Độc Tôn Tam Giới

Chương 271 : Tẩy trần tố tâm đan 1

    trước sau   
Thấhrycy Giang Trầwpytn khôwxxmng trảeeyc lờssfzi, Phípupxtmtio đcblawpytu bỗifjfng nhiêtmtin lĩwochnh ngộhizv đcblaếpwfkn cádsvwi gìtmti, hai đcblawpytu gốktndi quỳalxu xuốktndng, bádsvwi:

- Thưwpytơhrleng Thiêtmtin ởqypo trêtmtin, nếpwfku nhưwpyt Giang Trầwpytn côwxxmng tửnpxojpvd thểedlp truyềmwuwn thụdjmi ta Tẩxymjy Trầwpytn Tốktndesuvm Đpwfkan, Phípupx Huyềmwuwn ta nguyệpqmfn ýlirm từkbey nay vềmwuw sau nghe hắgdcdn sai sửnpxo, làwxxmm tùxrliy tùxrling củnfqma hắgdcdn, nghe hắgdcdn sai khiếpwfkn. Nếpwfku nhưwpytjpvd dịhuavesuvm, trờssfzi tru đcblahryct diệpqmft.

Đpwfkuxdvi danh củnfqma Phípupxtmtio đcblawpytu, nguyêtmtin lai gọnhvwi Phípupx Huyềmwuwn.

Khôwxxmng thểedlp khôwxxmng nójpvdi, lãtmtio nhâesuvn nàwxxmy thậcmbcp phầwpytn lưwpytu manh, cưwpytssfzi toe toéxymjt nhưwpytwxxṃt Lãtmtio Ngoan Đpwfkzlupng, giảeeyc ngu cũdbrcng làwxxm mộhizvt thanh hảeeyco thủnfqm, nhưwpytng thựumatc nhậcmbcn thứnkvmc đcblaúumatng mộhizvt sựumat kiệpqmfn, so vớdlgmi ai còcmbcn càwxxmng thêtmtim kiêtmtin quyếpwfkt.

Nếpwfku nhưwpyt đcblacblai lạuxdvi ngưwpytssfzi bìtmtinh thưwpytssfzng, trưwpytdlgmc khi dậcmbcp đcblawpytu thềmwuw, chắgdcdc chắgdcdn sẽjuhtjpvd mộhizvt ípupxt do dựumat, lo đcblaưwpyttymrc lo mấhryct, câesuvn nhăptyńc cádsvwc mặscfjt, câesuvn nhăptyńc cádsvwc phưwpytơhrleng diệpqmfn đcblaưwpyttymrc đcblaưwpyttymrc mấhryct mấhryct.

Thếpwfk nhưwpytng màwxxm, Phípupxtmtio đcblawpytu nàwxxmy, rấhryct dứnkvmt khoádsvwt, nójpvdi bádsvwi liềmwuwn bádsvwi.


dsvwi xong, cũdbrcng khôwxxmng giốktndng ngưwpytssfzi bìtmtinh thưwpytssfzng nhưwpyt vậcmbcy, đcblankvmng lêtmtin nójpvdi vàwxxmi lờssfzi tràwxxmng diệpqmfn, hoặscfjc làwxxm hốktndi hậcmbcn, hoặscfjc làwxxmeeyco nãtmtio, hoặscfjc làwxxm khuấhryct nhụdjmic.

Phípupxtmtio đcblawpytu nàwxxmy, mộhizvt mựumatc khôwxxmng cójpvd, trựumatc tiếpwfkp màwxxmy dạuxdvn mặscfjt dàwxxmy, cưwpytssfzi đcblai lêtmtin:

- Thiếpwfku chủnfqm, từkbey giờssfz trởqypo đcblai, lãtmtio Phípupx ta làwxxm ngưwpytssfzi củnfqma ngưwpytơhrlei. Ngưwpytơhrlei tổcblang sẽjuht khôwxxmng đcblaedlp cho ngưwpytssfzi mộhizvt nhàwxxm chịhuavu thiệpqmft chứnkvm?

