Độc Tôn Tam Giới

Chương 279 : Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 1

    trước sau   
fapvo cửsawja, đmvierougp vàfapvo mắbqmdt chíddtnnh làfapv mộfivzt cálsupi sâcwlxn rộfivzng rãtbbui, việqgihn nàfapvy thậrougp phầviysn rộfivzng lớcxjan, thiếdafpt kếdafp theo phong cálsupch lâcwlxm viêsvgrn, nhưjske mộfivzt đmviemfjoi hoa viêsvgrn xinh đmvieekfwp.

nlmgn non bộfivz, cófapv đmvieìpdfpnh đmvieàfapvi, cófapvjskecxjac chảzqgmy, cófapv cầviysu…

Tinh anh đmvieqgih tửsawjjskeơrougng Quốbtwec tớcxjai tham gia yếdafpn hộfivzi, tốbtwep năsanam tốbtwep ba, gom gófapvp lạmfjoi vớcxjai nhau, cưjskesanai cưjskesanai nófapvi nófapvi. Nguyêsvgrn mộfivzt đmvieálsupm lộfivz ra hăsanang hálsupi.

Thiêsvgrn Quếdafpjskeơrougng Quốbtwec vớcxjai tưjskelsupch tồpdlzn tạmfjoi sốbtwe mộfivzt sốbtwe hai trong liêsvgrn minh 16 nưjskecxjac, toàfapvn bộfivz đmvieqgih tửsawj tuổnlmgi trẻriivjskeơrougng Quốbtwec, tràfapvn đmvieviysy mộfivzt loạmfjoi khíddtn đmviefivz tựhzfq tin chỉuzcdzqgmjskeơrougng quốbtwec cưjskesanang đmviemfjoi mớcxjai cófapv.

Từaqzpfapvc đmviefivzfapvy xem, trìpdfpnh đmviefivz chỉuzcdnh thểydmn, xálsupc thựhzfqc so vớcxjai con dònlmgng chálsupu giốbtweng củowmra Đaqlzôvxiyng Phưjskeơrougng Vưjskeơrougng Quốbtwec cao khôvxiyng chỉuzcd mộfivzt bậrougc.

Trưjskecxjac kia nhữxrmpng con dònlmgng chálsupu giốbtweng củowmra Đaqlzôvxiyng Phưjskeơrougng Vưjskeơrougng Quốbtwec, trừaqzp Giang Trầviysn khôvxiyng luậrougn. Cófapvjskelsupch nhưjske ngưjskesanai ởzqgm loạmfjoi trưjskesanang hợbbhkp nàfapvy, đmvielsupn chừaqzpng cũpdlzng chỉuzcdfapv Long gia huynh muộfivzi.


Mặvxiyt khálsupc cálsupi gọsawji làfapv đmvieqgih tửsawj tứbfdr đmviemfjoi gia tộfivzc, phófapvng đmvieếdafpn nơrougi đmvieâcwlxy, kéuzcdm cỏkuqyi nhấzqgmt cũpdlzng hơrougn bọsawjn hắbqmdn khôvxiyng íddtnt.

- Thiêsvgrn Quếdafpjskeơrougng Quốbtwec cưjskesanang đmviemfjoi, cũpdlzng khôvxiyng phảzqgmi làfapv khôvxiyng cófapv đmviemfjoo lýqkkp.

Trong nộfivzi tâcwlxm Giang Trầviysn đmvieãtbbufapv mộfivzt cálsupch nhìpdfpn trựhzfqc quan.

Việqgihc nàfapvy làfapv theo Diệqgihp Dung màfapv đmvieếdafpn, Giang Trầviysn tựhzfq nhiêsvgrn sẽcljv khôvxiyng đmvieoạmfjot danh tiếdafpng, màfapvfapv rấzqgmt đmvieiệqgihu thấzqgmp đmviei ởzqgmsvgrn cạmfjonh Diệqgihp Dung, tậrougn lựhzfqc trálsupnh phiềbbjgn toálsupi khôvxiyng tấzqgmt yếdafpu.

Diệqgihp Dung tíddtnnh cálsupch sálsupng sủowmra, trong sálsupng sủowmra cònlmgn mang theo vàfapvi phầviysn khôvxiyi hàfapvi. Cálsupi nàfapvy làfapvm cho hắbqmdn ởzqgm trong con dònlmgng chálsupu giốbtweng vưjskeơrougng đmvieôvxiy, cófapv khôvxiyng íddtnt nhâcwlxn mạmfjoch.

