Độc Tôn Tam Giới

Chương 285 : Lọt vào bầy trào lễ vật 2

    trước sau   
Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhuliejy, rấagaxt hiểptecu nắnvcym chắnvcyc cơtukr hộtdoei. Hắnvcyn nhìwobmn thấagaxy Diệpoxep Đtugihfuvi biểptecu hiệpoxen ra gióeqrp ênzucm sóeqrpng lặogtcng, nhưtzning trong đwttrpnywu khẳvcudng đwttrhvfknh rấagaxt khóeqrp chịhvfku.

Thấagaxy vậwttry, Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhu biếxtkst rõhvfk thờgalui đwttriểptecm vìwobm chủixsz tửvzfi phâdaebn ưtzniu đwttrãajjt đwttrếxtksn.

Diệpoxep Dung ngưtzniơtukri đwttroạhfuvt danh tiếxtksng, vậwttry thìwobmtznivjhrng tùvzfiy tùvzfing củixsza ngưtzniơtukri ra tay, đwttrptec cho tùvzfiy tùvzfing củixsza ngưtzniơtukri mấagaxt mặogtct xấagaxu hổqalk, dùvzfing cáobhdi nàliejy đwttrếxtksn san bằkearng danh tiếxtksng củixsza Diệpoxep Dung ngưtzniơtukri.

qbnq Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhu xem ra, Đtugiiềffvun Thiệpoxeu chỉpowuliej mộtdoet đwttrhfuvi đwttrtdoei trưtznitzning, lênzucn khôoocgng đwttrưtznizkfwc mặogtct bàliejn, dùvzfi hiệpoxen tạhfuvi đwttrffvu bạhfuvt thàliejnh Phóeqrp Đtugiôoocg thốvzfing, đwttróeqrpobhdng làliej mộtdoet tênzucn nghèlecqo kiếxtkst xáobhdc, cóeqrp thểpteceqrp bao nhiênzucu thứxtks tốvzfit? Lui mộtdoet bưtznivjhrc màliejeqrpi, cóeqrp chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt cho lãajjto gia tửvzfi hay khôoocgng, cũobhdng làliej mộtdoet vấagaxn đwttrffvu.

liejgmrtng Thiênzucn Lýgmrt, làliej đwttrpoxe tửvzfi củixsza Càliejn Lam Nam Cung, tíymeinh cáobhdch nhưtzni khốvzfii đwttráobhd trong hầpnywm cầpnywu, vừoyqea thốvzfii lạhfuvi vừoyqea cứxtksng, căgmrtn bảjeeen chíymeinh làliej gia hỏwoqva khôoocgng thôoocgng đwttrvzfii nhâdaebn xửvzfi thếxtks, nơtukri nàliejo sẽvzfi chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt gìwobm?

Vềffvu phầpnywn Giang Trầpnywn, thằkearng nàliejy ngưtznizkfwc lạhfuvi làliejeqrp chúagaxt thứxtks tốvzfit, chỉpowuliej, loạhfuvi trưtznigalung hợzkfwp nàliejy hắnvcyn lầpnywn thứxtks nhấagaxt tham gia, chưtznia thấagaxy qua cáobhdc mặogtct củixsza xãajjt hộtdoei, sẽvzfi chuẩyvrzn bịhvfk hậwttru lễgalu? Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhuobhdng khôoocgng tin.


Quảjeee nhiênzucn, Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhu vừoyqea nóeqrpi ra, trênzucn mặogtct Diệpoxep Dung vốvzfin mỉpowum cưtznigalui, liềffvun hơtukri cóeqrp chúagaxt cứxtksng ngắnvcyc.

Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhu giỏwoqvi vềffvu nhìwobmn mặogtct màliejeqrpi chuyệpoxen, lậwttrp tứxtksc bắnvcyt đwttrếxtksn chi tiếxtkst nàliejy, suy đwttrobhdn Diệpoxep Dung khẳvcudng đwttrhvfknh khôoocgng bảjeeeo thuộtdoec hạhfuv chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt.

Nhấagaxt làliej Giang Trầpnywn, đwttrếxtksn vưtzniơtukrng đwttrôoocg khôoocgng bao lâdaebu, sẽvzfi bỏwoqv đwttrưtznizkfwc đwttrhfuvi thủixszagaxt chuẩyvrzn bịhvfk hậwttru lễgalu? Tuyệpoxet đwttrvzfii khôoocgng cóeqrp khảjeeegmrtng!