Vừkbeya nójpvdi, mộhizvt bêtmtin xoa xoa hai tay, biểedlpu lộhizv muốktndn bao nhiêtmtiu tiệpqmfn thìtmtijpvd bấhrycy nhiêtmtiu tiệpqmfn, đcblaôwxxmi mắgdcdt nhưwpyt trộhizvm, lộhizv ra vôwxxmxrling buồzlupn cưwpytssfzi.

umatc nàwxxmy, ngưwpyttymrc lạuxdvi làwxxm đcblaếpwfkn phiêtmtin Giang Trầwpytn ádsvw khẩxymju khôwxxmng trảeeyc lờssfzi đcblaưwpyttymrc. Hắgdcdn còcmbcn tưwpytqypong rằlirmng, lãtmtio nhâesuvn nàwxxmy sẽjuht xoắgdcdn xuýlirmt mộhizvt hồzlupi, câesuvn nhăptyńc mộhizvt hồzlupi, thậcmbcm chípupxwxxm giậcmbcn dữwxxm cựumat tuyệpqmft.

Thếpwfk nhưwpytng màwxxm, lãtmtio nhâesuvn nàwxxmy vâesuṿy mà dứnkvmt khoádsvwt nhưwpyt vậcmbcy.

Bởqypoi nhưwpyt vậcmbcy, Giang Trầwpytn muốktndn rụdjmit rèeeyc thoádsvwng mộhizvt phádsvwt, cũdbrcng khôwxxmng cójpvd chỗifjf trốktndng rụdjmit rèeeycwxxm̀i.

- Phípupxtmtio đcblawpytu, ngưwpytơhrlei thậcmbct sựumat khôwxxmng hốktndi hậcmbcn?

Giang Trầwpytn cưwpytssfzi nhạuxdvt nójpvdi.

- Hốktndi hậcmbcn cádsvwi gìtmti? Lãtmtio Phípupx ta sốktndng đcblaếpwfkn từkbeyng tuổcblai nàwxxmy, cho tớdlgmi bâesuvy giờssfzdbrcng khôwxxmng biếpwfkt cádsvwi gìtmti gọnhvwi làwxxm hốktndi hậcmbcn. Ta ngưwpyttymrc lạuxdvi cảeeycm thấhrycy, nếpwfku nhưwpyt ta cựumat tuyệpqmft, cójpvd lẽjuht thậcmbct sựumat phảeeyci hốktndi hậcmbcn rôwxxm̀i.

- A? Đpwfkktndi vớdlgmi ta cójpvdcmbcng tin nhưwpyt vậcmbcy?

Giang Trầwpytn còcmbcn tưwpytqypong rằlirmng lãtmtio nhâesuvn nàwxxmy làwxxm nhấhryct thờssfzi xúumatc đcblahizvng, chẳizuung lẽjuhtcmbcn cójpvd thuyếpwfkt phádsvwp khádsvwc?

- Hắgdcdc hắgdcdc.


Phípupxtmtio đcblawpytu dưwpytơhrleng dưwpytơhrleng đcblagdcdc ýlirm.

- Thiếpwfku chủnfqm, lãtmtio đcblawpytu ta mộhizvt bójpvd niêtmtin kỷhrle, cũdbrcng khôwxxmng phảeeyci sốktndng khôwxxmng. Ngưwpytơhrlei nhìtmtin ngưwpytơhrlei đcblaếpwfkn vưwpytơhrleng đcblaôwxxm mớdlgmi bao lâesuvu? Thoádsvwng cádsvwi cójpvd thểedlp đcblaiềmwuwu đcblahizvng ba nhàwxxm trong Tứnkvm đcblauxdvi đcblauxdvo tràwxxmng cho ngưwpytơhrlei chỗifjf dựumata, hơhrlen nữwxxma làwxxm mạuxdvo hiểedlpm đcblagdcdc tộhizvi Long Nha vệpqmf cho ngưwpytơhrlei chỗifjf dựumata. Lãtmtio đcblawpytu ta cójpvd cầwpytu ơhrlẻ ngưwpytơhrlei, nhưwpytng Càwxxmn Lam Nam Cung cùxrling Đpwfka Bảeeyco đcblauxdvo tràwxxmng kia, chẳizuung lẽjuhtdbrcng cójpvd cầwpytu ơhrlẻ ngưwpytơhrlei?

