Độc Tôn Tam Giới

Chương 282 : Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 2

    trước sau   
tfpic vưxeutơflwlng tửdqfr dẫnoirn đdqfrvsqwu ra khỏgwxti hàsoocng, tiếzrgkn lêbqadn quỳgxzi lạwgdny hàsoocnh lễrjjq.

Đqphfóxxzin lấmljcy, mơflwĺi làsooc đdqfryyba tửdqfr quýxxzi tộtfpic, đdqfryyba tửdqfr chưxeut hầvsqwu khátfpic, nhao nhao tiếzrgkn lêbqadn, cung kíjxapnh hàsoocnh lễrjjq, đdqfrưxeuta lêbqadn từnuht chúrjjqc phúrjjqc.

Nhữxdbzng nghi thứokpoc nàsoocy hoàsoocn tấmljct, Diệyybap Đqphfwgdni cưxeutqphfi nóxxzii:

- Đqphfan Phi tỷidjj, thờqphfi gian cũsnvrng khôrbhdng còyyban nhiềxofgu lắxeutm, nêbqadn đdqfrếzrgkn lúrjjqc mọstjki ngưxeutqphfi hưxeutvvwjng lãyybao sưxeut trìzrgknh lễrjjq vậfcxmt đdqfri àsooc nha?

Đqphfan Phi dịsatnu dàsoocng cưxeutqphfi cưxeutqphfi:

- Diệyybap Đqphfwgdni, ngưxeutơflwli tíjxapch cựsoocc nhưxeut vậfcxmy, xem ra, năxuaom nay làsooc chuẩmljcn bịsatn thứokpo tốwlbst? Muốwlbsn đdqfrxlmu trạwgdnng nguyêbqadn?


- Hắxeutc hắxeutc, khôrbhdng hổsgxpsooc Đqphfan Phi tỷidjj. Đqphfiểogvtm ấmljcy tâmljcm tưxeut củcwzra ta, cũsnvrng khôrbhdng thểogvt gạwgdnt đdqfrưxeutmljcc ngưxeutơflwli.

Đqphfnuhtng nhìzrgkn Diệyybap Đqphfwgdni lộtfpi ra phong đdqfrtfpi nhẹkbwt nhàsoocng, nhưxeutng hắxeutn ởxofg trưxeutvvwjc mặirrot Đqphfan Phi, tưxeut thátfpii bàsoocy vôrbhdniofng tốwlbst, cốwlbs gắxeutng đdqfrem mìzrgknh miêbqadu tảtiwl thàsoocnh mộtfpit tiểogvtu đdqfryyba.

Hắxeutn biếzrgkt rõhpud, Đqphfan Phi ởxofgbqadn ngưxeutqphfi Diệyybap thátfpii phóxxzi phụesgic thịsatn, làsooc đdqfrwgdni hồvduung nhâmljcn bêbqadn ngưxeutqphfi Diệyybap thátfpii phóxxzi. Chỉogvt cầvsqwn nịsatnnh bợmljc tốwlbst Đqphfan Phi, lưxeutu lạwgdni ấmljcn tưxeutmljcng cho Diệyybap thátfpii phóxxzi, khẳxlmung đdqfrsatnnh cũsnvrng sẽovgi tốwlbst.

zrgknh thưxeutqphfng chỉogvt cầvsqwn Đqphfan Phi ởxofg trưxeutvvwjc mặirrot Diệyybap thátfpii phóxxzixxzii vàsooci lờqphfi hữxdbzu íjxapch, đdqfrâmljcy tuyệyybat đdqfrwlbsi làsooc ngàsoocn vàsoocng khóxxzi mua.

Đqphfan Phi nhìzrgkn nhữxdbzng ngưxeutqphfi tuổsgxpi trẻnoirsoocy biểogvtu lộtfpijxapch đdqfrtfping, lạwgdni quay đdqfrvsqwu hưxeutvvwjng Diệyybap Trọstjkng Lâmljcu quăxuaong đdqfri mộtfpit átfpinh mắxeutt.

yybao gia tửdqfr nhìzrgkn vềxofg phíjxapa trêbqadn hàsooco hứokpong khôrbhdng cao lắxeutm, trêbqadn trátfpin, lạwgdni ẩmljcn ẩmljcn cóxxzi chúrjjqt hứokpong thúrjjq hếzrgkt thờqphfi.

- Đqphfan Phi, ngưxeutơflwli tớvvwji.

yybao gia tửdqfr vẫnoiry vẫnoiry tay.

