Độc Tôn Tam Giới

Chương 272 : Tẩy trần tố tâm đan 2

    trước sau   
Bấyfait đduhuxnwvc dĩbvkc, năxrveng lựqvaqc củbrlqa hắxnwvn cóxgiv hạnkoxn, gặvgsup gỡvofheceung cóxgiv hạnkoxn. Đyfaixnwvc tộxoyei lạnkoxi làtbbh Bảeceuo Thụmodmavtlng trưavtlolkung lãvdceo, hắxnwvn muốzorkn phảeceun hồfpchi tôavtlng môavtln, cơdqtm hồfpchtbbh khôavtlng cóxgiv bấyfait kỳbndo khảeceuxrveng.

mqnt vậbndoy, Phíeadtvdceo đduhuvgsuu mộxoyet mựqvaqc khôavtlng cóxgiv buôavtlng tha qua. Mụmodmc tiêmzkau phảeceun hồfpchi tôavtlng môavtln nàtbbhy, cơdqtm hồfpch thàtbbhnh tâxgivm ma củbrlqa hắxnwvn.

Hắxnwvn làtbbhm hếqgpwt thảeceuy, đduhuatexu vìycvh mụmodmc tiêmzkau nàtbbhy màtbbh cốzork gắxnwvng.

Chỉlcebtbbh, thựqvaqc tếqgpw thìycvhtbbhn khốzorkc. Mặvgsuc kệfpch hắxnwvn cốzork gắxnwvng nhưavtl thếqgpwtbbho, lạnkoxi luôavtln cáeadtch mụmodmc tiêmzkau kia càtbbhng ngàtbbhy càtbbhng xa, từjiyg đduhuvgsuu đduhuếqgpwn cuốzorki, nhìycvhn khôavtlng tớatcvi bấyfait luậbndon mộxoyet đduhuưavtljydlng cơdqtm hộxoyei nàtbbho.

Nhưavtlng màtbbh, Giang Trầvgsun xuấyfait hiệfpchn, lạnkoxi làtbbhm cho đduhunkoxi môavtln nhìycvhn nhưavtl đduhuóxgivng cửlceba kia, đduhuxoyet nhiêmzkan lộxoye ra mộxoyet khe hởolku, bắxnwvn ra mộxoyet đduhuưavtljydlng quang minh.

Giang Trầvgsun nàtbbho biếqgpwt đduhuâxgivu rằvkueng Phíeadtvdceo đduhuvgsuu cóxgivxgivm sựqvaq nhưavtl vậbndoy, thấyfaiy hắxnwvn khi thìycvhavtljydli ngâxgivy ngôavtl, khi thìycvh khóxgivc rốzorkng, lạnkoxi nhưavtlxgiv đduhuiềatexu suy nghĩbvkc.


- Lãvdceo đduhuvgsuu, mộxoyet tờjydl đduhuan phưavtlơdqtmng nhưavtl vậbndoy, ngưavtlơdqtmi sẽdqtm khôavtlng cao hứafrtng đduhuếqgpwn đduhuvgsuu óxgivc xảeceuy ra vấyfain đduhuatex chứafrt?

- Cáeadti gìycvh gọugyhi làtbbh mộxoyet tờjydl đduhuan phưavtlơdqtmng a.

Phíeadtvdceo đduhuvgsuu kêmzkau lêmzkan.

- Tờjydl đduhuan phưavtlơdqtmng nàtbbhy, có thêmzkả làtbbheadtnh mạnkoxng củbrlqa ta a. Trầvgsun thiếqgpwu, ngưavtlơdqtmi thậbndot đduhuúmzgang làtbbh đduhunkoxi quýmqbj nhâxgivn củbrlqa ta.

- Bớatcvt vuốzorkt môavtlng ngựqvaqa đduhui, đduhuúmzgang rồfpchi, ta cóxgiv chuyệfpchn giao cho ngưavtlơdqtmi xửlcebmqbj.

- Chuyệfpchn gìycvh? Trầvgsun thiếqgpwu cứafrt việfpchc phâxgivn phóxgiv, nếqgpwu ta làtbbhm khôavtlng xong, ngưavtlơdqtmi đduhuáeadt bờjydlavtlng ta làtbbh đduhuưavtlmzgac.

vdceo đduhuvgsuu vỗyfai ngựqvaqc.

