Độc Tôn Tam Giới

Chương 289 : Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 2

    trước sau   
Mớqsipi vừpoesa rồqvdki hắdmxln còcjgxn dõpvsrng dạdykgc, muốoqaen Đgmaman Phi triệtught tiêgmamu bầimunu rưdtpoijoqu kia, đijoqqsip tráamaunh mấopqzt mặmdfit, ảrckinh hưdtpotlgpng tâgmamm tìxqqunh củyjbma mọuumii ngưdtpohoxoi.

Đgmamâgmamy quảrcki thựuumic làxalf thiêgmamn đijoqdykgi chêgmamdtpohoxoi, Diệtughp Đgmamdykgi hắdmxln giờhoxo phújuvlt nàxalfy, triệtught đijoqqsip thàxalfnh mộrztnt chătegnn đijoqtughm, phụggfz trợijoq áamaup trụggfzc chi bảrckio.

- Ha ha, Đgmamdykgi ca, khôvsding thểqsipdtpotlgpng đijoqưdtpoijoqc, lầimunn nàxalfy ngưdtpoơhnhci cũtegnng nhìxqqun lầimunm aa.

galdi chuyệtughn, rõpvsrxalfng khôvsding phảrckii Diệtughp Dung, màxalfxalf Nhịczeldtpoơhnhcng tửlofz Diệtughp Kiềhoxou.

Diệtughp Kiềhoxou đijoqoqaei vớqsipi Diệtughp Đgmamdykgi đijoqczelch ýjuvl phi thưdtpohoxong nặmdfing, vừpoesa rồqvdki thờhoxoi đijoqiểqsipm hắdmxln muốoqaen hiếnapjn vậgmamt, bịczel Đgmamdykgi vưdtpoơhnhcng tửlofz Diệtughp Đgmamdykgi cốoqae ýjuvl đijoqáamaunh gãimuny, đijoqqsip cho hắdmxln cógald chújuvlt mấopqzt mặmdfit.

Giờhoxo phújuvlt nàxalfy bắdmxlt đijoqưdtpoijoqc cơhnhc hộrztni, Diệtughp Kiềhoxou háamau sẽhnmv bỏqdgf qua?


- Lãimuno Tứsurl, khôvsding nhìxqqun ra a. Ngưdtpoơhnhci cái têgmamn này, vâgmaṃy mà ẩpextn sâgmamu nhưdtpo vậgmamy. Câgmamu nógaldi kia nógaldi rấopqzt hay, nógaldi đijoqếnapjn trong nộrztni tâgmamm nhịczel ca ngưdtpoơhnhci. Bêgmamn ngoàxalfi tôvsdixalfng nạdykgm ngọuumic, bêgmamn trong thốoqaei rữbfhna. Quảrcki nhiêgmamn, lớqsipn lêgmamn đijoqujznp mắdmxlt, bềhoxo ngoàxalfi tốoqaet, khôvsding nhấopqzt đijoqczelnh làxalf thứsurl tốoqaet. Tráamaui lạdykgi, thoạdykgt nhìxqqun khôvsding ngờhoxo, quảrcki nhiêgmamn có khả nătegnng làxalf đijoqqvdk tốoqaet. Thụggfz giáamauo, thụggfz giáamauo. Lầimunn nàxalfy thậgmamt sựuumixalf thụggfz giáamauo. Lãimuno Tam, ngưdtpoơhnhci nógaldi phảrckii khôvsding?

Nhịczeldtpoơhnhcng tửlofz Diệtughp Kiềhoxou nàxalfy, quảrcki nhiêgmamn làxalf hảrckio thủyjbm đijoqoạdykgn, chỉdmxl mấopqzy câgmamu, liềhoxon đijoqáamau ba đijoqoqaei thủyjbm xuốoqaeng hốoqae. Mộrztnt phưdtpoơhnhcng diệtughn tổeolon hạdykgi Đgmamdykgi vưdtpoơhnhcng tửlofz, đijoqáamaunh mặmdfit Đgmamdykgi vưdtpoơhnhcng tửlofz Diệtughp Đgmamdykgi, vạdykgch trầimunn vếnapjt sẹujzno củyjbma Diệtughp Đgmamdykgi. Môvsdịt phưdtpoơhnhcng diêgmaṃn khác, cốoqae ýjuvl khoa trưdtpoơhnhcng Diệtughp Dung, khiếnapjn cho Đgmamdykgi vưdtpoơhnhcng tửlofzxalfng thêgmamm cừpoesu thịczel Diệtughp Dung.

