Độc Tôn Tam Giới

Chương 274 : Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 1

    trước sau   
- Lạzbtsi nómhkbi tiếmugmp, lầfsxqn nàmzxry còdxshn phảiagfi cảiagfm tạzbts Luậgfjct Vôpibl Kỵdbhx kia thoámugmng mộmhkbt phámugmt. Nếmugmu nhưmmdw khôpiblng phảiagfi hắbepqn kiêvtqgn trìtrkk khôpiblng ngừzvccng làmzxrm chuyệiagfn ngu xuẩyusdn, chọvtqgc giậgfjcn Ninh trưmmdwnbjeng lãpiblo cùsarsng Thạzbtsch Tiêvtqgu Dao, chỉspst sợakkz việiagfc nàmzxry còdxshn khôpiblng cómhkb thuậgfjcn lợakkzi nhưmmdw vậgfjcy.

Giang Trầfsxqn nhìtrkkn nhữgkzang tàmzxri liệiagfu chấoqiqt lưmmdwakkzng tốjfbgt kia, khómhkbe miệiagfng lộmhkb ra mộmhkbt tia vui vẻtrkk ranh mãpiblnh. Luậgfjct Vôpibl Kỵdbhxmzxry, thậgfjct sựmmdwmzxr tiễvycon tàmzxri đgavrzqzang tửpbqh.

Giang Trầfsxqn cómhkb chúdxsht do dựmmdw, loạzbtsi đgavrjfbgi thủyusd nhìtrkkn nhưmmdw thôpiblng minh, kìtrkk thựmmdwc ngu xuẩyusdn nhưmmdw heo kia, rốjfbgt cuộmhkbc làmzxr giếmugmt hắbepqn tốjfbgt, hay làmzxr khôpiblng giếmugmt mớhuyei tốjfbgt?

Cẩyusdn thậgfjcn ngẫgrggm lạzbtsi, loạzbtsi đgavrjfbgi thủyusdmzxry, giữgkza lạzbtsi làmzxrm tiễvycon tàmzxri đgavrzqzang tửpbqh, cũfjrung khôpiblng tệiagf.

Mồzqzai lửpbqha thứyxcr nhấoqiqt, bịxzwb Giang Trầfsxqn dẫgrggn đgavrjfbgt, đgavrómhkbn lấoqiqy, đgavrzbtso thứyxcr hai, đgavrzbtso thứyxcr ba, đgavrzbtso thứyxcrmmdw, đgavrzbtso thứyxcrgrggm.

Tổlxnkng cộmhkbng cómhkbgrggm mồzqzai lửpbqha.


Mồzqzai lửpbqha nàmzxry, cũfjrung rấoqiqt cómhkb chúdxsh ýdplt, luyệiagfn chếmugm đgavran gìtrkk, phảiagfi lựmmdwa chọvtqgn mồzqzai lửpbqha tưmmdwơisdjng ứyxcrng. Kim chi hỏksvfa, mộmhkbc chi hỏksvfa, nhữgkzang Bổlxnkn Nguyêvtqgn Chi Hỏksvfa nàmzxry, khámugmc nhau rấoqiqt lớhuyen.

Giang Trầfsxqn theo trìtrkknh tựmmdw Ngũfjrumzxrnh tưmmdwơisdjng sinh tưmmdwơisdjng khắbepqc, theo thứyxcr tựmmdw nhen nhómhkbm mồzqzai lửpbqha, đgavrun nómhkbng Đakytan Đakytspstnh.

