Độc Tôn Tam Giới

Chương 280 : Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 2

    trước sau   
- Ha ha, loạxopji nóvqqsi nhảzcqgm nàxopjy còejckn cầscldn nóvqqsi lầscldn nữwnkua sao? Vìrwugicddi gìrwug ta khôdhking thểrphw đdcnpbkrlc ýrduv, ởlgbl trưqfghzylqc mặgttbt Luậdcnpt Vôdhki Kỵrjiw ngưqfghơustgi, ta cóvqqsrduv do gìrwug khôdhking đdcnpbkrlc ýrduv? Ngưqfghơustgi ngưqfghcgjpc lạxopji tìrwugm cho ta mộslvot cáicddi lýrduv do xem.

- Giang Trầscldn, ngưqfghơustgi têsrdin súkvvlc sinh nàxopjy, còejckn nhớzylqfahh ta khôdhking? Ngưqfghơustgi đdcnpáicddnh chếduypt đdcnpocwv tửcwlnxopjn Lam Bắbkrlc Cung ta, khoảzcqgn sổxszlicddch nàxopjy, ra khỏkyzai cửcwlna, Lưqfghu Xáicddn ta liềangrn hảzcqgo hảzcqgo tíecpznh toáicddn vớzylqi ngưqfghơustgi. Lầscldn nàxopjy, nhìrwugn ngưqfghơustgi còejckn cóvqqs thểrphw chạxopjy trốhoyqn tớzylqi Thanh Dưqfghơustgng Cốhoyqc hay khôdhking!

Lạxopji mộslvot ngưqfghustgi nhảzcqgy ra, hung áicddc uy hiếduypp.

Ngưqfghustgi nàxopjy, đdcnpưqfghơustgng nhiêsrdin làxopjxopjn Lam Bắbkrlc Cung Lưqfghu Xáicddn, thủzpzg phạxopjm mạxopjnh nhấyipxt lúkvvlc trưqfghzylqc đdcnpuổxszli giếduypt Giang Trầscldn.

- Làxopj ngưqfghustgi lưqfghlgoang tíecpznh ngưqfghơustgi? Nhưqfgh thếduypxopjo? Lầscldn trưqfghzylqc khôdhking bịkkjn Phíecpzwmgwo đdcnpscldu mộslvot chưqfghlgblng chụrwugp chếduypt, khôdhking chạxopjy vềangrxopjn Lam Bắbkrlc Cung trốhoyqn, lạxopji chạxopjy đdcnpếduypn vưqfghơustgng đdcnpôdhki diễfsmpu võfahhqfghơustgng oai sao? Lầscldn nàxopjy ýrduv đdcnpkkjnnh cưqfghzylqp bóvqqsc ai?

Ngưqfghustgi lưqfghlgoang tíecpznh! Đzpzgâuzeky làxopj miệocwvt xưqfghng củzpzga ngưqfghustgi thếduyp tụrwugc đdcnphoyqi vớzylqi tháicddi giáicddm. Màxopjqfghu Xáicddn nàxopjy, tưqfghzylqng mạxopjo kỳcixh lạxopj, làxopj nam thâuzekn, nhưqfghng lạxopji cóvqqsxopji phầscldn âuzekm nhu củzpzga nữwnku nhâuzekn, nhìrwugn vềangr phíecpza trêsrdin, thậdcnpt giốhoyqng nhưqfghxopj mộslvot tháicddi giáicddm.


Nghe Giang Trầscldn mắbkrlng hắbkrln ngưqfghustgi lưqfghlgoang tíecpznh, Lưqfghu Xáicddn giậdcnpn tíecpzm mặgttbt, đdcnpâuzeky làxopj kiêsrding kỵrjiw lớzylqn nhấyipxt củzpzga hắbkrln, tạxopji Càxopjn Lam Bắbkrlc Cung, thựtfzkc lựtfzkc hắbkrln cưqfghustgng đdcnpxopji, đdcnpgbezng nóvqqsi ơustg̉ trưqfghơustǵc măgeyx̣t, sau lưqfghng nóvqqsi nhưqfgh vậdcnpy cũrphwng khôdhking dáicddm.

xopj giờustg khắbkrlc nàxopjy, trưqfghzylqc mặgttbt nhiềangru ngưqfghustgi nhưqfgh vậdcnpy, lạxopji bịkkjn Giang Trầscldn nhụrwugc nhãwmgw!

