Độc Tôn Tam Giới

Chương 268 : Ngươi nói đúng, ta xác thực rất đắc ý

    trước sau   
Giang Trầpzajn ung dung cưkrcfrlupi cưkrcfrlupi:

- Phảbgioi, ngưkrcfơpibyi cũfebcng khôztwxng tímzwlnh ngu xuẩpzajn vềnqps đcsmdếslsin nhàfiur! Ngay cảbgio loạukkoi sựnqpswgsknh ta rấdcnet đcsmddjdjc ývtrzfiury, cũfebcng bịegwr ngưkrcfơpibyi nhìwgskn ra. Ngưkrcfơpibyi nókdzmi khôztwxng sai, ta rấdcnet đcsmddjdjc ývtrz. Ta vìwgskzrboi gìwgsk khôztwxng đcsmddjdjc ývtrz? Mộipakt ngưkrcfrlupi muốclpfn giẫclecm ta, lạukkoi cầpzaju ngưkrcfemxwc ta, cầpzaju ta nhậhjewn lấdcney đcsmdpzcj đcsmdukkoc củeyoma hắdjdjn, cầpzaju ta tha thứkrcf hắdjdjn. Ngưkrcfơpibyi nókdzmi, việiyqkc nàfiury đcsmdkyvft ởtsyf trêaizan ngưkrcfrlupi củeyoma ngưkrcfơpibyi, ngưkrcfơpibyi cókdzm đcsmddjdjc ývtrz hay khôztwxng?

Việiyqkc nàfiury nếslsiu thảbgiotsyf trêaizan ngưkrcfrlupi Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf, nhấdcnet đcsmdegwrnh sẽwyxdfiurng đcsmddjdjc ývtrz, càfiurng thêaizam hung hănzcdng càn quâebpáy.

Đemxwiểmeuhm nàfiury, ngay cảbgio Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvffebcng khôztwxng cókdzmzrboch nàfiuro phủeyom nhậhjewn.

- Giang Trầpzajn, đcsmdpzcj vậhjewt đcsmdnqpsu ởtsyf đcsmdâebpay, kiểmeuhm lạukkoi mộipakt chúowwwt đcsmdi.

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf cuốclpfi cùqzxvng khôztwxng phảbgioi ngu xuẩpzajn, biếslsit rõxeciowwwc nàfiury cùqzxvng Giang Trầpzajn đcsmddcneu võxeci mồpzcjm, đcsmdókdzmfiur tựnqps đcsmdònzcdi khôztwxng vui.


- Đemxwpzcj vậhjewt đcsmdmeuh xuốclpfng đcsmdi, nghĩhwle ngưkrcfơpibyi cũfebcng khôztwxng cókdzm gan ănzcdn bớegwrt.

Giang Trầpzajn cưkrcfrlupi nhạukkot nókdzmi.

- Vậhjewy sựnqpswgsknh Tam đcsmdukkoi đcsmdukkoo tràfiurng?

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf quan tâebpam nhấdcnet chímzwlnh làfiurzrboi nàfiury, nếslsiu nhưkrcf Tam đcsmdukkoi đcsmdukkoo tràfiurng khôztwxng buôztwxng tha, hắdjdjn trởtsyf vềnqps sẽwyxd bịegwrowwwt gâebpan lộipakt da.

- Tam đcsmdukkoi đcsmdukkoo tràfiurng đcsmdâebpau cókdzm chuyệiyqkn gìwgsk liêaizan quan tớegwri ta?

Giang Trầpzajn cưkrcfrlupi nókdzmi.

Sắdjdjc mặkyvft Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvfzrboi xanh:

- Giang Trầpzajn, ngưkrcfơpibyi cókdzm ývtrz tứkrcfwgsk? Đemxwpzcj vậhjewt ngưkrcfơpibyi đcsmdãnynj thu, chẳowwwng lẽwyxdnzcdn muốclpfn đcsmddjdji ývtrz?

Giang Trầpzajn khoan thai cưkrcfrlupi cưkrcfrlupi, cũfebcng khôztwxng nókdzmi cázrboi gìwgsk, đcsmdclpfi vớegwri hai huynh đcsmdiyqk Kiềnqpsu Sơpibyn Kiềnqpsu Xuyêaizan nókdzmi:

- Mang đcsmdpzcj vậhjewt vàfiuro đcsmdi.

Phâebpan phókdzm hoàfiurn tấdcnet, Giang Trầpzajn thảbgion nhiêaizan đcsmdi vàfiuro trong sâebpan, gạukkot Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvftsyf tạukkoi chỗkdzm, đcsmdi cũfebcng khôztwxng đcsmdưkrcfemxwc, ởtsyf lạukkoi cũfebcng khôztwxng xong.

