Độc Tôn Tam Giới

Chương 27 : Ba hạng khảo hạch trụ cột 2

    trước sau   
Xa xa mộmglbt chỉnvxk, nhưdouq kinh hồdvpjng thoágahdng nhìzdbtn, linh dưdouqơxkftng treo giágahdc.

Ba!

Chỉnvxk lựzkldc bắpzyhn ra, cágahdi ghếdhlz đgjdxágahd kia bịdvpj chọscejc thàavlknh đgjdxmglbng.

– Châscejn khízuvj thàavlknh tuyếdhlzn, ngưdouqng màavlk khômomqng tan. Vâscej̣y mà thậainxt tiếdhlzn vàavlko trung giai Châscejn Khízuvj cảdifnnh? Hảdifno tiểlqsju tửtani, ngưdouqơxkfti chừrxjjng nàavlko thìzdbt mởzkld đgjdxtyudo yếdhlzu huyệhieft thứgsdxdouq, đgjdxdifn thômomqng kinh mạtyudch, luyệhiefn đgjdxưdouqeczwc bốmfygn mạtyudch châscejn khízuvj?

Giang Phong mừrxjjng rỡiott, mặxzqct mũdouqi tràavlkn đgjdxtdzpy khômomqng thểlqsjdouqzkldng tưdouqeczwng nổtyudi. Bốmfygn mạtyudch châscejn khízuvj đgjdxmfygi vớbnpoi bấnvxkt kỳainx mộmglbt chưdouq hầtdzpu đgjdxhief tửtaniavlko màavlkstaoi, đgjdxbnpou làavlkxkft bảdifnn nhấnvxkt. Đqsngtyudt tớbnpoi bốmfygn mạtyudch, căfpdin bảdifnn chưdouqa đgjdxqpwy kinh hỉnvxk.

Thếdhlz nhưdouqng màavlk đgjdxmfygi vớbnpoi Giang Phong, lạtyudi làavlk thờtdzpi khắpzyhc chứgsdxng kiếdhlzn kỳainxzuvjch.


– Hắpzyhc hắpzyhc, làavlk chuyệhiefn ngàavlky hômomqm qua, tùatjqy tiệhiefn ngồdvpji xuốmfygng mấnvxky canh giờtdzpavlk thômomqi. Đqsngúfcthng rồdvpji, phụfpdi thâscejn, trụfpdi cộmglbt xénnbmt duyệhieft còzdbtn cóstao hai hạtyudng gìzdbt? Mộmglbt phágahdt nóstaoi cho ta biếdhlzt a, quay đgjdxtdzpu lạtyudi ta tìzdbtm chúfctht thờtdzpi giờtdzp đgjdxi làavlkm. Cũdouqng khômomqng thểlqsj đgjdxlqsj cho Đqsnglqoc Nhưdouq Hảdifni chếdhlz giễuascu a?

Giang Phong bóstao tay rồdvpji, lúc nào trụfpdi cộmglbt xénnbmt duyệhieft ởzkld trong mắpzyht tiểlqsju tửtaniavlky nhẹgxvf nhàavlkng nhưdouq vậainxy? Tùatjqy tiệhiefn tìzdbtm chúfctht thờtdzpi giờtdzp đgjdxi làavlkm?

– Làavlkm sao vậainxy? Chẳrojjng lẽdouq thômomqng qua đgjdxưdouqeczwc trụfpdi cộmglbt khảdifno hạtyudch, tiểlqsju tửtani Đqsnglqoc Nhưdouq Hảdifni kia còzdbtn có thêrojj̉ đgjdxágahd ta ra sao?

– Cágahdi kia tuyệhieft khômomqng cóstao khảdifnfpding!

Giang Phong vỗlqoc ngựzkldc mộmglbt cágahdi, hàavlko ngômomqn nóstaoi:

– Lão tưdouq̉ ngưdouqơxkfti cũdouqng khômomqng phảdifni ăfpdin chay. Chỉnvxk cầtdzpn ngưdouqơxkfti thômomqng qua trụfpdi cộmglbt khảdifno hạtyudch, tiếdhlzn vàavlko chung cựzkldc khảdifno hạtyudch củqpwya Tiềbnpom Long hộmglbi thửtani, ta đgjdxdifnm bảdifno tuyệhieft đgjdxmfygi khômomqng cóstao vấnvxkn đgjdxbnpo. Bấnvxkt quágahd nộmglbi dung Chung Cựzkldc khảdifno hạtyudch. . . Nếdhlzu nhưdouq Đqsnglqoc Nhưdouq Hảdifni kia làavlkm chúfctht tay châscejn. . .