- Đpwfkưwpyttymrc rồzlupi, dùxrli bọnhvwn hắgdcdn đcblamwuwu cầwpytu ngưwpytơhrlei. Cádsvwi kia ípupxt nhấhryct nójpvdi rõnkvm, ngưwpytơhrlei ngưwpytssfzi nàwxxmy khôwxxmng đcblaơhrlen giảeeycn, cójpvd thểedlpqypo trong thờssfzi gian ngắgdcdn nhưwpyt vậcmbcy, đcblaedlp cho Tam đcblauxdvi đcblauxdvo tràwxxmng bịhuav ngưwpytơhrlei nắgdcdm mũdbrci dẫaecjn đcblai, ngưwpytssfzi nhưwpyt vậcmbcy, nếpwfku nhưwpytjpvdi khôwxxmng cójpvd mộhizvt chúumatt bípupx mậcmbct, đcblaádsvwnh chếpwfkt lãtmtio Phípupx ta cũdbrcng khôwxxmng tin.

jpvdi đcblaếpwfkn đcblaâesuvy, Phípupxtmtio đcblawpytu khoe mãtmtiwpytssfzi nójpvdi:

- Thiếpwfku chủnfqm, ngưwpytssfzi xem lãtmtio đcblawpytu ta ngộhizvpupxnh nhưwpyt thếpwfkwxxmo?

- Đpwfkúumatng vậcmbcy, cójpvd ngộhizvpupxnh, đcblanfqm quyếpwfkt đcbladsvwn. Lãtmtio đcblawpytu, đcblaâesuvy làwxxm đcblaan phưwpytơhrleng Tẩxymjy Trầwpytn Tốktndesuvm Đpwfkan, cầwpytm đcblai đcblai.

Giang Trầwpytn tiệpqmfn tay sờssfz sờssfz, cầwpytm ra mộhizvt tờssfz đcblaan phưwpytơhrleng, đcblaádsvwnh đcblai qua.

Chứnkvmng kiếpwfkn Giang Trầwpytn nhưwpytxymjm rádsvwc rưwpytqypoi đcblaem đcblaan phưwpytơhrleng néxymjm tớdlgmi, ýlirm niệpqmfm thứnkvm nhấhryct trong đcblawpytu Phípupxtmtio, cảeeycm thấhrycy Giang Trầwpytn đcblaâesuvy làwxxmjpvdi giỡscfjn.

Tẩxymjy Trầwpytn Tốktndesuvm Đpwfkan, đcblaâesuvy chípupxnh làwxxm Thưwpyttymrng Cổcbla đcblaan phưwpytơhrleng a! Dùxrli sau lưwpytng Giang Trầwpytn cójpvd cao nhâesuvn, cũdbrcng khôwxxmng cójpvd khảeeycptynng nhẹwpyt nhàwxxmng liềmwuwn cho Phípupxtmtio đcblawpytu hắgdcdn nhưwpyt vậcmbcy?

Nhưwpyt thếpwfkwxxmo cũdbrcng phảeeyci nójpvdi cádsvwc loạuxdvi yêtmtiu cầwpytu, lạuxdvi thêtmtim cádsvwc loạuxdvi đcblaiềmwuwu kiệpqmfn, đcblaem Phípupxtmtio đcblawpytu hắgdcdn thuầwpytn phụdjmic dễesuv bảeeyco, mớdlgmi lấhrycy ra đcblaan phưwpytơhrleng a?

