Độc Tôn Tam Giới

Chương 273 : Ngũ long khai thiên đan

    trước sau   
Nhưaowgng Ngũpawv Long Khai Thiêzvlrn Đntlyan nàvdoly, lạqetxi bấzyyjt đzeqjjripng. Viêzvlrn thuốaowgc nàvdoly, ởzgas mộcsxqt ílnntt đzeqjqetxi vịeqzj diệfmmfn, làvdol đzeqjan dưaowgwxgoc tiếnjchn vàvdolo Tiêzvlrn cảspttnh phảsptti dùlrumng.

Thứvjsz nhấzyyjt, viêzvlrn thuốaowgc nàvdoly cówltv thểlnlq bảsptto đzeqjspttm chílnntn thàvdolnh chílnntn hi vọxxrang, cówltv thểlnlqvdolm cho Châicvqn Khílnnt cảspttnh ởzgas thờqlzqi đzeqjiểlnlqm trùlrumng kílnntch Tiêzvlrn cảspttnh, khôvxfqng đzeqjếnjchn mứvjszc ngoàvdoli ýgjpe muốaowgn nổczvli lêzvlrn.

Cam đzeqjoan trùlrumng kílnntch Tiêzvlrn cảspttnh khôvxfqng ngoàvdoli ýgjpe muốaowgn, cázvlri nàvdoly nếnjchu xuấzyyjt hiệfmmfn ởzgas Thiêzvlrn Quếnjchaowgơaowgng Quốaowgc, tuyệfmmft đzeqjaowgi làvdollnntnh pházvlr vỡczvl.

Phảsptti biếnjcht rằicvqng, ởzgas trong Thiêzvlrn Quếnjchaowgơaowgng Quốaowgc, Châicvqn Khílnnt cảspttnh đzeqjeqzjnh phong cưaowgqlzqng giảsptt quázvlr nhiềczipu, nhưaowgng màvdol, thàvdolnh côvxfqng trùlrumng kílnntch Tiêzvlrn cảspttnh, trăsgudm khôvxfqng còyplun mộcsxqt.

wltv ílnntt ngưaowgqlzqi khôvxfqng dázvlrm trùlrumng kílnntch, sợwxgo trùlrumng kílnntch thấzyyjt bạqetxi, thâicvqn tửfywd đzeqjqetxo tiêzvlru.

wltv ílnntt ngưaowgqlzqi, đzeqjãnjch qua tuổczvli quy đzeqjeqzjnh, biếnjcht rõjjhk khôvxfqng cówltv khảspttsgudng trùlrumng kílnntch thàvdolnh côvxfqng, cho nêzvlrn buôvxfqng tha.


wltv ílnntt ngưaowgqlzqi, trùlrumng kílnntch rôvxfq̀i, nhưaowgng màvdol thấzyyjt bạqetxi, khôvxfqng chếnjcht cũpawvng tàvdoln phếnjch.

Chỉeqzjwltv sốaowg ílnntt ngưaowgqlzqi may mắcsmdn, trùlrumng kílnntch thàvdolnh côvxfqng, Thoázvlrt Phàvdolm nhậjexkp Linh, trởzgas thàvdolnh Tiêzvlrn cảspttnh cưaowgqlzqng giảsptt, đzeqjlnlq cho tấzyyjt cảsptt Châicvqn Khílnnt cảspttnh ngưaowgczvlng mộcsxq.

Châicvqn khílnnt khôvxfqng hówltva linh, cuốaowgi cùlrumng làvdol đzeqjlrumu trùlrumng.

Đntlyâicvqy làvdol châicvqn lýgjpejjhk đzeqjqetxo.

Tiêzvlrn cảspttnh, đzeqjqetxi biểlnlqu cho thoázvlrt ly phàvdolm tụhhrzc, đzeqjqetxi biểlnlqu cho tiếnjchn dầlrumn từfywdng bưaowgvxfqc.

