Độc Tôn Tam Giới

Chương 28 : Tiến cung hội chẩn

    trước sau   
《 Võtbhd họpcckc thưbvlf 》, 《 Linh Dưbvlfpdslc thưbvlf》, 《 Quyềoucmn mưbvlfu thưbvlf》, 《 Binh đhkqfqyaio thưbvlf》.

Hạqyaing khảjcyoo hạqyaich thứvyur ba, ưbvlffwlpc chừslzung làdyqy nhữvyurng nộsgsoi dung nàdyqyy, phầtoubn lớfwlpn làdyqy họpcckc bằxbwong cádyqych nhớfwlp. Đpwnkưbvlfơbhvhng nhiêeqdyn, còtbhdn cóeqdy mộsgsot chúrpabt khôfwlpng gian tựcguz do phádyqyt huy.

Bộsgso phậrbwwn tựcguz do phádyqyt huy kia, coi nhưbvlf khôfwlpng đhkqfádyqyp, cũzjfdng cóeqdy thểhkvg đhkqfqyait đhkqfưbvlfpdslc tiêeqdyu chuẩslzun.

Bộsgso phậrbwwn tựcguz do phádyqyt huy, đhkqfơbhvhn giảjcyon làdyqyhtoc phâqyain chia thiêeqdyn tàdyqyi cùjurwng tàdyqyi trícovuhtocnh thưbvlflnjfng màdyqy thôfwlpi.

Giang Trầtoubn tùjurwy ýwjmt nhìhtocn mộsgsot chúrpabt, đhkqfoucmu làdyqy mộsgsot ícovut đhkqfijmf vậrbwwt thôfwlpdyqyp đhkqfơbhvhn giảjcyon, dùjurwng kiếckkcn thứvyurc cùjurwng tri thứvyurc củfahva hắtbhdn, khôfwlpng thểhkvg nghi ngờlnjfdyqy coi ngưbvlflnjfi trưbvlfnhfeng thàdyqynh làdyqy trẻoucm nhỏjurw, đhkqfơbhvhn giảjcyon đhkqfếckkcn khôfwlpng thểhkvg lạqyaii đhkqfơbhvhn giảjcyon.

– Đpwnkưbvlfpdslc rồijmfi, loạqyaii chuyệxbwon nhỏjurw nhặazqtt nhưbvlf Tiềoucmm Long thi hộsgsoi nàdyqyy, khôfwlpng cầtoubn phảjcyoi tốnhfen hao quádyqy nhiềoucmu thờlnjfi gian. Hiệxbwon tạqyaii, phảjcyoi tìhtocm mộsgsot môfwlpn côfwlpng phádyqyp thícovuch hợpdslp nhụqmxnc thâqyain nàdyqyy. Khôfwlpng thểhkvg quádyqy tốnhfet, nhưbvlfng phảjcyoi cóeqdycovunh dẻoucmo vôfwlp hạqyain.


kkcq trong kho trícovu nhớfwlp củfahva Giang Trầtoubn, côfwlpng phádyqyp Chưbvlf Thiêeqdyn thếckkc giớfwlpi, cádyqyc đhkqfqyaii vịabvb diệxbwon, cóeqdy thểhkvgeqdyi quádyqy nhiềoucmu. Bấsmtut quádyqy muốnhfen tìhtocm mộsgsot môfwlpn phùjurw hợpdslp, lạqyaii khôfwlpng cóeqdy dễtoubdyqyng nhưbvlf vậrbwwy.

Đpwnktoubu tiêeqdyn, côfwlpng phádyqyp quádyqy nghịabvbch thiêeqdyn, dùjurwng tưbvlf chấsmtut cùjurwng đhkqfiềoucmu kiệxbwon củfahva nhụqmxnc thâqyain nàdyqyy, cănhfen bảjcyon tu luyệxbwon khôfwlpng đhkqfưbvlfpdslc. Tựcguzu nhưbvlf ngưbvlflnjfi đhkqfãsgso quen ănhfen rau dưbvlfa, bỗgxjsng nhiêeqdyn ănhfen nhiềoucmu sơbhvhn trâqyain hảjcyoi vịabvb, thếckkc tấsmtut sẽbgoo khiếckkcn dạqyaidyqyy khôfwlpng khỏjurwe.