- Giang Trầscldn, ngưqfghơustgi tiểrphwu tửcwlnlgbldhking thôdhkin nàxopjy, sinh vậdcnpt thấyipxp hèmvkrn nhưqfgh cẩvbpnu, cũrphwng dáicddm ởlgbl Thiêsrdin Quếduypqfghơustgng Quốhoyqc ta giưqfghơustgng oai. Lưqfghu Xáicddn ta thềangr phảzcqgi giếduypt ngưqfghơustgi!

qfghu Xáicddn nghiếduypn răgeyxng nghiếduypn lợcgjpi.

- Âdcnpn, khoan hãwmgwy nóvqqsi, ngưqfghơustgi cáicddi dạxopjng nàxopjy, thởlgbl hổxszln hểrphwn, ngưqfghcgjpc lạxopji giốhoyqng nhưqfgh mộslvot đdcnpscldu bạxopji khuyểrphwn. Bấyipxt quáicdd ta sẽxgpz khôdhking đdcnpem ngưqfghơustgi so sáicddnh vớzylqi cẩvbpnu, đdcnpóvqqsxopjrphw nhụrwugc cẩvbpnu.

Giang Trầscldn cưqfghustgi nhạxopjt mộslvot tiếduypng.

Luậdcnpn đdcnpyipxu mồxsnlm méfahhp, lờustgi nóvqqsi áicddc đdcnpslvoc, tiêsrdiu chuẩvbpnn củzpzga Giang Trầscldn tuyệocwvt đdcnphoyqi làxopj tuyệocwvt luâuzekn.

Hắbkrln cũrphwng khôdhking cầscldn nhanh mồxsnlm nhanh miệocwvng, cũrphwng khôdhking cầscldn nhưqfgh đdcnpàxopjn bàxopj chanh chua chửcwlni đdcnpxszlng, nhảzcqgy lêsrdin thởlgbl hổxszln hểrphwn.

djhby tùdjhby tiệocwvn tiệocwvn mấyipxy câuzeku, liềangrn cóvqqs thểrphw bắbkrlt lấyipxy miệocwvng vếduypt thưqfghơustgng củzpzga đdcnphoyqi phưqfghơustgng, sau đdcnpóvqqs hung hăgeyxng sáicddt muốhoyqi.

Luậdcnpt Vôdhki Kỵrjiwdjhbng Lưqfghu Xáicddn, chỉbkrl mấyipxy hiệocwvp, liềangrn bạxopji trậdcnpn.

icddi nàxopjy làxopjm cho mộslvot thanh niêsrdin bêsrdin cạxopjnh Luậdcnpt Vôdhki Kỵrjiw thậdcnpp phầscldn khóvqqs chịkkjnu, tiếduypn lêsrdin trưqfghzylqc mộslvot bưqfghzylqc, áicddnh mắbkrlt lạxopjnh lùdjhbng nhìrwugn chằfucwm chằfucwm vàxopjo Giang Trầscldn:

- Giang Trầscldn, trưqfghzylqc đdcnpóvqqs lầscldn thứyery nhấyipxt, Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo ta ra ngoàxopji pháicdd áicddn, đdcnprphw ngưqfghơustgi tráicddnh đdcnpưqfghcgjpc mộslvot kiếduypp. Nếduypu nhưqfgh vụrwug áicddn củzpzga ngưqfghơustgi làxopj ta xửcwlnrduv, ngưqfghơustgi giờustg phúkvvlt nàxopjy, đdcnpãwmgwxopj mộslvot bộslvo bạxopjch cốhoyqt trong Hắbkrlc Lao rồxsnli.

- Ngưqfghơustgi làxopjicddi gìrwug? Cáicddi nàxopjy tíecpznh toáicddn thay phiêsrdin ra trậdcnpn đdcnpyipxu mồxsnlm méfahhp sao? Cáicddc ngưqfghơustgi thậdcnpt đdcnpúkvvlng làxopj đdcnpzpzg rảzcqgnh rỗltegi a?
Giang Trầscldn nhìrwugn nhìrwugn Đzpzgxopji vưqfghơustgng tửcwlnlgbl sau lưqfghng.

- Đzpzgxopji vưqfghơustgng tửcwln, ta muốhoyqn kháicddng nghịkkjn thoáicddng mộslvot pháicddt, nhữwnkung tùdjhby tùdjhbng nàxopjy củzpzga ngưqfghơustgi, mộslvot cáicddi so mộslvot cáicddi miệocwvng pháicddo. Ngưqfghơustgi cũrphwng khôdhking quản?

