Độc Tôn Tam Giới

Chương 277 : Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 2

    trước sau   
- Vìcnzkitgji gìcnzkcnzk Giảmcry củwkcxa thếzorp giớddfti nàooihy, chânbibn khívtxgbynba Linh tỉdkcn lệynlt thấlgpqp nhưdkcn vậhplwy, xáitgjc xuấlgpqt Hóbynba Linh thàooihnh côwdhbng thấlgpqp nhưdkcn vậhplwy? Xem ra, khôwdhbng đpncxơzgobn thuầsytjn làooih khôwdhbng cóbynb Linh Dưdkcnkdsuc phụcnzkitgj, đpncxrmsang dạwjmwng, bọtanwn hắenahn đpncxjrati vớddfti chânbibn khívtxgbynba Linh, khôwdhbng cóbynb nhậhplwn thứitgjc quáitgj nguyêbbgin vẹkcnkn. Cóbynb lẽlpop, Võcnzk Giảmcry củwkcxa thếzorp giớddfti nàooihy, cho rằtkkqng chânbibn khívtxgbynba Linh, chỉdkcnooih tấlgpqn chứitgjc trêbbgin tu vi võcnzk đpncxwjmwo, lạwjmwi khôwdhbng lĩhplwnh ngộuqls đpncxếzorpn, đpncxânbiby làooih mộuqlst lầsytjn lộuqlst xáitgjc, làooih mộuqlst nghi thứitgjc thoáitgjt Phàooihm nhậhplwp Linh. Ởdkcj trong quáitgj trìcnzknh nàooihy, thựsytjc lựsytjc tănbibng lêbbgin, cảmcrynh giớddfti tănbibng lêbbgin tuy trọtanwng yếzorpu, nhưdkcnng màooihnbibm lựsytjc tănbibng lêbbgin, Tânbibm lựsytjc lộuqlst xáitgjc, đpncxrmsang dạwjmwng rấlgpqt trọtanwng yếzorpu. Ngưdkcnenahi lĩhplwnh ngộuqls khôwdhbng đpncxưdkcnkdsuc, khôwdhbng cáitgjch nàooiho vưdkcnkdsut qua cửpeopa ảmcryi nàooihy, liềtkkqn khôwdhbng khóbynbzrhj giảmcryi rôwdhb̀i.

Giang Trầsytjn ởpswf trong minh tưdkcnpswfng, đpncxãekvxbynb rấlgpqt nhiềtkkqu cảmcrym ngộuqls. Ởdkcj nhậhplwn thứitgjc trêbbgin Tânbibm lựsytjc, bấlgpqt tri bấlgpqt giáitgjc, đpncxãekvx xảmcryy ra lộuqlst xáitgjc.

itgji nàooihy khôwdhbng đpncxơzgobn thuầsytjn làooihhplwnh ngộuqlscnzk đpncxwjmwo chânbibn ýzrhj, cũxwiong làooihhplwnh ngộuqls mộuqlst đpncxoạwjmwn nhânbibn sinh.

Từnjyu trêbbgin ýzrhj nghĩhplwa màooih giảng, ởpswf giờenah khắenahc nàooihy bắenaht đpncxsytju, Giang Trầsytjn cũxwiong coi làooih nửpeopa bưdkcnddftc Tiêbbgin cảmcrynh rôwdhb̀i.

ooih hắenahn, hôwdhbm nay chỉdkcn thiếzorpu quáitgj trìcnzknh cuốjrati cùbynbng, cáitgji kia chívtxgnh làooih chânbibn khívtxgbynba Linh, mởpswf Linh Hảmcryi, miêbbgiu tảmcry Linh Hảmcryi!

Quáitgj trìcnzknh nàooihy, Giang Trầsytjn cóbynb Ngũxwio Long Khai Thiêbbgin Đrjytan trợkdsu giúkdsup, cùbynbng nhữtanwng võcnzk giảmcry kháitgjc so sáitgjnh, làooihbynb ưdkcnu thếzorp rấlgpqt lớddftn.


- Cònkgtn cóbynb mộuqlst chúkdsut cảmcrym ngộuqls, cânbib̀n thôwdhbng thấlgpqu mộuqlst ívtxgt, cânbib̀n mộuqlst ívtxgt linh cảmcrym, đpncxlpop hoàooihn thàooihnh lĩhplwnh ngộuqls cuốjrati cùbynbng. Đrjytếzorpn mộuqlst khắenahc đpncxóbynb, chívtxgnh làooih thơzgob̀i đpncxbbgỉm Giang Trầsytjn ta tiếzorpn vàooiho Tiêbbgin cảmcrynh.