– Tiểlqsju nhâscejn nhưdouq quỷlrre, Giang Trầtdzpn ta đgjdxưdouqtdzpng đgjdxưdouqtdzpng chízuvjnh chízuvjnh, khômomqng sợeczwdouq tiểlqsju nhâscejn nàavlky. Chỉnvxk sợeczw hắpzyhn bổtyudn sựzkld quágahd nhỏibbs, giày vò khômomqng ra cágahdi bịdvpjp bợeczwm gìzdbt, sẽdouq đgjdxlqsj cho ta thấnvxkt vọscejng.

staoi cho cùatjqng, đgjdxmfygi vớbnpoi loạtyudi tômomqm ténnbmp nhãivtti nhénnbmp nhưdouq Đqsnglqoc Nhưdouq Hảdifni, Giang Trầtdzpn thậainxt đgjdxúfcthng làavlk khômomqng đgjdxlqsjavlko mắpzyht.

Ba khảdifno hạtyudch trụfpdi cộmglbt, thậainxt sựzkld khômomqng khóstao. Mụfpdic đgjdxízuvjch củqpwya nóstaodouqng khômomqng phảdifni làavlkzdbtavlkm khóstao ai, màavlkavlkatjqng đgjdxlqsj đgjdxàavlko thảdifni nhữdrxqng cựzkldc phẩwypvm hoàavlkn khốmfyg.

Trừrxjj khi làavlk loạtyudi hoàavlkn khốmfyg hoàavlkn toàavlkn khômomqng đgjdxem tâscejm tưdouq đgjdxxzqct trêrojjn việhiefc tu luyệhiefn, nếdhlzu khômomqng, thômomqng qua trụfpdi cộmglbt khảdifno hạtyudch, thậainxt sựzkld mộmglbt chúfctht cũdouqng khômomqng khóstao.

Bốmfygn mạtyudch châscejn khízuvj, trong tấnvxkt cảdifn đgjdxhief tửtani chưdouq hầtdzpu tham gia khảdifno hạtyudch, ngoạtyudi trừrxjj Giang Trầtdzpn, khômomqng còzdbtn thứgsdx hai khômomqng đgjdxtyudt tớbnpoi. Ngay cảdifn Tuyêrojjn Bàavlkn tửtani, ngưdouqtdzpi ta cũdouqng đgjdxãivttavlkfpdim mạtyudch châscejn khízuvj.

Hạtyudng khảdifno hạtyudch thứgsdx hai, làavlk đgjdxem Trấnvxkn Quốmfygc cômomqng phágahdp 《 Tửtani Khízuvj Đqsngômomqng Lai Quyếdhlzt 》 tu luyệhiefn tớbnpoi đgjdxtyudi thàavlknh, ởzkld trong phòzdbtng Tứgsdx cấnvxkp kiếdhlzm khízuvj kiêrojjn trìzdbt nửtania canh giờtdzp.

《 Tửtani Khízuvj Đqsngômomqng Lai Quyếdhlzt 》 làavlkivtto tổtyud củqpwya Đqsngômomqng Phưdouqơxkftng vưdouqơxkftng tộmglbc ságahdng chếdhlz, chízuvjnh làavlk Trấnvxkn Quốmfygc cômomqng phágahdp, cóstao ýcasj nghĩdhlza biểlqsju tưdouqeczwng cựzkldc cao.


avlk cấnvxkp đgjdxmglb tu luyệhiefn cômomqng phágahdp, cũdouqng chia tiểlqsju thàavlknh, thuầtdzpn thụfpdic, đgjdxtyudi thàavlknh, vômomq lậainxu, viêrojjn mãivttn năfpdim loạtyudi cảdifnnh giớbnpoi.

gahdi gọsceji làavlk tu luyệhiefn tớbnpoi đgjdxtyudi thàavlknh cảdifnnh giớbnpoi, đgjdxơxkftn giảdifnn làavlk đgjdxem bộmglbmomqng phágahdp trụfpdi cộmglbt nàavlky họscejc xong, thômomqng hiểlqsju đgjdxtyudo lízuvjavlk thômomqi.

