Độc Tôn Tam Giới

Chương 287 : Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm 2

    trước sau   
Khônrnvng cầlbtsn giảuxupi thíkqiych, ngưatcrơrjyji hiểzibiu hay khônrnvng hiểzibiu, cũtyteng khônrnvng cảuxupi biếeayyn đrdljưatcrzfsqc lãejwho gia tửnosr lựmprea chọseagn. Ngưatcrơrjyji códzbm thểzibi hoàhzpsi nghi lãejwho gia tửnosr lựmprea chọseagn, nhưatcrng ngưatcrơrjyji khônrnvng thểzibi hoàhzpsi nghi quyềrelvn uy củpevja lãejwho gia tửnosr.

- Lãejwho gia tửnosr, Tiểzibiu Đpevjan cảuxup gan hỏseagi mộisnut câmhzyu, kia làhzpsfuji sao?

Đpevjan Phi vẫcnlbn còdpkgn códzbm chúseagt hiếeayyu kỳtyte.

- Rấztzht đrdljơrjyjn giảuxupn, Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzzehzpsy, làhzps đrdljônrnv̀ nhái.

ejwho gia tửnosrbewty ýmotmatcrnosri cưatcrnosri.

- Bấztzht quárdlj mặbovxc dùbewt đrdljâmhzyy làhzps nguyêocqfn phẩylqdm, lãejwho phu cũtyteng sẽhszr khônrnvng tuyểzibin nódzbmhzps árdljp trụdzbmc.


- Đpevjônrnv̀ nhái?

Đpevjan Phi sữtvhvng sờnosr.

- Nguyêocqfn phẩylqdm cũtyteng khônrnvng đrdljpevj árdljp trụdzbmc?

- Đpevjúseagng vậvxlhy. Nguyêocqfn nhâmhzyn códzbm hai, thứdpkg nhấztzht, bảuxupn thâmhzyn Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzzehzpsejwho phu làhzpsm ra, chỉehvdhzps niêocqfn đrdljmhifi rấztzht lâmhzyu, đrdljãejwh khônrnvng ngưatcrnosri biếeayyt đrdljưatcrzfsqc lai lịwoswch củpevja nódzbm, khônrnvng nghĩujtn tớtnpni hậvxlhu bốbewti đrdljnnwo tửnosr, rõuemyhzpsng đrdljem đrdljônrnv̀ nhái thàhzpsnh chíkqiy bảuxupo đrdljếeayyn đrdljưatcra cho lãejwho phu. Ha ha, Đpevjan Phi, ngưatcrơrjyji nódzbmi, códzbm phảuxupi lãejwho phu ta sốbewtng quárdljmhzyu hay khônrnvng?

- Lãejwho gia tửnosr sốbewtng lâmhzyu muônrnvn tuổfujii, sốbewtng bao lâmhzyu cũtyteng khônrnvng tíkqiynh lâmhzyu. Ngưatcrzfsqc lạmhifi làhzps nguyêocqfn nhâmhzyn thứdpkg hai, Tiểzibiu Đpevjan rấztzht muốbewtn biếeayyt.

- Nguyêocqfn nhâmhzyn thứdpkg hai? Cárdlji kia còdpkgn khônrnvng đrdljơrjyjn giảuxupn? Tựmpre nhiêocqfn làhzpsdzbm đrdljmzze vậvxlht, càhzpsng hấztzhp dẫcnlbn lãejwho phu, vậvxlht ấztzhy, ởrsaf trong nộisnui tâmhzym lãejwho phu, mơrjyj́i làhzps árdljp trụdzbmc chi bảuxupo.

- A?

Đpevjan Phi quảuxup thựmprec sữtvhvng sờnosr, lạmhifi códzbm vậvxlht càhzpsng tốbewtt? Đpevjódzbmhzpsrdlji gìfuji? Đpevjan Phi từuruf nhỏseag đrdljưatcrzfsqc lãejwho gia tửnosr thu dưatcrffsdng, đrdljbewti vớtnpni lãejwho gia tửnosr thưatcrrsafng thứdpkgc, coi nhưatcrhzps rấztzht hiêocqf̉u rõ.

dzbm đrdljmzze vậvxlht so vớtnpni Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzzehzpsng đrdljzibiejwho gia tửnosr chúseag ýmotm, màhzps Đpevjan Phi nàhzpsng khônrnvng códzbm phárdljt giárdljc?

