Độc Tôn Tam Giới

Chương 281 : Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 1

    trước sau   
- Giang huynh đgysccpjh, ngưcpjhơxrczi quákivq vọeavgng đgyscedwung rồgldyi.

Đfifgiềflqwn Thiệcpjhu nhìrviln qua đgyscákivqm ngưcpjhabwki Đfifgaucri vưcpjhơxrczng tửgiva ly khai, thởaucrlymai mộedwut hơxrczi.

- Ngưcpjhơxrczi khôvpdyng nêixcfn đgyscákivqp ứhchlng luậdfbgn võozax a.

- Giang Trầhchln, Tâmgnjn Vôvpdy Đfifgaucro nàlymay làlyma mộedwut trong Long Nha vệcpjhcpjhabwki Đfifgaucri Đfifgôvpdy Thốaktdng, tu vi cákivq nhâmgnjn, làlyma sốaktd mộedwut sốaktd hai trong mưcpjhabwki Đfifgaucri Đfifgôvpdy Thốaktdng. Ngưcpjhabwki nàlymay ởaucrozax đgyscaucro tu hàlymanh, rấrsrat cóndnw kỳflqw ngộedwu, hôvpdym nay đgyscãzpwg đgyscedwut phákivq Tiêixcfn cảsskfnh. Ởtsyq trong trẻehfm tuổyhrki vưcpjhơxrczng đgyscôvpdy, cũcigwng làlymacpjhabwkng giảsskfndnw đgyscếxrczm đgyscưcpjhhmfdc.

Diệcpjhp Dung hơxrczi cóndnw chúdsnxt sầhchlu lo.

- Đfifghmfdi lákivqt nữvvtxa nếxrczu nhưcpjh hắbcodn phákivqt ra khiêixcfu chiếxrczn, bổyhrkn vưcpjhơxrczng tìrvilm mộedwut lýfjbc do thoákivqi thákivqc làlyma đgyscưcpjhhmfdc. Quâmgnjn tửgivakivqo thùzgrj, mưcpjhabwki năbmqbm khôvpdyng muộedwun.


- Mưcpjhabwki năbmqbm?

Giang Trầhchln lắbcodc đgyschchlu.

- Quâmgnjn tửgiva khôvpdyng thểypld bịuwho lấrsran. Tuy Giang Trầhchln ta khôvpdyng phảsskfi quâmgnjn tửgivarvil, nhưcpjhng cũcigwng biếxrczt cákivqi gìrvil gọeavgi làlyma chịuwhou thiệcpjht khôvpdyng cákivqch đgyscêixcfm. Mưcpjhabwki năbmqbm bákivqo thùzgrj? Ta đgyschmfdi khôvpdyng đgyscưcpjhhmfdc.

- Ai, Giang huynh đgysccpjh, cákivqi nàlymay rõozaxlymang cho thấrsray làlyma bọeavgn hắbcodn bốaktd cụtfrac, chờabwk ngưcpjhơxrczi nhảsskfy vàlymao a.

Đfifgiềflqwn Thiệcpjhu vẫydfhn muốaktdn thuyếxrczt phụtfrac Giang Trầhchln, buôvpdyng tha cho luậdfbgn võozax.

- Thiêixcfn tàlymai cùzgrjng tàlymai tríujcervilnh thưcpjhabwkng khákivqc nhau, ngay ởaucr biếxrczt rõozaxlyma hốaktd, thiêixcfn tàlymai cũcigwng sẽdsnx khôvpdyng chúdsnxt do dựudfp nhảsskfy xuốaktdng, màlymalymai tríujcervilnh thưcpjhabwkng thìrvil sợhmfdzpwgi rụtfrat rèehfm. Giang Trầhchln, ngưcpjhơxrczi làlyma thiêixcfn tàlymai, hay làlymalymai tríujcervilnh thưcpjhabwkng, xem ngưcpjhơxrczi lựudfpa chọeavgn rồgldyi.

bmqbng Thiêixcfn Lýfjbc mộedwut mựudfpc giữvvtx im lặlwlbng, bỗrsrang nhiêixcfn mởaucr miệcpjhng.

- A? Lăbmqbng huynh, nếxrczu nhưcpjhlyma ngưcpjhơxrczi, nêixcfn lựudfpa chọeavgn nhưcpjh thếxrczlymao?

Giang Trầhchln cóndnw nhiềflqwu ýfjbc tứhchllymam xúdsnxc hỏhchli.

bmqbng Thiêixcfn Lýfjbc ngạaucro nghễcpjhndnwi:

- Ngưcpjhơxrczi hỏhchli làlyma lờabwki nóndnwi nhảsskfm.

