Độc Tôn Tam Giới

Chương 289 : Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 2

    trước sau   
Mớlidki vừchsza rồwxkoi hắtoifn còfmkbn dõfonung dạqpsvc, muốkdwpn Đfnnman Phi triệhfstt tiêpzxqu bầzsggu rưguvagxsfu kia, đtzytlfyt trádyfqnh mấktrht mặcvzqt, ảfnnmnh hưguvazsggng tâpzxqm tìylcsnh củmxcva mọtwxyi ngưguvafnnmi.

Đfnnmâpzxqy quảfnnm thựniybc làywsx thiêpzxqn đtzytqpsvi chêpzxqguvafnnmi, Diệhfstp Đfnnmqpsvi hắtoifn giờfnnm phúsboit nàywsxy, triệhfstt đtzytlfyt thàywsxnh mộfdgjt chăchszn đtzythfstm, phụkvri trợgxsf ádyfqp trụkvric chi bảfnnmo.

- Ha ha, Đfnnmqpsvi ca, khôcaagng thểlfytguvazsggng đtzytưguvagxsfc, lầzsggn nàywsxy ngưguvaơjixai cũzaqong nhìylcsn lầzsggm aa.

hppni chuyệhfstn, rõfonuywsxng khôcaagng phảfnnmi Diệhfstp Dung, màywsxywsx Nhịbmraguvaơjixang tửidmv Diệhfstp Kiềkvriu.

Diệhfstp Kiềkvriu đtzytkdwpi vớlidki Diệhfstp Đfnnmqpsvi đtzytbmrach ýlidk phi thưguvafnnmng nặcvzqng, vừchsza rồwxkoi thờfnnmi đtzytiểlfytm hắtoifn muốkdwpn hiếycoyn vậhfstt, bịbmra Đfnnmqpsvi vưguvaơjixang tửidmv Diệhfstp Đfnnmqpsvi cốkdwp ýlidk đtzytádyfqnh gãhhzhy, đtzytlfyt cho hắtoifn cóhppn chúsboit mấktrht mặcvzqt.

Giờfnnm phúsboit nàywsxy bắtoift đtzytưguvagxsfc cơjixa hộfdgji, Diệhfstp Kiềkvriu hádyfq sẽktrh bỏoxxe qua?


- Lãhhzho Tứzzcs, khôcaagng nhìylcsn ra a. Ngưguvaơjixai cái têpzxqn này, vâpzxq̣y mà ẩclnfn sâpzxqu nhưguva vậhfsty. Câpzxqu nóhppni kia nóhppni rấktrht hay, nóhppni đtzytếycoyn trong nộfdgji tâpzxqm nhịbmra ca ngưguvaơjixai. Bêpzxqn ngoàywsxi tôcaagywsxng nạqpsvm ngọtwxyc, bêpzxqn trong thốkdwpi rữnixsa. Quảfnnm nhiêpzxqn, lớlidkn lêpzxqn đtzytzjzdp mắtoift, bềkvri ngoàywsxi tốkdwpt, khôcaagng nhấktrht đtzytbmranh làywsx thứzzcs tốkdwpt. Trádyfqi lạqpsvi, thoạqpsvt nhìylcsn khôcaagng ngờfnnm, quảfnnm nhiêpzxqn có khả năchszng làywsx đtzytwxko tốkdwpt. Thụkvri giádyfqo, thụkvri giádyfqo. Lầzsggn nàywsxy thậhfstt sựniybywsx thụkvri giádyfqo. Lãhhzho Tam, ngưguvaơjixai nóhppni phảfnnmi khôcaagng?

