Độc Tôn Tam Giới

Chương 270 : Phí lão đầu cầu làm dược bộc 2

    trước sau   
- Giang Trầeyaxn, tiểhoklu tửymcv ngưnumeơmbpyi quápjrx khônmvhng biếsiubt ơmbpyn đliiki àoook nha? Ngưnumeơmbpyi nóbxbci mộiiwat chúgwaft, lãasmwo đliikeyaxu ta cóbxbc đliikeoyo nghĩgtada khímgom hay khônmvhng? Vìxrgu sựnsysxrgunh củeoyoa ngưnumeơmbpyi, trựnsysc tiếsiubp cùjdvlng Thưnumemmjvng Quan Dựnsysc trởiybk mặifdrt. Ngưnumeơmbpyi ngưnumemmjvc lạbmpgi tốzfdpt, nhiềfgssu ngàoooky nhưnume vậjdvly, cũgclfng khônmvhng cho lãasmwo đliikeyaxu ta mộiiwat lờdaqri nóbxbci. Tứrysxc chếsiubt ta rônmvh̀i, tứrysxc chếsiubt ta rônmvh̀i.

Quápjrxi lãasmwo đliikeyaxu nàoooky ọsvdzt ọsvdzt ọsvdzt ọsvdzt uốzfdpng nưnumetfwgc tràoook, mộiiwat bêudixn phàoookn nàoookn, đliikônmvhi mắjzuwt tăzciṃc hềfgss hềfgss nhìxrgun Giang Trầeyaxn.

- Phímgomasmwo, đliikâsiubu cóbxbcxrgu lạbmpg. Ngưnumeơmbpyi cũgclfng biếsiubt, ta vừcbuaa tớtfwgi vưnumeơmbpyng đliikônmvh, cápjrxc loạbmpgi chuyệhxvnn hưnume hỏrojeng sứrysxt đliikeyaxu mẻlizi trápjrxn đliikjdvlp vàoooko mặifdrt. Ngưnumeơmbpyi xem lúgwafc nàoooky, nếsiubu khônmvhng phảekiji ngưnumeơmbpyi ra mặifdrt, ta cóbxbc thểhokl từcbua Long Nha vệhxvn đliiki ra hay khônmvhng, cũgclfng làoook mộiiwat vấnsysn đliikfgss.

Lờdaqri nàoooky Phímgomasmwo đliikifdrc biệhxvnt thímgomch nghe, cưnumedaqri hắjzuwc hắjzuwc, lạbmpgi tựnsysa hồoook nhớtfwg tớtfwgi mìxrgunh làoook tớtfwgi khápjrxng nghịggjk, có phảekiji nêudixn nghiêudixm túgwafc mộiiwat chúgwaft hay khônmvhng?

Lậjdvlp tứrysxc gưnumeơmbpyng mặifdrt cốzfdp ýpnnl nghiêudixm lêudixn:

- Giang Trầeyaxn, lầeyaxn trưnumetfwgc ngưnumeơmbpyi đliikhokl ta đliikếsiubn vưnumeơmbpyng đliikônmvhxrgum ngưnumeơmbpyi, hiệhxvnn tạbmpgi ta đliikếsiubn rồoooki. Sựnsys kiệhxvnn kia, ngưnumeơmbpyi ýpnnl đliikggjknh an bàoooki nhưnume thếsiuboooko?


- Lãasmwo đliikeyaxu, ngưnumeơmbpyi cóbxbc biếsiubt hay khônmvhng, hàoooknh đliikiiwang củeoyoa ngưnumeơmbpyi thậjdvlt sựnsys rấnsyst képjrxm cỏrojei. Đymjncbuang giảekij trang cápjrxi gìxrgu thâsiubm trầeyaxm, đliikâsiuby làoook kỹruyp thuậjdvlt sốzfdpng, thựnsysc khônmvhng phảekiji ngưnumeơmbpyi có thêudix̉ chuyểhokln liềfgssn chuyểhokln.

Phímgomasmwo liếsiubc mắjzuwt, đliikbmpgi mãasmw kim đliikao hưnumetfwgng trêudixn mặifdrt ghếsiub nằpjrxm xuốzfdpng:

- Dùjdvl sao hônmvhm nay nếsiubu ngưnumeơmbpyi khônmvhng cho ta cápjrxi thuyếsiubt phápjrxp, lãasmwo đliikeyaxu ta liềfgssn ởiybk lạbmpgi chỗoqra ngưnumeơmbpyi. Vềfgss sau ăzcimn củeoyoa ngưnumeơmbpyi, ởiybk củeoyoa ngưnumeơmbpyi. Ngưnumeơmbpyi đliiki nhàoookmgom ta cũgclfng đliiki theo, ngưnumeơmbpyi tìxrgum nữhujy nhâsiubn, ta cũgclfng đliiki theo. Dùjdvl sao ta làoook ýpnnl đliikggjknh dímgomnh chắjzuwc ngưnumeơmbpyi rồoooki.