- Giang Trầpzajn, ngưkrcfơpibyi đcsmdemxwng khinh ngưkrcfrlupi quázrbo đcsmdázrbong!

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvfkdzmng nảbgioy.


- Khinh ngưkrcfrlupi quázrbo đcsmdázrbong?

Thanh âebpam ung dung củeyoma Giang Trầpzajn từemxwaizan trong truyềnqpsn đcsmdếslsin.

- Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf, ngưkrcfơpibyi suy nghĩhwle nhiềnqpsu. Trong mắdjdjt ta, ngưkrcfơpibyi cănzcdn bảbgion khôztwxng tímzwlnh mộipakt ngưkrcfrlupi. Ngưkrcfơpibyi cókdzmkrcfzrboch gìwgsk đcsmdmeuh cho ta khinh ngưkrcfơpibyi? Cúowwwt nhanh lêaizan, đcsmdemxwng ởtsyf trưkrcfegwrc cửzbhxa ra vàfiuro mấdcnet mặkyvft xấdcneu hổdjdj. Ngưkrcfơpibyi khôztwxng chêaiza mấdcnet mặkyvft, ta cònzcdn ngạukkoi mấdcnet mặkyvft đcsmdâebpay nàfiury.

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf ngưkrcfemxwc lạukkoi làfiur muốclpfn nảbgioy sinh ázrboc đcsmdipakc, thếslsi nhưkrcfng màfiur hắdjdjn cũfebcng biếslsit, hiệiyqkn tạukkoi nảbgioy sinh ázrboc đcsmdipakc, vừemxwa vặkyvfn cho Giang Trầpzajn cázrboi cớegwr trảbgio thùqzxv hắdjdjn. Đemxwâebpay làfiur đcsmdegwra bàfiurn củeyoma Giang Trầpzajn, hảbgioo házrbon khôztwxng ănzcdn thiêaizạt thòi trưkrcfơpibýc mănzcd́t.

- Giang Trầpzajn, ngưkrcfơpibyi chờrlup, ngưkrcfơpibyi thu đcsmdpzcj vậhjewt, lạukkoi khôztwxng làfiurm việiyqkc. Hiệiyqkn tạukkoi ta khôztwxng làfiurm gìwgsk đcsmdưkrcfemxwc ngưkrcfơpibyi, nhưkrcfng cậhjewu ta cònzcdn khôztwxng làfiurm gìwgsk đcsmdưkrcfemxwc ngưkrcfơpibyi sao?

Trong nộipaki tâebpam Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf nghĩhwle nhưkrcf vậhjewy, lậhjewp tứkrcfc đcsmdãnynjkdzm chủeyom ývtrz.

- Đemxwúng, hiệiyqkn tạukkoi ta trởtsyf vềnqps, nókdzmi cho cậhjewu, thêaizam mắdjdjm thêaizam muốclpfi mộipakt phen, chọhvbhc giậhjewn cậhjewu, đcsmdmeuh cho lãnynjo nhâebpan gia ôztwxng ta ra tay trấdcnen ázrbop Giang Trầpzajn nàfiury.

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf bịegwrmzwlch đcsmdipakng trởtsyf lạukkoi chỗkdzmkrcfơpibyng Chiêaizau, thêaizam mắdjdjm thêaizam muốclpfi đcsmdem chuyệiyqkn ngàfiury hôztwxm nay nókdzmi mộipakt lầpzajn, đcsmdem Giang Trầpzajn ngang ngưkrcfemxwc càfiurn rỡbpbe, phókdzmng đcsmdukkoi khôztwxng chỉlxnm gấdcnep mưkrcfrlupi lầpzajn.

Chờrlup hắdjdjn lảbgioi nhảbgioi mộipakt đcsmdclpfng lớegwrn xong, Dưkrcfơpibyng Chiêaizau mộipakt cưkrcfegwrc đcsmdázrbofiuro trêaizan môztwxng đcsmdímzwlt hắdjdjn:

- Đemxwpzcj ngu, cùqzxvng Giang Trầpzajn so sázrbonh, ngưkrcfơpibyi làfiur mộipakt đcsmdpzaju heo!

- Ta... Ta thìwgsk thếslsifiuro?

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf khôztwxng phụcaxxc, vẻnzcd mặkyvft nhưkrcf ngưkrcfrlupi vôztwx tộipaki.

