Độc Tôn Tam Giới

Chương 276 : Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 1

    trước sau   
- Kểcqsb cảvwypomvpn Lam Bắmvujc Cung, Càomvpn Lam Nam Cung, còmvujn cóitpk Đkxswa Bảvwypo đioywhgnyo tràomvpng, tìvtnmnh cảvwypnh củwrpua bọzwmkn hắmvujn khẳwjsqng đioywdqrinh so vớqtapi ta tốajvpt hơhgnyn, nhưngzbng cao tầvgjpng củwrpua bọzwmkn hắmvujn, phóitpkng tớqtapi Bảvwypo Thụsjkiquabng, cũgmkwng làomvp nhưngzb vậyftty. Khôquabng cóitpk bao nhiêotdzu đioywhgjh tửvgjp Bảvwypo Thụsjkiquabng sẽotdz mua sổquabxeqkch củwrpua bọzwmkn hắmvujn. Ởieyl trong mắmvujt đioywhgjh tửvgjpquabng môquabn chífgsfnh thứrzszc, tớqtapi vưngzbơhgnyng quốajvpc thếvnbz tụsjkic pha trộxkenn, đioywqyvhu làomvp khôquabng cóitpk tiềqyvhn đioywieyl, đioywqyvhu làomvpquabng môquabn đioywàomvpo thảvwypi tàomvpn thứrzsz phẩjrvfm, nhấawbzt đioywdqrinh khôquabng cóitpk tiềqyvhn đioywieyl rộxkenng lớqtapn. Nóitpki nhưngzb vậyftty, Trầvgjpn thiếvnbzu ngưngzbơhgnyi hiểcqsbu khôquabng?

Giang Trầvgjpn nhàomvpn nhạhgnyt gậyfttt đioywvgjpu:

- Tôquabng môquabn đioywhgjh tửvgjp, mắmvujt cao hơhgnyn đioywvgjpu. Tớqtapi thếvnbz tụsjkic pha trộxkenn, ởlxgd bọzwmkn hắmvujn xem ra, làomvp thấawbzt thếvnbz, làomvp khôquabng cóitpk tiềqyvhn đioywieyl, cáxeqki nàomvpy cũgmkwng khôquabng cóitpkvtnm khóitpkhgny giảvwypi.

- Ồxeqk? Trầvgjpn thiếvnbzu, chẳwjsqng lẽotdz ngưngzbơhgnyi cũgmkwng làomvp đioywhgjh tửvgjpquabng môquabn? Bằphjcng khôquabng thìvtnm...

Giang Trầvgjpn khoáxeqkt tay áxeqko:

- Ta khôquabng phảvwypi đioywhgjh tửvgjpquabng môquabn gìvtnm, ta xuấawbzt thâxcabn Đkxswôquabng Phưngzbơhgnyng Vưngzbơhgnyng Quốajvpc, nhữwbobng đioywiềqyvhu nàomvpy làomvpitpkngzb liệhgjhu có thêotdz̉ tra. Chỉgsjeitpk thểcqsbitpki, ta so vớqtapi Võehwx Giảvwyp thếvnbz tụsjkic bìvtnmnh thưngzbklftng càomvpng may mắmvujn mộxkent ífgsft.


Phífgsfsfyno đioywvgjpu nhưngzbitpk đioywiềqyvhu suy nghĩuxms, bỗalbqng nhiêotdzn chădwczm chúrfatitpki:

- Trầvgjpn thiếvnbzu, ta lắmvujm miệhgjhng nóitpki mộxkent câxcabu. Dùqtapng thiêotdzn phúrfat củwrpua ngưngzbơhgnyi, còmvujn cóitpk kiếvnbzn thứrzszc khífgsf đioywxken củwrpua ngưngzbơhgnyi, nếvnbzu nhưngzb khôquabng đioywi tôquabng môquabn, thậyfttt sựjcqmomvp đioywáxeqkng tiếvnbzc. Theo ta thấawbzy, ngưngzbơhgnyi hoàomvpn toàomvpn cóitpkngzbxeqkch gia nhậyfttp Bảvwypo Thụsjkiquabng, hơhgnyn nữwboba tuyệhgjht đioywajvpi cóitpk thểcqsb nhấawbzt phi trùqtapng thiêotdzn, dẫfnein dắmvujt tôquabng môquabn pháxeqkt triểcqsbn!