Đaqlzi đmvieếdafpn đmvieâcwlxu, cũpdlzng khôvxiyng íddtnt ngưjskesanai cưjskesanai cùcwlxng hắbqmdn chàfapvo hỏkuqyi.

- Lãtbbuo Tứbfdr, ta nhớcxja đmvieưjskebbhkc, ngưjskeơrougi vẫiytwn luôvxiyn rấzqgmt đmvieiệqgihu thấzqgmp. Gầviysn đmvieâcwlxy nhưjske thếdafpfapvo cảzqgmm thấzqgmy, ngưjskeơrougi tựhzfqa hồpdlzfapv chút cảzqgmi biếdafpn tálsupc phong?

Ngay thờsanai đmvieiểydmnm Diệqgihp Dung cùcwlxng ngưjskesanai quen chàfapvo hỏkuqyi, trong vưjskesanan hoa bêsvgrn cạmfjonh, đmviei ra mộfivzt ngưjskesanai, ngữxrmp khíddtn mang theo vàfapvi phầviysn đmvieùcwlxa cợbbhkt.

Ngưjskesanai đmvieếdafpn nàfapvy, cũpdlzng ăsanan mặvxiyc phong cálsupch đmvieqgih tửsawjjskeơrougng thấzqgmt, vófapvc dálsupng khôvxiyng cao, nhưjskeng đmvieôvxiyi mắbqmdt lộfivz ra thầviysn sắbqmdc cựhzfqc kỳjbhq khôvxiyn khéuzcdo, nhìpdfpn quanh tầviysm đmvieófapv, thậrougm chíddtnfapvfapvi phầviysn hung hãtbbun chi khíddtn.

- Tam ca, ngưjskeơrougi tớcxjai sớcxjam nhưjske vậrougy?

Diệqgihp Dung nhìpdfpn thấzqgmy ngưjskesanai nàfapvy, dálsupng tưjskeơrougi cưjskesanai trêsvgrn mặvxiyt khôvxiyng giảzqgmm hôvxiy.

- Mừaqzpng thọsawj cho Thálsupi Phófapv đmviemfjoi nhâcwlxn, đmvieếdafpn càfapvng sớcxjam, đmvieưjskeơrougng nhiêsvgrn làfapvfapvng thấzqgmy thàfapvnh ýqkkp. Lãtbbuo Tứbfdr, ngưjskeơrougi khôvxiyng phảzqgmi mộfivzt mựhzfqc nófapvi Thálsupi Phófapv đmviemfjoi nhâcwlxn rấzqgmt chiếdafpu cốbtwe ngưjskeơrougi, làfapvm sao tớcxjai muộfivzn nhưjske vậrougy? Chẳdkolng lẽcljv khẩrpibu thịkuqycwlxm phi?

Ngưjskesanai nàfapvy, làfapv nhi tửsawj thứbfdr ba củowmra quốbtwec quâcwlxn Diệqgihp Tranh, ởzqgm trong tấzqgmt cảzqgmjskeơrougng tửsawj, đmviekuqya vịkuqy so vớcxjai Diệqgihp Dung cao hơrougn mộfivzt chúlsupt, nhưjskeng đmviebtwei vớcxjai vịkuqy tríddtn Thálsupi tửsawj, trêsvgrn cơroug bảzqgmn làfapv khôvxiyng cófapv hi vọsawjng gìpdfp.


fapv Diệqgihp Tranh nàfapvy, đmviemfjoi khálsupi biếdafpt rõrnohfapvm Thálsupi tửsawj khôvxiyng cófapv hi vọsawjng, cho nêsvgrn mộfivzt mựhzfqc cùcwlxng Đaqlzmfjoi vưjskeơrougng tửsawj Diệqgihp Đaqlzmfjoi đmviei rấzqgmt gầviysn, rấzqgmt tíddtnch cựhzfqc hưjskecxjang Diệqgihp Đaqlzmfjoi dựhzfqa sálsupt vàfapvo.

- Tam ca, ngưjskeơrougi vẫiytwn làfapv thíddtnch nófapvi giỡdxtcn nhưjske vậrougy. Mấzqgmy huynh đmvieqgih chúlsupng ta, đmviebbjgu đmvieưjskebbhkc Thálsupi Phófapv đmviemfjoi nhâcwlxn chiếdafpu cốbtwe, cálsupi thàfapvnh ýqkkpfapvy, chẳdkolng lẽcljvnlmgn có thêsvgr̉ phâcwlxn ra nặvxiyng nhẹekfw cao thấzqgmp?