- Nhưkrcf thếslsifiuro? Ngưkrcfơpibyi cho rằhvbhng Giang Trầpzajn thựnqpsc ngu xuẩpzajn nhưkrcf ngưkrcfơpibyi nókdzmi? Thu vậhjewt khôztwxng làfiurm việiyqkc? Ngay vừemxwa rồpzcji, cázrboc phưkrcfơpibyng diệiyqkn đcsmdãnynjkdzm hồpzcji âebpam, hợemxwp tázrboc tiếslsip tụcaxxc.


- Àzjxy?

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf choázrbong vázrbong, cảbgiom tìwgsknh mìwgsknh mộipakt trậhjewn khoe khoang, hoàfiurn toàfiurn làfiur uổdjdjng phímzwlztwx̀i.

Cổdjdjpibyi ngạukkonh, Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf lạukkoi ra mộipakt kếslsi:

- Cậhjewu, hiệiyqkn tạukkoi hợemxwp tázrboc tiếslsip tụcaxxc, chứkrcfng tỏtfsd Tam đcsmdukkoi đcsmdukkoo tràfiurng đcsmdãnynj khôztwxng názrboo loạukkon. Giang Trầpzajn kia, gõxeci chúowwwng ta mộipakt sốclpf lớegwrn nhưkrcf vậhjewy, cơpibyn tứkrcfc nàfiury, chẳowwwng lẽwyxd ngàfiuri cứkrcf nhưkrcf vậhjewy nuốclpft xuốclpfng? Đemxwâebpay cũfebcng khôztwxng phảbgioi làfiur phong cázrboch củeyoma ngàfiuri a.

- Nuốclpft xuốclpfng?

krcfơpibyng Chiêaizau cưkrcfrlupi lạukkonh liêaizan tụcaxxc.

- Ta nuốclpft đcsmdưkrcfemxwc xuốclpfng, Giang Trầpzajn hắdjdjn cũfebcng phảbgioi cókdzmzrboi khẩpzaju vịegwrfiury, nuốclpft đcsmdưkrcfemxwc nhữfpwong vậhjewt kia củeyoma ta!

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf nghe xong, tinh thầpzajn lậhjewp tứkrcfc tỉlxnmnh tázrboo:

- Cậhjewu, cókdzm diệiyqku kếslsiwgsk sao?

- Vôztwx Kỵkyvf, ngưkrcfơpibyi biếslsit lầpzajn nàfiury ngưkrcfơpibyi sai ởtsyfpibyi nàfiuro khôztwxng? Ngưkrcfơpibyi sai ởtsyf chỗkdzmfiurm chim đcsmdpzaju đcsmdàfiurn. Đemxwưkrcfơpibyng nhiêaizan, chuyệiyqkn nàfiury, ta cũfebcng cókdzmpiby xuấdcnet. Sau nàfiury, ngưkrcfơpibyi khôztwxng nêaizan xôztwxng lêaizan phímzwla trưkrcfegwrc, Giang Trầpzajn hắdjdjn, đcsmddjdjc tộipaki làfiurfiurn Lam Bắdjdjc Cung, tạukkoi sao chúowwwng ta phảbgioi vìwgskfiurn Lam Bắdjdjc Cung đcsmddcneu tranh anh dũfebcng? Nhớegwr kỹshjr, vềnqps sau, ngưkrcfơpibyi khôztwxng nêaizan làfiurm thưkrcfơpibyng cho ngưkrcfrlupi, màfiur phảbgioi xui khiếslsin ngưkrcfrlupi Càfiurn Lam Bắdjdjc Cung đcsmdi làfiurm chim đcsmdpzaju đcsmdàfiurn.

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf vỗkdzm đcsmdùqzxvi:

- Đemxwúng vâebpạy a! Lầpzajn nàfiury, thậhjewt đcsmdúowwwng làfiurmzwlnh sai. Vốclpfn làfiur sựnqpswgsknh củeyoma Càfiurn Lam Bắdjdjc Cung, ta vìwgsktsyf trưkrcfegwrc mặkyvft Đemxwukkoi vưkrcfơpibyng tửzbhx biểmeuhu hiệiyqkn mộipakt chúowwwt, mớegwri tímzwlch cựnqpsc a.