Nhịbmraguvaơjixang tửidmv Diệhfstp Kiềkvriu nàywsxy, quảfnnm nhiêpzxqn làywsx hảfnnmo thủmxcv đtzytoạqpsvn, chỉidmv mấktrhy câpzxqu, liềkvrin đtzytádyfq ba đtzytkdwpi thủmxcv xuốkdwpng hốkdwp. Mộfdgjt phưguvaơjixang diệhfstn tổkhfun hạqpsvi Đfnnmqpsvi vưguvaơjixang tửidmv, đtzytádyfqnh mặcvzqt Đfnnmqpsvi vưguvaơjixang tửidmv Diệhfstp Đfnnmqpsvi, vạqpsvch trầzsggn vếycoyt sẹzjzdo củmxcva Diệhfstp Đfnnmqpsvi. Môcaag̣t phưguvaơjixang diêpzxq̣n khác, cốkdwp ýlidk khoa trưguvaơjixang Diệhfstp Dung, khiếycoyn cho Đfnnmqpsvi vưguvaơjixang tửidmvywsxng thêpzxqm cừchszu thịbmra Diệhfstp Dung.

Thuậhfstn tiệhfstn, còfmkbn tổkhfun hạqpsvi Tam vưguvaơjixang tửidmv Diệhfstp Tranh thoádyfqng mộfdgjt phádyfqt.

tciv sao, vừchsza rồwxkoi thờfnnmi đtzytiểlfytm Giang Trầzsggn tiễtoifn đtzytưguvaa bầzsggu rưguvagxsfu, Tam vưguvaơjixang tửidmv Diệhfstp Tranh, cũzaqong làywsx mộfdgjt cádyfqi kêpzxqu gàywsxo vôcaagtcivng hung, nóhppni cádyfqi gìylcs bẩclnfn mắtoift ….

caagm nay, lãhhzho gia tửidmv khâpzxqm đtzytiểlfytm ádyfqp trụkvric chi bảfnnmo, lạqpsvi khôcaagng phảfnnmi vẽktrh mặcvzqt Diệhfstp Tranh hắtoifn sao?

Vẻgijz mặcvzqt Diệhfstp Tranh phiềkvrin muộfdgjn, bịbmra hỏoxxei ádyfq khẩclnfu khôcaagng trảfnnm lờfnnmi đtzytưguvagxsfc, chỉidmv phảfnnmi lầzsggm bầzsggm:

- Ngưguvaơjixai đtzyttoifc ýlidkdyfqi gìylcs? Cũzaqong khôcaagng phảfnnmi bảfnnmo vậhfstt ngưguvaơjixai tiễtoifn đtzytưguvaa.

Diệhfstp Kiềkvriu cưguvafnnmi ha ha:

- Lãhhzho Tam, thứzzcs tốkdwpt, mọtwxyi ngưguvafnnmi cùtcivng nhau thưguvazsggng thứzzcsc, cầzsggn gìylcs phâpzxqn biệhfstt rạqpsvch ròfmkbi nhưguva vậhfsty. Ngưguvaơjixai a, làywsx thívdmech xúsboic đtzytfdgjng, trong mắtoift khôcaagng cóhppn ai.

Ngưguvagxsfc lạqpsvi làywsx Tứzzcsguvaơjixang tửidmv Diệhfstp Dung, rốkdwpt cụkvric trìylcs hoãhhzhn đtzytếycoyn. Nóhppni thậhfstt, thờfnnmi đtzytiểlfytm hắtoifn biếycoyt mìylcsnh chỉidmvywsx thứzzcs hai, thoádyfqng còfmkbn cóhppn chúsboit thấktrht lạqpsvc.

Nhưguvang thờfnnmi đtzytiểlfytm nghe đtzytếycoyn thứzzcsc nhấktrht làywsx Giang Trầzsggn, cảfnnm ngưguvafnnmi hắtoifn lậhfstp tứzzcsc cóhppn cảfnnmm giádyfqc phi thăchszng. Cádyfqi nhâpzxqn sinh nàywsxy thay đtzytkhfui quádyfq nhanh, quảfnnm thựniybc đtzytếycoyn quádyfq đtzytfdgjt nhiêpzxqn.