Đpwnkưbvlfơbhvhng nhiêeqdyn, côfwlpng phádyqyp nàdyqyy cũzjfdng khôfwlpng thểhkvg quádyqyeepnm, quádyqyeepnm, câqyaít bưbvlfơbhvh́c thấsmtup, vềoucm sau tícovunh dẻoucmo liềoucmn thấsmtup.

Giang Trầtoubn cũzjfdng khôfwlpng hy vọpcckng, con đhkqfưbvlflnjfng tu luyệxbwon sau nàdyqyy mìhtocnh, bởnhfei vìhtoc vấsmtun đhkqfoucmqyaít bưbvlfơbhvh́c, màdyqydyqym ra mộsgsot ícovut gậrbwwp ghềoucmnh nhấsmtup nhôfwlp khôfwlpng tấsmtut yếckkcu.

Đpwnkâqyaiy cũzjfdng làdyqy sựcguzhtocnh gấsmtup khôfwlpng đhkqfưbvlfpdslc, giai đhkqfoạqyain hiệxbwon tạqyaii màdyqyeqdyi, Giang Trầtoubn còtbhdn khôfwlpng cóeqdy hoàdyqyn toàdyqyn quen thuộsgsoc thâqyain thểhkvg củfahva mìhtocnh, tựcguz nhiêeqdyn khôfwlpng cádyqych nàdyqyo vìhtochtocnh chếckkc tạqyaio mộsgsot bộsgsofwlpng phádyqyp thícovuch hợpdslp giai đhkqfoạqyain hiệxbwon tạqyaii.

jurw sao,《 Tửijmf Khícovu Đpwnkôfwlpng Lai Quyếckkct 》 trảjcyoi qua hắtbhdn cảjcyoi tiếckkcn, tạqyaim thờlnjfi đhkqffahvjurwng a.

Hiệxbwon tạqyaii, vấsmtun đhkqfoucmdyqyng đhkqftoubu làdyqy trưbvlffwlpc tiêeqdyn đhkqfnhfei phóeqdy Đpwnkôfwlpng Phưbvlfơbhvhng Lộsgsoc a.

Ngàdyqyy thứvyur ba, Giang Trầtoubn cũzjfdng khôfwlpng cóeqdy đhkqfi ra ngoàdyqyi, màdyqynhfe trong tàdyqyng thưbvlf quádyqyn củfahva Hầtoubu phủfahv. Đpwnki vàdyqyo thếckkc giớfwlpi nàdyqyy, hắtbhdn đhkqfnhfei vớfwlpi thếckkc giớfwlpi nàdyqyy cơbhvh hồijmfdyqy khôfwlpng biếckkct gìhtoc cảjcyo. Trícovu nhớfwlp kiếckkcp trưbvlffwlpc ngoạqyaii trừslzu mộsgsot đhkqfnhfeng lớfwlpn chuyệxbwon hoang đhkqfưbvlflnjfng ra, cóeqdy giádyqy trịabvbzjfdng khôfwlpng nhiềoucmu.

Giang Trầtoubn cũzjfdng khôfwlpng muốnhfen sốnhfeng trong mộsgsong mịabvb, biếckkct mìhtocnh biếckkct ngưbvlflnjfi, mớfwlpi cóeqdy thểhkvg trănhfem trậrbwwn trănhfem thắtbhdng.

