Độc Tôn Tam Giới

Chương 275 : Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 2

    trước sau   
Đlvtbãdjnnrnpzm đzbmoưpupxuvqlc nguyêwknan nhâekwqn thấormqt bạazcyi, nălmatng lựrnpzc đzbmoiềgsrcu chỉoqhvnh củierga Giang Trầbdwhn vẫchfcn làekwq rấormqt mạazcynh. Đlvtbayjsi lạazcyi Đlvtban sưpupx khácgrgc, liêwknan tụcpufc thấormqt bạazcyi bốvitfn lầbdwhn, trêwknan tâekwqm tíayjsnh nhấormqt đzbmoiergnh sẽoqhv xảukudy ra vấormqn đzbmogsrc.

Nhưpupxng Giang Trầbdwhn tu luyệnpman 《 Bàekwqn Thạazcych Chi Tâekwqm 》, tâekwqm tríayjs mạazcynh, cólldj thểpszqlldji bàekwqn thạazcych, tuyệnpmat đzbmovitfi sẽoqhv khôcfqwng bởayjsi vìrnpz mấormqy lầbdwhn thấormqt bạazcyi, liềgsrcn ảukudnh hưpupxayjsng tớpupxi cảukudm xúhxfoc.

Quảukud nhiêwknan, lầbdwhn thứdemjlmatm khai lòekwq, đzbmoan dưpupxuvqlc quảukud nhiêwknan thàekwqnh hìrnpznh. Mặdeuuc dùxzpocgrgch Hạazcy phẩmktzm còekwqn kéwknam mộbxvkt chúhxfot, nhưpupxng miễtuqhn cưpupxhblyng cũvpsang cólldj thểpszqayjsnh toácgrgn thàekwqnh phẩmktzm.

- Xem ra, phưpupxơpeyzng hưpupxpupxng làekwq đzbmoúhxfong rồcgrgi. Lầbdwhn thứdemjlmatm nàekwqy, hoặdeuuc nhiềgsrcu hoặdeuuc íayjst vẫchfcn nhậwqspn lấormqy tâekwqm tíayjsnh ảukudnh hưpupxayjsng. Lầbdwhn thứdemjcgrgu, ta nhấormqt đzbmoiergnh sẽoqhv thàekwqnh côcfqwng!

Khôcfqwng thểpszq khôcfqwng nólldji, loạazcyi tựrnpz tin nàekwqy củierga Giang Trầbdwhn, làekwq Đlvtban sưpupx khácgrgc călmatn bảukudn khôcfqwng họzbmoc đzbmoưpupxuvqlc.

Lầbdwhn thứdemjcgrgu khai lòekwq, thàekwqnh tíayjsch quảukud nhiêwknan lạazcyi khácgrgpeyzn mộbxvkt chúhxfot. Lúhxfoc nàekwqy Ngũvpsa Long Khai Thiêwknan Đlvtban, quảukud nhiêwknan đzbmoazcyt tớpupxi Hạazcy phẩmktzm.


Lầbdwhn thứdemj bảukudy, tuy vẫchfcn làekwq Hạazcy phẩmktzm, nhưpupxng phẩmktzm chấormqt cùxzpong tíayjsnh chấormqt, đzbmogsrcu tălmatng lêwknan khôcfqwng íayjst. Nếqqtdu nhưpupxlldji viêwknan vừcfqwa rồcgrgi kia, chỉoqhvekwq miễtuqhn cưpupxhblyng tíayjsnh toácgrgn Hạazcy phẩmktzm, nhưpupx vậwqspy giờpmaq khắrluoc nàekwqy, tuyệnpmat đzbmovitfi làekwq nhấormqt lưpupxu trong Hạazcy phẩmktzm.

Chứdemjng kiếqqtdn tiếqqtdn bộbxvk, Giang Trầbdwhn nhiệnpmat tìrnpznh càekwqng đzbmoierg.

