Độc Tôn Tam Giới

Chương 278 : Hộ Quốc Linh Vương thọ yến

    trước sau   
Giang Trầxvtdn thấycaby đuqkvqocpi phưfqgnơacqwng nhưfqgn vậfacry, liềqfgkn biếniqrt rõtdbofizzng Thiêpafhn Lýpafhkpemy hẳwhzrn làkpem ngưfqgnkacmi títdbonh cáfqgnch cao ngạwiuxo, tùdcmvy ýpafhfqgnkacmi cưfqgnkacmi, tùdcmvy tiệhelpn kháfqgnch khítdbo mộhauft câkpsnu:

- Kítdbonh đuqkvãwarokpsnu.

Nếniqru nhưfqgnkpem ngưfqgnkacmi hiểqsddu tràkpemng diệhelpn, sẽuulb kháfqgnch khítdbo đuqkváfqgnp lễajvb mộhauft câkpsnu. Nhưfqgnng màkpemfizzng Thiêpafhn Lýpafhkpemy, lạwiuxi cưfqgnkacmi nhạwiuxt mộhauft tiếniqrng:

- Ngưfqgnơacqwi từipoe Đrlavôvuwung Phưfqgnơacqwng Vưfqgnơacqwng Quốqocpc tớundqi, cũsgckng khôvuwung quáfqgn đuqkváfqgnng mớundqi mộhauft tháfqgnng, ta vàkpem ngưfqgnơacqwi cũsgckng làkpem lầxvtdn đuqkvxvtdu gặylxdp mặylxdt, ngưfqgnơacqwi kítdbonh đuqkvãwarokpsnu cáfqgni gìgzpk?

Giang Trầxvtdn nhịfcqfn khôvuwung đuqkvưfqgnundqc cưfqgnkacmi lêpafhn, hắipoen cho rằvuwung Lăfizzng Thiêpafhn Lýpafhkpemy chỉzjrekpem ngưfqgnkacmi ẩowjrn ẩowjrn làkpemm ngưfqgnkacmi ta pháfqgnt bựruwgc, trờkacmi sinh đuqkvwiuxm mạwiuxc, khôvuwung thítdboch nóipoei chuyệhelpn, lạwiuxi khôvuwung nghĩtmhp rằvuwung đuqkvqocpi phưfqgnơacqwng bétmhpn nhọmvvmn nhưfqgn vậfacry, ẩowjrn ẩowjrn tựruwga hồydoripoe chúqmpgt đuqkvfcqfch ýpafh.

- Càkpemn Lam Nam Cung đuqkvwiuxi danh đuqkvzjrenh đuqkvzjrenh, ta tựruwg nhiêpafhn làkpemtdbonh đuqkvãwarokpsnu.


Thằvuwung nàkpemy đuqkvãwaro khôvuwung chúqmpg ýpafh nhưfqgn vậfacry, Giang Trầxvtdn cũsgckng khôvuwung cóipoe hứvlxnng thúqmpgdcmvng hắipoen nóipoei nhảajvbm nhiềqfgku.

Diệhelpp Dung cũsgckng khôvuwung nghĩtmhp tớundqi Lăfizzng Thiêpafhn Lýpafh sẽuulb bỗipoeng nhiêpafhn bétmhpn nhọmvvmn nhưfqgn thếniqr, cưfqgnkacmi nóipoei:

- Thiêpafhn Lýpafh, ngưfqgnơacqwi cùdcmvng Giang Trầxvtdn kếniqrt giao khôvuwung nhiềqfgku lắipoem, vềqfgk sau lui tớundqi nhiềqfgku hơacqwn, ngưfqgnơacqwi sẽuulb biếniqrt rõtdbo, Giang Trầxvtdn huynh đuqkvhelp tuyệhelpt đuqkvqocpi đuqkváfqgnng giáfqgn ngưfqgnơacqwi kếniqrt giao.

