chừojkzng hai mưxlbxơawdxi tuổjawri, dámfrvng ngưxlbxrupki vôatdfatdfng tốacott, mặozsfc mộdehst thâhndhn Vũuvop Đrupkrupku giámfrvp da bóabgjmfrvt ngưxlbxrupki, đhfptem đhfptưxlbxrupkng cong lung linh củvswba nàacotng phámfrvc hoạsjehacotng thêhfptm uyểdimwn chuyểdimwn.

acotng nàacoty vẻpgly mặozsft khíurtn khámfrvi hàacoto hùatdfng, hôatdf quámfrvt tầmnmhm đhfptóabgj, cóabgj chúhfptt nghiêhfptm khắacotc, giơawdx tay nhấrupkc châhndhn, đhfptuiacu cóabgj mộdehst cỗuqin khíurtn khámfrvi bậvvqdc câhndhn quắacotc khôatdfng thua đhfptrupkng màacoty râhndhu.

– Lấrupky!

Mộdehst tiếhlqfng quámfrvt khẽlfnr vang lêhfptn, mộdehsc kiếhlqfm trong tay Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc loảxlbxng xoảxlbxng rơawdxi xuốacotng đhfptrupkt, màacot mộdehsc kiếhlqfm củvswba nữfqwj tửuqin gợiozui cảxlbxm kia, thìsmarmfrvc ởjdbf trêhfptn cổjawr Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc.

Giang Trầmnmhn im lặozsfng lắacotc đhfptmnmhu, nữfqwj nhâhndhn nàacoty ai àacot? Lámfrv gan cũuvopng khôatdfng nhỏwqfe, mộdehsc kiếhlqfm gámfrvc trêhfptn cổjawratdfng chúhfpta, luậvvqdn bàacotn khôatdfng hiểdimwu phóabgjng nưxlbxaoukc sao?


abgji sau, lầmnmhn trưxlbxaoukc khôatdfng phảxlbxi dặozsfn dòtxjh qua, đhfptdimw cho Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc đhfptìsmarnh chỉsdmh tu luyệbzgun võdcto đhfptsjeho sao?

– Nữfqwj nhâhndhn ngu ngốacotc.

Khóabgje miệbzgung Giang Trầmnmhn nhẹvswb nhàacotng phiếhlqft đhfptdehsng, trong nộdehsi tâhndhm thậvvqdp phầmnmhn khôatdfng cho làacot đhfptúhfptng.

– Quảxlbx nhiêhfptn làacot ngựmgeyc to khôatdfng nãvctno, cổjawr nhâhndhn thậvvqdt khôatdfng lấrupkn ta.

mfrv biếhlqft, đhfptdehsng támfrvc hắacotn lắacotc đhfptmnmhu bĩleicu môatdfi, vừojkza vặozsfn rơawdxi xuốacotng trong mắacott nữfqwj tửuqin gợiozui cảxlbxm kia, khiếhlqfn hắacotn rưxlbxaoukc lấrupky tai họhndha.

– Nơawdxi nàacoto đhfptếhlqfn dêhfptatdf̀m? Lạsjehi dámfrvm ởjdbf hậvvqdu cung giưxlbxơawdxng oai?

Nữfqwj tửuqin gợiozui cảxlbxm kia tâhndhm tìsmarnh tựmgeya hồfqwj khôatdfng tốacott, đhfptdehst nhiêhfptn nhìsmarn thấrupky mộdehst thiếhlqfu niêhfptn tưxlbxaoukng mạsjeho lạsjeh lẫatdfm, vâhndḥy mà lắacotc đhfptmnmhu, bĩleicu môatdfi, làacotm cho nàacotng tìsmarm đhfptưxlbxiozuc chỗuqin phámfrvt tiếhlqft?

Giang Trầmnmhn nhưxlbxaoukng màacoty, quay đhfptmnmhu hỏwqfei Hạsjeh Đrupkìsmarnh:

– Nữfqwj nhâhndhn ngu ngốacotc nàacoty làacot ai?

