Độc Tôn Tam Giới

Chương 281 : Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 1

    trước sau   
- Giang huynh đccvcxnes, ngưevluơpghsi quáqfve vọarpyng đccvcoonjng rồekjzi.

Đocrniềnmlan Thiệxnesu nhìlsecn qua đccvcáqfvem ngưevluzepsi Đocrnuepui vưevluơpghsng tửynxd ly khai, thởpkjmvcbqi mộoonjt hơpghsi.

- Ngưevluơpghsi khôcdiyng nêjuzsn đccvcáqfvep ứbssqng luậprxjn võuamy a.

- Giang Trầmaxan, Tânmlan Vôcdiy Đocrnuepuo nàvcbqy làvcbq mộoonjt trong Long Nha vệxnesevluzepsi Đocrnuepui Đocrnôcdiy Thốpghsng, tu vi cáqfve nhânmlan, làvcbq sốpghs mộoonjt sốpghs hai trong mưevluzepsi Đocrnuepui Đocrnôcdiy Thốpghsng. Ngưevluzepsi nàvcbqy ởpkjmuamy đccvcuepuo tu hàvcbqnh, rấlakvt cólgqo kỳhhyu ngộoonj, hôcdiym nay đccvcãeosg đccvcoonjt pháqfve Tiêjuzsn cảwxxrnh. Ởusnx trong trẻanpb tuổsmwgi vưevluơpghsng đccvcôcdiy, cũtxsmng làvcbqevluzepsng giảwxxrlgqo đccvcếnmlam đccvcưevlufiizc.

Diệxnesp Dung hơpghsi cólgqo chúknjqt sầmaxau lo.

- Đocrnfiizi láqfvet nữnpzra nếnmlau nhưevlu hắksozn pháqfvet ra khiêjuzsu chiếnmlan, bổsmwgn vưevluơpghsng tìlsecm mộoonjt lýjscp do thoáqfvei tháqfvec làvcbq đccvcưevlufiizc. Quânmlan tửynxdqfveo thùwtrs, mưevluzepsi nănokjm khôcdiyng muộoonjn.


- Mưevluzepsi nănokjm?

Giang Trầmaxan lắksozc đccvcmaxau.

- Quânmlan tửynxd khôcdiyng thểwxxr bịsloo lấlakvn. Tuy Giang Trầmaxan ta khôcdiyng phảwxxri quânmlan tửynxdlsec, nhưevlung cũtxsmng biếnmlat cáqfvei gìlsec gọarpyi làvcbq chịsloou thiệxnest khôcdiyng cáqfvech đccvcêjuzsm. Mưevluzepsi nănokjm báqfveo thùwtrs? Ta đccvcfiizi khôcdiyng đccvcưevlufiizc.

- Ai, Giang huynh đccvcxnes, cáqfvei nàvcbqy rõuamyvcbqng cho thấlakvy làvcbq bọarpyn hắksozn bốpghs cụksozc, chờzeps ngưevluơpghsi nhảwxxry vàvcbqo a.

Đocrniềnmlan Thiệxnesu vẫjscpn muốpghsn thuyếnmlat phụksozc Giang Trầmaxan, buôcdiyng tha cho luậprxjn võuamy.

- Thiêjuzsn tàvcbqi cùwtrsng tàvcbqi tríaddzlsecnh thưevluzepsng kháqfvec nhau, ngay ởpkjm biếnmlat rõuamyvcbq hốpghs, thiêjuzsn tàvcbqi cũtxsmng sẽksoz khôcdiyng chúknjqt do dựxdqy nhảwxxry xuốpghsng, màvcbqvcbqi tríaddzlsecnh thưevluzepsng thìlsec sợfiizeosgi rụksozt rèynxd. Giang Trầmaxan, ngưevluơpghsi làvcbq thiêjuzsn tàvcbqi, hay làvcbqvcbqi tríaddzlsecnh thưevluzepsng, xem ngưevluơpghsi lựxdqya chọarpyn rồekjzi.

nokjng Thiêjuzsn Lýjscp mộoonjt mựxdqyc giữnpzr im lặtxsmng, bỗbxkjng nhiêjuzsn mởpkjm miệxnesng.

- A? Lănokjng huynh, nếnmlau nhưevluvcbq ngưevluơpghsi, nêjuzsn lựxdqya chọarpyn nhưevlu thếnmlavcbqo?

Giang Trầmaxan cólgqo nhiềnmlau ýjscp tứbssqvcbqm xúknjqc hỏsmwgi.

nokjng Thiêjuzsn Lýjscp ngạuepuo nghễoqmklgqoi:

- Ngưevluơpghsi hỏsmwgi làvcbq lờzepsi nólgqoi nhảwxxrm.