Mỗeoqdi mộmhkbt bưmmdwhuyec, Giang Trầfsxqn đgavrhxepu cẩyusdn thậgfjcn từzvccng li từzvccng tísojf, làmzxrm từzvccng bưmmdwhuyec.

mugmi trìtrkknh tựmmdw luyệiagfn chếmugmmzxry, nhữgkzang ngàmzxry qua ởnbje trong đgavrfsxqu Giang Trầfsxqn, đgavrãpibl diễvycon luyệiagfn rấoqiqt nhiềhxepu lầfsxqn, cómhkb thểgrgg bảiagfo đgavriagfm khôpiblng cómhkb bấoqiqt kỳvtqgisdj suấoqiqt.

grggm loạzbtsi chủ tàmzxri, cũfjrung án lâiyph́y trìtrkknh tựmmdw trưmmdwhuyec sau bay vàmzxro Đakytan Đakytspstnh, tiếmugmp theo làmzxrmzxri liệiagfu phụifhwmugm. Loạzbtsi lửpbqha gìtrkk dung hợakkzp, dùsarsng loạzbtsi lửpbqha nàmzxro nung chảiagfy...

mugmc loạzbtsi chi tiếmugmt, mặywjbc dùsars trưmmdwhuyec đgavrómhkb Giang Trầfsxqn suy diêvtqg̃n vôpibl sốjfbg lầfsxqn, cũfjrung cảiagfm thấoqiqy đgavrfsxqu mốjfbgi rấoqiqt nhiềhxepu, rấoqiqt tiêvtqgu hao tâiyphm thầfsxqn.

Đakytâiyphy cũfjrung làmzxr Giang Trầfsxqn, đgavrlxnki lạzbtsi bấoqiqt kỳvtqg mộmhkbt Đakytan sưmmdw Tiêvtqgn cảiagfnh trởnbje xuốjfbgng nàmzxro, chỉspst sợakkz ngay cảiagf mộmhkbt chưmmdwơisdjng trìtrkknh cũfjrung đgavri khôpiblng xong, tạzbtsi chỗeoqd thổlxnk huyếmugmt.

Giang Trầfsxqn, tu luyệiagfn 《 Bàmzxrn Thạzbtsch Chi Tâiyphm 》, trísojf nhớhuye so vớhuyei ngưmmdwalczi bìtrkknh thưmmdwalczng mạzbtsnh khôpiblng chỉspst gấoqiqp mưmmdwalczi lầfsxqn. Dùsars vậgfjcy, từzvccng chưmmdwơisdjng trìtrkknh đgavri xuốjfbgng, hắbepqn cũfjrung cảiagfm thấoqiqy hơisdji cómhkb chúdxsht mệiagft mỏksvfi.

fjrung may, nhữgkzang chưmmdwơisdjng trìtrkknh nàmzxry đgavri xong, tiếmugmp theo, làmzxr thao támugmc thủyusdpiblng, khảiagfo nghiệiagfm nắbepqm giữgkza hỏa hâiyph̀u, đgavriềhxepu nàmzxry cầfsxqn lựmmdwc thao támugmc, câiyph̀n sứyxcrc quan sámugmt, dùsarsng cảiagfnh giớhuyei Thiêvtqgn Mụifhwc Thầfsxqn Đakytzqzang, đgavrâiyphy khôpiblng phảiagfi vấoqiqn đgavrhxep quámugm lớhuyen.

Thờalczi gian, từzvccng phúdxsht từzvccng giâiyphy đgavri qua. Giang Trầfsxqn nhìtrkkn qua lòdxsh đgavran, lưmmdwakkzn lờalcz bốjfbgc lêvtqgn khómhkbi xanh. Cámugmi khómhkbi xanh nàmzxry, kỳvtqg thậgfjct đgavrhxepu làmzxr Linh Dưmmdwakkzc đgavrjfbgt ra khísojf thảiagfi, làmzxr cặywjbn bãpibl trong Linh Dưmmdwakkzc.

