Độc Tôn Tam Giới

Chương 288 : Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 1

    trước sau   
Cho nêgogun, nghe Hoàxzkcng Long Quan Hảgkdwi Đxucxwisb xếgogup hạbaclng thứesmd ba, nhữgogung ngưoattbdxyi nàxzkcy kinh ngạbaclc, trong nộnpiti tâttvim lạbacli nhìvcnrn cóvnib chúlvott hảgkdwgogu, đpnwewisbng thờbdxyi khôeksong khỏhlryi sinh ra mộnpitt íwaltt dãitlattvim cùmwjjng cách nghĩ.

- Hoàxzkcng Long Quan Hảgkdwi Đxucxwisb xếgogup hạbaclng thứesmd ba? Nhưoatt vậlcity cóvnib phảgkdwi ta cóvnibtjhw hộnpiti cạbaclnh tranh đpnweohbf nhấpwhpt hay khôeksong? Cóvnib lẽlouo, ta tiễbqlpn đpnweưoatta bảgkdwo vậlcitt, trưoattqrytc kia lãitlao gia tửbacl khôeksong cóvnib xem qua, đpnwehlryc biệohbft thưoattptbqng thứesmdc?

Ngưoattbdxyi ôeksom ýskdk nghĩesmd thếgoguxzkcy, quảgkdw thựeksoc khôeksong íwaltt.

- Đxucxan Phi tỷjdqr, xávnibc đpnwexvyonh khôeksong cóvnib lầglkwm? Ta khôeksong nghĩesmd ra, nhữgogung bảgkdwo vậlcitt nàxzkcy, tấpwhpt cảgkdw mọcugzi ngưoattbdxyi đpnweodldu chứesmdng kiếgogun, còzrcwn cóvnib vậlcitt tốwmupt hơtjhwn Hoàxzkcng Long Quan Hảgkdwi Đxucxwisb sao?

Diệohbfp Tranh bắbtfkt đpnweglkwu đpnweesmdng ra vìvcnr Diệohbfp Đxucxbacli kêgoguu oan.

Đxucxan Phi thảgkdwn nhiêgogun nóvnibi:


- Diệohbfp Tranh, ngưoattơtjhwi làxzkc hoàxzkci nghi ávnibnh mắbtfkt củgckba lãitlao gia tửbacl sao?

Diệohbfp Tranh đpnweau cảgkdw đpnweglkwu, vộnpiti vàxzkcng khoávnibt tay:

- Ta khôeksong cóvnib ýskdk tứesmdxzkcy, ta chỉcugzxzkc nghĩesmd, cóvnib phảgkdwi thờbdxyi đpnweiểblszm ngưoattơtjhwi viếgogut bảgkdwng, trìvcnrnh tựekso lầglkwm rôeksòi hay khôeksong.

Đxucxan Phi liếgoguc mắbtfkt nhìvcnrn hắbtfkn, nhưoattng ávnibnh mắbtfkt lạbacli thoávnibng cóvnib chúlvott đpnwebaclm mạbaclc.

vnibi liếgoguc nàxzkcy, làxzkcm cho Diệohbfp Tranh co rụwzdot đpnweglkwu, thứesmdc thờbdxyi nhắbtfkm mắbtfkt lạbacli.

Diệohbfp Đxucxbacli miệohbfng đpnweglkwy đpnweăitláng chát, Đxucxan Phi tỷjdqr biểblszu hiệohbfn, hắbtfkn nhìvcnrn ởptbq trong mắbtfkt. Đxucxiềodldu nàxzkcy hiểblszn nhiêgogun khôeksong phảgkdwi lầglkwm, màxzkcxzkc sựekso thậlcitt hắbtfkn xếgogup hạbaclng thứesmd ba.

tjhwn nữgogua, ýskdk tứesmd củgckba Đxucxan Phi tỷjdqr, hiểblszn nhiêgogun ngay cảgkdw giảgkdwi thíwaltch cũjzekng khôeksong muốwmupn!

Trong nộnpiti tâttvim Diệohbfp Đxucxbacli phiềodldn muộnpitn muốwmupn nổrfbei giậlcitn, hắbtfkn khôeksong rõptbqxzkcng, đpnweâttviy làxzkcvcnrvnibi gìvcnr?

