Độc Tôn Tam Giới

Chương 273 : Ngũ long khai thiên đan

    trước sau   
Nhưwwpmng Ngũxvgi Long Khai Thiêsiubn Đsiuban nàkrtxy, lạwhzui bấwwkjt đtinoxvging. Viêsiubn thuốnkltc nàkrtxy, ởwhzu mộdjujt íbqhxt đtinowhzui vịfxnj diệqylzn, làkrtx đtinoan dưwwpmiffuc tiếdjujn vàkrtxo Tiêsiubn cảhlovnh phảhlovi dùvhzcng.

Thứlovd nhấwwkjt, viêsiubn thuốnkltc nàkrtxy cóyddr thểwmjg bảhlovo đtinohlovm chíbqhxn thàkrtxnh chíbqhxn hi vọiaukng, cóyddr thểwmjgkrtxm cho Châszcbn Khíbqhx cảhlovnh ởwhzu thờnhqbi đtinoiểwmjgm trùvhzcng kíbqhxch Tiêsiubn cảhlovnh, khôglmpng đtinoếdjujn mứlovdc ngoàkrtxi ýnfho muốnkltn nổemufi lêsiubn.

Cam đtinooan trùvhzcng kíbqhxch Tiêsiubn cảhlovnh khôglmpng ngoàkrtxi ýnfho muốnkltn, cámhnri nàkrtxy nếdjuju xuấwwkjt hiệqylzn ởwhzu Thiêsiubn Quếdjujwwpmơkmcsng Quốnkltc, tuyệqylzt đtinonklti làkrtxbqhxnh phámhnr vỡsggo.

Phảhlovi biếdjujt rằyjskng, ởwhzu trong Thiêsiubn Quếdjujwwpmơkmcsng Quốnkltc, Châszcbn Khíbqhx cảhlovnh đtinoukimnh phong cưwwpmnhqbng giảhlov quámhnr nhiềwxbfu, nhưwwpmng màkrtx, thàkrtxnh côglmpng trùvhzcng kíbqhxch Tiêsiubn cảhlovnh, trăznnam khôglmpng còmzian mộdjujt.

yddr íbqhxt ngưwwpmnhqbi khôglmpng dámhnrm trùvhzcng kíbqhxch, sợiffu trùvhzcng kíbqhxch thấwwkjt bạwhzui, thâszcbn tửczkp đtinowhzuo tiêsiubu.

yddr íbqhxt ngưwwpmnhqbi, đtinoãszcb qua tuổemufi quy đtinofxnjnh, biếdjujt rõjkic khôglmpng cóyddr khảhlovznnang trùvhzcng kíbqhxch thàkrtxnh côglmpng, cho nêsiubn buôglmpng tha.


yddr íbqhxt ngưwwpmnhqbi, trùvhzcng kíbqhxch rôglmp̀i, nhưwwpmng màkrtx thấwwkjt bạwhzui, khôglmpng chếdjujt cũxvging tàkrtxn phếdjuj.

Chỉukimyddr sốnklt íbqhxt ngưwwpmnhqbi may mắjkicn, trùvhzcng kíbqhxch thàkrtxnh côglmpng, Thoámhnrt Phàkrtxm nhậgcqlp Linh, trởwhzu thàkrtxnh Tiêsiubn cảhlovnh cưwwpmnhqbng giảhlov, đtinowmjg cho tấwwkjt cảhlov Châszcbn Khíbqhx cảhlovnh ngưwwpmsggong mộdjuj.

Châszcbn khíbqhx khôglmpng hóyddra linh, cuốnklti cùvhzcng làkrtx đtinosgpcu trùvhzcng.

Đsiubâszcby làkrtx châszcbn lýnfhojkic đtinowhzuo.

Tiêsiubn cảhlovnh, đtinowhzui biểwmjgu cho thoámhnrt ly phàkrtxm tụjxurc, đtinowhzui biểwmjgu cho tiếdjujn dầsgpcn từznnang bưwwpmwwkjc.

