Độc Tôn Tam Giới

Chương 268 : Ngươi nói đúng, ta xác thực rất đắc ý

    trước sau   
Giang Trầecksn ung dung cưdbcaehdbi cưdbcaehdbi:

- Phảwelqi, ngưdbcaơmeazi cũjqxlng khôzsdgng típaywnh ngu xuẩahttn vềhzrp đspyvếtdwrn nhàtatr! Ngay cảwelq loạykbai sựrzhzqvpmnh ta rấwxszt đspyvzsdgc ýezaxtatry, cũjqxlng bịnvzc ngưdbcaơmeazi nhìqvpmn ra. Ngưdbcaơmeazi nódhrti khôzsdgng sai, ta rấwxszt đspyvzsdgc ýezax. Ta vìqvpmqeaei gìqvpm khôzsdgng đspyvzsdgc ýezax? Mộydost ngưdbcaehdbi muốdpgun giẫdbhwm ta, lạykbai cầecksu ngưdbcalknwc ta, cầecksu ta nhậhzrpn lấwxszy đspyvdawb đspyvykbac củhedla hắzsdgn, cầecksu ta tha thứwviu hắzsdgn. Ngưdbcaơmeazi nódhrti, việiemec nàtatry đspyvqeaet ởquus trêpfaxn ngưdbcaehdbi củhedla ngưdbcaơmeazi, ngưdbcaơmeazi códhrt đspyvzsdgc ýezax hay khôzsdgng?

Việiemec nàtatry nếtdwru thảwelqquus trêpfaxn ngưdbcaehdbi Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy, nhấwxszt đspyvnvzcnh sẽizaptatrng đspyvzsdgc ýezax, càtatrng thêpfaxm hung hăpbqgng càn quâavsv́y.

Đwviuiểxsebm nàtatry, ngay cảwelq Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxyjqxlng khôzsdgng códhrtqeaech nàtatro phủhedl nhậhzrpn.

- Giang Trầecksn, đspyvdawb vậhzrpt đspyvhzrpu ởquus đspyvâavsvy, kiểxsebm lạykbai mộydost chúhzrpt đspyvi.

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy cuốdpgui cùspyvng khôzsdgng phảwelqi ngu xuẩahttn, biếtdwrt rõuahahzrpc nàtatry cùspyvng Giang Trầecksn đspyvwxszu võuaha mồdawbm, đspyvódhrttatr tựrzhz đspyvòddwti khôzsdgng vui.


- Đwviudawb vậhzrpt đspyvxseb xuốdpgung đspyvi, nghĩehdb ngưdbcaơmeazi cũjqxlng khôzsdgng códhrt gan ăpbqgn bớitxlt.

Giang Trầecksn cưdbcaehdbi nhạykbat nódhrti.

- Vậhzrpy sựrzhzqvpmnh Tam đspyvykbai đspyvykbao tràtatrng?

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy quan tâavsvm nhấwxszt chípaywnh làtatrqeaei nàtatry, nếtdwru nhưdbca Tam đspyvykbai đspyvykbao tràtatrng khôzsdgng buôzsdgng tha, hắzsdgn trởquus vềhzrp sẽizap bịnvzchzrpt gâavsvn lộydost da.

- Tam đspyvykbai đspyvykbao tràtatrng đspyvâavsvu códhrt chuyệiemen gìqvpm liêpfaxn quan tớitxli ta?

Giang Trầecksn cưdbcaehdbi nódhrti.

Sắzsdgc mặqeaet Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxyqeaei xanh:

- Giang Trầecksn, ngưdbcaơmeazi códhrt ýezax tứwviuqvpm? Đwviudawb vậhzrpt ngưdbcaơmeazi đspyvãquus thu, chẳxsebng lẽizapddwtn muốdpgun đspyvfffki ýezax?

Giang Trầecksn khoan thai cưdbcaehdbi cưdbcaehdbi, cũjqxlng khôzsdgng nódhrti cáqeaei gìqvpm, đspyvdpgui vớitxli hai huynh đspyvieme Kiềhzrpu Sơmeazn Kiềhzrpu Xuyêpfaxn nódhrti:

- Mang đspyvdawb vậhzrpt vàtatro đspyvi.

Phâavsvn phódhrt hoàtatrn tấwxszt, Giang Trầecksn thảwelqn nhiêpfaxn đspyvi vàtatro trong sâavsvn, gạykbat Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxyquus tạykbai chỗdawb, đspyvi cũjqxlng khôzsdgng đspyvưdbcalknwc, ởquus lạykbai cũjqxlng khôzsdgng xong.

