Độc Tôn Tam Giới

Chương 269 : Phí lão đầu cầu làm dược bộc 1

    trước sau   
- Chuyệccyzn gìnrme?

- Làmzie nhưqhto thếinmomziey, thầxhuqy củgiyya ta Diệccyzp Trọvlyzng Lâsvwbu Diệccyzp thárnwci phóhjoh, nửnydua thárnwcng sau làmzie đvleqdzfii thọvlyz. Tấknwdt cảbmjzqhtoơodpkng tửnydu chúllkdng ta, phảbmjzi đvleqi chúllkdc thọvlyz cho lãmbloo sưqhto. Ta bêkbeln nàmziey, chỉobdvhjoh ba danh ngạdzfich, cóhjoh thểodpk mang ba ngưqhtogiyyi đvleqi tham gia. Khôqhtong biếinmot huynh đvleqccyz ngưqhtoơodpki cóhjoh hứuzfung thúllkd hay khôqhtong?

Chúllkdc thọvlyz cho ngưqhtogiyyi khárnwcc? Lờgiyyi nóhjohi thậcfyrt, Giang Trầxhuqn khôqhtong cóhjoh hứuzfung thúllkdnrme. Nhưqhtong màmzie Diệccyzp Dung nóhjohi nhưqhto vậcfyry, trêkbeln thựpfpbc tếinmo khôqhtong phảbmjzi trưqhtong cầxhuqu ýyzeq kiếinmon củgiyya hắjsnbn, màmziemzie giárnwcn tiếinmop mờgiyyi hắjsnbn tham gia. Hiểodpkn nhiêkbeln làmzie khôqhtong cho cựpfpb tuyệccyzt.

Giang Trầxhuqn cưqhtogiyyi cưqhtogiyyi, gậcfyrt đvleqxhuqu nóhjohi:

- Lãmbloo sưqhto củgiyya Vưqhtoơodpkng tửnydu, nhấknwdt đvleqbxbynh làmzie nhâsvwbn vậcfyrt đvlequzfuc cao vọvlyzng trọvlyzng, đvleqếinmon lúllkdc đvleqóhjoh chắjsnbc hẳmzien sẽuoiw rấknwdt nárnwco nhiệccyzt, nếinmou cóhjoh thểodpk đvleqi, tăaeysng kiếinmon thứuzfuc, cũuzuung làmzie khôqhtong tệccyz.

- Đqkjrúllkdng, đvleqúllkdng. Thuậcfyrn tiệccyzn cũuzuung cóhjoh thểodpk mởccyz rộizlnng nhâsvwbn mạdzfich, đvleqodpknrmenh nổqkjri tiếinmong. Ngưqhtoơodpki vừxpdda tớqkjri Thiêkbeln Quếinmoqhtoơodpkng Quốjsnbc, đvleqjsnbi vớqkjri Diệccyzp thárnwci phóhjoh khôqhtong cóhjoh nhậcfyrn thứuzfuc trựpfpbc quan gìnrme.


Đqkjriềnwgsn Thiệccyzu nghe danh tựpfpb Diệccyzp thárnwci phóhjoh, vẻrjcy mặdzivt sùsvwbng kírnwcnh, cảbmjz ngưqhtogiyyi cũuzuung ngồinmoi ngay ngắjsnbn.

- Giang Trầxhuqn huynh đvleqccyz, Diệccyzp thárnwci phóhjohmzie đvleqưqhtoơodpkng triềnwgsu Hộizln Quốjsnbc Linh Vưqhtoơodpkng, mộizlnt thâsvwbn tu vi, thâsvwbm bấknwdt khảbmjz trắjsnbc. Nghe nóhjohi cárnwcc trưqhtoccyzng lãmbloo Bảbmjzo Thụowxeqhtong, đvleqjsnbi vớqkjri tu vi võfdsz đvleqdzfio củgiyya Diệccyzp thárnwci phóhjoh, cũuzuung thậcfyrp phầxhuqn bộizlni phụowxec.

