Độc Tôn Tam Giới

Chương 288 : Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 1

    trước sau   
Cho nêkcqwn, nghe Hoàtuhkng Long Quan Hảefpci Điivzbqdp xếdidup hạiivzng thứross ba, nhữahaang ngưyyjkkcqwi nàtuhky kinh ngạiivzc, trong nộkcqwi tâkcqwm lạiivzi nhìjjoyn cóanok chúuoxst hảefpckcqw, đernnbqdpng thờkcqwi khôfnqyng khỏqhrei sinh ra mộkcqwt ítuhkt dãcvntkcqwm cùdwtnng cách nghĩ.

- Hoàtuhkng Long Quan Hảefpci Điivzbqdp xếdidup hạiivzng thứross ba? Nhưyyjk vậdwtny cóanok phảefpci ta cóanokpxjb hộkcqwi cạiivznh tranh đernnczwl nhấztabt hay khôfnqyng? Cóanok lẽyspb, ta tiễfnqyn đernnưyyjka bảefpco vậdwtnt, trưyyjkbkbic kia lãcvnto gia tửdnjw khôfnqyng cóanok xem qua, đernnhigtc biệczwlt thưyyjkgscxng thứrossc?

Ngưyyjkkcqwi ôfnqym ýeekd nghĩgmtb thếdidutuhky, quảefpc thựxhjtc khôfnqyng ítuhkt.

- Điivzan Phi tỷwnul, xáslfuc đernnpxjbnh khôfnqyng cóanok lầbjoym? Ta khôfnqyng nghĩgmtb ra, nhữahaang bảefpco vậdwtnt nàtuhky, tấztabt cảefpc mọhezzi ngưyyjkkcqwi đernndwtnu chứrossng kiếdidun, còwhhrn cóanok vậdwtnt tốbqkct hơpxjbn Hoàtuhkng Long Quan Hảefpci Điivzbqdp sao?

Diệczwlp Tranh bắdwtnt đernnbjoyu đernnrossng ra vìjjoy Diệczwlp Điivziivzi kêkcqwu oan.

Điivzan Phi thảefpcn nhiêkcqwn nóanoki:


- Diệczwlp Tranh, ngưyyjkơpxjbi làtuhk hoàtuhki nghi áslfunh mắdwtnt củczwla lãcvnto gia tửdnjw sao?

Diệczwlp Tranh đernnau cảefpc đernnbjoyu, vộkcqwi vàtuhkng khoáslfut tay:

- Ta khôfnqyng cóanok ýeekd tứrosstuhky, ta chỉtubctuhk nghĩgmtb, cóanok phảefpci thờkcqwi đernniểgmtbm ngưyyjkơpxjbi viếdidut bảefpcng, trìjjoynh tựxhjt lầbjoym rôfnqỳi hay khôfnqyng.

Điivzan Phi liếdiduc mắdwtnt nhìjjoyn hắdwtnn, nhưyyjkng áslfunh mắdwtnt lạiivzi thoáslfung cóanok chúuoxst đernniivzm mạiivzc.

slfui liếdiduc nàtuhky, làtuhkm cho Diệczwlp Tranh co rụgvcjt đernnbjoyu, thứrossc thờkcqwi nhắdwtnm mắdwtnt lạiivzi.

Diệczwlp Điivziivzi miệczwlng đernnbjoyy đernnăxytḿng chát, Điivzan Phi tỷwnul biểgmtbu hiệczwln, hắdwtnn nhìjjoyn ởgscx trong mắdwtnt. Điivziềdwtnu nàtuhky hiểgmtbn nhiêkcqwn khôfnqyng phảefpci lầbjoym, màtuhktuhk sựxhjt thậdwtnt hắdwtnn xếdidup hạiivzng thứross ba.

pxjbn nữahaaa, ýeekd tứross củczwla Điivzan Phi tỷwnul, hiểgmtbn nhiêkcqwn ngay cảefpc giảefpci thítuhkch cũkvrtng khôfnqyng muốbqkcn!

Trong nộkcqwi tâkcqwm Diệczwlp Điivziivzi phiềdwtnn muộkcqwn muốbqkcn nổbkbii giậdwtnn, hắdwtnn khôfnqyng rõwhhrtuhkng, đernnâkcqwy làtuhkjjoyslfui gìjjoy?

Chỉtubctuhk, hắdwtnn cũkvrtng minh bạiivzch, nếdiduu nhưyyjkuoxsc nàtuhky hắdwtnn đernnrossng ra náo sựxhjt, chỉtubc sợqhregscx trong nộkcqwi tâkcqwm Diệczwlp tháslfui phóanok, ấztabn tưyyjkqhreng sẽyspb giảefpcm bớbkbit đernni nhiềdwtnu.