- Giang Trầecksn, ngưdbcaơmeazi đspyvpfaxng khinh ngưdbcaehdbi quáqeae đspyváqeaeng!

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxydhrtng nảwelqy.


- Khinh ngưdbcaehdbi quáqeae đspyváqeaeng?

Thanh âavsvm ung dung củhedla Giang Trầecksn từpfaxpfaxn trong truyềhzrpn đspyvếtdwrn.

- Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy, ngưdbcaơmeazi suy nghĩehdb nhiềhzrpu. Trong mắzsdgt ta, ngưdbcaơmeazi căpbqgn bảwelqn khôzsdgng típaywnh mộydost ngưdbcaehdbi. Ngưdbcaơmeazi códhrtdbcaqeaech gìqvpm đspyvxseb cho ta khinh ngưdbcaơmeazi? Cúhzrpt nhanh lêpfaxn, đspyvpfaxng ởquus trưdbcaitxlc cửbppka ra vàtatro mấwxszt mặqeaet xấwxszu hổfffk. Ngưdbcaơmeazi khôzsdgng chêpfax mấwxszt mặqeaet, ta còddwtn ngạykbai mấwxszt mặqeaet đspyvâavsvy nàtatry.

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy ngưdbcalknwc lạykbai làtatr muốdpgun nảwelqy sinh áqeaec đspyvydosc, thếtdwr nhưdbcang màtatr hắzsdgn cũjqxlng biếtdwrt, hiệiemen tạykbai nảwelqy sinh áqeaec đspyvydosc, vừpfaxa vặqeaen cho Giang Trầecksn cáqeaei cớitxl trảwelq thùspyv hắzsdgn. Đwviuâavsvy làtatr đspyvnvzca bàtatrn củhedla Giang Trầecksn, hảwelqo háqeaen khôzsdgng ăpbqgn thiêpfax̣t thòi trưdbcaơmeaźc măpbqǵt.

- Giang Trầecksn, ngưdbcaơmeazi chờehdb, ngưdbcaơmeazi thu đspyvdawb vậhzrpt, lạykbai khôzsdgng làtatrm việiemec. Hiệiemen tạykbai ta khôzsdgng làtatrm gìqvpm đspyvưdbcalknwc ngưdbcaơmeazi, nhưdbcang cậhzrpu ta còddwtn khôzsdgng làtatrm gìqvpm đspyvưdbcalknwc ngưdbcaơmeazi sao?

Trong nộydosi tâavsvm Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy nghĩehdb nhưdbca vậhzrpy, lậhzrpp tứwviuc đspyvãquusdhrt chủhedl ýezax.

- Đwviuúng, hiệiemen tạykbai ta trởquus vềhzrp, nódhrti cho cậhzrpu, thêpfaxm mắzsdgm thêpfaxm muốdpgui mộydost phen, chọydosc giậhzrpn cậhzrpu, đspyvxseb cho lãquuso nhâavsvn gia ôzsdgng ta ra tay trấwxszn áqeaep Giang Trầecksn nàtatry.

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy bịnvzcpaywch đspyvydosng trởquus lạykbai chỗdawbdbcaơmeazng Chiêpfaxu, thêpfaxm mắzsdgm thêpfaxm muốdpgui đspyvem chuyệiemen ngàtatry hôzsdgm nay nódhrti mộydost lầecksn, đspyvem Giang Trầecksn ngang ngưdbcalknwc càtatrn rỡdbca, phódhrtng đspyvykbai khôzsdgng chỉcrhd gấwxszp mưdbcaehdbi lầecksn.

Chờehdb hắzsdgn lảwelqi nhảwelqi mộydost đspyvdpgung lớitxln xong, Dưdbcaơmeazng Chiêpfaxu mộydost cưdbcaitxlc đspyváqeaetatro trêpfaxn môzsdgng đspyvípaywt hắzsdgn:

- Đwviudawb ngu, cùspyvng Giang Trầecksn so sáqeaenh, ngưdbcaơmeazi làtatr mộydost đspyvecksu heo!

- Ta... Ta thìqvpm thếtdwrtatro?

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy khôzsdgng phụehdbc, vẻzxlx mặqeaet nhưdbca ngưdbcaehdbi vôzsdg tộydosi.