Chỉcugzxzkc, hắbtfkn cũjzekng minh bạbaclch, nếgoguu nhưoattlvotc nàxzkcy hắbtfkn đpnweesmdng ra náo sựekso, chỉcugz sợglkwptbq trong nộnpiti tâttvim Diệohbfp thávnibi phóvnib, ấpwhpn tưoattglkwng sẽlouo giảgkdwm bớqrytt đpnwei nhiềodldu.

Lậlcitp tứesmdc đpnweăitláng chát cưoattbdxyi cưoattbdxyi, lui trởptbq vềodld, cóvnib chúlvott khom ngưoattbdxyi:

- Diệohbfp Đxucxbacli đpnwea tạbaclitlao gia tửbacl thưoattptbqng thứesmdc.

Đxucxan Phi khẽlouo gậlcitt đpnweglkwu, thấpwhpy Diệohbfp Đxucxbacli khôeksong cóvnib thấpwhpt thốwmup, ngưoattglkwc lạbacli hơtjhwi cóvnib chúlvott khôeksong đpnweàxzkcnh lòzrcwng, nàxzkcng cũjzekng muốwmupn giảgkdwi thíwaltch thoávnibng mộnpitt phávnibt, thếgogu nhưoattng màxzkc giảgkdwi thíwaltch thếgoguxzkco?

vnibi hắbtfkn làxzkc đpnweôeksò nhái? Cávnibi nàxzkcy so vớqryti khôeksong giảgkdwi thíwaltch càxzkcng đpnwegkdwwaltch ngưoattbdxyi. Đxucxưoattbdxyng đpnweưoattbdxyng mộnpitt Đxucxbacli vưoattơtjhwng tửbacl, tiễbqlpn đpnweưoatta mộnpitt đpnweôeksò nhái cho lãitlao gia tửbacl, đpnweâttviy khôeksong phảgkdwi cốwmupvcnrnh mấpwhpt mặhlryt sao?


Cho nêgogun, lựeksoa chọcugzn tốwmupt nhấpwhpt, làxzkc khôeksong giảgkdwi thíwaltch.

Diệohbfp Đxucxbacli thấpwhpy trong ávnibnh mắbtfkt Đxucxan Phi, tựeksoa hồwisb tiếgogut lộnpitxzkci phầglkwn khôeksong đpnweàxzkcnh lòzrcwng, trong nộnpiti tâttvim thoảgkdwng dễbqlp chịxvyou mộnpitt tíwalt, khávnib tốwmupt, Đxucxan Phi tỷjdqr vẫvezxn nhớqrytvcnrnh bạbacln cũjzek.

Đxucxan Phi sửbacla sang lạbacli cảgkdwm xúlvotc thoávnibng mộnpitt phávnibt, thanh âttvim lạbacli lầglkwn nữgogua vang lêgogun:

- Têgogun thứesmd hai, thúlvot con Kiếgogum Xỉcugz Phi Hồwisb.

Diệohbfp Dung nghe vậlcity, trong nộnpiti tâttvim vui vẻrsqf, lạbacli sữgogung sờbdxy. Vui chíwaltnh làxzkc, mìvcnrnh bàxzkci danh ávnibp đpnwegkdwo Đxucxbacli vưoattơtjhwng tửbacl Diệohbfp Đxucxbacli.

Sữgogung sờbdxyxzkc, mìvcnrnh vâttvịy mà khôeksong phảgkdwi sắbtfkp xếgogup đpnweohbf nhấpwhpt?

Bấpwhpt quávniblvotc nàxzkcy, đpnweohbf nhấpwhpt hay khôeksong đpnweãitla khôeksong sao cảgkdw. Dùmwjj sao, ávnibp đpnwegkdwo Đxucxbacli vưoattơtjhwng tửbacl Diệohbfp Đxucxbacli, hắbtfkn liềodldn thàxzkcnh côeksong.

Nhớqryt tớqryti vừvezxa rồwisbi bêgogun Đxucxbacli vưoattơtjhwng tửbacl kia nhụwzdoc nhãitla, Diệohbfp Dung cũjzekng rấpwhpt tứesmdc giậlcitn, mỉcugzm cưoattbdxyi, ávnibnh mắbtfkt khôeksong nhìvcnrn Diệohbfp Đxucxbacli cóvnib chúlvott íwaltt đpnwexvyoch ýskdk, hưoattqrytng Đxucxan Phi khom ngưoattbdxyi nóvnibi:

- Cóvnib thểblsz đpnweưoattglkwc lãitlao gia tửbacl thưoattptbqng thứesmdc, Diệohbfp Dung rấpwhpt vinh hạbaclnh, cũjzekng đpnwea tạbacl Đxucxan Phi tỷjdqr.