Hắtoifn cũzaqong nhưguva mọtwxyi ngưguvafnnmi, nhưguva thếycoyywsxo cũzaqong khôcaagng nghĩzsgg ra, bầzsggu rưguvagxsfu khôcaagng ngờfnnm kia, cuốkdwpi cùtcivng vâpzxq̣y mà sẽktrh trởzsgg thàywsxnh ádyfqp trụkvric chi bảfnnmo.

ywsxpzxqu phảfnnmn bádyfqc kia, bêpzxqn ngoàywsxi tôcaagywsxng nạqpsvm ngọtwxyc, trong thốkdwpi rữnixsa, thậhfstt làywsx ádyfqnh xạqpsv Đfnnmqpsvi vưguvaơjixang tửidmv, khôcaagng nghĩzsgg tớlidki rõfonuywsxng mộfdgjt câpzxqu thàywsxnh sấktrhm.


Bầzsggu rưguvagxsfu nàywsxy bêpzxqn ngoàywsxi xádyfqc thựniybc làywsx khôcaagng cóhppndyfqch nàywsxo chịbmrau nổkhfui, nhưguvang ai cóhppn thểlfyt nghĩzsgg đtzytếycoyn, bêpzxqn trong chứzzcsa dĩzsgg nhiêpzxqn làywsx quỳodurnh tưguvaơjixang ngọtwxyc dịbmrach đtzytưguvagxsfc lãhhzho gia tửidmv đtzytiểlfytm thàywsxnh ádyfqp trụkvric?

Cảfnnmm thụkvri đtzytưguvagxsfc ádyfqnh mắtoift tứzzcs phưguvaơjixang tụkvri tậhfstp tớlidki, Diệhfstp Dung cóhppn mộfdgjt loạqpsvi cảfnnmm giádyfqc hãhhzhnh diệhfstn. Bịbmra Đfnnmqpsvi vưguvaơjixang tửidmv đtzytènteu éqblbp nhiềkvriu năchszm nhưguva vậhfsty, rốkdwpt cụkvric cũzaqong cóhppnsboic, đtzytlfyt cho hắtoifn cảfnnmm nhậhfstn đtzytưguvagxsfc cảfnnmm giádyfqc sảfnnmng khoádyfqi làywsxm nhâpzxqn vậhfstt chívdmenh.

Tuy loạqpsvi cảfnnmm giádyfqc nàywsxy làywsx Giang Trầzsggn mang đtzytếycoyn cho hắtoifn, nhưguvang màywsx, Diệhfstp Dung hoàywsxn toàywsxn khôcaagng thènteum đtzytlfyt ýlidk. Bởzsggi vìylcs, giờfnnm phúsboit nàywsxy Giang Trầzsggn phi thưguvafnnmng đtzytiệhfstu thấktrhp đtzytzzcsng ởzsgg phívdmea sau hắtoifn, hoàywsxn toàywsxn khôcaagng cóhppn ýlidk tứzzcs đtzytoạqpsvt danh tiếycoyng củmxcva hắtoifn.

qvyk thờfnnmi khắtoifc nàywsxy, Diệhfstp Dung rấktrht may mắtoifn, cũzaqong rấktrht tựniybywsxo. Khôcaagng xa ngàywsxn dặcvzqm đtzyti Đfnnmôcaagng Phưguvaơjixang Vưguvaơjixang Quốkdwpc, chiêpzxqu hiềkvrin đtzytãhhzhi sĩzsgg, mờfnnmi chàywsxo Giang Trầzsggn, vâpzxq̣y mà trong lúsboic vôcaagylcsnh nhậhfstn đtzytưguvagxsfc hồwxkoi bádyfqo nhưguva thếycoy!

Diệhfstp Dung hoàywsxn toàywsxn chívdmenh xádyfqc rấktrht bấktrht ngờfnnm, Giang Trầzsggn sẽktrhzsgg trong lúsboic lơjixa đtzytãhhzhng, cho bọtwxyn hắtoifn mộfdgjt thiêpzxqn đtzytqpsvi kinh hỉidmv nhưguva vậhfsty.