Hạtyudng trụfpdi cộmglbt khảdifno hạtyudch thứgsdx ba, làavlk khảdifno hạtyudch lýcasj luậainxn, đgjdxơxkftn giảdifnn làavlk khảdifno hạtyudch trìzdbtnh đgjdxmglb họscejc thuậainxt củqpwya chưdouq hầtdzpu truyềbnpon nhâscejn. Hạtyudng khảdifno hạtyudch nàavlky càavlkng đgjdxơxkftn giảdifnn, căfpdin bảdifnn làavlk họscejc bằjcymng cágahdch nhớbnpo liềbnpon cóstao thểlqsj thômomqng qua.

– Hiếdhlzm thấnvxky a! Trụfpdi cộmglbt khảdifno hạtyudch đgjdxơxkftn giảdifnn nhưdouq vậainxy, vâscej̣y mà tiểlqsju tửtani tiềbnpon nhiệhiefm kia kénnbmo hai năfpdim rưdouqiotti, cũdouqng khômomqng thômomqng qua đgjdxưdouqeczwc?

Giang Trầtdzpn thậainxt sựzkldstao chúfctht xem thếdhlzavlk đgjdxqpwymomq̀i. Càavlkng hiếdhlzm thấnvxky chízuvjnh làavlkivtto ba nàavlky, đgjdxmfygi mặxzqct nhi tửtani nhưdouq vậainxy, lạtyudi khômomqng hung hăfpding quấnvxkt hắpzyhn mômomq̣t châscej̀u?

atjqng Đqsngômomqng Phưdouqơxkftng Lộmglbc ưdouqbnpoc đgjdxdvpjnh ba ngàavlky, hiệhiefn tạtyudi mớbnpoi qua hai ngàavlky. Còzdbtn lạtyudi ngàavlky hômomqm nay, Giang Trầtdzpn quyếdhlzt đgjdxdvpjnh tốmfygn chúfctht tâscejm tưdouqzkld trụfpdi cộmglbt khảdifno hạtyudch a.

Đqsngmfygi vớbnpoi cágahdi chưdouq hầtdzpu lệhiefnh nàavlky, tuy khômomqng vàavlko đgjdxưdouqeczwc phágahdp nhãivttn củqpwya Giang Trầtdzpn. Nhưdouqng màavlk, trưdouqbnpoc mắpzyht vưdouqơxkftng đgjdxômomqwypvn ẩwypvn đgjdxãivttzdbtnh thàavlknh đgjdxtyudi thếdhlzavlko đgjdxóstao, Giang Trầtdzpn khômomqng muốmfygn thua trong trậainxn đgjdxtyudi thếdhlzavlky.

Nhấnvxkt làavlk nhữdrxqng gia hỏibbsa nhàavlkm chágahdn kia, vẫkptpn chờtdzp xem Giang gia bọscejn hắpzyhn chêrojjdouqtdzpi.

Đqsngmfygi vớbnpoi nhữdrxqng ngu xuẩwypvn lao lêrojjn cầtdzpu vẽdouq mặxzqct nàavlky, thuậainxn tay tágahdt bọscejn hắpzyhn mấnvxky cágahdi, hoặxzqcc nhiềbnpou hoặxzqcc ízuvjt cũdouqng cóstao thểlqsj giảdifni sầtdzpu a?

《 Tửtani Khízuvj Đqsngômomqng Lai Quyếdhlzt 》, làavlk mộmglbt mômomqn cômomqng phágahdp có thêrojj̉ tiếdhlzn giai, tấnvxkt cảdifn chưdouq hầtdzpu truyềbnpon nhâscejn họscejc, chẳrojjng qua làavlk bộmglb phậainxn trụfpdi cộmglbt củqpwya mômomqn cômomqng phágahdp nàavlky.

Đqsnglqsj cho tấnvxkt cảdifn chưdouq hầtdzpu truyềbnpon nhâscejn họscejc cômomqng phágahdp trụfpdi cộmglbt nàavlky, tựzkld nhiêrojjn làavlkzdbt khảdifno hạtyudch thiêrojjn phúfcth, tâscejm tízuvjnh, lựzkldc lĩdhlznh ngộmglbdvpj họscejc, cùatjqng vớbnpoi trìzdbtnh đgjdxmglb tu luyệhiefn khắpzyhc khổtyud.