Châicvqn Khílnnt cảspttnh, làvdol khôvxfqng cówltv thoázvlrt khỏmmhgi phàvdolm tụhhrzc trówltvi buộcsxqc, cuốaowgi cùlrumng chỉeqzjvdol mộcsxqt ngưaowgqlzqi phàvdolm tụhhrzc. Vũpawv lựbphfc cưaowgqlzqng thịeqzjnh trởzgas lạqetxi, cũpawvng làvdolwltv hạqetxn, tuổczvli thọxxra so sázvlrnh vớvxfqi Tiêzvlrn cảspttnh cưaowgqlzqng giảsptt, càvdolng làvdolwltv hạqetxn.

Cho nêzvlrn, Ngũpawv Long Khai Thiêzvlrn Đntlyan nàvdoly, chỉeqzj cầlrumn mộcsxqt cázvlri côvxfqng năsgudng nhưaowg vậjexky, đzeqjmmhgt ởzgas Thiêzvlrn Quếnjchaowgơaowgng Quốaowgc, liềczipn đzeqjlnlq cho ngưaowgqlzqi triệfmmft đzeqjlnlq đzeqjzvlrn cuồjripng.

Nhưaowgng màvdol, đzeqjaowgi vớvxfqi Ngũpawv Long Khai Thiêzvlrn Đntlyan màvdolwltvi, cam đzeqjoan xázvlrc xuấzyyjt thàvdolnh côvxfqng trùlrumng kílnntch Tiêzvlrn cảspttnh, cázvlri nàvdoly chỉeqzjvdol mộcsxqt côvxfqng năsgudng trụhhrz cộcsxqt.

Viêzvlrn thuốaowgc nàvdoly, côvxfqng năsgudng trọxxrang yếnjchu nhấzyyjt, làvdollnntch pházvlrt Tiêzvlrn Thiêzvlrn ngũpawv khílnnt, dẫzeqjn khílnnt nhưaowg rồjripng, miêzvlru tảsptt Linh Hảsptti, trùlrumng kílnntch Linh Hảsptti, kílnntch pházvlrt tiềczipm năsgudng Linh Hảsptti trong cơaowg thểlnlq, đzeqjàvdolo mówltvc thiêzvlrn phúzgas Linh Hảsptti trong cơaowg thểlnlq.

Hạqetxng côvxfqng năsgudng nàvdoly, mơaowǵi làvdolvxfqng năsgudng lớvxfqn nhấzyyjt củrgvsa Ngũpawv Long Khai Thiêzvlrn Đntlyan.

Từfywd Giang Trầlrumn cùlrumng mấzyyjy đzeqjfmmf tửfywd Tửfywdaowgơaowgng Tôvxfqng giao thủrgvs, Tiêzvlrn cảspttnh cưaowgqlzqng giảsptt, mặmmhgc dùlrum đzeqjaowgi vớvxfqi Châicvqn Khílnnt cảspttnh cówltv ưaowgu thếnjch ázvlrp đzeqjsptto, nhưaowgng từfywd bọxxran hắcsmdn xuấzyyjt thủrgvs đzeqjếnjchn xem, bọxxran hắcsmdn miêzvlru tảsptt Linh Hảsptti, hiểlnlqn nhiêzvlrn cũpawvng khôvxfqng tílnntnh quázvlr thàvdolnh côvxfqng, đzeqjàvdolo mówltvc thiêzvlrn phúzgas, cũpawvng phi thưaowgqlzqng cówltv hạqetxn.

Từfywd đzeqjlrumu tớvxfqi đzeqjvxfqi, hắcsmdn cơaowg hồjrip chỉeqzj thấzyyjy nhữqlzqng Tửfywdaowgơaowgng Tôvxfqng đzeqjfmmf tửfywd kia sửfywd dụhhrzng thiêzvlrn phúzgas Thủrgvsy thuộcsxqc tílnntnh.

vdol thiêzvlrn phúzgas Thủrgvsy thuộcsxqc tílnntnh, chỉeqzjvdol mộcsxqt loạqetxi thiêzvlrn phúzgas trong Tiêzvlrn Thiêzvlrn ngũpawv khílnntvdol thôvxfqi.


zvoj đzeqjqetxi thếnjch giớvxfqi, đzeqjqetxi vịeqzj diệfmmfn, nếnjchu nhưaowg chỉeqzjwltv thểlnlq đzeqjàvdolo mówltvc mộcsxqt hai môvxfqn thiêzvlrn phúzgas, cơaowg hồjripvdoljjhk Giảsptt tầlrumng dưaowgvxfqi chówltvt nhấzyyjt, làvdoljjhk Giảsptt khôvxfqng nhậjexkp lưaowgu.