Tuy đhkqfâqyaiy làdyqy vịabvb diệxbwon phàdyqym tụqmxnc, tuy hắtbhdn làdyqy Thiêeqdyn Đpwnkếckkc chi tửijmf chuyêeqdỷn sinh, nhưbvlfng màdyqy trícovu nhớfwlp kiếckkcp trưbvlffwlpc chỉtofyeqdy thểhkvgnhfe trêeqdyn lýwjmt luậrbwwn chèijmfo chốnhfeng hắtbhdn, trong tu luyệxbwon thựcguzc tếckkc, còtbhdn phảjcyoi dựcguza vàdyqyo thâqyain thểhkvg củfahva thếckkc giớfwlpi nàdyqyy.

wjmt luậrbwwn cóeqdy thểhkvg đhkqfhkvg hắtbhdn bớfwlpt đhkqfi rấsmtut nhiềoucmu đhkqfưbvlflnjfng quanh co, cóeqdy thểhkvg đhkqfhkvg hắtbhdn so vớfwlpi ngưbvlflnjfi khádyqyc phádyqyt triểhkvgn nhanh hơbhvhn, lạqyaii khôfwlpng cóeqdy khảjcyonhfeng đhkqfhkvg cho hắtbhdn ởnhfe trong thờlnjfi gian ngắtbhdn trởnhfe thàdyqynh tuyệxbwot thếckkc cao thủfahv.

Nếckkcu nhưbvlf bởnhfei vìhtoc trícovu nhớfwlp củfahva kiếckkcp trưbvlffwlpc màdyqy đhkqftbhdc chícovu, coi trờlnjfi bằxbwong vung, nóeqdyi khôfwlpng chừslzung ngàdyqyy nàdyqyo đhkqfóeqdy chếckkct nhưbvlf thếckkcdyqyo cũzjfdng khôfwlpng biếckkct.

jurw sao, giádyqy trịabvbzjfd lựcguzc củfahva hắtbhdn, trêeqdyn thếckkc giớfwlpi nàdyqyy còtbhdn ởnhfedyqyo tầtoubng thấsmtup nhấsmtut. Ngưbvlflnjfi mộsgsot ngóeqdyn tay cóeqdy thểhkvgeqdyp chếckkct hắtbhdn, râqyaít nhiêeqdỳu nhiêeqdỳu nưbvlf̃a….


Mộsgsot ngàdyqyy đhkqfpcckc sádyqych, đhkqfhkvg cho Giang Trầtoubn đhkqfnhfei vớfwlpi thếckkc giớfwlpi nàdyqyy rấsmtut hiểhkvgu rõtbhd, sâqyaiu sắtbhdc rấsmtut nhiềoucmu, cũzjfdng khiếckkcn hắtbhdn cảjcyom thấsmtuy rấsmtut làdyqy phong phúrpab. Đpwnkêeqdym xuốnhfeng, Giang Trầtoubn lạqyaii tiếckkcn vàdyqyo mậrbwwt thấsmtut, khắtbhdc khổnhfe tu luyệxbwon.

Trảjcyoi qua mộsgsot đhkqfêeqdym tu luyệxbwon, bốnhfen mạqyaich châqyain khícovu củfahva hắtbhdn đhkqfãsgso nhậrbwwn đhkqfưbvlfpdslc củfahvng cốnhfe, bốnhfen đhkqftoubu kinh mạqyaich, trảjcyoi qua mấsmtuy lầtoubn chịabvbu đhkqfcguzng, rõtbhddyqyng đhkqfãsgsobvlflnjfng hãsgson hơbhvhn rấsmtut nhiềoucmu.

– Dùjurwng tiếckkct tấsmtuu cùjurwng tốnhfec đhkqfsgso nhưbvlf vậrbwwy, tiếckkcp qua nănhfem sádyqyu ngàdyqyy, cưbvlflnjfng đhkqfsgso kinh mạqyaich củfahva ta, liềoucmn đhkqffahv chèijmfo chốnhfeng ta đhkqfjcyo thôfwlpng yếckkcu huyệxbwot thứvyurnhfem rôfwlp̀i.

Tu luyệxbwon ởnhfe Châqyain Khícovu cảjcyonh, mỗgxjsi mộsgsot bưbvlffwlpc tănhfeng lêeqdyn, đhkqfsgso khóeqdy đhkqfoucmu rấsmtut lớfwlpn.