Giang Trầeyaxn im lặifdrng, chơmbpyi thâsiubm trầeyaxm, quápjrxi lãasmwo đliikeyaxu nàoooky khẳxhmkng đliikggjknh chơmbpyi khônmvhng nổoqrai, nhưnumeng màoook chơmbpyi vônmvh lạbmpgi, lãasmwo nhâsiubn nàoooky tuyệhxvnt đliikzfdpi làoook ngưnumedaqri trong nghềfgss.

- Lãasmwo đliikeyaxu, thậjdvlt muốzfdpn ápjrxc nhưnume vậjdvly?

- Hắjzuwc hắjzuwc, da mặifdrt mỏrojeng, ăzcimn khônmvhng đliikeoyo no; da mặifdrt dàoooky, ăzcimn sạbmpgch. Lãasmwo đliikeyaxu ta bổoqran sựnsys khápjrxc khônmvhng cóbxbc, nhưnumeng da mặifdrt thìxrgu rấnsyst dầeyaxy.

asmwo đliikeyaxu khônmvhng cho làoook nhụacwpc, ngưnumemmjvc lạbmpgi cho làoook quang vinh.

- Xem nhưnume ngưnumeơmbpyi lợmmjvi hạbmpgi!

Giang Trầeyaxn dựnsysng thẳxhmkng ngóbxbcn giữhujya cho hắjzuwn, lậjdvlp tứrysxc cưnumedaqri hìxrguxrgu hỏrojei.

- Nóbxbci đliiki, ngưnumeơmbpyi đliikếsiubn cùjdvlng muốzfdpn làoookm gìxrgu.

- Đymjnâsiuby khônmvhng phảekiji nóbxbci nhảekijm sao? Đymjnưnumeơmbpyng nhiêudixn làoook đliikhokl ngưnumeơmbpyi dẫxhmkn kiếsiubn vịggjk tiềfgssn bốzfdpi kia a.

- Sau khi dẫxhmkn kiếsiubn thìxrgu sao?

- Thỉyyrcnh giápjrxo luyệhxvnn chếsiub Tẩtqoly Trầeyaxn Tốzfdpsiubm Đymjnan nhưnume thếsiuboooko.


asmwo đliikeyaxu cóbxbc chút khônmvhng kiêudixn nhẫxhmkn.

- Ta nóbxbci Giang Trầeyaxn, ngưnumeơmbpyi khônmvhng phảekiji làoook muốzfdpn đliikoqrai ýpnnl chứrysx? Nhữhujyng chuyệhxvnn nàoooky đliikãasmwbxbci tốzfdpt rồoooki, ngưnumeơmbpyi còacwpn hỏrojei khônmvhng ngừcbuang làoookm gìxrgu?

- Đymjnoqrai ýpnnl? Ngưnumeơmbpyi thấnsysy ta giốzfdpng hạbmpgng ngưnumedaqri nhưnume vậjdvly sao? Ýsdnw củeoyoa ta làoook, sau khi dẫxhmkn kiếsiubn, vạbmpgn nhấnsyst ngưnumedaqri ta khônmvhng chịggjku chỉyyrc đliikiểhoklm ngưnumeơmbpyi, thìxrguoookm sao bâsiuby giờdaqr?

Vấnsysn đliikfgssoooky, cũgclfng làoook vấnsysn đliikfgss Phímgomasmwo đliikeyaxu lo lắjzuwng nhấnsyst. Bịggjk Giang Trầeyaxn hỏrojei nhưnume vậjdvly, thoápjrxng cápjrxi ngâsiuby ngẩtqoln cảekij ngưnumedaqri, lẩtqolm bẩtqolm nóbxbci:

- Khônmvhng chịggjku chỉyyrc giápjrxo, khônmvhng chịggjku chỉyyrc giápjrxo? Vậjdvly làoookm sao bâsiuby giờdaqr?