Mặmmhgc dùlrum tiếnjchn vàvdolo Tiêzvlrn cảspttnh, đzeqja sốaowgpawvng làvdolaowg chấzyyjt kézeqjm cỏmmhgi nhấzyyjt, xuấzyyjt thâicvqn thấzyyjp nhấzyyjt, đzeqjiềczipu kiệfmmfn hàvdoln môvxfqn nhấzyyjt.

Nhữqlzqng Võjjhk Giảspttvdoln môvxfqn nàvdoly, khôvxfqng cówltvsgudng lựbphfc đzeqjqetxt đzeqjưaowgwxgoc đzeqjan dưaowgwxgoc tốaowgt, chỉeqzjvdol bảspttn thâicvqn khắcsmdc khổczvl, dựbphfa vàvdolo bảspttn năsgudng tu luyệfmmfn mởzgas Linh Hảsptti.

Loạqetxi Võjjhk Giảspttvdoly, thưaowgqlzqng thưaowgqlzqng đzeqjczipu làvdol tồjripn tạqetxi thấzyyjp nhấzyyjt củrgvsa Tu Luyệfmmfn Giớvxfqi.

Nghèjfwno văsgudn giàvdolu võjjhk, lờqlzqi nàvdoly tuyệfmmft đzeqjaowgi khôvxfqng phảsptti vu khốaowgng.

jjhk đzeqjqetxo, khôvxfqng cówltv gia thếnjch, khôvxfqng cówltv tiềczipn tàvdoli, khôvxfqng cówltv lựbphfc lưaowgwxgong kinh tếnjchaowgqlzqng đzeqjqetxi chèjfwno chốaowgng, rớvxfqt lạqetxi phílnnta sau mộcsxqt bưaowgvxfqc, chung thâicvqn rớvxfqt lạqetxi phílnnta sau.

Trừfywd sốaowg ílnntt thiêzvlrn tàvdoli thiêzvlrn phúzgas cựbphfc kỳfmmf kinh ngưaowgqlzqi, dùlrumng thiêzvlrn phúzgas kinh diễzwlbm, nghiềczipn ázvlrp Võjjhk Giảspttvdolo phúzgas, loạqetxi thiêzvlrn tàvdoli tuyệfmmft luâicvqn nàvdoly, trong Võjjhk Giảspttvdoln môvxfqn cũpawvng cówltv, nhưaowgng sốaowgaowgwxgong rấzyyjt ílnntt, nhưaowgvdolyplu kim đzeqjázvlry biểlnlqn, cówltv thểlnlq ngộcsxq nhưaowgng khôvxfqng thểlnlq cầlrumu.

Giang Trầlrumn hiệfmmfn tạqetxi, cùlrumng nhữqlzqng tôvxfqng môvxfqn đzeqjfmmf tửfywd kia so sázvlrnh, làvdoljjhk Giảspttvdoln môvxfqn.

Xuấzyyjt thâicvqn tiểlnlqu chưaowg hầlrumu củrgvsa Vưaowgơaowgng Quốaowgc thếnjch tụhhrzc, hắcsmdn thiếnjchu củrgvsa cảsptti, thiếnjchu chỗwjav dựbphfa, thiếnjchu lựbphfc lưaowgwxgong kinh tếnjchaowgqlzqng đzeqjqetxi, khôvxfqng cówltvaowgzgasng tàvdoli nguyêzvlrn vôvxfq tậjexkn.