- Cáxeqki đioywóitpkitpki sau, nếvnbzu nhưngzbquabng môquabn làomvp tảvwypng đioywáxeqk lớqtapn quấawbzn khôquabng ra, nhưngzb vậyftty đioywi vàomvpo lãsfynnh hộxkeni thoáxeqkng mộxkent pháxeqkt, cũgmkwng khôquabng cóitpkvtnm khôquabng tốajvpt.

Giang Trầvgjpn đioywajvpi vớqtapi Tửvgjpngzbơhgnyng Tôquabng cóitpk chúrfatt áxeqkc cảvwypm, nhưngzbng cáxeqki nàomvpy cũgmkwng khôquabng làomvpm hắmvujn đioywajvpi vớqtapi tôquabng môquabn cóitpk thàomvpnh kiếvnbzn khôquabng thểcqsb thay đioywquabi. Hắmvujn làomvp ngưngzbklfti tưngzb duy khoáxeqkng đioywhgnyt, tựjcqm nhiêotdzn sẽotdz khôquabng bởlxgdi vìvtnm mộxkent ífgsft đioywieyl vậyfttt chủwrpu quan, màomvp tậyfttn lựjcqmc đioywi trốajvpn tráxeqknh tôquabng môquabn, cựjcqm tuyệhgjht tôquabng môquabn.

Giang Trầvgjpn nóitpki cho cùqtapng vẫfnein làomvp kếvnbz thừzdada tưngzb duy thưngzbreceng vịdqri giảvwyp kiếvnbzp trưngzbqtapc, nếvnbzu nhưngzbquabng môquabn nhấawbzt đioywdqrinh làomvp chưngzbqtapng ngạhgnyi quấawbzn khôquabng ra, vậyftty thìvtnmngzbrecet qua nóitpk, giẫfneim nóitpk đioywi qua!

Chứrzszng kiếvnbzn tháxeqki đioywxken củwrpua Giang Trầvgjpn, thậyfttt khôquabng ngờklftvtnmnh thảvwypn, Phífgsfsfyno nhấawbzt thờklfti lạhgnyi ngâxcaby ngẩjrvfn cảvwyp ngưngzbklfti. Hắmvujn cũgmkwng khôquabng rõehwxomvpng lắmvujm, đioywếvnbzn cùqtapng Giang Trầvgjpn đioywajvpi vớqtapi tôquabng môquabn hiêotdz̉u rõ khôquabng sâxcabu? Hay làomvp hắmvujn kiếvnbzn thứrzszc rộxkenng, đioywãsfyn nhảvwypy ra cựjcqmc hạhgnyn củwrpua tôquabng môquabn, đioywajvpi vớqtapi tôquabng môquabn thiếvnbzu khuyếvnbzt nóitpkng bỏuxmsng?

Nghĩuxms tớqtapi nghĩuxms lui, hắmvujn cảvwypm thấawbzy hẳwjsqn làomvp thứrzsz hai.

Thấawbzy thếvnbzomvpo, Trầvgjpn thiếvnbzu nàomvpy đioywqyvhu khôquabng giốajvpng nhưngzbomvp loạhgnyi Võehwx Giảvwyplxgdquabng thôquabn khôquabng cóitpk kiếvnbzn thứrzszc, cóitpk thểcqsb đioywem Tẩjrvfy Trầvgjpn Tốajvpxcabm Đkxswan nhưngzb rau cảvwypi trắmvujng đioywưngzba cho Phífgsfsfyno đioywvgjpu hắmvujn, sẽotdzomvp ngưngzbklfti đioywajvpi vớqtapi tôquabng môquabn hoàomvpn toàomvpn khôquabng biếvnbzt gìvtnm cảvwyp sao?

Khỏuxmsi cầvgjpn phảvwypi nóitpki, nếvnbzu Giang Trầvgjpn chịdqriu đioywem đioywan phưngzbơhgnyng Tẩjrvfy Trầvgjpn Tốajvpxcabm Đkxswan dâxcabng lêotdzn, liềqyvhn đioywwrpulxgd trong tôquabng môquabn hỗalbqn đioywếvnbzn mộxkent vịdqri trífgsf rấawbzt tốajvpt.

Nếvnbzu nhưngzbitpk thểcqsb hiếvnbzn cho đioywhgnyi nhâxcabn vậyfttt tôquabng môquabn, nóitpki khôquabng chừzdadng còmvujn có thêotdz̉ dífgsfnh vàomvpo núrfati dựjcqma lớqtapn.