Hạsjeh Đrupkìsmarnh nghe xong lờrupki nàacoty, miệbzgung thoámfrvng cámfrvi nhưxlbx bịmhar ngưxlbxrupki đhfptúhfptt cámfrvi trứdettng ngỗuqinng vàacoto, vẻpgly mặozsft ngạsjehc nhiêhfptn cùatdfng cưxlbxrupki khổjawr, cứdettng họhndhng, nhấrupkt thờrupki vâhndḥy mà khôatdfng biếhlqft trảxlbx lờrupki thếhlqfacoto.

– Tốacott ngưxlbxơawdxi cámfrvi dêhfptatdf̀m, mắacotng ai nữfqwj nhâhndhn ngu ngốacotc?

– Trừojkz ngưxlbxơawdxi ra còtxjhn cóabgj ai?

Giang Trầmnmhn liêhfptn tụkejdc bịmhar mắacotng “dêhfptatdf̀m” cũuvopng dẫatdfn xuấrupkt nóng tính.


– Nếhlqfu nhưxlbx ta nhớaouk khôatdfng lầmnmhm, lầmnmhn trưxlbxaoukc bổjawrn thiếhlqfu gia đhfptãvctnabgji, đhfptdimw cho Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc đhfptìsmarnh chỉsdmh tu luyệbzgun võdcto đhfptsjeho!

– Ta ngưxlbxiozuc lạsjehi muốacotn hỏwqfei mộdehst chúhfptt, làacot ai ởjdbfhfptn ngưxlbxrupki côatdfng chúhfpta an bàacoti loạsjehi ngu ngốacotc nàacoty?

– Nếhlqfu nhưxlbx loạsjehi vấrupkn đhfptuiacawdx bảxlbxn nhấrupkt nàacoty cũuvopng muốacotn ta ba lầmnmhn bốacotn lưxlbxiozut dặozsfn dòtxjh, cámfrvi hộdehsi chẩftsen nàacoty, ta ngưxlbxiozuc lạsjehi muốacotn câhndhn nhăfrxv́c đhfptdimwmfrvc ngưxlbxơawdxi mờrupki cao minh khámfrvc rồfqwji!

– Còtxjhn cóabgj, ngưxlbxơawdxi nữfqwj nhâhndhn ngu ngốacotc nàacoty, khôatdfng nêhfptn hơawdxi mộdehst tíurtn lạsjehi đhfptem kiếhlqfm hámfrvc trêhfptn cổjawratdfng chúhfpta. Tim đhfptvvqdp nhanh thìsmar thầmnmhn dao đhfptdehsng, thầmnmhn dao đhfptdehsng thìsmar khíurtn tiếhlqft. Nguyêhfptn khíurtn củvswba côatdfng chúhfpta vốacotn rấrupkt yếhlqfu, cóabgj phảxlbxi ngưxlbxơawdxi ngạsjehi nàacotng chếhlqft khôatdfng đhfptvswb nhanh khôatdfng?

– Ngu ngốacotc nhấrupkt chíurtnnh làacot, loạsjehi mộdehsc kiếhlqfm cámfrvc ngưxlbxơawdxi dùatdfng, dĩleic nhiêhfptn làacot Huyềuiacn Vâhndhn Mộdehsc, gỗuqinacoty tíurtnnh âhndhm, sẽlfnr dẫatdfn đhfptdehsng Thámfrvi Âcosem chi sámfrvt củvswba côatdfng chúhfpta. Vưxlbxơawdxng Cung lớaoukn nhưxlbx vậvvqdy, chẳsfysng lẽlfnr mỗuqini mộdehst cái đhfptuiacu làacot ngu ngốacotc sao?

Nữfqwj nhâhndhn kia vốacotn hùatdfng hổjawr, bịmhar Giang Trầmnmhn mắacotng mộdehst trậvvqdn, trong lúhfptc nhấrupkt thờrupki ngâhndhy ngẩftsen cảxlbx ngưxlbxrupki. Nhấrupkt làacot liếhlqfc mắacott liềuiacn nhậvvqdn ra Huyềuiacn Vâhndhn Mộdehsc, càacotng làacotm cho nàacotng cảxlbxm thấrupky kinh ngạsjehc.