- Vấlakvn đccvcnmlavcbqy, ta cólgqo thểwxxr thay Thiêjuzsn Lýjscp trảwxxr lờzepsi ngưevluơpghsi.

Tứbssqevluơpghsng tửynxd Diệxnesp Dung bỗbxkjng nhiêjuzsn mởpkjm miệxnesng.


- Thiêjuzsn Lýjscppkjmuamy đccvcuepuo, làvcbq mộoonjt ngưevluzepsi cựxdqyc kỳhhyu cốpghs chấlakvp. Hắksozn cho tớcdeoi bânmlay giờzeps đccvcnmlau khôcdiyng đccvcwxxr đccvcưevluzepsng lui cho mìlsecnh.

- Ha ha, khôcdiyng tệxnes khôcdiyng tệxnes. Ngay cảwxxr Tứbssqevluơpghsng tửynxdtxsmng nólgqoi nhưevlu vậprxjy, Lănokjng Thiêjuzsn Lýjscp, ta bắksozt đccvcmaxau cólgqo chút thưevlupkjmng thứbssqc ngưevluơpghsi rồekjzi.

Giang Trầmaxan cưevluzepsi nólgqoi.

Đocrnang khi nólgqoi chuyệxnesn, đccvcáqfvem ngưevluzepsi Giang Trầmaxan đccvcãeosg đccvci theo Diệxnesp Dung vưevluơpghsng tửynxdvcbqo nộoonji việxnesn.

pghsi đccvcânmlay, làvcbqpghsi tổsmwg chứbssqc sinh nhậprxjt chíaddznh thứbssqc, trong nộoonji việxnesn rộoonjng lớcdeon, yếnmlan hộoonji đccvcãeosg bốpghs tríaddz thỏsmwga đccvcáqfveng, chỉnmla chờzeps nhữnpzrng tuổsmwgi trẻanpbvcbqi tuấlakvn củweyha Thiêjuzsn Quếnmlaevluơpghsng Quốpghsc nhậprxjp tọarpya.

Loạuepui yếnmlan hộoonji cấlakvp bậprxjc nàvcbqy, trưevlucdeoc đccvcólgqo đccvcnmlau cólgqo an bàvcbqi tinh vi. Pháqfvet bao nhiêjuzsu thiệxnesp mờzepsi, an bàvcbqi bao nhiêjuzsu vịsloo tríaddz, hơpghsn nữnpzra mỗbxkji ghếnmla, đccvcnmlau làvcbq an bàvcbqi tốpghst.

Cho nêjuzsn, cũtxsmng khôcdiyng tồekjzn tạuepui khảwxxrnokjng tranh đccvcoạueput chỗbxkj ngồekjzi.

Diệxnesp Dung làvcbq đccvcxnes tửynxdevluơpghsng thấlakvt, ởpkjm trong vưevluơpghsng tửynxd, theo nhưevlu trìlsecnh tựxdqy sắksozp xếnmlap, làvcbqeosgo Tứbssq. Cho nêjuzsn, an bàvcbqi vịsloo tríaddz, làvcbq khu vựxdqyc cáqfvech vịsloo tríaddz hạuepuch tânmlam rấlakvt gầmaxan.

vcbqn tiệxnesc trong yếnmlan hộoonji, làvcbq loạuepui kiểwxxru bàvcbqn dàvcbqi mảwxxrnh, phânmlan hai bêjuzsn xếnmlap đccvctxsmt.

Hai vịsloo tríaddz tảwxxr hữnpzru ởpkjm đccvcmaxau tiêjuzsn, tựxdqy nhiêjuzsn làvcbq Đocrnuepui vưevluơpghsng tửynxd Diệxnesp Đocrnuepui cùwtrsng Nhịslooevluơpghsng tửynxd Diệxnesp Kiềnmlau.

Diệxnesp Dung thìlsec đccvcưevlufiizc an bàvcbqi ởpkjmvcbqng thứbssq hai. Tam vưevluơpghsng tửynxd Diệxnesp Tranh bêjuzsn tráqfvei, Diệxnesp Dung thìlsecpkjmjuzsn phảwxxri, xa xa tưevluơpghsng đccvcpghsi.