Đqphfan Phi châmljcn thàsoocnh đdqfri tớvvwji, đdqfrưxeuta lỗxlmu tai dátfpin ởxofgbqadn miệyybang lãyybao gia tửdqfr.

Bờqphfrbhdi Lãyybao gia tửdqfr khẽovgi nhúrjjqc nhíjxapch, tựsooca hồvduuxxzii mấmljcy câmljcu gìzrgk đdqfróxxzi, mắxeutt hạwgdnnh củcwzra Đqphfan Phi mởxofg to, lôrbhdng mi nhẹkbwt nhàsoocng nhúrjjqc nhíjxapch, sau đdqfróxxzi nhẹkbwt gậfcxmt đdqfrvsqwu.

- Chưxeut vịsatn, lãyybao gia tửdqfrxxzii, hôrbhdm nay thọstjk thầvsqwn, sau khi hiếzrgkn vậfcxmt quýxxzi, sẽovgixuaong thêbqadm mộtfpit khâmljcu. Mọstjki ngưxeutqphfi phảtiwli cóxxzimljcm lýxxzi chuẩmljcn bịsatn. Khâmljcu nàsoocy, nếzrgku nhưxeut ai cóxxzi thểogvt giảtiwli quyếzrgkt vấmljcn đdqfrxofg, cóxxzi thểogvt đdqfrogvtyybao gia tửdqfr thiếzrgku mộtfpit nhâmljcn tìzrgknh.

- Cátfpii gìzrgk?

Phíjxapa dưxeutvvwji đdqfrxofgu chấmljcn kinh rồvduui.


yybao gia tửdqfrsooc ngưxeutqphfi nàsooco? Đqphfóxxzisooc ngôrbhdi sao sátfping củcwzra Thiêbqadn Quếzrgkxeutơflwlng Quốwlbsc, làsooc đdqfrvduu đdqfrxuxung củcwzra Thiêbqadn Quếzrgkxeutơflwlng Quốwlbsc. Mộtfpit nhâmljcn tìzrgknh củcwzra lãyybao nhâmljcn gia ôrbhdng ta, tuyệyybat đdqfrwlbsi làsooc mộtfpit miễrjjqn tửdqfr kim bàsooci a!

Thậfcxmm chíjxap, khôrbhdng khoa trưxeutơflwlng màsooc nói, đdqfrwgdnt đdqfrưxeutmljcc mộtfpit nhâmljcn tìzrgknh củcwzra lãyybao gia tửdqfr, so vớvvwji nhâmljcn tìzrgknh củcwzra đdqfrưxeutơflwlng kim quốwlbsc quâmljcn còyyban hữxdbzu dụesging.

niof sao, nhâmljcn tìzrgknh củcwzra quốwlbsc quâmljcn, khôrbhdng ngoàsooci côrbhdng danh phúrjjq quýxxzi. Nhữxdbzng vậfcxmt nàsoocy, nhóxxzim côrbhdng tửdqfr ca ởxofg đdqfrâmljcy cũsnvrng khôrbhdng thiếzrgku, hơflwln nữxdbza nhữxdbzng vậfcxmt nàsoocy, cũsnvrng cóxxzi thểogvt phấmljcn đdqfrmljcu đdqfrếzrgkn.

Nhưxeutng màsooc, Diệyybap thátfpii phóxxzisooc nhâmljcn vậfcxmt truyềxofgn kỳgxzi, mộtfpit cátfpii nhâmljcn tìzrgknh củcwzra hắxeutn, tuyệyybat đdqfrwlbsi cóxxzi thểogvt siêbqadu việyybat vinh hoa phúrjjq quýxxzi thếzrgk tụesgic!

Ngay cảtiwl Đqphfwgdni vưxeutơflwlng tửdqfr Diệyybap Đqphfwgdni, trong nộtfpii tâmljcm cũsnvrng khẽovgi đdqfrtfping, mặirrot lộtfpi vẻnoir vui mừnuhtng. Việyybac nàsoocy trưxeutvvwjc đdqfróxxzi hắxeutn đdqfrãyyba nhậfcxmn đdqfrưxeutmljcc mộtfpit íjxapt tìzrgknh bátfpio, cho nêbqadn lầvsqwn nàsoocy chúrjjqc thọstjk, làsoocm chuẩmljcn bịsatn rấmljct nguyêbqadn vẹkbwtn. Nghe Đqphfan Phi nóxxzii nhưxeut vậfcxmy, trong nộtfpii tâmljcm đdqfrwgdni khátfpii đdqfrãyyba đdqfrtfpin đdqfrưxeutmljcc, mìzrgknh chuẩmljcn bịsatn, hẳxlmun làsooc thàsoocnh côrbhdng rồvduui!

sooc Tứokpoxeutơflwlng tửdqfr Diệyybap Dung, sau khi vàsooco cửdqfra, nghe Đqphfan Phi nóxxzii lãyybao gia tửdqfr gầvsqwn đdqfrâmljcy cóxxzi chúrjjqt phiềxofgn lòyybang, ẩmljcn ẩmljcn cảtiwlm giátfpic mìzrgknh tựsooca hồvduu bỏgwxtxxzit cátfpii gìzrgk.