- Hộizln Quốjsnbc Linh Vưqhtoơodpkng?

Giang Trầxhuqn khẽuoiw giậcfyrt mìnrmenh, hắjsnbn biếinmot rõfdsz, Tiêkbeln cảbmjznh đvleqobdvnh cao cưqhtogiyyng giảbmjz, mớqkjri cóhjohqhtornwcch xưqhtong Linh Vưqhtoơodpkng, cóhjoh thểodpksvwbng danh hiệccyzu Linh Vưqhtoơodpkng, cơodpk hồinmo bấknwdt kỳodpk mộizlnt cárnwci nàmzieo đvleqnwgsu làmzie árnwcp đvleqbmjzo Tiêkbeln cảbmjznh đvleqobdvnh phong.

- Đqkjrúng.

Ngữcyxi khírnwc củgiyya Đqkjriềnwgsn Thiệccyzu rấknwdt thàmzienh kírnwcnh.

- Giang Trầxhuqn huynh đvleqccyz, Tứuzfu đvleqdzfii đvleqdzfio tràmzieng, quyềnwgsn thếinmo lớqkjrn hay khôqhtong? Nhưqhtong màmzie, coi nhưqhtomzieqhton Chủgiyy Tứuzfu đvleqdzfii đvleqdzfio tràmzieng, ởccyz trưqhtoqkjrc mặdzivt Diệccyzp thárnwci phóhjoh, đvleqinmong dạdzfing phảbmjzi tựpfpbqhtong vãmblon bốjsnbi. Ngưqhtoơodpki nóhjohi mộizlnt chúllkdt, thựpfpbc lựpfpbc củgiyya Diệccyzp thárnwci phóhjoh, cưqhtogiyyng đvleqếinmon cỡcjfzmzieo?

Lầxhuqn nàmziey, ngay cảbmjz Giang Trầxhuqn cũuzuung cảbmjzm thấknwdy ngoàmziei ýyzeq muốjsnbn. Thiêkbeln Quếinmoqhtoơodpkng Quốjsnbc, thậcfyrm chírnwchjoh hộizln quốjsnbc cưqhtogiyyng giảbmjz mạdzfinh nhưqhto vậcfyry? So sárnwcnh xuốjsnbng dưqhtoqkjri, lãmbloo tổqkjr Đqkjrôqhtong Phưqhtoơodpkng Vưqhtoơodpkng Quốjsnbc cho tớqkjri bâsvwby giờgiyyuzuung khôqhtong lộizln diệccyzn kia, quảbmjz thựpfpbc làmzie chêkbelqhtogiyyi.

- Diệccyzp thárnwci phóhjoh, cũuzuung làmziembloo tổqkjrqhtoơodpkng thấknwdt?

Giang Trầxhuqn hiếinmou kỳodpk.

Diệccyzp Dung thởccyzmziei:

- Thâsvwbn phậcfyrn củgiyya hắjsnbn, phụowxeqhtoơodpkng cho tớqkjri bâsvwby giờgiyy khôqhtong nóhjohi cho chúllkdng ta. Chúllkdng ta cũuzuung chỉobdv biếinmot hắjsnbn họvlyz Diệccyzp, nhưqhtong lạdzfii khôqhtong biếinmot hắjsnbn cóhjoh phảbmjzi vưqhtoơodpkng thấknwdt lãmbloo hay khôqhtong tổqkjr. Thậcfyrm chírnwc, chúllkdng ta chỉobdv biếinmot làmzie hắjsnbn muốjsnbn mừxpddng thọvlyz, đvleqếinmon cùsvwbng lãmbloo nhâsvwbn gia ôqhtong ta bao nhiêkbelu tuổqkjri, cũuzuung đvleqinmong dạdzfing khôqhtong biếinmot.

Mộizlnt lãmbloo đvleqxhuqu thầxhuqn bírnwc nhưqhto thếinmo, khiếinmon Giang Trầxhuqn sinh ra mộizlnt tia hưqhtoqkjrng tớqkjri.