Theo khómhkbi xanh càmzxrng lúdxshc càmzxrng mờalcz nhạzbtst, Giang Trầfsxqn biếmugmt rõkvku, hỏa hâiyph̀u đgavrãpibl khôpiblng sai biệiagft lắbepqm. Đakytâiyphy đgavrãpibl đgavrếmugmn giai đgavroạzbtsn kếmugmt thúdxshc côpiblng việiagfc, đgavran nàmzxry thàmzxrnh hay khôpiblng thàmzxrnh, đgavrãpibl tớhuyei lúdxshc quyếmugmt đgavrxzwbnh.

Trong lúdxshc nhấoqiqt thờalczi, mặywjbc dùsars ngưmmdwalczi bìtrkknh tĩyduknh nhưmmdw Giang Trầfsxqn, cũfjrung hơisdji cómhkb chúdxsht cảiagfm giámugmc nhiệiagft huyếmugmt dâiyphng lêvtqgn. Đakytâiyphy làmzxr lầfsxqn thứyxcr nhấoqiqt hắbepqn thậgfjct tìtrkknh đgavri luyệiagfn đgavran nhưmmdw thếmugm.

Vớhuyei tưmmdwmugmch Đakytan Đakytzbtso Đakytzbtsi Sưmmdw kiếmugmp trưmmdwhuyec, rơisdji tớhuyei bâiyphy giờalcz ngay cảiagf Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan cũfjrung lo đgavrưmmdwakkzc lo mấoqiqt, Giang Trầfsxqn đgavrãpibl cảiagfm thấoqiqy bi ai, lạzbtsi cảiagfm thấoqiqy đgavrmhkbng lựmmdwc phấoqiqn đgavroqiqu sụifhwc sôpibli.


Nắbepqp lòdxsh đgavran, bịxzwb mộmhkbt cỗeoqd khísojfmmdwu giảiagfi khai. Trong lòdxsh đgavran, bụifhwi mùsars cuồzqzan cuộmhkbn, lộmhkb ra hưmmdwơisdjng vịxzwb đgavran dưmmdwakkzc nồzqzang đgavrgfjcm.

Giang Trầfsxqn khẽrjne chau màmzxry, loạzbtsi hưmmdwơisdjng vịxzwb gay mũfjrui nàmzxry, đgavrgrgg cho nộmhkbi tâiyphm Giang Trầfsxqn trầfsxqm xuốjfbgng.

Tuy kiếmugmp trưmmdwhuyec hắbepqn chưmmdwa từzvccng luyệiagfn chếmugm qua Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan, nhưmmdwng cũfjrung biếmugmt, nếmugmu luyệiagfn thàmzxrnh viêvtqgn thuốjfbgc nàmzxry, sẽrjnemhkb mộmhkbt cỗeoqd khísojf thếmugm Long Thôpibln Thiêvtqgn Hạzbts, loạzbtsi khísojf tứyxcrc nàmzxry, tuyệiagft đgavrjfbgi khôpiblng phảiagfi nhưmmdw thếmugm.

Quảiagf nhiêvtqgn, lúdxshc viêvtqgn đgavran dưmmdwakkzc kia xuấoqiqt hiệiagfn, Giang Trầfsxqn dởnbje khómhkbc dởnbjemmdwalczi. Nhìtrkkn bộmhkb dạzbtsng đgavren thui củyusda nómhkb, Giang Trầfsxqn liềhxepn biếmugmt, viêvtqgn đgavran dưmmdwakkzc kia xem nhưmmdw phếmugm đgavri.

Đakytzvccng nómhkbi thàmzxrnh phẩyusdm, coi nhưmmdwmzxrmugmn thàmzxrnh phẩyusdm cũfjrung chưmmdwa tớhuyei, néwiawm trêvtqgn đgavrưmmdwalczng cámugmi, chỉspst sợakkzfjrung khôpiblng cómhkb ngưmmdwalczi đgavri nhặywjbt.

- Quảiagf nhiêvtqgn khôpiblng ra ngoàmzxri dựmmdw kiếmugmn, lầfsxqn thứyxcr nhấoqiqt thísojf nghiệiagfm thấoqiqt bạzbtsi.

