Độc Tôn Tam Giới

Chương 267 : Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 2

    trước sau   
Kiềctlhu Bạhgolch Thạhgolch cưrvudetibi khổvzocaomui:

- Trưrvudpziyng lãaomuo ngưrvudơgvuhi thiêtamgn sinh lệjtkw chấpziyt, Tứdzxg Quýhgol Thưrvudetibng Thanh Đpvrban nàaomuy, chẳxlygng qua làaomu dệjtkwt hoa trêtamgn gấpziym. Ngưrvudơgvuhi vốmacxn cóaomu nộhpfhi tìmytknh ởpziy đblkióaomu, khínnqi chấpziyt xuấpziyt chúkqjsng bàaomuy ởpziy kia. Trừoflw khi bọkknun họkknuipgupfrka, bằihzung khôqunjng thìmytk ai nhậdgzyn khôqunjng ra, đblkiexpiu óaomuc ngưrvudetibi đblkióaomuaomu vấpziyn đblkictlh.

ktqgi mãaomu thínnqiktdkng bốmacxc nàaomuy, càaomung làaomum Ninh trưrvudpziyng lãaomuo dung quang toảigutktqgng, cảigut ngưrvudetibi giốmacxng nhưrvud mộhpfht đblkióaomua hoa nởpziy rộhpfh, sáktqgng lạhgoln đblkiếlionn khôqunjng thểhgolaomun hồmvsbi.

- Bạhgolch Thạhgolch, ngưrvudơgvuhi nóaomui mộhpfht chúkqjst ngưrvudơgvuhi, miệjtkwng ngọkknut, lạhgoli biếliont làaomum sựvzocmytknh, còpfrkn cóaomu đblkian phưrvudơgvuhng kia. Ta thậdgzyt sựvzocaomu chúkqjst sợxpnq.

Ninh trưrvudpziyng lãaomuo bỗqprsng nhiêtamgn cóaomu chúkqjst ưrvudu sầexpiu.

- Sợxpnq?
Kiềctlhu Bạhgolch Thạhgolch sữhihwng sờetib.

- Đpvrbúng vâktdḳy a.

Ninh trưrvudpziyng lãaomuo đblkii tớfgvpi, ởpziytamgn cạhgolnh Kiềctlhu Bạhgolch Thạhgolch ngồmvsbi xuốmacxng.

- Ngưrvudơgvuhi cóaomuaomui hoa nhưrvud vậdgzyy, mộhpfht ngàaomuy nàaomuo đblkióaomu sẽqprs đblkihgoli phóaomung dịdmze sắozzoc, ta sợxpnq ta khôqunjng thểhgol ly khai ngưrvudơgvuhi, cũzjrong sợxpnq ngưrvudetibi kháktqgc đblkiem ngưrvudơgvuhi từoflw trong tay ta cưrvudfgvpp đblkii.

Kiềctlhu Bạhgolch Thạhgolch mớfgvpi đblkiexpiu còpfrkn tưrvudpziyng rằihzung nàaomung nóaomui giỡrvoyn, nhưrvudng nhìmytkn áktqgnh mắozzot củoflwa Ninh trưrvudpziyng lãaomuo, mang theo ýhgol tứdzxgaomum xúkqjsc phi thưrvudetibng phứdzxgc tạhgolp, thoạhgolt nhìmytkn, ngưrvudxpnqc lạhgoli làaomu pháktqgt ra từoflw đblkiáy lòng.

- Ninh trưrvudpziyng lãaomuo đblkimacxi vớfgvpi ta cóaomu ơgvuhn tri ngộhpfh, Bạhgolch Thạhgolch cóaomu thểhgolaomum trợxpnq thủoflw cho Ninh trưrvudpziyng lãaomuo, đblkióaomuaomu vinh hạhgolnh củoflwa Bạhgolch Thạhgolch ta.

- Bạhgolch Thạhgolch, ngưrvudơgvuhi thậdgzyt sựvzoc nghĩirvd nhưrvud vậdgzyy?

Ávunfnh mắozzot Ninh trưrvudpziyng lãaomuo lộhpfh ra vẻoflw mừoflwng rỡrvoy.

- Chắozzoc chắozzon 100%.

Kiềctlhu Bạhgolch Thạhgolch nóaomui.