Giang Trầtdzpn ngồdvpji xếdhlzp bằjcymng, minh tưdouqzkldng mộmglbt lágahdt, đgjdxem 《 Tửtani Khízuvj Đqsngômomqng Lai Quyếdhlzt 》 nhẩwypvm mộmglbt lầtdzpn.

fcthc nàavlky, trízuvj nhớbnpo duyệhieft tậainxn Chưdouq Thiêrojjn kiếdhlzp trưdouqbnpoc kia, liềbnpon bắpzyht đgjdxtdzpu phágahdt huy uy lựzkldc.


atjqng kiếdhlzn thứgsdxc củqpwya hắpzyhn, coi nhưdouqavlkmomqng phágahdp củqpwya Chưdouq Thiêrojjn thếdhlz giớbnpoi, cũdouqng khômomqng cóstao hắpzyhn xem khômomqng hiểlqsju. Màavlk loạtyudi cômomqng phágahdp trụfpdi cộmglbt củqpwya thếdhlz giớbnpoi phàavlkm tụfpdic nàavlky, vớbnpoi hắpzyhn màavlkstaoi, thậainxt giốmfygng nhưdouqgahdch vỡiottzdbtng củqpwya tiểlqsju hàavlki tửtani.

Trong đgjdxtdzpu nhẩwypvm qua mộmglbt lầtdzpn, đgjdxxzqcc đgjdxiểlqsjm, sởzkld trưdouqtdzpng, khuyếdhlzt đgjdxiểlqsjm củqpwya cômomqng phágahdp nàavlky, cóstao thểlqsjstaoi làavlkdvpjavlkng ràavlknh mạtyudch.

Đqsnglqsj cho Giang Trầtdzpn cảdifnm giágahdc vừrxjja bựzkldc mìzdbtnh vừrxjja buồdvpjn cưdouqtdzpi làavlk, ởzkld trong trízuvj nhớbnpo, tiềbnpon nhiệhiefm Giang Trầtdzpn, ởzkld trong thờtdzpi gian hai năfpdim rưdouqiotti,《 Tửtani Khízuvj Đqsngômomqng Lai Quyếdhlzt 》nàavlky vâscej̣y mà chỉnvxk luyệhiefn qua ságahdu lầtdzpn.

xkftn nữdrxqa hai lầtdzpn trong đgjdxóstao, vừrxjja mớbnpoi luyệhiefn khômomqng tớbnpoi 10 phúfctht, đgjdxãivtt bịdvpj mấnvxky bạtyudn bètdzprojju đgjdxi lêrojju lỗlqocng rômomq̀i.

Tứgsdxc giậainxn chízuvjnh làavlk, mộmglbt ngưdouqtdzpi tu luyệhiefn có thêrojj̉ lưdouqtdzpi biếdhlzng đgjdxếdhlzn loạtyudi trìzdbtnh đgjdxmglbavlky, coi nhưdouqavlk cựzkldc phẩwypvm rômomq̀i.

Đqsngágahdng cưdouqtdzpi nhấnvxkt chízuvjnh làavlk, tiềbnpon nhiệhiefm Giang Trầtdzpn tu luyệhiefn càavlkng ízuvjt, đgjdxmfygi vớbnpoi Giang Trầtdzpn hiệhiefn tạtyudi màavlkstaoi, ngưdouqeczwc lạtyudi càavlkng tốmfygt.

Bởzkldi nhưdouq vậainxy, hắpzyhn ízuvjt nhấnvxkt cóstao thểlqsj bớbnpot thờtdzpi gian sửtania sai do tiềbnpon nhiệhiefm tu luyệhiefn sai lầtdzpm. Mộmglbt mômomqn cômomqng phágahdp, tu luyệhiefn qua ságahdu lầtdzpn, vậainxy màavlk vẫkptpn đgjdxgsdxt quãivttng.

Trêrojjn cơxkft bảdifnn, nàavlky bằjcymng vớbnpoi bắpzyht đgjdxtdzpu từrxjj sốmfyg khômomqng.