Xem ra mìwobmnh âdaebm làliej thàliejnh côoocgng rôoocg̀i.

Quảjeee nhiênzucn, Đtugihfuvi vưtzniơtukrng tửvzfi Diệpoxep Đtugihfuvi lộtdoe ra mộtdoet áobhdnh mắnvcyt táobhdn thưtznitzning, liếxtksc nhìwobmn Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhu, cưtznigalui nóeqrpi:

- Lãajjto Tứxtks, ấagaxu thúagax kia hoàliejn toàliejn chíymeinh xáobhdc rấagaxt khôoocgng tồqkcbi, nghĩsnyk đwttrếxtksn cũobhdng rấagaxt dụvjhrng tâdaebm. Bởtznii nhưtzni vậwttry, ta đwttrvzfii vớvjhri tùvzfiy tùvzfing củixsza ngưtzniơtukri chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt, cũobhdng cóeqrp chúagaxt hiếxtksu kỳvaqs a.

Con mắnvcyt Diệpoxep Đtugihfuvi rấagaxt đwttrtdoec áobhdc, nhưtzni thếxtksliejo sẽvzfi nhìwobmn khôoocgng ra Diệpoxep Dung quẫtwwhn báobhdch. Nóeqrpi nhưtzni vậwttry, dĩsnyk nhiênzucn làliej muốvzfin bỏwoqv đwttráobhd xuốvzfing giếxtksng, cốvzfiwobmnh đwttrptec cho Diệpoxep Dung khóeqrp chịhvfku.

Nếxtksu Diệpoxep Dung khôoocgng cóeqrp đwttrptec cho tùvzfiy tùvzfing chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt, cáobhdi nàliejy liềffvun quáobhd mấagaxt mặogtct.

Diệpoxep Tranh cùvzfing Diệpoxep Dung quan hệpoxe rấagaxt képbvhm, đwttrqkcbng thờgalui hắnvcyn làliej ngưtznigalui củixsza Đtugihfuvi vưtzniơtukrng tửvzfi Diệpoxep Đtugihfuvi, thấagaxy Đtugihfuvi vưtzniơtukrng tửvzfi mởtzni miệpoxeng, cũobhdng phụvjhr họwoqva nóeqrpi:

- Đtugiúagaxng vậwttry, lãajjto Tứxtks, lầpnywn nàliejy ngưtzniơtukri dụvjhrng tâdaebm nhưtzni vậwttry, tổqalkng khôoocgng cóeqrp khảjeeegmrtng đwttrptec cho tùvzfiy tùvzfing tay khôoocgng đwttrếxtksn chứxtks?

Lờgalui nàliejy, liềffvun cóeqrp chúagaxt rõhvfkliejng rôoocg̀i. Chỉpowuliej Diệpoxep Tranh tíymeinh thôoocg lỗlecq, hắnvcyn nhưtzni vậwttry, nhữhfuvng ngưtznigalui kháobhdc cũobhdng thấagaxy nhưtzning khôoocgng thểptec tráobhdch.

Mộtdoet íymeit vưtzniơtukrng tửvzfi kháobhdc, thìwobm việpoxec khôoocgng liênzucn quan đwttrếxtksn mìwobmnh, tựvjhr nhiênzucn cũobhdng vui vẻnvcy xem náobhdo nhiệpoxet.

liejtzniơtukrng côoocgng đwttrhfuvi thầpnywn, đwttrpoxe tửvzfi chưtzni hầpnywu cáobhdc nơtukri, chuyệpoxen liênzucn quan đwttrếxtksn cáobhdc vưtzniơtukrng tửvzfi, bọwoqvn hắnvcyn tựvjhr nhiênzucn khôoocgng cóeqrp khảjeeegmrtng đwttrxtksng ra nóeqrpi cáobhdi gìwobm. Mấagaxu chốvzfit nhấagaxt làliej, bọwoqvn hắnvcyn ởtzni loạhfuvi trưtznigalung hợzkfwp nàliejy, cũobhdng khôoocgng cóeqrptzniobhdch nóeqrpi cáobhdi gìwobm.


Thoạhfuvt nhìwobmn, hiệpoxen trưtznigalung làliej hi hi ha ha, hàliejo khíymei rấagaxt tốvzfit.

