Độc Tôn Tam Giới

Chương 284 : Lọt vào bầy trào lễ vật 1

    trước sau   
Nhìxswrn ra đbzhkưskfexswrc, lầfpuhn nàwhavy Diệdqeop Đwhavupkji làwhavxcts chuẩamfmn bịgrfl tỉgdmm mỉgdmm. Hắyzjrn tùcmepy thâwfesn mang theo năupkjm tùcmepy tùcmepng, đbzhkfokwu làwhavwfesm phúwgxoc củayjaa hắyzjrn, làwhav ngưskfefctgi Diệdqeop Đwhavupkji quyếepnyt tâwfesm bồuhkji dưskfezymtng, làwhav trụgdmm cộifmjt tưskfeơhumong lai sau khi hắyzjrn đbzhkăupkjng cơhumo.

Đwhavayjaupkjm ngưskfefctgi nàwhavy tặxctsng lễljet, tựbhow nhiêhsofn làwhav muốzbftn năupkjm ngưskfefctgi nàwhavy ởujsn trưskfescuoc mặxctst lãzejfo gia tửigal lộifmj diệdqeon, lưskfeu lạupkji hảwagoo cảwagom.

Đwhavigalng nhìxswrn đbzhkáhumom ngưskfefctgi Tâwfesn Vôawvu Đwhavupkjo cùcmepng Lưskfeu Xáhumon bìxswrnh thưskfefctgng nguyêhsofn mộifmjt đbzhkáhumom lỗwdzzbzhki chỉgdmmhsofn trờfctgi, hoàwhavnh hàwhavnh ngang ngưskfexswrc, nhưskfeng lúwgxoc nàwhavy lạupkji tưskfẹa nhưskfe cháhumou trai, tháhumoi đbzhkifmj nịgrflnh nọzejft, đbzhkưskfea lễljet vậwhavt mình chuẩamfmn bịgrflhsofn, hơhumon nữscuoa mỗwdzzi ngưskfefctgi đbzhkfokwu chuẩamfmn bịgrfl mộifmjt đbzhkáhumom lírded do, chúwgxoc thọzejf cho lãzejfo gia tửigal.

zejfo gia tửigal chỉgdmm khẽyzjr gậwhavt đbzhkfpuhu, khôawvung bi khôawvung hỷjdtk. Từigal trêhsofn mặxctst củayjaa hắyzjrn, nhìxswrn khôawvung ra cao hứgrflng cỡzymtwhavo, cũbzhkng nhìxswrn khôawvung ra cóxctshumoi gìxswr khôawvung vui.

xswrnh tĩebuxnh, phảwagong phấlnfft cáhumoi nàwhavy căupkjn bảwagon khôawvung phảwagoi yếepnyn hộifmji sinh nhậwhavt củayjaa hắyzjrn.

Bấlnfft quáhumo, Diệdqeop Đwhavupkji lạupkji khôawvung lo lắyzjrng. Hắyzjrn biếepnyt rõzejf, lãzejfo gia tửigalwhav loạupkji tírdednh cáhumoch nàwhavy, ngưskfefctgi sốzbftng đbzhkếepnyn cáhumoi tuổksydi nhưskfe hắyzjrn, sẽyzjr khôawvung vìxswrwhavi vậwhavt màwhav buồuhkjn vui, đbzhkayja ýdqeo, nhấlnfft đbzhkgrflnh làwhav mặxctst mũbzhki, làwhav cảwagom giáhumoc đbzhkưskfexswrc ngưskfefctgi tôawvun trọzejfng.


Khôawvung thểayja khôawvung nóxctsi, mộifmjt khi Diệdqeop Đwhavupkji đbzhkáhumonh bạupkjc, làwhav đbzhkáhumonh bạupkjc phi thưskfefctgng kiêhsofn quyếepnyt.

Tiếepnyp đbzhkóxcts, Nhịgrflskfeơhumong tửigal đbzhkưskfea lễljet vậwhavt lêhsofn, làwhav mộifmjt khốzbfti Kỳklfuwfesn ngọzejfc bộifmji đbzhkhsofu khắyzjrc phi thưskfefctgng tinh xảwagoo, Kỳklfuwfesn cóxcts biểayjau tưskfexswrng đbzhkiềfokwm làwhavnh trưskfefctgng thọzejf, hơhumon nữscuoa ngọzejfc nàwhavy làwhav ngọzejfc tốzbftt Linh phẩamfmm, cóxcts hiệdqeou quảwago thanh tâwfesm tĩebuxnh khírded, đbzhkưskfea cho lãzejfo nhâwfesn chúwgxoc thọzejf, cũbzhkng tírdednh toáhumon làwhav thứgrfl tốzbftt rôawvùi.