- Tìycvhm cho ta mộxoyet gian đduhuan phòcifwng chíeadtnh quy, tốzorkt nhấyfait làtbbh loại cóxgiv trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan kia.

- Chíeadtnh quy đduhuan phòcifwng? Trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan?

Phíeadtvdceo đduhuvgsuu vẻzzgu mặvgsut mờjydl mịohczt.

- Trầvgsun thiếqgpwu, cáeadti gìycvhtbbh trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan?

Phốzorkc!

Giang Trầvgsun đduhuang uốzorkng nưavtlatcvc tràtbbh, bịohcz Phíeadtvdceo đduhuvgsuu hỏfbpgi, thoáeadtng cáeadti phun ra, đduhuatexu phun ởolku trêmzkan mặvgsut Phíeadtvdceo đduhuvgsuu.


vdceo đduhuvgsuu khôavtlng tráeadtnh cũeceung khôavtlng lau, màtbbhtbbh vẻzzgu mặvgsut ngưavtljydli vôavtl tộxoyei:

- Trầvgsun thiếqgpwu, đduhujiygng nhưavtl vậbndoy a. Ta thậbndot sựqvaq khôavtlng biếqgpwt cáeadti gìycvhtbbh trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan.

Giang Trầvgsun trựqvaqc tiếqgpwp im lặvgsung, hắxnwvn vẫpgnrn làtbbh đduhuáeadtnh giáeadt cao phưavtlơdqtmng tiệfpchn phầvgsun cứafrtng củbrlqa Thiêmzkan Quếqgpwavtlơdqtmng Quốzorkc. Suy nghĩbvkc mộxoyet chúmzgat cũeceung đduhuúmzgang, đduhuan dưavtlmzgac Châxgivn Khíeadt cảeceunh dùmqntng đduhuếqgpwn, mộxoyet cáeadti Đyfaian Đyfailcebnh bìycvhnh thưavtljydlng làtbbhxgiv thểptej luyệfpchn chếqgpw, cầvgsun gìycvh trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan phụmodmeadt.

Coi nhưavtltbbh đduhuan dưavtlmzgac Linh phẩatexm, muốzorkn dùmqntng trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan, cũeceung làtbbh cựqvaqc nhỏfbpg.

- Trầvgsun thiếqgpwu, đduhujiygng khôavtlng nóxgivi lờjydli nàtbbho a. Đyfaiâxgivy nhấyfait đduhuohcznh làtbbh đduhufpch vậbndot cao đduhuxhnpng, xem ởolku phâxgivn lưavtlmzgang lãvdceo đduhuvgsuu ta chăxrvem chỉlceb hiếqgpwu họugyhc, nóxgivi cho ta mộxoyet chúmzgat a.

Nhìycvhn vẻzzgu mặvgsut lãvdceo nhâxgivn nàtbbhy tòcifwcifw, Giang Trầvgsun nhấyfait thờjydli im lặvgsung.

- Trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan, từjiyg trêmzkan mặvgsut chữeifv giảeceung giảeceui làtbbh đduhuưavtlmzgac. Đyfaiơdqtmn giảeceun làtbbh lợmzgai dụmodmng trậbndon pháeadtp, phụmodmeadt luyệfpchn đduhuan chi đduhunkoxo. Đyfaian dưavtlmzgac phiềatexn phứafrtc, dựqvaqa vàtbbho tu vi củbrlqa Đyfaian sưavtl, cóxgiv đduhuôavtli khi căxrven bảeceun đduhuiềatexu khiểptejn khôavtlng đduhuưavtlmzgac. Nhấyfait làtbbh khốzorkng hỏfbpga chi đduhunkoxo, nếqgpwu nhưavtl tu vi Đyfaian sưavtl khôavtlng đduhubrlq, sẽdqtm phảeceui chịohczu hạnkoxn chếqgpw rấyfait lớatcvn. Đyfaiãvdcexgiv trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan, chỉlceb cầvgsun đduhuiềatexu khiểptejn trậbndon pháeadtp, làtbbhxgiv thểptej lợmzgai dụmodmng trậbndon pháeadtp sinh ra năxrveng lưavtlmzgang, đduhuếqgpwn phụmodmeadt luyệfpchn đduhuan. Tuy thàtbbhnh phẩatexm sẽdqtm cao, nhưavtlng cóxgiv thểptej đduhuptej cho Đyfaian sưavtltbbhng nhẹavtl nhõczabm, hơdqtmn nữeifva xáeadtc suấyfait thàtbbhnh côavtlng cũeceung sẽdqtm cao hơdqtmn rấyfait nhiềatexu.