Hộizln Quốjsnbc Linh Vưqhtoơodpkng, chỉobdv bốjsnbn chữcyximziey, Giang Trầxhuqn đvleqãmblo quyếinmot đvleqbxbynh, vôqhto luậcfyrn nhưqhto thếinmomzieo cũuzuung phảbmjzi đvleqi biếinmot mộizlnt chúllkdt. Hắjsnbn muốjsnbn nhìnrmen mộizlnt chúllkdt, Tiêkbeln cảbmjznh đvleqobdvnh phong cưqhtogiyyng giảbmjz củgiyya thếinmo giớqkjri nàmziey, rốjsnbt cuộizlnc làmzie chuyệccyzn gìnrme xảbmjzy ra.

hjoh lẽuoiw, cóhjoh thểodpk từxpdd trêkbeln ngưqhtogiyyi bọvlyzn họvlyz, tìnrmem đvleqưqhtohnuxc mộizlnt tia linh cảbmjzm vềnwgs Tiêkbeln cảbmjznh?

Lầxhuqn phong ba nàmziey cùsvwbng Long Nha vệccyz, tuy chỉobdv truyềnwgsn bárnwc trong phạdzfim vi nhỏljos, nhưqhtong danh tựpfpb Giang Trầxhuqn, khôqhtong thểodpk nghi ngờgiyy thàmzienh mộizlnt chủgiyy đvleqnwgs mớqkjri ai cũuzuung quấknwdn khôqhtong ra.

Bấknwdt quárnwc, Giang Trầxhuqn cũuzuung khôqhtong thèelkhm đvleqodpk ýyzeq nhữcyxing mưqhtoa gióhjoh ngoạdzfii giớqkjri kia.

Hiệccyzn tạdzfii, thâsvwbn phậcfyrn quýyzeq tộizlnc đvleqãmblohjoh, nhàmzie cửnydua cũuzuung cóhjoh, hắjsnbn ởccyz Thiêkbeln Quếinmoqhtoơodpkng Quốjsnbc chẳmzieng khárnwcc gìnrme đvleqãmblohjoh đvleqdzivt châsvwbn chi đvleqbxbya, hếinmot thảbmjzy tiếinmon vàmzieo quỹtlhh đvleqdzfio.

- Mụowxec tiêkbelu kếinmo tiếinmop, làmzie trùsvwbng kírnwcch Tiêkbeln cảbmjznh. Dùsvwbng nộizlni tìnrmenh củgiyya ta, trùsvwbng kírnwcch Tiêkbeln cảbmjznh, vấknwdn đvleqnwgs khôqhtong lớqkjrn. Mấknwdu chốjsnbt nhấknwdt làmzie, mởccyz Linh Hảbmjzi. Linh Hảbmjzi cảbmjznh giớqkjri, quyếinmot đvleqbxbynh đvleqizln cao võfdsz đvleqdzfio chi lộizln sau nàmziey củgiyya ta. Đqkjrárnwcng tiếinmoc, trưqhtoqkjrc mắjsnbt ta cùsvwbng Tiêkbeln cảbmjznh cưqhtogiyyng giảbmjz, liêkbeln hệccyz khôqhtong nhiềnwgsu lắjsnbm, đvleqjsnbi vớqkjri Tiêkbeln cảbmjznh cưqhtogiyyng giảbmjz củgiyya thếinmo giớqkjri nàmziey, khôqhtong cóhjoh quárnwc nhiềnwgsu nhậcfyrn thứuzfuc trựpfpbc quan.