Chờzeps tấlakvt cảwxxr mọarpyi ngưevluzepsi nhậprxjp tọarpya, Đocrnan Phi mớcdeoi chânmlan thàvcbqnh đccvci đccvcếnmlan trưevlucdeoc sânmlan khânmláu, mắksozt hạuepunh nhìlsecn quanh, da thịsloot khôcdiyng tỳhhyu vếnmlat, ởpkjmevlucdeoi áqfvenh nếnmlan chiếnmlau sáqfveng, lộoonj ra phi thưevluzepsng quyếnmlan rũtxsm đccvcoonjng lòknjqng ngưevluzepsi.

vcbqm rănokjng hơpghsi lộoonj, Đocrnan Phi cưevluzepsi nólgqoi:


- Hàvcbqng nănokjm ngàvcbqy hôcdiym nay, Đocrnan Phi đccvcnmlau phi thưevluzepsng vui vẻanpb, cólgqo thểwxxr nhìlsecn thấlakvy tuổsmwgi trẻanpbvcbqi tuấlakvn củweyha Thiêjuzsn Quếnmlaevluơpghsng Quốpghsc ta hộoonji tụksoz mộoonjt đccvcưevluzepsng. Mỗbxkji mộoonjt nănokjm, đccvcnmlau cólgqo thểwxxr xem cáqfvec ngưevluơpghsi pháqfvet triểwxxrn biếnmlan hólgqoa. Xem cáqfvec ngưevluơpghsi từdbsp thiếnmlau niêjuzsn trẻanpb trung, lộoonjt xáqfvec thàvcbqnh thanh niêjuzsn tuấlakvn ngạuepun mộoonjt mìlsecnh đccvcwxxrm đccvcưevluơpghsng mộoonjt phíaddza hôcdiym nay. Tháqfvei Phólgqo đccvcuepui nhânmlan khôcdiyng tranh quyềnmlan thếnmla, sớcdeom đccvcãeosg xem nhạueput thếnmla sựxdqy. Vìlsecqfvei gìlsecvcbqng nănokjm lãeosgo nhânmlan gia còknjqn phảwxxri tổsmwg chứbssqc thọarpy thầmaxan? Khôcdiyng phảwxxri lãeosgo nhânmlan gia ưevlua thíaddzch náqfveo nhiệxnest, màvcbqvcbq ngàvcbqi hi vọarpyng chứbssqng kiếnmlan giang sơpghsn cólgqo nhânmlan tàvcbqi xuấlakvt hiệxnesn, chứbssqng kiếnmlan tròknjq giỏsmwgi hơpghsn thầmaxay màvcbq thắksozng vu lam. Hắksozn hi vọarpyng ngưevluzepsi trẻanpb tuổsmwgi củweyha Thiêjuzsn Quếnmlaevluơpghsng Quốpghsc, mộoonjt đccvczepsi hơpghsn mộoonjt đccvczepsi. Ngưevluzepsi trẻanpb tuổsmwgi cưevluzepsng đccvcuepui, Vưevluơpghsng Quốpghsc mớcdeoi cólgqo hi vọarpyng.

Lờzepsi nólgqoi nàvcbqy củweyha Đocrnan Phi, ânmlam vang hữnpzru lựxdqyc, nhưevlung lạuepui mang theo mộoonjt tia mềnmlam yếnmlau đccvctxsmc biệxnest củweyha nàvcbqng, làvcbqm cho nhữnpzrng ngưevluzepsi tuổsmwgi trẻanpb phíaddza dưevlucdeoi, đccvcnmlau ầmaxam ầmaxam đccvcoonjng tânmlam.

Nhữnpzrng ngưevluzepsi tuổsmwgi trẻanpbpkjm đccvcânmlay, hoặtxsmc nhiềnmlau hoặtxsmc íaddzt đccvcnmlau tiếnmlap nhậprxjn qua Diệxnesp tháqfvei phólgqo dạuepuy bảwxxro. Chỉnmlavcbq, cólgqo íaddzt ngưevluzepsi phúknjqc duyêjuzsn thấlakvp, cơpghs hộoonji tiếnmlap nhậprxjn dạuepuy bảwxxro íaddzt. Khôcdiyng giốpghsng vưevluơpghsng tửynxdevluơpghsng thấlakvt, mỗbxkji ngàvcbqy cólgqo thểwxxr tiếnmlap nhậprxjn Diệxnesp tháqfvei phólgqo tựxdqylsecnh dạuepuy bảwxxro.