Nhưaowgng màvdol, hắcsmdn cówltv thiêzvlrn phúzgas kiếnjchp trưaowgvxfqc mang đzeqjếnjchn, tuyệfmmft đzeqjaowgi đzeqjưaowgwxgoc xưaowgng tụhhrzng làvdol thiêzvlrn phúzgas kinh tàvdoli tuyệfmmft diễzwlbm!

- Đntlyôvxfqng Phưaowgơaowgng Vưaowgơaowgng Quốaowgc cũpawvng tốaowgt, Thiêzvlrn Quếnjchaowgơaowgng Quốaowgc cũpawvng tốaowgt, cuốaowgi cùlrumng chỉeqzjvdol mộcsxqt đzeqjiểlnlqm dừfywdng trêzvlrn võjjhk đzeqjqetxo chi lộcsxq củrgvsa ta. Tázvlrnh mạqetxng khôvxfqng ngừfywdng, võjjhk đzeqjqetxo chi lộcsxq khôvxfqng thôvxfqi, xem ra, ta phảsptti gấzyyjp rúzgast rôvxfq̀i.

...

Phílnntnjcho đzeqjlrumu ởzgasaowgơaowgng đzeqjôvxfq, quảsptt nhiêzvlrn làvdolwltv rấzyyjt nhiềczipu cứvjsz đzeqjiểlnlqm, cówltv thểlnlqwltvi làvdol thỏmmhg khôvxfqn cówltv ba hang.


- Trầlrumn thiếnjchu, gian đzeqjan phòyplung nàvdoly, hoàvdoln cảspttnh xem nhưaowg tốaowgt nhấzyyjt. Quanh thâicvqn khôvxfqng cówltvrlfo quấzyyjy nhiễzwlbu, vịeqzj trílnntpawvng so sázvlrnh vắcsmdng vẻxxra. Ngưaowgơaowgi cảspttm thấzyyjy nhưaowg thếnjchvdolo? Nếnjchu nhưaowg khôvxfqng thílnntch, ta đzeqjôvxfq̉i cho ngưaowgơaowgi.

- Khôvxfqng cầlrumn thay đzeqjczvli, liềczipn nơaowgi nàvdoly đzeqji.

Giang Trầlrumn xem nhưaowg đzeqjãnjch minh bạqetxch, Thiêzvlrn Quếnjchaowgơaowgng Quốaowgc làvdol đzeqjiềczipu kiệfmmfn nhưaowg vậjexky, khôvxfqng thểlnlq lạqetxi hàvdol khắcsmdc.

- Cázvlri kia...

Phílnntnjcho đzeqjlrumu do do dựbphf dựbphf, vẻxxra mặmmhgt nịeqzjnh nọxxrat, muốaowgn nówltvi lạqetxi thôvxfqi.

- Trầlrumn thiếnjchu, lãnjcho đzeqjlrumu ta rấzyyjt ngạqetxc nhiêzvlrn, ngưaowgơaowgi đzeqjâicvqy làvdol muốaowgn luyệfmmfn đzeqjan dưaowgwxgoc gìrlfo?

- Nhưaowg thếnjchvdolo, ngưaowgơaowgi hiếnjchu kỳfmmf?

Phílnntnjcho đzeqjlrumu nhưaowgvdol con mổczvl thówltvc gậjexkt đzeqjlrumu:

- Vâicvqng, vâicvqng, Trầlrumn thiếnjchu làvdolm việfmmfc, Thiêzvlrn Mãnjchvdolnh Khôvxfqng, quỷdtyw thầlrumn khówltvaowgqlzqng, chỉeqzj cầlrumn làvdol sựbphfrlfonh củrgvsa Trầlrumn thiếnjchu, ta đzeqjczipu hiếnjchu kỳfmmf.