Diệqgihp Dung cưjskesanai ha ha, cũpdlzng khôvxiyng muốbtwen cùcwlxng Diệqgihp Tranh nàfapvy dâcwlxy dưjskea.

- Tam ca, ta trưjskecxjac chuyểydmnn mộfivzt vònlmgng, cùcwlxng mọsawji ngưjskesanai bắbqmdt chuyệqgihn.

Diệqgihp Tranh giốbtweng nhưjskejskesanai màfapv khôvxiyng phảzqgmi cưjskesanai:

- Lãtbbuo Tứbfdr, Tam ca mớcxjai vừaqzpa rồpdlzi cònlmgn nófapvi ngưjskeơrougi, ngưjskeơrougi gầviysn đmvieâcwlxy cófapv chút khôvxiyng đmvieiệqgihu thấzqgmp. Nhưjske thếdafpfapvo, ngưjskeơrougi cùcwlxng mọsawji ngưjskesanai chàfapvo hỏkuqyi, kếdafpt giao cálsupi nàfapvy, lạmfjoi kếdafpt giao cálsupi kia, chẳdkolng lẽcljvfapv ýqkkp kiếdafpn gìpdfp khôvxiyng hay sao?

Đaqlzâcwlxy làfapv ngấzqgmm ngầviysm hạmfjoi ngưjskesanai, cálsupi gọsawji làfapv cách nghĩ, khôvxiyng thểydmn nghi ngờsanafapv álsupm chỉuzcd Diệqgihp Dung cófapvtbbucwlxm cạmfjonh tranh Thálsupi tửsawj vịkuqy.

Diệqgihp Dung nhưjske ngưjskesanai vôvxiy tộfivzi, cưjskesanai khổnlmgfapvi:

- Tam ca, tấzqgmt cảzqgm mọsawji ngưjskesanai làfapv ngưjskesanai trẻriiv tuổnlmgi, lẫiytwn nhau chàfapvo hỏkuqyi, lễbtwe nghi cơroug bảzqgmn màfapv thôvxiyi. Bằswgxng khôvxiyng thìpdfpfapv ngưjskesanai sẽcljvfapvi vưjskeơrougng thấzqgmt đmvieqgih tửsawj chúlsupng ta, khôvxiyng cófapv tu dưjskedxtcng, cao cao tạmfjoi thưjskebbhkng, khôvxiyng phảzqgmi néuzcdm đmviei mặvxiyt mũpdlzi Diệqgihp gia chúlsupng ta sao?

- Ha ha, nófapvi rấzqgmt hay, nófapvi rấzqgmt hay!

Đaqlzfivzt nhiêsvgrn, phíddtna sau mộfivzt thanh âcwlxm mưjskesanai phầviysn từaqzpddtnnh truyềbbjgn đmvieếdafpn.

Nghe thấzqgmy thanh âcwlxm kia, Diệqgihp Dung liềbbjgn biếdafpt rõrnohfapv ai.

Quảzqgm nhiêsvgrn, bêsvgrn cạmfjonh hònlmgn non bộfivz đmviei ra mộfivzt ngưjskesanai, mặvxiyt nhưjske quan ngọsawjc, mụrpibc nhưjsketbbung tinh, bậrougn trưjskesanang bàfapvo màfapvu vàfapvng nhạmfjot, phụrpib trợbbhklsupng ngưjskesanai thon dàfapvi kia, cao lớcxjan cao ngấzqgmt, cho ngưjskesanai mộfivzt loạmfjoi cảzqgmm giálsupc phong thầviysn dụrpibc túlsup.


- Đaqlzmfjoi ca, ngưjskeơrougi cũpdlzng tớcxjai.

Kỳjbhq thậrougt Diệqgihp Dung khôvxiyng muốbtwen cùcwlxng ngưjskesanai nàfapvy liêsvgrn hệqgih, nhưjskeng màfapv đmviebtwei phưjskeơrougng đmvieãtbbu xuấzqgmt hiệqgihn, hắbqmdn cũpdlzng khôvxiyng cálsupch nàfapvo trốbtwen trálsupnh.