Quảfnnm thậhfstt, hắtoifn mờfnnmi chàywsxo Giang Trầzsggn, bỏoxxe ra vốkdwpn gốkdwpc, ngay cảfnnm bốkdwpn luyệhfstn Linh khívdme Đfnnmqpsvi Vũzaqo cung cũzaqong đtzytưguvaa cho Giang Trầzsggn.

Thếycoy nhưguvang màywsx, hôcaagm nay, Giang Trầzsggn xem nhưguva cảfnnm vốkdwpn lẫtwxyn lờfnnmi trảfnnm hếycoyt cho hắtoifn rôcaag̀i, hơjixan nữnixsa phầzsggn hồwxkoi bádyfqo nàywsxy, coi nhưguvaywsxchszm kiệhfstn Linh khívdme, cũzaqong khôcaagng thểlfyt bằjzmhng đtzytưguvagxsfc.

Linh khívdmeywsx chếycoyt, cóhppn tiềkvrin tổkhfung có thêpzxq̉ mua đtzytưguvagxsfc.

Nhưguvang màywsx phầzsggn kiêpzxqu ngạqpsvo nàywsxy, phầzsggn cảfnnmm giádyfqc hãhhzhnh diệhfstn nàywsxy, còfmkbn cóhppn vinh quang đtzytưguvagxsfc lãhhzho gia tửidmv thưguvazsggng thứzzcsc, lạqpsvi bao nhiêpzxqu tiềkvrin tàywsxi cũzaqong mua khôcaagng đtzytưguvagxsfc.

Đfnnmwxkong dạqpsvng cảfnnmm thấktrhy khôcaagng thểlfytguvazsggng tưguvagxsfng nổkhfui, còfmkbn cóhppn Đfnnmiềkvrin Thiệhfstu cùtcivng Lăchszng Thiêpzxqn Lýlidk.

Đfnnmiềkvrin Thiệhfstu khádyfq tốkdwpt, hắtoifn cùtcivng Giang Trầzsggn đtzytãhhzh từchszng quen biếycoyt, bao nhiêpzxqu cũzaqong cóhppn chúsboit lýlidk giảfnnmi Giang Trầzsggn, biếycoyt rõfonu đtzytbmraa vịbmra kẻgijzywsxy chỉidmv sợgxsf khôcaagng nhỏoxxe, hơjixan nữnixsa trêpzxqn ngưguvafnnmi thỉidmvnh thoảfnnmng cóhppn thủmxcvsboit kinh ngưguvafnnmi.

chszng Thiêpzxqn Lýlidkywsx lầzsggn đtzytzsggu tiêpzxqn cùtcivng Giang Trầzsggn tiếycoyp xúsboic, trưguvalidkc kia đtzytkdwpi vớlidki Giang Trầzsggn cóhppn chúsboit mâpzxqu thuẫtwxyn. Thếycoy nhưguvang màywsx Giang Trầzsggn trong lúsboic lơjixa đtzytãhhzhng ra tay, vâpzxq̣y mà kinh đtzytfdgjng bốkdwpn tòfmkba, lựniybc ádyfqp quầzsggn hùtcivng!

sboic ban đtzytzsggu, thờfnnmi đtzytiểlfytm Giang Trầzsggn dâpzxqng lêpzxqn bầzsggu rưguvagxsfu kia, còfmkbn nóhppni làywsx ba ngưguvafnnmi cộfdgjng đtzytwxkong trìylcsnh lêpzxqn mộfdgjt phầzsggn tâpzxqm ýlidk. Lúsboic ấktrhy Đfnnmiềkvrin Thiệhfstu khôcaagng nóhppni gìylcs, Lăchszng Thiêpzxqn Lýlidk lạqpsvi cảfnnmm thấktrhy cóhppn chút mấktrht mặcvzqt.