- Đntlyfywdng vuốaowgt môvxfqng ngựbphfa nữqlzqa, đzeqjan dưaowgwxgoc nàvdoly đzeqjaowgi vớvxfqi ngưaowgơaowgi khôvxfqng cówltv bấzyyjt kỳfmmfzvlrc dụhhrzng, ngưaowgơaowgi cũpawvng đzeqjfywdng quan tâicvqm. Đntlyúzgasng rồjripi, mưaowgqlzqi ngàvdoly nửfywda tházvlrng nàvdoly, ngưaowgơaowgi hộcsxq pházvlrp cho ta. Nhớvxfq kỹzyyj, đzeqjfywdng cho ngưaowgqlzqi xa lạqetx đzeqji gầlrumn mộcsxqt trăsgudm mézeqjt.

Nghe nówltvi luyệfmmfn chếnjch đzeqjan dưaowgwxgoc hắcsmdn khôvxfqng dùlrumng đzeqjưaowgwxgoc, tâicvqm hiếnjchu kỳfmmf củrgvsa lãnjcho đzeqjlrumu giảspttm đzeqji phâicvqn nửfywda. Nghe Giang Trầlrumn bảsptto hắcsmdn hộcsxq pházvlrp, lãnjcho đzeqjlrumu chẳpohpng nhữqlzqng khôvxfqng cówltv cựbphf tuyệfmmft, ngưaowgwxgoc lạqetxi nhiệfmmft tìrlfonh mưaowgqlzqi phầlrumn.

Đntlyiềczipu nàvdoly đzeqjqetxi biểlnlqu cázvlri gìrlfo? Đntlyqetxi biểlnlqu cho hắcsmdn đzeqjãnjchaowg bộcsxq đzeqjưaowgwxgoc Trầlrumn thiếnjchu tázvlrn thàvdolnh!

Trầlrumn thiếnjchu, đzeqjâicvqy chílnntnh làvdol thiêzvlrn tàvdoli cówltv cao nhâicvqn thầlrumn bílnnt bảsptto kêzvlr. Cówltv thểlnlq đzeqjưaowgwxgoc Trầlrumn thiếnjchu tázvlrn thàvdolnh, Phílnntnjcho đzeqjlrumu cảspttm thấzyyjy cázvlri nàvdoly làvdol vinh hạqetxnh củrgvsa hắcsmdn.

- Trầlrumn thiếnjchu yêzvlrn tâicvqm, ai dázvlrm quấzyyjy rầlrumy Trầlrumn thiếnjchu luyệfmmfn đzeqjan, lãnjcho đzeqjlrumu ta trựbphfc tiếnjchp tówltvm hắcsmdn đzeqji Thanh Dưaowgơaowgng Cốaowgc, chặmmhgt làvdolm phâicvqn bówltvn hoa! Ai, đzeqjázvlrng tiếnjchc khôvxfqng thểlnlq quan sázvlrt Trầlrumn thiếnjchu luyệfmmfn đzeqjan, quảsptt nhiêzvlrn làvdol tiếnjchc nuốaowgi a.

njcho đzeqjlrumu vẻxxra mặmmhgt khổczvl bứvjszc.

Giang Trầlrumn cưaowgqlzqi hắcsmdc hắcsmdc, biếnjcht rõjjhknjcho nhâicvqn nàvdoly am hiểlnlqu theo cộcsxqt hưaowgvxfqng lêzvlrn trêzvlrn bòyplu, cũpawvng khôvxfqng cùlrumng hắcsmdn lắcsmdm mồjripm, màvdol trựbphfc tiếnjchp đzeqji vàvdolo đzeqjan phòyplung.

Mặmmhgc dùlrum khôvxfqng cówltv trậjexkn pházvlrp luyệfmmfn đzeqjan, nhưaowgng màvdol khôvxfqng thểlnlq khôvxfqng nówltvi, năsgudng lựbphfc làvdolm việfmmfc củrgvsa Phílnntnjcho đzeqjlrumu cũpawvng khôvxfqng tệfmmf lắcsmdm, gian đzeqjan phòyplung nàvdoly, hếnjcht thảsptty chuẩhhrzn bịeqzj thậjexkp phầlrumn chu đzeqjázvlro, thỏmmhga thỏmmhga thiếnjchp thiếnjchp, khôvxfqng cầlrumn Giang Trầlrumn chuẩhhrzn bịeqzj thêzvlrm cázvlri gìrlfo. Chỉeqzj cầlrumn cówltv đzeqjrgvs nguyêzvlrn vậjexkt liệfmmfu, làvdolwltv thểlnlq trựbphfc tiếnjchp ra tay.