Lậdwtnp tứrossc đernnăxytḿng chát cưyyjkkcqwi cưyyjkkcqwi, lui trởgscx vềdwtn, cóanok chúuoxst khom ngưyyjkkcqwi:

- Diệczwlp Điivziivzi đernna tạiivzcvnto gia tửdnjw thưyyjkgscxng thứrossc.

Điivzan Phi khẽyspb gậdwtnt đernnbjoyu, thấztaby Diệczwlp Điivziivzi khôfnqyng cóanok thấztabt thốbqkc, ngưyyjkqhrec lạiivzi hơpxjbi cóanok chúuoxst khôfnqyng đernnàtuhknh lòwhhrng, nàtuhkng cũkvrtng muốbqkcn giảefpci thítuhkch thoáslfung mộkcqwt pháslfut, thếdidu nhưyyjkng màtuhk giảefpci thítuhkch thếdidutuhko?

anoki hắdwtnn làtuhk đernnôfnqỳ nhái? Cáslfui nàtuhky so vớbkbii khôfnqyng giảefpci thítuhkch càtuhkng đernnefpctuhkch ngưyyjkkcqwi. Điivzưyyjkkcqwng đernnưyyjkkcqwng mộkcqwt Điivziivzi vưyyjkơpxjbng tửdnjw, tiễfnqyn đernnưyyjka mộkcqwt đernnôfnqỳ nhái cho lãcvnto gia tửdnjw, đernnâkcqwy khôfnqyng phảefpci cốbqkcjjoynh mấztabt mặhigtt sao?


Cho nêkcqwn, lựxhjta chọhezzn tốbqkct nhấztabt, làtuhk khôfnqyng giảefpci thítuhkch.

Diệczwlp Điivziivzi thấztaby trong áslfunh mắdwtnt Điivzan Phi, tựxhjta hồbqdp tiếdidut lộkcqwtuhki phầbjoyn khôfnqyng đernnàtuhknh lòwhhrng, trong nộkcqwi tâkcqwm thoảefpcng dễfnqy chịpxjbu mộkcqwt títuhk, kháslfu tốbqkct, Điivzan Phi tỷwnul vẫiivzn nhớbkbijjoynh bạiivzn cũkvrt.

Điivzan Phi sửdnjwa sang lạiivzi cảefpcm xúuoxsc thoáslfung mộkcqwt pháslfut, thanh âkcqwm lạiivzi lầbjoyn nữahaaa vang lêkcqwn:

- Têkcqwn thứross hai, thúuoxs con Kiếdidum Xỉtubc Phi Hồbqdp.

Diệczwlp Dung nghe vậdwtny, trong nộkcqwi tâkcqwm vui vẻnbsk, lạiivzi sữahaang sờkcqw. Vui chítuhknh làtuhk, mìjjoynh bàtuhki danh áslfup đernnefpco Điivziivzi vưyyjkơpxjbng tửdnjw Diệczwlp Điivziivzi.

Sữahaang sờkcqwtuhk, mìjjoynh vâkcqẉy mà khôfnqyng phảefpci sắdwtnp xếdidup đernnczwl nhấztabt?

Bấztabt quáslfuuoxsc nàtuhky, đernnczwl nhấztabt hay khôfnqyng đernnãcvnt khôfnqyng sao cảefpc. Dùdwtn sao, áslfup đernnefpco Điivziivzi vưyyjkơpxjbng tửdnjw Diệczwlp Điivziivzi, hắdwtnn liềdwtnn thàtuhknh côfnqyng.

Nhớbkbi tớbkbii vừvhvia rồbqdpi bêkcqwn Điivziivzi vưyyjkơpxjbng tửdnjw kia nhụgvcjc nhãcvnt, Diệczwlp Dung cũkvrtng rấztabt tứrossc giậdwtnn, mỉtubcm cưyyjkkcqwi, áslfunh mắdwtnt khôfnqyng nhìjjoyn Diệczwlp Điivziivzi cóanok chúuoxst ítuhkt đernnpxjbch ýeekd, hưyyjkbkbing Điivzan Phi khom ngưyyjkkcqwi nóanoki:

- Cóanok thểgmtb đernnưyyjkqhrec lãcvnto gia tửdnjw thưyyjkgscxng thứrossc, Diệczwlp Dung rấztabt vinh hạiivznh, cũkvrtng đernna tạiivz Điivzan Phi tỷwnul.

Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpc khôfnqyng phụgvcjc:

- Kiếdidum Xỉtubc Phi Hồbqdp, chỉtubctuhk đernnbqdp chơpxjbi, vâkcqẉy mà bàtuhki danh cao hơpxjbn Hoàtuhkng Long Quan Hảefpci Điivzbqdp, cáslfui bàtuhki danh nàtuhky, ai, xem khôfnqyng hiểgmtbu.

Tuy làtuhk trong miệczwlng lầbjoym bầbjoym, nhưyyjkng màtuhkgscx đernnâkcqwy ai nghe khôfnqyng đernnưyyjkqhrec.

Áqkwanh mắdwtnt Điivzan Phi lạiivznh lùdwtnng, bắdwtnn vềdwtn phítuhka Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpc:


- Ngưyyjkơpxjbi làtuhk ai? Sựxhjtjjoynh lãcvnto gia tửdnjw đernnpxjbnh ra, ai cho ngưyyjkơpxjbi đernnếdidun lắdwtnm miệczwlng? Nóanoki thêkcqwm mộkcqwt câkcqwu nữahaaa, lậdwtnp tứrossc cút ra ngoài!

Điivzan Phi từvhvi nhỏqhre đernni theo Diệczwlp tháslfui phóanok, tuy trêkcqwn tay khôfnqyng cóanok bấztabt cứross quyềdwtnn thếdidujjoy, nhưyyjkng cao thấztabp Thiêkcqwn Quếdiduyyjkơpxjbng Quốbqkcc, ai cũkvrtng khôfnqyng dáslfum khinh thịpxjb nữahaa nhâkcqwn nàtuhky.

Bởgscxi vìjjoy, ai cũkvrtng biếdidut, nữahaa tửdnjwtuhky, đernniivzi biểgmtbu chítuhknh làtuhk Diệczwlp tháslfui phóanok!

Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpcgscx Thiêkcqwn Quếdiduyyjkơpxjbng Quốbqkcc, coi nhưyyjktuhk quýeekd tộkcqwc đernntubcnh cấztabp, nhưyyjkng muốbqkcn nóanoki ởgscx loạiivzi trưyyjkkcqwng hợqhrep nàtuhky giưyyjkơpxjbng oai, hắdwtnn còwhhrn xa xa khôfnqyng đernnczwl.

Lui mộkcqwt bưyyjkbkbic nóanoki, coi nhưyyjktuhk Điivziivzi vưyyjkơpxjbng tửdnjw Diệczwlp Điivziivzi, cũkvrtng xa xa chưyyjka đernnczwlyyjkslfuch!

- Vôfnqy Kỵefpc, khôfnqyng đernnưyyjkqhrec làtuhkm càtuhkn.

Điivziivzi vưyyjkơpxjbng tửdnjw Diệczwlp Điivziivzi, mặhigtc dùdwtn đernnbqkci vớbkbii phong cáslfuch dáslfum nóanoki dáslfum làtuhkm củczwla Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpc rấztabt thưyyjkgscxng thứrossc, nhưyyjkng loạiivzi trưyyjkkcqwng hợqhrep nàtuhky, lờkcqwi nóanoki tràtuhkng diệczwln làtuhk phảefpci nóanoki.

Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpc ngưyyjkqhreng ngùdwtnng trởgscx ra, mặhigtt đernnen lui trởgscx vềdwtn.

Hắdwtnn rấztabt khôfnqyng phụgvcjc, cảefpcm thấztaby Điivziivzi vưyyjkơpxjbng tửdnjw tao ngộkcqw bấztabt côfnqyng.

Điivzan Phi nổbkbii giậdwtnn, lạiivzi càtuhkng cóanok mộkcqwt cỗbqkc mịpxjb lựxhjtc, làtuhkm cho nhữahaang ngưyyjkkcqwi tuổbkbii trẻnbsk kia càtuhkng thêkcqwm khao kháslfut.

- Điivzưyyjkqhrec rồbqdpi, hiệczwln tạiivzi, ta tuyêkcqwn bốbqkc, áslfup trụgvcjc chi bảefpco lầbjoyn nàtuhky… Cửdnjwu Hoa Ngọhezzc Lộkcqw Tửdnjwu.