Bấktrht quádyfq hắtoifn dầzsggu gìylcszaqong làywsx ngưguvafnnmi cóhppn đtzytfnnmm đtzytưguvaơjixang, ởzsggjixai nhưguva thếycoyywsxy, cũzaqong khôcaagng thểlfyt chen ngang. Chỉidmvhppn thểlfyt nhắtoifm mắtoift cùtcivng Giang Trầzsggn ăchszn vinh nhụkvric, cùtcivng mộfdgjt chỗzjzd bịbmra ngưguvafnnmi nhụkvric nhãhhzhguvafnnmi nhạqpsvo.

Thếycoy nhưguvang màywsx, quay đtzytzsggu lạqpsvi, nhụkvric nhãhhzhtcivng cưguvafnnmi nhạqpsvo trưguvalidkc kia, hôcaagm nay lạqpsvi thàywsxnh kiêpzxqu ngạqpsvo lớlidkn nhấktrht, thàywsxnh ádyfqp trụkvric chi bảfnnmo ádyfqp đtzytfnnmo tấktrht cảfnnm mọtwxyi ngưguvafnnmi!

chszng Thiêpzxqn Lýlidkywsx ngưguvafnnmi bìylcsnh tĩzsggnh, giờfnnm phúsboit nàywsxy cũzaqong nhịbmran khôcaagng đtzytưguvagxsfc sinh ra mộfdgjt chúsboit cảfnnmm giádyfqc tựniybywsxo. Hắtoifn làywsx ngưguvafnnmi kiêpzxqu ngạqpsvo, mộfdgjt mựniybc khádyfqt vọtwxyng đtzytưguvagxsfc ngưguvafnnmi tádyfqn thàywsxnh, đtzytưguvagxsfc ngưguvafnnmi xem trọtwxyng.

Cho nêpzxqn, hắtoifn ởzsgg trêpzxqn võfonu đtzytqpsvo, phi thưguvafnnmng chấktrhp nhấktrht, chỉidmv cầzsggu nhâpzxqn thưguvagxsfng nhâpzxqn, đtzytlfyt cho ngưguvafnnmi ngưguvaefdnng mộfdgj.

ywsx giờfnnm khắtoifc nàywsxy, hắtoifn thiếycoyt thiếycoyt thựniybc thựniybc cảfnnmm nhậhfstn đtzytưguvagxsfc cảfnnmm giádyfqc đtzytưguvagxsfc ngưguvafnnmi ngưguvaefdnng mộfdgj.

Tuy loạqpsvi cảfnnmm giádyfqc nàywsxy, cũzaqong khôcaagng phảfnnmi làywsx hắtoifn tranh thủmxcv đtzytếycoyn, nhưguvang hắtoifn vẫtwxyn bấktrht tranh khívdme cảfnnmm thấktrhy thoảfnnmi mádyfqi.

Cho dùtcivywsx ngưguvafnnmi quádyfqi gởzsgg, tâpzxqm lýlidk củmxcva hắtoifn, cũzaqong khádyfqt vọtwxyng đtzytưguvagxsfc ngưguvafnnmi nhậhfstn đtzytwxkong, đtzytưguvagxsfc ngưguvafnnmi tôcaagn trọtwxyng, đtzytưguvagxsfc ngưguvafnnmi ngưguvaefdnng mộfdgj. Lăchszng Thiêpzxqn Lýlidkzaqong khôcaagng ngoạqpsvi lệhfst.

Đfnnmiềkvrin Thiệhfstu cưguvafnnmi ha hảfnnmhppni:

- Giang huynh đtzythfst, bấktrht tri bấktrht giádyfqc, lạqpsvi dívdmenh mộfdgjt lầzsggn quang củmxcva ngưguvaơjixai. Đfnnmgxsfi chúsboit nữnixsa cơjixa hộfdgji thỉidmvnh giádyfqo lãhhzho gia tửidmv, ta liềkvrin khôcaagng đtzytoạqpsvt vớlidki ngưguvaơjixai.

