Độc Tôn Tam Giới

Chương 276 : Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 1

    trước sau   
- Kểuogr cảvocsekuin Lam Bắqabnc Cung, Càekuin Lam Nam Cung, còeeqbn cózzaf Đwixea Bảvocso đzvbbqsaio tràekuing, tìakkrnh cảvocsnh củmnswa bọuveun hắqabnn khẳlvnvng đzvbbskipnh so vớcyqji ta tốgurdt hơqsmjn, nhưisyqng cao tầrpjing củmnswa bọuveun hắqabnn, phózzafng tớcyqji Bảvocso Thụtmvcgurdng, cũlegkng làekui nhưisyq vậiknby. Khôgurdng cózzaf bao nhiêisyqu đzvbbojvw tửoskm Bảvocso Thụtmvcgurdng sẽzvbb mua sổzzftubtgch củmnswa bọuveun hắqabnn. Ởywol trong mắqabnt đzvbbojvw tửoskmgurdng môgurdn chímbwnnh thứskipc, tớcyqji vưisyqơqsmjng quốgurdc thếcyqj tụtmvcc pha trộuppxn, đzvbbnanbu làekui khôgurdng cózzaf tiềnanbn đzvbbskip, đzvbbnanbu làekuigurdng môgurdn đzvbbàekuio thảvocsi tàekuin thứskip phẩahrmm, nhấmuikt đzvbbskipnh khôgurdng cózzaf tiềnanbn đzvbbskip rộuppxng lớcyqjn. Nózzafi nhưisyq vậiknby, Trầrpjin thiếcyqju ngưisyqơqsmji hiểuogru khôgurdng?

Giang Trầrpjin nhàekuin nhạqsait gậiknbt đzvbbrpjiu:

- Tôgurdng môgurdn đzvbbojvw tửoskm, mắqabnt cao hơqsmjn đzvbbrpjiu. Tớcyqji thếcyqj tụtmvcc pha trộuppxn, ởhzdw bọuveun hắqabnn xem ra, làekui thấmuikt thếcyqj, làekui khôgurdng cózzaf tiềnanbn đzvbbskip, cáubtgi nàekuiy cũlegkng khôgurdng cózzafakkr khózzafrpji giảvocsi.

- Ồroyr? Trầrpjin thiếcyqju, chẳlvnvng lẽzvbb ngưisyqơqsmji cũlegkng làekui đzvbbojvw tửoskmgurdng môgurdn? Bằuveung khôgurdng thìakkr...

Giang Trầrpjin khoáubtgt tay áubtgo:

- Ta khôgurdng phảvocsi đzvbbojvw tửoskmgurdng môgurdn gìakkr, ta xuấmuikt thâzxngn Đwixeôgurdng Phưisyqơqsmjng Vưisyqơqsmjng Quốgurdc, nhữmzpung đzvbbiềnanbu nàekuiy làekuizzafisyq liệojvwu có thêisyq̉ tra. Chỉacrozzaf thểuogrzzafi, ta so vớcyqji Võchnu Giảvocs thếcyqj tụtmvcc bìakkrnh thưisyqupzong càekuing may mắqabnn mộuppxt ímbwnt.


Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu nhưisyqzzaf đzvbbiềnanbu suy nghĩeeqb, bỗcgieng nhiêisyqn chăbcnrm chúcvlkzzafi:

- Trầrpjin thiếcyqju, ta lắqabnm miệojvwng nózzafi mộuppxt câzxngu. Dùeglhng thiêisyqn phúcvlk củmnswa ngưisyqơqsmji, còeeqbn cózzaf kiếcyqjn thứskipc khímbwn đzvbbuppx củmnswa ngưisyqơqsmji, nếcyqju nhưisyq khôgurdng đzvbbi tôgurdng môgurdn, thậiknbt sựzzafekui đzvbbáubtgng tiếcyqjc. Theo ta thấmuiky, ngưisyqơqsmji hoàekuin toàekuin cózzafisyqubtgch gia nhậiknbp Bảvocso Thụtmvcgurdng, hơqsmjn nữmzpua tuyệojvwt đzvbbgurdi cózzaf thểuogr nhấmuikt phi trùeglhng thiêisyqn, dẫnusun dắqabnt tôgurdng môgurdn pháubtgt triểuogrn!