Thuậgmamn tiệtughn, còcjgxn tổeolon hạdykgi Tam vưdtpoơhnhcng tửlofz Diệtughp Tranh thoáamaung mộrztnt pháamaut.

nmwp sao, vừpoesa rồqvdki thờhoxoi đijoqiểqsipm Giang Trầimunn tiễjmvcn đijoqưdtpoa bầimunu rưdtpoijoqu, Tam vưdtpoơhnhcng tửlofz Diệtughp Tranh, cũtegnng làxalf mộrztnt cáamaui kêgmamu gàxalfo vôvsdinmwpng hung, nógaldi cáamaui gìxqqu bẩpextn mắdmxlt ….

vsdim nay, lãimuno gia tửlofz khâgmamm đijoqiểqsipm áamaup trụggfzc chi bảrckio, lạdykgi khôvsding phảrckii vẽhnmv mặmdfit Diệtughp Tranh hắdmxln sao?

Vẻxqqu mặmdfit Diệtughp Tranh phiềhoxon muộrztnn, bịczel hỏqdgfi áamau khẩpextu khôvsding trảrcki lờhoxoi đijoqưdtpoijoqc, chỉdmxl phảrckii lầimunm bầimunm:

- Ngưdtpoơhnhci đijoqdmxlc ýjuvlamaui gìxqqu? Cũtegnng khôvsding phảrckii bảrckio vậgmamt ngưdtpoơhnhci tiễjmvcn đijoqưdtpoa.

Diệtughp Kiềhoxou cưdtpohoxoi ha ha:

- Lãimuno Tam, thứsurl tốoqaet, mọuumii ngưdtpohoxoi cùnmwpng nhau thưdtpotlgpng thứsurlc, cầimunn gìxqqu phâgmamn biệtught rạdykgch ròcjgxi nhưdtpo vậgmamy. Ngưdtpoơhnhci a, làxalf thíwdblch xújuvlc đijoqrztnng, trong mắdmxlt khôvsding cógald ai.

Ngưdtpoijoqc lạdykgi làxalf Tứsurldtpoơhnhcng tửlofz Diệtughp Dung, rốoqaet cụggfzc trìxqqu hoãimunn đijoqếnapjn. Nógaldi thậgmamt, thờhoxoi đijoqiểqsipm hắdmxln biếnapjt mìxqqunh chỉdmxlxalf thứsurl hai, thoáamaung còcjgxn cógald chújuvlt thấopqzt lạdykgc.

Nhưdtpong thờhoxoi đijoqiểqsipm nghe đijoqếnapjn thứsurlc nhấopqzt làxalf Giang Trầimunn, cảrcki ngưdtpohoxoi hắdmxln lậgmamp tứsurlc cógald cảrckim giáamauc phi thătegnng. Cáamaui nhâgmamn sinh nàxalfy thay đijoqeoloi quáamau nhanh, quảrcki thựuumic đijoqếnapjn quáamau đijoqrztnt nhiêgmamn.

Hắdmxln cũtegnng nhưdtpo mọuumii ngưdtpohoxoi, nhưdtpo thếnapjxalfo cũtegnng khôvsding nghĩpphn ra, bầimunu rưdtpoijoqu khôvsding ngờhoxo kia, cuốoqaei cùnmwpng vâgmaṃy mà sẽhnmv trởtlgp thàxalfnh áamaup trụggfzc chi bảrckio.

xalfgmamu phảrckin báamauc kia, bêgmamn ngoàxalfi tôvsdixalfng nạdykgm ngọuumic, trong thốoqaei rữbfhna, thậgmamt làxalf áamaunh xạdykg Đgmamdykgi vưdtpoơhnhcng tửlofz, khôvsding nghĩpphn tớqsipi rõpvsrxalfng mộrztnt câgmamu thàxalfnh sấopqzm.


Bầimunu rưdtpoijoqu nàxalfy bêgmamn ngoàxalfi xáamauc thựuumic làxalf khôvsding cógaldamauch nàxalfo chịczelu nổeoloi, nhưdtpong ai cógald thểqsip nghĩpphn đijoqếnapjn, bêgmamn trong chứsurla dĩpphn nhiêgmamn làxalf quỳpextnh tưdtpoơhnhcng ngọuumic dịczelch đijoqưdtpoijoqc lãimuno gia tửlofz đijoqiểqsipm thàxalfnh áamaup trụggfzc?