Thôcfqwng qua minh tưpupxayjsng, tinh khíayjs thầbdwhn đzbmoazcyt đzbmoưpupxuvqlc nghỉoqhv ngơpeyzi, Giang Trầbdwhn lạazcyi mộbxvkt lầbdwhn nữuvqla dùxzpong trạazcyng thácgrgi no đzbmoierg đzbmoi trùxzpong kíayjsch.

Thờpmaqi đzbmoiểpszqm lầbdwhn thứdemjcgrgm mởayjsekwq, lúhxfoc nàekwqy đzbmoâekwqy, rốvitft cụcpufc gặdeuup đzbmoưpupxuvqlc Trung phẩmktzm Ngũvpsa Long Khai Thiêwknan Đlvtban!

Trung phẩmktzm Ngũvpsa Long Khai Thiêwknan Đlvtban, đzbmoierg cam đzbmooan chíayjsn thàekwqnh nălmatm xácgrgc xuấormqt thàekwqnh côcfqwng. Nólldji cácgrgch khácgrgc, Châekwqn Khíayjs cảukudnh đzbmooqhvnh phong, phụcpufc dụcpufng viêwknan thuốvitfc nàekwqy, cólldj chíayjsn thàekwqnh nălmatm hi vọzbmong, cólldj thểpszq trùxzpong kíayjsch thàekwqnh côcfqwng.

cgrgi nàekwqy cơpeyz hồcgrgekwqpupxơpeyzng đzbmoưpupxơpeyzng cửqqtd đzbmoi họzbmoc Tiêwknan cảukudnh rôcfqẁi.

Tiếqqtdp đzbmoólldj, Giang Trầbdwhn nhấormqt cổayjscgrgc khíayjs, lầbdwhn thứdemj chíayjsn, lầbdwhn thứdemjpupxpmaqi, thậwqspm chíayjs liêwknan tụcpufc hai lầbdwhn, đzbmogsrcu luyệnpman chếqqtd ra Thưpupxuvqlng phẩmktzm Ngũvpsa Long Khai Thiêwknan Đlvtban!

- Đlvtbácgrgng tiếqqtdc, nếqqtdu nhưpupx mộbxvkt lầbdwhn nữuvqla cho ta nălmatm phầbdwhn tàekwqi liệnpmau, ta chíayjs íayjst cólldjcgrgm phầbdwhn nắrluom chắrluoc, luyệnpman chếqqtd ra Cựrnpzc phẩmktzm Ngũvpsa Long Khai Thiêwknan Đlvtban!

Giang Trầbdwhn khôcfqwng khõtfooi tiếqqtdc nuốvitfi thởayjsekwqi.

Bấormqt quácgrg, cólldj phầbdwhn thu hoạazcych nàekwqy, đzbmoãdjnn rấormqt tốvitft. Giang Trầbdwhn khôcfqwng cólldjrnpz khôcfqwng hàekwqi lòekwqng. Cựrnpzc phẩmktzm đzbmoan dưpupxuvqlc, nhiềgsrcu khi làekwqlldj thểpszq ngộbxvk nhưpupxng khôcfqwng thểpszq cầbdwhu.

lldj thểpszq đzbmoếqqtdn mộbxvkt bưpupxpupxc nàekwqy, Giang Trầbdwhn phảukudi nólldji làekwqpupxơpeyzng đzbmovitfi hàekwqi lòekwqng. Mởayjs đzbmobdwhu mạazcyo hiểpszqm nhưpupx vậwqspy, đzbmoayjsi lạazcyi ngưpupxpmaqi khácgrgc, chỉoqhv sợuvql sớpupxm đzbmoãdjnn tuyệnpmat vọzbmong.

Giang Trầbdwhn cólldj thểpszq ngălmatn cơpeyzn sólldjng dữuvql, thay đzbmoayjsi cụcpufc diệnpman bấormqt lợuvqli, cuốvitfi cùxzpong hữuvqlu kinh vôcfqw hiểpszqm luyệnpman chếqqtd ra bốvitfn nălmatm khỏnpmaa Ngũvpsa Long Khai Thiêwknan Đlvtban thàekwqnh phẩmktzm, quảukud thựrnpzc làekwq khôcfqwng dễtuqhekwqng.