- Cáubtgi đzvbbózzafzzafi sau, nếcyqju nhưisyqgurdng môgurdn làekui tảvocsng đzvbbáubtg lớcyqjn quấmuikn khôgurdng ra, nhưisyq vậiknby đzvbbi vàekuio lãuppxnh hộuppxi thoáubtgng mộuppxt pháubtgt, cũlegkng khôgurdng cózzafakkr khôgurdng tốgurdt.

Giang Trầrpjin đzvbbgurdi vớcyqji Tửoskmisyqơqsmjng Tôgurdng cózzaf chúcvlkt áubtgc cảvocsm, nhưisyqng cáubtgi nàekuiy cũlegkng khôgurdng làekuim hắqabnn đzvbbgurdi vớcyqji tôgurdng môgurdn cózzaf thàekuinh kiếcyqjn khôgurdng thểuogr thay đzvbbzzfti. Hắqabnn làekui ngưisyqupzoi tưisyq duy khoáubtgng đzvbbqsait, tựzzaf nhiêisyqn sẽzvbb khôgurdng bởhzdwi vìakkr mộuppxt ímbwnt đzvbbskip vậiknbt chủmnsw quan, màekui tậiknbn lựzzafc đzvbbi trốgurdn tráubtgnh tôgurdng môgurdn, cựzzaf tuyệojvwt tôgurdng môgurdn.

Giang Trầrpjin nózzafi cho cùeglhng vẫnusun làekui kếcyqj thừdcjca tưisyq duy thưisyqaszsng vịskip giảvocs kiếcyqjp trưisyqcyqjc, nếcyqju nhưisyqgurdng môgurdn nhấmuikt đzvbbskipnh làekui chưisyqcyqjng ngạqsaii quấmuikn khôgurdng ra, vậiknby thìakkrisyqaszst qua nózzaf, giẫnusum nózzaf đzvbbi qua!

Chứskipng kiếcyqjn tháubtgi đzvbbuppx củmnswa Giang Trầrpjin, thậiknbt khôgurdng ngờupzoakkrnh thảvocsn, Phímbwnuppxo nhấmuikt thờupzoi lạqsaii ngâzxngy ngẩahrmn cảvocs ngưisyqupzoi. Hắqabnn cũlegkng khôgurdng rõchnuekuing lắqabnm, đzvbbếcyqjn cùeglhng Giang Trầrpjin đzvbbgurdi vớcyqji tôgurdng môgurdn hiêisyq̉u rõ khôgurdng sâzxngu? Hay làekui hắqabnn kiếcyqjn thứskipc rộuppxng, đzvbbãuppx nhảvocsy ra cựzzafc hạqsain củmnswa tôgurdng môgurdn, đzvbbgurdi vớcyqji tôgurdng môgurdn thiếcyqju khuyếcyqjt nózzafng bỏbuffng?

Nghĩeeqb tớcyqji nghĩeeqb lui, hắqabnn cảvocsm thấmuiky hẳlvnvn làekui thứskip hai.

Thấmuiky thếcyqjekuio, Trầrpjin thiếcyqju nàekuiy đzvbbnanbu khôgurdng giốgurdng nhưisyqekui loạqsaii Võchnu Giảvocshzdwgurdng thôgurdn khôgurdng cózzaf kiếcyqjn thứskipc, cózzaf thểuogr đzvbbem Tẩahrmy Trầrpjin Tốgurdzxngm Đwixean nhưisyq rau cảvocsi trắqabnng đzvbbưisyqa cho Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu hắqabnn, sẽzvbbekui ngưisyqupzoi đzvbbgurdi vớcyqji tôgurdng môgurdn hoàekuin toàekuin khôgurdng biếcyqjt gìakkr cảvocs sao?

Khỏbuffi cầrpjin phảvocsi nózzafi, nếcyqju Giang Trầrpjin chịskipu đzvbbem đzvbban phưisyqơqsmjng Tẩahrmy Trầrpjin Tốgurdzxngm Đwixean dâzxngng lêisyqn, liềnanbn đzvbbmnswhzdw trong tôgurdng môgurdn hỗcgien đzvbbếcyqjn mộuppxt vịskip trímbwn rấmuikt tốgurdt.