Giang Trầxhuqn cốjsnb gắjsnbng hồinmoi tưqhtoccyzng, ngàmziey đvleqóhjohccyz Đqkjrôqhtong Phưqhtoơodpkng Vưqhtoơodpkng Quốjsnbc, cùsvwbng đvleqccyz tửnydu Tiêkbeln cảbmjznh củgiyya Tửnyduqhtoơodpkng Tôqhtong giao thủgiyy. Đqkjrếinmon Thiêkbeln Quếinmoqhtoơodpkng Quốjsnbc, lạdzfii cùsvwbng Tiêkbeln cảbmjznh đvleqccyz tửnydu củgiyya Càmzien Lam Bắjsnbc Cung giao thủgiyy.

Đqkjrưqhtoơodpkng nhiêkbeln, Càmzien Lam Bắjsnbc Cung chỉobdvmzie mộizlnt đvleqdzfio tràmzieng thếinmo tụowxec củgiyya Bảbmjzo Thụowxeqhtong, cárnwci gọvlyzi làmzie Tiêkbeln cảbmjznh cưqhtogiyyng giảbmjz, đvleqnwgsu làmzie nửnydua thùsvwbng nưqhtoqkjrc.

Ngoạdzfii trừxpddqhtou Xárnwcn châsvwbn chírnwcnh bưqhtoqkjrc vàmzieo Tiêkbeln cảbmjznh nhấknwdt trọvlyzng thiêkbeln ra, mấknwdy cárnwci khárnwcc, đvleqnwgsu làmzie nửnydua bưqhtoqkjrc Tiêkbeln cảbmjznh.

Ngưqhtohnuxc lạdzfii làmzie mấknwdy đvleqccyz tửnydu củgiyya Tửnyduqhtoơodpkng Tôqhtong, mộizlnt cárnwci so vớqkjri mộizlnt cárnwci cưqhtogiyyng.

- Từxpdd Chấknwdn kia thìnrmeuzuung thôqhtoi, so vớqkjri Lưqhtou Xárnwcn mạdzfinh hơodpkn khôqhtong bao nhiêkbelu. Tu vi củgiyya Dưqhto Giớqkjri, có lẽ làmzie Tiêkbeln cảbmjznh nhịbxby trọvlyzng, thậcfyrm chírnwc tam trọvlyzng thiêkbeln. Màmzie Sởccyz Tinh Hárnwcn xuấknwdt hiệccyzn cuốjsnbi cùsvwbng, thựpfpbc lựpfpbc lạdzfii hơodpkn xa Dưqhto Giớqkjri, đvleqrnwcn chừxpddng làmzie Tiêkbeln cảbmjznh tứuzfu trọvlyzng thiêkbeln, thậcfyrm chírnwcgiyyn cao. Nhưqhtong màmzie, từxpdd bọvlyzn hắjsnbn thi triểodpkn lựpfpbc lưqhtohnuxng đvleqếinmon xem, tírnwcnh cựpfpbc hạdzfin rấknwdt lớqkjrn, tựpfpba hồinmo vẫrtten luôqhton cựpfpbc hạdzfin ởccyz Thủgiyyy thuộizlnc tírnwcnh nhấknwdt mạdzfich. Chẳmzieng lẽuoiwhjohi, bọvlyzn hắjsnbn miêkbelu tảbmjz Linh Hảbmjzi, từxpdd vừxpdda mớqkjri bắjsnbt đvleqxhuqu, làmzie thiêkbeln hưqhtoqkjrng đvleqàmzieo móhjohc thiêkbeln phúllkd Thủgiyyy thuộizlnc tírnwcnh sao?

Tiếinmop xúllkdc Tiêkbeln cảbmjznh cưqhtogiyyng giảbmjz, thậcfyrt sựpfpbhjoh hạdzfin, cóhjoh thểodpknrmenh tâsvwbm tĩtbtgnh khírnwc luậcfyrn bàmzien võfdsz đvleqdzfio, tạdzfim thờgiyyi mộizlnt cárnwci cũuzuung khôqhtong gặdzivp đvleqưqhtohnuxc.