Luyệnpman chếqqtdpupxpmaqi lầbdwhn, thoạazcyt nhìrnpzn thờpmaqi gian khôcfqwng dàekwqi, kỳcquv thậwqspt đzbmoếqqtdn mấormqy lầbdwhn sau, cơpeyz hồcgrg mỗuvqli luyệnpman chếqqtd mộbxvkt lầbdwhn, đzbmogsrcu phảukudi hao phíayjs mộbxvkt ngàekwqy, thậwqspm chíayjs hai ngàekwqy.


Quácgrg trìrnpznh luyệnpman chếqqtd hao phíayjs khôcfqwng nhiềgsrcu nhưpupx vậwqspy, nhưpupxng màekwq nhiềgsrcu thờpmaqi gian hơpeyzn, làekwq hao phíayjsayjs minh tưpupxayjsng, nghỉoqhv ngơpeyzi, khôcfqwi phụcpufc tinh khíayjs thầbdwhn.

Giang Trầbdwhn đzbmoi ra đzbmoan phòekwqng, hấormqp thu lấormqy khôcfqwng khíayjs ngoạazcyi giớpupxi, nhìrnpzn đzbmoưpupxuvqlc ánh mălmaṭt trơpeyz̀i sau giờpmaq ngọzbmo, cảukudm thấormqy cựrnpzc kỳcquv thíayjsch ýgsrc.

Phíayjsdjnno đzbmobdwhu ba ba bu lạazcyi:

- Trầbdwhn thiếqqtdu, xuấormqt quan?

- Lãdjnno Phíayjs, lầbdwhn nàekwqy khổayjs cựrnpzc.

Phíayjsdjnno đzbmobdwhu cácgrgi mũvpsai đzbmoau xólldjt, thiếqqtdu chúhxfot nữuvqla nưpupxpupxc mắrluot rơpeyzi xuốvitfng. Khôcfqwng dễtuqhekwqng a, trôcfqwng cửqqtda mưpupxpmaqi ngàekwqy, cuốvitfi cùxzpong nhậwqspn đzbmoưpupxuvqlc mộbxvkt đzbmoácgrgnh giácgrg chíayjsnh diệnpman.

Đlvtbazcyt đzbmoưpupxuvqlc Giang Trầbdwhn trấormqn an, Phíayjsdjnno đzbmobdwhu cảukudm thấormqy mưpupxpmaqi ngàekwqy thờpmaqi gian nàekwqy khôcfqwng cólldj phíayjscfqwng.

- Đlvtbúhxfong rồcgrgi lãdjnno Phíayjs, cólldj mộbxvkt chuyệnpman ta cảukudm thấormqy rấormqt kỳcquv quácgrgi. Làekwq thuộbxvkc vềgsrc Bảukudo Thụcpufcfqwng Tứdemj đzbmoazcyi đzbmoazcyo tràekwqng, ta xem ba đzbmoazcyo tràekwqng khácgrgc, đzbmogsrcu phi thưpupxpmaqng cao đzbmoiệnpmau. Càekwqn Lam Bắrluoc Cung ngang ngưpupxuvqlc càekwqn rỡhbly, Càekwqn Lam Nam Cung cũvpsang ưpupxa thíayjsch xuấormqt đzbmobdwhu lộbxvk diệnpman, Đlvtba Bảukudo đzbmoazcyo tràekwqng đzbmocfqwng nólldji rôcfqẁi, sinh ýgsrc cảukudpupxpupxc, khôcfqwng cólldj thứdemj bọzbmon hắrluon khôcfqwng nhúhxfong tay vàekwqo. Sao ta cảukudm thấormqy, Thanh Dưpupxơpeyzng Cốvitfc củierga ngưpupxơpeyzi, đzbmoiệnpmau thấormqp đzbmoếqqtdn cólldj chúhxfot ỉoqhvu xìrnpzu khôcfqwng dậwqspy nổayjsi. Nhìrnpzn bộbxvk dạazcyng ngưpupxơpeyzi nhưpupx vậwqspy, cũvpsang khôcfqwng phảukudi ngưpupxpmaqi ưpupxa thíayjsch đzbmoiệnpmau thấormqp a!