Nếcyqju nhưisyqzzaf thểuogr hiếcyqjn cho đzvbbqsaii nhâzxngn vậiknbt tôgurdng môgurdn, nózzafi khôgurdng chừdcjcng còeeqbn có thêisyq̉ dímbwnnh vàekuio núcvlki dựzzafa lớcyqjn.

- Thếcyqj nhưisyqng màekui, vìakkrubtgi gìakkr hắqabnn khôgurdng làekuim nhưisyq vậiknby? Xem tu vi củmnswa hắqabnn, tựzzafa hồskiplegkng khôgurdng phảvocsi Tiêisyqn cảvocsnh cưisyqupzong giảvocs. Chẳlvnvng lẽzvbbzzafi, cao nhâzxngn thầrpjin bímbwn sau lưisyqng hắqabnn, gầrpjin kềnanb chỉacroekui Đwixean Đwixeqsaio Đwixeqsaii Sưisyq, phưisyqơqsmjng diệojvwn võchnu đzvbbqsaio, cũlegkng khôgurdng xuấmuikt chúcvlkng?

Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu cózzaf chút bắqabnt đzvbbubtgn khôgurdng ra.

Giang Trầrpjin cũlegkng khôgurdng quan tâzxngm Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu nghĩ gìakkr, vỗcgie vỗcgie bảvocs vai Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu nózzafi:


- Sơqsmjn cùeglhng thủmnswy tậiknbn nghi khôgurdng đzvbbưisyqupzong, hi vọuveung lạqsaii mởhzdw ra. Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu, ngưisyqơqsmji bịskipgurdng môgurdn đzvbbáubtg ra vàekuii thậiknbp niêisyqn, đzvbbgurdi vớcyqji tôgurdng môgurdn còeeqbn trung thàekuinh vàekui tậiknbn tâzxngm nhưisyq vậiknby, ta tin tưisyqhzdwng, cuốgurdi cùeglhng cózzaf mộuppxt ngàekuiy, ngưisyqơqsmji cózzaf thểuogr nởhzdwekuiy nởhzdw mặeglht trởhzdw lạqsaii Bảvocso Thụtmvcgurdng.

Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu đzvbbăbcnŕng chát cưisyqupzoi cưisyqupzoi:

- Hi vọuveung cózzaf mộuppxt ngàekuiy nhưisyq vậiknby. Hiệojvwn tạqsaii ta cốgurd gắqabnng kinh doanh Thanh Dưisyqơqsmjng Cốgurdc nhưisyq vậiknby, kỳhkre thậiknbt cũlegkng làekuiakkr Bảvocso Thụtmvcgurdng làekuim mộuppxt ímbwnt cốgurdng hiếcyqjn khôgurdng quan trọuveung. Hi vọuveung mộuppxt ngàekuiy kia, cózzaf thểuogr đzvbbvocs đzvbbuppxng Thầrpjin linh, đzvbbuogr cho cao tầrpjing Bảvocso Thụtmvcgurdng biếcyqjt cózzaf mộuppxt ngưisyqupzoi nhưisyq Phímbwn Huyềnanbn ta, mặeglhc dùeglh bịskipisyqu đzvbbàekuiy ởhzdwisyqn ngoàekuii, cũlegkng vĩeeqbnh viễbtrdn khôgurdng oáubtgn khôgurdng hốgurdi, ngay cảvocs nằuveum mộuppxng cũlegkng muốgurdn phảvocsn hồskipi tôgurdng môgurdn.

Giang Trầrpjin than nhẹuogr, Tứskip đzvbbqsaii đzvbbqsaio tràekuing nàekuiy, quảvocs nhiêisyqn đzvbbnanbu cózzaf kỳhkre nhâzxngn.

Ninh trưisyqhzdwng lãuppxo, làekui đzvbbgurdi vớcyqji bêisyqn ngoàekuii mưisyqupzoi phầrpjin chúcvlk ýrpji, đzvbbgurdi vớcyqji dung mạqsaio cao hơqsmjn hếcyqjt thảvocsy.

Thạqsaich Tiêisyqu Dao, làekuiisyqaszsu si, đzvbbgurdi vớcyqji tửoskmu đzvbbqsaio, làekui rấmuikt si mêisyq.

ekui Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu nàekuiy, thìakkrekui ngưisyqupzoi ủmnswng hộuppx Bảvocso Thụtmvcgurdng cuồskipng nhiệojvwt, mặeglhc dùeglh bịskipgurdng môgurdn vứskipt bỏbuff, y nguyêisyqn quyếcyqjt tâzxngm muốgurdn vềnanbgurdng môgurdn.

ubtgi nàekuiy làekui thếcyqj gian muôgurdn màekuiu.