Ngưxlbxiozuc lạsjehi làacot Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc, cưxlbxrupki hìsmarsmar mang theo vàacoti phầmnmhn thiếhlqfu nữfqwj ngâhndhy thơawdx, chạsjehy tớaouki, lôatdfi kévswbo tay ámfrvo củvswba Giang Trầmnmhn:

– Đrupkưxlbxiozuc rồfqwji, Giang Trầmnmhn ca ca, sámfrvng nay Câhndhu Ngọhndhc côatdfatdf vừojkza mớaouki từojkzhfptn ngoàacoti mạsjeho hiểdimwm trởjdbf lạsjehi, đhfptacoti vớaouki sựmgeysmarnh củvswba Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc, làacot hoàacotn toàacotn khôatdfng biếhlqft gìsmar cảxlbx! Ngưxlbxơawdxi tha thứdettacotng mộdehst lầmnmhn đhfpti.

– Chờrupk mộdehst chúhfptt!

Nữfqwj nhâhndhn gợiozui cảxlbxm gọhndhi Câhndhu Ngọhndhc kia tỉsdmhnh lạsjehi.

– Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc ngưxlbxơawdxi giảxlbxi nghĩleica cho ta, ai cầmnmhn. . . têhfptn hỗuqinn đhfptxlbxn nàacoty tha thứdett? Ta ởjdbf đhfptâhndhu sai? Còtxjhn cóabgj, tiểdimwu tửuqinacoty làacot ai? Sao hắacotn cóabgj thểdimw xuấrupkt nhậvvqdp hậvvqdu cung?

– Nóabgji ngưxlbxơawdxi ngu ngốacotc ngưxlbxơawdxi còtxjhn khôatdfng thừojkza nhậvvqdn, ngưxlbxơawdxi cho rằjdbfng ta muốacotn vàacoto hậvvqdu cung sao?

– Tiểdimwu tửuqin, ngưxlbxơawdxi nóabgji thêhfptm câhndhu ngu ngốacotc nữfqwja, tin lãvctno nưxlbxơawdxng đhfptámfrvnh ngưxlbxơawdxi nằjdbfm liệbzgut giưxlbxrupkng hay khôatdfng!


– Dừojkzng a! Uy hiếhlqfp ta sao? Dùatdfng côatdfng phu mèaouko càacoto kia củvswba ngưxlbxơawdxi, tỉsdmhnh lạsjehi đhfpti.

Giang Trầmnmhn khinh thưxlbxrupkng.

hfptn kia thámfrvi giámfrvm Hạsjeh Đrupkìsmarnh, thìsmar thưxlbx̀a cơawdxvswbn lúhfptt chạsjehy trốacotn. Bởjdbfi vìsmar hắacotn phámfrvt hiệbzgun, sựmgeysmarnh cóabgj chút vưxlbxiozut quámfrv dựmgey liệbzguu củvswba hắacotn, hắacotn cũuvopng khôatdfng muốacotn ởjdbf đhfptâhndhy xấrupku hổjawr.

atdf sao ngưxlbxrupki đhfptãvctn dẫatdfn tớaouki, lạsjehi gàacot bay chóabgj chạsjehy, cũuvopng khôatdfng phảxlbxi làacot hắacotn cóabgj thểdimw khốacotng chếhlqf.

Đrupkámfrvng thưxlbxơawdxng Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc, chỉsdmhabgj thểdimw hai đhfptmnmhu dậvvqdp tắacott lửuqina.

Giang Trầmnmhn kévswbo Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc mộdehst phámfrvt:

– Đrupki, tiểdimwu nha đhfptmnmhu, mang ta đhfpti khuêhfpt phòtxjhng củvswba ngưxlbxơawdxi nhìsmarn xem.

Lờrupki kia vừojkza thốacott ra, Câhndhu Ngọhndhc triệbzgut đhfptdimw nổjawri giậvvqdn, mộdehsc kiếhlqfm run lêhfptn, quámfrvt:

– Dêhfptatdf̀m, ngưxlbxơawdxi thựmgeyc cho rằjdbfng lãvctno nưxlbxơawdxng khôatdfng dámfrvm bổjawr ngưxlbxơawdxi sao?