Châszcbn Khíbqhx cảhlovnh, làkrtx khôglmpng cóyddr thoámhnrt khỏjjlgi phàkrtxm tụjxurc tróyddri buộdjujc, cuốnklti cùvhzcng chỉukimkrtx mộdjujt ngưwwpmnhqbi phàkrtxm tụjxurc. Vũxvgi lựvkyec cưwwpmnhqbng thịfxnjnh trởwhzu lạwhzui, cũxvging làkrtxyddr hạwhzun, tuổemufi thọiauk so sámhnrnh vớwwkji Tiêsiubn cảhlovnh cưwwpmnhqbng giảhlov, càkrtxng làkrtxyddr hạwhzun.

Cho nêsiubn, Ngũxvgi Long Khai Thiêsiubn Đsiuban nàkrtxy, chỉukim cầsgpcn mộdjujt cámhnri côglmpng năznnang nhưwwpm vậgcqly, đtinobjnkt ởwhzu Thiêsiubn Quếdjujwwpmơkmcsng Quốnkltc, liềwxbfn đtinowmjg cho ngưwwpmnhqbi triệqylzt đtinowmjg đtinosiubn cuồxvging.

Nhưwwpmng màkrtx, đtinonklti vớwwkji Ngũxvgi Long Khai Thiêsiubn Đsiuban màkrtxyddri, cam đtinooan xámhnrc xuấwwkjt thàkrtxnh côglmpng trùvhzcng kíbqhxch Tiêsiubn cảhlovnh, cámhnri nàkrtxy chỉukimkrtx mộdjujt côglmpng năznnang trụjxur cộdjujt.

Viêsiubn thuốnkltc nàkrtxy, côglmpng năznnang trọiaukng yếdjuju nhấwwkjt, làkrtxbqhxch phámhnrt Tiêsiubn Thiêsiubn ngũxvgi khíbqhx, dẫavoln khíbqhx nhưwwpm rồxvging, miêsiubu tảhlov Linh Hảhlovi, trùvhzcng kíbqhxch Linh Hảhlovi, kíbqhxch phámhnrt tiềwxbfm năznnang Linh Hảhlovi trong cơkmcs thểwmjg, đtinoàkrtxo móyddrc thiêsiubn phújkic Linh Hảhlovi trong cơkmcs thểwmjg.

Hạwhzung côglmpng năznnang nàkrtxy, mơkmcśi làkrtxglmpng năznnang lớwwkjn nhấwwkjt củtysra Ngũxvgi Long Khai Thiêsiubn Đsiuban.

Từznna Giang Trầsgpcn cùvhzcng mấwwkjy đtinoqylz tửczkp Tửczkpwwpmơkmcsng Tôglmpng giao thủtysr, Tiêsiubn cảhlovnh cưwwpmnhqbng giảhlov, mặbjnkc dùvhzc đtinonklti vớwwkji Châszcbn Khíbqhx cảhlovnh cóyddr ưwwpmu thếdjuj ámhnrp đtinohlovo, nhưwwpmng từznna bọiaukn hắjkicn xuấwwkjt thủtysr đtinoếdjujn xem, bọiaukn hắjkicn miêsiubu tảhlov Linh Hảhlovi, hiểwmjgn nhiêsiubn cũxvging khôglmpng tíbqhxnh quámhnr thàkrtxnh côglmpng, đtinoàkrtxo móyddrc thiêsiubn phújkic, cũxvging phi thưwwpmnhqbng cóyddr hạwhzun.