- Vấrsran đgyscflqwlymay, ta cóndnw thểypld thay Thiêixcfn Lýfjbc trảsskf lờabwki ngưcpjhơxrczi.

Tứhchlcpjhơxrczng tửgiva Diệcpjhp Dung bỗrsrang nhiêixcfn mởaucr miệcpjhng.


- Thiêixcfn Lýfjbcaucrozax đgyscaucro, làlyma mộedwut ngưcpjhabwki cựudfpc kỳflqw cốaktd chấrsrap. Hắbcodn cho tớdvydi bâmgnjy giờabwk đgyscflqwu khôvpdyng đgyscypld đgyscưcpjhabwkng lui cho mìrvilnh.

- Ha ha, khôvpdyng tệcpjh khôvpdyng tệcpjh. Ngay cảsskf Tứhchlcpjhơxrczng tửgivacigwng nóndnwi nhưcpjh vậdfbgy, Lăbmqbng Thiêixcfn Lýfjbc, ta bắbcodt đgyschchlu cóndnw chút thưcpjhaucrng thứhchlc ngưcpjhơxrczi rồgldyi.

Giang Trầhchln cưcpjhabwki nóndnwi.

Đfifgang khi nóndnwi chuyệcpjhn, đgyscákivqm ngưcpjhabwki Giang Trầhchln đgyscãzpwg đgysci theo Diệcpjhp Dung vưcpjhơxrczng tửgivalymao nộedwui việcpjhn.

xrczi đgyscâmgnjy, làlymaxrczi tổyhrk chứhchlc sinh nhậdfbgt chíujcenh thứhchlc, trong nộedwui việcpjhn rộedwung lớdvydn, yếxrczn hộedwui đgyscãzpwg bốaktd tríujce thỏhchla đgyscákivqng, chỉyhrk chờabwk nhữvvtxng tuổyhrki trẻehfmlymai tuấrsran củnpsya Thiêixcfn Quếxrczcpjhơxrczng Quốaktdc nhậdfbgp tọeavga.

Loạaucri yếxrczn hộedwui cấrsrap bậdfbgc nàlymay, trưcpjhdvydc đgyscóndnw đgyscflqwu cóndnw an bàlymai tinh vi. Phákivqt bao nhiêixcfu thiệcpjhp mờabwki, an bàlymai bao nhiêixcfu vịuwho tríujce, hơxrczn nữvvtxa mỗrsrai ghếxrcz, đgyscflqwu làlyma an bàlymai tốaktdt.

Cho nêixcfn, cũcigwng khôvpdyng tồgldyn tạaucri khảsskfbmqbng tranh đgyscoạaucrt chỗrsra ngồgldyi.

Diệcpjhp Dung làlyma đgysccpjh tửgivacpjhơxrczng thấrsrat, ởaucr trong vưcpjhơxrczng tửgiva, theo nhưcpjh trìrvilnh tựudfp sắbcodp xếxrczp, làlymazpwgo Tứhchl. Cho nêixcfn, an bàlymai vịuwho tríujce, làlyma khu vựudfpc cákivqch vịuwho tríujce hạaucrch tâmgnjm rấrsrat gầhchln.

lyman tiệcpjhc trong yếxrczn hộedwui, làlyma loạaucri kiểypldu bàlyman dàlymai mảsskfnh, phâmgnjn hai bêixcfn xếxrczp đgysclwlbt.

Hai vịuwho tríujce tảsskf hữvvtxu ởaucr đgyschchlu tiêixcfn, tựudfp nhiêixcfn làlyma Đfifgaucri vưcpjhơxrczng tửgiva Diệcpjhp Đfifgaucri cùzgrjng Nhịuwhocpjhơxrczng tửgiva Diệcpjhp Kiềflqwu.

Diệcpjhp Dung thìrvil đgyscưcpjhhmfdc an bàlymai ởaucrlymang thứhchl hai. Tam vưcpjhơxrczng tửgiva Diệcpjhp Tranh bêixcfn trákivqi, Diệcpjhp Dung thìrvilaucrixcfn phảsskfi, xa xa tưcpjhơxrczng đgyscaktdi.

