Độc Tôn Tam Giới

Chương 29 : Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 1

    trước sau   
– Tốibtrt, trẫxofzm ưbrzba thíifjxch ngưbrzbdmaii thôqofsng minh. Hạcbgn Đgqqbìplbhnh, ngưbrzbơoknfi mang Giang Trầifjxn đcnryi nộtmqpi việezbcn, hộtmqpi chẩzujen cho Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc côqofsng chúcwraa.

– Vâxrppng, nôqofsvzuri lĩplbhnh chỉyjmw.

Hạcbgn Đgqqbìplbhnh làvzur mộtmqpt tháqrtmi giáqrtmm, tháqrtmi giáqrtmm cósopm thểvzurxrppdxytn ngưbrzbdmaii quốibtrc quâxrppn nghe tuyêdxytn, đcnryqpofa vịqpof tựyyou nhiêdxytn sẽaeqi khôqofsng thấjmqbp.

Hạcbgn Đgqqbìplbhnh nàvzury ngưbrzbmgwuc lạcbgni làvzur ngưbrzbdmaii lanh lợmgwui, cũyyoung khôqofsng bởxrppi vìplbh lịqpofch sửcnry Giang Trầifjxn bấjmqbt lưbrzbơoknfng màvzursopm ýtsmk tứibtr khinh mạcbgnn. Tráqrtmi lạcbgni, hắqlzhn rấjmqbt kháqrtmch khíifjx, cũyyoung rấjmqbt hiềpcjgn hoàvzurbrzbdmaii nósopmi:

– Tiểvzuru Hầifjxu gia, xin mờdmaii đcnryi theo ta.

Giang Trầifjxn gậqrtmt gậqrtmt đcnryifjxu:


– Láqrtmt nữibtra Quảmpnfn gia Giang Chíifjxnh củcbgna ta sẽaeqi áqrtmp giảmpnfi mộtmqpt đcnryáqrtmm vậqrtmt liệezbcu đcnryáqrtm đcnryếvgytn, nhờdmai đcnryưbrzba đcnryếvgytn trong tẩzujem cung củcbgna côqofsng chúcwraa.

brzbơoknfng Cung rấjmqbt lớyvqpn, phảmpnfi đcnryi mộtmqpt hồuihbi, mớyvqpi đcnryi đcnryếvgytn hậqrtmu việezbcn.

Đgqqbi trong hoa viêdxytn tĩplbhnh mịqpofch, Giang Trầifjxn nhẹyyou nhàvzurng lắqlzhc đcnryifjxu.

Muốibtrn nósopmi hoàvzurn cảmpnfnh, nơoknfi đcnryâxrppy ởxrppbrzbơoknfng đcnryôqofs thậqrtmt sựyyouvzur đcnrytmqpc nhấjmqbt vôqofs nhịqpof, câxrppy xanh râxrppm máqrtmt, sắqlzhc màvzuru rựyyouc rỡtsmk, đcnryqpofa thếvgyt đcnryyyoup vàvzurplbhnh mịqpofch, đcnryìplbhnh đcnryàvzuri hàvzurnh lang, cáqrtmc loạcbgni bốibtr tríifjx đcnrypcjgu làvzur phong cáqrtmch cao quýtsmk.

Đgqqbi qua mộtmqpt hàvzurnh lang, xuyêdxytn qua mộtmqpt cổdipdng vòaeqim, đcnryi tớyvqpi mộtmqpt nơoknfi khoáqrtmng đcnrycbgnt. Hạcbgn Đgqqbìplbhnh mang theo Giang Trầifjxn, đcnryibtrng ởxrpp trưbrzbyvqpc mộtmqpt giàvzurn hoa.

– Tiểvzuru Hầifjxu gia, chúcwrang ta đcnryếvgytn nơoknfi rôqofs̀i.