Nhưtzning trênzucn thựvjhrc tếxtks, lạhfuvi đwttrao quang kiếxtksm ảjeeenh, khôoocgng ngừoyqeng hưtznivjhrng Diệpoxep Dung bay đwttrếxtksn.

Diệpoxep Dung nhưtzni thếxtksliejo cũobhdng khôoocgng nghĩsnyk tớvjhri, bênzucn Đtugihfuvi vưtzniơtukrng tửvzfi kia, sẽvzfioocgng nhiênzucn làliejm khóeqrp dễgalu nhưtzni thếxtks, trong lúagaxc nhấagaxt thờgalui, nụvjhrtznigalui trênzucn mặogtct hơtukri cưtzniơtukrng.

Đtugian Phi làliej ngưtznigalui thôoocgng minh, thấagaxy thếxtks liềffvun biếxtkst rõhvfk đwttrâdaeby làliej Diệpoxep Đtugihfuvi ra tay chèlecqn épbvhp Diệpoxep Dung.

tznigalui nhạhfuvt mộtdoet tiếxtksng nóeqrpi:

- Đtugiưtznizkfwc rồqkcbi, cáobhdi gọwoqvi làliej hiếxtksn vậwttrt quýgmrt, đwttrơtukrn giảjeeen làliej niềffvum vui thúagax. Lãajjto gia tửvzfiobhdng khôoocgng quy đwttrhvfknh nhấagaxt đwttrhvfknh phảjeeei đwttrưtznia lễgalu.

Diệpoxep Đtugihfuvi tiênzucu sáobhdi cưtznigalui cưtznigalui, khôoocgng nóeqrpi gìwobm.

Nhưtzning Diệpoxep Tranh lạhfuvi ra vẻnvcy hồqkcb đwttrqkcb:

- Đtugian Phi tỷsnyk, đwttroyqeng bấagaxt côoocgng nhưtzni vậwttry. Chúagaxng ta đwttrffvuu bảjeeeo tùvzfiy tùvzfing chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt, ngưtzniơtukri hếxtkst lầpnywn nàliejy tớvjhri lầpnywn kháobhdc muốvzfin tiênzućt kiênzuc̣m tiênzuc̀n cho lãajjto Tứxtks.

Lờgalui nàliejy, nửvzfia giỡwoqvn nửvzfia thậwttrt, nhưtzning lạhfuvi tiếxtksn thênzucm mộtdoet bưtznivjhrc áobhdp báobhdch Diệpoxep Dung.

agaxc nàliejy Diệpoxep Dung cựvjhrc kỳvaqs phiềffvun muộtdoen, trưtznivjhrc kia, tùvzfiy tùvzfing củixsza hắnvcyn cũobhdng khôoocgng cóeqrp cốvzfi ýgmrt chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt. Hơtukrn nữhfuva tấagaxt cảjeeetzniơtukrng tửvzfi tầpnywm đwttróeqrp, cũobhdng khôoocgng cóeqrp giưtzniơtukrng cung bạhfuvt kiếxtksm nhưtzni vậwttry, côoocgng nhiênzucn làliejm cho đwttrvzfii phưtzniơtukrng khôoocgng xuốvzfing đwttràlieji đwttrưtznizkfwc.

Diệpoxep Tranh nàliejy, nhìwobmn nhưtznieqrpi giỡwoqvn, kỳvaqs thậwttrt dụvjhrng ýgmrt phi thưtznigalung hiểptecm áobhdc.

Ngay khi Diệpoxep Dung vôoocg kếxtks khảjeee thi, chuẩyvrzn bịhvfkeqrpi vàlieji lờgalui tràliejng diệpoxen, bỗlecqng nhiênzucn Giang Trầpnywn ởtzni sau lưtzning nhẹwoqv nhàliejng cưtznigalui cưtznigalui, tựvjhr tráobhdch nóeqrpi:


- Tứxtkstzniơtukrng tửvzfi, thậwttrt sựvjhr khôoocgng cóeqrp ýgmrt tứxtks, lầpnywn thứxtks nhấagaxt tham gia thịhvfknh hộtdoei nhưtzni thếxtks, thoáobhdng cáobhdi khẩyvrzn trưtzniơtukrng, ngưtznizkfwc lạhfuvi ngay cảjeee lễgalu vậwttrt tỉpowu mỉpowu chuẩyvrzn bịhvfkobhdng quênzucn trìwobmnh lênzucn. Lãajjto gia tửvzfi đwttrxtksc cao vọwoqvng trọwoqvng, vớvjhri tưtzniobhdch Hộtdoe Quốvzfic Linh Vưtzniơtukrng, chúagaxng ta nhữhfuvng vãajjtn bốvzfii nàliejy, sao cóeqrp thểptec khôoocgng đwttrưtznia lênzucn mộtdoet phầpnywn tâdaebm ýgmrt? Bầpnywu rưtznizkfwu nàliejy, tíymeinh toáobhdn ba chúagaxng ta cộtdoeng đwttrqkcbng trìwobmnh lênzucn mộtdoet phầpnywn tâdaebm ýgmrt a.

eqrpi xong, Giang Trầpnywn thuậwttrn tay từoyqe phíymeia sau lấagaxy ra mộtdoet vậwttrt, làliej mộtdoet bầpnywu rưtznizkfwu bằkearng gỗlecq. Bầpnywu rưtznizkfwu nàliejy tạhfuvo hìwobmnh thưtznigalung thưtznigalung khôoocgng cóeqrpwobm lạhfuv, thoạhfuvt nhìwobmn làliej Thanh Đtugikearng làliejm thàliejnh bầpnywu rưtznizkfwu, xem ra, tuyệpoxet khôoocgng phảjeeei đwttrqkcb vậwttrt quýgmrtobhdu gìwobm.

Chứxtksng kiếxtksn Giang Trầpnywn lấagaxy ra mộtdoet bầpnywu rưtznizkfwu nhưtzni vậwttry, Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhu "Phốvzfic" mộtdoet tiếxtksng nởtzni nụvjhrtznigalui.

Bềffvu ngoàlieji bầpnywu rưtznizkfwu nàliejy, thậwttrt sựvjhrliej quáobhd khôoocgng chịhvfku nổqalki. So vớvjhri bầpnywu rưtznizkfwu củixsza tửvzfiu quáobhdn bìwobmnh thưtznigalung còpowun khôoocgng bằkearng. Ngưtznigalui ta bàliejy rưtznizkfwu ra bán, tốvzfit xấagaxu cũobhdng đwttróeqrpng góeqrpi đwttrwoqvp mắnvcyt mộtdoet chúagaxt, hàliejo phóeqrpng mộtdoet đwttriểptecm.

Bầpnywu rưtznizkfwu nàliejy tíymeinh toáobhdn cáobhdi gìwobm? Thôoocg bỉpowu, đwttrơtukrn sơtukr, khóeqrp coi.

Loạhfuvi vậwttrt nàliejy, népbvhm trênzucn đwttrưtznigalung cáobhdi, chỉpowu sợzkfwobhdng khôoocgng cóeqrp ngưtznigalui sẽvzfi đwttri nhặogtct. Giang Trầpnywn nàliejy, vâdaeḅy mà dùvzfing đwttrptec cấagaxt rưtznizkfwu, hơtukrn nữhfuva vớvjhri tưtzniobhdch lễgalu vậwttrt, đwttrưtznia cho Hộtdoe Quốvzfic Linh Vưtzniơtukrng Diệpoxep lãajjto gia tửvzfi!

obhdi nàliejy... Đtugiâdaeby quảjeee thựvjhrc làliej khinh nhờgalun.

Chứxtksng kiếxtksn Giang Trầpnywn lấagaxy ra bầpnywu rưtznizkfwu kia, nhữhfuvng ngưtznigalui kháobhdc biểptecu lộtdoeobhdng vôoocgvzfing đwttrogtcc sắnvcyc.

eqrp mỉpowua mai, cóeqrp kinh ngạhfuvc, cóeqrptznigalui lạhfuvnh, cóeqrp lắnvcyc đwttrpnywu, cóeqrp khôoocgng thểptectznitzning tưtznizkfwng nổqalki.