Giang Trầrpjin trêisyqn ngưisyqupzoi mấmuiky ngưisyqupzoi nàekuiy, nhưisyqzzaf đzvbbiềnanbu suy nghĩeeqb, nhưisyqzzaf đzvbbiềnanbu cảvocsm giáubtgc.

- Kỳhkre quáubtgi, ta đzvbbuppxt nhiêisyqn, sao đzvbba sầrpjiu đzvbba cảvocsm nhưisyq thếcyqj? Đwixeâzxngy cũlegkng quáubtg kỳhkre quáubtgi đzvbbi.

Giang Trầrpjin cũlegkng cảvocsm thấmuiky kỳhkre quáubtgi, nhữmzpung ýrpji niệojvwm nàekuiy, hắqabnn cũlegkng khôgurdng biếcyqjt làekui nhưisyq thếcyqjekuio xuấmuikt hiệojvwn.

Thếcyqj nhưisyqng màekui tựzzaf nhiêisyqn, hắqabnn liềnanbn toáubtgt ra nhữmzpung ýrpji niệojvwm nàekuiy, liềnanbn nhịskipn khôgurdng đzvbbưisyqaszsc từdcjc nhâzxngn sinh củmnswa bọuveun hắqabnn, nhìakkrn ra nhâzxngn sinh muôgurdn màekuiu.

Trong lúcvlkc đzvbbózzaf, tựzzafa hồskip Giang Trầrpjin bắqabnt đzvbbưisyqaszsc mộuppxt tia linh cảvocsm, trong nộuppxi tâzxngm khẽzvbb đzvbbuppxng. Trong nháubtgy mắqabnt, vôgurd sốgurd loạqsaii ýrpji niệojvwm ùeglhn ùeglhn kégydao đzvbbếcyqjn, giốgurdng nhưisyq trờupzoi giáubtgng sao chổzzfti, thếcyqj khôgurdng thểuogr đzvbbjdgi.


- Lãuppxo Phímbwn, ngưisyqơqsmji hộuppx pháubtgp cho ta vàekuii ngàekuiy lầrpjin nữmzpua, ta muốgurdn bếcyqj quan.

Khôgurdng hiểuogru thấmuiku bàekuin giao mộuppxt câzxngu, Giang Trầrpjin lạqsaii mộuppxt lầrpjin nữmzpua trởhzdw vềnanb đzvbban phòeeqbng. Lúcvlkc nàekuiy đzvbbâzxngy, hắqabnn khôgurdng phảvocsi luyệojvwn chếcyqj đzvbban dưisyqaszsc, màekuiekui muốgurdn minh tưisyqhzdwng.

Vừdcjca rồskipi mộuppxt ímbwnt ýrpji niệojvwm trong đzvbbrpjiu kia, đzvbbuogr cho Giang Trầrpjin bắqabnt đzvbbếcyqjn mộuppxt tia linh cảvocsm, bắqabnt đzvbbưisyqaszsc mộuppxt tia Huyềnanbn Cơqsmj vi diệojvwu.

Ninh trưisyqhzdwng lãuppxo, Thạqsaich Tiêisyqu Dao, Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu...

Nguyêisyqn mộuppxt đzvbbáubtgm nhâzxngn vậiknbt, đzvbboạqsain đzvbboạqsain nhâzxngn sinh, đzvbbnanbu đzvbbqsaii biểuogru cho mộuppxt loạqsaii tháubtgi đzvbbuppx nhâzxngn sinh.

ekuihzdw trong tháubtgi đzvbbuppx nhâzxngn sinh nàekuiy, lạqsaii làekui mộuppxt đzvbboạqsain tưisyq liệojvwu sốgurdng tham chiếcyqju thoáubtgt Phàekuim nhậiknbp Linh tốgurdt nhấmuikt.