Cảrckim thụggfz đijoqưdtpoijoqc áamaunh mắdmxlt tứsurl phưdtpoơhnhcng tụggfz tậgmamp tớqsipi, Diệtughp Dung cógald mộrztnt loạdykgi cảrckim giáamauc hãimunnh diệtughn. Bịczel Đgmamdykgi vưdtpoơhnhcng tửlofz đijoqèwhia éamaup nhiềhoxou nătegnm nhưdtpo vậgmamy, rốoqaet cụggfzc cũtegnng cógaldjuvlc, đijoqqsip cho hắdmxln cảrckim nhậgmamn đijoqưdtpoijoqc cảrckim giáamauc sảrcking khoáamaui làxalfm nhâgmamn vậgmamt chíwdblnh.

Tuy loạdykgi cảrckim giáamauc nàxalfy làxalf Giang Trầimunn mang đijoqếnapjn cho hắdmxln, nhưdtpong màxalf, Diệtughp Dung hoàxalfn toàxalfn khôvsding thèwhiam đijoqqsip ýjuvl. Bởtlgpi vìxqqu, giờhoxo phújuvlt nàxalfy Giang Trầimunn phi thưdtpohoxong đijoqiệtughu thấopqzp đijoqsurlng ởtlgp phíwdbla sau hắdmxln, hoàxalfn toàxalfn khôvsding cógald ýjuvl tứsurl đijoqoạdykgt danh tiếnapjng củyjbma hắdmxln.

xdlx thờhoxoi khắdmxlc nàxalfy, Diệtughp Dung rấopqzt may mắdmxln, cũtegnng rấopqzt tựuumixalfo. Khôvsding xa ngàxalfn dặmdfim đijoqi Đgmamôvsding Phưdtpoơhnhcng Vưdtpoơhnhcng Quốoqaec, chiêgmamu hiềhoxon đijoqãimuni sĩpphn, mờhoxoi chàxalfo Giang Trầimunn, vâgmaṃy mà trong lújuvlc vôvsdixqqunh nhậgmamn đijoqưdtpoijoqc hồqvdki báamauo nhưdtpo thếnapj!

Diệtughp Dung hoàxalfn toàxalfn chíwdblnh xáamauc rấopqzt bấopqzt ngờhoxo, Giang Trầimunn sẽhnmvtlgp trong lújuvlc lơhnhc đijoqãimunng, cho bọuumin hắdmxln mộrztnt thiêgmamn đijoqdykgi kinh hỉdmxl nhưdtpo vậgmamy.

Quảrcki thậgmamt, hắdmxln mờhoxoi chàxalfo Giang Trầimunn, bỏqdgf ra vốoqaen gốoqaec, ngay cảrcki bốoqaen luyệtughn Linh khíwdbl Đgmamdykgi Vũtegn cung cũtegnng đijoqưdtpoa cho Giang Trầimunn.

Thếnapj nhưdtpong màxalf, hôvsdim nay, Giang Trầimunn xem nhưdtpo cảrcki vốoqaen lẫxalfn lờhoxoi trảrcki hếnapjt cho hắdmxln rôvsdìi, hơhnhcn nữbfhna phầimunn hồqvdki báamauo nàxalfy, coi nhưdtpoxalftegnm kiệtughn Linh khíwdbl, cũtegnng khôvsding thểqsip bằhplang đijoqưdtpoijoqc.

Linh khíwdblxalf chếnapjt, cógald tiềhoxon tổeolong có thêgmam̉ mua đijoqưdtpoijoqc.

Nhưdtpong màxalf phầimunn kiêgmamu ngạdykgo nàxalfy, phầimunn cảrckim giáamauc hãimunnh diệtughn nàxalfy, còcjgxn cógald vinh quang đijoqưdtpoijoqc lãimuno gia tửlofz thưdtpotlgpng thứsurlc, lạdykgi bao nhiêgmamu tiềhoxon tàxalfi cũtegnng mua khôvsding đijoqưdtpoijoqc.

Đgmamqvdkng dạdykgng cảrckim thấopqzy khôvsding thểqsipdtpotlgpng tưdtpoijoqng nổeoloi, còcjgxn cógald Đgmamiềhoxon Thiệtughu cùnmwpng Lătegnng Thiêgmamn Lýjuvl.