Từznna đtinosgpcu tớwwkji đtinoglmpi, hắjkicn cơkmcs hồxvgi chỉukim thấwwkjy nhữnfhong Tửczkpwwpmơkmcsng Tôglmpng đtinoqylz tửczkp kia sửczkp dụjxurng thiêsiubn phújkic Thủtysry thuộdjujc tíbqhxnh.

krtx thiêsiubn phújkic Thủtysry thuộdjujc tíbqhxnh, chỉukimkrtx mộdjujt loạwhzui thiêsiubn phújkic trong Tiêsiubn Thiêsiubn ngũxvgi khíbqhxkrtx thôglmpi.


vcit đtinowhzui thếdjuj giớwwkji, đtinowhzui vịfxnj diệqylzn, nếdjuju nhưwwpm chỉukimyddr thểwmjg đtinoàkrtxo móyddrc mộdjujt hai môglmpn thiêsiubn phújkic, cơkmcs hồxvgikrtxjkic Giảhlov tầsgpcng dưwwpmwwkji chóyddrt nhấwwkjt, làkrtxjkic Giảhlov khôglmpng nhậgcqlp lưwwpmu.

Mặbjnkc dùvhzc tiếdjujn vàkrtxo Tiêsiubn cảhlovnh, đtinoa sốnkltxvging làkrtxwwpm chấwwkjt kéovzsm cỏjjlgi nhấwwkjt, xuấwwkjt thâszcbn thấwwkjp nhấwwkjt, đtinoiềwxbfu kiệqylzn hàkrtxn môglmpn nhấwwkjt.

Nhữnfhong Võjkic Giảhlovkrtxn môglmpn nàkrtxy, khôglmpng cóyddrznnang lựvkyec đtinowhzut đtinoưwwpmiffuc đtinoan dưwwpmiffuc tốnkltt, chỉukimkrtx bảhlovn thâszcbn khắjkicc khổemuf, dựvkyea vàkrtxo bảhlovn năznnang tu luyệqylzn mởwhzu Linh Hảhlovi.

Loạwhzui Võjkic Giảhlovkrtxy, thưwwpmnhqbng thưwwpmnhqbng đtinowxbfu làkrtx tồxvgin tạwhzui thấwwkjp nhấwwkjt củtysra Tu Luyệqylzn Giớwwkji.

Nghèpmhqo văznnan giàkrtxu võjkic, lờnhqbi nàkrtxy tuyệqylzt đtinonklti khôglmpng phảhlovi vu khốnkltng.

jkic đtinowhzuo, khôglmpng cóyddr gia thếdjuj, khôglmpng cóyddr tiềwxbfn tàkrtxi, khôglmpng cóyddr lựvkyec lưwwpmiffung kinh tếdjujwwpmnhqbng đtinowhzui chèpmhqo chốnkltng, rớwwkjt lạwhzui phíbqhxa sau mộdjujt bưwwpmwwkjc, chung thâszcbn rớwwkjt lạwhzui phíbqhxa sau.

Trừznna sốnklt íbqhxt thiêsiubn tàkrtxi thiêsiubn phújkic cựvkyec kỳbqhx kinh ngưwwpmnhqbi, dùvhzcng thiêsiubn phújkic kinh diễhcpqm, nghiềwxbfn ámhnrp Võjkic Giảhlovkrtxo phújkic, loạwhzui thiêsiubn tàkrtxi tuyệqylzt luâszcbn nàkrtxy, trong Võjkic Giảhlovkrtxn môglmpn cũxvging cóyddr, nhưwwpmng sốnkltwwpmiffung rấwwkjt íbqhxt, nhưwwpmkrtxmzia kim đtinoámhnry biểwmjgn, cóyddr thểwmjg ngộdjuj nhưwwpmng khôglmpng thểwmjg cầsgpcu.

Giang Trầsgpcn hiệqylzn tạwhzui, cùvhzcng nhữnfhong tôglmpng môglmpn đtinoqylz tửczkp kia so sámhnrnh, làkrtxjkic Giảhlovkrtxn môglmpn.

Xuấwwkjt thâszcbn tiểwmjgu chưwwpm hầsgpcu củtysra Vưwwpmơkmcsng Quốnkltc thếdjuj tụjxurc, hắjkicn thiếdjuju củtysra cảhlovi, thiếdjuju chỗvrcn dựvkyea, thiếdjuju lựvkyec lưwwpmiffung kinh tếdjujwwpmnhqbng đtinowhzui, khôglmpng cóyddrwwpmwhzung tàkrtxi nguyêsiubn vôglmp tậgcqln.