Mỗgxjsi khai thádyqyc mộsgsot đhkqfưbvlflnjfng kinh mạqyaich, đhkqfsgso khóeqdy so vớfwlpi trưbvlffwlpc lớfwlpn hơbhvhn gấsmtup bộsgsoi. Nếckkcu nhưbvlf trụqmxn cộsgsot phícovua trưbvlffwlpc khôfwlpng đhkqfádyqynh ổnhfen, liềoucmn đhkqfi khai thádyqyc kinh mạqyaich mớfwlpi, rấsmtut cóeqdy thểhkvgdyqym cho kinh mạqyaich phádyqyt sinh va chạqyaim, nhẹdrfw thìhtoc kinh mạqyaich bịabvb hao tổnhfen, từslzu nay vềoucm sau khôfwlpng thểhkvgnhfeng lêeqdyn; nặazqtng thìhtoc kinh mạqyaich bạqyaio liệxbwot, tạqyaii chỗgxjs tửijmf vong.

tbhd đhkqfqyaio chi lộsgso, từslzung bưbvlffwlpc gian nguy, cũzjfdng khôfwlpng phảjcyoi mộsgsot câqyaiu nóeqdyi suôfwlpng.

Đpwnkưbvlfơbhvhng nhiêeqdyn, Giang Trầtoubn cũzjfdng cóeqdy ưbvlfu thếckkc củfahva mìhtocnh, ởnhfe trong kho trícovu nhớfwlp củfahva hắtbhdn, cóeqdy rấsmtut nhiềoucmu thủfahv đhkqfoạqyain rèijmfn luyệxbwon kinh mạqyaich, cũzjfdng cóeqdy rấsmtut nhiềoucmu kỹsmtu xảjcyoo đhkqfánh bóng kinh mạqyaich. Kỹsmtu xảjcyoo cộsgsong thêeqdym Linh Dưbvlfpdslc phụqmxndyqy, đhkqfhkvg cho hắtbhdn cóeqdy thểhkvg tiếckkct kiệxbwom rấsmtut nhiềoucmu thờlnjfi gian.

htocnh thưbvlflnjfng, ngưbvlflnjfi thiêeqdyn phúrpab cao, bốnhfen mạqyaich đhkqfếckkcn nănhfem mạqyaich tầtoubm đhkqfóeqdy, sửijmf dụqmxnng ba thádyqyng thờlnjfi gian làdyqy đhkqftofynh phong, sửijmf dụqmxnng sádyqyu thádyqyng tícovunh ưbvlfu túrpab, chícovun thádyqyng thìhtoc hợpdslp cádyqych. Nếckkcu nhưbvlfbvlfpdslt qua mộsgsot nănhfem, cádyqyi kia liềoucmn tícovunh toádyqyn làdyqyhtocnh thưbvlflnjfng rôfwlp̀i.

Đpwnkưbvlfơbhvhng nhiêeqdyn, cũzjfdng cóeqdy ngưbvlflnjfi cảjcyo đhkqflnjfi cũzjfdng đhkqfsgsot phádyqy khôfwlpng đhkqfưbvlfpdslc, cádyqyi kia thuộsgsoc vềoucm bấsmtut nhậrbwwp lưbvlfu.

Thếckkc nhưbvlfng màdyqy, ởnhfe trêeqdyn ngưbvlflnjfi Giang Trầtoubn, thôfwlpng qua kỹsmtu xảjcyoo cùjurwng Linh Dưbvlfpdslc phụqmxndyqy, hắtbhdn lạqyaii cóeqdy nắtbhdm chắtbhdc ởnhfe trong bảjcyoy ngàdyqyy, liềoucmn từslzu bốnhfen mạqyaich đhkqfsgsot phádyqy đhkqfếckkcn nănhfem mạqyaich châqyain khícovu.

kkcq trong đhkqfóeqdy, cóeqdy mộsgsot chưbvlfơbhvhng trìhtocnh làdyqy hắtbhdn khôfwlpng cầtoubn tốnhfen, cádyqyi kia chícovunh làdyqy đhkqfabvbnh vịabvb châqyain khícovu yếckkcu huyệxbwot.

dyqyi thếckkc giớfwlpi nàdyqyy, mỗgxjsi mởnhfe ra mộsgsot đhkqfqyaio châqyain khícovu yếckkcu huyệxbwot, đhkqfoucmu phảjcyoi lụqmxnc lọpccki, lĩivzvnh ngộsgso.

dyqy Giang Trầtoubn, đhkqfãsgsoeqdy 《 Châqyain Huyệxbwot Cộsgsong Chấsmtun 》a.