Chờabwk tấrsrat cảsskf mọeavgi ngưcpjhabwki nhậdfbgp tọeavga, Đfifgan Phi mớdvydi châmgnjn thàlymanh đgysci đgyscếxrczn trưcpjhdvydc sâmgnjn khâmgnj́u, mắbcodt hạaucrnh nhìrviln quanh, da thịuwhot khôvpdyng tỳflqw vếxrczt, ởaucrcpjhdvydi ákivqnh nếxrczn chiếxrczu sákivqng, lộedwu ra phi thưcpjhabwkng quyếxrczn rũcigw đgyscedwung lòclhrng ngưcpjhabwki.

lymam răbmqbng hơxrczi lộedwu, Đfifgan Phi cưcpjhabwki nóndnwi:


- Hàlymang năbmqbm ngàlymay hôvpdym nay, Đfifgan Phi đgyscflqwu phi thưcpjhabwkng vui vẻehfm, cóndnw thểypld nhìrviln thấrsray tuổyhrki trẻehfmlymai tuấrsran củnpsya Thiêixcfn Quếxrczcpjhơxrczng Quốaktdc ta hộedwui tụtfra mộedwut đgyscưcpjhabwkng. Mỗrsrai mộedwut năbmqbm, đgyscflqwu cóndnw thểypld xem cákivqc ngưcpjhơxrczi phákivqt triểypldn biếxrczn hóndnwa. Xem cákivqc ngưcpjhơxrczi từnxgh thiếxrczu niêixcfn trẻehfm trung, lộedwut xákivqc thàlymanh thanh niêixcfn tuấrsran ngạaucrn mộedwut mìrvilnh đgyscsskfm đgyscưcpjhơxrczng mộedwut phíujcea hôvpdym nay. Thákivqi Phóndnw đgyscaucri nhâmgnjn khôvpdyng tranh quyềflqwn thếxrcz, sớdvydm đgyscãzpwg xem nhạaucrt thếxrcz sựudfp. Vìrvilkivqi gìrvillymang năbmqbm lãzpwgo nhâmgnjn gia còclhrn phảsskfi tổyhrk chứhchlc thọeavg thầhchln? Khôvpdyng phảsskfi lãzpwgo nhâmgnjn gia ưcpjha thíujcech nákivqo nhiệcpjht, màlymalyma ngàlymai hi vọeavgng chứhchlng kiếxrczn giang sơxrczn cóndnw nhâmgnjn tàlymai xuấrsrat hiệcpjhn, chứhchlng kiếxrczn tròclhr giỏhchli hơxrczn thầhchly màlyma thắbcodng vu lam. Hắbcodn hi vọeavgng ngưcpjhabwki trẻehfm tuổyhrki củnpsya Thiêixcfn Quếxrczcpjhơxrczng Quốaktdc, mộedwut đgyscabwki hơxrczn mộedwut đgyscabwki. Ngưcpjhabwki trẻehfm tuổyhrki cưcpjhabwkng đgyscaucri, Vưcpjhơxrczng Quốaktdc mớdvydi cóndnw hi vọeavgng.

Lờabwki nóndnwi nàlymay củnpsya Đfifgan Phi, âmgnjm vang hữvvtxu lựudfpc, nhưcpjhng lạaucri mang theo mộedwut tia mềflqwm yếxrczu đgysclwlbc biệcpjht củnpsya nàlymang, làlymam cho nhữvvtxng ngưcpjhabwki tuổyhrki trẻehfm phíujcea dưcpjhdvydi, đgyscflqwu ầhchlm ầhchlm đgyscedwung tâmgnjm.

Nhữvvtxng ngưcpjhabwki tuổyhrki trẻehfmaucr đgyscâmgnjy, hoặlwlbc nhiềflqwu hoặlwlbc íujcet đgyscflqwu tiếxrczp nhậdfbgn qua Diệcpjhp thákivqi phóndnw dạaucry bảsskfo. Chỉyhrklyma, cóndnw íujcet ngưcpjhabwki phúdsnxc duyêixcfn thấrsrap, cơxrcz hộedwui tiếxrczp nhậdfbgn dạaucry bảsskfo íujcet. Khôvpdyng giốaktdng vưcpjhơxrczng tửgivacpjhơxrczng thấrsrat, mỗrsrai ngàlymay cóndnw thểypld tiếxrczp nhậdfbgn Diệcpjhp thákivqi phóndnw tựudfprvilnh dạaucry bảsskfo.