Ngưjskesanai tớcxjai, khíddtnpdlz hiêsvgrn ngang, phong đmviefivz nhẹekfw nhàfapvng, đmvieúlsupng làfapv Đaqlzmfjoi vưjskeơrougng tửsawj Diệqgihp Đaqlzmfjoi. Màfapv phíddtna sau hắbqmdn, thìpdfp đmviei theo năsanam tùcwlxy tùcwlxng, cálsupi nàfapvy cũpdlzng thểydmn hiệqgihn đmvieãtbbui ngộfivz đmvievxiyc thùcwlx củowmra Đaqlzmfjoi vưjskeơrougng tửsawj hắbqmdn.

pdlzng làfapv tham gia yếdafpn hộfivzi củowmra Diệqgihp Trọsawjng Lâcwlxu, Diệqgihp Đaqlzmfjoi làfapv Đaqlzmfjoi vưjskeơrougng tửsawj, mặvxiyc dùcwlx khôvxiyng cófapv lậrougp làfapvm Thálsupi tửsawj, nhưjskeng hắbqmdn cófapv thểydmn mang năsanam tùcwlxy tùcwlxng.

fapv Diệqgihp Dung vớcxjai tưjskelsupch Tứbfdrjskeơrougng tửsawj, chỉuzcdfapv ba danh ngạmfjoch.

Đaqlzaqzpng nhìpdfpn chỉuzcdfapv sốbtwejskebbhkng danh ngạmfjoch khálsupc biệqgiht, lạmfjoi thểydmn hiệqgihn ra lẫiytwn nhau bấzqgmt đmviepdlzng.

- Lãtbbuo Tứbfdr, ngưjskeơrougi cuốbtwei cùcwlxng đmvieếdafpn rồpdlzi.

- Đaqlzmfjoi ca, lờsanai nàfapvy nófapvi nhưjske thếdafpfapvo, chẳdkolng lẽcljv ngưjskeơrougi đmvieang đmviebbhki ta?

Diệqgihp Dung ra vẻriiv hồpdlz đmviepdlz.

- Ngưjskeơrougi nófapvi đmvieúlsupng, ha ha, ta chíddtnnh làfapv đmvieang đmviebbhki ngưjskeơrougi.

Diệqgihp Đaqlzmfjoi cưjskesanai nhạmfjot nófapvi.

- Ta nghe nófapvi, dưjskecxjai tay ngưjskeơrougi cófapv mộfivzt tùcwlxy tùcwlxng têsvgrn làfapv Giang Trầviysn. Khôvxiyng biếdafpt lầviysn nàfapvy cófapv tớcxjai khôvxiyng?

Árougnh mắbqmdt Diệqgihp Đaqlzmfjoi nhàfapvn nhạmfjot, ởzqgm sau lưjskeng Diệqgihp Dung tùcwlxy ýqkkp quéuzcdt qua. Thầviysn thálsupi hờsanai hợbbhkt kia, giốbtweng nhưjske đmviezqgmo qua mấzqgmy cọsawjc gỗbbjg, thểydmn hiệqgihn hoàfapvn toàfapvn tâcwlxm tíddtnnh ưjskeu việqgiht củowmra hắbqmdn.


Diệqgihp Dung sữxrmpng sờsana, đmviebtwei vớcxjai Đaqlzmfjoi vưjskeơrougng tửsawj Diệqgihp Đaqlzmfjoi sẽcljvpdfpm mảnh vụn, kỳjbhq thậrougt hắbqmdn cũpdlzng cófapvcwlxm lýqkkp chuẩrpibn bịkuqy. Nhưjskeng màfapv, hắbqmdn nhưjske thếdafpfapvo cũpdlzng khôvxiyng nghĩswgx tớcxjai, Diệqgihp Đaqlzmfjoi sẽcljv dứbfdrt khoálsupt nhưjske vậrougy.

- Đaqlzmfjoi Vưjskeơrougng huynh, hôvxiym nay ởzqgmfapvy nơrougi, ngưjskeơrougi muốbtwen ồpdlzn àfapvo, tựhzfqa hồpdlz khôvxiyng ổnlmgn đmvieâcwlxu?

cwlx Diệqgihp Dung kiêsvgrng kịkuqy Diệqgihp Đaqlzmfjoi, lúlsupc nàfapvy cũpdlzng khôvxiyng cófapv khảzqgmsanang chịkuqyu thua.

- Ha ha, lãtbbuo Tứbfdr, ngưjskeơrougi suy nghĩswgx nhiềbbjgu rồpdlzi? Náo chuyệqgihn gìpdfp? Huynh đmvieqgih chúlsupng ta tầviysm đmvieófapv, cófapv chuyệqgihn gìpdfp phảzqgmi náo sao? Ta chỉuzcdfapv nghe nófapvi Giang Trầviysn nàfapvy, gầviysn đmvieâcwlxy gâcwlxy ra đmviefivzng tĩswgxnh khôvxiyng nhỏkuqy, muốbtwen biếdafpt mộfivzt chúlsupt, ngưjskesanai trẻriiv tuổnlmgi đmvieếdafpn từaqzp Đaqlzôvxiyng Phưjskeơrougng Vưjskeơrougng Quốbtwec kia, đmvieếdafpn cùcwlxng làfapv nhâcwlxn vậrougt lợbbhki hạmfjoi nhưjske thếdafpfapvo màfapv thôvxiyi.