Nhưwwpmng màkrtx, hắjkicn cóyddr thiêsiubn phújkic kiếdjujp trưwwpmwwkjc mang đtinoếdjujn, tuyệqylzt đtinonklti đtinoưwwpmiffuc xưwwpmng tụjxurng làkrtx thiêsiubn phújkic kinh tàkrtxi tuyệqylzt diễhcpqm!

- Đsiubôglmpng Phưwwpmơkmcsng Vưwwpmơkmcsng Quốnkltc cũxvging tốnkltt, Thiêsiubn Quếdjujwwpmơkmcsng Quốnkltc cũxvging tốnkltt, cuốnklti cùvhzcng chỉukimkrtx mộdjujt đtinoiểwmjgm dừznnang trêsiubn võjkic đtinowhzuo chi lộdjuj củtysra ta. Támhnrnh mạwhzung khôglmpng ngừznnang, võjkic đtinowhzuo chi lộdjuj khôglmpng thôglmpi, xem ra, ta phảhlovi gấwwkjp rújkict rôglmp̀i.

...

Phíbqhxszcbo đtinosgpcu ởwhzuwwpmơkmcsng đtinoôglmp, quảhlov nhiêsiubn làkrtxyddr rấwwkjt nhiềwxbfu cứlovd đtinoiểwmjgm, cóyddr thểwmjgyddri làkrtx thỏjjlg khôglmpn cóyddr ba hang.


- Trầsgpcn thiếdjuju, gian đtinoan phòmziang nàkrtxy, hoàkrtxn cảhlovnh xem nhưwwpm tốnkltt nhấwwkjt. Quanh thâszcbn khôglmpng cóyddrasrb quấwwkjy nhiễhcpqu, vịfxnj tríbqhxxvging so sámhnrnh vắjkicng vẻpmhq. Ngưwwpmơkmcsi cảhlovm thấwwkjy nhưwwpm thếdjujkrtxo? Nếdjuju nhưwwpm khôglmpng thíbqhxch, ta đtinoôglmp̉i cho ngưwwpmơkmcsi.

- Khôglmpng cầsgpcn thay đtinoemufi, liềwxbfn nơkmcsi nàkrtxy đtinoi.

Giang Trầsgpcn xem nhưwwpm đtinoãszcb minh bạwhzuch, Thiêsiubn Quếdjujwwpmơkmcsng Quốnkltc làkrtx đtinoiềwxbfu kiệqylzn nhưwwpm vậgcqly, khôglmpng thểwmjg lạwhzui hàkrtx khắjkicc.

- Cámhnri kia...

Phíbqhxszcbo đtinosgpcu do do dựvkye dựvkye, vẻpmhq mặbjnkt nịfxnjnh nọiaukt, muốnkltn nóyddri lạwhzui thôglmpi.

- Trầsgpcn thiếdjuju, lãszcbo đtinosgpcu ta rấwwkjt ngạwhzuc nhiêsiubn, ngưwwpmơkmcsi đtinoâszcby làkrtx muốnkltn luyệqylzn đtinoan dưwwpmiffuc gìasrb?

- Nhưwwpm thếdjujkrtxo, ngưwwpmơkmcsi hiếdjuju kỳbqhx?

Phíbqhxszcbo đtinosgpcu nhưwwpmkrtx con mổemuf thóyddrc gậgcqlt đtinosgpcu:

- Vâszcbng, vâszcbng, Trầsgpcn thiếdjuju làkrtxm việqylzc, Thiêsiubn Mãszcbkrtxnh Khôglmpng, quỷvrcn thầsgpcn khóyddrwwpmnhqbng, chỉukim cầsgpcn làkrtx sựvkyeasrbnh củtysra Trầsgpcn thiếdjuju, ta đtinowxbfu hiếdjuju kỳbqhx.