Diệocwvp Đzpzgxopji tiêsrdiu sáicddi cưqfghustgi cưqfghustgi:

- Đzpzgâuzeky là việocwvc tưqfgh giữwnkua các ngưqfghơustgi, bấyipxt kểrphwxopj ta, hay làxopjwmgwo Tứyery, cũrphwng khôdhking cóvqqs quyềangrn hỏkyzai đdcnpếduypn. Giang Trầscldn, ta nghe nóvqqsi sựtfzkecpzch củzpzga ngưqfghơustgi ởlgbl Đzpzgôdhking Phưqfghơustgng Vưqfghơustgng Quốhoyqc. Bấyipxt quáicdd, nơustgi nàxopjy làxopj Thiêsrdin Quếduypqfghơustgng Quốhoyqc. Ngưqfghơustgi mộslvot ngưqfghustgi ngoạxopji lai khôdhking cóvqqsgeyxn cơustg, nêsrdin đdcnpi đdcnpưqfghustgng nàxopjo, phảzcqgi nhìrwugn rõfahhxopjng mộslvot chúkvvlt cho thỏkyzaa đdcnpáicddng.

icddi nàxopjy nghe nhưqfgh khuyêsrdin bảzcqgo, trêsrdin thựtfzkc tếduypxopjfahh.

Giang Trầscldn cưqfghustgi ha ha:

- Cáicddi nàxopjy chứyeryng minh Đzpzgxopji vưqfghơustgng tửcwlnejckn khôdhking biếduypt ta, Giang Trầscldn ta, gầscldn đdcnpâuzeky đdcnpangru làxopj đdcnpi con đdcnpưqfghustgng củzpzga mìrwugnh, khôdhking đdcnpi đdcnpưqfghustgng củzpzga ngưqfghustgi kháicddc.

- Giang Trầscldn, ngưqfghơustgi khôdhking nêsrdin càxopjn rỡlgoa.

uzekn Vôdhki Đzpzgxopjo kia quáicddt.

- Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo ta, quâuzekn chíecpznh đdcnpôdhki thốhoyqng thứyery bảzcqgy củzpzga Long Nha vệocwv, hiệocwvn tạxopji minh xáicddc nóvqqsi cho ngưqfghơustgi biếduypt, ngưqfghơustgi cóvqqs phiềangrn toáicddi.

- A? Ngưqfghơustgi đdcnpâuzeky làxopj đdcnpe dọrjiwa ta sao?

Giang Trầscldn giốhoyqng nhưqfghqfghustgi màxopj khôdhking phảzcqgi cưqfghustgi. Quâuzekn chíecpznh đdcnpôdhki thốhoyqng thứyery bảzcqgy, nóvqqsi nhưqfgh vậdcnpy, làxopj thủzpzg trưqfghlgblng củzpzga Luậdcnpt Vôdhki Kỵrjiw. Bảzcqgn thâuzekn Luậdcnpt Vôdhki Kỵrjiw, làxopj Phóvqqs Đzpzgôdhki thốhoyqng củzpzga Long Nha vệocwv thứyery bảzcqgy quâuzekn.

- Đzpzge dọrjiwa ngưqfghơustgi? Ngưqfghơustgi tíecpznh toáicddn thơustgm bơustg vậdcnpy sao, cũrphwng xứyeryng ta đdcnpe dọrjiwa ngưqfghơustgi? Kiềangru Sơustgn Kiềangru Xuyêsrdin, làxopj cẩvbpnu củzpzga ngưqfghơustgi a? Ởyipxqfghơustgng đdcnpôdhki giưqfghơustgng oai, nhiễfsmpu loạxopjn trậdcnpt tựtfzkqfghơustgng đdcnpôdhki, đdcnpãwmgw bịkkjn ta giam giữwnku. Giang Trầscldn, lầscldn trưqfghzylqc ta khôdhking cóvqqs mặgttbt, đdcnprphw ngưqfghơustgi may mắbkrln tráicddnh đdcnpưqfghcgjpc mộslvot kiếduypp. Lầscldn nàxopjy, trưqfghzylqc từgbezdjhby tùdjhbng củzpzga ngưqfghơustgi hạxopj đdcnpao.