Giang Trầsytjn biếzorpt rõcnzk, bânbiby giờenahooih khôwdhbng cóbynb thờenahi gian.

bynbng Tứitgjdkcnơzgobng tửpeop Diệynltp Dung ưdkcnddftc hẹkcnkn, phảmcryi tham gia yếzorpn hộuqlsi mừnjyung thọtanw củwkcxa Diệynltp tháitgji phóbynb, chúkdsuc thọtanwekvxo nhânbibn đpncxitgjc cao vọtanwng trọtanwng, đpncxânbiby làooih khôwdhbng thểlpop thấlgpqt ưdkcnddftc.

Luyệynltn đpncxan bỏlgpq ra khoảmcryng mưdkcnenahi ngàooihy, minh tưdkcnpswfng mấlgpqy ngàooihy, tívtxgnh toáitgjn thờenahi gian, cáitgjch thờenahi gian ưdkcnddftc đpncxqecenh, chỉdkcn mộuqlst hai ngàooihy màooih thôwdhbi.

Vềtkkq đpncxếzorpn nhàooih, Giang Trầsytjn pháitgjt hiệynltn, trong nhàooihnbiḅy mà xảmcryy ra ívtxgt chuyệynltn.

Kiềtkkqu Bạwjmwch Thạwjmwch đpncxi Càooihn Lam Nam Cung, tụcnzkc vụcnzk trong nhàooih, chủwkcx yếzorpu làooih thúkdsuc thúkdsuc Giang Trầsytjn Giang Đrjytrmsang chủwkcx trìcnzk. Màooih phụcnzk thânbibn Giang Phong, thìcnzk chuyêbbgin chúkdsucnzk đpncxwjmwo, rấlgpqt ívtxgt hỏlgpqi đpncxếzorpn sựsytjcnzknh.

nbibu Ngọtanwc trêbbgin danh nghĩhplwa nóbynbi làooihbynby tùbynbng củwkcxa Giang Trầsytjn, nhưdkcnng màooih Giang gia cao thấlgpqp, khôwdhbng cóbynb ai thựsytjc coi nàooihng làooihbynby tùbynbng đpncxjrati đpncxãekvxi, cơzgob bảmcryn xem nhưdkcn mộuqlst Thốjratng Lĩhplwnh hộuqls việynltn.

bynbi cáitgjch kháitgjc, lúkdsuc Giang Trầsytjn khôwdhbng cóbynb mặxlxat, toàooihn bộuqls Giang gia, thiếzorpu mộuqlst ngưdkcnenahi tânbibm phúkdsuc.

- Lạwjmwi làooih Long Nha vệynlt? Hẳknhqn làooih bọtanwn hắenahn cảmcrym thấlgpqy, lầsytjn trưdkcnddftc giáitgjo huấlgpqn, cònkgtn chưdkcna đpncxwkcx khắenahc sânbibu?

Giang Trầsytjn nghe Tiếzorpt Đrjytrmsang bẩmcrym báitgjo, nghe nóbynbi lạwjmwi làooih Long Nha vệynlt, trong lònkgtng khôwdhbng khỏlgpqi bốjratc lêbbgin lửpeopa giậhplwn.

- Thiếzorpu chủwkcx, lầsytjn nàooihy khôwdhbng giốjratng. Cănbibn cứitgj luậhplwt pháitgjp củwkcxa Thiêbbgin Quếzorpdkcnơzgobng Quốjratc, linh cầsytjm khôwdhbng cóbynb đpncxănbibng kýzrhj, hoàooihn toàooihn chívtxgnh xáitgjc khôwdhbng thểlpoppswf trong vưdkcnơzgobng đpncxôwdhb phi hàooihnh. Tívtxgnh cáitgjch huynh đpncxynlt Kiềtkkqu Sơzgobn thôwdhbekvxng, nhấlgpqt thờenahi đpncxenahc ýzrhj quêbbgin hìcnzknh, bịqece Long Nha vệynlt bắenaht lấlgpqy tay cầsytjm. Hôwdhbm nay ngưdkcnenahi vàooih Kim Dựsytjc Kiếzorpm Đrjytiểlpopu, mộuqlst pháitgjt bắenaht đpncxi. Chúkdsung ta thôwdhbng qua Đrjytiềtkkqn Thiệynltu đpncxiềtkkqn đpncxôwdhb thốjratng hỏlgpqi thănbibm mộuqlst chúkdsut, chuyệynltn nàooihy, hắenahn cũxwiong khôwdhbng thểlpop nhúkdsung tay.

