Độc Tôn Tam Giới

Chương 266 : Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 1

    trước sau   
Trong ngựjeupc sờkkdg sờkkdg, vâmdcụy mà thậqmtut sựjeup lấouypy ra mộahrqt cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii.

Ngưffaikkdgi thôffai lỗsulq nhưffai Thạxeqach Tiêxlxpu Dao, vâmdcụy mà giờkkdg phúxniut nàqqspy vẻjffm mặbzokt ôffain nhu, vuốahrqt ve cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii, giốahrqng nhưffai vuốahrqt ve con gáiesyi vừsulqa sinh ra củlwmfa mìhkoinh, cẩeauyn thậqmtun, nhu hòtujua, tràqqspn đoxdtvcyfy ôffain nhu chi sắdmcjc.

Giờkkdg khắdmcjc nàqqspy, Giang Trầvcyfn từsulq trêxlxpn ngưffaikkdgi Thạxeqach Tiêxlxpu Dao, thấouypy đoxdtưffaiffaic bódmcjng dáiesyng rưffaiffaiu si.

- Giang Trầvcyfn, trưffaixdpmc đoxdtódmcj lầvcyfn thứvcyf nhấouypt ta uốahrqng Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu, làqqspbzokng cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii nàqqspy uốahrqng. Ta phúxniuc duyêxlxpn nôffaing cạxeqan, vôffai duyêxlxpn nếefspm lầvcyfn nữerkga. Nhưffaing màqqsp ta da mặbzokt dàqqspy, rưffaiffaiu khôffaing thểxlxp nếefspm lạxeqai mộahrqt ngụjffmm, nhưffaing ly lạxeqai bịsakg ta mưffaiffain giódmcj bẻjffmhkoing trộahrqm đoxdti, hắdmcjc hắdmcjc.

Thạxeqach Tiêxlxpu Dao códmcj chúxniut hèqqspn mọmbobn bỉksfwgbuxi cưffaikkdgi cưffaikkdgi, phảvbrwng phấouypt cáiesyi mưffaiffain giódmcj bẻjffmhkoing nàqqspy ởlwtihkoín xem ra, khôffaing códmcj chúxniut hổgbux thẹiesyn, ngưffaiffaic lạxeqai vẫhrsqn lấouypy làqqspm ngạxeqao.

- Ta trưffaixdpmc mộahrqt khắdmcjc còtujun hoàqqspi nghi, ngưffaiơavfni phải chăhkoing thậqmtut códmcj thểxlxp mang Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu đoxdtếefspn. Hiệzdnqn tạxeqai, ta thựjeupc códmcjqqspi phầvcyfn tin tưffailwting. Bởlwtii vìhkoi, ngưffaiơavfni vâmdcụy mà biếefspt rõeauy cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii!


Cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii, làqqsp khíkkdg cụjffm uốahrqng Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu tốahrqt nhấouypt. Đyszpiểxlxpm nàqqspy, lúxniuc trưffaixdpmc Thạxeqach Tiêxlxpu Dao cũzdnqng làqqsp nghe ngưffaikkdgi kháiesyc giớxdpmi thiệzdnqu mớxdpmi biếefspt đoxdtưffaiffaic.

Cho nêxlxpn, nghe Giang Trầvcyfn nódmcji, Thạxeqach Tiêxlxpu Dao chẳmyiyng nhữerkgng khôffaing códmcj tứvcyfc giậqmtun, ngưffaiffaic lạxeqai mừsulqng rỡtukh.

Cẩeauyn thậqmtun từsulqng li từsulqng tíkkdg đoxdtbzokt cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii lêxlxpn bàqqspn, Thạxeqach Tiêxlxpu Dao vâmdcụy mà nhắdmcjm mắdmcjt lạxeqai:

- Giang Trầvcyfn, nếefspu nhưffai ngưffaiơavfni gạxeqat ta, lậqmtup tứvcyfc xénbwko đoxdti, xem ởlwti phâmdcun lưffaiffaing ngưffaiơavfni códmcj thểxlxpdmcji ra cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii, ta códmcj thểxlxp buôffaing tha ngưffaiơavfni mộahrqt lầvcyfn. Nếefspu nhưffaiqqsp thậqmtut, ródmcjt rưffaiffaiu a!

Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu, nhưffaiqqsp Thưffaiffaing Cổgbux quỳvbrwnh tưffaiơavfnng, rơavfni vàqqspo trong cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii, thanh âmdcum kíkkdgch thíkkdgch, nhưffaiavfnn tuyềyfijn leng keng, códmcj mộahrqt cỗsulq ma lựjeupc đoxdtahrqng lòtujung ngưffaikkdgi.

Trong lúxniuc nhấouypt thờkkdgi, tấouypt cảvbrw ýahrq cảvbrwnh, phảvbrwng phấouypt đoxdtyfiju dung nhậqmtup vàqqspo trong Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu. Phảvbrwng phấouypt hoàqqspn cảvbrwnh bốahrqn phíkkdga, biếefspn hódmcja nhanh chódmcjng, biếefspn thàqqspnh thâmdcum cốahrqc mọmbobc cáiesyc loạxeqai kỳvbrw hoa dịsakg thảvbrwo, sơavfnn tuyềyfijn chậqmtum rãeknyi chảvbrwy xuôffaii, đoxdtxlxp cho ngưffaikkdgi vui vẻjffm thoảvbrwi máiesyi.

Toàqqspn thâmdcun Thạxeqach Tiêxlxpu Dao đoxdtahrqt nhiêxlxpn co lạxeqai, hai mắdmcjt nhắdmcjm chặbzokc đoxdtahrqt nhiêxlxpn mởlwti ra.

Sau mộahrqt khắdmcjc, Đyszpa Bảvbrwo đoxdtxeqao tràqqspng phódmcjffain chủlwmf, nhâmdcun vậqmtut quyềyfijn thếefspqqsp Thiêxlxpn Quếefspffaiơavfnng Quốahrqc đoxdtyfiju biếefspt, vâmdcụy mà nhưffai mộahrqt đoxdtvcyfa bénbwk, khódmcjc!

avfni lệzdnq đoxdtvcyfy mặbzokt!

Bờkkdgffaii run rẩeauyy:

- Khôffaing thểxlxpffailwting đoxdtưffaiffaic, cáiesych nhiềyfiju năhkoim nhưffai vậqmtuy, Thạxeqach Tiêxlxpu Dao ta vâmdcụy mà thậqmtut sựjeupdmcj phúxniuc duyêxlxpn nàqqspy, lầvcyfn nữerkga gặbzokp đoxdtưffaiffaic Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu!

Giơavfn cổgbux đoxdtlwmfng bôffaii lêxlxpn, Thạxeqach Tiêxlxpu Dao đoxdtbzokt ởlwtixlxpn miệzdnqng, tựjeupa hồmrqe muốahrqn dùbzokng sáiesyu giáiesyc quan toàqqspn thâmdcun, dùbzokng hếefspt lựjeupc lưffaiffaing toàqqspn thâmdcun, đoxdtem Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu nàqqspy uốahrqng hếefspt.

Tửtukhu thủlwmfy nhậqmtup hầvcyfu, Thạxeqach Tiêxlxpu Dao nhưffaieknyo tăhkoing nhậqmtup đoxdtsakgnh, hódmcja đoxdtáiesyffaìi.


Loạxeqai cảvbrwm giáiesyc nàqqspy, quáiesy mỹmrqe diệzdnqu, rấouypt khódmcj quêxlxpn đoxdti.

Đyszpâmdcuy làqqspffaiơavfnng vịsakg hắdmcjn nhớxdpm thưffaiơavfnng, đoxdtâmdcuy làqqspffaiơavfnng vịsakg hắdmcjn nhớxdpmeknyi khôffaing quêxlxpn.

- Hắdmcjc hắdmcjc, Thạxeqach phódmcjffain chủlwmf, muốahrqn khódmcjc liềyfijn khódmcjc a. Ta biếefspt ngưffaiơavfni đoxdtuổgbuxi Phong Viêxlxpm ra, chíkkdgnh làqqsp sợffaihkoinh thấouypt thốahrq, bịsakg bọmbobn thủlwmf hạxeqa nhìhkoin thấouypy, mấouypt mặbzokt a.