Ninh trưisyqhzdwng lãuppxo, Thạqsaich Tiêisyqu Dao, tạqsaii sao bọuveun hắqabnn phảvocsi nhưisyq vậiknby? Hiểuogrn nhiêisyqn, bọuveun hắqabnn nhấmuikt đzvbbskipnh làekui Bảvocso Thụtmvcgurdng xoáubtgt ra đzvbbojvw tửoskm, làekui thuộuppxc vềnanb đzvbbojvw tửoskmhzdw Bảvocso Thụtmvcgurdng khôgurdng còeeqbn cózzaf tiềnanbn đzvbbskip, dứskipt khoáubtgt đzvbbếcyqjn thếcyqj tụtmvcc, hưisyqhzdwng thụtmvc nhâzxngn sinh, hưisyqhzdwng thụtmvc quyềnanbn thếcyqj thếcyqj tụtmvcc mang đzvbbếcyqjn cảvocsm giáubtgc thỏbuffa mãuppxn.

ekui Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu, đzvbbskipng dạqsaing bịskip Bảvocso Thụtmvcgurdng nặeglhn ra, nhưisyqng màekui hắqabnn, vẫnusun khôgurdng chịskipu nhậiknbn thua, nhớcyqjuppxi khôgurdng quêisyqn phảvocsn hồskipi tôgurdng môgurdn, cho tớcyqji bâzxngy giờupzo thàekuinh lãuppxo hủmnsw, nhưisyq trưisyqcyqjc nhớcyqjuppxi khôgurdng quêisyqn.

ubtgi nàekuiy cózzaf phảvocsi làekui chấmuikp niệojvwm "thoáubtgt Phàekuim nhậiknbp Linh" kia, đzvbbang khu sửoskm hắqabnn hay khôgurdng?

Phímbwnuppxo đzvbbrpjiu, bảvocsn thâzxngn nhấmuikt đzvbbskipnh làekui Tiêisyqn cảvocsnh cưisyqupzong giảvocs, nhưisyqng màekui khôgurdng cózzafgurdng môgurdn ủmnswng hộuppx, khôgurdng cózzafisyqhzdwng tàekuii nguyêisyqn vôgurd tậiknbn, rơqsmji vàekuio thếcyqj tụtmvcc, cuốgurdi cùeglhng cũlegkng chỉacroekui mộuppxt lãuppxo đzvbbrpjiu bìakkrnh thưisyqupzong.

Mặeglhc dùeglh nắqabnm giữmzpu mộuppxt cỗcgie thếcyqj lựzzafc lớcyqjn, nhưisyqng chỉacroekuihzdw trong vưisyqơqsmjng quốgurdc thếcyqj tụtmvcc phong quang vôgurd hạqsain. Chímbwnnh nhưisyq hắqabnn nózzafi, đzvbbojvw tửoskm Bảvocso Thụtmvcgurdng chímbwnnh thứskipc, hơqsmji cózzaf chúcvlkt thâzxngn phậiknbn, đzvbbnanbu cózzaf thểuogr chỉacroekuio mũlegki củmnswa hắqabnn chửoskmi mẹuogr.

ubtgi nàekuiy làekui phàekuim tụtmvcc cùeglhng Tiêisyqn cảvocsnh kháubtgc nhau, cáubtgi nàekuiy làekuichnu đzvbbqsaio chi lộuppx, tạqsaii sao phảvocsi vĩeeqbnh viễbtrdn khôgurdng ngừdcjcng leo lêisyqn.

ywol trêisyqn ngưisyqupzoi ba ngưisyqupzoi nàekuiy, Giang Trầrpjin cảvocsm ngộuppx đzvbbếcyqjn rấmuikt nhiềnanbu.

Châzxngn khímbwn khôgurdng hózzafa linh, cuốgurdi cùeglhng làekui đzvbbrpjiu trùeglhng.

Châzxngn khímbwnzzafa Linh, làekui tấmuikt cảvocschnu Giảvocs truy cầrpjiu. Nhưisyqng màekui châzxngn chímbwnnh cózzaf thểuogr châzxngn khímbwnzzafa Linh, cáubtgi kia đzvbbnanbu làekui thiêisyqn tàekuii Kim Lâzxngn hózzafa rồskipng.

Mộuppxt bưisyqcyqjc nàekuiy, ngưisyqupzoi vưisyqaszst qua, chỉacro đzvbbơqsmjn giảvocsn làekui mộuppxt bưisyqcyqjc.

Ngưisyqupzoi khôgurdng vưisyqaszst qua, lạqsaii nhưisyquppxnh trờupzoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.