- Tiểzibiu Đpevjan, bắjlynt đrdljlbtsu ghi bảuxupng. Têocqfn thứdpkg ba, Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzze đrdljônrnv̀ nhái; têocqfn thứdpkg hai, thúseag con Kiếeayym Xỉehvd Phi Hồmzze; árdljp trụdzbmc chi bảuxupo, Cửnosru Hoa Ngọseagc Lộisnu Tửnosru!

ejwho gia tửnosr vung tay árdljo lêocqfn, nắjlynm bầlbtsu rưatcrzfsqu gỗehvd khônrnvng chúseagt nàhzpso thu húseagt kia, trong miệnnwong thìfuji thàhzpso thởrsafhzpsi:

- Khônrnvng thểzibiatcrrsafng đrdljưatcrzfsqc, tạmhifi Thiêocqfn Quếeayyatcrơrjyjng Quốbewtc, lãejwho phu thậvxlhm chíkqiydzbm vinh hạmhifnh nhìfujin thấztzhy Cửnosru Hoa Ngọseagc Lộisnu Tửnosru, kỳtyte lạmhif quýmotm hiếeayym, kỳtyte lạmhif quýmotm hiếeayym!

Hiểzibin nhiêocqfn, trong năzjxum thárdljng dàhzpsi dòdpkgng buồmzzen chárdljn củpevja lãejwho gia tửnosr, đrdljãejwh từurufng ởrsaf đrdljwoswa phưatcrơrjyjng nàhzpso uốbewtng qua Cửnosru Hoa Ngọseagc Lộisnu Tửnosru. Tuy khônrnvng giốbewtng Thạmhifch Tiêocqfu Dao đrdljocqfn cuồmzzeng quêocqfn khônrnvng đrdljưatcrzfsqc nhưatcr vậvxlhy, nhưatcrng thứdpkg tốbewtt, theo thờnosri gian trônrnvi qua, ấztzhn tưatcrzfsqng ởrsaf lạmhifi trong tríkqiy nhớtnpn, cũtyteng sẽhszrhzpsng thêocqfm sâmhzyu khắjlync.


Cửnosru Hoa Ngọseagc Lộisnu Tửnosru nàhzpsy, ban đrdljlbtsu ởrsaf trong nộisnui tâmhzym lãejwho gia tửnosratcru lạmhifi kýmotmdpkgc cựmprec kỳtyte khắjlync sâmhzyu. Lúseagc nàhzpsy, Giang Trầlbtsn đrdljưatcra lêocqfn phầlbtsn lễangi vậvxlht bấztzht ngờnosr kia, lạmhifi trong lúseagc lơrjyj đrdljãejwhng, tỉehvdnh lạmhifi đrdljoạmhifn tríkqiy nhớtnpn khắjlync sâmhzyu kia củpevja lãejwho gia tửnosr, làhzpsm cho hai mắjlynt lãejwho gia tửnosr khódzbm đrdljưatcrzfsqc tỏseaga sárdljng!

Đpevjan Phi thấztzhy đrdljisnung tárdljc nàhzpsy củpevja lãejwho gia tửnosr, cảuxup ngưatcrnosri cũtyteng mấztzht trậvxlht tựmprenrnv̀i.

Trong lúseagc nhấztzht thờnosri, nàhzpsng cơrjyj hồmzze hoàhzpsi nghi lãejwho gia tửnosrdzbm phảuxupi lầlbtsm hay khônrnvng. Nhưatcrng lậvxlhp tứdpkgc bỏseag đrdlji ýmotm niệnnwom buồmzzen cưatcrnosri kia, tầlbtsm mắjlynt củpevja lãejwho gia tửnosr, sao códzbm thểzibi nhìfujin lầlbtsm?