Mộsgsot đhkqfêeqdym tu luyệxbwon, đhkqfhkvg cho Giang Trầtoubn đhkqfnhfei vớfwlpi cuộsgsoc sốnhfeng nhưbvlf vậrbwwy phi thưbvlflnjfng hàdyqyi lòtbhdng.

dyqyng sớfwlpm hôfwlpm sau, thờlnjfi đhkqfiểhkvgm tia nắtbhdng sớfwlpm thứvyur nhấsmtut từslzu phưbvlfơbhvhng đhkqfôfwlpng lộsgso ra, Giang Trầtoubn liềoucmn dậrbwwy, đhkqfi vàdyqyo Hầtoubu phủfahv Luyệxbwon Võtbhd Tràdyqyng, đhkqfem côfwlpng phádyqyp《 Tửijmf Khícovu Đpwnkôfwlpng Lai Quyếckkct 》vậrbwwn chuyểhkvgn mộsgsot lầtoubn, lạqyaii đhkqfem hai môfwlpn vũzjfd kỹsmtu riêeqdyng phâqyaìn mình thao luyệxbwon mộsgsot lầtoubn.

《 Tửijmfqyain chưbvlfnhfeng 》 tiêeqdyu sádyqyi phiêeqdyu dậrbwwt, thi triểhkvgn ra, nhưbvlf Lạqyaic Anh bay tádyqyn loạqyain, nhưbvlf Thảjcyoi Vâqyain truy nguyệxbwot, hưbvlfbvlf thậrbwwt thậrbwwt, chúrpab ýwjmt chícovunh làdyqy mộsgsot chữvyur phiêeqdyu dậrbwwt.

《 Đpwnkôfwlpng Vưbvlfơbhvhng chỉtofy 》 thìhtoc chúrpab ýwjmt mộsgsot chữvyur quỷxcgd, chợpdslt nhưbvlf Kinh Lôfwlpi, lại nhưbvlf phi tinh, kinh hồijmfng thoádyqyng hiệxbwon, Thầtoubn Long hiệxbwon ra, đhkqfhkvg cho ngưbvlflnjfi vộsgsoi vàdyqyng khôfwlpng kịabvbp chuẩslzun bịabvb.

Giang Trầtoubn đhkqfádyqynh mộsgsot trậrbwwn, gâqyain cốnhfet toàdyqyn thâqyain đhkqfoucmu đhkqfsgsong, mộsgsot bộsgsoqyaim phádyqyp, hai môfwlpn vũzjfd kỹsmtu, ởnhfe trong tay hắtbhdn, lạqyaii diễtoubn dịabvbch ra rấsmtut nhiềoucmu phấsmtun khícovuch.

Chỉtofy tiếckkcc, nơbhvhi đhkqfâqyaiy khôfwlpng cóeqdy mộsgsot ngưbvlflnjfi xem, nếckkcu khôfwlpng tấsmtut sẽbgoo thắtbhdng đhkqfưbvlfpdslc cảjcyo sảjcyonh đhkqfưbvlflnjfng ủfahvng hộsgso.

Mộsgsot lúrpabc lâqyaiu sau, Giang Trầtoubn dùjurwng qua bữvyura sádyqyng, phádyqyi Giang Chícovunh đhkqfi chỗgxjs Tốnhfeng lãsgsoo bảjcyon mộsgsot chuyếckkcn, đhkqfhkvg cho hắtbhdn tựcguzhtocnh mang đhkqfádyqym Ngọpccka Dưbvlfơbhvhng Thạqyaich kia tiếckkcn vàdyqyo Vưbvlfơbhvhng Cung.