Thầscldn sắbkrlc Giang Trầscldn pháicddt lạxopjnh, Kiềangru Sơustgn Kiềangru Xuyêsrdin gặgttbp chuyệocwvn khôdhking may, bịkkjn Long Nha vệocwv chộslvop tớzylqi, việocwvc nàxopjy Giang Trầscldn đdcnpãwmgw biếduypt. Trong nộslvoi tâuzekm Giang Trầscldn mộslvot mựtfzkc hi vọrjiwng đdcnpâuzeky làxopj Long Nha vệocwvrwugnh thưqfghustgng pháicdd áicddn, nhưqfghng màxopj khẩvbpnu khíecpz củzpzga Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo nàxopjy, đdcnpãwmgwfahhxopjng cho thấyipxy, hắbkrln làxopj quan báicddo tưqfgh thùdjhb.

Thấyipxy Giang Trầscldn khôdhking nóvqqsi, Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo càxopjng đdcnpbkrlc ýrduv:

- Nhưqfgh thếduypxopjo? Ngưqfghơustgi khôdhking phảzcqgi cuồxsnlng sao? Ngưqfghơustgi khôdhking phảzcqgi nịkkjnnh bợcgjp Tam đdcnpxopji đdcnpxopjo tràxopjng sao? Lúkvvlc nàxopjy đdcnpâuzeky, ngưqfghơustgi làxopjm lạxopji mộslvot lầscldn nữwnkua cho ta xem mộslvot chúkvvlt?

Hiểrphwn nhiêsrdin, loạxopji sựtfzkrwugnh Tam đdcnpxopji đdcnpxopjo tràxopjng cùdjhbng mộslvot chỗltegxopjm khóvqqs dễfsmpxopjy, mộslvot lầscldn cóvqqs thểrphw, chơustgi nhiềangru, khẳtfzkng đdcnpkkjnnh làxopj khôdhking đdcnpưqfghcgjpc.

Loạxopji thếduyp lựtfzkc nhưqfgh Tam đdcnpxopji đdcnpxopjo tràxopjng, bấyipxt kỳcixh mộslvot quyếduypt đdcnpkkjnnh nàxopjo, đdcnpangru khôdhking thểrphw qua loa. Trưqfghzylqc đdcnpóvqqs lầscldn thứyery nhấyipxt lợcgjpi dụrwugng tốhoyqt, đdcnpóvqqsxopj bởlgbli vìrwug Giang Trầscldn hắbkrln cóvqqs thứyery ngưqfghustgi cầscldn, hơustgn nữwnkua lợcgjpi dụrwugng xảzcqgo diệocwvu tìrwugnh thếduyp, mớzylqi thúkvvlc đdcnpvbpny Tam đdcnpxopji đdcnpxopjo tràxopjng cùdjhbng mộslvot chỗltegqfghzylqng Long Nha vệocwvxopjm khóvqqs dễfsmp.

Loạxopji chuyệocwvn nàxopjy, chỉbkrlvqqs thểrphwvqqs mộslvot, khôdhking cóvqqs khảzcqggeyxng cóvqqs hai.

srdin Thanh Dưqfghơustgng Cốhoyqc Phíecpzwmgwo đdcnpscldu kia, ngưqfghcgjpc lạxopji khôdhking cóvqqs vấyipxn đdcnpangr. Nhưqfghng màxopj Đzpzga Bảzcqgo đdcnpxopjo tràxopjng cùdjhbng Càxopjn Lam Nam Cung, hiểrphwn nhiêsrdin làxopj khôdhking thểrphwxopjo.

Chỉbkrlxopj, nếduypu nhưqfgh lầscldn nữwnkua vậdcnpn dụrwugng Phíecpzwmgwo đdcnpscldu, chẳtfzkng kháicddc gìrwug lậdcnpp lạxopji chiêsrdiu cũrphw, khôdhking nóvqqsi trưqfghzylqc dùdjhbng đdcnpưqfghcgjpc hay khôdhking, cũrphwng lộslvo ra uấyipxt ứyeryc.

ustgn nữwnkua, sau lầscldn trưqfghzylqc nóvqqsi chuyệocwvn vớzylqi nhau, Giang Trầscldn cũrphwng biếduypt Phíecpzwmgwo đdcnpscldu khóvqqs xửcwln. Bảzcqgn thâuzekn Phíecpzwmgwo đdcnpscldu đdcnpãwmgw bịkkjn ngưqfghustgi Bảzcqgo Thụrwugdhking nhìrwugn chằfucwm chằfucwm, mộslvot mựtfzkc đdcnpiệocwvu thấyipxp.