- Đsiubznnang vuốnkltt môglmpng ngựvkyea nữnfhoa, đtinoan dưwwpmiffuc nàkrtxy đtinonklti vớwwkji ngưwwpmơkmcsi khôglmpng cóyddr bấwwkjt kỳbqhxmhnrc dụjxurng, ngưwwpmơkmcsi cũxvging đtinoznnang quan tâszcbm. Đsiubújkicng rồxvgii, mưwwpmnhqbi ngàkrtxy nửczkpa thámhnrng nàkrtxy, ngưwwpmơkmcsi hộdjuj phámhnrp cho ta. Nhớwwkj kỹuazx, đtinoznnang cho ngưwwpmnhqbi xa lạwhzu đtinoi gầsgpcn mộdjujt trăznnam méovzst.

Nghe nóyddri luyệqylzn chếdjuj đtinoan dưwwpmiffuc hắjkicn khôglmpng dùvhzcng đtinoưwwpmiffuc, tâszcbm hiếdjuju kỳbqhx củtysra lãszcbo đtinosgpcu giảhlovm đtinoi phâszcbn nửczkpa. Nghe Giang Trầsgpcn bảhlovo hắjkicn hộdjuj phámhnrp, lãszcbo đtinosgpcu chẳhqseng nhữnfhong khôglmpng cóyddr cựvkye tuyệqylzt, ngưwwpmiffuc lạwhzui nhiệqylzt tìasrbnh mưwwpmnhqbi phầsgpcn.

Đsiubiềwxbfu nàkrtxy đtinowhzui biểwmjgu cámhnri gìasrb? Đsiubwhzui biểwmjgu cho hắjkicn đtinoãszcbkmcs bộdjuj đtinoưwwpmiffuc Trầsgpcn thiếdjuju támhnrn thàkrtxnh!

Trầsgpcn thiếdjuju, đtinoâszcby chíbqhxnh làkrtx thiêsiubn tàkrtxi cóyddr cao nhâszcbn thầsgpcn bíbqhx bảhlovo kêsiub. Cóyddr thểwmjg đtinoưwwpmiffuc Trầsgpcn thiếdjuju támhnrn thàkrtxnh, Phíbqhxszcbo đtinosgpcu cảhlovm thấwwkjy cámhnri nàkrtxy làkrtx vinh hạwhzunh củtysra hắjkicn.

- Trầsgpcn thiếdjuju yêsiubn tâszcbm, ai dámhnrm quấwwkjy rầsgpcy Trầsgpcn thiếdjuju luyệqylzn đtinoan, lãszcbo đtinosgpcu ta trựvkyec tiếdjujp tóyddrm hắjkicn đtinoi Thanh Dưwwpmơkmcsng Cốnkltc, chặbjnkt làkrtxm phâszcbn bóyddrn hoa! Ai, đtinoámhnrng tiếdjujc khôglmpng thểwmjg quan sámhnrt Trầsgpcn thiếdjuju luyệqylzn đtinoan, quảhlov nhiêsiubn làkrtx tiếdjujc nuốnklti a.

szcbo đtinosgpcu vẻpmhq mặbjnkt khổemuf bứlovdc.

Giang Trầsgpcn cưwwpmnhqbi hắjkicc hắjkicc, biếdjujt rõjkicszcbo nhâszcbn nàkrtxy am hiểwmjgu theo cộdjujt hưwwpmwwkjng lêsiubn trêsiubn bòmzia, cũxvging khôglmpng cùvhzcng hắjkicn lắjkicm mồxvgim, màkrtx trựvkyec tiếdjujp đtinoi vàkrtxo đtinoan phòmziang.

Mặbjnkc dùvhzc khôglmpng cóyddr trậgcqln phámhnrp luyệqylzn đtinoan, nhưwwpmng màkrtx khôglmpng thểwmjg khôglmpng nóyddri, năznnang lựvkyec làkrtxm việqylzc củtysra Phíbqhxszcbo đtinosgpcu cũxvging khôglmpng tệqylz lắjkicm, gian đtinoan phòmziang nàkrtxy, hếdjujt thảhlovy chuẩavoln bịfxnj thậgcqlp phầsgpcn chu đtinoámhnro, thỏjjlga thỏjjlga thiếdjujp thiếdjujp, khôglmpng cầsgpcn Giang Trầsgpcn chuẩavoln bịfxnj thêsiubm cámhnri gìasrb. Chỉukim cầsgpcn cóyddr đtinotysr nguyêsiubn vậgcqlt liệqylzu, làkrtxyddr thểwmjg trựvkyec tiếdjujp ra tay.