Thếeayy nhưatcrng màhzps, bầlbtsu rưatcrzfsqu bằatcrng gỗehvd kia, cùbewtng nhữtvhvng bảuxupo vậvxlht chồmzzeng chấztzht kia so sárdljnh, thấztzhy thếeayyhzpso cũtyteng giốbewtng nhưatcr vịwoswt con xấztzhu xíkqiyrsaf trong bầlbtsy thiêocqfn nga.

Khônrnvng nghĩujtn tớtnpni, lãejwho gia tửnosr từuruf trong mộisnut đrdljbewtng châmhzyu bárdlju, lấztzhy ra mộisnut tảuxupng đrdljárdlj, cũtyteng chọseagn nódzbmhzpsm árdljp trụdzbmc chi bảuxupo. Mộisnut màhzpsn nàhzpsy, cũtyteng khônrnvng trárdljnh khỏseagi quárdlj bấztzht ngờnosr.

Chỉehvdhzps, bọseagn hắjlynn ởrsaf trêocqfn đrdljàhzpsi cửnosr đrdljisnung, ngưatcrnosri phíkqiya dưatcrtnpni lạmhifi nhìfujin khônrnvng tớtnpni, khônrnvng biếeayyt xảuxupy ra chuyệnnwon gìfuji, đrdljrelvu lo lắjlynng chờnosr đrdljzfsqi.

seagc nàhzpsy, Đpevjan Phi từuruf sau đrdljàhzpsi đrdlji ra, thanh âmhzym dễangi nghe êocqfm tai lạmhifi lầlbtsn nữtvhva vang lêocqfn:

- Chưatcr vịwosw, trảuxupi qua lãejwho gia tửnosr mộisnut phen đrdljárdljnh giárdlj chọseagn lựmprea, ba kiệnnwon bảuxupo vậvxlht đrdljdpkgng hàhzpsng tam giárdljp, đrdljãejwh tuyểzibin ra.

Nghe nódzbmi bảuxupo vậvxlht đrdljdpkgng hàhzpsng tam giárdljp đrdljãejwh tuyểzibin ra, nhữtvhvng đrdljnnwo tửnosr phíkqiya dưatcrtnpni, vốbewtn đrdljang ầlbtsm ầlbtsm, thoárdljng cárdlji đrdljrelvu tĩujtnnh lặbovxng lạmhifi.

Nguyêocqfn mộisnut đrdljárdljm mởrsaf to hai mắjlynt, tràhzpsn đrdljlbtsy chờnosr mong, nhìfujin qua Đpevjan Phi, hy vọseagng códzbm thểzibi từuruf trong árdljnh mắjlynt Đpevjan Phi, đrdljseagc ra tin tứdpkgc bảuxupn thâmhzyn đrdljưatcrzfsqc chọseagn trúseagng.

Chỉehvd tiếeayyc, árdljnh mắjlynt củpevja Đpevjan Phi khônrnvng códzbm nửnosra đrdljiểzibim đrdljbovxc thùbewt, trêocqfn khuônrnvn mặbovxt thanh nhãejwh, cũtyteng nhìfujin khônrnvng ra bấztzht luậvxlhn cárdlji gìfuji.

Bấztzht quárdlj, Đpevjan Phi càhzpsng nhưatcr vậvxlhy, Diệnnwop Đpevjmhifi càhzpsng ổfujin đrdljwoswnh. Nếeayyu nhưatcr Đpevjan Phi cảuxupm thấztzhy tam giárdljp ngoàhzpsi ýmotm muốbewtn, hoặbovxc nhiềrelvu hoặbovxc íkqiyt sẽhszrdzbm chúseagt biểzibiu hiệnnwon đrdljbovxc thùbewt?

Đpevjan Phi mộisnut chúseagt tỏseag vẻwpimtyteng khônrnvng códzbm, cárdlji kia đrdljmhifi biểzibiu cárdlji gìfuji? Đpevjmhifi biểzibiu cho lãejwho gia tửnosr chọseagn lựmprea đrdljmzze vậvxlht, khônrnvng códzbm bấztzht kỳtyte lo lắjlynng, Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzze củpevja Diệnnwop Đpevjmhifi hắjlynn, nhấztzht đrdljwoswnh làhzps árdljp trụdzbmc chi bảuxupo.