- Nhưdbca thếtdwrtatro? Ngưdbcaơmeazi cho rằnhvhng Giang Trầecksn thựrzhzc ngu xuẩahttn nhưdbca ngưdbcaơmeazi nódhrti? Thu vậhzrpt khôzsdgng làtatrm việiemec? Ngay vừpfaxa rồdawbi, cáqeaec phưdbcaơmeazng diệiemen đspyvãquusdhrt hồdawbi âavsvm, hợlknwp táqeaec tiếtdwrp tụehdbc.


- Àrnhu?

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy choáqeaeng váqeaeng, cảwelqm tìqvpmnh mìqvpmnh mộydost trậhzrpn khoe khoang, hoàtatrn toàtatrn làtatr uổfffkng phípaywzsdg̀i.

Cổfffkmeazi ngạykbanh, Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy lạykbai ra mộydost kếtdwr:

- Cậhzrpu, hiệiemen tạykbai hợlknwp táqeaec tiếtdwrp tụehdbc, chứwviung tỏextq Tam đspyvykbai đspyvykbao tràtatrng đspyvãquus khôzsdgng náqeaeo loạykban. Giang Trầecksn kia, gõuaha chúhzrpng ta mộydost sốdpgu lớitxln nhưdbca vậhzrpy, cơmeazn tứwviuc nàtatry, chẳxsebng lẽizap ngàtatri cứwviu nhưdbca vậhzrpy nuốdpgut xuốdpgung? Đwviuâavsvy cũjqxlng khôzsdgng phảwelqi làtatr phong cáqeaech củhedla ngàtatri a.

- Nuốdpgut xuốdpgung?

dbcaơmeazng Chiêpfaxu cưdbcaehdbi lạykbanh liêpfaxn tụehdbc.

- Ta nuốdpgut đspyvưdbcalknwc xuốdpgung, Giang Trầecksn hắzsdgn cũjqxlng phảwelqi códhrtqeaei khẩahttu vịnvzctatry, nuốdpgut đspyvưdbcalknwc nhữqbofng vậhzrpt kia củhedla ta!

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy nghe xong, tinh thầecksn lậhzrpp tứwviuc tỉcrhdnh táqeaeo:

- Cậhzrpu, códhrt diệiemeu kếtdwrqvpm sao?

- Vôzsdg Kỵucxy, ngưdbcaơmeazi biếtdwrt lầecksn nàtatry ngưdbcaơmeazi sai ởquusmeazi nàtatro khôzsdgng? Ngưdbcaơmeazi sai ởquus chỗdawbtatrm chim đspyvecksu đspyvàtatrn. Đwviuưdbcaơmeazng nhiêpfaxn, chuyệiemen nàtatry, ta cũjqxlng códhrtmeaz xuấwxszt. Sau nàtatry, ngưdbcaơmeazi khôzsdgng nêpfaxn xôzsdgng lêpfaxn phípaywa trưdbcaitxlc, Giang Trầecksn hắzsdgn, đspyvzsdgc tộydosi làtatrtatrn Lam Bắzsdgc Cung, tạykbai sao chúhzrpng ta phảwelqi vìqvpmtatrn Lam Bắzsdgc Cung đspyvwxszu tranh anh dũjqxlng? Nhớitxl kỹpgii, vềhzrp sau, ngưdbcaơmeazi khôzsdgng nêpfaxn làtatrm thưdbcaơmeazng cho ngưdbcaehdbi, màtatr phảwelqi xui khiếtdwrn ngưdbcaehdbi Càtatrn Lam Bắzsdgc Cung đspyvi làtatrm chim đspyvecksu đspyvàtatrn.

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy vỗdawb đspyvùspyvi:

- Đwviuúng vâavsṿy a! Lầecksn nàtatry, thậhzrpt đspyvúhzrpng làtatrpaywnh sai. Vốdpgun làtatr sựrzhzqvpmnh củhedla Càtatrn Lam Bắzsdgc Cung, ta vìqvpmquus trưdbcaitxlc mặqeaet Đwviuykbai vưdbcaơmeazng tửbppk biểxsebu hiệiemen mộydost chúhzrpt, mớitxli típaywch cựrzhzc a.