- Hai huynh đpncxynlt bọtanwn họtanw, hiệynltn tạwjmwi khôwdhbng cóbynb sao chứitgj?

Giang Trầsytjn càooihng quan tânbibm chívtxgnh làooih hai ngưdkcnenahi nàooihy cóbynb chịqeceu thiệynltt hay khôwdhbng.


- Bịqece Long Nha vệynlt bắenaht, đpncxau khổcirwooih khôwdhbng thiếzorpu phảmcryi ănbibn mộuqlst ívtxgt. Ta đpncxi thănbibm hỏlgpqi qua, cònkgtn khôwdhbng đpncxếzorpn mứitgjc cóbynb lo lắenahng tívtxgnh mạwjmwng. Nghe nóbynbi bânbiby giờenahbynb mộuqlst đpncxwjmwi nhânbibn vậhplwt muốjratn mừnjyung thọtanw, vưdkcnơzgobng đpncxôwdhb trai giớddfti ba ngàooihy, khôwdhbng thểlpopitgjt sinh. Long Nha vệynltxwiong đpncxrmsang dạwjmwng phảmcryi tuânbibn thủwkcx, cho nêbbgin, tạwjmwm thờenahi màooihbynbi, táitgjnh mạwjmwng khôwdhbng lo.

Tiếzorpt Đrjytrmsang cũxwiong bấlgpqt đpncxenahc dĩhplw, hai huynh đpncxynlt Kiềtkkqu Sơzgobn Kiềtkkqu Xuyêbbgin, tívtxgnh cáitgjch lỗzajtekvxng. Ởdkcj Đrjytôwdhbng Phưdkcnơzgobng Vưdkcnơzgobng Quốjratc, cóbynb lẽlpopbynb thểlpop hoàooihnh hàooihnh khôwdhbng sợkdsu. Nhưdkcnng đpncxếzorpn Thiêbbgin Quếzorpdkcnơzgobng Quốjratc, bọtanwn hắenahn nhưdkcn vậhplwy, nhấlgpqt đpncxqecenh làooih phảmcryi chịqeceu thiệynltt.

- Tiếzorpt Đrjytrmsang, việynltc nàooihy ngưdkcnơzgobi khôwdhbng cầsytjn tựsytj tráitgjch, ngưdkcnơzgobi hếzorpt toàooihn lựsytjc, tráitgjch khôwdhbng đpncxưdkcnkdsuc ngưdkcnơzgobi. Tiếzorpp qua, đpncxlpop ta xửpeopzrhj.

- Thiếzorpu chủwkcx, việynltc nàooihy Long Nha vệynlt khẳknhqng đpncxqecenh sẽlpopdkcnkdsun đpncxtkkqooihi đpncxlpopbynbi chuyệynltn, ngưdkcnơzgobi cóbynb đpncxjrati sáitgjch gìcnzk khôwdhbng?

Giang Trầsytjn khoáitgjt tay áitgjo:

- Binh tớddfti tưdkcnddftng đpncxnjyu, nưdkcnddftc tớddfti đpncxlgpqt ngănbibn. Vừnjyua vặxlxan, ngàooihy mai làooih thọtanw thầsytjn củwkcxa Hộuqls Quốjratc Linh Vưdkcnơzgobng Diệynltp tháitgji phóbynb, ta phảmcryi theo Tứitgjdkcnơzgobng tửpeop đpncxi tham gia yếzorpn hộuqlsi. Việynltc nàooihy, ngưdkcnơzgobi khôwdhbng cầsytjn hỏlgpqi tớddfti.

Lạwjmwi làooih Long Nha vệynlt!

Trong mắenaht Giang Trầsytjn hiệynltn lêbbgin mộuqlst tia sáitgjt cơzgob.

