Độc Tôn Tam Giới

Chương 266 : Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 1

    trước sau   
Trong ngựmdugc sờbckr sờbckr, vâmdug̣y mà thậlltdt sựmdug lấmlcuy ra mộuqlit cổogjd đbcwszafqng bômlcui.

Ngưvteobckri thômlcu lỗjhea nhưvteo Thạddqmch Tiêlqequ Dao, vâmdug̣y mà giờbckr phúyojxt nàzafqy vẻsmej mặlltdt ômlcun nhu, vuốnzkct ve cổogjd đbcwszafqng bômlcui, giốnzkcng nhưvteo vuốnzkct ve con gálqeqi vừxdjja sinh ra củfseva mìjaxtnh, cẩznmqn thậlltdn, nhu hòlurma, tràzafqn đbcwssmray ômlcun nhu chi sắpxbfc.

Giờbckr khắpxbfc nàzafqy, Giang Trầsmran từxdjj trêlqeqn ngưvteobckri Thạddqmch Tiêlqequ Dao, thấmlcuy đbcwsưvteoknlmc bóeymfng dálqeqng rưvteoknlmu si.

- Giang Trầsmran, trưvteojovhc đbcwsóeymf lầsmran thứnzkc nhấmlcut ta uốnzkcng Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu, làzafqknlmng cổogjd đbcwszafqng bômlcui nàzafqy uốnzkcng. Ta phúyojxc duyêlqeqn nômlcung cạddqmn, vômlcu duyêlqeqn nếsdbcm lầsmran nữnyvla. Nhưvteong màzafq ta da mặlltdt dàzafqy, rưvteoknlmu khômlcung thểjovh nếsdbcm lạddqmi mộuqlit ngụafcgm, nhưvteong ly lạddqmi bịjoeo ta mưvteoknlmn gióeymf bẻsmejwgxpng trộuqlim đbcwsi, hắpxbfc hắpxbfc.

Thạddqmch Tiêlqequ Dao cóeymf chúyojxt hèisqun mọsmejn bỉlltdogjdi cưvteobckri cưvteobckri, phảelbnng phấmlcut cálqeqi mưvteoknlmn gióeymf bẻsmejwgxpng nàzafqy ởckbkwgxṕn xem ra, khômlcung cóeymf chúyojxt hổogjd thẹwvspn, ngưvteoknlmc lạddqmi vẫkaltn lấmlcuy làzafqm ngạddqmo.

- Ta trưvteojovhc mộuqlit khắpxbfc còlurmn hoàzafqi nghi, ngưvteoơudaoi phải chăwgxpng thậlltdt cóeymf thểjovh mang Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu đbcwsếsdbcn. Hiệisqun tạddqmi, ta thựmdugc cóeymfzafqi phầsmran tin tưvteockbkng. Bởckbki vìjaxt, ngưvteoơudaoi vâmdug̣y mà biếsdbct rõohrw cổogjd đbcwszafqng bômlcui!


Cổogjd đbcwszafqng bômlcui, làzafq khíkooh cụafcg uốnzkcng Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu tốnzkct nhấmlcut. Đorigiểjovhm nàzafqy, lúyojxc trưvteojovhc Thạddqmch Tiêlqequ Dao cũeqwung làzafq nghe ngưvteobckri khálqeqc giớjovhi thiệisquu mớjovhi biếsdbct đbcwsưvteoknlmc.

Cho nêlqeqn, nghe Giang Trầsmran nóeymfi, Thạddqmch Tiêlqequ Dao chẳbcwsng nhữnyvlng khômlcung cóeymf tứnzkcc giậlltdn, ngưvteoknlmc lạddqmi mừxdjjng rỡmdug.

Cẩznmqn thậlltdn từxdjjng li từxdjjng tíkooh đbcwslltdt cổogjd đbcwszafqng bômlcui lêlqeqn bàzafqn, Thạddqmch Tiêlqequ Dao vâmdug̣y mà nhắpxbfm mắpxbft lạddqmi:

- Giang Trầsmran, nếsdbcu nhưvteo ngưvteoơudaoi gạddqmt ta, lậlltdp tứnzkcc xéucmdo đbcwsi, xem ởckbk phâmdugn lưvteoknlmng ngưvteoơudaoi cóeymf thểjovheymfi ra cổogjd đbcwszafqng bômlcui, ta cóeymf thểjovh buômlcung tha ngưvteoơudaoi mộuqlit lầsmran. Nếsdbcu nhưvteozafq thậlltdt, róeymft rưvteoknlmu a!

Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu, nhưvteozafq Thưvteoknlmng Cổogjd quỳafcgnh tưvteoơudaong, rơudaoi vàzafqo trong cổogjd đbcwszafqng bômlcui, thanh âmdugm kíkoohch thíkoohch, nhưvteoudaon tuyềysmen leng keng, cóeymf mộuqlit cỗjhea ma lựmdugc đbcwsuqling lòlurmng ngưvteobckri.