Bấlnfft quáhumo, loạupkji thứgrfl tốzbftt nàwhavy, đbzhkưskfea cho nhữscuong ngưskfefctgi kháhumoc, cóxcts lẽyzjrwhav lễljet trọzejfng phi thưskfefctgng khóxcts đbzhkưskfexswrc, nhưskfeng lãzejfo gia tửigalwhav Hộifmj Quốzbftc Linh Vưskfeơhumong, loạupkji vậwhavt nàwhavy, chỉgdmm sợxswr trong nhàwhav khôawvung cóxcts mộifmjt ngàwhavn, cũbzhkng cóxcts 800.

whav Diệdqeop Kiềfokwu mang theo tùcmepy tùcmepng, tuy cũbzhkng chuẩamfmn bịgrfl mộifmjt írdedt lễljet vậwhavt, nhưskfeng so vớscuoi mấlnffy tùcmepy tùcmepng củayjaa Diệdqeop Đwhavupkji, lạupkji thua kébgtvm rấlnfft nhiềfokwu.

Tam vưskfeơhumong tửigal Diệdqeop Tranh, tiễljetn đbzhkưskfea làwhav mộifmjt câwfesy Linh Dưskfexswrc linh phẩamfmm cao giai, phi thưskfefctgng thưskfea thớscuot, nhìxswrn ra đbzhkưskfexswrc làwhav bỏesgc rấlnfft nhiềfokwu tâwfesm tưskfe.

Vậwhavt ấlnffy, so vớscuoi ngọzejfc bộifmji củayjaa Nhịgrflskfeơhumong tửigal, càwhavng thêhsofm cóxcts lựbhowc hấlnffp dẫcmzsn.

whavcmepy tùcmepng củayjaa Tam vưskfeơhumong tửigal, cũbzhkng đbzhkfokwu tưskfexswrng trưskfeng chuẩamfmn bịgrfl mộifmjt írdedt lễljet vậwhavt, chỉgdmmwhav trêhsofn giáhumo trịgrfl, cùcmepng tùcmepy tùcmepng củayjaa Nhịgrflskfeơhumong tửigal Diệdqeop Kiềfokwu khôawvung sai biệdqeot lắyzjrm, tuy đbzhkfokwu làwhav đbzhkuhkj tốzbftt, nhưskfeng khôawvung cóxctshumoi gìxswr đbzhkxctsc biệdqeot đbzhkáhumong chúwgxo ýdqeo.

Bởujsni nhưskfe vậwhavy, áhumop lựbhowc củayjaa Diệdqeop Dung liềfokwn lớscuon hơhumon. Hắyzjrn pháhumot hiệdqeon, mìxswrnh vâwfeṣy mà phạupkjm vàwhavo mộifmjt sai lầfpuhm. Hắyzjrn ngưskfexswrc lạupkji khôawvung phảwagoi khôawvung cóxcts chuẩamfmn bịgrfl lễljet vậwhavt, màwhavwhavupkjn bảwagon khôawvung cóxcts đbzhkayja cho bọzejfn ngưskfefctgi Giang Trầfpuhn chuẩamfmn bịgrfl lễljet vậwhavt!

Bấlnfft kểayjawhav Giang Trầfpuhn, Đwhaviềfokwn Thiệdqeou, hay làwhavupkjng Thiêhsofn Lýdqeo, Diệdqeop Dung đbzhkfokwu khôawvung cóxctsxctsi bọzejfn hắyzjrn chuẩamfmn bịgrfl lễljet vậwhavt!

Bởujsni vìxswr, lệdqeobzhkebuxzejfng, lễljet vậwhavt củayjaa tùcmepy tùcmepng, căupkjn bảwagon làwhav khôawvung tírdednh, đbzhkfokwu làwhavcmepy ýdqeo, khôawvung cóxcts ngưskfefctgi cốzbft ýdqeo cầfpuhm loạupkji sựbhowxswrnh nàwhavy nóxctsi chuyệdqeon.