- Lợmzgai dụmodmng trậbndon pháeadtp, phụmodmeadt luyệfpchn đduhuan?

Đyfaiâxgivy quảeceu thựqvaqc làtbbh hoàtbbhn toàtbbhn pháeadt vỡvofh nhậbndon thứafrtc củbrlqa Phíeadtvdceo đduhuvgsuu đduhuzorki vớatcvi đduhuan đduhunkoxo, vìycvh hắxnwvn mởolku ra mộxoyet đduhunkoxi môavtln hoàtbbhn toàtbbhn mớatcvi, thấyfaiy đduhuưavtlmzgac thếqgpw giớatcvi mớatcvi củbrlqa đduhuan đduhunkoxo.

- Trêmzkan thếqgpw giớatcvi, lạnkoxi cóxgiv trậbndon pháeadtp thầvgsun kỳbndo nhưavtl vậbndoy? Cáeadti nàtbbhy... Đyfaiâxgivy làtbbh thiêmzkan tàtbbhi nàtbbho pháeadtt minh a? Dùmqntng trậbndon pháeadtp phụmodmeadt luyệfpchn đduhuan, thiêmzkan tàtbbhi, đduhuâxgivy tuyệfpcht đduhuzorki làtbbheadtng ýmqbj thiêmzkan tàtbbhi!

Phíeadtvdceo đduhuvgsuu mặvgsut mũeceui tràtbbhn đduhuvgsuy kíeadtch đduhuxoyeng, nưavtlatcvc bọugyht bay tứafrt tung, kíeadtch đduhuxoyeng ởolku nguyêmzkan chỗyfai đduhueceuo quanh.

eadtng ýmqbj thiêmzkan tàtbbhi?

Giang Trầvgsun im lặvgsung, trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan nàtbbhy, ởolku trong mắxnwvt Giang Trầvgsun kiếqgpwp trưavtlatcvc, chỉlcebtbbh chuyệfpchn thưavtljydlng ngàtbbhy. Căxrven bảeceun khôavtlng cóxgiv bấyfait luậbndon đduhuohcza phưavtlơdqtmng kỳbndo lạnkox quýmqbj hiếqgpwm gìycvh.


Khôavtlng thểptej khôavtlng thừjiyga nhậbndon, coi nhưavtltbbh loạnkoxi đduhuohcza phưavtlơdqtmng nhưavtl Thiêmzkan Quếqgpwavtlơdqtmng Quốzorkc, đduhuúmzgang làtbbh vẫpgnrn còcifwn rấyfait nhỏfbpg, có thêmzkả tiếqgpwp xúmzgac đduhuếqgpwn đduhufpch vậbndot, thậbndot sựqvaq quáeadt íeadtt.

Giang Trầvgsun gõczab Luậbndot Vôavtl Kỵmzka mộxoyet sốzork Linh Dưavtlmzgac, kỳbndo thậbndot làtbbhycvh luyệfpchn chếqgpw mộxoyet loạnkoxi đduhuan dưavtlmzgac.

tbbh viêmzkan thuốzorkc nàtbbhy, xáeadtc xuấyfait thàtbbhnh côavtlng cựqvaqc thấyfaip. Giang Trầvgsun vìycvh bảeceuo hiểptejm đduhuptej đduhunkoxt đduhuưavtlmzgac mụmodmc đduhuíeadtch, mớatcvi nghĩbvkc đduhuếqgpwn mưavtlmzgan nhờjydl trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan, lạnkoxi khôavtlng nghĩbvkc rằvkueng, Thiêmzkan Quếqgpwavtlơdqtmng Quốzorkc căxrven bảeceun khôavtlng cóxgiv.

- Lãvdceo đduhuvgsuu, trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan khôavtlng cóxgiv, tạnkoxi vưavtlơdqtmng đduhuôavtl, mộxoyet gian đduhuan phòcifwng bìycvhnh thưavtljydlng phảeceui cóxgiv chứafrt?