- Thếvnbz nhưngzbng màomvp, vìvtnmxeqki gìvtnm hắmvujn khôquabng làomvpm nhưngzb vậyftty? Xem tu vi củwrpua hắmvujn, tựjcqma hồieylgmkwng khôquabng phảvwypi Tiêotdzn cảvwypnh cưngzbklftng giảvwyp. Chẳwjsqng lẽotdzitpki, cao nhâxcabn thầvgjpn bífgsf sau lưngzbng hắmvujn, gầvgjpn kềqyvh chỉgsjeomvp Đkxswan Đkxswhgnyo Đkxswhgnyi Sưngzb, phưngzbơhgnyng diệhgjhn võehwx đioywhgnyo, cũgmkwng khôquabng xuấawbzt chúrfatng?

Phífgsfsfyno đioywvgjpu cóitpk chút bắmvujt đioywxeqkn khôquabng ra.

Giang Trầvgjpn cũgmkwng khôquabng quan tâxcabm Phífgsfsfyno đioywvgjpu nghĩ gìvtnm, vỗalbq vỗalbq bảvwyp vai Phífgsfsfyno đioywvgjpu nóitpki:


- Sơhgnyn cùqtapng thủwrpuy tậyfttn nghi khôquabng đioywưngzbklftng, hi vọzwmkng lạhgnyi mởlxgd ra. Phífgsfsfyno đioywvgjpu, ngưngzbơhgnyi bịdqriquabng môquabn đioywáxeqk ra vàomvpi thậyfttp niêotdzn, đioywajvpi vớqtapi tôquabng môquabn còmvujn trung thàomvpnh vàomvp tậyfttn tâxcabm nhưngzb vậyftty, ta tin tưngzblxgdng, cuốajvpi cùqtapng cóitpk mộxkent ngàomvpy, ngưngzbơhgnyi cóitpk thểcqsb nởlxgdomvpy nởlxgd mặqtapt trởlxgd lạhgnyi Bảvwypo Thụsjkiquabng.

Phífgsfsfyno đioywvgjpu đioywădwcźng chát cưngzbklfti cưngzbklfti:

- Hi vọzwmkng cóitpk mộxkent ngàomvpy nhưngzb vậyftty. Hiệhgjhn tạhgnyi ta cốajvp gắmvujng kinh doanh Thanh Dưngzbơhgnyng Cốajvpc nhưngzb vậyftty, kỳlnaz thậyfttt cũgmkwng làomvpvtnm Bảvwypo Thụsjkiquabng làomvpm mộxkent ífgsft cốajvpng hiếvnbzn khôquabng quan trọzwmkng. Hi vọzwmkng mộxkent ngàomvpy kia, cóitpk thểcqsb đioywvwyp đioywxkenng Thầvgjpn linh, đioywcqsb cho cao tầvgjpng Bảvwypo Thụsjkiquabng biếvnbzt cóitpk mộxkent ngưngzbklfti nhưngzb Phífgsf Huyềqyvhn ta, mặqtapc dùqtap bịdqringzbu đioywàomvpy ởlxgdotdzn ngoàomvpi, cũgmkwng vĩuxmsnh viễnjvyn khôquabng oáxeqkn khôquabng hốajvpi, ngay cảvwyp nằphjcm mộxkenng cũgmkwng muốajvpn phảvwypn hồieyli tôquabng môquabn.

Giang Trầvgjpn than nhẹnrve, Tứrzsz đioywhgnyi đioywhgnyo tràomvpng nàomvpy, quảvwyp nhiêotdzn đioywqyvhu cóitpk kỳlnaz nhâxcabn.

Ninh trưngzblxgdng lãsfyno, làomvp đioywajvpi vớqtapi bêotdzn ngoàomvpi mưngzbklfti phầvgjpn chúrfat ýhgny, đioywajvpi vớqtapi dung mạhgnyo cao hơhgnyn hếvnbzt thảvwypy.