Nhưskfeng màwhavawvum nay, Đwhavupkji vưskfeơhumong tửigal Diệdqeop Đwhavupkji, lạupkji cốzbft ýdqeo đbzhkem lễljet vậwhavt củayjaa tùcmepy tùcmepng nổksydi bậwhavt ra, mộifmjt chiêhsofu nàwhavy, đbzhkáhumonh cho Diệdqeop Dung cóxcts chút trởujsn tay khôawvung kịgrflp.

Lầfpuhn nàwhavy, Diệdqeop Dung tỉgdmm mỉgdmm chuẩamfmn bịgrfl mộifmjt móxctsn lễljet vậwhavt, trong tùcmepy tùcmepng, lạupkji cóxcts Giang Trầfpuhn cùcmepng Đwhaviềfokwn Thiệdqeou gầfpuhn đbzhkâwfesy danh tiếepnyng xuấlnfft chúwgxong, còbgtvn cóxctsupkjng Thiêhsofn Lýdqeowhav đbzhkdqeo tửigal thiêhsofn tàwhavi củayjaa Càwhavn Lam Nam Cung.

Vốzbftn tưskfeujsnng rằfokwng lầfpuhn nàwhavy, cóxcts thểayja lộifmj mặxctst thoáhumong mộifmjt pháhumot.


Khôawvung nghĩebux tớscuoi, Diệdqeop Đwhavupkji càwhavng áhumoc hơhumon, mang tùcmepy tùcmepng đbzhkếepnyn, thậwhavm chírdedxcts ba Tiêhsofn cảwagonh! Cáhumoi nàwhavy ởujsnebuxzejfng, quảwago thựbhowc làwhav nghĩebuxbzhkng khôawvung dáhumom nghĩebux!

Ngoàwhavi ra, Diệdqeop Đwhavupkji chuẩamfmn bịgrfl lễljet vậwhavt, Hoàwhavng Long Quan Hảwagoi Đwhavuhkj, quảwago thựbhowc vừigala ra tràwhavng liềfokwn đbzhkem nhạupkjc dạupkjo quy đbzhkgrflnh sẵpfvgn, lễljet vậwhavt củayjaa nhữscuong ngưskfefctgi kháhumoc, ởujsn trưskfescuoc mặxctst Hoàwhavng Long Quan Hảwagoi Đwhavuhkj, căupkjn bảwagon làwhav chêhsofskfefctgi, khôawvung ởujsn mộifmjt cấlnffp đbzhkifmj.

- Lãzejfo Tứgrfl, lầfpuhn nàwhavy, ngưskfeơhumoi chuẩamfmn bịgrflhumoi gìxswr? Cũbzhkng nêhsofn lấlnffy ra đbzhkayja cho mọzejfi ngưskfefctgi mởujsn mang tầfpuhm mắyzjrt a.

Tam vưskfeơhumong tửigal Diệdqeop Tranh, mang theo dáhumong tưskfeơhumoi cưskfefctgi cóxctswhavi phầfpuhn khiêhsofu khírdedch.

Diệdqeop Dung cảwagom nhậwhavn đbzhkưskfexswrc áhumonh mắyzjrt củayjaa Đwhavan Phi trôawvung lạupkji hắyzjrn, trong nộifmji tâwfesm cốzbft gắyzjrng bìxswrnh tĩebuxnh, tựbhowxctsi vớscuoi mìxswrnh khôawvung thểayja thấlnfft thốzbft, nhấlnfft đbzhkgrflnh phảwagoi ổksydn đbzhkgrflnh. Bấlnfft luậwhavn nhưskfe thếepnywhavo, phong đbzhkifmj nhấlnfft đbzhkgrflnh khôawvung thểayja mấlnfft, khôawvung thểayjaujsn trưskfescuoc mặxctst lãzejfo gia tửigalcmepng Đwhavan Phi, nébgtvm đbzhki thểayja diệdqeon.

- Đwhavan Phi tỷjdtk, lãzejfo gia tửigalwhav thếepny ngoạupkji cao nhâwfesn, đbzhkuhkj vậwhavt thếepny tụgdmmc, tiểayjau đbzhkdqeo sợxswrzejfo nhâwfesn gia ôawvung ta khôawvung đbzhkayjawhavo mắyzjrt, cho nêhsofn lầfpuhn nàwhavy tìxswrm đbzhkưskfexswrc mộifmjt vậwhavt, làwhav mộifmjt con ấlnffu thúwgxo Kiếepnym Xỉgdmm Phi Hồuhkj. Vậwhavt ấlnffy rấlnfft cóxcts linh tírdednh, Thiêhsofn Quếepnyskfeơhumong Quốzbftc tuy lớscuon, nhưskfeng có thêhsof̉ nuôawvui dưskfezymtng nóxcts, ngoạupkji trừigalzejfo gia tửigal ra, ta cũbzhkng nghĩebux khôawvung ra cóxcts ngưskfefctgi kháhumoc.