- Giang Trầxvtdn, títdbonh cáfqgnch Thiêpafhn Lýpafhkpem nhưfqgn vậfacry, hắipoen ngưfqgnkacmi nàkpemy, trong nóipoeng ngoàkpemi lạwiuxnh. Ngưfqgnơacqwi cùdcmvng hắipoen ởhauf chung lâkpsnu rồydori, sẽuulb hiểqsddu hắipoen.

Diệhelpp Dung hoàkpem giảajvbi.

Đrlaviềqfgkn Thiệhelpu cũsgckng cưfqgnkacmi nóipoei:

- Đrlavúqmpgng đuqkvúqmpgng, ngưfqgnu tâkpsǹm ngưfqgnu mã tâkpsǹm mã, ngưfqgnkacmi dùdcmvng bầxvtdy phâkpsnn. Khôvuwung phảajvbi ngưfqgnkacmi mộhauft đuqkvưfqgnkacmng, đuqkvi khôvuwung đuqkvếniqrn mộhauft khốqocpi. Thiêpafhn Lýpafh, Trầxvtdn thiếniqru, niêpafhn kỷvwlvwaroo Đrlaviềqfgkn ta so vớundqi cáfqgnc ngưfqgnơacqwi lớundqn hơacqwn mộhauft chúqmpgt, xem ngưfqgnkacmi vẫiqrgn làkpem rấycabt chuẩowjrn. Ta cóipoe thểqsdd đuqkvajvbm bảajvbo, ởhauf chung lâkpsnu rồydori, cáfqgnc ngưfqgnơacqwi nhấycabt đuqkvfcqfnh có thêpafh̉ trởhauf thàkpemnh bạwiuxn tốqocpt.

fizzng Thiêpafhn Lýpafh đuqkvwiuxm mạwiuxc cưfqgnkacmi cưfqgnkacmi, từipoe chốqocpi cho ýpafh kiếniqrn.

Giang Trầxvtdn cóipoe chúqmpgt nhúqmpgn vai, cũsgckng khôvuwung nóipoei gìgzpk. Hắipoen khôvuwung phảajvbi loạwiuxi títdbonh cáfqgnch cầxvtdn phảajvbi cùdcmvng ai kếniqrt giao, cũsgckng chưfqgna bao giờkacm sẽuulbdcmvng mặylxdt nóipoeng đuqkvi dáfqgnn môvuwung lạwiuxnh ngưfqgnkacmi kháfqgnc.

- Đrlavưfqgnundqc rồydori, thờkacmi gian khôvuwung sai biệhelpt lắipoem. Chúqmpgng ta xuấycabt pháfqgnt.

Nhìgzpkn ra đuqkvưfqgnundqc, Diệhelpp Dung vìgzpk lầxvtdn chúqmpgc thọmvvmkpemy cho Diệhelpp tháfqgni phóipoe, làkpem chuẩowjrn bịfcqf tỉzjre mỉzjre thoáfqgnng mộhauft pháfqgnt. Xem hắipoen ăfizzn mặylxdc, khôvuwung quáfqgnkpemo nhoáfqgnng, nhưfqgnng lạwiuxi khôvuwung mấycabt khítdbo pháfqgni củspada đuqkvhelp tửjpwcfqgnơacqwng thấycabt, lộhauf ra cựruwgc kỳziyo vừipoea vặylxdn.

Trêpafhn đuqkvưfqgnkacmng đuqkvi, tâkpsnm tìgzpknh củspada Diệhelpp Dung rấycabt sáfqgnng sủspada, cùdcmvng bọmvvmn ngưfqgnkacmi Giang Trầxvtdn cưfqgnkacmi cưfqgnkacmi nóipoei nóipoei.

- Giang huynh đuqkvhelp, Thiêpafhn Quếniqrfqgnơacqwng Quốqocpc chúqmpgng ta, cóipoe rấycabt nhiềqfgku thịfcqfnh hộhaufi. Vítdbo dụfitd nhưfqgn Nguyệhelpn Vọmvvmng Tháfqgnp, vítdbo dụfitd nhưfqgn Bảajvbo Thụfitdvuwung tuyểqsddn bạwiuxt. Màkpem yếniqrn hộhaufi đuqkvwiuxi thọmvvm củspada Diệhelpp tháfqgni phóipoe, cũsgckng làkpem mộhauft trong sốqocp đuqkvóipoe.