Tu luyệhiefn loạtyudi cômomqng phágahdp cấnvxkp bậainxc trụfpdi cộmglbt nàavlky, căfpdin bảdifnn khômomqng cầtdzpn Giang Trầtdzpn đgjdxi lĩdhlznh ngộmglb, chỗlqoc huyềbnpon ảdifno màavlk rấnvxkt nhiềbnpou ngưdouqtdzpi khômomqng thểlqsjdouqzkldng đgjdxưdouqeczwc, hắpzyhn chẳrojjng nhữdrxqng cóstao thểlqsj nhẹgxvf nhõdvpjm thấnvxky, thậainxm chízuvj mộmglbt ízuvjt huyềbnpon ảdifno màavlk bảdifnn thâscejn cômomqng phágahdp nàavlky khômomqng cóstao, hắpzyhn cũdouqng cóstao thểlqsj hoàavlkn thiệhiefn, hơxkftn nữdrxqa làavlk hoàavlkn thiệhiefn gấnvxkp mưdouqtdzpi gấnvxkp trăfpdim lầtdzpn.

Đqsngưdouqơxkftng nhiêrojjn, Giang Trầtdzpn cũdouqng khômomqng cóstao quágahd phậainxn hao phízuvj đgjdxtdzpu óstaoc, loạtyudi cômomqng phágahdp nhậainxp mômomqn nàavlky, căfpdin bảdifnn khômomqng đgjdxágahdng hắpzyhn tốmfygn quágahd nhiềbnpou thờtdzpi gian.

Sau nửtania canh giờtdzp, cágahdi gọsceji làavlk bộmglb phậainxn trụfpdi cộmglbt củqpwya Trấnvxkn Quốmfygc cômomqng phágahdp, đgjdxãivtt bịdvpj Giang Trầtdzpn hoàavlkn toàavlkn hiểlqsju rõdvpj.

Mộmglbt khi hiểlqsju rõdvpj, tu luyệhiefn liềbnpon đgjdxơxkftn giảdifnn.

Lầtdzpn thứgsdx nhấnvxkt, hơxkfti cóstao chúfctht khômomqng lưdouqu loágahdt, lầtdzpn thứgsdx hai, làavlk thômomqng hiểlqsju đgjdxtyudo lízuvjmomq̀i.

Đqsngãivtt đgjdxếdhlzn lầtdzpn thứgsdx ba, quảdifn thựzkldc cóstao thểlqsjstaoi lômomq hỏibbsa thuầtdzpn thanh.

Lầtdzpn thưdouq́ tưdouq, lầtdzpn thứgsdxfpdim. . .

Đqsngãivtt đgjdxếdhlzn lầtdzpn thứgsdxgahdu, mặxzqcc dùatjqavlkivtto tổtyud Đqsngômomqng Phưdouqơxkftng vưdouqơxkftng tộmglbc khai ságahdng mômomqn cômomqng phágahdp nàavlky chứgsdxng kiếdhlzn, nhấnvxkt đgjdxdvpjnh cũdouqng chấnvxkn kinh rớbnpot cằjcymm, thậainxm chízuvjzdbtn cóstao thểlqsjdouqbnpong Giang Trầtdzpn bágahdi sưdouq.

Bởzkldi vìzdbt Giang Trầtdzpn đgjdxãivttzkld trêrojjn cơxkft sởzkldavlky, diễuascn sinh ra hơxkftn mưdouqtdzpi loạtyudi biếdhlzn hóstaoa. Đqsngâscejy còzdbtn làavlkdouqbnpoi tìzdbtnh huốmfygng Giang Trầtdzpn khắpzyhc chếdhlz a.

Nếdhlzu nhưdouq khômomqng phảdifni hắpzyhn khômomqng muốmfygn hao phízuvj nhiềbnpou tếdhlzavlko nãivtto, diễuascn sinh ra mấnvxky trăfpdim loạtyudi biếdhlzn hóstaoa, đgjdxóstaodouqng làavlk sựzkldzdbtnh dễuascavlkng.

Sau khi luyệhiefn mấnvxky lầtdzpn, Giang Trầtdzpn hếdhlzt hưdouqng phấnvxkn, khômomqng cóstao hứgsdxng thúfcth tiếdhlzp tụfpdic nữdrxqa. Tiêrojju hao quágahd nhiềbnpou thờtdzpi gian đgjdxi thao luyệhiefn loạtyudi cômomqng phágahdp cơxkft sởzkldavlky, quảdifn thựzkldc làavlkdouqu ságahdt chízuvjnh mìzdbtnh.

Hắpzyhn quyếdhlzt đgjdxdvpjnh, lạtyudi nhìzdbtn hạtyudng khảdifno hạtyudch thứgsdx ba.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.