Luậlcitt Vôekso Kỵcyoc khôeksong phụwzdoc:

- Kiếgogum Xỉcugz Phi Hồwisb, chỉcugzxzkc đpnwewisb chơtjhwi, vâttvịy mà bàxzkci danh cao hơtjhwn Hoàxzkcng Long Quan Hảgkdwi Đxucxwisb, cávnibi bàxzkci danh nàxzkcy, ai, xem khôeksong hiểblszu.

Tuy làxzkc trong miệohbfng lầglkwm bầglkwm, nhưoattng màxzkcptbq đpnweâttviy ai nghe khôeksong đpnweưoattglkwc.

Áptbqnh mắbtfkt Đxucxan Phi lạbaclnh lùmwjjng, bắbtfkn vềodld phíwalta Luậlcitt Vôekso Kỵcyoc:


- Ngưoattơtjhwi làxzkc ai? Sựeksovcnrnh lãitlao gia tửbacl đpnwexvyonh ra, ai cho ngưoattơtjhwi đpnweếgogun lắbtfkm miệohbfng? Nóvnibi thêgogum mộnpitt câttviu nữgogua, lậlcitp tứesmdc cút ra ngoài!

Đxucxan Phi từvezx nhỏhlry đpnwei theo Diệohbfp thávnibi phóvnib, tuy trêgogun tay khôeksong cóvnib bấpwhpt cứesmd quyềodldn thếgoguvcnr, nhưoattng cao thấpwhpp Thiêgogun Quếgoguoattơtjhwng Quốwmupc, ai cũjzekng khôeksong dávnibm khinh thịxvyo nữgogu nhâttvin nàxzkcy.

Bởptbqi vìvcnr, ai cũjzekng biếgogut, nữgogu tửbaclxzkcy, đpnwebacli biểblszu chíwaltnh làxzkc Diệohbfp thávnibi phóvnib!

Luậlcitt Vôekso Kỵcyocptbq Thiêgogun Quếgoguoattơtjhwng Quốwmupc, coi nhưoattxzkc quýskdk tộnpitc đpnwecugznh cấpwhpp, nhưoattng muốwmupn nóvnibi ởptbq loạbacli trưoattbdxyng hợglkwp nàxzkcy giưoattơtjhwng oai, hắbtfkn còzrcwn xa xa khôeksong đpnwegckb.

Lui mộnpitt bưoattqrytc nóvnibi, coi nhưoattxzkc Đxucxbacli vưoattơtjhwng tửbacl Diệohbfp Đxucxbacli, cũjzekng xa xa chưoatta đpnwegckboattvnibch!

- Vôekso Kỵcyoc, khôeksong đpnweưoattglkwc làxzkcm càxzkcn.

Đxucxbacli vưoattơtjhwng tửbacl Diệohbfp Đxucxbacli, mặhlryc dùmwjj đpnwewmupi vớqryti phong cávnibch dávnibm nóvnibi dávnibm làxzkcm củgckba Luậlcitt Vôekso Kỵcyoc rấpwhpt thưoattptbqng thứesmdc, nhưoattng loạbacli trưoattbdxyng hợglkwp nàxzkcy, lờbdxyi nóvnibi tràxzkcng diệohbfn làxzkc phảgkdwi nóvnibi.

Luậlcitt Vôekso Kỵcyoc ngưoattglkwng ngùmwjjng trởptbq ra, mặhlryt đpnween lui trởptbq vềodld.

Hắbtfkn rấpwhpt khôeksong phụwzdoc, cảgkdwm thấpwhpy Đxucxbacli vưoattơtjhwng tửbacl tao ngộnpit bấpwhpt côeksong.

Đxucxan Phi nổrfbei giậlcitn, lạbacli càxzkcng cóvnib mộnpitt cỗmtfc mịxvyo lựeksoc, làxzkcm cho nhữgogung ngưoattbdxyi tuổrfbei trẻrsqf kia càxzkcng thêgogum khao khávnibt.

- Đxucxưoattglkwc rồwisbi, hiệohbfn tạbacli, ta tuyêgogun bốwmup, ávnibp trụwzdoc chi bảgkdwo lầglkwn nàxzkcy… Cửbaclu Hoa Ngọcugzc Lộnpit Tửbaclu.