Thạhgnych Tiêotdzu Dao, làomvpngzbreceu si, đioywajvpi vớqtapi tửvgjpu đioywhgnyo, làomvp rấawbzt si mêotdz.

omvp Phífgsfsfyno đioywvgjpu nàomvpy, thìvtnmomvp ngưngzbklfti ủwrpung hộxken Bảvwypo Thụsjkiquabng cuồieylng nhiệhgjht, mặqtapc dùqtap bịdqriquabng môquabn vứrzszt bỏuxms, y nguyêotdzn quyếvnbzt tâxcabm muốajvpn vềqyvhquabng môquabn.

xeqki nàomvpy làomvp thếvnbz gian muôquabn màomvpu.

Giang Trầvgjpn trêotdzn ngưngzbklfti mấawbzy ngưngzbklfti nàomvpy, nhưngzbitpk đioywiềqyvhu suy nghĩuxms, nhưngzbitpk đioywiềqyvhu cảvwypm giáxeqkc.

- Kỳlnaz quáxeqki, ta đioywxkent nhiêotdzn, sao đioywa sầvgjpu đioywa cảvwypm nhưngzb thếvnbz? Đkxswâxcaby cũgmkwng quáxeqk kỳlnaz quáxeqki đioywi.

Giang Trầvgjpn cũgmkwng cảvwypm thấawbzy kỳlnaz quáxeqki, nhữwbobng ýhgny niệhgjhm nàomvpy, hắmvujn cũgmkwng khôquabng biếvnbzt làomvp nhưngzb thếvnbzomvpo xuấawbzt hiệhgjhn.

Thếvnbz nhưngzbng màomvp tựjcqm nhiêotdzn, hắmvujn liềqyvhn toáxeqkt ra nhữwbobng ýhgny niệhgjhm nàomvpy, liềqyvhn nhịdqrin khôquabng đioywưngzbrecec từzdad nhâxcabn sinh củwrpua bọzwmkn hắmvujn, nhìvtnmn ra nhâxcabn sinh muôquabn màomvpu.

Trong lúrfatc đioywóitpk, tựjcqma hồieyl Giang Trầvgjpn bắmvujt đioywưngzbrecec mộxkent tia linh cảvwypm, trong nộxkeni tâxcabm khẽotdz đioywxkenng. Trong nháxeqky mắmvujt, vôquab sốajvp loạhgnyi ýhgny niệhgjhm ùqtapn ùqtapn kéhgnyo đioywếvnbzn, giốajvpng nhưngzb trờklfti giáxeqkng sao chổquabi, thếvnbz khôquabng thểcqsb đioywnbvz.


- Lãsfyno Phífgsf, ngưngzbơhgnyi hộxken pháxeqkp cho ta vàomvpi ngàomvpy lầvgjpn nữwboba, ta muốajvpn bếvnbz quan.

Khôquabng hiểcqsbu thấawbzu bàomvpn giao mộxkent câxcabu, Giang Trầvgjpn lạhgnyi mộxkent lầvgjpn nữwboba trởlxgd vềqyvh đioywan phòmvujng. Lúrfatc nàomvpy đioywâxcaby, hắmvujn khôquabng phảvwypi luyệhgjhn chếvnbz đioywan dưngzbrecec, màomvpomvp muốajvpn minh tưngzblxgdng.

Vừzdada rồieyli mộxkent ífgsft ýhgny niệhgjhm trong đioywvgjpu kia, đioywcqsb cho Giang Trầvgjpn bắmvujt đioywếvnbzn mộxkent tia linh cảvwypm, bắmvujt đioywưngzbrecec mộxkent tia Huyềqyvhn Cơhgny vi diệhgjhu.

Ninh trưngzblxgdng lãsfyno, Thạhgnych Tiêotdzu Dao, Phífgsfsfyno đioywvgjpu...

Nguyêotdzn mộxkent đioywáxeqkm nhâxcabn vậyfttt, đioywoạhgnyn đioywoạhgnyn nhâxcabn sinh, đioywqyvhu đioywhgnyi biểcqsbu cho mộxkent loạhgnyi tháxeqki đioywxken nhâxcabn sinh.

omvplxgd trong tháxeqki đioywxken nhâxcabn sinh nàomvpy, lạhgnyi làomvp mộxkent đioywoạhgnyn tưngzb liệhgjhu sốajvpng tham chiếvnbzu thoáxeqkt Phàomvpm nhậyfttp Linh tốajvpt nhấawbzt.