- Long Nha vệynlt, ta đpncxãekvx khoan dung cáitgjc ngưdkcnơzgobi mộuqlst lầsytjn. Hi vọtanwng lầsytjn nàooihy, cáitgjc ngưdkcnơzgobi làooihcnzknh thưdkcnenahng pháitgj áitgjn, khôwdhbng phảmcryi cốjrat ýzrhj thêbbgiu dệynltt chuyệynltn. Bằtkkqng khôwdhbng màooihbynbi, lúkdsuc nàooihy đpncxânbiby, ta nhấlgpqt đpncxqecenh sẽlpopooihm cho cáitgjc ngưdkcnơzgobi biếzorpt rõcnzk, chọtanwc giậhplwn Giang Trầsytjn ta, phảmcryi trảmcry mộuqlst cáitgji giáitgj lớddftn!

itgji têbbgin Diệynltp Trọtanwng Lânbibu nàooihy, ởpswf Thiêbbgin Quếzorpdkcnơzgobng Quốjratc, đpncxóbynbooih tồrmsan tạwjmwi nhưdkcn đpncxrmsa đpncxtkkqng. Cáitgji têbbgin nàooihy, lêbbgin tớddfti lãekvxo hủwkcxitgjm mưdkcnơzgobi, xuốjratng đpncxếzorpn trẻpncx con ba tuổcirwi, khôwdhbng cóbynb ngưdkcnenahi khôwdhbng biếzorpt.

Hắenahn khôwdhbng cóbynb chứitgjc quan hiểlpopn háitgjch, cũxwiong khôwdhbng cóbynb thếzorp lựsytjc rắenahc rốjrati khóbynb gỡnjyu.

bynbi trắenahng ra mộuqlst đpncxiểlpopm, hắenahn làooih mộuqlst lãekvxo đpncxsytju khôwdhbng tranh quyềtkkqn thếzorp, mộuqlst ngưdkcnenahi rảmcrynh rỗzajti khôwdhbng cóbynb chuyệynltn gìcnzkooihm, mộuqlst ẩmcryn giảmcrymcryn trong thàooihnh phốjrat.

Nhưdkcnng màooih, nóbynbi đpncxếzorpn cáitgji têbbgin nàooihy, lêbbgin tớddfti quốjratc quânbibn, xuốjratng tớddfti bìcnzknh dânbibn, mỗzajti ngưdkcnenahi đpncxtkkqu nghiêbbgim nghịqecevtxgnh nểlpop.


Bởpswfi vìcnzk, cáitgji têbbgin nàooihy, đpncxjrati vớddfti Thiêbbgin Quếzorpdkcnơzgobng Quốjratc màooihbynbi, chívtxgnh làooih mộuqlst tấlgpqm bia to, mộuqlst đpncxrmsa đpncxtkkqng.

Hiệynltn tạwjmwi nhữtanwng vưdkcnơzgobng tửpeop củwkcxa Thiêbbgin Quếzorpdkcnơzgobng Quốjratc, đpncxtkkqu tôwdhbn xưdkcnng Diệynltp Trọtanwng Lânbibu mộuqlst cânbibu "Lãekvxo sưdkcn".

ooih ngay cảmcry quốjratc quânbibn, hay vưdkcnơzgobng tửpeop mộuqlst đpncxenahi trưdkcnddftc, đpncxrmsang dạwjmwng phảmcryi tôwdhbn xưdkcnng Diệynltp Trọtanwng Lânbibu làooih "Lãekvxo sưdkcn".

Cao hơzgobn nữtanwa, cũxwiong nhưdkcn vậhplwy...

Giang sơzgobn Diệynltp gia, chívtxg ívtxgt cóbynbnbibm đpncxenahi ngưdkcnenahi, đpncxtkkqu phảmcryi tôwdhbn xưdkcnng Diệynltp Trọtanwng Lânbibu làooih "Lãekvxo sưdkcn".

bynb thểlpopbynbi, Diệynltp Trọtanwng Lânbibu Tháitgji Phóbynb, truyềtkkqn thụcnzk cho Diệynltp gia vưdkcnơzgobng thấlgpqt mộuqlst đpncxenahi lạwjmwi mộuqlst đpncxenahi đpncxynlt tửpeop. Khôwdhbng ai biếzorpt cụcnzk thểlpopbynb mấlgpqy đpncxenahi, cũxwiong khôwdhbng ngưdkcnenahi nàooiho biếzorpt Diệynltp Trọtanwng Lânbibu đpncxếzorpn cùbynbng bao nhiêbbgiu tuổcirwi.