Hiểptecn nhiênzucn, ởtzni đwttrâdaeby bấagaxt luậwttrn ngưtznigalui nàliejo, dùvzfing bàliejn châdaebn nghĩsnykobhdng biếxtkst, cáobhdi nàliejy làliej lễgalu vậwttrt tỉpowu mỉpowu chuẩyvrzn bịhvfkwobm, đwttrâdaeby tuyệpoxet đwttrvzfii làliej bịhvfk Diệpoxep Tranh bứxtksc báobhdch khôoocgng cóeqrpobhdch nàliejo, tạhfuvm thờgalui từoyqe trênzucn ngưtznigalui móeqrpc ra.

eqrp lẽvzfi, thằkearng nàliejy căgmrtn bảjeeen làliej tửvzfiu quỷsnyk? Cáobhdi bầpnywu rưtznizkfwu kia, làliej hắnvcyn tùvzfiy thâdaebn mang theo uốvzfing?

- Diệpoxep Dung vưtzniơtukrng tửvzfi, lầpnywn nàliejy quáobhd mấagaxt mặogtct rôoocg̀i. Tùvzfiy tùvzfing kia, muốvzfin phâdaebn ưtzniu cho chủixsz tửvzfi, chỉpowu sợzkfwliejtznivjhrc thênzucm phiềffvun toáobhdi, đwttrâdaeby quảjeee thựvjhrc làliej đwttráobhdnh mặogtct chủixsz tửvzfi a.

- Ngưtznigalui nọwoqv khôoocgng phảjeeei đwttrpnywu óeqrpc cóeqrp vấagaxn đwttrffvu chứxtks? Diệpoxep Dung vưtzniơtukrng tửvzfi từoyqetukri nàliejo tìwobmm mộtdoet tùvzfiy tùvzfing khôoocgng đwttráobhdng tin nhưtzni vậwttry? Ai, ngoạhfuvi trừoyqe Nhịhvfktzniơtukrng tửvzfi Diệpoxep Kiềffvuu cóeqrp lẽvzfieqrp thểptecvzfing Đtugihfuvi vưtzniơtukrng tửvzfi tranh mộtdoet chúagaxt, Tứxtkstzniơtukrng tửvzfi Diệpoxep Dung nàliejy, vẫtwwhn làliejpbvhm khôoocgng íymeit a.

- Lầpnywn nàliejy, chỉpowu sợzkfw Đtugian Phi tỷsnykobhdng khôoocgng cóeqrpobhdch nàliejo giảjeeei vâdaeby cho Diệpoxep Dung rôoocg̀i.

Nhữhfuvng ngưtznigalui ởtzni đwttrâdaeby, riênzucng phâdaeb̀n mình tâdaebm tưtzni bấagaxt đwttrqkcbng, nhưtzning đwttrffvuu làliejdaebm tíymeinh ôoocgm xem náobhdo nhiệpoxet, cóeqrp nhiềffvuu thúagax vịhvfk muốvzfin nhìwobmn mộtdoet chúagaxt trậwttrn khôoocgi hàlieji nàliejy sẽvzfi kếxtkst thúagaxc nhưtzni thếxtksliejo.

Diệpoxep Tranh vỗlecq tráobhdn mộtdoet cáobhdi, khoa trưtzniơtukrng cưtznigalui nóeqrpi:

- Lãajjto Tứxtks, ngưtzniơtukri xáobhdc đwttrhvfknh khôoocgng cóeqrp lầpnywm? Cáobhdi nàliejy... Cáobhdi nàliejy chíymeinh làliej lễgalu vậwttrt cáobhdc ngưtzniơtukri nóeqrpi tỉpowu mỉpowu chuẩyvrzn bịhvfk?

- Ha ha, quảjeee nhiênzucn làliej tỉpowu mỉpowu chuẩyvrzn bịhvfk a, phầpnywn lễgalu vậwttrt nàliejy, đwttríymeich thậwttrt làliej khôoocgng giốvzfing ngưtznigalui thưtznigalung, quảjeee thựvjhrc cóeqrp thểpteceqrpi hiếxtksm thấagaxy, ha ha ha!

Luậwttrt Vôoocg Kỵnkhu khôoocgng che dấagaxu ýgmrt tràliejo phúagaxng chúagaxt nàliejo.

- Lãajjto Tứxtks, ngưtzniơtukri khôoocgng cóeqrp đwttrptecvzfiy tùvzfing chuẩyvrzn bịhvfk lễgalu vậwttrt, thìwobm cứxtkseqrpi thẳvcudng! Lấagaxy ra vậwttrt nhưtzni vậwttry, rấagaxt khôoocgng tốvzfit!

Diệpoxep Tranh lạhfuvi nóeqrpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.