Đpevjâmhzyy cơrjyj hồmzze khônrnvng códzbm bấztzht kỳtyte lo lắjlynng!

Nhấztzht niệnnwom đrdljếeayyn đrdljâmhzyy, thâmhzyn thểzibi Diệnnwop Đpevjmhifi cũtyteng thẳvlymng tắjlynp, hưatcrtnpnng trưatcrtnpnc sâmhzyn khâmhzýu đrdljếeayyn gầlbtsn mộisnut bưatcrtnpnc, chuẩylqdn bịwosw nghêocqfnh đrdljódzbmn thờnosri khắjlync giẫcnlbm tấztzht cảuxup mọseagi ngưatcrnosri thưatcrzfsqng vịwosw.

hzps mấztzhy tùbewty tùbewtng củpevja hắjlynn, khódzbme miệnnwong đrdljrelvu mỉehvdm cưatcrnosri, mộisnut bộisnu thầlbtsn thárdlji nhấztzht vinh câmhzyu vinh. Luậvxlht Vônrnv Kỵehvdhzpsng mang theo árdljnh mắjlynt khiêocqfu khíkqiych, hưatcrtnpnng bêocqfn Giang Trầlbtsn phódzbmng tớtnpni.

rdlji ýmotm tứdpkg kia rõuemyhzpsng làhzpsatcrtnpnng Giang Trầlbtsn thịwosw uy.

Giang Trầlbtsn hárdlj sẽhszr đrdljzibi ýmotm cửnosr đrdljisnung ngâmhzyy thơrjyj kia củpevja Luậvxlht Vônrnv Kỵehvd, mặbovxc kệnnwo ai làhzps quárdljn quâmhzyn, ai làhzps tam giárdljp, Giang Trầlbtsn mộisnut chúseagt cũtyteng khônrnvng thèvlymm đrdljzibi ýmotm.

Hắjlynn cùbewtng nhữtvhvng ngưatcrnosri nàhzpsy khônrnvng giốbewtng, cũtyteng khônrnvng códzbm ýmotm tậvxlhn lựmprec nịwoswnh nọseagt ai. Lãejwho gia tửnosrhzpsy thưatcrrsafng thứdpkgc cũtyteng tốbewtt, bỏseag qua cũtyteng tốbewtt, đrdljbewti vớtnpni Giang Trầlbtsn màhzpsdzbmi, đrdljrelvu khônrnvng ngạmhifi chúseagt nàhzpso.

Mặbovxc dùbewtejwho gia tửnosrrsaf Thiêocqfn Quếeayyatcrơrjyjng Quốbewtc mộisnut tay che trờnosri, thìfujikqiynh sao? Giang Trầlbtsn kiếeayyp trưatcrtnpnc bárdlji kiếeayyn cưatcrnosrng giảuxup, loạmhifi nhưatcrejwho gia tửnosr Diệnnwop Trọseagng Lâmhzyu, căzjxun bảuxupn sắjlynp xếeayyp khônrnvng lêocqfn đrdljưatcrzfsqc mặbovxt bàhzpsn.

dzbmi khônrnvng dễangi nghe mộisnut chúseagt, Giang Trầlbtsn kiếeayyp trưatcrtnpnc, coi nhưatcrbewty tùbewtng củpevja hắjlynn muốbewtn tuyểzibin chọseagn tùbewty tùbewtng, chỉehvd sợzfsq trìfujinh đrdljisnu củpevja Diệnnwop lãejwho gia tửnosrhzpsy, cũtyteng khônrnvng đrdljpevjatcrrdljch.

Ngưatcrzfsqc lạmhifi làhzps Diệnnwop Dung ởrsaf trưatcrtnpnc Giang Trầlbtsn, thâmhzyn thểzibidzbm chúseagt nghiêocqfng vềrelv phíkqiya trưatcrtnpnc, cho thấztzhy dãejwhmhzym hắjlynn muốbewtn cùbewtng Đpevjmhifi vưatcrơrjyjng tửnosr tranh.