Phíeadtvdceo đduhuvgsuu cưavtljydli hắxnwvc hắxnwvc nóxgivi:

- Cáeadti nàtbbhy khôavtlng cóxgiv vấyfain đduhuatex. Thanh Dưavtlơdqtmng Cung dầvgsuu gìycvheceung làtbbholku trong Tứafrt đduhunkoxi đduhunkoxo tràtbbhng am hiểpteju đduhuan dưavtlmzgac chi đduhunkoxo nhấyfait, tạnkoxi vưavtlơdqtmng đduhuôavtlxgiv mấyfaiy cứafrt đduhuiểptejm, đduhuan phòcifwng khẳxhnpng đduhuohcznh rấyfait nhiềatexu. Lãvdceo đduhuvgsuu ta cũeceung thưavtljydlng xuyêmzkan ởolku trong vưavtlơdqtmng đduhuôavtl luyệfpchn đduhuan. Trầvgsun thiếqgpwu, ngưavtlơdqtmi hiệfpchn tạnkoxi câxgiv̀n, hay làtbbh

- Càtbbhng nhanh càtbbhng tốzorkt.

- Tốzorkt, ta liềatexn đduhui chuẩatexn bịohcz.

Phíeadtvdceo đduhuvgsuu nóxgivi làtbbhm liềatexn làtbbhm, hấyfaip tấyfaip đduhui ra.

- Ai, xem ra, sau khi ta chuyểptejn thếqgpw, câxgiv́t bưavtlơdqtḿc thậbndot đduhuúmzgang làtbbh quáeadt thấyfaip. Khôavtlng cóxgiv trậbndon pháeadtp luyệfpchn đduhuan, xem ra lúmzgac nàtbbhy đduhuâxgivy, ta phảeceui phíeadt chúmzgat đduhuvgsuu óxgivc rôavtl̀i.

Lầvgsun nàtbbhy Giang Trầvgsun cầvgsun luyệfpchn chếqgpw, khôavtlng phảeceui chuyệfpchn đduhuùmqnta, làtbbh đduhuưavtljydlng tắxnwvt miêmzkau tảeceu thâxgivn thểptej, mởolku Linh Hảeceui, thoáeadtt Phàtbbhm nhậbndop Linh.

Khôavtlng phảeceui Giang Trầvgsun nóxgivng lòcifwng cầvgsuu thàtbbhnh, màtbbhtbbh hắxnwvn gấyfaip gáeadtp ýmqbj thứafrtc đduhuưavtlmzgac, tu vi võczab đduhunkoxo quáeadt thấyfaip, làtbbhm cho hắxnwvn ởolku trêmzkan thếqgpw giớatcvi nàtbbhy, tựqvaq bảeceuo vệfpchycvhnh cũeceung trởolkumzkan thậbndop phầvgsun gian nan.

Giang Trầvgsun cũeceung khôavtlng hy vọugyhng cáeadti mạnkoxng nhỏfbpg củbrlqa mìycvhnh, luôavtln kýmqbj tháeadtc vàtbbho trêmzkan thâxgivn ngưavtljydli kháeadtc. Cho nêmzkan, hắxnwvn nhu cầvgsuu cấyfaip báeadtch đduhuxoyet pháeadt!


Đyfaixoyet pháeadt Tiêmzkan cảeceunh, đduhuzorki vớatcvi Giang Trầvgsun cũeceung khôavtlng coi làtbbh việfpchc khóxgiv, chỉlceb cầvgsun hắxnwvn nguyệfpchn ýmqbj, trong vòcifwng mộxoyet tháeadtng, thìycvhxgiveadtm chíeadtn thàtbbhnh hi vọugyhng.

Nhưavtlng màtbbh, tuy Giang Trầvgsun gấyfaip, nhưavtlng lạnkoxi khôavtlng hy vọugyhng vộxoyei vàtbbhng nhưavtl thếqgpw.

Lầvgsun nàtbbhy hắxnwvn cầvgsun luyệfpchn chếqgpw đduhuan dưavtlmzgac, têmzkan làtbbh "Ngũeceu Long Khai Thiêmzkan Đyfaian".

eadti têmzkan nàtbbhy, thậbndop phầvgsun báeadt khíeadt. Trêmzkan thựqvaqc tếqgpw, đduhuâxgivy làtbbh mộxoyet loạnkoxi đduhuan dưavtlmzgac mởolku Linh Hảeceui, miêmzkau tảeceu Linh Hảeceui.

Giang Trầvgsun tựqvaq nhiêmzkan cóxgiv đduhuan dưavtlmzgac tốzorkt hơdqtmn, nhưavtlng màtbbhmqntng đduhuiềatexu kiệfpchn trưavtlatcvc mắxnwvt củbrlqa Thiêmzkan Quếqgpwavtlơdqtmng Quốzorkc, Ngũeceu Long Khai Thiêmzkan Đyfaian nàtbbhy, đduhuãvdcetbbh cựqvaqc hạnkoxn.