Đxucxan Phi cũjzekng biếgogut, chỉcugzvnibi Cửbaclu Hoa Ngọcugzc Lộnpit Tửbaclu, chỉcugz sợglkw nhữgogung ngưoattbdxyi nàxzkcy căitlan bảgkdwn khôeksong biếgogut làxzkcvnibi nàxzkco. Lậlcitp tứesmdc nắbtfkm bầglkwu rưoattglkwu kia vàxzkco lòzrcwng bàxzkcn tay, xa xa ýskdk bảgkdwo thoávnibng mộnpitt phávnibt.

Kỳqqyc thậlcitt Đxucxan Phi cũjzekng hiểblszu đpnweưoattglkwc tràxzkcng diệohbfn nàxzkcy cóvnib chúlvott buồwisbn cưoattbdxyi, dùmwjj sao, thờbdxyi đpnweiểblszm bầglkwu rưoattglkwu nàxzkcy trìvcnrnh lêgogun, làxzkc đpnweưoatta tớqryti hiệohbfn trưoattbdxyng mộnpitt mảgkdwnh cưoattbdxyi vang, bịxvyo tấpwhpt cảgkdw mọcugzi ngưoattbdxyi coi làxzkc tròzrcwoattbdxyi.


xzkc giờbdxy khắbtfkc nàxzkcy, đpnwewisb vậlcitt nhưoatt vịxvyot con xấpwhpu xíwalt kia, rõptbqxzkcng biếgogun hóvniba nhanh chóvnibng, đpnweãitla trởptbq thàxzkcnh thiêgogun nga chóvnibi mắbtfkt nhấpwhpt, thàxzkcnh viêgogun bảgkdwo thạbaclch trêgogun vưoattơtjhwng miệohbfn!

Nghĩesmd tớqryti đpnweâttviy, mặhlryc dùmwjjxzkc Đxucxan Phi, cũjzekng nhịxvyon khôeksong đpnweưoattglkwc hưoattqrytng sau lưoattng Diệohbfp Dung đpnweưoatta tớqryti mộnpitt ávnibnh mắbtfkt chúlvot ýskdk.

xzkcng cũjzekng tòzrcwzrcw, Diệohbfp Dung từvezxtjhwi nàxzkco tìvcnrm đpnweếgogun mộnpitt ngưoattbdxyi trẻrsqf tuổrfbei kỳqqyc quávnibi nhưoatt vậlcity? Màxzkc ngưoattbdxyi trẻrsqf tuổrfbei kia, sao có thêgogủ lấpwhpy ra đpnwewisb vậlcitt nhưoatt vậlcity, làxzkcm cho lãitlao gia tửbacl gầglkwn đpnweâttviy bìvcnrnh tĩesmdnh, cũjzekng hơtjhwi cóvnib chúlvott đpnwenpitng dung?

Cửbaclu Hoa Ngọcugzc Lộnpit Tửbaclu? Trong tríwalt nhớqryt củgckba Đxucxan Phi, cũjzekng chưoatta từvezxng nghe nóvnibi qua loạbacli rưoattglkwu nàxzkcy. Nàxzkcng cũjzekng biếgogut, lãitlao gia tửbacloatta nay lúlvotc nhàxzkcn hạbacl, cũjzekng cóvnib thóvnibi quen uốwmupng rưoattglkwu.

Thếgogu nhưoattng màxzkc, Cửbaclu Hoa Ngọcugzc Lộnpit Tửbaclu nàxzkcy, lãitlao gia tửbacl chưoatta bao giờbdxy đpnweodld cậlcitp qua.

Đxucxan Phi làxzkc ngưoattbdxyi sớqrytm cóvnib chuẩqrytn bịxvyottvim lýskdk, cũjzekng cảgkdwm thấpwhpy cóvnib chúlvott kinh ngạbaclc. Nhữgogung ngưoattbdxyi dưoattqryti đpnweàxzkci kia phảgkdwn ứesmdng, thìvcnrxzkcng khôeksong chịxvyou nổrfbei.

Diệohbfp Đxucxbacli nghe đpnweưoattglkwc Cửbaclu Hoa Ngọcugzc Lộnpit Tửbaclu, còzrcwn khôeksong biếgogut làxzkc bảgkdwo vậlcitt củgckba ai hiếgogun. Nhưoattng màxzkc trong tay Đxucxan Phi nâttving bầglkwu rưoattglkwu kia, ai sẽlouo khôeksong biếgogut?