Đrlaviềqfgkn Thiệhelpu trảajvbi qua trưfqgnundqc đuqkvóipoe chung hoạwiuxn nạwiuxn, đuqkvqocpi vớundqi Giang Trầxvtdn làkpem hếniqrt sứvlxnc thâkpsnn mậfacrt. Lạwiuxi nóipoei tiếniqrp, lầxvtdn nàkpemy hắipoen cóipoe thểqsdd đuqkvqfgk bạwiuxt làkpemm Phóipoe Đrlavôvuwu thốqocpng, chítdbo ítdbot cóipoe mộhauft nửjpwca côvuwung lao làkpem Giang Trầxvtdn.

Cho nêpafhn, trêpafhn đuqkvưfqgnkacmng đuqkvi Đrlaviềqfgkn Thiệhelpu cùdcmvng Giang Trầxvtdn giớundqi thiệhelpu rấycabt nhiềqfgku.

- Bảajvbn thâkpsnn Diệhelpp tháfqgni phóipoe, khôvuwung màkpemng danh lợundqi. Sởhauftmhpkpemng năfizzm đuqkvqfgku muốqocpn tổqvpu chứvlxnc sinh nhậfacrt, làkpemfqgnundqn yếniqrn hộhaufi nàkpemy, khảajvbo sáfqgnt trẻqvpu tuổqvpui củspada Thiêpafhn Quếniqrfqgnơacqwng Quốqocpc. Cho nêpafhn, cóipoe thểqsdd đuqkvưfqgnundqc mờkacmi, đuqkvqfgku làkpem tuổqvpui trẻqvpukpemi tuấycabn 30 tuổqvpui trởhauf xuốqocpng củspada Vưfqgnơacqwng Quốqocpc. Đrlavưfqgnơacqwng nhiêpafhn, từipoeng ngưfqgnkacmi đuqkvưfqgnundqc mờkacmi, tùdcmvy thâkpsnn cóipoe thểqsdd mang theo mấycaby ngưfqgnkacmi. Mang theo kháfqgnch nhâkpsnn, khôvuwung cóipoe hạwiuxn chếniqr tuổqvpui.

- Loạwiuxi cơacqw hộhaufi nàkpemy rấycabt khóipoe đuqkvưfqgnundqc, phàkpemm làkpem đuqkvhelp tửjpwcipoe chúqmpgt thểqsdd diệhelpn củspada Thiêpafhn Quếniqrfqgnơacqwng Quốqocpc, đuqkvqfgku dùdcmvng nhậfacrn đuqkvưfqgnundqc thưfqgn mờkacmi củspada Diệhelpp tháfqgni phóipoekpem vẻqvpu vang.

- Giang huynh đuqkvhelp, loạwiuxi trưfqgnkacmng hợundqp nàkpemy, ngưfqgnơacqwi cũsgckng khôvuwung cầxvtdn câkpsnu thúqmpgc cáfqgni gìgzpk. Diệhelpp tháfqgni phóipoekpsnm títdbonh siêpafhu nhiêpafhn, áfqgnnh mắipoet nhìgzpkn ngưfqgnkacmi nhìgzpkn sựruwggzpknh rấycabt đuqkvylxdc biệhelpt, xuấycabt thâkpsnn, đuqkvfcqfa vịfcqf,… đuqkvqocpi vớundqi lãwaroo nhâkpsnn gia ôvuwung ta màkpemipoei, đuqkvqfgku làkpem phùdcmvkpsnn. Ởzfhp chỗipoe củspada hắipoen, vưfqgnơacqwng tửjpwcdcmvng thứvlxnkpsnn, bảajvbn chấycabt khôvuwung cóipoegzpk kháfqgnc nhau.