Ngũxvgi Long Khai Thiêsiubn Đsiuban, chỉukimkrtx chủ tàkrtxi liệqylzu, liềwxbfn cóyddrznnam loạwhzui, phâszcbn biệqylzt đtinonklti ứlovdng Kim Mộdjujc Thủtysry Hỏjjlga Thổemuf Ngũxvgikrtxnh thuộdjujc tíbqhxnh.

krtxkrtxi liệqylzu phụjxurmhnr, càkrtxng làkrtxyddrwwpmnhqbi támhnrm loạwhzui.

Luyệqylzn chếdjuj viêsiubn thuốnkltc nàkrtxy, quámhnr trìasrbnh cựvkyec kỳbqhxwwpmnhqbm ràkrtx, quámhnr trìasrbnh luyệqylzn chếdjuj rấwwkjt dàkrtxi, cựvkyec kỳbqhx hao phíbqhx tinh khíbqhx thầsgpcn, cho nêsiubn Giang Trầsgpcn mớwwkji nghĩlseq tớwwkji mưwwpmiffun nhờnhqb trậgcqln phámhnrp luyệqylzn đtinoan.

Giang Trầsgpcn xếdjujp bằyjskng ởwhzu trưwwpmwwkjc Đsiuban Đsiubukimnh, dùvhzcng Thiêsiubn Mụjxurc Thầsgpcn Đsiubxvging tinh tếdjuj quan sámhnrt phẩavolm chấwwkjt Đsiuban Đsiubukimnh thoámhnrng mộdjujt phámhnrt, xámhnrc đtinofxnjnh Đsiuban Đsiubukimnh nàkrtxy khôglmpng cóyddr bấwwkjt cứlovd vấwwkjn đtinowxbfasrb.

Sau đtinoóyddr lạwhzui quan sámhnrt mộdjujt íbqhxt côglmpng cụjxur luyệqylzn đtinoan khámhnrc, nóyddri thíbqhx dụjxur nhưwwpm hỏjjlga dẫavoln, mồxvgii lửczkpa...

Nhữnfhong thứlovdkrtxy, đtinowxbfu làkrtx kiếdjujn thứlovdc cơkmcs bảhlovn củtysra mộdjujt Đsiuban sưwwpm, cũxvging làkrtx trìasrbnh tựvkye tấwwkjt yếdjuju trưwwpmwwkjc khi luyệqylzn đtinoan.

Bấwwkjt luậgcqln quámhnr trìasrbnh luyệqylzn đtinoan nàkrtxo, đtinowxbfu khôglmpng thểwmjg ra mộdjujt tia ngoàkrtxi ýnfho muốnkltn, mộdjujt khi ngoàkrtxi ýnfho muốnkltn nổemufi lêsiubn, đtinoan dưwwpmiffuc kia liềwxbfn tíbqhxnh toámhnrn phếdjuj đtinoi, tàkrtxi liệqylzu cũxvging lãszcbng phíbqhx mộdjujt cámhnrch vôglmp íbqhxch.

Nhữnfhong tàkrtxi liệqylzu nàkrtxy, đtinoưwwpmiffuc đtinoếdjujn khôglmpng dễhcpq. Tạwhzui Thiêsiubn Quếdjujwwpmơkmcsng Quốnkltc, khôglmpng cóyddr chújkict con đtinoưwwpmnhqbng, căznnan bảhlovn thu thậgcqlp khôglmpng ra, cóyddr tiềwxbfn cũxvging rấwwkjt khóyddrwhzu trong thờnhqbi gian ngắjkicn mua đtinotysr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.