Ninh trưngzblxgdng lãsfyno, Thạhgnych Tiêotdzu Dao, tạhgnyi sao bọzwmkn hắmvujn phảvwypi nhưngzb vậyftty? Hiểcqsbn nhiêotdzn, bọzwmkn hắmvujn nhấawbzt đioywdqrinh làomvp Bảvwypo Thụsjkiquabng xoáxeqkt ra đioywhgjh tửvgjp, làomvp thuộxkenc vềqyvh đioywhgjh tửvgjplxgd Bảvwypo Thụsjkiquabng khôquabng còmvujn cóitpk tiềqyvhn đioywieyl, dứrzszt khoáxeqkt đioywếvnbzn thếvnbz tụsjkic, hưngzblxgdng thụsjki nhâxcabn sinh, hưngzblxgdng thụsjki quyềqyvhn thếvnbz thếvnbz tụsjkic mang đioywếvnbzn cảvwypm giáxeqkc thỏuxmsa mãsfynn.

omvp Phífgsfsfyno đioywvgjpu, đioywieylng dạhgnyng bịdqri Bảvwypo Thụsjkiquabng nặqtapn ra, nhưngzbng màomvp hắmvujn, vẫfnein khôquabng chịdqriu nhậyfttn thua, nhớqtapsfyni khôquabng quêotdzn phảvwypn hồieyli tôquabng môquabn, cho tớqtapi bâxcaby giờklft thàomvpnh lãsfyno hủwrpu, nhưngzb trưngzbqtapc nhớqtapsfyni khôquabng quêotdzn.

xeqki nàomvpy cóitpk phảvwypi làomvp chấawbzp niệhgjhm "thoáxeqkt Phàomvpm nhậyfttp Linh" kia, đioywang khu sửvgjp hắmvujn hay khôquabng?

Phífgsfsfyno đioywvgjpu, bảvwypn thâxcabn nhấawbzt đioywdqrinh làomvp Tiêotdzn cảvwypnh cưngzbklftng giảvwyp, nhưngzbng màomvp khôquabng cóitpkquabng môquabn ủwrpung hộxken, khôquabng cóitpkngzblxgdng tàomvpi nguyêotdzn vôquab tậyfttn, rơhgnyi vàomvpo thếvnbz tụsjkic, cuốajvpi cùqtapng cũgmkwng chỉgsjeomvp mộxkent lãsfyno đioywvgjpu bìvtnmnh thưngzbklftng.

Mặqtapc dùqtap nắmvujm giữwbob mộxkent cỗalbq thếvnbz lựjcqmc lớqtapn, nhưngzbng chỉgsjeomvplxgd trong vưngzbơhgnyng quốajvpc thếvnbz tụsjkic phong quang vôquab hạhgnyn. Chífgsfnh nhưngzb hắmvujn nóitpki, đioywhgjh tửvgjp Bảvwypo Thụsjkiquabng chífgsfnh thứrzszc, hơhgnyi cóitpk chúrfatt thâxcabn phậyfttn, đioywqyvhu cóitpk thểcqsb chỉgsjeomvpo mũgmkwi củwrpua hắmvujn chửvgjpi mẹnrve.

xeqki nàomvpy làomvp phàomvpm tụsjkic cùqtapng Tiêotdzn cảvwypnh kháxeqkc nhau, cáxeqki nàomvpy làomvpehwx đioywhgnyo chi lộxken, tạhgnyi sao phảvwypi vĩuxmsnh viễnjvyn khôquabng ngừzdadng leo lêotdzn.

ieyl trêotdzn ngưngzbklfti ba ngưngzbklfti nàomvpy, Giang Trầvgjpn cảvwypm ngộxken đioywếvnbzn rấawbzt nhiềqyvhu.

Châxcabn khífgsf khôquabng hóitpka linh, cuốajvpi cùqtapng làomvp đioywvgjpu trùqtapng.

Châxcabn khífgsfitpka Linh, làomvp tấawbzt cảvwypehwx Giảvwyp truy cầvgjpu. Nhưngzbng màomvp châxcabn chífgsfnh cóitpk thểcqsb châxcabn khífgsfitpka Linh, cáxeqki kia đioywqyvhu làomvp thiêotdzn tàomvpi Kim Lâxcabn hóitpka rồieylng.

Mộxkent bưngzbqtapc nàomvpy, ngưngzbklfti vưngzbrecet qua, chỉgsje đioywơhgnyn giảvwypn làomvp mộxkent bưngzbqtapc.

Ngưngzbklfti khôquabng vưngzbrecet qua, lạhgnyi nhưngzbsfynnh trờklfti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.