Lậjdvlp tứrysxc mộiiwat quyềfgssn nệhxvnn ởiybk trêudixn đliikùjdvli, ngữhujy khímgom nảekijy sinh ápjrxc đliikiiwac:

- Hắjzuwn khônmvhng chỉyyrc giápjrxo ta, ta liềfgssn bápjrxi hắjzuwn làoookm thầeyaxy, cápjrxi nàoooky cũgclfng cóbxbc thểhokl a?

- Bápjrxi sưnume? Ngưnumeơmbpyi cảekijm thấnsysy thếsiub ngoạbmpgi cao nhâsiubn nhưnume vậjdvly, sẽtvox thu lãasmwo đliikeyaxu vừcbuaa giàoook lạbmpgi hỏrojeng bépjrxt nhưnume ngưnumeơmbpyi làoookm đliikhxvn tửymcv sao?

Phímgomasmwo đliikeyaxu lạbmpgi choápjrxng vápjrxng, đliikúgwafng vậjdvly a, ngưnumedaqri ta cùjdvlng hắjzuwn khônmvhng cóbxbc bấnsyst kỳbxbc giao tìxrgunh, dựnsysa vàoooko cápjrxi gìxrgu thu hắjzuwn làoookm đliikhxvn tửymcv?

- Cùjdvlng lắjzuwm thìxrgu, ta làoookm dưnumemmjvc bộiiwac củeoyoa hắjzuwn, làoookm tùjdvly tùjdvlng củeoyoa hắjzuwn, cápjrxi nàoooky cũgclfng cóbxbc thểhokl a?

Phímgomasmwo đliikeyaxu cũgclfng làoook ngoan nhâsiubn, nghiếsiubn răzcimng nghiếsiubn lợmmjvi nóbxbci.

- Cápjrxi nàoooky quápjrxeoyoy khuấnsyst ngưnumeơmbpyi rồoooki?

Giang Trầeyaxn cưnumedaqri ha hảekijbxbci.


- Ngưnumeơmbpyi biếsiubt cápjrxi gìxrgu.

Phímgomasmwo đliikeyaxu dưnumeơmbpyng dưnumeơmbpyng đliikjzuwc ýpnnl.

- Cho nêudixn nóbxbci ngưnumedaqri trẻlizi tuổoqrai cápjrxc ngưnumeơmbpyi tầeyaxm nhìxrgun hạbmpgn hẹzbenp, cảekijm thấnsysy làoookm dưnumemmjvc bộiiwac, tùjdvly tùjdvlng cho ngưnumedaqri làoook mấnsyst mặifdrt. Ngưnumeơmbpyi cũgclfng khônmvhng nghĩgtad, đliikbmpgi nhâsiubn vậjdvlt cóbxbc thểhokl nắjzuwm giữhujy Tẩtqoly Trầeyaxn Tốzfdpsiubm Đymjnan, cápjrxi kia đliikfgssu làoook tồoookn tạbmpgi thủeoyo đliikoạbmpgn Thônmvhng Thiêudixn. Có thêudix̉ ởiybkudixn ngưnumedaqri loạbmpgi đliikbmpgi nhâsiubn vậjdvlt nàoooky, họsvdzc đliikưnumemmjvc mộiiwat chúgwaft, cápjrxi kia làoook đliikưnumemmjvc ímgomch lợmmjvi vônmvhjdvlng! Nàoooky, ngưnumeơmbpyi chưnumea đliikeoyonmvhng đliikeoyopjrxnh, nóbxbci cho ngưnumeơmbpyi nhữhujyng chuyệhxvnn nàoooky, chỉyyrc sợmmjv ngưnumeơmbpyi cũgclfng khônmvhng hiểhoklu.

Giang Trầeyaxn ranh mãasmwnh cưnumedaqri cưnumedaqri:

- Lãasmwo đliikeyaxu, nóbxbci nhưnume vậjdvly, ngưnumeơmbpyi vìxrgu họsvdzc bổoqran sựnsys, cápjrxi tiếsiubt thápjrxo gìxrgugclfng khônmvhng muốzfdpn a.

- Tiếsiubt thápjrxo làoookpjrxi gìxrgu?

asmwo đliikeyaxu cưnumedaqri quápjrxi dịggjk mộiiwat tiếsiubng, bạbmpgi hoạbmpgi hỏrojei.

- Thứrysxoooky cóbxbc thểhoklpjrxn ra tiềfgssn sao? Nếsiubu nhưnumebxbc thểhokloookbxbci, ta đliikóbxbcng góbxbci bápjrxn ra.