Trong sâxrppn cósopm hai ngưbrzbdmaii. Chíifjxnh xáqrtmc ra làvzur hai nữibtr tửcnry. Mộtmqpt thiếvgytu nữibtr trong đcnryósopm, trêdxytn mặsopmt ngâxrppy thơoknf, dáqrtmng ngưbrzbdmaii ởxrppvzuro lúcwrac bắqlzht đcnryifjxu pháqrtmt dụffckc, đcnryúcwrang làvzur Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc.

vzurng giờdmai phúcwrat nàvzury, đcnryang cầifjxm mộtmqpt thanh mộtmqpc kiếvgytm, cùaeqing mộtmqpt nữibtr tửcnry kháqrtmc gặsopmp chiêdxytu pháqrtm chiêdxytu, chốibtrng đcnrytsmksopm chúcwrat cốibtr hếvgytt sứibtrc.

vzurng kia ưbrzbyvqpc chừrewmng hai mưbrzbơoknfi tuổdipdi, dáqrtmng ngưbrzbdmaii vôqofsaeqing tốibtrt, mặsopmc mộtmqpt thâxrppn Vũyyou Đgqqbjmqbu giáqrtmp da bósopmqrtmt ngưbrzbdmaii, đcnryem đcnryưbrzbdmaing cong lung linh củcbgna nàvzurng pháqrtmc hoạcbgnvzurng thêdxytm uyểvzurn chuyểvzurn.

vzurng nàvzury vẻkvqk mặsopmt khíifjx kháqrtmi hàvzuro hùaeqing, hôqofs quáqrtmt tầifjxm đcnryósopm, cósopm chúcwrat nghiêdxytm khắqlzhc, giơoknf tay nhấjmqbc châxrppn, đcnrypcjgu cósopm mộtmqpt cỗumif khíifjx kháqrtmi bậqrtmc câxrppn quắqlzhc khôqofsng thua đcnryjmqbng màvzury râxrppu.

– Lấjmqby!

Mộtmqpt tiếvgytng quáqrtmt khẽaeqi vang lêdxytn, mộtmqpc kiếvgytm trong tay Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc loảmpnfng xoảmpnfng rơoknfi xuốibtrng đcnryjmqbt, màvzur mộtmqpc kiếvgytm củcbgna nữibtr tửcnry gợmgwui cảmpnfm kia, thìplbhqrtmc ởxrpp trêdxytn cổdipd Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc.

Giang Trầifjxn im lặsopmng lắqlzhc đcnryifjxu, nữibtr nhâxrppn nàvzury ai àvzur? Láqrtm gan cũyyoung khôqofsng nhỏifjx, mộtmqpc kiếvgytm gáqrtmc trêdxytn cổdipdqofsng chúcwraa, luậqrtmn bàvzurn khôqofsng hiểvzuru phósopmng nưbrzbyvqpc sao?


sopmi sau, lầifjxn trưbrzbyvqpc khôqofsng phảmpnfi dặsopmn dòaeqi qua, đcnryvzur cho Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc đcnryìplbhnh chỉyjmw tu luyệezbcn võgvkp đcnrycbgno sao?

– Nữibtr nhâxrppn ngu ngốibtrc.

Khósopme miệezbcng Giang Trầifjxn nhẹyyou nhàvzurng phiếvgytt đcnrytmqpng, trong nộtmqpi tâxrppm thậqrtmp phầifjxn khôqofsng cho làvzur đcnryúcwrang.

– Quảmpnf nhiêdxytn làvzur ngựyyouc to khôqofsng nãvmxio, cổdipd nhâxrppn thậqrtmt khôqofsng lấjmqbn ta.

qrtm biếvgytt, đcnrytmqpng táqrtmc hắqlzhn lắqlzhc đcnryifjxu bĩplbhu môqofsi, vừrewma vặsopmn rơoknfi xuốibtrng trong mắqlzht nữibtr tửcnry gợmgwui cảmpnfm kia, khiếvgytn hắqlzhn rưbrzbyvqpc lấjmqby tai họdkgca.

– Nơoknfi nàvzuro đcnryếvgytn dêdxytqofs̀m? Lạcbgni dáqrtmm ởxrpp hậqrtmu cung giưbrzbơoknfng oai?

Nữibtr tửcnry gợmgwui cảmpnfm kia tâxrppm tìplbhnh tựyyoua hồuihb khôqofsng tốibtrt, đcnrytmqpt nhiêdxytn nhìplbhn thấjmqby mộtmqpt thiếvgytu niêdxytn tưbrzbyvqpng mạcbgno lạcbgn lẫxofzm, vâxrpp̣y mà lắqlzhc đcnryifjxu, bĩplbhu môqofsi, làvzurm cho nàvzurng tìplbhm đcnryưbrzbmgwuc chỗumif pháqrtmt tiếvgytt?

Giang Trầifjxn nhưbrzbyvqpng màvzury, quay đcnryifjxu hỏifjxi Hạcbgn Đgqqbìplbhnh:

– Nữibtr nhâxrppn ngu ngốibtrc nàvzury làvzur ai?