Đgmamiềhoxon Thiệtughu kháamau tốoqaet, hắdmxln cùnmwpng Giang Trầimunn đijoqãimun từpoesng quen biếnapjt, bao nhiêgmamu cũtegnng cógald chújuvlt lýjuvl giảrckii Giang Trầimunn, biếnapjt rõpvsr đijoqczela vịczel kẻxqquxalfy chỉdmxl sợijoq khôvsding nhỏqdgf, hơhnhcn nữbfhna trêgmamn ngưdtpohoxoi thỉdmxlnh thoảrcking cógald thủyjbmjuvlt kinh ngưdtpohoxoi.

tegnng Thiêgmamn Lýjuvlxalf lầimunn đijoqimunu tiêgmamn cùnmwpng Giang Trầimunn tiếnapjp xújuvlc, trưdtpoqsipc kia đijoqoqaei vớqsipi Giang Trầimunn cógald chújuvlt mâgmamu thuẫxalfn. Thếnapj nhưdtpong màxalf Giang Trầimunn trong lújuvlc lơhnhc đijoqãimunng ra tay, vâgmaṃy mà kinh đijoqrztnng bốoqaen tòcjgxa, lựuumic áamaup quầimunn hùnmwpng!

juvlc ban đijoqimunu, thờhoxoi đijoqiểqsipm Giang Trầimunn dâgmamng lêgmamn bầimunu rưdtpoijoqu kia, còcjgxn nógaldi làxalf ba ngưdtpohoxoi cộrztnng đijoqqvdkng trìxqqunh lêgmamn mộrztnt phầimunn tâgmamm ýjuvl. Lújuvlc ấopqzy Đgmamiềhoxon Thiệtughu khôvsding nógaldi gìxqqu, Lătegnng Thiêgmamn Lýjuvl lạdykgi cảrckim thấopqzy cógald chút mấopqzt mặmdfit.


Bấopqzt quáamau hắdmxln dầimunu gìxqqutegnng làxalf ngưdtpohoxoi cógald đijoqrckim đijoqưdtpoơhnhcng, ởtlgphnhci nhưdtpo thếnapjxalfy, cũtegnng khôvsding thểqsip chen ngang. Chỉdmxlgald thểqsip nhắdmxlm mắdmxlt cùnmwpng Giang Trầimunn ătegnn vinh nhụggfzc, cùnmwpng mộrztnt chỗcjgx bịczel ngưdtpohoxoi nhụggfzc nhãimundtpohoxoi nhạdykgo.

Thếnapj nhưdtpong màxalf, quay đijoqimunu lạdykgi, nhụggfzc nhãimunnmwpng cưdtpohoxoi nhạdykgo trưdtpoqsipc kia, hôvsdim nay lạdykgi thàxalfnh kiêgmamu ngạdykgo lớqsipn nhấopqzt, thàxalfnh áamaup trụggfzc chi bảrckio áamaup đijoqrckio tấopqzt cảrcki mọuumii ngưdtpohoxoi!

tegnng Thiêgmamn Lýjuvlxalf ngưdtpohoxoi bìxqqunh tĩpphnnh, giờhoxo phújuvlt nàxalfy cũtegnng nhịczeln khôvsding đijoqưdtpoijoqc sinh ra mộrztnt chújuvlt cảrckim giáamauc tựuumixalfo. Hắdmxln làxalf ngưdtpohoxoi kiêgmamu ngạdykgo, mộrztnt mựuumic kháamaut vọuuming đijoqưdtpoijoqc ngưdtpohoxoi táamaun thàxalfnh, đijoqưdtpoijoqc ngưdtpohoxoi xem trọuuming.

Cho nêgmamn, hắdmxln ởtlgp trêgmamn võpvsr đijoqdykgo, phi thưdtpohoxong chấopqzp nhấopqzt, chỉdmxl cầimunu nhâgmamn thưdtpoijoqng nhâgmamn, đijoqqsip cho ngưdtpohoxoi ngưdtpokghing mộrztn.

xalf giờhoxo khắdmxlc nàxalfy, hắdmxln thiếnapjt thiếnapjt thựuumic thựuumic cảrckim nhậgmamn đijoqưdtpoijoqc cảrckim giáamauc đijoqưdtpoijoqc ngưdtpohoxoi ngưdtpokghing mộrztn.

Tuy loạdykgi cảrckim giáamauc nàxalfy, cũtegnng khôvsding phảrckii làxalf hắdmxln tranh thủyjbm đijoqếnapjn, nhưdtpong hắdmxln vẫxalfn bấopqzt tranh khíwdbl cảrckim thấopqzy thoảrckii máamaui.

Cho dùnmwpxalf ngưdtpohoxoi quáamaui gởtlgp, tâgmamm lýjuvl củyjbma hắdmxln, cũtegnng kháamaut vọuuming đijoqưdtpoijoqc ngưdtpohoxoi nhậgmamn đijoqqvdkng, đijoqưdtpoijoqc ngưdtpohoxoi tôvsdin trọuuming, đijoqưdtpoijoqc ngưdtpohoxoi ngưdtpokghing mộrztn. Lătegnng Thiêgmamn Lýjuvltegnng khôvsding ngoạdykgi lệtugh.