- Vềhzrp sau thôzsdgng minh cơmeaz linh mộydost chúhzrpt!
dbcaơmeazng Chiêpfaxu phâavsvn típaywch nódhrti:

- Lầecksn nàtatry ngưdbcaơmeazi hi sinh lớitxln nhưdbca vậhzrpy, Đwviuykbai vưdbcaơmeazng tửbppktatr nhìqvpmn ởquus trong mắzsdgt, ngưdbcaơmeazi dễyvdgtatrng ởquus chỗdawb Đwviuykbai vưdbcaơmeazng tửbppk, đspyvykbat đspyvưdbcalknwc càtatrng nhiềhzrpu hảwelqo cảwelqm nữqbofa. Nhớitxl kỹpgii, làtatr Long làtatrtatr, cuốdpgui cùspyvng nhấwxszt làtatr phảwelqi xem chípaywnh ngưdbcaơmeazi. Ngàtatry kháqeaec Đwviuykbai vưdbcaơmeazng tửbppk đspyvăpbqgng cơmeaz, làtatrm quốdpguc quâavsvn. Ngưdbcaơmeazi tiếtdwrp tụehdbc uấwxszt ứwviuc, hay làtatr muốdpgun ngồdawbi lêpfaxn vịnvzc trípayw Đwviuykbai tổfffkng quảwelqn, liềhzrpn xem chípaywnh ngưdbcaơmeazi rôzsdg̀i. Ta ởquus sau lưdbcang dùspyvng lựrzhzc cho ngưdbcaơmeazi, đspyvódhrtjqxlng làtatrdhrt hạykban.

Luậhzrpt Vôzsdg Kỵucxy nhưdbcadhrt đspyviềhzrpu suy nghĩehdb.

...

Trong phủhedl đspyvieme Tứwviudbcaơmeazng tửbppk Diệiemep Dung.

Diệiemep Dung cưdbcaehdbi ha ha:

- Huynh đspyvieme, khôzsdgng thểxseb khôzsdgng nódhrti, ta lạykbai mộydost lầecksn nữqbofa đspyváqeaenh giáqeae thấwxszp năpbqgng lựrzhzc củhedla ngưdbcaơmeazi. Đwviuếtdwrn, mộydost chéougfn rưdbcalknwu nàtatry, ta mờehdbi ngưdbcaơmeazi.

- Ta cũjqxlng kípaywnh Giang Trầecksn huynh đspyvieme mộydost ly.

Đwviuiềhzrpn Thiệiemeu cũjqxlng nâavsvng chéougfn. Hắzsdgn đspyvdpgui vớitxli Giang Trầecksn phi thưdbcaehdbng cảwelqm kípaywch, loạykbai cảwelqm kípaywch nàtatry, cùspyvng Phong Viêpfaxm đspyvdpgui vớitxli Giang Trầecksn cảwelqm kípaywch rấwxszt giốdpgung.

- Hổfffk thẹgomdn, hi vọydosng lầecksn nàtatry khôzsdgng códhrt liêpfaxn lụehdby đspyvếtdwrn Tứwviudbcaơmeazng tửbppk.

Giang Trầecksn nâavsvng chéougfn ýezax bảwelqo, lạykbai đspyvdpgui vớitxli Đwviuiềhzrpn Thiệiemeu nódhrti:

- Đwviuiềhzrpn huynh, chúhzrpc mừpfaxng ngưdbcaơmeazi tấwxszn chứwviuc Phódhrt Đwviuôzsdg thốdpgung.

- Liêpfaxn lụehdby?


Diệiemep Dung cưdbcaehdbi cưdbcaehdbi.

- Ta mờehdbi ngưdbcaơmeazi tớitxli vưdbcaơmeazng đspyvôzsdg, muốdpgun nhìqvpmn đspyvếtdwrn đspyvúhzrpng làtatr loạykbai cụehdbc diệiemen nàtatry, ngưdbcaơmeazi càtatrng có thêpfax̉ trộydosn lẫdbhwn, ta càtatrng cảwelqm thấwxszy kiêpfaxu ngạykbao. Chứwviung minh áqeaenh mắzsdgt củhedla ta rấwxszt đspyvydosc đspyváqeaeo.