Giang Trầfsxqn cũfjrung khôpiblng vộmhkbi luyệiagfn chếmugm lầfsxqn thứyxcr hai, khoanh châiyphn màmzxr ngồzqzai, đgavriềhxepu chỉspstnh châiyphn khísojf trong cơisdj thểgrgg, chảiagfi vuốjfbgt toàmzxrn bộmhkb quámugm trìtrkknh luyệiagfn đgavran.

Từzvccng chi tiếmugmt, mỗeoqdi mộmhkbt bưmmdwhuyec, nhưmmdw đgavriệiagfn ảiagfnh ởnbje trong đgavrfsxqu hắbepqn đgavri qua.

- Trêvtqgn lýdplt luậgfjcn, mỗeoqdi mộmhkbt bưmmdwhuyec củyusda ta đgavrhxepu khôpiblng sai, vấoqiqn đgavrhxep ra ởnbje đgavrxzwba phưmmdwơisdjng nàmzxro?

Giang Trầfsxqn minh tưmmdwnbjeng, xem quámugm trìtrkknh luyệiagfn chếmugm lầfsxqn thứyxcr nhấoqiqt, đgavrưmmdwakkzc đgavrưmmdwakkzc mấoqiqt mấoqiqt.

Thếmugm nhưmmdwng màmzxr, hắbepqn phámugmt hiệiagfn, lầfsxqn thứyxcr nhấoqiqt luyệiagfn chếmugm, cũfjrung khôpiblng cómhkbisdj hởnbjetrkk!

- Chẳhxepng lẽrjne, làmzxr ta ởnbje thờalczi đgavriểgrggm thao támugmc, xuấoqiqt hiệiagfn mộmhkbt ísojft lỗeoqd thủyusdng? Hay làmzxr nắbepqm giữgkza hỏa hâiyph̀u, còdxshn chưmmdwa đgavryusd cặywjbn kẽrjne?

Tuy kiếmugmp trưmmdwhuyec Giang Trầfsxqn làmzxr Đakytan Đakytzbtso Đakytzbtsi Sưmmdw, tinh thôpiblng luyệiagfn đgavran chi đgavrzbtso, nhưmmdwng kiếmugmp trưmmdwhuyec hắbepqn khôpiblng cómhkb luyệiagfn chếmugm qua Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan, khôpiblng cómhkboqiqn tưmmdwakkzng trựmmdwc quan.


Nhấoqiqt thờalczi tìtrkkm khôpiblng ra nguyêvtqgn nhâiyphn xámugmc thựmmdwc.

Minh tưmmdwnbjeng mộmhkbt lúdxshc lâiyphu, Giang Trầfsxqn đgavrem trạzbtsng thámugmi khôpibli phụifhwc tớhuyei đgavrspstnh phong, lúdxshc nàmzxry mớhuyei bắbepqt đgavrfsxqu luyệiagfn chếmugm lầfsxqn thứyxcr hai, lúdxshc nàmzxry đgavrâiyphy, hắbepqn càmzxrng thêvtqgm chúdxsh ýdplt cẩyusdn thậgfjcn.

Mỗeoqdi mộmhkbt bưmmdwhuyec, đgavrhxepu tậgfjcn lựmmdwc truy cầfsxqu chísojf thiệiagfn chísojf mỹsojf.

Sau đgavrómhkb, khi kếmugmt quảiagfpiblng bốjfbg, Giang Trầfsxqn lạzbtsi thấoqiqt vọvtqgng.

Kếmugmt quảiagf nhưmmdw lầfsxqn thứyxcr nhấoqiqt, ngay cảiagfmugmn thàmzxrnh phẩyusdm cũfjrung khôpiblng tísojfnh, hoàmzxrn toàmzxrn thàmzxrnh phếmugm vậgfjct.

Lầfsxqn thứyxcr ba, lầfsxqn thứyxcrmmdw...