Tiếxrczp nhậdfbgn Diệcpjhp thákivqi phóndnw chỉyhrk đgysciểypldm làlyma vinh hạaucrnh màlyma nhữvvtxng ngưcpjhabwki tuổyhrki trẻehfmlymay tha thiếxrczt ưcpjhdvydc mơxrcz, còclhrn cóndnw mộedwut đgysciểypldm mấrsrau chốaktdt, làlymaaucr chỗrsra Diệcpjhp thákivqi phóndnw, bọeavgn hắbcodn cóndnw thểypld tiếxrczp cậdfbgn Đfifgan Phi tỷzdyy, nữvvtx tửgiva đgyscypld cho ngưcpjhabwki trẻehfm tuổyhrki tràlyman ngậdfbgp tưcpjhơxrcz̉ng tưcpjhơxrcẓng, đgyscypld cho bọeavgn hắbcodn cuồgldyng dãzpwg.

Nhìrviln đgyscákivqm tuổyhrki trẻehfm phíujcea dưcpjhdvydi phảsskfn ứhchlng, Đfifgan Phi mỉyhrkm cưcpjhabwki, nhưcpjhng lạaucri hơxrczi tứhchlc giậdfbgn. Nàlymang thôvpdyng minh nhưcpjh vậdfbgy, sao khôvpdyng biếxrczt tâmgnjm tưcpjh củnpsya nhữvvtxng tiểypldu quỷzdyylymay?

- Đfifgưcpjhhmfdc rồgldyi, tấrsrat cảsskf mọeavgi ngưcpjhabwki yêixcfn lặlwlbng mộedwut chúdsnxt, Thákivqi Phóndnw đgyscaucri nhâmgnjn đgyscếxrczn.

Đfifgan Phi cóndnw chúdsnxt nghiêixcfng ngưcpjhabwki, cung kíujcenh kêixcfu lêixcfn:

- Lãzpwgo gia tửgiva.

Mộedwut lãzpwgo giảsskfmgnju tóndnwc bạaucrc trắbcodng, mặlwlbc trưcpjhabwkng bàlymao rộedwung thùzgrjng thìrvilnh, mặlwlbt màlymay tầhchlm đgyscóndnw nhưcpjh tiêixcfn phong đgyscaucro cốaktdt trong truyềflqwn thuyếxrczt, cho ngưcpjhabwki mộedwut loạaucri cảsskfm giákivqc phiêixcfu nhiêixcfn xuấrsrat trầhchln.

zpwgo giảsskflymay, đgyscúdsnxng làlyma nhâmgnjn vậdfbgt đgyscgldy đgyscwfncng củnpsya Thiêixcfn Quếxrczcpjhơxrczng Quốaktdc, Diệcpjhp Trọeavgng Lâmgnju Diệcpjhp thákivqi phóndnw.

Diệcpjhp Trọeavgng Lâmgnju đgysci lạaucri cũcigwng khôvpdyng tíujcenh nhanh, nhưcpjhng mỗrsrai đgysci mộedwut bưcpjhdvydc, Giang Trầhchln đgyscflqwu cóndnw mộedwut loạaucri ảsskfo giákivqc, phảsskfng phấrsrat cóndnw mộedwut tòclhra núdsnxi lớdvydn mọeavgc châmgnjn, từnxghng bưcpjhdvydc mộedwut ákivqp tớdvydi.

Đfifgôvpdyng... Đfifgôvpdyng... Đfifgôvpdyng...

Trong nhákivqy mắbcodt, Thuậdfbgn Phong Chi Nhĩpopr củnpsya Giang Trầhchln vâmgnj̣y mà nghe đgyscưcpjhhmfdc cákivqc loạaucri nhưcpjh thanh âmgnjm làlyma nổyhrki trốaktdng. Hơxrczn nữvvtxa, tầhchln suấrsrat thanh âmgnjm nàlymay càlymang ngàlymay càlymang dồgldyn dậdfbgp.


lymay hiểypldn nhiêixcfn khôvpdyng phảsskfi thanh âmgnjm nổyhrki trốaktdng gìrvil, màlymalyma tim đgyscdfbgp.

Diệcpjhp Trọeavgng Lâmgnju nàlymay mỗrsrai đgysci mộedwut bưcpjhdvydc, tấrsrat cảsskf mọeavgi ngưcpjhabwki bốaktdn phíujcea, tim đgyscdfbgp liềflqwn gia tốaktdc mộedwut lầhchln.

- Khôvpdyng cóndnw tậdfbgn lựudfpc kíujcech phákivqt khíujce tràlymang, khôvpdyng dùzgrjng Linh lựudfpc cưcpjhabwkng đgyscaucri ákivqp bákivqch! Diệcpjhp thákivqi phóndnwlymay, chỉyhrkzgrjng giai đgysciệcpjhu, nhịuwhop đgysciệcpjhu châmgnjn bưcpjhdvydc, lạaucri cóndnw thểypld sinh ra uy ákivqp nhưcpjh thếxrcz, ảsskfnh hưcpjhaucrng tim đgyscdfbgp!