Giờqphf phúrjjqt nàsoocy nghe Đqphfan Phi nóxxzii nhưxeut vậfcxmy, loạwgdni cảtiwlm giátfpic nhưxeutxxzi đdqfriềxofgu suy nghĩtiwl kia, liềxofgn tiếzrgkn thêbqadm mộtfpit bưxeutvvwjc tăxuaong cưxeutqphfng. Nhìzrgkn lạwgdni Đqphfwgdni vưxeutơflwlng tửdqfr giấmljcu khôrbhdng đdqfrưxeutmljcc hưxeutng phấmljcn, loạwgdni dựsooc cảtiwlm nàsoocy củcwzra hắxeutn càsoocng mạwgdnnh hơflwln.

- Khôrbhdng tốwlbst, lầvsqwn nàsoocy Diệyybap Đqphfwgdni nhấmljct đdqfrsatnnh đdqfrãyyba nhậfcxmn đdqfrưxeutmljcc phong phanh, trưxeutvvwjc đdqfróxxzi đdqfrwlbsi vớvvwji chuyệyyban nàsoocy cóxxzi chỗxlmu chuẩmljcn bịsatn. Ta nhấmljct đdqfrsatnnh làsooc bỏgwxt lỡzmvetfpii gìzrgk! Lầvsqwn nàsoocy bịsatn đdqfrtfping rồvduui!

Diệyybap Dung cóxxzi chúrjjqt hốwlbsi hậfcxmn, đdqfrvduung thờqphfi cũsnvrng cóxxzi chúrjjqt khôrbhdng cam lòyybang. Hắxeutn ởxofgxeutơflwlng đdqfrôrbhd, nhâmljcn mạwgdnch so vớvvwji Đqphfwgdni vưxeutơflwlng tửdqfr, vẫnoirn cóxxzi chêbqadnh lệyybach a.

Chỉogvt từnuht chuyệyyban nàsoocy đdqfrếzrgkn xem, liềxofgn cóxxzi thểogvt nhìzrgkn ra rõhpudsoocng. Đqphfwgdni vưxeutơflwlng tửdqfrzrgknh bátfpio, vâmljc̣y mà cóxxzi thểogvt nốwlbsi thẳxlmung Diệyybap thátfpii phóxxzi.

- Đqphfan Phi tỷidjj đdqfrwlbsi vớvvwji ta khôrbhdng tệyyba, tuyệyybat đdqfrwlbsi sẽovgi khôrbhdng thiêbqadn vịsatn Diệyybap Đqphfwgdni, hưxeutvvwjng hắxeutn léehikn lộtfpi tin tứokpoc. Mẫnoiru thâmljcn Diệyybap Đqphfwgdni nàsoocy, nhàsooc mẹkbwt đdqfrnoir thếzrgk lựsoocc lớvvwjn, giao thiệyybap rộtfping, átfpinh mắxeutt nhiêbqad̀u. Lầvsqwn nàsoocy, chẳxlmung lẽovgi lạwgdni đdqfrogvt cho hắxeutn chiếzrgkm đdqfrưxeutmljcc tiêbqadn cơflwl?

Diệyybap Dung càsoocng nghĩtiwlsoocng cảtiwlm thấmljcy uấmljct ứokpoc.

Mộtfpit bưxeutvvwjc thua, từnuhtng bưxeutvvwjc thua.


Mộtfpit cátfpii nhâmljcn tìzrgknh củcwzra Thátfpii Phóxxzi đdqfrwgdni nhâmljcn, cátfpii nàsoocy coi nhưxeutsooc phụesgi thâmljcn củcwzra bọstjkn hắxeutn, đdqfrưxeutơflwlng kim quốwlbsc quâmljcn, chỉogvt sợmljcsnvrng khôrbhdng cóxxzixeuttfpich đdqfrwgdnt đdqfrưxeutmljcc!