Diệqgihp Đaqlzmfjoi cưjskesanai thậrougp phầviysn tùcwlxy ýqkkp, hiểydmnn nhiêsvgrn, chốbtweng lạmfjoi Diệqgihp Dung, hắbqmdn khôvxiyng cófapv chúlsupt álsupp lựhzfqc nàfapvo, rấzqgmt làfapv tiêsvgru sálsupi tựhzfq nhiêsvgrn.

rougn nữxrmpa, hắbqmdn tựhzfqa hồpdlz rấzqgmt hưjskezqgmng thụrpib loạmfjoi kiêsvgrng kịkuqy, cảzqgmm giálsupc nhưjskecwlxm đmviemfjoi đmviekuqych kia củowmra Diệqgihp Dung.

lsupc nàfapvy, sau lưjskeng Diệqgihp Đaqlzmfjoi, mộfivzt ngưjskesanai lêsvgrn tiếdafpng nófapvi:

- Giang Trầviysn, Đaqlzmfjoi vưjskeơrougng tửsawj muốbtwen gặvxiyp ngưjskeơrougi, làfapv phầviysn mộfivz tổnlmg tiêsvgrn củowmra ngưjskeơrougi bốbtwec lêsvgrn khófapvi xanh. Ngưjskeơrougi núlsupp ởzqgm đmvieswgxng sau Tứbfdrjskeơrougng tửsawj, nhưjskevxiỵt bàfapvjskeơrougng, khôvxiyng dálsupm gặvxiyp ngưjskesanai sao?

Chủowmr nhâcwlxn củowmra thanh âcwlxm nàfapvy, ngữxrmp khíddtn cay nghiệqgiht, mang theo mộfivzt cỗbbjg hậrougn ýqkkp ngậrougp trờsanai, làfapv Luậrougt Vôvxiy Kỵuzcd Luậrougt Phófapv Đaqlzôvxiy thốbtweng. Lúlsupc nàfapvy đmvieâcwlxy hắbqmdn bạmfjoi bổnlmg nhàfapvo, mặvxiyc dùcwlx khôvxiyng bịkuqy giálsupng chứbfdrc, nhưjskeng ởzqgm Long Nha vệqgih, uy tíddtnn nhậrougn lấzqgmy ảzqgmnh hưjskezqgmng rấzqgmt lớcxjan. Hơrougn nữxrmpa bịkuqy Giang Trầviysn gõrnoh mộfivzt sốbtwe nhưjske vậrougy, nguyêsvgrn khíddtn đmviemfjoi thưjskeơrougng, lạmfjoi bịkuqy Giang Trầviysn nhụrpibc nhãtbbu, bụrpibng oálsupn khíddtnfapvy, cófapv thểydmnfapvi làfapv dốbtwec hếdafpt năsanam sôvxiyng cũpdlzng rửsawja khôvxiyng sạmfjoch.

- Khôvxiyng dálsupm gặvxiyp ngưjskesanai?

Giang Trầviysn cưjskesanai nhạmfjot nófapvi.

- Luậrougt Vôvxiy Kỵuzcd, loạmfjoi lờsanai nàfapvy ngưjskeơrougi nêsvgrn nófapvi vớcxjai ngưjskeơrougi mớcxjai phùcwlx hợbbhkp a? Ta nếdafpu làfapv ngưjskeơrougi, sẽcljv trốbtwen ởzqgm trong xálsupc rùcwlxa đmvieen, khôvxiyng dálsupm ra mấzqgmt mặvxiyt xấzqgmu hổnlmg. Nhưjske thếdafpfapvo, mộfivzt hồpdlzi mấzqgmt mặvxiyt ngưjskeơrougi cònlmgn ngạmfjoi néuzcdm khôvxiyng đmvieowmr?

Luậrougt Vôvxiy Kỵuzcd mắbqmdt lộfivz ra hung quang, hung álsupc nófapvi:

- Giang Trầviysn, ngưjskeơrougi khôvxiyng nêsvgrn đmviebqmdc ýqkkp quálsup sớcxjam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.