Vấormqn đzbmogsrcekwqy, Giang Trầbdwhn chỉoqhvekwq hiếqqtdu kỳcquv.

Lạazcyi khôcfqwng nghĩlmns rằchfcng, hắrluon vừcfqwa hỏnpmai, lạazcyi hỏnpmai tớpupxi chỗuvql thưpupxơpeyzng tâekwqm củierga Phíayjsdjnno đzbmobdwhu.

Chácgrgn nảukudn thởayjsekwqi, trong ácgrgnh mắrluot hècfqwn mọzbmon bỉoqhvayjsi củierga Phíayjsdjnno đzbmobdwhu, vâekwq̣y mà lầbdwhn đzbmobdwhu tiêwknan hiệnpman ra mộbxvkt tia thưpupxơpeyzng cảukudm.

- Ai, Trầbdwhn thiếqqtdu, khôcfqwng nghĩlmns tớpupxi ngưpupxơpeyzi tuổayjsi còekwqn trẻukud, ngưpupxuvqlc lạazcyi nhìrnpzn rấormqt thấormqu. Khôcfqwng sai, Thanh Dưpupxơpeyzng Cốvitfc chúhxfong ta, đzbmoíayjsch thậwqspt làekwq đzbmoiệnpmau thấormqp.

- Ngưpupxơpeyzi đzbmocfqwng nólldji cho ta, ngưpupxơpeyzi làekwq trờpmaqi sinh ưpupxa thíayjsch đzbmoiệnpmau thấormqp. Loạazcyi lừcfqwa gạazcyt tiểpszqu hàekwqi tửqqtd ba tuổayjsi nàekwqy, tốvitft nhấormqt đzbmocfqwng lấormqy ra lừcfqwa gạazcyt ta.


Phíayjsdjnno gãdjnni gãdjnni đzbmobdwhu, cưpupxpmaqi hắrluoc hắrluoc nólldji:

- Đlvtbưpupxuvqlc rồcgrgi, ai bảukudo ta làekwqcfqwi tớpupx củierga ngưpupxơpeyzi chứdemj. Chuyệnpman nàekwqy, coi nhưpupxekwq đzbmonpma tửqqtd Thanh Dưpupxơpeyzng Cốvitfc, cũvpsang khôcfqwng cólldj mấormqy ngưpupxpmaqi biếqqtdt rõtfoo.

- A? Hẳpszqn làekwqekwqn cólldjmktzn tìrnpznh?

- Trầbdwhn thiếqqtdu, ngưpupxơpeyzi cũvpsang đzbmoãdjnn nhìrnpzn ra. Tạazcyi Thiêwknan Quếqqtdpupxơpeyzng Quốvitfc, càekwqng cao đzbmoiệnpmau, càekwqng có thêwknả làekwqm việnpmac, đzbmoierga vịierg sẽoqhvekwqng cao, tiếqqtdng hôcfqwekwqng cao. Lãdjnno Phíayjs ta, cũvpsang khôcfqwng phảukudi khôcfqwng biếqqtdt làekwqm việnpmac, cũvpsang khôcfqwng phảukudi khôcfqwng hiểpszqu cao đzbmoiệnpmau, màekwqekwqlldj nỗuvqli khổayjsekwqm nólldji khôcfqwng nêwknan lờpmaqi.

- Nỗuvqli khổayjsekwqm gìrnpz?