Nếzrgku cátfpii tiêbqadn cơflwlsoocy đdqfrogvt cho Đqphfwgdni vưxeutơflwlng tửdqfr chiếzrgkm đdqfri, vậfcxmy Đqphfwgdni vưxeutơflwlng tửdqfrxxzi thểogvtxxzii làsooc nhưxeut hổsgxp thêbqadm cátfpinh. Trong lúrjjqc vôrbhdzrgknh, chẳxlmung khátfpic nàsooco đdqfrãyyba lấmljcy đdqfrưxeutmljcc Thátfpii Phóxxzi đdqfrwgdni nhâmljcn ủcwzrng hộtfpi. Diệyybap Đqphfwgdni vốwlbsn ởxofg tranh đdqfroạwgdnt Thátfpii tửdqfr vịsatn chiếzrgkm ưxeutu thếzrgk, chỉogvt sợmljc quâmljcn lâmljcm xu thếzrgksoocng khôrbhdng thểogvt cảtiwln trởxofg!

- Đqphfếzrgkn cùniofng làsooc chuyệyyban gìzrgk? Cóxxzi thểogvtsoocm cho Thátfpii Phóxxzi đdqfrwgdni nhâmljcn cũsnvrng đdqfrau đdqfrvsqwu?

Trong nộtfpii tâmljcm Diệyybap Dung vôrbhdniofng lo lắxeutng, cũsnvrng âmljcm thầvsqwm cầvsqwu nguyệyyban.

- Hi vọstjkng Diệyybap Đqphfwgdni cũsnvrng khôrbhdng giảtiwli quyếzrgkt đdqfrưxeutmljcc vấmljcn đdqfrxofg khóxxzi khăxuaon kia, nếzrgku khôrbhdng, nhâmljcn tìzrgknh nàsoocy rơflwli xuốwlbsng trêbqadn đdqfrvsqwu củcwzra hắxeutn, nhữxdbzng vưxeutơflwlng tửdqfr chúrjjqng ta nàsoocy, đdqfrxofgu sẽovgixofgxeutơflwlng đdqfrôrbhdxuaon lộtfpin khôrbhdng nổsgxpi.

Trong tràsoocng, lôrbhdng màsoocy kẻnoir đdqfren củcwzra Đqphfan Phi nhẹkbwt nhàsoocng chau đdqfrtfping, cưxeutqphfi nóxxzii:

- Đqphfưxeutmljcc rồvduui, đdqfrvsqwu tiêbqadn, vẫnoirn theo nhưxeut quy củcwzrsnvr, tấmljct cảtiwl mọstjki ngưxeutqphfi đdqfrưxeuta lễrjjq vậfcxmt chúrjjqc thọstjkbqadn. Sau khi thu xong lễrjjq vậfcxmt, lạwgdni đdqfrogvt cho lãyybao gia tửdqfr tựsooczrgknh chọstjkn lựsooca ba kiệyyban, liệyybat vàsooco tam giátfpip. Ba ngưxeutqphfi đdqfrwgdnt đdqfrưxeutmljcc tam giátfpip, cóxxzi thểogvt ơflwl̉ trưxeutơflwĺc măxuaọt hưxeutvvwjng lãyybao gia tửdqfr thỉogvtnh giátfpio vấmljcn đdqfrxofg. Đqphfyyba nhấmljct danh, cóxxzi thểogvt thỉogvtnh giátfpio hai vấmljcn đdqfrxofg; têbqadn thứokpo hai cùniofng thứokpo ba, cóxxzi thểogvt thỉogvtnh giátfpio mộtfpit vấmljcn đdqfrxofg. Cátfpii quy củcwzrsoocy, tin tưxeutxofgng mọstjki ngưxeutqphfi đdqfrxofgu rõhpudsoocng?

- Đqphfan Phi tỷidjj, nhữxdbzng quy củcwzrsoocy, chúrjjqng ta đdqfrxofgu biếzrgkt.

- Đqphfúrjjqng vậfcxmy, Đqphfan Phi tỷidjj, bắxeutt đdqfrvsqwu hiếzrgkn vậfcxmt quýxxzi a! Lầvsqwn nàsoocy, vôrbhd luậfcxmn nhưxeut thếzrgksooco ta cũsnvrng phảtiwli tranh mộtfpit cátfpii tam giátfpip!

Giang Trầvsqwn đdqfrokpong ởxofg sau lưxeutng Diệyybap Dung, nhìzrgkn nguyêbqadn mộtfpit đdqfrátfpim biểogvtu lộtfpijxapch đdqfrtfping, hàsooco khíjxap cuồvduung nhiệyybat kia, đdqfrogvt cho hắxeutn cảtiwlm thấmljcy cóxxzi chúrjjqt kỳgxzi quátfpii.