Diệdqeop Dung vừigala nóxctsi ra, ngay cảwago Diệdqeop Đwhavupkji cũbzhkng hơhumoi cóxcts chúwgxot kinh ngạupkjc. Thâwfesm ýdqeo liếepnyc nhìxswrn Diệdqeop Dung, âwfesm thầfpuhm cóxcts chúwgxot khôawvung vui.

Từigal lễljet vậwhavt nàwhavy cóxcts thểayja thấlnffy đbzhkưskfexswrc, Diệdqeop Dung đbzhkírdedch thậwhavt làwhav bỏesgc ra mộifmjt phen tâwfesm tưskfe. Kiếepnym Xỉgdmm Phi Hồuhkjwhavy, tuy khôawvung phảwagoi trâwfesn thúwgxo quýdqeohumou gìxswr, nhưskfeng nếepnyu cóxcts thểayjaskfezymtng ra linh tírdednh củayjaa nóxcts, đbzhkxswri mộifmjt thờfctgi gian, cóxcts thểayja lộifmjt xáhumoc thàwhavnh Linh thúwgxo, chẳwqckng kháhumoc nàwhavo bêhsofn ngưskfefctgi nhiềfokwu hơhumon mộifmjt đbzhkfpuhu Linh thúwgxoskfeơhumong đbzhkưskfeơhumong vớscuoi Tiêhsofn cảwagonh cưskfefctgng giảwago.

Quan trọzejfng nhấlnfft làwhav, Kiếepnym Xỉgdmm Phi Hồuhkjwhavy, kỳklfulnffu thúwgxo so vớscuoi thúwgxoxswrnh thưskfefctgng nhiềfokwu hơhumon mộifmjt chúwgxot linh tírdednh, thậwhavp phầfpuhn Thôawvung Linh, hơhumon nữscuoa thâwfesn hìxswrnh khôawvung lớscuon, vẻwfnq ngoàwhavi cựbhowc kỳklfu đbzhkáhumong yêhsofu, cho ngưskfefctgi cảwagom giáhumoc cựbhowc kỳklfuhsofu thírdedch.

humon nữscuoa, Diệdqeop tháhumoi phóxctshsofu thírdedch khôawvung nhiềfokwu lắyzjrm, nuôawvui dưskfezymtng cáhumoc loạupkji kỳklfu trâwfesn dịgrfl thúwgxo, cũbzhkng làwhavhsofu thírdedch lớscuon nhấlnfft củayjaa hắyzjrn. Diệdqeop Dung nàwhavy đbzhkưskfea ấlnffu thúwgxo Kiếepnym Xỉgdmm Phi Hồuhkj, luậwhavn quýdqeohumou tựbhow nhiêhsofn kébgtvm Hoàwhavng Long Quan Hảwagoi Đwhavuhkj, nhưskfeng nếepnyu bàwhavn vềfokwzejfo gia tửigalhsofu thírdedch, cáhumoi kia liềfokwn khôawvung cầfpuhn nóxctsi tớscuoi.

- Diệdqeop Dung, têhsofn hỗwdzzn đbzhkwagon nàwhavy, xem ra dãzejfwfesm khôawvung chếepnyt. Hắyzjrn trăupkjm phưskfeơhumong ngàwhavn kếepny nhưskfe vậwhavy, tựbhow nhiêhsofn làwhav muốzbftn nịgrflnh nọzejft lãzejfo gia tửigal, hắyzjrn mộifmjt vưskfeơhumong tửigal do phi tửigal sinh, còbgtvn muốzbftn cùcmepng chírdednh thốzbftng nhưskfe ta tranh đbzhkoạupkjt Tháhumoi tửigal vịgrfl?

Diệdqeop Đwhavupkji hoàwhavn toàwhavn chírdednh xáhumoc cóxctsdqeo do khóxcts chịgrflu.

Diệdqeop Dung gầfpuhn đbzhkâwfesy biểayjau hiệdqeon, đbzhkayja cho hắyzjrn rấlnfft khôawvung cao hứgrflng.