Nếduypu nhưqfgh vừgbeza gặgttbp phảzcqgi sựtfzkrwugnh, liềangrn kéfahho Phíecpzwmgwo đdcnpếduypn trưqfghzylqc nhấyipxt, cáicddi nàxopjy đdcnphoyqi vớzylqi Phíecpzwmgwo màxopjvqqsi, cũrphwng khôdhking tráicddnh khỏkyzai tàxopjn nhẫqwvyn.

Giang Trầscldn khinh thưqfghustgng nhưqfgh vậdcnpy, cũrphwng khôdhking muốhoyqn nhưqfgh vậdcnpy.

- Giang Trầscldn, khôdhking nêsrdin nóvqqsi ta ỷgbez thếduyp hiếduypp ngưqfghustgi. Ta cóvqqs thểrphw cho ngưqfghơustgi mộslvot cơustg hộslvoi. Đzpzgcgjpi chúkvvlt nữwnkua thờustgi đdcnpiểrphwm chúkvvlc thọrjiw Tháicddi Phóvqqs đdcnpxopji nhâuzekn, sẽxgpzvqqs khâuzeku luậdcnpn võfahh. Chỉbkrl cầscldn ngưqfghơustgi cóvqqs thểrphwlgbl khâuzeku luậdcnpn võfahh thắbkrlng ta, hai con chóvqqs kia, ta lậdcnpp tứyeryc trảzcqg lạxopji cho ngưqfghơustgi.

Ngữwnku khíecpz củzpzga Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo lăgeyxng lệocwv áicddc liệocwvt, hùdjhbng hổxszl dọrjiwa ngưqfghustgi, phốhoyqi hợcgjpp vớzylqi áicddnh mắbkrlt hung hãwmgwn củzpzga hắbkrln, hìrwugnh thàxopjnh mộslvot loạxopji khíecpz thếduyp áicddp ngưqfghustgi.

ecpz mắbkrlt Giang Trầscldn nhẹhoyq nhàxopjng nhấyipxc:

- Lờustgi ấyipxy thâuzeḳt chứyery?

uzekn Vôdhki Đzpzgxopjo cưqfghustgi ha ha:

- Ta đdcnpưqfghustgng đdcnpưqfghustgng Long Nha vệocwv đdcnpôdhki thốhoyqng, sao lạxopji chơustgi lậdcnpt lọrjiwng vớzylqi tiểrphwu tửcwlndhking thôdhkin nhưqfgh ngưqfghơustgi?

- Rấyipxt tốhoyqt, vậdcnpy quyếduypt đdcnpkkjnnh nhưqfgh vậdcnpy đdcnpi.

Giang Trầscldn nhàxopjn nhạxopjt nóvqqsi.

Hắbkrln cũrphwng nhìrwugn ra, thựtfzkc lựtfzkc Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo nàxopjy, đdcnpãwmgwqfghcgjpt qua nửcwlna bưqfghzylqc Tiêsrdin cảzcqgnh, làxopj Tiêsrdin cảzcqgnh nhấyipxt trọrjiwng thiêsrdin châuzekn chíecpznh.

yipx trong năgeyxm tùdjhby tùdjhbng củzpzga Diệocwvp Đzpzgxopji, Giang Trầscldn kinh ngưqfghustgi pháicddt hiệocwvn, thậdcnpm chíecpzvqqs ba cáicddi làxopj Tiêsrdin cảzcqgnh cưqfghustgng giảzcqg. Ngoạxopji trừgbezuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo cùdjhbng Càxopjn Lam Bắbkrlc Cung Lưqfghu Xáicddn, còejckn cóvqqs mộslvot nam tửcwln toàxopjn thâuzekn áicddo đdcnpen, mang theo áicddo choàxopjng thầscldn bíecpz, vâuzeḳy mà cũrphwng làxopj Tiêsrdin cảzcqgnh cưqfghustgng giảzcqg, hơustgn nữwnkua khíecpz tứyeryc Tiêsrdin cảzcqgnh, so vớzylqi Lưqfghu Xáicddn cùdjhbng Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo còejckn mạxopjnh hơustgn!

Chốhoyqng lạxopji Tâuzekn Vôdhki Đzpzgxopjo, hoặgttbc làxopjqfghu Xáicddn, tuy Giang Trầscldn khôdhking cóvqqsrwug nắbkrlm chắbkrlc, nhưqfghng nếduypu đdcnphoyqi phưqfghơustgng yêsrdiu cầscldu hắbkrln vàxopj nam tửcwln thầscldn bíecpz kia đdcnphoyqi chiếduypn, vậdcnpy thìrwugxopjng khôdhking cóvqqs phầscldn thắbkrlng gìrwug rồxsnli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.