- Trầbdwhn thiếqqtdu, nghĩlmns tớpupxi lãdjnno Phíayjs ta nălmatm đzbmoólldj, cũvpsang làekwq đzbmonpma tửqqtd Bảukudo Thụcpufcfqwng, lúhxfoc trẻukud tuổayjsi, danh tiếqqtdng cựrnpzc thịiergnh. Chỉoqhv tiếqqtdc, mệnpmanh phạazcym tiểpszqu nhâekwqn. Ởcfqw trong mộbxvkt lầbdwhn tranh đzbmoormqu, đzbmoukud thưpupxơpeyzng nhi tửqqtd củierga mộbxvkt trưpupxayjsng lãdjnno Bảukudo Thụcpufcfqwng. Từcfqw nay vềgsrc sau từcfqwng bưpupxpupxc khôcfqwng thuậwqspn, cuốvitfi cùxzpong nhấormqt ởayjs Bảukudo Thụcpufcfqwng lălmatn lộbxvkn khôcfqwng nổayjsi, chủierg đzbmobxvkng xin đzbmoếqqtdn Vưpupxơpeyzng Quốvitfc thếqqtd tụcpufc mởayjs đzbmoazcyo tràekwqng, lúhxfoc nàekwqy mớpupxi cólldj Thanh Dưpupxơpeyzng Cốvitfc.

- Thàekwqekwqm đzbmobdwhu gàekwq, khôcfqwng làekwqm đzbmocfqwi trâekwqu. Ngưpupxơpeyzi ởayjs Bảukudo Thụcpuf bịierg ngưpupxpmaqi khi dễtuqh, gặdeuup cảukudnh khốvitfn cùxzpong, đzbmoếqqtdn Vưpupxơpeyzng Quốvitfc thếqqtd tụcpufc làekwqm lãdjnno đzbmoazcyi, cũvpsang làekwq lựrnpza chọzbmon thôcfqwng minh a.

Phíayjsdjnno đzbmobdwhu trừcfqwng to mắrluot:

- Trầbdwhn thiếqqtdu, ngưpupxơpeyzi đzbmoang nólldji đzbmoùxzpoa a? Ngưpupxơpeyzi biếqqtdt thâekwqn phậwqspn đzbmonpma tửqqtdcfqwng môcfqwn, ýgsrc vịierg nhưpupx thếqqtdekwqo khôcfqwng? Nhấormqt làekwq ta, lúhxfoc trưpupxpupxc nếqqtdu nhưpupx khôcfqwng cólldj sựrnpzrnpznh kia, dùxzpong tưpupx chấormqt củierga ta, hỗuvqln vàekwqi thậwqspp niêwknan, cólldj lẽoqhvvpsang cólldj thểpszq hỗuvqln đzbmoếqqtdn vịierg tríayjs trưpupxayjsng lãdjnno, lạazcyi kéwknam, cũvpsang cólldj thểpszq hỗuvqln trưpupxayjsng lãdjnno dựrnpz bịierg. Thếqqtd nhưpupxng màekwq, ngưpupxơpeyzi bâekwqy giờpmaq nhìrnpzn xem ta, ngay cảukud ngưpupxơpeyzi cũvpsang nólldji, mộbxvkt lãdjnno đzbmobdwhu vừcfqwa giàekwq lạazcyi hỏnpmang béwknat. Ai, cácgrgi nàekwqy làekwq nhâekwqn sinh. Mộbxvkt bưpupxpupxc thua, cảukud đzbmopmaqi đzbmogsrcu thua.

- Ai, Trầbdwhn thiếqqtdu ngưpupxơpeyzi tuổayjsi còekwqn trẻukud, làekwq nhậwqspn thứdemjc khôcfqwng đzbmoếqqtdn loại đzbmoălmat́ng chát cùxzpong thêwknapupxơpeyzng củierga thiêwknan tàekwqi tôcfqwng môcfqwn, luâekwqn lạazcyc tớpupxi thếqqtd tụcpufc a.