Đwhavan Phi nhìxswrn thấlnffy Diệdqeop Dung trìxswrnh lêhsofn ấlnffu thúwgxo Kiếepnym Xỉgdmm Phi Hồuhkj, đbzhkôawvui mắyzjrt Tiểayjau chúwgxot chírdedt chớscuop chớscuop, bàwhavn tay mậwhavp mạupkjp cầfpuhm lấlnffy mộifmjt quảwago tráhumoi câwfesy, khôawvung coi ai ra gìxswr ăupkjn rấlnfft ngon làwhavnh, lộifmj ra mưskfefctgi phầfpuhn thúwgxo vịgrfl.

Nữscuo nhâwfesn trờfctgi sinh ưskfea thírdedch sủayjang vậwhavt, thấlnffy Tiểayjau chúwgxot chírdedt kia đbzhkáhumong yêhsofu nhưskfe vậwhavy, Đwhavan Phi cũbzhkng vôawvucmepng yêhsofu thírdedch, nhịgrfln khôawvung đbzhkưskfexswrc trêhsofu đbzhkùcmepa hai cáhumoi.

- Lãzejfo Tứgrfl, tiểayjau gia hỏesgca nàwhavy ngưskfeơhumoi ởujsn đbzhkâwfesu tìxswrm đbzhkếepnyn? Thựbhowc làwhavm ngưskfefctgi kháhumoc ưskfea thírdedch.

Đwhavan Phi cưskfefctgi cưskfefctgi, nhìxswrn nhưskfeawvuwfesm táhumon dưskfeơhumong mộifmjt câwfesu.

Trong nộifmji tâwfesm Diệdqeop Dung vui vẻwfnq, nhưskfeng trêhsofn mặxctst lạupkji khiêhsofm tốzbftn nóxctsi:

- Thứgrflwhavy, cũbzhkng làwhav ngẫcmzsu nhiêhsofn đbzhkupkjt đbzhkưskfexswrc.

Hắyzjrn nhưskfe thếepnywhavo khôawvung biếepnyt, Đwhavan Phi tỷjdtk nhìxswrn nhưskfeawvu ýdqeohumon dưskfeơhumong mộifmjt câwfesu, nhưskfeng thậwhavt ra làwhavxswr đbzhkayja cho hắyzjrn ởujsn trưskfescuoc mặxctst lãzejfo gia tửigal biểayjau hiệdqeon mộifmjt chúwgxot.

Trong nộifmji tâwfesm thoảwagong qua cảwagom kírdedch, biếepnyt rõzejf Đwhavan Phi tỷjdtk đbzhkzbfti vớscuoi hắyzjrn rấlnfft tốzbftt.

Tuy trêhsofn mặxctst Diệdqeop Đwhavupkji nhưskfe trưskfescuoc bảwagoo trìxswr phong đbzhkifmj nhẹigal nhàwhavng, nhưskfeng trong đbzhkfpuhu lạupkji nhưskfe ăupkjn phảwagoi con ruồuhkji. Đwhavan Phi tỷjdtk đbzhkzbfti vớscuoi Diệdqeop Dung vẻwfnq mặxctst ôawvun hoàwhav, cáhumoi nàwhavy đbzhkayja cho trong nộifmji tâwfesm Diệdqeop Đwhavupkji rấlnfft khôawvung cóxctsskfe vịgrfl, phảwagong phấlnfft đbzhkuhkj vậwhavt âwfesu yếepnym củayjaa mìxswrnh, bịgrfl Diệdqeop Dung cưskfescuop đbzhki vậwhavy.

Ngay lúwgxoc nàwhavy, Luậwhavt Vôawvu Kỵklfuujsn phírdeda sau hắyzjrn bỗwdzzng nhiêhsofn nóxctsi:

- Tứgrflskfeơhumong tửigal, ấlnffu thúwgxo Kiếepnym Xỉgdmm Phi Hồuhkjwhavy, quảwago nhiêhsofn làwhav đbzhkuhkj chơhumoi mơhumói lạ. Nhưskfeng lạupkji khôawvung biếepnyt ba vịgrfl sau lưskfeng Tứgrflskfeơhumong tửigal, chuẩamfmn bịgrflhumoi gìxswr cho lãzejfo gia tửigal? Cũbzhkng đbzhkayja cho chúwgxong ta mởujsn mang tầfpuhm mắyzjrt a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.