Mộuqlst đpncxenahi mộuqlst đpncxenahi truyềtkkqn thừnjyua, nănbibm nănbibm tívtxgch lũxwioy, đpncxúkdsuc thàooihnh đpncxqecea vịqecewdhbm nay củwkcxa Diệynltp Trọtanwng Lânbibu. Mặxlxac dùbynb hắenahn khôwdhbng tranh quyềtkkqn thếzorp, lạwjmwi khôwdhbng ngưdkcnenahi cóbynbdkcnitgjch cùbynbng hắenahn tranh chấlgpqp.

Diệynltp Trọtanwng Lânbibu khôwdhbng cóbynbbbgiu thívtxgch đpncxxlxac biệynltt gìcnzk, hắenahn chỉdkcnbynb mộuqlst thóbynbi quen, làooihooihng nănbibm đpncxtkkqu tổcirw chứitgjc sinh nhậhplwt.

cnzk thóbynbi quen nàooihy củwkcxa hắenahn, vưdkcnơzgobng thấlgpqt củwkcxa Thiêbbgin Quếzorpdkcnơzgobng Quốjratc, cốjrat ýzrhjnbiby mộuqlst tònkgta Tháitgji Phóbynb biệynltt việynltn.

Tháitgji Phóbynb biệynltt việynltn nàooihy, hàooihng nănbibm chỉdkcnbynbng mộuqlst lầsytjn, làooih tổcirw chứitgjc sinh nhậhplwt yếzorpn hộuqlsi cho Diệynltp tháitgji phóbynb.

Giang Trầsytjn dùbynb sao khôwdhbng phảmcryi thổcirwnbibn củwkcxa Thiêbbgin Quếzorpdkcnơzgobng Quốjratc, đpncxjrati vớddfti Diệynltp tháitgji phóbynb khôwdhbng cóbynb nhậhplwn thứitgjc trựsytjc quan gìcnzk, cho nêbbgin, chứitgjng kiếzorpn bọtanwn ngưdkcnenahi Tứitgjdkcnơzgobng tửpeop Diệynltp Dung, nguyêbbgin mộuqlst đpncxáitgjm chuẩmcryn bịqece tỉdkcn mỉdkcn, thìcnzkzgobi cóbynb chúkdsut ngạwjmwc nhiêbbgin.

- Giang Trầsytjn huynh đpncxynlt, ngưdkcnơzgobi đpncxãekvx đpncxếzorpn rồrmsai. Đrjytếzorpn, ta giớddfti thiệynltu cho ngưdkcnơzgobi thoáitgjng mộuqlst pháitgjt.

Diệynltp Dung chứitgjng kiếzorpn Giang Trầsytjn, cao hứitgjng hôwdhb mộuqlst tiếzorpng.

- Đrjytiềtkkqn Thiệynltu, cáitgjc ngưdkcnơzgobi làooih quen biếzorpt đpncxãekvxnbibu, lầsytjn nàooihy cũxwiong sẽlpop theo ta đpncxi chúkdsuc thọtanw Diệynltp tháitgji phóbynb.

Diệynltp Dung lạwjmwi chỉdkcnooiho mộuqlst ngưdkcnenahi tuổcirwi trẻpncxbbgin cạwjmwnh, giớddfti thiệynltu nóbynbi:

- Lănbibng Thiêbbgin Lýzrhj, đpncxynlt tửpeop hạwjmwch tânbibm củwkcxa Càooihn Lam Nam Cung, lầsytjn tiếzorpp theo Bảmcryo Thụcnzkwdhbng tuyểlpopn túkdsu, rấlgpqt cóbynb hi vọtanwng tiếzorpn vàooiho Bảmcryo Thụcnzkwdhbng.

- Thiêbbgin Lýzrhj, đpncxânbiby làooih Giang Trầsytjn trưdkcnddftc kia ta đpncxãekvxbynbi vớddfti ngưdkcnơzgobi. Cáitgjc ngưdkcnơzgobi niêbbgin kỷknhqxwiong khôwdhbng sai biệynltt lắenahm, lẫemjfn nhau cóbynb thểlpop trao đpncxcirwi nhiềtkkqu hơzgobn.

nbibng Thiêbbgin Lýzrhj biểlpopu lộuqls đpncxwjmwm mạwjmwc, liếzorpc nhìcnzkn Giang Trầsytjn, khẽlpop gậhplwt đpncxsytju.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.