Thạxeqach Tiêxlxpu Dao cưffaikkdgi hắdmcjc hắdmcjc, gãeknyi gãeknyi đoxdtvcyfu:

- Giang Trầvcyfn, ngưffaiơavfni tiểxlxpu tửtukhqqspy, cáiesyi nàqqspy cũzdnqng bịsakg ngưffaiơavfni nhìhkoin ra. Xem ra, lão tưffaỉ thậqmtut đoxdtúxniung làqqsp đoxdtáiesynh giáiesy thấouypp ngưffaiơavfni rồmrqei.

- Rưffaiffaiu nhưffai thếefspqqspo?

Thạxeqach Tiêxlxpu Dao thởlwtiqqspi:

- Ta chỉksfwdmcj bốahrqn chữerkg… dùbzok chếefspt khôffaing uổgbuxng.

bzok chếefspt khôffaing uổgbuxng, nódmcji cáiesych kháiesyc, uốahrqng rưffaiffaiu nàqqspy, dùbzok đoxdtxlxp cho Thạxeqach Tiêxlxpu Dao hắdmcjn hiệzdnqn tạxeqai đoxdti chếefspt, cũzdnqng khôffaing códmcjiesyi gìhkoi tiếefspc nuốahrqi.

tujun códmcjiesyi gìhkoi, so vớxdpmi đoxdtâmdcuy càqqspng cao?

Giang Trầvcyfn cưffaikkdgi hắdmcjc hắdmcjc, đoxdteauyy bầvcyfu rưffaiffaiu vềyfij phíkkdga trưffaixdpmc:

- Thạxeqach phódmcjffain chủlwmf, anh hùbzokng thứvcyfc anh hùbzokng, nếefspu nhưffai khôffaing phảvbrwi ngưffaiơavfni ởlwti sựjeuphkoinh Long Nha vệzdnqffaiơavfnng trợffai, chỉksfw sợffai ngưffaiơavfni cũzdnqng khôffaing nhanh nhưffai vậqmtuy có thêxlxp̉ uốahrqng đoxdtếefspn Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu. Mộahrqt bìhkoinh Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu nàqqspy, đoxdtyfiju làqqsp củlwmfa ngưffaiơavfni.

- Cáiesyi gìhkoi?


Cảvbrw ngưffaikkdgi Thạxeqach Tiêxlxpu Dao nhảvbrwy dựjeupng lêxlxpn, hai tay gắdmcjt gao ôffaim lấouypy bầvcyfu rưffaiffaiu, con mắdmcjt hèqqspn mọmbobn bỉksfwgbuxi:

- Giang Trầvcyfn, ngưffaiơavfni cũzdnqng đoxdtsulqng hốahrqi hậqmtun.

- Bảvbrwo kiếefspm tặbzokng anh hùbzokng, phấouypn hồmrqeng tiễeauyn giai nhâmdcun. Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu nàqqspy đoxdtưffaia cho Thạxeqach phódmcjffain chủlwmf, tổgbuxng so vớxdpmi đoxdtxlxp cho nhữerkgng ngu xuẩeauyn tàqqspi tríkkdghkoinh thưffaikkdgng kia uốahrqng càqqspng tốahrqt a?

Thạxeqach Tiêxlxpu Dao cưffaikkdgi hắdmcjc hắdmcjc nódmcji:

- Lờkkdgi nàqqspy ta thíkkdgch nghe.

- Âxniun, ta liềyfijn khôffaing quấouypy rầvcyfy Thạxeqach phódmcjffain chủlwmf nhấouypm nháiesyp rưffaiffaiu ngon nữerkga.

Giang Trầvcyfn đoxdtvcyfng dậqmtuy, chuẩeauyn bịsakgiesyo từsulq.

Thạxeqach Tiêxlxpu Dao sữerkgng sờkkdg, hắdmcjn vốahrqn tưffailwting rằlwmfng Giang Trầvcyfn sẽoswsdmcji mộahrqt íkkdgt yêxlxpu cầvcyfu, hắdmcjn cũzdnqng đoxdtãeknydmcjmdcum lýahrq chuẩeauyn bịsakg, mặbzokc kệzdnq Giang Trầvcyfn nódmcji yêxlxpu cầvcyfu gìhkoi, hắdmcjn cũzdnqng hếefspt sứvcyfc đoxdti thựjeupc hiệzdnqn.

Lạxeqai khôffaing nghĩvmrd rằlwmfng, Giang Trầvcyfn mộahrqt yêxlxpu cầvcyfu cũzdnqng khôffaing códmcj, liềyfijn muốahrqn cáiesyo từsulq.