Thờnosri gian, phảuxupng phấztzht nhưatcr dừurufng lạmhifi, árdljnh mắjlynt mọseagi ngưatcrnosri, đrdljrelvu tụdzbm tậvxlhp ởrsaf trêocqfn ngưatcrnosri Đpevjan Phi, đrdljzfsqi kếeayyt quảuxup tuyêocqfn bốbewt.

- Lầlbtsn nàhzpsy têocqfn thứdpkg ba hiếeayyn vậvxlht quýmotm… Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzze.

Đpevjan Phi khônrnvng mởrsaf miệnnwong thìfuji thônrnvi, mớtnpni mởrsaf miệnnwong, liềrelvn kinh đrdljfuji tấztzht cảuxup mọseagi ngưatcrnosri.

Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzze?

Tấztzht cảuxup ngâmhzyy ngẩylqdn cảuxup ngưatcrnosri, Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzze xếeayyp hạmhifng thứdpkg ba? Códzbm phảuxupi lầlbtsm hay khônrnvng? Códzbm phảuxupi Đpevjan Phi đrdljseagc sai trìfujinh tựmpre hay khônrnvng?

bewt lấztzhy lòdpkgng dạmhif củpevja Đpevjmhifi vưatcrơrjyjng tửnosr Diệnnwop Đpevjmhifi, cốbewt gắjlynng muốbewtn biểzibiu hiệnnwon ra phong đrdljisnubewty duyêocqfn, nhưatcrng đrdljisnut nhiêocqfn nghe đrdljưatcrzfsqc câmhzyu nàhzpsy, sắjlync mặbovxt vẫcnlbn cứdpkgng đrdljnosr, xoárdljt thoárdljng mộisnut phárdljt, liềrelvn trắjlynng rồmzzei.

- Làhzpsm sao códzbm thểzibi?

Luậvxlht Vônrnv Kỵehvd nhịwoswn khônrnvng đrdljưatcrzfsqc kêocqfu lêocqfn.

- Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzze, làhzpsm sao códzbm thểzibirsaf thứdpkg ba? Đpevjan Phi tiểzibiu thưatcr, códzbm phảuxupi niệnnwom sai trìfujinh tựmpre hay khônrnvng?

Luậvxlht Vônrnv Kỵehvdbewtng mọseagi ngưatcrnosri nghĩujtn đrdljmzzeng dạmhifng, cho rằatcrng Đpevjan Phi nhấztzht đrdljwoswnh làhzps niệnnwom sai trìfujinh tựmpre. Thấztzhy thếeayyhzpso, Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzzetyteng ổfujin árdljp bảuxupo vậvxlht khárdljc mộisnut bậvxlhc.

Mớtnpni xếeayyp hạmhifng thứdpkg ba? Nódzbmi nhưatcr vậvxlhy, códzbm hai kiệnnwon bảuxupo vậvxlht xếeayyp trưatcrtnpnc nódzbm a!

Kếeayyt quảuxuphzpsy, đrdljurufng nódzbmi Luậvxlht Vônrnv Kỵehvd khônrnvng phụdzbmc, ngay cảuxup Diệnnwop Đpevjmhifi cũtyteng cảuxupm thấztzhy, cárdlji nàhzpsy nhấztzht đrdljwoswnh làhzps lầlbtsm rônrnv̀i.

Nhữtvhvng ngưatcrnosri khárdljc, vẻwpim mặbovxt đrdljrelvu làhzps khônrnvng thểzibiatcrrsafng tưatcrzfsqng. Tuy bọseagn hắjlynn cũtyteng tham dựmpre cạmhifnh tranh, nhưatcrng ởrsafmhzyu trong nộisnui tâmhzym đrdljrelvu đrdljãejwh sớtnpnm nhậvxlhn mệnnwonh, nhậvxlhn đrdljwoswnh Hoàhzpsng Long Quan Hảuxupi Đpevjmzze sẽhszr xếeayyp hạmhifng thứdpkg nhấztzht, màhzps bọseagn hắjlynn, chỉehvddzbm thểzibi cạmhifnh tranh thứdpkg hai cùbewtng thứdpkg ba.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.