Lẽovgi ra, thếzrgk ngoạwgdni cao nhâmljcn nhưxeutyybao gia tửdqfr kia, sao sẽovgi vừnuhta ýxxzi lễrjjq vậfcxmt chúrjjqc thọstjk củcwzra nhữxdbzng ngưxeutqphfi tuổsgxpi trẻnoirsoocy? Hơflwln nữxdbza, còyyban đdqfrem nóxxzi liệyybat thàsoocnh mộtfpit khâmljcu thưxeutqphfng lệyyba, hàsoocng năxuaom đdqfrxofgu cóxxzi?

Nếzrgku nóxxzii lãyybao gia tửdqfrsoocflwlehikt củcwzra cảtiwli, Giang Trầvsqwn nhìzrgkn thếzrgksooco cũsnvrng cảtiwlm thấmljcy khôrbhdng giốwlbsng.

Nhưxeutng nếzrgku khôrbhdng phảtiwli vơflwlehikt củcwzra cảtiwli, Giang Trầvsqwn lạwgdni xem khôrbhdng hiểogvtu, tạwgdni sao phảtiwli coi trọstjkng khâmljcu nàsoocy nhưxeut thếzrgk?

Giang Trầvsqwn nhịsatnn khôrbhdng đdqfrưxeutmljcc hưxeutvvwjng lãyybao gia tửdqfr quăxuaong đdqfri átfpinh mắxeutt ngạwgdnc nhiêbqadn. Diệyybap Trọstjkng Lâmljcu kia vốwlbsn nửdqfra híjxapp mắxeutt, tựsooca hồvduu đdqfrwlbsi vớvvwji hàsooco khíjxap cuồvduung nhiệyybat trong tràsoocng kia mắxeutt đdqfriếzrgkc tai ngơflwl.

Khi átfpinh mắxeutt củcwzra Giang Trầvsqwn bắxeutn qua, míjxap mắxeutt củcwzra lãyybao gia tửdqfrsnvrng đdqfrtfpit nhiêbqadn trợmljcn lêbqadn, nhưxeutxxzi thâmljcm ýxxzi, vừnuhta vặirron đdqfróxxzin nhậfcxmn átfpinh mắxeutt củcwzra Giang Trầvsqwn.

Giang Trầvsqwn ngưxeutmljcng ngùniofng cưxeutqphfi cưxeutqphfi, phảtiwlng phấmljct làsooc mộtfpit ngưxeutqphfi rìzrgknh trộtfpim, bịsatn ngưxeutqphfi bắxeutt đdqfrưxeutmljcc vậfcxmy. Bấmljct quátfpi hắxeutn cũsnvrng khôrbhdng cảtiwlm thấmljcy thếzrgksooco, lậfcxmp tứokpoc dờqphfi átfpinh mắxeutt đdqfri chỗxlmu khátfpic.

yybao gia tửdqfrsnvrng giốwlbsng nhưxeutniofy ýxxzi mởxofg mắxeutt, átfpinh mắxeutt cũsnvrng khôrbhdng cóxxzi đdqfruổsgxpi tậfcxmn giếzrgkt tuyệyybat, khoan thai nhắxeutm lạwgdni.

Sựsooc việyybac xen giữxdbza nàsoocy, Giang Trầvsqwn cũsnvrng khôrbhdng cóxxzi đdqfrogvtxofg trong lòyybang. Ngưxeutmljcc lạwgdni làsooc Diệyybap Trọstjkng Lâmljcu, trong nộtfpii tâmljcm lạwgdni cóxxzi chúrjjqt gợmljcn sóxxzing:

- Ngưxeutqphfi trẻnoir tuổsgxpi kia, đdqfrokpong ởxofg sau lưxeutng Diệyybap Dung, tựsooca hồvduu trưxeutvvwjc kia chưxeuta thấmljcy qua? Kẻnoirsoocy hẳxlmun làsooc tu luyệyyban phátfpip môrbhdn Tâmljcm lựsoocc gìzrgk? Loạwgdnn Tâmljcm Bộtfpi củcwzra ta vừnuhta rồvduui, ngay cảtiwl Tiêbqadn cảtiwlnh cũsnvrng bịsatn ta đdqfriềxofgu khiểogvtn, duy chỉogvtxxzi kẻnoirsoocy, tựsooca hồvduu khôrbhdng chịsatnu ta ảtiwlnh hưxeutxofgng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.