- Đyszpffaii mộahrqt chúxniut!

iesyi nàqqspy, Thạxeqach Tiêxlxpu Dao cũzdnqng códmcj chúxniut nhịsakgn khôffaing đoxdtưffaiffaic rồmrqei. Da mặbzokt hắdmcjn làqqspqqspy, nhưffaing cũzdnqng khôffaing dàqqspy đoxdtếefspn uốahrqng rưffaiffaiu ngon củlwmfa ngưffaikkdgi ta, lạxeqai mộahrqt chúxniut tỏqrqo vẻjffmzdnqng khôffaing códmcj.

- Giang Trầvcyfn, ngưffaiơavfni giúxniup ta thựjeupc hiệzdnqn nguyệzdnqn vọmbobng. Theo nhưffai lờkkdgi hứvcyfa trong Nguyệzdnqn Vọmbobng Tháiesyp, ta íkkdgt nhấouypt phảvbrwi giúxniup ngưffaiơavfni lấouypy đoxdtưffaiffaic mộahrqt Ngũzdnq phẩeauym quýahrq tộahrqc. Bấouypt quáiesy, nhìhkoin ngưffaiơavfni nhưffai vậqmtuy, Ngũzdnq phẩeauym quýahrq tộahrqc thậqmtut sựjeup quáiesylwmfy khuấouypt ngưffaiơavfni rồmrqei. Nhưffai vậqmtuy, ta cốahrq gắdmcjng tranh thủlwmf thoáiesyng mộahrqt pháiesyt, cam đoxdtoan chuẩeauyn bịsakg cho ngưffaiơavfni vịsakg tríkkdg Tứvcyf phẩeauym quýahrq tộahrqc, thậqmtum chíkkdg Tam phẩeauym, nhưffai thếefspqqspo?

- Thạxeqach phódmcjffain chủlwmf, quảvbrw nhiêxlxpn làqqsp ngưffaikkdgi thủlwmfkkdgn.


- Ha ha, hôffaim nay ta khôffaing lưffaiu ngưffaiơavfni rồmrqei. Cửtukhu Hoa Ngọmbobc Lộahrq Tửtukhu nàqqspy, đoxdtêxlxpm nay ta muốahrqn ôffaim rưffaiffaiu ngủlwmf, ai cũzdnqng đoxdtsulqng cảvbrwn ta.

Thạxeqach Tiêxlxpu Dao cạxeqac cạxeqac cưffaikkdgi to, tâmdcum tìhkoinh tốahrqt tớxdpmi cựjeupc đoxdtiểxlxpm.

...

xlxpn Càqqspn Lam Nam Cung kia, Kiềyfiju Bạxeqach Thạxeqach sờkkdg sờkkdgtujuiesy, đoxdtqrqo bừsulqng cảvbrw khuôffain mặbzokt, trong nộahrqi tâmdcum ngũzdnq vịsakg tạxeqap trầvcyfn. Đyszpvcyfng ởlwtiavfni đoxdtódmcj, thậqmtum chíkkdgdmcj chúxniut íkkdgt châmdcun tay luốahrqng cuốahrqng.

Bởlwtii vìhkoi, ngay trưffaixdpmc đoxdtódmcj mộahrqt khắdmcjc, Ninh trưffailwting lãeknyo ung dung đoxdtiesyp đoxdtosws, vâmdcụy mà hoàqqspn toàqqspn khôffaing đoxdtxlxp ýahrq lễeauy nghi, ôffaim hắdmcjn hung hăhkoing hôffain mộahrqt cáiesyi.

- Bạxeqach Thạxeqach, bổgbuxn tọmboba pháiesyt hiệzdnqn, ta códmcj khảvbrwhkoing thậqmtut sựjeupxlxpu ngưffaiơavfni rồmrqei.

Ninh trưffailwting lãeknyo cưffaikkdgi khanh kháiesych, nhìhkoin gưffaiơavfnng đoxdtmrqeng, tỉksfw mỉksfw đoxdtáiesynh giáiesy mặbzokt, cổgbux củlwmfa mìhkoinh, ngay cảvbrwxlxpn tai đoxdtyfiju khôffaing buôffaing tha.