Tiệpqmfn tay mởqypo tờssfz đcblaơhrlen, xem xéxymjt, biểedlpu lộhizv củnfqma Phípupxtmtio đcblawpytu thoádsvwng cádsvwi cứnkvmng lạuxdvi, đcblaôwxxmi tay bấhryct tranh khípupx run rẩxymjy lêtmtin, toàwxxmn thâesuvn nhưwpyt đcblaiệpqmfn giậcmbct, đcblahizvt nhiêtmtin chấhrycn đcblahizvng.

- Cádsvwi nàwxxmy... Vâesuṿy mà thậcmbct làwxxm Tẩxymjy Trầwpytn Tốktndesuvm Đpwfkan?

Phípupxtmtio đcblawpytu nghẹwpytn ngàwxxmo kêtmtiu lêtmtin.


Phípupxtmtio đcblawpytu cũdbrcng khôwxxmng phảeeyci ngưwpytssfzi thưwpytssfzng, tuy hắgdcdn khôwxxmng kiếpwfkn thứnkvmc qua đcblaan phưwpytơhrleng củnfqma Tẩxymjy Trầwpytn Tốktndesuvm Đpwfkan, nhưwpytng bao nhiêtmtiu cũdbrcng cójpvd chúumatt nghe thấhrycy, đcblaktndi vớdlgmi dưwpyttymrc lýlirm củnfqma đcblaan phưwpytơhrleng cũdbrcng cójpvd chúumatt nghiêtmtin cứnkvmu.

Nếpwfku nhưwpytwxxm đcblaan phưwpytơhrleng giảeeyc, ngưwpytssfzi trong nghềmwuw xem xéxymjt, liềmwuwn cójpvd thểedlp thấhrycy đcblaưwpyttymrc vấhrycn đcblamwuw.

wxxm nếpwfku nhưwpytwxxm đcblaan phưwpytơhrleng thậcmbct sựumat, ngưwpytssfzi trong nghềmwuw xem xéxymjt, đcblazlupng dạuxdvng cójpvd thểedlp phâesuvn biệpqmft làwxxm thậcmbct hay giảeeyc.

wxxm đcblaan phưwpytơhrleng nàwxxmy, tuy làwxxm tạuxdvm thờssfzi ghi thàwxxmnh, nhưwpytng tàwxxmi liệpqmfu trong đcblaójpvd, thủnfqm phádsvwp luyệpqmfn chếpwfk, bípupx quyếpwfkt,… đcblawpytu đcblawpytu làwxxm đcblauxdvo, khôwxxmng phảeeyci ngưwpytssfzi trong nghềmwuw, tuyệpqmft đcblaktndi khôwxxmng viếpwfkt ra đcblaưwpyttymrc loạuxdvi vậcmbct nàwxxmy.

- Nhưwpyt thếpwfkwxxmo? Ngưwpytơhrlei cảeeycm thấhrycy ta sẽjuht cầwpytm đcblaan phưwpytơhrleng giảeeyc đcblaếpwfkn đcblauổcblai ngưwpytơhrlei?

Đpwfkhizvng tádsvwc tiếpwfkp theo củnfqma Phípupxtmtio đcblawpytu, làwxxmm cho Giang Trầwpytn trợtymrn mắgdcdt hádsvw hốktndc mồzlupm.

Chỉsled thấhrycy hai châesuvn lãtmtio nhâesuvn nàwxxmy khẽjuht cong, lạuxdvi lầwpytn nữwxxma quỳalxu xuốktndng, bang bang bang, dậcmbcp đcblawpytu lạuxdvy ba cádsvwi liêtmtin tiếpwfkp.

- Lãtmtio đcblawpytu, vừkbeya rồzlupi khôwxxmng phảeeyci ngưwpytơhrlei đcblaãtmti quỳalxu lạuxdvy qua sao? Làwxxmm cádsvwi gìtmti vậcmbcy?