Hạcbgn Đgqqbìplbhnh nghe xong lờdmaii nàvzury, miệezbcng thoáqrtmng cáqrtmi nhưbrzb bịqpof ngưbrzbdmaii đcnryúcwrat cáqrtmi trứibtrng ngỗumifng vàvzuro, vẻkvqk mặsopmt ngạcbgnc nhiêdxytn cùaeqing cưbrzbdmaii khổdipd, cứibtrng họdkgcng, nhấjmqbt thờdmaii vâxrpp̣y mà khôqofsng biếvgytt trảmpnf lờdmaii thếvgytvzuro.

– Tốibtrt ngưbrzbơoknfi cáqrtmi dêdxytqofs̀m, mắqlzhng ai nữibtr nhâxrppn ngu ngốibtrc?

– Trừrewm ngưbrzbơoknfi ra còaeqin cósopm ai?

Giang Trầifjxn liêdxytn tụffckc bịqpof mắqlzhng “dêdxytqofs̀m” cũyyoung dẫxofzn xuấjmqbt nóng tính.


– Nếvgytu nhưbrzb ta nhớyvqp khôqofsng lầifjxm, lầifjxn trưbrzbyvqpc bổdipdn thiếvgytu gia đcnryãvmxisopmi, đcnryvzur cho Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc đcnryìplbhnh chỉyjmw tu luyệezbcn võgvkp đcnrycbgno!

– Ta ngưbrzbmgwuc lạcbgni muốibtrn hỏifjxi mộtmqpt chúcwrat, làvzur ai ởxrppdxytn ngưbrzbdmaii côqofsng chúcwraa an bàvzuri loạcbgni ngu ngốibtrc nàvzury?

– Nếvgytu nhưbrzb loạcbgni vấjmqbn đcnrypcjgoknf bảmpnfn nhấjmqbt nàvzury cũyyoung muốibtrn ta ba lầifjxn bốibtrn lưbrzbmgwut dặsopmn dòaeqi, cáqrtmi hộtmqpi chẩzujen nàvzury, ta ngưbrzbmgwuc lạcbgni muốibtrn câxrppn nhădkgćc đcnryvzurqrtmc ngưbrzbơoknfi mờdmaii cao minh kháqrtmc rồuihbi!

– Còaeqin cósopm, ngưbrzbơoknfi nữibtr nhâxrppn ngu ngốibtrc nàvzury, khôqofsng nêdxytn hơoknfi mộtmqpt tíifjx lạcbgni đcnryem kiếvgytm háqrtmc trêdxytn cổdipdqofsng chúcwraa. Tim đcnryqrtmp nhanh thìplbh thầifjxn dao đcnrytmqpng, thầifjxn dao đcnrytmqpng thìplbh khíifjx tiếvgytt. Nguyêdxytn khíifjx củcbgna côqofsng chúcwraa vốibtrn rấjmqbt yếvgytu, cósopm phảmpnfi ngưbrzbơoknfi ngạcbgni nàvzurng chếvgytt khôqofsng đcnrycbgn nhanh khôqofsng?

– Ngu ngốibtrc nhấjmqbt chíifjxnh làvzur, loạcbgni mộtmqpc kiếvgytm cáqrtmc ngưbrzbơoknfi dùaeqing, dĩplbh nhiêdxytn làvzur Huyềpcjgn Vâxrppn Mộtmqpc, gỗumifvzury tíifjxnh âxrppm, sẽaeqi dẫxofzn đcnrytmqpng Tháqrtmi Âdmaim chi sáqrtmt củcbgna côqofsng chúcwraa. Vưbrzbơoknfng Cung lớyvqpn nhưbrzb vậqrtmy, chẳpmytng lẽaeqi mỗumifi mộtmqpt cái đcnrypcjgu làvzur ngu ngốibtrc sao?

Nữibtr nhâxrppn kia vốibtrn hùaeqing hổdipd, bịqpof Giang Trầifjxn mắqlzhng mộtmqpt trậqrtmn, trong lúcwrac nhấjmqbt thờdmaii ngâxrppy ngẩzujen cảmpnf ngưbrzbdmaii. Nhấjmqbt làvzur liếvgytc mắqlzht liềpcjgn nhậqrtmn ra Huyềpcjgn Vâxrppn Mộtmqpc, càvzurng làvzurm cho nàvzurng cảmpnfm thấjmqby kinh ngạcbgnc.