Tiềqfgkn bốqocpi cao nhâkpsnn, đuqkvvlxnng ởhauf đuqkvzjrenh phong Vưfqgnơacqwng Quốqocpc, hắipoen tựruwg nhiêpafhn khôvuwung cóipoe lậfacrp trưfqgnkacmng tưfqgnơacqwi sáng rõ nét gìgzpk. Đrlaviểqsddm nàkpemy, Giang Trầxvtdn cũsgckng khôvuwung hoàkpemi nghi.

- Ta nghĩtmhp, lầxvtdn nàkpemy bêpafhn ngưfqgnkacmi Đrlavwiuxi vưfqgnơacqwng tửjpwc, ngưfqgnkacmi mang theo nhấycabt đuqkvfcqfnh sẽuulb rấycabt cóipoetdbonh nhắipoem vàkpemo. Giang Trầxvtdn, ngưfqgnơacqwi phảajvbi cóipoekpsnm lýpafh chuẩowjrn bịfcqf.

Trưfqgnundqc kia sựruwggzpknh củspada Giang Trầxvtdn cùdcmvng Long Nha vệhelp, náo lớundqn nhưfqgn vậfacry, Luậfacrt Vôvuwu Kỵfypp bịfcqf quầxvtdn chếniqrt đuqkvi sốqocpng lạwiuxi, Đrlavwiuxi vưfqgnơacqwng tửjpwc vớundqi tưfqgnfqgnch ngưfqgnkacmi sau lưfqgnng, nhấycabt đuqkvfcqfnh sẽuulb khóipoe chịfcqfu.

- Giang Trầxvtdn, ngưfqgnơacqwi cũsgckng đuqkvipoeng lo lắipoeng. Trưfqgnundqc mặylxdt Diệhelpp tháfqgni phóipoe, mặylxdc dùdcmv Đrlavwiuxi Vưfqgnơacqwng huynh cóipoe ýpafh kiếniqrn, cũsgckng khôvuwung dáfqgnm quáfqgn phậfacrn.

Diệhelpp Dung thấycaby Giang Trầxvtdn khôvuwung nóipoei, trấycabn an nóipoei.

Giang Trầxvtdn cưfqgnkacmi nhạwiuxt mộhauft tiếniqrng:

- Đrlavã đuqkvêpafh́n nơacqwi này, thìgzpk khôvuwung cóipoegzpk phảajvbi lo lắipoeng.

Tháfqgni Phóipoe biệhelpt việhelpn, nơacqwi đuqkvspadp vàkpemtmhpnh mịfcqfch nhấycabt vưfqgnơacqwng đuqkvôvuwu.


Mộhauft nhóipoem bốqocpn ngưfqgnkacmi, rấycabt nhanh liềqfgkn đuqkvi tớundqi cửjpwca sâkpsnn Tháfqgni Phóipoe.

qmpgc nàkpemy cửjpwca ra vàkpemo Tháfqgni Phóipoe biệhelpt việhelpn, lạwiuxi phi thưfqgnkacmng náfqgno nhiệhelpt. Phàkpemm làkpem đuqkvhelp tửjpwc tuổqvpui trẻqvpu nhậfacrn đuqkvưfqgnundqc thưfqgn mờkacmi, cảajvb đuqkváfqgnm đuqkvqfgku đuqkvem mìgzpknh thu thậfacrp kỹkpsnkpemng, đuqkvếniqrn đuqkvâkpsny dựruwg tiệhelpc.

kpem cửjpwca sâkpsnn Tháfqgni Phóipoe, mộhauft mỹkpsn nhâkpsnn xinh đuqkvspadp linh lung, dáfqgnng ngưfqgnkacmi uyểqsddn chuyểqsddn, mang theo dáfqgnng tưfqgnơacqwi cưfqgnkacmi rụfitdt rèfacrkpem khôvuwung mấycabt nhiệhelpt tìgzpknh, tiếniqrp đuqkvãwaroi kháfqgnch nhâkpsnn.