- Hắgdcdc hắgdcdc, vừkbeya rồzlupi cúumati đcblawpytu, làwxxmtmtinh thếpwfk bắgdcdt buộhizvc. Hiệpqmfn tạuxdvi cúumati đcblawpytu, làwxxm phádsvwt ra từkbey đcblaáy lòng. Thiếpwfku chủnfqm, từkbey nay vềmwuw sau, ngưwpytơhrlei đcblaedlp cho lãtmtio đcblawpytu ta hưwpytdlgmng đcblaôwxxmng, ta tuyệpqmft khôwxxmng đcblai tâesuvy. Ngưwpytơhrlei bảeeyco ta sádsvwt nhâesuvn, ta tuyệpqmft khôwxxmng phójpvdng hỏhryca!

- Đpwfkưwpyttymrc rồzlupi, nhìtmtin ngưwpytơhrlei cũdbrcng mộhizvt bójpvd niêtmtin kỷhrle, tốktndt xấhrycu ởqypotmtin ngoàwxxmi cũdbrcng cójpvd chúumatt thâesuvn phậcmbcn, xưwpytng hôwxxm Thiếpwfku chủnfqmwxxmy, cũdbrcng làwxxmm khójpvd ngưwpytơhrlei. Vềmwuw sau gọnhvwi ta Giang thiếpwfku, hoặscfjc làwxxm Trầwpytn thiếpwfku. Đpwfkkbeyng mơhrlẻ miêtmtịng môwxxṃt tiêtmtíng Thiếpwfku chủnfqm, nhưwpyt vậcmbcy ngưwpytssfzi khádsvwc còcmbcn tưwpytqypong rằlirmng đcblahuava vịhuav ta rấhryct lớdlgmn.

- Trầwpytn thiếpwfku ngưwpytơhrlei còcmbcn khôwxxmng lớdlgmn, Thiêtmtin Quếpwfkwpytơhrleng Quốktndc nàwxxmy còcmbcn chưwpyta lớdlgmn bằlirmng ngưwpytơhrlei a!

Phípupxtmtio đcblawpytu cưwpytssfzi hắgdcdc hắgdcdc, rấhryct phốktndi hợtymrp đcblacblai giọnhvwng.

tmtio đcblawpytu hiệpqmfn tạuxdvi, làwxxmwxxmng xem khôwxxmng hiểedlpu Giang Trầwpytn rôwxxm̀i.

Giang Trầwpytn nàwxxmy nhìtmtin vềmwuw phípupxa trêtmtin làwxxm từkbey Đpwfkôwxxmng Phưwpytơhrleng Vưwpytơhrleng Quốktndc đcblaếpwfkn, thếpwfk nhưwpytng màwxxmxrling bàwxxmn châesuvn cũdbrcng nghĩwoch ra, Giang Trầwpytn tuyệpqmft đcblaktndi sẽjuht khôwxxmng nhưwpyt thâesuvn phậcmbcn mặscfjt ngoàwxxmi đcblaơhrlen giảeeycn nhưwpyt vậcmbcy.

Mộhizvt ngưwpytssfzi trẻevso tuổcblai ngay cảeeyc Tẩxymjy Trầwpytn Tốktndesuvm Đpwfkan cũdbrcng cójpvd thểedlpxrliy tùxrliy tiệpqmfn tiệpqmfn lấhrycy ra, đcblahuava vịhuav nhưwpyt thếpwfkwxxmo sẽjuht nhỏhryc?

Giờssfz khắgdcdc nàwxxmy, trong nộhizvi tâesuvm lãtmtio đcblawpytu kỳalxu thậcmbct cũdbrcng rấhryct phứnkvmc tạuxdvp, hắgdcdn bádsvwi kiếpwfkn ngưwpytssfzi trẻevso tuổcblai cójpvd đcblauxdvi khípupx, nhưwpytng màwxxm đcblaem Thưwpyttymrng Cổcbla đcblaan phưwpytơhrleng thàwxxmnh hàwxxmng ven đcblaưwpytssfzng tặscfjng ngưwpytssfzi, vẫaecjn làwxxm lầwpytn đcblawpytu tiêtmtin kiếpwfkn thứnkvmc đcblaếpwfkn.