Điivzan Phi cũkvrtng biếdidut, chỉtubcanoki Cửdnjwu Hoa Ngọhezzc Lộkcqw Tửdnjwu, chỉtubc sợqhre nhữahaang ngưyyjkkcqwi nàtuhky căxytmn bảefpcn khôfnqyng biếdidut làtuhkslfui nàtuhko. Lậdwtnp tứrossc nắdwtnm bầbjoyu rưyyjkqhreu kia vàtuhko lòwhhrng bàtuhkn tay, xa xa ýeekd bảefpco thoáslfung mộkcqwt pháslfut.

Kỳqpsp thậdwtnt Điivzan Phi cũkvrtng hiểgmtbu đernnưyyjkqhrec tràtuhkng diệczwln nàtuhky cóanok chúuoxst buồbqdpn cưyyjkkcqwi, dùdwtn sao, thờkcqwi đernniểgmtbm bầbjoyu rưyyjkqhreu nàtuhky trìjjoynh lêkcqwn, làtuhk đernnưyyjka tớbkbii hiệczwln trưyyjkkcqwng mộkcqwt mảefpcnh cưyyjkkcqwi vang, bịpxjb tấztabt cảefpc mọhezzi ngưyyjkkcqwi coi làtuhk tròwhhryyjkkcqwi.


tuhk giờkcqw khắdwtnc nàtuhky, đernnbqdp vậdwtnt nhưyyjk vịpxjbt con xấztabu xítuhk kia, rõwhhrtuhkng biếdidun hóanoka nhanh chóanokng, đernnãcvnt trởgscx thàtuhknh thiêkcqwn nga chóanoki mắdwtnt nhấztabt, thàtuhknh viêkcqwn bảefpco thạiivzch trêkcqwn vưyyjkơpxjbng miệczwln!

Nghĩgmtb tớbkbii đernnâkcqwy, mặhigtc dùdwtntuhk Điivzan Phi, cũkvrtng nhịpxjbn khôfnqyng đernnưyyjkqhrec hưyyjkbkbing sau lưyyjkng Diệczwlp Dung đernnưyyjka tớbkbii mộkcqwt áslfunh mắdwtnt chúuoxs ýeekd.

tuhkng cũkvrtng tòwhhrwhhr, Diệczwlp Dung từvhvipxjbi nàtuhko tìjjoym đernnếdidun mộkcqwt ngưyyjkkcqwi trẻnbsk tuổbkbii kỳqpsp quáslfui nhưyyjk vậdwtny? Màtuhk ngưyyjkkcqwi trẻnbsk tuổbkbii kia, sao có thêkcqw̉ lấztaby ra đernnbqdp vậdwtnt nhưyyjk vậdwtny, làtuhkm cho lãcvnto gia tửdnjw gầbjoyn đernnâkcqwy bìjjoynh tĩgmtbnh, cũkvrtng hơpxjbi cóanok chúuoxst đernnkcqwng dung?

Cửdnjwu Hoa Ngọhezzc Lộkcqw Tửdnjwu? Trong trítuhk nhớbkbi củczwla Điivzan Phi, cũkvrtng chưyyjka từvhving nghe nóanoki qua loạiivzi rưyyjkqhreu nàtuhky. Nàtuhkng cũkvrtng biếdidut, lãcvnto gia tửdnjwyyjka nay lúuoxsc nhàtuhkn hạiivz, cũkvrtng cóanok thóanoki quen uốbqkcng rưyyjkqhreu.

Thếdidu nhưyyjkng màtuhk, Cửdnjwu Hoa Ngọhezzc Lộkcqw Tửdnjwu nàtuhky, lãcvnto gia tửdnjw chưyyjka bao giờkcqw đernndwtn cậdwtnp qua.

Điivzan Phi làtuhk ngưyyjkkcqwi sớbkbim cóanok chuẩqkwan bịpxjbkcqwm lýeekd, cũkvrtng cảefpcm thấztaby cóanok chúuoxst kinh ngạiivzc. Nhữahaang ngưyyjkkcqwi dưyyjkbkbii đernnàtuhki kia phảefpcn ứrossng, thìjjoytuhkng khôfnqyng chịpxjbu nổbkbii.

Diệczwlp Điivziivzi nghe đernnưyyjkqhrec Cửdnjwu Hoa Ngọhezzc Lộkcqw Tửdnjwu, còwhhrn khôfnqyng biếdidut làtuhk bảefpco vậdwtnt củczwla ai hiếdidun. Nhưyyjkng màtuhk trong tay Điivzan Phi nâkcqwng bầbjoyu rưyyjkqhreu kia, ai sẽyspb khôfnqyng biếdidut?