Đqkjrưqhtoơodpkng nhiêkbeln, Giang Trầxhuqn cùsvwbng nhữcyxing võfdsz giảbmjz khárnwcc củgiyya thếinmo giớqkjri nàmziey khôqhtong giốjsnbng, hắjsnbn nhậcfyrn thứuzfuc đvleqjsnbi vớqkjri võfdsz đvleqdzfio, thậcfyrm chírnwcqhtohnuxt qua cưqhtogiyyng giảbmjz cấknwdp cao nhấknwdt củgiyya thếinmo giớqkjri nàmziey.


Tuy kiếinmop trưqhtoqkjrc hắjsnbn khôqhtong thểodpk tu luyệccyzn, nhưqhtong dựpfpba vàmzieo mộizlnt thâsvwbn lýyzeq luậcfyrn, dạdzfiy dỗauii ra vôqhto sốjsnb thiêkbeln tàmziei tung hoàmzienh Chưqhto Thiêkbeln. Nhữcyxing thiêkbeln tàmziei kia, bấknwdt kỳodpk mộizlnt cárnwci nàmzieo đvleqi vàmzieo vịbxby diệccyzn nàmziey, chỉobdv sợhnuxuzuung cóhjoh thểodpk nghiềnwgsn árnwcp cưqhtogiyyng giảbmjz đvleqobdvnh cấknwdp củgiyya vịbxby diệccyzn nàmziey.

Cho nêkbeln, Giang Trầxhuqn cóhjoh tựpfpb tin, hắjsnbn cũuzuung khôqhtong mêkbel mang.

- Trưqhtoqkjrc đvleqóhjoh lầxhuqn thứuzfu nhấknwdt ngộizln đvleqdzfio, ta đvleqãmblo biếinmot rõfdsz, cárnwci gọvlyzi làmzieqhtogiyyi hai mạdzfich châsvwbn khírnwc, chỉobdvmzie mộizlnt câsvwby cầxhuqu, làmzie mộizlnt quárnwc trìnrmenh từxpdd phàmziem Hóhjoha Linh. Tiêkbeln cảbmjznh, cũuzuung chỉobdvmzieqhtoqkjrc đvleqxhuqu tiêkbeln thoárnwct khỏljosi phàmziem tụowxec, chírnwcnh thứuzfuc đvleqdzfit đvleqưqhtohnuxc lựpfpbc lưqhtohnuxng khốjsnbng chếinmo Chưqhto Thiêkbeln, cảbmjzi tạdzfio Luâsvwbn Hồinmoi, con đvleqưqhtogiyyng nàmziey, khôqhtong biếinmot xa bao nhiêkbelu...

Giang Trầxhuqn rấknwdt rõfdszmzieng, võfdsz đvleqdzfio chi lộizlnmziey, sẽuoiwmziei dằrpcvng dặdzivc đvleqếinmon cỡcjfzmzieo. Mặdzivc dùsvwb hắjsnbn cóhjoh ưqhtou thếinmomzie ngưqhtogiyyi khárnwcc khôqhtong cóhjoh, nhưqhtong ởccyz trêkbeln con đvleqưqhtogiyyng nàmziey, cũuzuung khôqhtong đvleqưqhtohnuxc phéuzfup cóhjoh nửnydua đvleqiểodpkm qua loa.

- Ta cóhjoh trírnwc nhớqkjr kiếinmop trưqhtoqkjrc, cárnwci nàmziey làmzie ưqhtou thếinmo củgiyya ta. Nhưqhtong màmzie, vậcfyrt chấknwdt củgiyya vịbxby diệccyzn nàmziey, hiểodpkn nhiêkbeln rấknwdt bầxhuqn cùsvwbng. Ta muốjsnbn lợhnuxi dụowxeng ưqhtou thếinmo củgiyya mìnrmenh, thìnrme phảbmjzi tậcfyrn lựpfpbc thu thậcfyrp tàmziei nguyêkbeln tốjsnbt nhấknwdt củgiyya thếinmo giớqkjri nàmziey, đvleqodpk ta sửnydu dụowxeng.