Khỏhryci cầwpytn phảeeyci nójpvdi, chỉsledwxxm khípupx đcblahizvwxxmy củnfqma Giang Trầwpytn, liềmwuwn bỏhryc qua đcblaádsvwm tàwxxmi tuấhrycn củnfqma Thiêtmtin Quếpwfkwpytơhrleng Quốktndc mấhrycy con phốktnd.

- Hắgdcdc hắgdcdc, vẫaecjn làwxxmtmtio đcblawpytu ta anh minh a. Nếpwfku nhưwpytumati đcblawpytu chậcmbcm mộhizvt chúumatt, khôwxxmng kiêtmtin quyếpwfkt, cójpvd lẽjuht Trầwpytn thiếpwfku sẽjuht khôwxxmng típupxn nhiệpqmfm ta nhưwpyt vậcmbcy, sẽjuht khôwxxmng sảeeycng khoádsvwi thưwpytqypong ta đcblaan phưwpytơhrleng Tẩxymjy Trầwpytn Tốktndesuvm Đpwfkan nhưwpyt vậcmbcy a? Lầwpytn nàwxxmy thậcmbct sựumatwxxm kiếpwfkm lợtymri lớdlgmn! Âmtghn, đcblahuava vịhuav củnfqma Trầwpytn thiếpwfku lớdlgmn nhưwpyt vậcmbcy, trêtmtin ngưwpytssfzi nhấhryct đcblahuavnh còcmbcn cójpvd rấhryct nhiềmwuwu thứnkvm tốktndt, nhấhryct đcblahuavnh phảeeyci theo sádsvwt bưwpytdlgmc châesuvn củnfqma Trầwpytn thiếpwfku, nójpvdi khôwxxmng chừkbeyng vềmwuw sau còcmbcn cójpvd kinh hỉsledwxxmng lớdlgmn. Con mẹwpytjpvd, lão tưwpyt̉ ởqypo Bảeeyco Thụdjmiwxxmng đcblagdcdc tộhizvi vớdlgmi mộhizvt trưwpytqypong lãtmtio, đcblaedlp ta đcblaếpwfkn Vưwpytơhrleng Quốktndc thếpwfk tụdjmic vàwxxmi thậcmbcp niêtmtin. Hừkbey hừkbey, đcblai theo Trầwpytn thiếpwfku, nójpvdi khôwxxmng chừkbeyng vềmwuw sau lão tưwpyt̉ cójpvd thểedlp nghêtmtinh ngang, phảeeycn hồzlupi Bảeeyco Thụdjmiwxxmng!

Đpwfkkbeyng nhìtmtin Phípupxtmtio đcblawpytu ởqypo Thanh Dưwpytơhrleng Cung nójpvdi mộhizvt khôwxxmng hai, nhưwpytng lạuxdvi cójpvd chuyệpqmfn cũdbrc chua xójpvdt. Trêtmtin thựumatc tếpwfk, hắgdcdn ởqypo Bảeeyco Thụdjmiwxxmng đcblagdcdc tộhizvi cưwpytssfzng nhâesuvn, lăptynn lộhizvn ngoàwxxmi đcblassfzi khôwxxmng nổcblai, mớdlgmi chạuxdvy đcblaếpwfkn Thiêtmtin Quếpwfkwpytơhrleng Quốktndc, làwxxmm môwxxmn chủ đcblauxdvo tràwxxmng thếpwfk tụdjmic. Dùxrling tàwxxmi hoa củnfqma hắgdcdn, trêtmtin thựumatc tếpwfkwxxm rấhryct ủnfqmy khuấhryct.

Phípupxtmtio đcblawpytu trong vàwxxmi thậcmbcp niêtmtin, khôwxxmng giâesuvy phúumatt nàwxxmo khôwxxmng nghĩwoch phảeeycn hồzlupi tôwxxmng môwxxmn, giảeeyci quyếpwfkt nhụdjmic nhãtmti trưwpytdlgmc kia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.