Đwviuiềhzrpn Thiệiemeu cũjqxlng cưdbcaehdbi nódhrti:

- Giang Trầecksn huynh đspyvieme, chuyệiemen lầecksn nàtatry, đspyvdpgui vớitxli Tứwviudbcaơmeazng tửbppktatrdhrti, cũjqxlng khôzsdgng phảwelqi chuyệiemen xấwxszu. Íspyvt nhấwxszt, vưdbcaơmeazng đspyvôzsdg trưdbcaitxlc kia, khôzsdgng ngưdbcaehdbi códhrt thểxseb khiếtdwrn Đwviuykbai vưdbcaơmeazng tửbppk chịnvzcu thiệiemet. Lúhzrpc nàtatry đspyvâavsvy, tuy bềhzrp ngoàtatri Đwviuykbai vưdbcaơmeazng tửbppk khôzsdgng ra mặqeaet, nhưdbcang vụehdbng trộydosm, trong nộydosi tâavsvm từpfaxng vưdbcaơmeazng tửbppk đspyvhzrpu tinh tưdbcaehdbng, lầecksn nàtatry Đwviuykbai vưdbcaơmeazng tửbppktatr muốdpgun mưdbcalknwn đspyvhzrptatri nódhrti chuyệiemen, gõuaha Tứwviudbcaơmeazng tửbppk. Bấwxszt quáqeae, lầecksn nàtatry hắzsdgn típaywnh sai.

Đwviuiềhzrpn Thiệiemeu làtatr quâavsvn nhâavsvn, mặqeaec kệiemetatr đspyvykbai đspyvydosi trưdbcaquusng, hay làtatr Phódhrt Đwviuôzsdg thốdpgung hôzsdgm nay, hắzsdgn nódhrti chuyệiemen, vĩehdbnh viễyvdgn làtatr bụehdbng dạykba thẳxsebng thắzsdgn, sẽizap khôzsdgng quanh co lòddwtng vòddwtng.

Đwviuâavsvy cũjqxlng làtatr mộydost đspyviểxsebm màtatr Diệiemep Dung thưdbcaquusng thứwviuc Đwviuiềhzrpn Thiệiemeu.

- Đwviuếtdwrn, uốdpgung rưdbcalknwu.

Giang Trầecksn cũjqxlng khôzsdgng nghĩehdb tớitxli, mộydost sựrzhzqvpmnh nhỏextq nhưdbca vậhzrpy, rõuahatatrng còn liêpfaxn lụehdby tớitxli vưdbcaơmeazng tửbppkquus giữqbofa tranh đspyvwxszu. Nghe bọydosn hắzsdgn nódhrti nhưdbca vậhzrpy, hắzsdgn cũjqxlng khôzsdgng códhrtdbca cao tựrzhz ngạykbao.

Cạykban chéougfn xong, Diệiemep Dung lạykbai nódhrti:

- Huynh đspyvieme, tuy ta khôzsdgng rõuahatatrng lắzsdgm, vìqvpmqeaei gìqvpm Tam đspyvykbai đspyvykbao tràtatrng cùspyvng lúhzrpc pháqeaet lựrzhzc, nhưdbcang màtatrdhrt mộydost đspyviểxsebm, ta phảwelqi nhắzsdgc nhởquus ngưdbcaơmeazi. Đwviunvzca vịnvzcavsvy giờehdb củhedla ngưdbcaơmeazi thay đspyvfffki, thâavsvn phậhzrpn thay đspyvfffki, ngưdbcaehdbi chúhzrp ýezax ngưdbcaơmeazi cũjqxlng nhiềhzrpu. Ngưdbcaơmeazi ra ra vàtatro vàtatro, phảwelqi cẩahttn thậhzrpn mộydost ípaywt. Long Nha vệiemedbcaơmeazng phódhrt tổfffkng quảwelqn, nhữqbofng ngưdbcaehdbi Càtatrn Lam Bắzsdgc Cung kia, khôzsdgng códhrt mộydost cáqeaei nàtatro làtatr loạykbai lưdbcaơmeazng thiệiemen.

- Đwviuúng, phảwelqi đspyvhzrp phòddwtng bọydosn hắzsdgn cắzsdgn ngưdbcalknwc mộydost cáqeaei.

Giang Trầecksn gậhzrpt đspyvecksu:

- Đwviua tạykba nhắzsdgc nhởquus, ta tâavsvm lýezax nắzsdgm chắzsdgc.

Diệiemep Dung cởquusi mởquusdbcaehdbi cưdbcaehdbi, bỗdawbng nhiêpfaxn nghĩehdb đspyvếtdwrn mộydost sựrzhz kiệiemen, nódhrti:

- Đwviuúhzrpng rồdawbi, huynh đspyvieme, lầecksn nàtatry ta tìqvpmm ngưdbcaơmeazi đspyvếtdwrn, làtatrdhrt chuyệiemen muốdpgun nódhrti cho ngưdbcaơmeazi biếtdwrt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.