Đgmamiềhoxon Thiệtughu cưdtpohoxoi ha hảrckigaldi:

- Giang huynh đijoqtugh, bấopqzt tri bấopqzt giáamauc, lạdykgi díwdblnh mộrztnt lầimunn quang củyjbma ngưdtpoơhnhci. Đgmamijoqi chújuvlt nữbfhna cơhnhc hộrztni thỉdmxlnh giáamauo lãimuno gia tửlofz, ta liềhoxon khôvsding đijoqoạdykgt vớqsipi ngưdtpoơhnhci.

- Ha ha, nếnapju làxalf huynh đijoqtugh, cầimunn gìxqqu phâgmamn rạdykgch ròcjgxi nhưdtpo vậgmamy?

Đgmamiềhoxon Thiệtughu vộrztni lắdmxlc đijoqimunu khoáamaut tay:

- Đgmamưdtpoijoqc rồqvdki đijoqưdtpoijoqc rồqvdki, ta làxalf quâgmamn nhâgmamn, thỉdmxlnh giáamauo lãimuno gia tửlofz, cũtegnng khôvsding biếnapjt hỏqdgfi cáamaui gìxqqu. Ngưdtpoơhnhci tuổeoloi trẻxqquxalfi cao, nếnapju nhưdtpo đijoqdykgt đijoqưdtpoijoqc lãimuno gia tửlofz chỉdmxl đijoqiểqsipm, tiềhoxon đijoqqvdkvsdidtpoijoqng.

tegnng Thiêgmamn Lýjuvlgald chújuvlt xấopqzu hổeolo, nộrztni tâgmamm vôvsdinmwpng xoắdmxln xuýjuvlt. Hắdmxln cũtegnng biếnapjt, phầimunn côvsding lao nàxalfy, mặmdfic dùnmwp trưdtpoqsipc kia Giang Trầimunn nógaldi làxalf ba ngưdtpohoxoi liêgmamn thủyjbm chuẩpextn bịczel, nhưdtpong Lătegnng Thiêgmamn Lýjuvl hắdmxln khôvsding thểqsip mặmdfit dạdykgn màxalfy dàxalfy nógaldi côvsding lao nàxalfy hắdmxln cũtegnng cógald phầimunn.

galdi trắdmxlng ra làxalf, bọuumin hắdmxln làxalf thơhnhcm lâgmamy.

Thếnapj nhưdtpong màxalf, Lătegnng Thiêgmamn Lýjuvl hắdmxln quảrcki thựuumic đijoqrztnng tâgmamm, tuy lújuvlc trưdtpoqsipc hắdmxln cătegnn bảrckin khôvsding cógald nghĩpphn đijoqếnapjn sẽhnmvgaldhnhc hộrztni thỉdmxlnh giáamauo lãimuno gia tửlofz.

Nhưdtpong màxalf, khi cơhnhc hộrztni bàxalfy ởtlgp trưdtpoqsipc mặmdfit, Lătegnng Thiêgmamn Lýjuvl thậgmamt cógald chújuvlt đijoqrztnng tâgmamm. Hắdmxln ởtlgp trêgmamn võpvsr đijoqdykgo, lâgmamm vàxalfo gôvsding cùnmwpm xiềhoxong xíwdblch nàxalfo đijoqógald, còcjgxn kéamaum mộrztnt bưdtpoqsipc nhưdtpo vậgmamy, luôvsdin khôvsding thểqsipdtpoijoqt qua.

Nếnapju cógald thểqsipdtpoqsipc ra mộrztnt bưdtpoqsipc nàxalfy, liềhoxon pháamau kén thàxalfnh bưdtpoqsipm.

Cho nêgmamn, hắdmxln rấopqzt do dựuumi, nhẹujzn nhẹujzn cắdmxln môvsdii, cuốoqaei cùnmwpng truy cầimunu cùnmwpng chấopqzp nhấopqzt võpvsr đijoqdykgo, vẫxalfn chiếnapjn thắdmxlng cảrckim giáamauc rụggfzt rèwhia, lắdmxlp bắdmxlp hỏqdgfi:

- Giang Trầimunn, cógald thểqsip thưdtpoơhnhcng lưdtpoijoqng mộrztnt sựuumi kiệtughn hay khôvsding.

- Khôvsding cógald vấopqzn đijoqhoxo.

Giang Trầimunn khoáamaut khoáamaut tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.