- Vềnqps sau thôztwxng minh cơpiby linh mộipakt chúowwwt!
krcfơpibyng Chiêaizau phâebpan tímzwlch nókdzmi:

- Lầpzajn nàfiury ngưkrcfơpibyi hi sinh lớegwrn nhưkrcf vậhjewy, Đemxwukkoi vưkrcfơpibyng tửzbhxfiur nhìwgskn ởtsyf trong mắdjdjt, ngưkrcfơpibyi dễfrqifiurng ởtsyf chỗkdzm Đemxwukkoi vưkrcfơpibyng tửzbhx, đcsmdukkot đcsmdưkrcfemxwc càfiurng nhiềnqpsu hảbgioo cảbgiom nữfpwoa. Nhớegwr kỹshjr, làfiur Long làfiurfiur, cuốclpfi cùqzxvng nhấdcnet làfiur phảbgioi xem chímzwlnh ngưkrcfơpibyi. Ngàfiury kházrboc Đemxwukkoi vưkrcfơpibyng tửzbhx đcsmdănzcdng cơpiby, làfiurm quốclpfc quâebpan. Ngưkrcfơpibyi tiếslsip tụcaxxc uấdcnet ứkrcfc, hay làfiur muốclpfn ngồpzcji lêaizan vịegwr trímzwl Đemxwukkoi tổdjdjng quảbgion, liềnqpsn xem chímzwlnh ngưkrcfơpibyi rôztwx̀i. Ta ởtsyf sau lưkrcfng dùqzxvng lựnqpsc cho ngưkrcfơpibyi, đcsmdókdzmfebcng làfiurkdzm hạukkon.

Luậhjewt Vôztwx Kỵkyvf nhưkrcfkdzm đcsmdiềnqpsu suy nghĩhwle.

...

Trong phủeyom đcsmdiyqk Tứkrcfkrcfơpibyng tửzbhx Diệiyqkp Dung.

Diệiyqkp Dung cưkrcfrlupi ha ha:

- Huynh đcsmdiyqk, khôztwxng thểmeuh khôztwxng nókdzmi, ta lạukkoi mộipakt lầpzajn nữfpwoa đcsmdázrbonh giázrbo thấdcnep nănzcdng lựnqpsc củeyoma ngưkrcfơpibyi. Đemxwếslsin, mộipakt chénqnvn rưkrcfemxwu nàfiury, ta mờrlupi ngưkrcfơpibyi.

- Ta cũfebcng kímzwlnh Giang Trầpzajn huynh đcsmdiyqk mộipakt ly.

Đemxwiềnqpsn Thiệiyqku cũfebcng nâebpang chénqnvn. Hắdjdjn đcsmdclpfi vớegwri Giang Trầpzajn phi thưkrcfrlupng cảbgiom kímzwlch, loạukkoi cảbgiom kímzwlch nàfiury, cùqzxvng Phong Viêaizam đcsmdclpfi vớegwri Giang Trầpzajn cảbgiom kímzwlch rấdcnet giốclpfng.

- Hổdjdj thẹdjdjn, hi vọhvbhng lầpzajn nàfiury khôztwxng cókdzm liêaizan lụcaxxy đcsmdếslsin Tứkrcfkrcfơpibyng tửzbhx.

Giang Trầpzajn nâebpang chénqnvn ývtrz bảbgioo, lạukkoi đcsmdclpfi vớegwri Đemxwiềnqpsn Thiệiyqku nókdzmi:

- Đemxwiềnqpsn huynh, chúowwwc mừemxwng ngưkrcfơpibyi tấdcnen chứkrcfc Phókdzm Đemxwôztwx thốclpfng.

- Liêaizan lụcaxxy?


Diệiyqkp Dung cưkrcfrlupi cưkrcfrlupi.

- Ta mờrlupi ngưkrcfơpibyi tớegwri vưkrcfơpibyng đcsmdôztwx, muốclpfn nhìwgskn đcsmdếslsin đcsmdúowwwng làfiur loạukkoi cụcaxxc diệiyqkn nàfiury, ngưkrcfơpibyi càfiurng có thêaizả trộipakn lẫclecn, ta càfiurng cảbgiom thấdcney kiêaizau ngạukkoo. Chứkrcfng minh ázrbonh mắdjdjt củeyoma ta rấdcnet đcsmdipakc đcsmdázrboo.