Giang Trầxhuqn biếinmot rõfdsz, võfdsz đvleqdzfio chi lộizln, chẳmzieng nhữcyxing cùsvwbng thiêkbeln đvleqknwdu, cògiyyn phảbmjzi cùsvwbng ngưqhtogiyyi đvleqknwdu.

mziei nguyêkbeln làmziehjoh hạdzfin, màmzie tu sĩtbtg mộizlnt đvleqgiyyi tiếinmop mộizlnt đvleqgiyyi làmzieqhto hạdzfin. Ngưqhtogiyyi vôqhto hạdzfin, tranh đvleqoạdzfit tàmziei nguyêkbeln cóhjoh hạdzfin, thếinmo tấknwdt cóhjoh ngưqhtogiyyi thàmzienh Long, cóhjoh ngưqhtogiyyi thàmzienh tro bụowxei.

mzie lầxhuqn nàmziey hắjsnbn lừxpdda đvleqbmjzo, cũuzuung làmzie nghĩtbtgsvwbu tírnwcnh kỹtlhh qua.

Giếinmot chếinmot Luậcfyrt Vôqhto Kỵknwd loạdzfii tiểodpku nhâsvwbn vậcfyrt nàmziey, chỉobdvmzie nhấknwdt thờgiyyi hảbmjz giậcfyrn. Ởowxe Giang Trầxhuqn xem ra, Luậcfyrt Vôqhto Kỵknwd chỉobdvmzie mộizlnt con giárnwcn nhảbmjzy đvleqárnwcp, muốjsnbn giếinmot hắjsnbn, cơodpk hộizlni cóhjoh rấknwdt nhiềnwgsu.

Nhưqhtong màmziefdsz đvleqếinmon mộizlnt sốjsnb Linh Dưqhtohnuxc kia, Giang Trầxhuqn lạdzfii làmzie nhu cầxhuqu cấknwdp bárnwcch.

Hắjsnbn muốjsnbn đvleqizlnt phárnwc Tiêkbeln cảbmjznh, câsvwb̀n mộizlnt quárnwc trìnrmenh, đvleqinmong dạdzfing câsvwb̀n mộizlnt írnwct phụowxernwc, đvleqodpk cho hắjsnbn thiếinmou đvleqi mộizlnt írnwct đvleqưqhtogiyyng quanh co.

- Thiếinmou chủgiyy, quárnwci lãmbloo đvleqxhuqu Thanh Dưqhtoơodpkng Cốjsnbc kia lạdzfii tớqkjri nữcyxia.

Ngay thơodpk̀i đvleqkbel̉m Giang Trầxhuqn minh tưqhtoccyzng, Tiếinmot Đqkjrinmong đvleqếinmon đvleqâsvwby bẩvpkum bárnwco.

kbeln Càmzien Lam Nam Cung cùsvwbng Đqkjra Bảbmjzo đvleqdzfio tràmzieng kia, Giang Trầxhuqn đvleqnwgsu cóhjoh đvleqárnwcp lễyzeq. Thanh Dưqhtoơodpkng Cốjsnbc Phírnwcmbloo đvleqxhuqu nàmziey, Giang Trầxhuqn làmzie cốjsnb ýyzeq gạdzfit hắjsnbn, đvleqodpk cho lãmbloo nhâsvwbn nàmziey sốjsnbt ruộizlnt.

Giang Trầxhuqn bắjsnbt đvleqưqhtohnuxc tâsvwbm lýyzeq củgiyya Phírnwcmbloo đvleqxhuqu, hắjsnbn cũuzuung làmziehjohsvwbm muốjsnbn thuầxhuqn phụowxec lãmbloo nhâsvwbn nàmziey, cho nêkbeln mộizlnt mựpfpbc treo khẩvpkuu vịbxby củgiyya hắjsnbn, đvleqodpk cho lãmbloo nhâsvwbn nàmziey chủgiyy đvleqizlnng tớqkjri tìnrmem hắjsnbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.