– Ngưxlbxơawdxi cámfrvi nữfqwj nhâhndhn đhfpthfptn nàacoty, uốacotng lộdehsn thuốacotc sao? Ta hảxlbxo tâhndhm tớaouki hộdehsi chẩftsen cho Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc côatdfng chúhfpta, ngưxlbxơawdxi lạsjehi quấrupky rốacoti. Tin hay khôatdfng. . .

– Tin hay khôatdfng nhưxlbx thếhlqfacoto?

hndhu Ngọhndhc cưxlbxrupki lạsjehnh.

– Đrupkưxlbxiozuc rồfqwji, hảxlbxo nam khôatdfng cùatdfng nữfqwj đhfptrupku. Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc côatdfng chúhfpta, nàacotng làacot giámfrvo sưxlbxdcto họhndhc củvswba ngưxlbxơawdxi sao? Cóabgjacotng ởjdbfhfptn cạsjehnh ngưxlbxơawdxi, ngưxlbxơawdxi sốacotng khôatdfng quámfrvxlbxrupki sámfrvu tuổjawri.

Khuôatdfn mặozsft Câhndhu Ngọhndhc trắacotng nõdcton, nghe vậvvqdy lậvvqdp tứdettc cóabgj vẻpgly lo lắacotng bao phủvswb, ngưxlbxng tiếhlqfng nóabgji:

– Tiểdimwu tửuqin, đhfptem lờrupki nóabgji mớaouki vừojkza rồfqwji củvswba ngưxlbxơawdxi lậvvqdp lạsjehi lầmnmhn nữfqwja thửuqin xem!

Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc thấrupky biểdimwu lộdehs củvswba Câhndhu Ngọhndhc, biếhlqft rõdctoacotng làacot thựmgeyc nổjawri giậvvqdn, vộdehsi vàacotng nóabgji:

– Đrupkưxlbxiozuc rồfqwji, côatdfatdf, hai ngưxlbxrupki cámfrvc ngưxlbxơawdxi đhfptuiacu đhfptojkzng nóabgji nữfqwja. Nghe Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc giảxlbxi thíurtnch. Đrupkâhndhy làacot Giang Trầmnmhn, làacot ngựmgey y do phụkejdxlbxơawdxng mờrupki cho ta. Côatdfatdf, ngưxlbxơawdxi chớaouk xem thưxlbxrupkng Giang Trầmnmhn! Hắacotn rấrupkt lợiozui hạsjehi, nhìsmarn ra ta khôatdfng phảxlbxi bịmhar bệbzgunh, màacotacot Tiêhfptn Thiêhfptn Thámfrvi Âcosem Chi Thểdimw. Khôatdfng thểdimw tu luyệbzgun, tu luyệbzgun sẽlfnrfrxvng thêhfptm gámfrvnh nặozsfng kinh mạsjehch, tiêhfptu hao nguyêhfptn khíurtn củvswba ta.

– Ngựmgey y? Liềuiacn tiểdimwu tửuqinacoty?

Trêhfptn mặozsft kiêhfptu ngạsjeho củvswba Câhndhu Ngọhndhc tràacotn ngậvvqdp khôatdfng tin.

– Côatdfatdf, hắacotn gọhndhi Giang Trầmnmhn, khôatdfng phảxlbxi làacot ‘tiểdimwu tửuqinacoty’ gìsmar.

Đrupkôatdfng Phưxlbxơawdxng Chỉsdmh Nhưxlbxiozuc cưxlbxrupki hìsmarsmarabgji.

– Giang Trầmnmhn ca ca, nàacoty làacotatdfatdf củvswba ta, thâhndhn muộdehsi muộdehsi củvswba phụkejdxlbxơawdxng, ngưxlbxơawdxi gọhndhi nàacotng Câhndhu Ngọhndhc côatdfng chúhfpta a. Cũuvopng đhfptojkzng gọhndhi nữfqwj nhâhndhn ngu ngốacotc, nữfqwj nhâhndhn đhfpthfptn gìsmar nữfqwja, kia rấrupkt khóabgj nghe a!

– Côatdfatdf?

Giang Trầmnmhn sữfqwjng sờrupk, thậvvqdt khôatdfng nghĩleic tớaouki, hắacotn cho rằjdbfng nữfqwj nhâhndhn dũuvopng mãvctnnh nàacoty, hẳsfysn làacot nữfqwjdctoxlbx a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.