Bầbjoyu rưyyjkqhreu mớbkbii vừvhvia rồbqdpi còwhhrn xấztabu mặhigtt, bịpxjb mọhezzi ngưyyjkkcqwi chếdidu ngạiivzo, vâkcqẉy mà thàtuhknh áslfup trụgvcjc chi bảefpco?

Điivzâkcqwy làtuhk nằslfum mơpxjb sao?

Diệczwlp Điivziivzi cơpxjb hồbqdp hoàtuhki nghi áslfunh mắdwtnt củczwla mìjjoynh phạiivzm sai lầbjoym, trừvhving mắdwtnt nhìjjoyn, nhìjjoyn thậdwtnt kỹpnyw, pháslfut hiệczwln mìjjoynh khôfnqyng cóanok nhìjjoyn lầbjoym.

Hoàtuhkn toàtuhkn chítuhknh xáslfuc, làtuhk bầbjoyu rưyyjkqhreu vừvhvia rồbqdpi Giang Trầbjoyn tiệczwln tay lấztaby ra.

Muốbqkcn nóanoki nhữahaang vậdwtnt kháslfuc, cóanok lẽyspbwhhrn cóanok ngưyyjkkcqwi khôfnqyng nhậdwtnn thứrossc. Nhưyyjkng màtuhk bầbjoyu rưyyjkqhreu nàtuhky, bềdwtn ngoàtuhki hiếdidum thấztaby nhưyyjk thếdidu, tạiivzo hìjjoynh hiếdidum thấztaby nhưyyjk thếdidu, đernnâkcqwy tuyệczwlt đernnbqkci làtuhk đernnkcqwc nhấztabt vôfnqy nhịpxjb.

Ai muốbqkcn khôfnqyng nhậdwtnn thứrossc, cũkvrtng khôfnqyng cáslfuch nàtuhko quêkcqwn đernnưyyjkqhrec.

Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpcuoxsc nàtuhky, đernnôfnqyi mắdwtnt trừvhving to nhấztabt, vẻnbsk mặhigtt nhưyyjk gặhigtp quỷwnul rồbqdpi. Hắdwtnn giờkcqw phúuoxst nàtuhky, làtuhk khôfnqyng thểgmtb tin đernnưyyjkqhrec nhấztabt.

Mộkcqwt pháslfu bầbjoyu rưyyjkqhreu, vâkcqẉy mà thàtuhknh áslfup trụgvcjc chi bảefpco. Nếdiduu nhưyyjk khôfnqyng phảefpci mớbkbii vừvhvia rồbqdpi bịpxjb Điivzan Phi quáslfut lớbkbin, hắdwtnn cơpxjb hồbqdp nhịpxjbn khôfnqyng đernnưyyjkqhrec đernnrossng ra nghi vấztabn, nhảefpcy ra chửdnjwi đernnbkbing.

Thếdidu nhưyyjkng màtuhk, lýeekd trítuhkanoki cho hắdwtnn biếdidut, lúuoxsc nàtuhky nhảefpcy ra, Điivzan Phi nhấztabt đernnpxjbnh khôfnqyng ngạiivzi đernngmtb cho ngưyyjkkcqwi oanh hắdwtnn ra, vậdwtny mặhigtt mũkvrti làtuhk triệczwlt đernngmtb mấztabt sạiivzch.

Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpc đernnqhre bừvhving cảefpc khuôfnqyn mặhigtt, nóanokng ráslfut, triệczwlt đernngmtb khôfnqyng còwhhrn mặhigtt mũkvrti rôfnqỳi. Hắdwtnn rấztabt muốbqkcn tìjjoym mộkcqwt cáslfui lỗbqkc chui xuốbqkcng, vừvhvia rồbqdpi thờkcqwi đernniểgmtbm ngưyyjkkcqwi ta đernnưyyjka lêkcqwn bầbjoyu rưyyjkqhreu, hắdwtnn làtuhkanoki móanokc hung nhấztabt, châkcqwm chọhezzc áslfuc nhấztabt.

Sựxhjt thậdwtnt chứrossng minh, Luậdwtnt Vôfnqy Kỵefpc hắdwtnn mơpxjb́i làtuhk ngu ngốbqkcc.

Diệczwlp Điivziivzi cũkvrtng vôfnqydwtnng xấztabu hổbkbi, hắdwtnn nhưyyjk thếdidutuhko cũkvrtng nghĩgmtb khôfnqyng ra, áslfup trụgvcjc chi bảefpco cuốbqkci cùdwtnng, dĩgmtb nhiêkcqwn làtuhk bầbjoyu rưyyjkqhreu nàtuhky.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.