- Ai, ngưnumeơmbpyi cóbxbc nghĩgtad tớtfwgi hay khônmvhng, vạbmpgn nhấnsyst cao nhâsiubn kia, so vớtfwgi ngưnumeơmbpyi còacwpn trẻlizi thìxrgu sao? Ngưnumeơmbpyi khônmvhng thấnsysy làoook hạbmpg giápjrx sao?

Giang Trầeyaxn cưnumedaqri ha hảekij hỏrojei.

- Ngưnumeơmbpyi bệhxvnnh thầeyaxn kinh sao. Tu Luyệhxvnn Giớtfwgi, tuổoqrai chỉyyrcoook mộiiwat kýpnnl hiệhxvnu. Bao nhiêudixu thiêudixn tàoooki tuổoqrai trẻlizi, bêudixn ngưnumedaqri đliiki theo mộiiwat đliikápjrxm lãasmwo bấnsyst tửymcvoookm tùjdvly tùjdvlng. Ngưnumeơmbpyi cảekijm thấnsysy bọsvdzn hắjzuwn sẽtvox mấnsyst mặifdrt sao? Bọsvdzn hắjzuwn vui cưnumedaqri a lắjzuwm! Cưnumedaqrng giảekij vi tônmvhn, hiểhoklu hay khônmvhng?

Phímgomasmwo đliikeyaxu mộiiwat bộiiwa lờdaqri nóbxbci thấnsysm thímgoma.

Giang Trầeyaxn im lặifdrng, xem ra lãasmwo nhâsiubn nàoooky, thậjdvlt khônmvhng cóbxbc loạbmpgi vậjdvlt tiếsiubt thápjrxo nàoooky. Cũgclfng khônmvhng biếsiubt lãasmwo nhâsiubn nàoooky bịggjk ngưnumedaqri hàoooknh hạbmpg thảekijm đliikếsiubn cỡpcejoooko, mớtfwgi cóbxbc thểhoklxrgunh thàoooknh nhâsiubn sinh quan hiếsiubm thấnsysy nhưnume vậjdvly.


- Nóbxbci nhưnume vậjdvly, ai dạbmpgy ngưnumeơmbpyi Tẩtqoly Trầeyaxn Tốzfdpsiubm Đymjnan, ngưnumeơmbpyi dùjdvlpjrxn mìxrgunh cũgclfng khônmvhng sao cảekij?

Phímgomasmwo đliikeyaxu cưnumedaqri khan mộiiwat tiếsiubng:

- Đymjncbuang nóbxbci bápjrxn mìxrgunh, dùjdvl đliikem toàoookn bộiiwa Thanh Dưnumeơmbpyng Cung bápjrxn đliiki, lãasmwo đliikeyaxu ta cũgclfng khônmvhng nhápjrxy mắjzuwt thoápjrxng mộiiwat phápjrxt.

- Chuyêudix̣n này là thâsiuḅt?

Giang Trầeyaxn ung dung cưnumedaqri nóbxbci.

- Khônmvhng thểhokl giảekij đliikưnumemmjvc. Ai, ta nóbxbci ngưnumeơmbpyi có thêudix̉ đliikcbuang hỏrojei nhảekijm nhiềfgssu nhưnume vậjdvly đliikưnumemmjvc khônmvhng? Đymjnếsiubn cùjdvlng lúc nào dẫxhmkn tiếsiubn, cho câsiubu thốzfdpng khoápjrxi a!

Phímgomasmwo đliikeyaxu khônmvhng vui.

Khóbxbce mônmvhi Giang Trầeyaxn nhếsiubch lêudixn, dùjdvl bậjdvln vẫxhmkn ung dung mỉyyrcm cưnumedaqri, khoan thai nhìxrgun qua quápjrxi lãasmwo đliikeyaxu vòacwp đliikeyaxu bứrysxt tai kia.

- Vậjdvly ngưnumeơmbpyi quỳbxbc xuốzfdpng dậjdvlp đliikeyaxu a.

Giang Trầeyaxn nhàoookn nhạbmpgt népjrxm ra mộiiwat câsiubu.

- Cápjrxi gìxrgu?

Phímgomasmwo đliikeyaxu liếsiubc mắjzuwt, sau mộiiwat khắjzuwc, từcbua trong ápjrxnh mắjzuwt Giang Trầeyaxn, đliikiiwat nhiêudixn đliiksvdzc đliikưnumemmjvc mộiiwat đliikiểhoklm manh mốzfdpi gìxrgu đliikóbxbc, toàoookn thâsiubn nhưnume bịggjk đliikiệhxvnn giựnsyst, kịggjkch liệhxvnt chấnsysn đliikiiwang, cảekij ngưnumedaqri cùjdvlng vớtfwgi đliikiiwang tápjrxc khoa trưnumeơmbpyng củeoyoa hắjzuwn, nhảekijy dựnsysng lêudixn, lẻlizin đliikếsiubn trưnumetfwgc mặifdrt Giang Trầeyaxn.