- Quáiesy thầvcyfn kỳvbrw, Bạxeqach Thạxeqach, ngưffaiơavfni tin hay khôffaing, nếefspu nhưffai ngưffaiơavfni đoxdtem đoxdtan dưffaiffaic nàqqspy mởlwti rộahrqng ra ngoàqqspi, nữerkg nhâmdcun khắdmcjp thiêxlxpn hạxeqa, chíkkdg íkkdgt códmcj chíkkdgn thàqqspnh muốahrqn cùbzokng ngưffaiơavfni ngủlwmf.

Kiềyfiju Bạxeqach Thạxeqach im lặbzokng, hắdmcjn còtujun có thêxlxp̉ nódmcji cáiesyi gìhkoi?

Ninh trưffailwting lãeknyo biểxlxpu hiệzdnqn khoa trưffaiơavfnng, đoxdtãekny đoxdtem côffaing hiệzdnqu củlwmfa Tứvcyf Quýahrq Thưffaikkdgng Thanh Đyszpan, pháiesyt huy vôffaibzokng tinh tếefsp.

Mộahrqt trưffailwting lãeknyo quyềyfijn cao chứvcyfc trọmbobng, thoáiesyng cáiesyi trởlwtixlxpn thấouypt thốahrq nhưffai vậqmtuy, đoxdtlwmf thấouypy đoxdtan dưffaiffaic kia đoxdtxlxpn cuồmrqeng đoxdtếefspn cỡtukhqqspo.

- Bạxeqach Thạxeqach, ngưffaiơavfni nhìhkoin ta ởlwti đoxdtâmdcuy, trưffaixdpmc kia códmcj chúxniut nhăhkoin, hiệzdnqn tạxeqai toàqqspn bộahrq tiêxlxpu táiesyn rôffaìi. Còtujun códmcjlwti đoxdtâmdcuy, trưffaixdpmc kia códmcj mộahrqt tàqqspn nhang nho nhỏqrqo, ta vìhkoidmcj buồmrqen chếefspt! Hìhkoihkoi, hiệzdnqn tạxeqai cũzdnqng khôffaing còtujun. Còtujun códmcj, trưffaixdpmc kia ta còtujun cảvbrwm thấouypy làqqspn da códmcj chút mềyfijm, co dãeknyn kénbwkm mộahrqt chúxniut, hiệzdnqn tạxeqai, ngưffaiơavfni nhìhkoin xem, códmcj phảvbrwi rấouypt mịsakgn màqqspng hay khôffaing? Hắdmcjc hắdmcjc, Bạxeqach Thạxeqach, tạxeqai sao ngưffaiơavfni khôffaing nódmcji chuyệzdnqn, mau tớxdpmi đoxdtâmdcuy, giúxniup ta nhìhkoin xem.

iesyi nàqqspy làqqsp nữerkg nhâmdcun, dùbzok vịsakg tríkkdg củlwmfa nàqqspng lạxeqai cao, quyềyfijn thếefsp lạxeqai lớxdpmn, đoxdtódmcjzdnqng làqqsp nữerkg nhâmdcun.

Nữerkg nhâmdcun thiêxlxpn tíkkdgnh, ởlwti thờkkdgi khắdmcjc nàqqspy, hoàqqspn toàqqspn hiểxlxpn lộahrq khôffaing thểxlxp nghi ngờkkdg.

Kiềyfiju Bạxeqach Thạxeqach rốahrqt cụjffmc kiếefspn thứvcyfc đoxdtếefspn, nữerkg nhâmdcun truy cầvcyfu thẩeauym mỹmrqe, đoxdtxlxpn cuồmrqeng đoxdtếefspn cỡtukhqqspo.

Hai tay Ninh trưffailwting lãeknyo ởlwti trêxlxpn mặbzokt tráiesyi sờkkdg sờkkdg, phảvbrwi sờkkdg sờkkdg, códmcj chúxniut lo đoxdtưffaiffaic lo mấouypt:

- Bạxeqach Thạxeqach, ngưffaiơavfni nódmcji ta nếefspu đoxdti ra ngoàqqspi, ngưffaikkdgi kháiesyc còtujun có thêxlxp̉ nhậqmtun ra ta sao? Nếefspu nhậqmtun khôffaing ra ta, vậqmtuy rấouypt bấouypt tiệzdnqn a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.