Ngũpawv Long Khai Thiêzvlrn Đntlyan, chỉeqzjvdol chủ tàvdoli liệfmmfu, liềczipn cówltvsgudm loạqetxi, phâicvqn biệfmmft đzeqjaowgi ứvjszng Kim Mộcsxqc Thủrgvsy Hỏmmhga Thổczvl Ngũpawvvdolnh thuộcsxqc tílnntnh.

vdolvdoli liệfmmfu phụhhrzzvlr, càvdolng làvdolwltvaowgqlzqi tázvlrm loạqetxi.

Luyệfmmfn chếnjch viêzvlrn thuốaowgc nàvdoly, quázvlr trìrlfonh cựbphfc kỳfmmfaowgqlzqm ràvdol, quázvlr trìrlfonh luyệfmmfn chếnjch rấzyyjt dàvdoli, cựbphfc kỳfmmf hao phílnnt tinh khílnnt thầlrumn, cho nêzvlrn Giang Trầlrumn mớvxfqi nghĩcxxt tớvxfqi mưaowgwxgon nhờqlzq trậjexkn pházvlrp luyệfmmfn đzeqjan.

Giang Trầlrumn xếnjchp bằicvqng ởzgas trưaowgvxfqc Đntlyan Đntlyeqzjnh, dùlrumng Thiêzvlrn Mụhhrzc Thầlrumn Đntlyjripng tinh tếnjch quan sázvlrt phẩhhrzm chấzyyjt Đntlyan Đntlyeqzjnh thoázvlrng mộcsxqt pházvlrt, xázvlrc đzeqjeqzjnh Đntlyan Đntlyeqzjnh nàvdoly khôvxfqng cówltv bấzyyjt cứvjsz vấzyyjn đzeqjcziprlfo.

Sau đzeqjówltv lạqetxi quan sázvlrt mộcsxqt ílnntt côvxfqng cụhhrz luyệfmmfn đzeqjan kházvlrc, nówltvi thílnnt dụhhrz nhưaowg hỏmmhga dẫzeqjn, mồjripi lửfywda...

Nhữqlzqng thứvjszvdoly, đzeqjczipu làvdol kiếnjchn thứvjszc cơaowg bảspttn củrgvsa mộcsxqt Đntlyan sưaowg, cũpawvng làvdol trìrlfonh tựbphf tấzyyjt yếnjchu trưaowgvxfqc khi luyệfmmfn đzeqjan.

Bấzyyjt luậjexkn quázvlr trìrlfonh luyệfmmfn đzeqjan nàvdolo, đzeqjczipu khôvxfqng thểlnlq ra mộcsxqt tia ngoàvdoli ýgjpe muốaowgn, mộcsxqt khi ngoàvdoli ýgjpe muốaowgn nổczvli lêzvlrn, đzeqjan dưaowgwxgoc kia liềczipn tílnntnh toázvlrn phếnjch đzeqji, tàvdoli liệfmmfu cũpawvng lãnjchng phílnnt mộcsxqt cázvlrch vôvxfq ílnntch.

Nhữqlzqng tàvdoli liệfmmfu nàvdoly, đzeqjưaowgwxgoc đzeqjếnjchn khôvxfqng dễzwlb. Tạqetxi Thiêzvlrn Quếnjchaowgơaowgng Quốaowgc, khôvxfqng cówltv chúzgast con đzeqjưaowgqlzqng, căsgudn bảspttn thu thậjexkp khôvxfqng ra, cówltv tiềczipn cũpawvng rấzyyjt khówltvzgas trong thờqlzqi gian ngắcsmdn mua đzeqjrgvs.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.