- Khôqunjng nêtamgn khôqunjng nêtamgn.

Trữhihw trưrvudpziyng lãaomuo lạhgoli lắozzoc đblkiexpiu.

- Ta khôqunjng thểhgol quáktqg ínnqich kỷjtjg, ngưrvudơgvuhi làaomum thuộhpfhc hạhgol củoflwa ta, trong nộhpfhi tâktdkm củoflwa ta băwaocn khoăwaocn. Bạhgolch Thạhgolch, dùipgung tàaomui năwaocng củoflwa ngưrvudơgvuhi, ínnqit nhấpziyt cóaomu thểhgolaomum mộhpfht trưrvudpziyng lãaomuo.


Kiềctlhu Bạhgolch Thạhgolch cưrvudetibi nóaomui:

- Ta mộhpfht ngưrvudetibi mớfgvpi vừoflwa tớfgvpi Thiêtamgn Quếlionrvudơgvuhng Quốmacxc, cóaomu thểhgol thanh thảigutn ổvzocn đblkidmzenh ởpziytamgn ngưrvudetibi Ninh trưrvudpziyng lãaomuo làaomum việjtkwc, cũzjrong rấpziyt an tâktdkm rôqunj̀i. Nghĩ quáktqg nhiềctlhu, khôqunjng thựvzocc tếlion.

Ninh trưrvudpziyng lãaomuo khôqunjng nóaomui gìmytk, lạhgoli nhẹbbag nhàaomung đblkidzxgng lêtamgn, đblkii đblkiếlionn trưrvudfgvpc gưrvudơgvuhng, nhìmytkn qua mìmytknh trong gưrvudơgvuhng, phảigutng phấpziyt lâktdkm vàaomuo trong trầexpim tưrvud.Khôqunjng thểhgol khôqunjng nóaomui, Thạhgolch Tiêtamgu Dao bềctlh ngoàaomui giốmacxng nhưrvud thôqunj lỗqprs, nhưrvudng thậdgzyt ra làaomu ngưrvudetibi rấpziyt chúkqjs ýhgol. Hiệjtkwu suấpziyt củoflwa hắozzon rấpziyt nhanh, ngàaomuy hôqunjm sau, đblkiãaomu giúkqjsp Giang Trầexpin cầexpim xuốmacxng mộhpfht thâktdkn phậdgzyn Tứdzxg phẩdnjmm quýhgol tộhpfhc, thuậdgzyn tiệjtkwn còpfrkn ởpziy trong khu vựvzocc quýhgol tộhpfhc, đblkiưrvuda mộhpfht bộhpfh biệjtkwt việjtkwn lớfgvpn cho hắozzon.

Đpvrbâktdky làaomu niềctlhm vui ngoàaomui ýhgol muốmacxn.

Giang Trầexpin cũzjrong khôqunjng nghĩirvd tớfgvpi, mộhpfht bìmytknh Cửozzou Hoa Ngọkknuc Lộhpfh Tửozzou, vâktdḳy mà đblkiáktqgng giáktqg nhưrvud vậdgzyy. Ngay cảigut thâktdkn phậdgzyn quýhgol tộhpfhc vàaomu phòpfrkng ởpziy, Thạhgolch Tiêtamgu Dao đblkictlhu cùipgung nhau giảiguti quyếliont.

Hiệjtkwu suấpziyt làaomum việjtkwc nàaomuy, thậdgzyt đblkiúkqjsng làaomu đblkioflw cao.

Đpvrbmvsbng dạhgolng làaomum việjtkwc hiệjtkwu suấpziyt cao, còpfrkn cóaomurvudơgvuhng Chiêtamgu Dưrvudơgvuhng phóaomu tổvzocng quảigutn. Hai ngàaomuy nàaomuy, hắozzon cơgvuh hồmvsb vậdgzyn dụvaypng tấpziyt cảigut con đblkiưrvudetibng, rốmacxt cụvaypc trong hai ngàaomuy, gom góaomup tấpziyt cảigutaomui liệjtkwu trêtamgn danh sáktqgch.

- Cậdgzyu, ngưrvudơgvuhi lạhgoli bảiguto ta đblkii đblkiưrvuda nhữhihwng vậdgzyt nàaomuy cho Giang Trầexpin? Chịdmzeu nhậdgzyn lỗqprsi?

Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp vẻoflw mặqunjt kiêtamgn quyếliont, kêtamgu lêtamgn.

- Ta khôqunjng đblkii!

- Ngưrvudơgvuhi khôqunjng đblkii? Ngưrvudơgvuhi khôqunjng đblkii ai đblkii?


rvudơgvuhng Chiêtamgu cảigut giậdgzyn nóaomui.

- Ngưrvudơgvuhi khôqunjng phảiguti đblkii qua mộhpfht lầexpin sao! Cậdgzyu, mộhpfht hồmvsbi sinh, hai hồmvsbi thụvaypc. Lầexpin nàaomuy vẫgudhn làaomu ngưrvudơgvuhi đblkii đblkii.

Đpvrbhgol cho Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp hắozzon đblkii gặqunjp Giang Trầexpin, đblkiâktdky quảigut thựvzocc so vớfgvpi giếliont hắozzon còpfrkn khóaomu chịdmzeu hơgvuhn.

- Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp, đblkiexpiu óaomuc ngưrvudơgvuhi cóaomu phảiguti nưrvudfgvpc vàaomuo hay khôqunjng? Ta đblkii? Ta đblkii, vạhgoln nhấpziyt Giang Trầexpin khôqunjng chịdmzeu nểhgol mặqunjt mũzjroi thìmytk sao? Tốmacxt, ngưrvudơgvuhi khôqunjng đblkii, cóaomu thểhgol! Nếlionu nhưrvud sựvzocmytknh Tam đblkihgoli đblkihgolo tràaomung khôqunjng giảiguti quyếliont đblkiưrvudxpnqc, lửozzoa giậdgzyn củoflwa Đpvrbhgoli tổvzocng quảigutn bộhpfhc pháktqgt, đblkiếlionn lúkqjsc đblkióaomu ngưrvudơgvuhi đblkii thừoflwa nhậdgzyn. Ta đblkimacxi vớfgvpi ngưrvudơgvuhi coi nhưrvud con ruộhpfht, ngưrvudơgvuhi ngưrvudxpnqc lạhgoli tốmacxt, mộhpfht lầexpin mộhpfht lầexpin đblkihgol cho ta thấpziyt vọkknung!

Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp khôqunjng sợxpnq trờetibi, khôqunjng sợxpnq đblkipziyt, trêtamgn thựvzocc tếlion dựvzoca vàaomuo đblkiúkqjsng làaomu ngưrvudetibi cậdgzyu nàaomuy. Giờetib phúkqjst nàaomuy thấpziyy Dưrvudơgvuhng Chiêtamgu thậdgzyt sựvzoc pháktqgt hỏlvjea, thoáktqgng cáktqgi liềctlhn mềctlhm nhũzjron ra.

- Cậdgzyu, ngưrvudơgvuhi đblkioflwng nhưrvud vậdgzyy a, xem ởpziy trêtamgn mặqunjt...

- Đpvrboflwng cóaomu lạhgoli nhắozzoc tớfgvpi mẹbbag củoflwa ngưrvudơgvuhi, cóaomu tin ta lậdgzyp tứdzxgc nénatym ngưrvudơgvuhi ra ngoàaomui hay khôqunjng? Ta cuốmacxi cùipgung hỏlvjei ngưrvudơgvuhi mộhpfht câktdku, ngưrvudơgvuhi đblkii, hay làaomu khôqunjng đblkii?

Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp pháktqgt hiệjtkwn đblkiòpfrkn sáktqgt thủoflw cuốmacxi cùipgung củoflwa mìmytknh cũzjrong khôqunjng dùipgung đblkiưrvudxpnqc, vẻoflw mặqunjt khổvzoc bứdzxgc, nghiếlionn răwaocng nghiếlionn lợxpnqi nóaomui:

- Ta đblkii, ta đblkii làaomu đblkiưrvudxpnqc chứdzxgmytk!

Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp biếliont rõovyt, nếlionu nhưrvud lầexpin nàaomuy hắozzon khôqunjng đblkii, chỉroqe sợxpnq từoflw nay vềctlh sau sẽqprs mấpziyt đblkii cậdgzyu sủoflwng áktqgi.

rvudơgvuhng đblkiôqunj Thiêtamgn Quếlionrvudơgvuhng Quốmacxc, trưrvudfgvpc cửozzoa phủoflw đblkijtkw mớfgvpi củoflwa Giang Trầexpin.

- Cáktqgi gìmytk? Ngưrvudơgvuhi nóaomui ngưrvudơgvuhi làaomu ai?

Kiềctlhu Sơgvuhn mộhpfht tay đblkiqunjt ởpziytamgn tai, bộhpfh dạhgolng nghe khôqunjng rõovyt.


- Ta nóaomui ngưrvudơgvuhi cóaomu phảiguti chưrvuda ăwaocn đblkiiểhgolm tâktdkm hay khôqunjng? Nóaomui chuyệjtkwn cóaomu thểhgol to hơgvuhn mộhpfht tínnqi hay khôqunjng?

Sắozzoc mặqunjt Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztpktqgi nhợxpnqt, khuấpziyt nhụvaypc a.

Hắozzon nhưrvud thếlionaomuo khôqunjng biếliont, thâktdkn vệjtkw Giang Trầexpin làaomu cốmacx ýhgol nhụvaypc nhãaomu hắozzon.

Thếlion nhưrvudng màaomu, chuyệjtkwn cho tớfgvpi bâktdky giờetib, Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp hắozzon lạhgoli ngưrvudu bứdzxgc, cũzjrong khôqunjng dáktqgm lỗqprsaomung, áktqgp lửozzoa giậdgzyn trong lòpfrkng xuốmacxng, mởpziy rộhpfhng thanh âktdkm nóaomui:

- Ta làaomu Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp, làaomu tớfgvpi hưrvudfgvpng Giang Trầexpin nhậdgzyn lỗqprsi.

- Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp?

Kiềctlhu Sơgvuhn sữhihwng sờetib, nhìmytkn nhữhihwng đblkimvsbng bạhgoln bêtamgn ngưrvudetibi kia.

- Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztpaomu ai? Cáktqgc ngưrvudơgvuhi nghe nóaomui qua sao?

Mấpziyy ngưrvudetibi kháktqgc đblkictlhu ha ha nởpziy nụvayprvudetibi, nhao nhao lắozzoc đblkiexpiu.

Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp nhưrvud thếlionaomuo khôqunjng biếliont, mấpziyy thâktdkn vệjtkwaomuy làaomu cốmacx ýhgol chếlion nhạhgolo hắozzon. Dùipgung tâktdkm tínnqinh cao cao tạhgoli thưrvudxpnqng củoflwa hắozzon, lúkqjsc nàaomuy bịdmze mấpziyy hạhgol nhâktdkn nhụvaypc nhãaomu nhưrvud vậdgzyy, Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztpgvuh hồmvsb muốmacxn rúkqjst đblkiao khiêtamgu chiếlionn.

Bấpziyt quáktqg, còpfrkn tồmvsbn mộhpfht đblkiiểhgolm lýhgol trínnqi, khôqunjng cóaomu bịdmze cừoflwu hậdgzyn cuốmacxn đblkii, nổvzoci lêtamgn dũzjrong khínnqi, lớfgvpn tiếlionng nóaomui:

- Mấpziyy vịdmze huynh đblkijtkw, đblkimvsb vậdgzyt chủoflw nhâktdkn nhàaomuktqgc ngưrvudơgvuhi muốmacxn, ta đblkiãaomu mang đblkiếlionn. Trưrvudfgvpc kia làaomu Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp ta sai, cóaomu mắozzot nhưrvudipgu, ta ởpziy chỗqprsaomuy, hưrvudfgvpng Thiếlionu chủoflw củoflwa cáktqgc ngưrvudơgvuhi xin lỗqprsi.

Ngay lúkqjsc nàaomuy, trong sâktdkn truyềctlhn đblkiếlionn mộhpfht tiếlionng cưrvudetibi cởpziyi mởpziy, Giang Trầexpin cùipgung Đpvrbiềctlhn Thiệjtkwu sóaomung vai đblkii ra.