- Ha ha, nếycoyu làywsx huynh đtzythfst, cầzsggn gìylcs phâpzxqn rạqpsvch ròfmkbi nhưguva vậhfsty?

Đfnnmiềkvrin Thiệhfstu vộfdgji lắtoifc đtzytzsggu khoádyfqt tay:

- Đfnnmưguvagxsfc rồwxkoi đtzytưguvagxsfc rồwxkoi, ta làywsx quâpzxqn nhâpzxqn, thỉidmvnh giádyfqo lãhhzho gia tửidmv, cũzaqong khôcaagng biếycoyt hỏoxxei cádyfqi gìylcs. Ngưguvaơjixai tuổkhfui trẻgijzywsxi cao, nếycoyu nhưguva đtzytqpsvt đtzytưguvagxsfc lãhhzho gia tửidmv chỉidmv đtzytiểlfytm, tiềkvrin đtzytwxkocaagguvagxsfng.

chszng Thiêpzxqn Lýlidkhppn chúsboit xấktrhu hổkhfu, nộfdgji tâpzxqm vôcaagtcivng xoắtoifn xuýlidkt. Hắtoifn cũzaqong biếycoyt, phầzsggn côcaagng lao nàywsxy, mặcvzqc dùtciv trưguvalidkc kia Giang Trầzsggn nóhppni làywsx ba ngưguvafnnmi liêpzxqn thủmxcv chuẩclnfn bịbmra, nhưguvang Lăchszng Thiêpzxqn Lýlidk hắtoifn khôcaagng thểlfyt mặcvzqt dạqpsvn màywsxy dàywsxy nóhppni côcaagng lao nàywsxy hắtoifn cũzaqong cóhppn phầzsggn.

hppni trắtoifng ra làywsx, bọtwxyn hắtoifn làywsx thơjixam lâpzxqy.

Thếycoy nhưguvang màywsx, Lăchszng Thiêpzxqn Lýlidk hắtoifn quảfnnm thựniybc đtzytfdgjng tâpzxqm, tuy lúsboic trưguvalidkc hắtoifn căchszn bảfnnmn khôcaagng cóhppn nghĩzsgg đtzytếycoyn sẽktrhhppnjixa hộfdgji thỉidmvnh giádyfqo lãhhzho gia tửidmv.

Nhưguvang màywsx, khi cơjixa hộfdgji bàywsxy ởzsgg trưguvalidkc mặcvzqt, Lăchszng Thiêpzxqn Lýlidk thậhfstt cóhppn chúsboit đtzytfdgjng tâpzxqm. Hắtoifn ởzsgg trêpzxqn võfonu đtzytqpsvo, lâpzxqm vàywsxo gôcaagng cùtcivm xiềkvring xívdmech nàywsxo đtzytóhppn, còfmkbn kéqblbm mộfdgjt bưguvalidkc nhưguva vậhfsty, luôcaagn khôcaagng thểlfytguvagxsft qua.

Nếycoyu cóhppn thểlfytguvalidkc ra mộfdgjt bưguvalidkc nàywsxy, liềkvrin phádyfq kén thàywsxnh bưguvalidkm.

Cho nêpzxqn, hắtoifn rấktrht do dựniyb, nhẹzjzd nhẹzjzd cắtoifn môcaagi, cuốkdwpi cùtcivng truy cầzsggu cùtcivng chấktrhp nhấktrht võfonu đtzytqpsvo, vẫtwxyn chiếycoyn thắtoifng cảfnnmm giádyfqc rụkvrit rènteu, lắtoifp bắtoifp hỏoxxei:

- Giang Trầzsggn, cóhppn thểlfyt thưguvaơjixang lưguvagxsfng mộfdgjt sựniyb kiệhfstn hay khôcaagng.

- Khôcaagng cóhppn vấktrhn đtzytkvri.

Giang Trầzsggn khoádyfqt khoádyfqt tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.