Ngưbrzbmgwuc lạcbgni làvzur Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc, cưbrzbdmaii hìplbhplbh mang theo vàvzuri phầifjxn thiếvgytu nữibtr ngâxrppy thơoknf, chạcbgny tớyvqpi, lôqofsi képlbho tay áqrtmo củcbgna Giang Trầifjxn:

– Đgqqbưbrzbmgwuc rồuihbi, Giang Trầifjxn ca ca, sáqrtmng nay Câxrppu Ngọdkgcc côqofsqofs vừrewma mớyvqpi từrewmdxytn ngoàvzuri mạcbgno hiểvzurm trởxrpp lạcbgni, đcnryibtri vớyvqpi sựyyouplbhnh củcbgna Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc, làvzur hoàvzurn toàvzurn khôqofsng biếvgytt gìplbh cảmpnf! Ngưbrzbơoknfi tha thứibtrvzurng mộtmqpt lầifjxn đcnryi.

– Chờdmai mộtmqpt chúcwrat!

Nữibtr nhâxrppn gợmgwui cảmpnfm gọdkgci Câxrppu Ngọdkgcc kia tỉyjmwnh lạcbgni.

– Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc ngưbrzbơoknfi giảmpnfi nghĩplbha cho ta, ai cầifjxn. . . têdxytn hỗumifn đcnrympnfn nàvzury tha thứibtr? Ta ởxrpp đcnryâxrppu sai? Còaeqin cósopm, tiểvzuru tửcnryvzury làvzur ai? Sao hắqlzhn cósopm thểvzur xuấjmqbt nhậqrtmp hậqrtmu cung?

– Nósopmi ngưbrzbơoknfi ngu ngốibtrc ngưbrzbơoknfi còaeqin khôqofsng thừrewma nhậqrtmn, ngưbrzbơoknfi cho rằpcjgng ta muốibtrn vàvzuro hậqrtmu cung sao?

– Tiểvzuru tửcnry, ngưbrzbơoknfi nósopmi thêdxytm câxrppu ngu ngốibtrc nữibtra, tin lãvmxio nưbrzbơoknfng đcnryáqrtmnh ngưbrzbơoknfi nằpcjgm liệezbct giưbrzbdmaing hay khôqofsng!


– Dừrewmng a! Uy hiếvgytp ta sao? Dùaeqing côqofsng phu mèdkgco càvzuro kia củcbgna ngưbrzbơoknfi, tỉyjmwnh lạcbgni đcnryi.

Giang Trầifjxn khinh thưbrzbdmaing.

dxytn kia tháqrtmi giáqrtmm Hạcbgn Đgqqbìplbhnh, thìplbh thưbrzb̀a cơoknfplbhn lúcwrat chạcbgny trốibtrn. Bởxrppi vìplbh hắqlzhn pháqrtmt hiệezbcn, sựyyouplbhnh cósopm chút vưbrzbmgwut quáqrtm dựyyou liệezbcu củcbgna hắqlzhn, hắqlzhn cũyyoung khôqofsng muốibtrn ởxrpp đcnryâxrppy xấjmqbu hổdipd.

aeqi sao ngưbrzbdmaii đcnryãvmxi dẫxofzn tớyvqpi, lạcbgni gàvzur bay chósopm chạcbgny, cũyyoung khôqofsng phảmpnfi làvzur hắqlzhn cósopm thểvzur khốibtrng chếvgyt.

Đgqqbáqrtmng thưbrzbơoknfng Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc, chỉyjmwsopm thểvzur hai đcnryifjxu dậqrtmp tắqlzht lửcnrya.

Giang Trầifjxn képlbho Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc mộtmqpt pháqrtmt:

– Đgqqbi, tiểvzuru nha đcnryifjxu, mang ta đcnryi khuêdxyt phòaeqing củcbgna ngưbrzbơoknfi nhìplbhn xem.

Lờdmaii kia vừrewma thốibtrt ra, Câxrppu Ngọdkgcc triệezbct đcnryvzur nổdipdi giậqrtmn, mộtmqpc kiếvgytm run lêdxytn, quáqrtmt:

– Dêdxytqofs̀m, ngưbrzbơoknfi thựyyouc cho rằpcjgng lãvmxio nưbrzbơoknfng khôqofsng dáqrtmm bổdipd ngưbrzbơoknfi sao?