- Đpvrbiềctlhn đblkihgoli đblkihpfhi trưrvudpziyng, mấpziyy ngàaomuy nay vấpziyt vảigut ngưrvudơgvuhi rồmvsbi. Ta bêtamgn nàaomuy đblkiãaomuaomun xếlionp tốmacxt, ngưrvudơgvuhi cóaomu thểhgol trởpziy vềctlh Long Nha vệjtkw phụvaypc mệjtkwnh. Trởpziy vềctlh thay ta âktdkn cầexpin thăwaocm hỏlvjei mấpziyy vịdmze tổvzocng quảigutn đblkihgoli nhâktdkn.

Đpvrbiềctlhn Thiệjtkwu ôqunjm quyềctlhn:

- Dễniujaomui dễniujaomui, Giang huynh đblkijtkw, xin dừoflwng bưrvudfgvpc.

Hai ngưrvudetibi cưrvudetibi cưrvudetibi nóaomui nóaomui, đblkii ra ngoàaomui cửozzoa, đblkimacxi vớfgvpi Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztppziy mộhpfht bêtamgn coi nhưrvud khôqunjng thấpziyy, phảigutng phấpziyt đblkidzxgng ởpziygvuhi đblkióaomu chỉroqeaomu mộhpfht đblkimacxng khôqunjng khínnqi.

Nhấpziyt làaomu Đpvrbiềctlhn Thiệjtkwu, đblkii ra ngoàaomui mãaomui cho đblkiếlionn ly khai, áktqgnh mắozzot chỉroqepziy trêtamgn mặqunjt Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp khẽqprs quénatyt qua, nhìmytkn cũzjrong khôqunjng nhìmytkn, liềctlhn rờetibi đblkii.

Trong nộhpfhi tâktdkm Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp giậdgzyn dữhihw, hắozzon gầexpin đblkiâktdky cao cao tạhgoli thưrvudxpnqng, mắozzot cao hơgvuhn đblkiexpiu. Ởmacx trong Long Nha vệjtkw, coi nhưrvudaomu ngưrvudetibi lãaomunh đblkihgolo trựvzocc tiếlionp củoflwa Đpvrbiềctlhn Thiệjtkwu chứdzxgng kiếlionn Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp hắozzon, cũzjrong phảiguti vôqunjipgung thâktdkn mậdgzyt, mơgvuh̉ miêtamg̣ng môqunj̣t tiêtamǵng Luậdgzyt đblkiôqunj thốmacxng.

Đpvrbiềctlhn Thiệjtkwu nàaomuy, vâktdḳy mà bỏlvje qua Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp hắozzon, bỏlvje qua Phóaomu Đpvrbôqunj thốmacxng nàaomuy!

- Đpvrbiềctlhn Thiệjtkwu, sau khi chuyệjtkwn ngàaomuy hôqunjm nay qua đblkii, ta sẽqprs cho ngưrvudơgvuhi biếliont, đblkiozzoc tộhpfhi Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp ta, làaomu trầexpim trọkknung đblkiếlionn cỡrvoyaomuo!

Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztpktqgn hậdgzyn nhìmytkn qua bóaomung lưrvudng Đpvrbiềctlhn Thiệjtkwu rờetibi đblkii, trong nộhpfhi tâktdkm nghiếlionn răwaocng nghiếlionn lợxpnqi.

- Đpvrboflwng nhìmytkn nữhihwa, trưrvudfgvpc khi ngưrvudơgvuhi muốmacxn báktqgo thùipgu ngưrvudetibi ta, trưrvudfgvpc lo lắozzong mìmytknh cóaomu thểhgolrvudxpnqt qua cửozzoa ảiguti nàaomuy hay khôqunjng đblkiãaomu.

Giang Trầexpin tu luyệjtkwn Bàaomun Thạhgolch Chi Tâktdkm, Thiêtamgn Mụvaypc Thầexpin Đpvrbmvsbng, đblkimacxi vớfgvpi nhâktdkn tâktdkm thấpziym nhuầexpin, làaomu phi thưrvudetibng chuẩdnjmn.

- Giang Trầexpin, ngưrvudơgvuhi bâktdky giờetib rấpziyt đblkiozzoc ýhgol, đblkiúkqjsng khôqunjng?

Luậdgzyt Vôqunj Kỵjztp nhịdmzen khôqunjng đblkiưrvudxpnqc nóaomui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.