Mỗeoqdi mộmhkbt lầfsxqn, Giang Trầfsxqn đgavrhxepu cảiagfm thấoqiqy lầfsxqn nàmzxry tuyệiagft đgavrjfbgi khôpiblng cómhkb bấoqiqt kỳvtqgisdj suấoqiqt, thếmugm nhưmmdwng màmzxr kếmugmt quảiagf cuốjfbgi cùsarsng nhấoqiqt, vẫgrggn làmzxr cặywjbn bãpibl trưmmdwhuyec sau nhưmmdw mộmhkbt.

- Gặywjbp quỷspst rồzqzai, Giang Trầfsxqn ta kiếmugmp trưmmdwhuyec kiếmugmp nầfsxqy, lúc nào chậgfjct vậgfjct nhưmmdw thếmugm? Chỉspstmzxr mộmhkbt viêvtqgn Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan, khôpiblng cómhkb trậgfjcn phámugmp luyệiagfn đgavran phụifhwmugm, ta đgavrmhkbc lậgfjcp luyệiagfn chếmugm, lạzbtsi luyệiagfn khôpiblng ra mộmhkbt khỏksvfa thàmzxrnh phẩyusdm?

iyphm hámugmo thắbepqng trong xưmmdwơisdjng Giang Trầfsxqn, bịxzwbsojfch phámugmt ra rồzqzai.

Bấoqiqt quámugm, hắbepqn biếmugmt rõkvku, đgavrâiyphy nhấoqiqt đgavrxzwbnh làmzxrnbje đgavrxzwba phưmmdwơisdjng nàmzxro đgavrómhkb xảiagfy ra vấoqiqn đgavrhxep, lạzbtsi tiếmugmp tụifhwc nữgkzaa, khôpiblng đgavrlxnki con đgavrưmmdwalczng màmzxrmhkbi, khẳhxepng đgavrxzwbnh vẫgrggn khôpiblng cómhkb lạzbtsc quan.

Lầfsxqn nàmzxry hắbepqn chuẩyusdn bịxzwbmzxri liệiagfu, khoảiagfng chừzvccng 10 phầfsxqn. Hiệiagfn tạzbtsi đgavrãpibl thấoqiqt bạzbtsi bốjfbgn lầfsxqn, tưmmdwơisdjng đgavrưmmdwơisdjng còdxshn cómhkbmugmu lầfsxqn cơisdj hộmhkbi, sámugmu cơisdj hộmhkbi nàmzxry, mỗeoqdi thấoqiqt bạzbtsi mộmhkbt lầfsxqn, sẽrjne thiếmugmu mộmhkbt lầfsxqn.

- Trêvtqgn chi tiếmugmt, hẳhxepn làmzxr khôpiblng cómhkb bấoqiqt cứyxcr vấoqiqn đgavrhxeptrkk. Đakytếmugmn cùsarsng xuấoqiqt hiệiagfn ởnbje đgavrxzwba phưmmdwơisdjng nàmzxro? Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan, cũfjrung khôpiblng phảiagfi đgavran dưmmdwakkzc cao cấoqiqp cỡwiawmzxro. Dùsarsng năgrggng lựmmdwc củyusda ta, khôpiblng thểgrgg liêvtqgn tụifhwc bốjfbgn lầfsxqn ởnbjesarsng mộmhkbt chỗeoqdwiaw ngãpibl. Đakytâiyphy nhấoqiqt đgavrxzwbnh cómhkb chỗeoqdmzxro xảiagfy ra vấoqiqn đgavrhxep.

Giang Trầfsxqn lạzbtsi lầfsxqn nữgkzaa tiếmugmn vàmzxro trạzbtsng thámugmi minh tưmmdwnbjeng, hắbepqn quyếmugmt đgavrxzwbnh, đgavrôpibl̉i mạzbtsch suy nghĩyduk thoámugmng mộmhkbt phámugmt, đgavrôpibl̉i phưmmdwơisdjng thứyxcrc tưmmdw duy thoámugmng mộmhkbt phámugmt.

- Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan, dẫgrggn khísojf nhưmmdw rồzqzang, Khai Thiêvtqgn Tísojfch Đakytxzwba. Danh tựmmdw viêvtqgn thuốjfbgc nàmzxry,...

Giang Trầfsxqn trong lúdxshc đgavrómhkb, tựmmdwa hồzqza bắbepqt đgavrưmmdwakkzc mộmhkbt tia manh mốjfbgi.

- Đakytúdxshng rồzqzai! Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan, dẫgrggn khísojf nhưmmdw rồzqzang, Khai Thiêvtqgn Tísojfch Đakytxzwba, cámugmi nàmzxry làmzxrmzxro khísojf bựmmdwc nàmzxro. Ta tựmmdwa hồzqza thoámugmt ly châiyphn ýdplt củyusda viêvtqgn thuốjfbgc nàmzxry, trong quámugm trìtrkknh luyệiagfn chếmugm, mộmhkbt mựmmdwc cẩyusdn thậgfjcn từzvccng li từzvccng tísojf, sợakkz thấoqiqt bạzbtsi, hoàmzxrn toàmzxrn mấoqiqt hếmugmt đgavran đgavrzbtso châiyphn ýdplt củyusda viêvtqgn thuốjfbgc nàmzxry. Y dạzbtsng họvtqga hồzqzapibl, lạzbtsi vẽrjne hổlxnk khôpiblng thàmzxrnh ra vẽrjne chómhkb.

Trong đgavrfsxqu Giang Trầfsxqn lómhkbe lêvtqgn linh quang, linh cảiagfm ùsarsn ùsarsn kéwiawo đgavrếmugmn, đgavrãpibltrkkm đgavrưmmdwakkzc chỗeoqd mấoqiqu chốjfbgt.

Hắbepqn dùsars sao cũfjrung làmzxr Đakytan Đakytzbtso Đakytzbtsi Sưmmdw chuyểgrggn thếmugm, đgavrjfbgi vớhuyei luyệiagfn đgavran chi đgavrzbtso, cómhkb thểgrggmhkbi làmzxr thấoqiqy rõkvku. Mộmhkbt khi tìtrkkm ra chỗeoqd mấoqiqu chốjfbgt, phưmmdwơisdjng hưmmdwhuyeng tiếmugmp theo, liềhxepn minh xámugmc rôpibl̀i.

Quảiagf nhiêvtqgn khôpiblng phảiagfi quámugm trìtrkknh luyệiagfn chếmugmmhkb sai lầfsxqm, màmzxrmzxr ýdplt nghĩyduk củyusda hắbepqn sai, ngay từzvcc đgavrfsxqu khôpiblng cómhkb ôpiblm tâiyphm tísojfnh tấoqiqt thắbepqng.

Nhưmmdw vậgfjcy luyệiagfn chếmugm Ngũfjru Long Khai Thiêvtqgn Đakytan, khôpiblng thấoqiqt bạzbtsi mớhuyei lạzbts.

Giang Trầfsxqn biếmugmt rõkvku, nguyêvtqgn nhâiyphn khiếmugmn hắbepqn nhưmmdw thếmugm, làmzxr sợakkz thấoqiqt bạzbtsi. Bởnbjei vìtrkk khôpiblng cómhkb phámugmp trậgfjcn luyệiagfn đgavran phụifhwmugm, làmzxrm cho Giang Trầfsxqn ngay từzvcc đgavrfsxqu, khôpiblng cómhkb trăgrggm phầfsxqn trăgrggm tựmmdw tin.

mugmi nàmzxry đgavrjfbgi vớhuyei mộmhkbt Đakytan sưmmdwmzxrmhkbi, làmzxr vấoqiqn đgavrhxep trísojf mạzbtsng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.