- Giang Trầxvtdn, nữckil nhâkpsnn nàkpemy, têpafhn làkpem Đrlavan Phi, từipoe nhỏarkx bịfcqf Quáfqgnch tháfqgni phóipoe thu dưfqgnacqwng. Trêpafhn danh nghĩtmhpa làkpem đuqkvhelp tửjpwc củspada Quáfqgnch tháfqgni phóipoe, trêpafhn thựruwgc tếniqr Quáfqgnch tháfqgni phóipoe đuqkvqocpi đuqkvãwaroi nàkpemng nhưfqgn cháfqgnu gáfqgni, cựruwgc kỳziyo sủspadng nịfcqfch.

Thờkacmi đuqkviểqsddm Đrlaviềqfgkn Thiệhelpu giớundqi thiệhelpu Đrlavan Phi, tậfacrn lựruwgc đuqkvèfacr thấycabp giọmvvmng, hiểqsddn nhiêpafhn đuqkvqocpi vớundqi Đrlavan Phi cũsgckng hơacqwi cóipoe chúqmpgt kiêpafhng kịfcqf.

Giang Trầxvtdn nghe Đrlaviềqfgkn Thiệhelpu nóipoei nhưfqgn vậfacry, ngẩowjrng đuqkvxvtdu nhìgzpkn Đrlavan Phi mộhauft chúqmpgt.

kpemng nàkpemy đuqkvoan trang xinh đuqkvspadp, làkpemn da trắipoeng nõtdbon, hơacqwi thi phấycabn trang, giơacqw tay nhấycabc châkpsnn, liềqfgkn cóipoe mộhauft loạwiuxi ýpafh tứvlxnkpemm xúqmpgc nữckilfqgnkacmng nhâkpsnn. Làkpemm cho Giang Trầxvtdn cóipoe ýpafh niệhelpm đuqkvxvtdu tiêpafhn làkpem… nữckil nhâkpsnn nàkpemy khôvuwung dễajvb chọmvvmc.

- Tiểqsddu đuqkvhelp Diệhelpp Dung, báfqgni kiếniqrn Đrlavan Phi tỷvwlv.

Tứvlxnfqgnơacqwng tửjpwc Diệhelpp Dung, títdbonh cáfqgnch sáfqgnng sủspada, đuqkvi ra phítdboa trưfqgnundqc, khóipoee môvuwui nhếniqrch lêpafhn vui vẻqvpu, thi lễajvb.

- Diệhelpp Dung? Ngưfqgnơacqwi con khỉ con nàkpemy! Âidsin, mấycaby tháfqgnng khôvuwung thấycaby, giốqocpng nhưfqgn lạwiuxi cao mộhauft chúqmpgt.

Nữckil tửjpwc Đrlavan Phi nàkpemy, tuổqvpui đuqkvwiuxi kháfqgni cùdcmvng Câkpsnu Ngọmvvmc khôvuwung sai biệhelpt lắipoem, so vớundqi Diệhelpp Dung tựruwg nhiêpafhn làkpem lớundqn hơacqwn khôvuwung ítdbot.

- Đrlavan Phi tỷvwlv, hôvuwum nay loạwiuxi trưfqgnkacmng hợundqp nàkpemy, ngưfqgnơacqwi còkzmkn bảajvbo ta nhưfqgn vậfacry, quáfqgn khôvuwung cho tiểqsddu đuqkvhelp mặylxdt mũsgcki a!

Diệhelpp Dung cốqocp ýpafh lộhauf ra chúqmpgt uểqsdd oảajvbi, trêpafhn thựruwgc tếniqr lạwiuxi âkpsnm thầxvtdm cao hứvlxnng.


Hắipoen biếniqrt rõtdbo, áfqgni đuqkvydor Đrlavan Phi củspada Diệhelpp tháfqgni phóipoe, đuqkvqocpi vớundqi Diệhelpp Dung hắipoen cảajvbm nhậfacrn cũsgckng khôvuwung tệhelp lắipoem.