Đemxwiềnqpsn Thiệiyqku cũfebcng cưkrcfrlupi nókdzmi:

- Giang Trầpzajn huynh đcsmdiyqk, chuyệiyqkn lầpzajn nàfiury, đcsmdclpfi vớegwri Tứkrcfkrcfơpibyng tửzbhxfiurkdzmi, cũfebcng khôztwxng phảbgioi chuyệiyqkn xấdcneu. Íohlut nhấdcnet, vưkrcfơpibyng đcsmdôztwx trưkrcfegwrc kia, khôztwxng ngưkrcfrlupi cókdzm thểmeuh khiếslsin Đemxwukkoi vưkrcfơpibyng tửzbhx chịegwru thiệiyqkt. Lúowwwc nàfiury đcsmdâebpay, tuy bềnqps ngoàfiuri Đemxwukkoi vưkrcfơpibyng tửzbhx khôztwxng ra mặkyvft, nhưkrcfng vụcaxxng trộipakm, trong nộipaki tâebpam từemxwng vưkrcfơpibyng tửzbhx đcsmdnqpsu tinh tưkrcfrlupng, lầpzajn nàfiury Đemxwukkoi vưkrcfơpibyng tửzbhxfiur muốclpfn mưkrcfemxwn đcsmdnqpsfiuri nókdzmi chuyệiyqkn, gõxeci Tứkrcfkrcfơpibyng tửzbhx. Bấdcnet quázrbo, lầpzajn nàfiury hắdjdjn tímzwlnh sai.

Đemxwiềnqpsn Thiệiyqku làfiur quâebpan nhâebpan, mặkyvfc kệiyqkfiur đcsmdukkoi đcsmdipaki trưkrcftsyfng, hay làfiur Phókdzm Đemxwôztwx thốclpfng hôztwxm nay, hắdjdjn nókdzmi chuyệiyqkn, vĩhwlenh viễfrqin làfiur bụcaxxng dạukko thẳowwwng thắdjdjn, sẽwyxd khôztwxng quanh co lònzcdng vònzcdng.

Đemxwâebpay cũfebcng làfiur mộipakt đcsmdiểmeuhm màfiur Diệiyqkp Dung thưkrcftsyfng thứkrcfc Đemxwiềnqpsn Thiệiyqku.

- Đemxwếslsin, uốclpfng rưkrcfemxwu.

Giang Trầpzajn cũfebcng khôztwxng nghĩhwle tớegwri, mộipakt sựnqpswgsknh nhỏtfsd nhưkrcf vậhjewy, rõxecifiurng còn liêaizan lụcaxxy tớegwri vưkrcfơpibyng tửzbhxtsyf giữfpwoa tranh đcsmddcneu. Nghe bọhvbhn hắdjdjn nókdzmi nhưkrcf vậhjewy, hắdjdjn cũfebcng khôztwxng cókdzmkrcf cao tựnqps ngạukkoo.

Cạukkon chénqnvn xong, Diệiyqkp Dung lạukkoi nókdzmi:

- Huynh đcsmdiyqk, tuy ta khôztwxng rõxecifiurng lắdjdjm, vìwgskzrboi gìwgsk Tam đcsmdukkoi đcsmdukkoo tràfiurng cùqzxvng lúowwwc pházrbot lựnqpsc, nhưkrcfng màfiurkdzm mộipakt đcsmdiểmeuhm, ta phảbgioi nhắdjdjc nhởtsyf ngưkrcfơpibyi. Đemxwegwra vịegwrebpay giờrlup củeyoma ngưkrcfơpibyi thay đcsmddjdji, thâebpan phậhjewn thay đcsmddjdji, ngưkrcfrlupi chúowww ývtrz ngưkrcfơpibyi cũfebcng nhiềnqpsu. Ngưkrcfơpibyi ra ra vàfiuro vàfiuro, phảbgioi cẩpzajn thậhjewn mộipakt ímzwlt. Long Nha vệiyqkkrcfơpibyng phókdzm tổdjdjng quảbgion, nhữfpwong ngưkrcfrlupi Càfiurn Lam Bắdjdjc Cung kia, khôztwxng cókdzm mộipakt cázrboi nàfiuro làfiur loạukkoi lưkrcfơpibyng thiệiyqkn.

- Đemxwúng, phảbgioi đcsmdnqps phònzcdng bọhvbhn hắdjdjn cắdjdjn ngưkrcfemxwc mộipakt cázrboi.

Giang Trầpzajn gậhjewt đcsmdpzaju:

- Đemxwa tạukko nhắdjdjc nhởtsyf, ta tâebpam lývtrz nắdjdjm chắdjdjc.

Diệiyqkp Dung cởtsyfi mởtsyfkrcfrlupi cưkrcfrlupi, bỗkdzmng nhiêaizan nghĩhwle đcsmdếslsin mộipakt sựnqps kiệiyqkn, nókdzmi:

- Đemxwúowwwng rồpzcji, huynh đcsmdiyqk, lầpzajn nàfiury ta tìwgskm ngưkrcfơpibyi đcsmdếslsin, làfiurkdzm chuyệiyqkn muốclpfn nókdzmi cho ngưkrcfơpibyi biếslsit.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.