– Ngưbrzbơoknfi cáqrtmi nữibtr nhâxrppn đcnrydxytn nàvzury, uốibtrng lộtmqpn thuốibtrc sao? Ta hảmpnfo tâxrppm tớyvqpi hộtmqpi chẩzujen cho Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc côqofsng chúcwraa, ngưbrzbơoknfi lạcbgni quấjmqby rốibtri. Tin hay khôqofsng. . .

– Tin hay khôqofsng nhưbrzb thếvgytvzuro?

xrppu Ngọdkgcc cưbrzbdmaii lạcbgnnh.

– Đgqqbưbrzbmgwuc rồuihbi, hảmpnfo nam khôqofsng cùaeqing nữibtr đcnryjmqbu. Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc côqofsng chúcwraa, nàvzurng làvzur giáqrtmo sưbrzbgvkp họdkgcc củcbgna ngưbrzbơoknfi sao? Cósopmvzurng ởxrppdxytn cạcbgnnh ngưbrzbơoknfi, ngưbrzbơoknfi sốibtrng khôqofsng quáqrtmbrzbdmaii sáqrtmu tuổdipdi.

Khuôqofsn mặsopmt Câxrppu Ngọdkgcc trắqlzhng nõgvkpn, nghe vậqrtmy lậqrtmp tứibtrc cósopm vẻkvqk lo lắqlzhng bao phủcbgn, ngưbrzbng tiếvgytng nósopmi:

– Tiểvzuru tửcnry, đcnryem lờdmaii nósopmi mớyvqpi vừrewma rồuihbi củcbgna ngưbrzbơoknfi lậqrtmp lạcbgni lầifjxn nữibtra thửcnry xem!

Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc thấjmqby biểvzuru lộtmqp củcbgna Câxrppu Ngọdkgcc, biếvgytt rõgvkpvzurng làvzur thựyyouc nổdipdi giậqrtmn, vộtmqpi vàvzurng nósopmi:

– Đgqqbưbrzbmgwuc rồuihbi, côqofsqofs, hai ngưbrzbdmaii cáqrtmc ngưbrzbơoknfi đcnrypcjgu đcnryrewmng nósopmi nữibtra. Nghe Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc giảmpnfi thíifjxch. Đgqqbâxrppy làvzur Giang Trầifjxn, làvzur ngựyyou y do phụffckbrzbơoknfng mờdmaii cho ta. Côqofsqofs, ngưbrzbơoknfi chớyvqp xem thưbrzbdmaing Giang Trầifjxn! Hắqlzhn rấjmqbt lợmgwui hạcbgni, nhìplbhn ra ta khôqofsng phảmpnfi bịqpof bệezbcnh, màvzurvzur Tiêdxytn Thiêdxytn Tháqrtmi Âdmaim Chi Thểvzur. Khôqofsng thểvzur tu luyệezbcn, tu luyệezbcn sẽaeqidkgcng thêdxytm gáqrtmnh nặsopmng kinh mạcbgnch, tiêdxytu hao nguyêdxytn khíifjx củcbgna ta.

– Ngựyyou y? Liềpcjgn tiểvzuru tửcnryvzury?

Trêdxytn mặsopmt kiêdxytu ngạcbgno củcbgna Câxrppu Ngọdkgcc tràvzurn ngậqrtmp khôqofsng tin.

– Côqofsqofs, hắqlzhn gọdkgci Giang Trầifjxn, khôqofsng phảmpnfi làvzur ‘tiểvzuru tửcnryvzury’ gìplbh.

Đgqqbôqofsng Phưbrzbơoknfng Chỉyjmw Nhưbrzbmgwuc cưbrzbdmaii hìplbhplbhsopmi.

– Giang Trầifjxn ca ca, nàvzury làvzurqofsqofs củcbgna ta, thâxrppn muộtmqpi muộtmqpi củcbgna phụffckbrzbơoknfng, ngưbrzbơoknfi gọdkgci nàvzurng Câxrppu Ngọdkgcc côqofsng chúcwraa a. Cũyyoung đcnryrewmng gọdkgci nữibtr nhâxrppn ngu ngốibtrc, nữibtr nhâxrppn đcnrydxytn gìplbh nữibtra, kia rấjmqbt khósopm nghe a!

– Côqofsqofs?

Giang Trầifjxn sữibtrng sờdmai, thậqrtmt khôqofsng nghĩplbh tớyvqpi, hắqlzhn cho rằpcjgng nữibtr nhâxrppn dũyyoung mãvmxinh nàvzury, hẳpmytn làvzur nữibtrgvkpbrzb a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.