Tiềoucmn nhiệxbwom Giang Trầtoubn, cũzjfdng theo Giang Hãsgson Hầtoubu vàdyqyo Vưbvlfơbhvhng Cung mấsmtuy lầtoubn, cho nêeqdyn trong trícovu nhớfwlp đhkqfnhfei vớfwlpi Vưbvlfơbhvhng Cung ngưbvlfpdslc lạqyaii khôfwlpng xa lạqyaihtoc, đhkqfnhfei vớfwlpi mộsgsot ícovut quy củfahvzjfdng quen thuộsgsoc.

bhvhn nữvyura cóeqdy Đpwnkeqdyu Long Kim Bàdyqyi mởnhfe đhkqfưbvlflnjfng, trêeqdyn đhkqfưbvlflnjfng đhkqfi thôfwlpng suốnhfet.

Tuy Vưbvlfơbhvhng Cung nàdyqyy so vớfwlpi Hầtoubu phủfahv tạqyaim thờlnjfi củfahva Giang Hãsgson Hầtoubu ởnhfebvlfơbhvhng đhkqfôfwlp khícovu phádyqyi gấsmtup trănhfem lầtoubn, nhưbvlfng cádyqyi nàdyqyy khôfwlpng làdyqym Giang Trầtoubn hứvyurng thúrpab chúrpabt nàdyqyo.

So sádyqynh vớfwlpi Giang Trầtoubn kiếckkcp trưbvlffwlpc chứvyurng kiếckkcn cádyqyc loạqyaii đhkqfqyaii tràdyqyng diệxbwon, Vưbvlfơbhvhng Cung nàdyqyy liềoucmn lộsgso ra khôfwlpng cóeqdy ýwjmt nghĩivzva.

– Giang Trầtoubn bádyqyi kiếckkcn bệxbwo hạqyai.

Đpwnkãsgsoeqdyi thấsmtuy mặazqtt vua khôfwlpng quỳqjow, thờlnjfi đhkqfiểhkvgm nhìhtocn thấsmtuy Đpwnkôfwlpng Phưbvlfơbhvhng Lộsgsoc, Giang Trầtoubn chỉtofybhvhi khom ngưbvlflnjfi.

Nhữvyurng lễtoub nghi nàdyqyy, hiệxbwon tạqyaii Đpwnkôfwlpng Phưbvlfơbhvhng Lộsgsoc cũzjfdng khôfwlpng cóeqdyqyaim tìhtocnh so đhkqfo, nóeqdyi sau đhkqfâqyaiy làdyqy hắtbhdn chícovunh miệxbwong hứvyura cho ngưbvlflnjfi ta, tựcguz nhiêeqdyn sẽbgoo khôfwlpng cóeqdy đhkqfqyaio lýwjmt so đhkqfo.

– Giang Trầtoubn, hôfwlpm nay ngưbvlfơbhvhi tớfwlpi, trẫqjowm rấsmtut vui mừslzung. Sựcguzhtocnh trưbvlffwlpc kia, quâqyain thầtoubn chúrpabng ta đhkqfoucmu đhkqfãsgso quêeqdyn. Chỉtofy nhìhtocn phícovua trưbvlffwlpc, ýwjmt ngưbvlfơbhvhi nhưbvlf thếckkcdyqyo?

– Trưbvlffwlpc kia xảjcyoy ra chuyệxbwon gìhtoc? Bệxbwo hạqyai, ta ngưbvlflnjfi nàdyqyy, ưbvlfu đhkqfiểhkvgm lớfwlpn nhấsmtut làdyqy trícovu nhớfwlpeepnm. Ha ha a.

Giang Trầtoubn khôfwlpng muốnhfen nóeqdyi lờlnjfi khádyqych sádyqyo, dứvyurt khoádyqyt giảjcyo ngu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.