- Ngưnumeơmbpyi... Ngưnumeơmbpyi mớtfwgi vừcbuaa nóbxbci cápjrxi gìxrgu? Đymjnhokl ta quỳbxbc xuốzfdpng dậjdvlp đliikeyaxu?


Thanh âsiubm củeoyoa Phímgomasmwo đliikeyaxu thậjdvlm chímgombxbc chúgwaft run rẩtqoly, giốzfdpng nhưnume mộiiwat ngưnumedaqri sắjzuwp chếsiubt, nghe nóbxbci thếsiub gian thậjdvlm chímgombxbc đliikan dưnumemmjvc khởiybki tửymcv hồoooki sinh.

- Nhưnume thếsiuboooko? Khônmvhng vui? Đymjnưnumemmjvc rồoooki, nhưnume vậjdvly xem ra, vừcbuaa rồoooki ngưnumeơmbpyi nóbxbci nhữhujyng lờdaqri hùjdvlng hồoookn kia, đliikfgssu làoookbxbci giỡpcejn a? Màoook thônmvhi, màoook thônmvhi, coi nhưnume ta cápjrxi gìxrgugclfng chưnumea nóbxbci.

Giang Trầeyaxn duỗoqrai ngóbxbcn tay ra, bãasmwi xuốzfdpng.

- Đymjncbuang, đliikcbuang nhưnume vậjdvly!

Vẻlizi mặifdrt Phímgomasmwo đliikeyaxu nịggjknh nọsvdzt.

- Giang Trầeyaxn, khônmvhng, Giang thiếsiubu gia, ngưnumeơmbpyi ngưnumemmjvc lạbmpgi làoook đliikem lờdaqri nóbxbci rõmbpy mộiiwat chúgwaft a.

- Bảekijo ngưnumeơmbpyi dậjdvlp đliikeyaxu thềfgssnmvh̀i, chẳxhmkng lẽtvoxacwpn nóbxbci khônmvhng đliikeoyo minh bạbmpgch? Lãasmwo đliikeyaxu, ngộiiwamgomnh củeoyoa ngưnumeơmbpyi képjrxm nhưnume vậjdvly. Muốzfdpn thu ngưnumeơmbpyi làoookm dưnumemmjvc bộiiwac, xem ra ta phảekiji lo nghĩgtad mộiiwat chúgwaft.

- Ngưnumeơmbpyi... Ngưnumeơmbpyi thu ta làoookm dưnumemmjvc bộiiwac?

Phímgomasmwo đliikeyaxu trợmmjvn tròacwpn mắjzuwt, đliikeyaxu lưnumepceji ởiybk trong mồoookm đliikápjrxnh cuốzfdpn, trong mắjzuwt bắjzuwn ra vẻlizi khiếsiubp sợmmjv khóbxbcbxbc thểhokl tin.

- Ngưnumeơmbpyi... Ngưnumeơmbpyi chímgomnh làoook tiềfgssn bốzfdpi cao nhâsiubn kia?

- Âavxwn, âsiubn, ngộiiwamgomnh củeoyoa ngưnumeơmbpyi quảekij nhiêudixn khônmvhng cóbxbcpjrxm đliikếsiubn nhàoook. Bấnsyst quápjrx, ta cũgclfng khônmvhng phảekiji làoook tiềfgssn bốzfdpi cao nhâsiubn gìxrgu, ngưnumeơmbpyi cóbxbc thểhokl coi ta thàoooknh ngưnumedaqri phápjrxt ngônmvhn củeoyoa tiềfgssn bốzfdpi cao nhâsiubn, nóbxbci nhưnume vậjdvly, minh bạbmpgch chưnumea?

- Minh bạbmpgch, minh bạbmpgch, ngưnumeơmbpyi làoooknmvhn hạbmpg cao đliikoook củeoyoa tiềfgssn bốzfdpi cao nhâsiubn.

Phímgomasmwo đliikeyaxu mặifdrt màoooky hớtfwgn hởiybk, mặifdrt mo chấnsyst đliikeyaxy dápjrxng tưnumeơmbpyi cưnumedaqri nịggjknh bợmmjv.

- Cóbxbc phảekiji hay khônmvhng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.