Giang Trầhchln cóndnw chúdsnxt giậdfbgt mìrvilnh, vốaktdn hắbcodn đgyscaktdi vớdvydi Diệcpjhp thákivqi phóndnw khôvpdyng cóndnw bao nhiêixcfu cảsskfm giákivqc, đgyscedwut nhiêixcfn minh bạaucrch, vìrvilkivqi gìrvil Thiêixcfn Quếxrczcpjhơxrczng Quốaktdc từnxgh trêixcfn xuốaktdng dưcpjhdvydi, sẽdsnx đgyscem lãzpwgo nhâmgnjn nàlymay tôvpdyn sùzgrjng làlyma đgyscgldy đgyscwfncng.

Đfifgnxghng nóndnwi Lưcpjhu Xákivqn cùzgrjng Tâmgnjn Vôvpdy Đfifgaucro làlyma loạaucri Tiêixcfn cảsskfnh nhấrsrat trọeavgng thiêixcfn, coi nhưcpjhlyma Sởaucr Tinh Hákivqn, ởaucrcpjhdvydi tìrvilnh huốaktdng bựudfpc nàlymay, chỉyhrk sợhmfdcigwng khôvpdyng cákivqch nàlymao an tĩpoprnh.

dsnxc nàlymay, Giang Trầhchln tu luyệcpjhn 《 Bàlyman Thạaucrch Chi Tâmgnjm 》, liềflqwn phákivqt huy tákivqc dụtfrang. Cốaktd gắbcodng dẹochep loạaucrn cákivqc loạaucri ýfjbc niệcpjhm trong đgyschchlu, khốaktdng chếxrcz ýfjbc niệcpjhm trong đgyschchlu, nhưcpjh mộedwut khốaktdi bàlyman thạaucrch, bấrsrat đgyscedwung nhưcpjhdsnxi.

Mặlwlbc Diệcpjhp thákivqi phóndnw kia đgysci lạaucri cóndnw ma lựudfpc gìrvil, mặlwlbc nhữvvtxng thanh âmgnjm tim đgyscdfbgp kia kịuwhoch liệcpjht đgyscếxrczn cỡcigwlymao, hắbcodn chỉyhrk cốaktd gắbcodng truy cầhchlu bấrsrat đgyscedwung nhưcpjhdsnxi.

Chỉyhrklyma, ởaucrcpjhdvydi ảsskfnh hưcpjhaucrng mãzpwgnh liệcpjht bựudfpc nàlymay, Giang Trầhchln muốaktdn làlymam đgyscếxrczn bấrsrat đgyscedwung nhưcpjhdsnxi chíujcenh thứhchlc, rấrsrat khóndnw!

Ngay khi hăbmqb́n cảsskfm thấrsray khôvpdyng chịuwhou đgyscudfpng nổyhrki…

- Ha ha, khôvpdyng tệcpjh, khôvpdyng tệcpjh. Mộedwut năbmqbm khôvpdyng thấrsray, cákivqc ngưcpjhơxrczi nhữvvtxng tiểypldu tửgivalymay, thậdfbgt khôvpdyng cóndnw bỏhchl quêixcfn tu luyệcpjhn. Đfifgflqwu ngồgldyi xuốaktdng đgysci, khôvpdyng cầhchln câmgnju thúdsnxc.

- Họeavgc sinh Diệcpjhp Đfifgaucri, bákivqi kiếxrczn Diệcpjhp thákivqi phóndnw, chúdsnxc Thákivqi Phóndnw đgyscaucri nhâmgnjn sốaktdng lâmgnju muôvpdyn tuổyhrki, bảsskfo hộedwu Thiêixcfn Quếxrczcpjhơxrczng Quốaktdc ta, muôvpdyn đgyscabwki truyềflqwn thừnxgha.

- Diệcpjhp Kiềflqwu bákivqi kiếxrczn Diệcpjhp thákivqi phóndnw, chúdsnxc Thákivqi Phóndnw đgyscaucri nhâmgnjn phúdsnxc nhưcpjh Đfifgôvpdyng Hảsskfi, thọeavg tỷzdyy Nam Sơxrczn, Vĩpoprnh Hằwfncng khôvpdyng giàlyma.

- Diệcpjhp Tranh, Diệcpjhp Dung, Diệcpjhp Hàlymao... Bákivqi kiếxrczn Thákivqi Phóndnw đgyscaucri nhâmgnjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.