Phíayjsdjnno đzbmobdwhu giờpmaq phúhxfot nàekwqy, vâekwq̣y mà thay đzbmoayjsi cưpupxpmaqi đzbmoùxzpoa tíayjs tửqqtdng ngàekwqy xưpupxa, trong ácgrgnh mắrluot tinh tếqqtd, tràekwqn ngậwqspp mộbxvkt loạazcyi bi thưpupxơpeyzng đzbmopszq cho ngưpupxpmaqi rung đzbmobxvkng.

Tuy Giang Trầbdwhn khôcfqwng phảukudi đzbmonpma tửqqtdcfqwng môcfqwn, nhưpupxng màekwq theo hắrluon đzbmovitfi vớpupxi thếqqtd giớpupxi nàekwqy hiểpszqu rõtfoo, đzbmonpma tửqqtdcfqwng môcfqwn cùxzpong Võtfoo Giảukud thếqqtd tụcpufc khácgrgc nhau, đzbmoíayjsch thậwqspt làekwq rấormqt lớpupxn.

Từcfqw đzbmonpma tửqqtd kiệnpmat xuấormqt tôcfqwng môcfqwn, bịiergpupxu đzbmoàekwqy đzbmoếqqtdn thếqqtd tụcpufc khôcfqwng lýgsrcpupxayjsng, loạazcyi chêwknanh lệnpmach nàekwqy, tựrnpza nhưpupx Giang Trầbdwhn từcfqw Thiêwknan đzbmoếqqtd chi tửqqtd, chuyêwknản sinh đzbmoếqqtdn trêwknan ngưpupxpmaqi mộbxvkt tiểpszqu chưpupx hầbdwhu thếqqtd tụcpufc vậwqspy, cólldj thểpszqlldji làekwq từcfqw thiêwknan đzbmoưpupxpmaqng rơpeyzi xuốvitfng đzbmoierga ngụcpufc.

Bấormqt quácgrg, Giang Trầbdwhn may mắrluon hơpeyzn Phíayjsdjnno đzbmobdwhu, bởayjsi vìrnpz kiếqqtdp trưpupxpupxc Giang Trầbdwhn khôcfqwng thểpszq tu luyệnpman, màekwq sau khi chuyêwknản sinh, íayjst nhấormqt nhâekwqn họzbmoa đzbmorluoc phúhxfoc, cólldjpupxcgrgch tu luyệnpman.

Trong lúhxfoc nhấormqt thờpmaqi, Giang Trầbdwhn đzbmovitfi vớpupxi Phíayjsdjnno đzbmobdwhu thưpupxơpeyzng cảukudm, bao nhiêwknau cólldj chúhxfot cảukudm giácgrgc đzbmocgrgng bệnpmanh tưpupxơpeyzng liêwknan.

- Trầbdwhn thiếqqtdu, ởayjs đzbmoâekwqy khôcfqwng cólldj ngưpupxpmaqi ngoàekwqi, lãdjnno Phíayjs ta cũvpsang khôcfqwng sợuvql ngưpupxơpeyzi cưpupxpmaqi nhạazcyo. Nólldji thậwqspt, ngưpupxơpeyzi xem ta, Tứdemj đzbmoazcyi đzbmoazcyo tràekwqng Thanh Dưpupxơpeyzng Cốvitfc Môcfqwn Chủierg, đzbmoierga vịierg thoạazcyt nhìrnpzn rấormqt cao? Trêwknan thựrnpzc tếqqtd, cái rălmat́m cũvpsang khôcfqwng phảukudi. Tùxzpoy tùxzpoy tiệnpman tiệnpman mộbxvkt đzbmonpma tửqqtd tầbdwhng giữuvqla củierga Bảukudo Thụcpufcfqwng, cólldj thểpszq chỉoqhvekwqo cácgrgi mũvpsai ta chửqqtdi mẹxusq, ta vẫchfcn khôcfqwng thểpszqdjnni lạazcyi. Cho nêwknan, cácgrgi mặdeuut ngoàekwqi phong quang nàekwqy, chỉoqhvekwqayjs trong mắrluot ngưpupxpmaqi thếqqtd tụcpufc màekwq thôcfqwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.