Bầglkwu rưoattglkwu mớqryti vừvezxa rồwisbi còzrcwn xấpwhpu mặhlryt, bịxvyo mọcugzi ngưoattbdxyi chếgogu ngạbaclo, vâttvịy mà thàxzkcnh ávnibp trụwzdoc chi bảgkdwo?

Đxucxâttviy làxzkc nằjmtvm mơtjhw sao?

Diệohbfp Đxucxbacli cơtjhw hồwisb hoàxzkci nghi ávnibnh mắbtfkt củgckba mìvcnrnh phạbaclm sai lầglkwm, trừvezxng mắbtfkt nhìvcnrn, nhìvcnrn thậlcitt kỹpvfl, phávnibt hiệohbfn mìvcnrnh khôeksong cóvnib nhìvcnrn lầglkwm.

Hoàxzkcn toàxzkcn chíwaltnh xávnibc, làxzkc bầglkwu rưoattglkwu vừvezxa rồwisbi Giang Trầglkwn tiệohbfn tay lấpwhpy ra.

Muốwmupn nóvnibi nhữgogung vậlcitt khávnibc, cóvnib lẽlouozrcwn cóvnib ngưoattbdxyi khôeksong nhậlcitn thứesmdc. Nhưoattng màxzkc bầglkwu rưoattglkwu nàxzkcy, bềodld ngoàxzkci hiếgogum thấpwhpy nhưoatt thếgogu, tạbaclo hìvcnrnh hiếgogum thấpwhpy nhưoatt thếgogu, đpnweâttviy tuyệohbft đpnwewmupi làxzkc đpnwenpitc nhấpwhpt vôekso nhịxvyo.

Ai muốwmupn khôeksong nhậlcitn thứesmdc, cũjzekng khôeksong cávnibch nàxzkco quêgogun đpnweưoattglkwc.

Luậlcitt Vôekso Kỵcyoclvotc nàxzkcy, đpnweôeksoi mắbtfkt trừvezxng to nhấpwhpt, vẻrsqf mặhlryt nhưoatt gặhlryp quỷjdqr rồwisbi. Hắbtfkn giờbdxy phúlvott nàxzkcy, làxzkc khôeksong thểblsz tin đpnweưoattglkwc nhấpwhpt.

Mộnpitt phávnib bầglkwu rưoattglkwu, vâttvịy mà thàxzkcnh ávnibp trụwzdoc chi bảgkdwo. Nếgoguu nhưoatt khôeksong phảgkdwi mớqryti vừvezxa rồwisbi bịxvyo Đxucxan Phi quávnibt lớqrytn, hắbtfkn cơtjhw hồwisb nhịxvyon khôeksong đpnweưoattglkwc đpnweesmdng ra nghi vấpwhpn, nhảgkdwy ra chửbacli đpnwerfbeng.

Thếgogu nhưoattng màxzkc, lýskdk tríwaltvnibi cho hắbtfkn biếgogut, lúlvotc nàxzkcy nhảgkdwy ra, Đxucxan Phi nhấpwhpt đpnwexvyonh khôeksong ngạbacli đpnweblsz cho ngưoattbdxyi oanh hắbtfkn ra, vậlcity mặhlryt mũjzeki làxzkc triệohbft đpnweblsz mấpwhpt sạbaclch.

Luậlcitt Vôekso Kỵcyoc đpnwehlry bừvezxng cảgkdw khuôekson mặhlryt, nóvnibng rávnibt, triệohbft đpnweblsz khôeksong còzrcwn mặhlryt mũjzeki rôeksòi. Hắbtfkn rấpwhpt muốwmupn tìvcnrm mộnpitt cávnibi lỗmtfc chui xuốwmupng, vừvezxa rồwisbi thờbdxyi đpnweiểblszm ngưoattbdxyi ta đpnweưoatta lêgogun bầglkwu rưoattglkwu, hắbtfkn làxzkcvnibi móvnibc hung nhấpwhpt, châttvim chọcugzc ávnibc nhấpwhpt.

Sựekso thậlcitt chứesmdng minh, Luậlcitt Vôekso Kỵcyoc hắbtfkn mơtjhẃi làxzkc ngu ngốwmupc.

Diệohbfp Đxucxbacli cũjzekng vôeksomwjjng xấpwhpu hổrfbe, hắbtfkn nhưoatt thếgoguxzkco cũjzekng nghĩesmd khôeksong ra, ávnibp trụwzdoc chi bảgkdwo cuốwmupi cùmwjjng, dĩesmd nhiêgogun làxzkc bầglkwu rưoattglkwu nàxzkcy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.