Đrlavan Phi nhẹspad nhàkpemng cưfqgnkacmi cưfqgnkacmi, tay áfqgno hơacqwi đuqkvhaufng mộhauft chúqmpgt, lộhauf ra da thịfcqft tuyếniqrt trắipoeng, càkpemng thêpafhm vàkpemi phầxvtdn vũsgck mịfcqf.

Ngóipoen tay nhẹspad nhàkpemng ởhauf trêpafhn mũsgcki Diệhelpp Dung vuốqocpt mộhauft cáfqgni:

- Mau vàkpemo đuqkvi, đuqkváfqgnm đuqkvwiuxi ca củspada ngưfqgnơacqwi đuqkvqfgku đuqkvãwaro đuqkvếniqrn.

Diệhelpp Dung cưfqgnkacmi hắipoec hắipoec:

- Đrlavan Phi tỷvwlv, lãwaroo sưfqgn thâkpsnn thểqsdd tốqocpt chứvlxn?

- Âidsin, lãwaroo nhâkpsnn gia ôvuwung ta thanh kiệhelpn lắipoem. Bấycabt quáfqgn gầxvtdn đuqkvâkpsny lãwaroo nhâkpsnn gia ôvuwung ta cóipoe chúqmpgt sựruwggzpknh phiềqfgkn lòkzmkng. Ápafhch, đuqkvúqmpgng rồydori, chẳwhzrng lẽuulb ngưfqgnơacqwi khôvuwung biếniqrt?

Đrlavan Phi nhìgzpkn nhìgzpkn Diệhelpp Dung mang ba đuqkvydorng bạwiuxn, mắipoet hạwiuxnh ởhauf trưfqgnundqc mặylxdt bọmvvmn ngưfqgnkacmi Giang Trầxvtdn đuqkvajvbo qua, mang theo vàkpemi phầxvtdn ngạwiuxc nhiêpafhn hỏarkxi.

- Đrlavãwaro xảajvby ra chuyệhelpn gìgzpk?

Diệhelpp Dung sữckilng sờkacm, trong lúqmpgc nhấycabt thờkacmi nộhaufi tâkpsnm cóipoe chúqmpgt trầxvtdm xuốqocpng, cảajvbm giáfqgnc mìgzpknh phảajvbng phấycabt bỏarkx qua chuyệhelpn trọmvvmng yếniqru gìgzpk.

Đrlavan Phi khoáfqgnt tay áfqgno:

- Đrlavưfqgnundqc rồydori, ngưfqgnơacqwi đuqkvi vàkpemo trưfqgnundqc đuqkvi. Quay đuqkvxvtdu lạwiuxi cóipoeacqw hộhaufi sẽuulb tròkzmk chuyệhelpn. Ta còkzmkn phảajvbi tiếniqrp đuqkvãwaroi nhữckilng ngưfqgnkacmi kháfqgnc.

Vẻqvpu mặylxdt Diệhelpp Dung đuqkvau khổqvpu:

- Đrlavưfqgnundqc rồydori, Đrlavan Phi tỷvwlv, đuqkvundqi chúqmpgt nữckila ngưfqgnơacqwi phảajvbi nóipoei cho ta mộhauft chúqmpgt. Lãwaroo sưfqgn đuqkvqocpi vớundqi ta chiếniqru cốqocp nhưfqgn vậfacry, ta cũsgckng nêpafhn vìgzpk hắipoen phâkpsnn ưfqgnu a?

Đrlavan Phi than nhẹspad mộhauft tiếniqrng, lạwiuxi khôvuwung nóipoei gìgzpk.

Diệhelpp Dung biếniqrt títdbonh cáfqgnch củspada Đrlavan Phi, thứvlxnc thờkacmi dẫiqrgn dắipoet bọmvvmn ngưfqgnkacmi Giang Trầxvtdn, đuqkvi vàkpemo trong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.