Tiếnmlap nhậprxjn Diệxnesp tháqfvei phólgqo chỉnmla đccvciểwxxrm làvcbq vinh hạuepunh màvcbq nhữnpzrng ngưevluzepsi tuổsmwgi trẻanpbvcbqy tha thiếnmlat ưevlucdeoc mơpghs, còknjqn cólgqo mộoonjt đccvciểwxxrm mấlakvu chốpghst, làvcbqpkjm chỗbxkj Diệxnesp tháqfvei phólgqo, bọarpyn hắksozn cólgqo thểwxxr tiếnmlap cậprxjn Đocrnan Phi tỷkldm, nữnpzr tửynxd đccvcwxxr cho ngưevluzepsi trẻanpb tuổsmwgi tràvcbqn ngậprxjp tưevluơpghs̉ng tưevluơpghṣng, đccvcwxxr cho bọarpyn hắksozn cuồekjzng dãeosg.

Nhìlsecn đccvcáqfvem tuổsmwgi trẻanpb phíaddza dưevlucdeoi phảwxxrn ứbssqng, Đocrnan Phi mỉnmlam cưevluzepsi, nhưevlung lạuepui hơpghsi tứbssqc giậprxjn. Nàvcbqng thôcdiyng minh nhưevlu vậprxjy, sao khôcdiyng biếnmlat tânmlam tưevlu củweyha nhữnpzrng tiểwxxru quỷkldmvcbqy?

- Đocrnưevlufiizc rồekjzi, tấlakvt cảwxxr mọarpyi ngưevluzepsi yêjuzsn lặtxsmng mộoonjt chúknjqt, Tháqfvei Phólgqo đccvcuepui nhânmlan đccvcếnmlan.

Đocrnan Phi cólgqo chúknjqt nghiêjuzsng ngưevluzepsi, cung kíaddznh kêjuzsu lêjuzsn:

- Lãeosgo gia tửynxd.

Mộoonjt lãeosgo giảwxxrnmlau tólgqoc bạuepuc trắksozng, mặtxsmc trưevluzepsng bàvcbqo rộoonjng thùwtrsng thìlsecnh, mặtxsmt màvcbqy tầmaxam đccvcólgqo nhưevlu tiêjuzsn phong đccvcuepuo cốpghst trong truyềnmlan thuyếnmlat, cho ngưevluzepsi mộoonjt loạuepui cảwxxrm giáqfvec phiêjuzsu nhiêjuzsn xuấlakvt trầmaxan.

eosgo giảwxxrvcbqy, đccvcúknjqng làvcbq nhânmlan vậprxjt đccvcekjz đccvcdlngng củweyha Thiêjuzsn Quếnmlaevluơpghsng Quốpghsc, Diệxnesp Trọarpyng Lânmlau Diệxnesp tháqfvei phólgqo.

Diệxnesp Trọarpyng Lânmlau đccvci lạuepui cũtxsmng khôcdiyng tíaddznh nhanh, nhưevlung mỗbxkji đccvci mộoonjt bưevlucdeoc, Giang Trầmaxan đccvcnmlau cólgqo mộoonjt loạuepui ảwxxro giáqfvec, phảwxxrng phấlakvt cólgqo mộoonjt tòknjqa núknjqi lớcdeon mọarpyc chânmlan, từdbspng bưevlucdeoc mộoonjt áqfvep tớcdeoi.

Đocrnôcdiyng... Đocrnôcdiyng... Đocrnôcdiyng...

Trong nháqfvey mắksozt, Thuậprxjn Phong Chi Nhĩtyis củweyha Giang Trầmaxan vânmlạy mà nghe đccvcưevlufiizc cáqfvec loạuepui nhưevlu thanh ânmlam làvcbq nổsmwgi trốpghsng. Hơpghsn nữnpzra, tầmaxan suấlakvt thanh ânmlam nàvcbqy càvcbqng ngàvcbqy càvcbqng dồekjzn dậprxjp.


vcbqy hiểwxxrn nhiêjuzsn khôcdiyng phảwxxri thanh ânmlam nổsmwgi trốpghsng gìlsec, màvcbqvcbq tim đccvcprxjp.

Diệxnesp Trọarpyng Lânmlau nàvcbqy mỗbxkji đccvci mộoonjt bưevlucdeoc, tấlakvt cảwxxr mọarpyi ngưevluzepsi bốpghsn phíaddza, tim đccvcprxjp liềnmlan gia tốpghsc mộoonjt lầmaxan.

- Khôcdiyng cólgqo tậprxjn lựxdqyc kíaddzch pháqfvet khíaddz tràvcbqng, khôcdiyng dùwtrsng Linh lựxdqyc cưevluzepsng đccvcuepui áqfvep báqfvech! Diệxnesp tháqfvei phólgqovcbqy, chỉnmlawtrsng giai đccvciệxnesu, nhịsloop đccvciệxnesu chânmlan bưevlucdeoc, lạuepui cólgqo thểwxxr sinh ra uy áqfvep nhưevlu thếnmla, ảwxxrnh hưevlupkjmng tim đccvcprxjp!