Đyfaian dưavtlmzgac lạnkoxi tốzorkt, Giang Trầvgsun thu thậbndop khôavtlng đduhuếqgpwn tàtbbhi liệfpchu, cũeceung khôavtlng cóxgiv nắxnwvm chắxnwvc luyệfpchn chếqgpw thàtbbhnh côavtlng.

Ngũeceu Long Khai Thiêmzkan Đyfaian nàtbbhy, làtbbh trưavtlatcvc mắxnwvt Giang Trầvgsun cho rằvkueng thíeadtch hợmzgap nhấyfait, cũeceung cóxgiv hi vọugyhng luyệfpchn chếqgpw thàtbbhnh côavtlng nhấyfait.

Lầvgsun trưavtlatcvc từjiyg trong tay Luậbndot Vôavtl Kỵmzka xảeceuo tráeadt đduhuếqgpwn thứafrt tốzorkt, đduhuúmzgang làtbbhtbbhi liệfpchu luyệfpchn chếqgpw Ngũeceu Long Khai Thiêmzkan Đyfaian nàtbbhy.

Giang Trầvgsun cũeceung biếqgpwt rõczab viêmzkan thuốzorkc nàtbbhy xáeadtc xuấyfait thàtbbhnh côavtlng khôavtlng cao, cho nêmzkan sưavtl tửlceb khai miệfpchng lớatcvn, trọugyhn vẹavtln muốzorkn 10 phầvgsun tàtbbhi liệfpchu. Bởolkui nhưavtl vậbndoy, hắxnwvn mớatcvi cóxgiv đduhubrlq tiềatexn vốzorkn thấyfait bạnkoxi.

eadti gọugyhi làtbbh Ngũeceu Long Khai Thiêmzkan Đyfaian, Ngũeceu Long, làtbbh chỉlceb Tiêmzkan Thiêmzkan ngũeceu khíeadt Kim Mộxoyec Thủbrlqy Hỏfbpga Thổeifv, trong cơdqtm thểptej con ngưavtljydli, tiêmzkan thiêmzkan liềatexn cóxgiv Kim Mộxoyec Thủbrlqy Hỏfbpga Thổeifv, đduhuzorki ứafrtng Tiêmzkan Thiêmzkan ngũeceu tạnkoxng.

Ngũeceu Long, danh nhưavtl ýmqbj nghĩbvkca, làtbbh tu luyệfpchn ngũeceu khíeadt, dẫpgnrn khíeadt nhưavtl rồfpchng.

Khai Thiêmzkan, ýmqbjtbbh mởolku Linh Hảeceui.

mqntng Tiêmzkan Thiêmzkan ngũeceu khíeadt, đduhuptej chúmzgang nhưavtl rồfpchng, mởolku Tiêmzkan Thiêmzkan Linh Hảeceui. Cáeadti nàtbbhy làtbbh ýmqbj nghĩbvkca củbrlqa Ngũeceu Long Khai Thiêmzkan Đyfaian đduhuan.

Giang Trầvgsun rấyfait rõczabtbbhng, Ngũeceu Long Khai Thiêmzkan Đyfaian nàtbbhy, coi nhưavtltbbh Thiêmzkan Quếqgpwavtlơdqtmng Quốzorkc, cũeceung khôavtlng cóxgiv.

Đyfaian nàtbbhy, nếqgpwu nhưavtl xuấyfait thếqgpw, tuyệfpcht đduhuzorki sẽdqtm khiếqgpwn cho tranh mua.

Đyfaiưavtlơdqtmng nhiêmzkan, Giang Trầvgsun tuyệfpcht đduhuzorki sẽdqtm khôavtlng ngu nhưavtl vậbndoy, đduhuem loạnkoxi đduhuan dưavtlmzgac nàtbbhy đduhuvgsuu nhậbndop thịohcz trưavtljydlng.

eadti nàtbbhy cùmqntng Thầvgsun Túmzga Tạnkoxo Hóxgiva Đyfaian vàtbbh Thưavtlơdqtmng Hảeceui Đyfaian bấyfait đduhufpchng, nhữeifvng đduhuan dưavtlmzgac kia, chỉlcebtbbh phụmodmeadt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.