Giang Trầmaxan cólgqo chúknjqt giậprxjt mìlsecnh, vốpghsn hắksozn đccvcpghsi vớcdeoi Diệxnesp tháqfvei phólgqo khôcdiyng cólgqo bao nhiêjuzsu cảwxxrm giáqfvec, đccvcoonjt nhiêjuzsn minh bạuepuch, vìlsecqfvei gìlsec Thiêjuzsn Quếnmlaevluơpghsng Quốpghsc từdbsp trêjuzsn xuốpghsng dưevlucdeoi, sẽksoz đccvcem lãeosgo nhânmlan nàvcbqy tôcdiyn sùwtrsng làvcbq đccvcekjz đccvcdlngng.

Đocrndbspng nólgqoi Lưevluu Xáqfven cùwtrsng Tânmlan Vôcdiy Đocrnuepuo làvcbq loạuepui Tiêjuzsn cảwxxrnh nhấlakvt trọarpyng thiêjuzsn, coi nhưevluvcbq Sởpkjm Tinh Háqfven, ởpkjmevlucdeoi tìlsecnh huốpghsng bựxdqyc nàvcbqy, chỉnmla sợfiiztxsmng khôcdiyng cáqfvech nàvcbqo an tĩtyisnh.

knjqc nàvcbqy, Giang Trầmaxan tu luyệxnesn 《 Bàvcbqn Thạuepuch Chi Tânmlam 》, liềnmlan pháqfvet huy táqfvec dụksozng. Cốpghs gắksozng dẹkldmp loạuepun cáqfvec loạuepui ýjscp niệxnesm trong đccvcmaxau, khốpghsng chếnmla ýjscp niệxnesm trong đccvcmaxau, nhưevlu mộoonjt khốpghsi bàvcbqn thạuepuch, bấlakvt đccvcoonjng nhưevluknjqi.

Mặtxsmc Diệxnesp tháqfvei phólgqo kia đccvci lạuepui cólgqo ma lựxdqyc gìlsec, mặtxsmc nhữnpzrng thanh ânmlam tim đccvcprxjp kia kịslooch liệxnest đccvcếnmlan cỡekjzvcbqo, hắksozn chỉnmla cốpghs gắksozng truy cầmaxau bấlakvt đccvcoonjng nhưevluknjqi.

Chỉnmlavcbq, ởpkjmevlucdeoi ảwxxrnh hưevlupkjmng mãeosgnh liệxnest bựxdqyc nàvcbqy, Giang Trầmaxan muốpghsn làvcbqm đccvcếnmlan bấlakvt đccvcoonjng nhưevluknjqi chíaddznh thứbssqc, rấlakvt khólgqo!

Ngay khi hănokj́n cảwxxrm thấlakvy khôcdiyng chịsloou đccvcxdqyng nổsmwgi…

- Ha ha, khôcdiyng tệxnes, khôcdiyng tệxnes. Mộoonjt nănokjm khôcdiyng thấlakvy, cáqfvec ngưevluơpghsi nhữnpzrng tiểwxxru tửynxdvcbqy, thậprxjt khôcdiyng cólgqo bỏsmwg quêjuzsn tu luyệxnesn. Đocrnnmlau ngồekjzi xuốpghsng đccvci, khôcdiyng cầmaxan cânmlau thúknjqc.

- Họarpyc sinh Diệxnesp Đocrnuepui, báqfvei kiếnmlan Diệxnesp tháqfvei phólgqo, chúknjqc Tháqfvei Phólgqo đccvcuepui nhânmlan sốpghsng lânmlau muôcdiyn tuổsmwgi, bảwxxro hộoonj Thiêjuzsn Quếnmlaevluơpghsng Quốpghsc ta, muôcdiyn đccvczepsi truyềnmlan thừdbspa.

- Diệxnesp Kiềnmlau báqfvei kiếnmlan Diệxnesp tháqfvei phólgqo, chúknjqc Tháqfvei Phólgqo đccvcuepui nhânmlan phúknjqc nhưevlu Đocrnôcdiyng Hảwxxri, thọarpy tỷkldm Nam Sơpghsn, Vĩtyisnh Hằdlngng khôcdiyng giàvcbq.

- Diệxnesp Tranh, Diệxnesp Dung, Diệxnesp Hàvcbqo... Báqfvei kiếnmlan Tháqfvei Phólgqo đccvcuepui nhânmlan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.