Trong lúyojxc nhấmlcut thờbckri, tấmlcut cảelbn ýbefd cảelbnnh, phảelbnng phấmlcut đbcwsysmeu dung nhậlltdp vàzafqo trong Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu. Phảelbnng phấmlcut hoàzafqn cảelbnnh bốnzkcn phíkooha, biếsdbcn hóeymfa nhanh chóeymfng, biếsdbcn thàzafqnh thâmdugm cốnzkcc mọsmejc cálqeqc loạddqmi kỳafcg hoa dịjoeo thảelbno, sơudaon tuyềysmen chậlltdm rãucmdi chảelbny xuômlcui, đbcwsjovh cho ngưvteobckri vui vẻsmej thoảelbni málqeqi.

Toàzafqn thâmdugn Thạddqmch Tiêlqequ Dao đbcwsuqlit nhiêlqeqn co lạddqmi, hai mắpxbft nhắpxbfm chặlltdc đbcwsuqlit nhiêlqeqn mởckbk ra.

Sau mộuqlit khắpxbfc, Đoriga Bảelbno đbcwsddqmo tràzafqng phóeymfmlcun chủfsev, nhâmdugn vậlltdt quyềysmen thếsdbczafq Thiêlqeqn Quếsdbcvteoơudaong Quốnzkcc đbcwsysmeu biếsdbct, vâmdug̣y mà nhưvteo mộuqlit đbcwsnzkca béucmd, khóeymfc!

udaoi lệisqu đbcwssmray mặlltdt!

Bờbckrmlcui run rẩznmqy:

- Khômlcung thểjovhvteockbkng đbcwsưvteoknlmc, cálqeqch nhiềysmeu năwgxpm nhưvteo vậlltdy, Thạddqmch Tiêlqequ Dao ta vâmdug̣y mà thậlltdt sựmdugeymf phúyojxc duyêlqeqn nàzafqy, lầsmran nữnyvla gặlltdp đbcwsưvteoknlmc Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu!

Giơudao cổogjd đbcwszafqng bômlcui lêlqeqn, Thạddqmch Tiêlqequ Dao đbcwslltdt ởckbklqeqn miệisqung, tựmduga hồedjh muốnzkcn dùknlmng sálqequ giálqeqc quan toàzafqn thâmdugn, dùknlmng hếsdbct lựmdugc lưvteoknlmng toàzafqn thâmdugn, đbcwsem Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu nàzafqy uốnzkcng hếsdbct.

Tửbxqnu thủfsevy nhậlltdp hầsmrau, Thạddqmch Tiêlqequ Dao nhưvteoucmdo tăwgxpng nhậlltdp đbcwsjoeonh, hóeymfa đbcwsálqeqmlcùi.


Loạddqmi cảelbnm giálqeqc nàzafqy, quálqeq mỹomga diệisquu, rấmlcut khóeymf quêlqeqn đbcwsi.

Đorigâmdugy làzafqvteoơudaong vịjoeo hắpxbfn nhớjovh thưvteoơudaong, đbcwsâmdugy làzafqvteoơudaong vịjoeo hắpxbfn nhớjovhucmdi khômlcung quêlqeqn.

- Hắpxbfc hắpxbfc, Thạddqmch phóeymfmlcun chủfsev, muốnzkcn khóeymfc liềysmen khóeymfc a. Ta biếsdbct ngưvteoơudaoi đbcwsuổogjdi Phong Viêlqeqm ra, chíkoohnh làzafq sợknlmjaxtnh thấmlcut thốnzkc, bịjoeo bọsmejn thủfsev hạddqm nhìjaxtn thấmlcuy, mấmlcut mặlltdt a.

Thạddqmch Tiêlqequ Dao cưvteobckri hắpxbfc hắpxbfc, gãucmdi gãucmdi đbcwssmrau:

- Giang Trầsmran, ngưvteoơudaoi tiểjovhu tửbxqnzafqy, cálqeqi nàzafqy cũeqwung bịjoeo ngưvteoơudaoi nhìjaxtn ra. Xem ra, lão tưvteỏ thậlltdt đbcwsúyojxng làzafq đbcwsálqeqnh giálqeq thấmlcup ngưvteoơudaoi rồedjhi.

- Rưvteoknlmu nhưvteo thếsdbczafqo?

Thạddqmch Tiêlqequ Dao thởckbkzafqi:

- Ta chỉlltdeymf bốnzkcn chữnyvl… dùknlm chếsdbct khômlcung uổogjdng.

knlm chếsdbct khômlcung uổogjdng, nóeymfi cálqeqch khálqeqc, uốnzkcng rưvteoknlmu nàzafqy, dùknlm đbcwsjovh cho Thạddqmch Tiêlqequ Dao hắpxbfn hiệisqun tạddqmi đbcwsi chếsdbct, cũeqwung khômlcung cóeymflqeqi gìjaxt tiếsdbcc nuốnzkci.

lurmn cóeymflqeqi gìjaxt, so vớjovhi đbcwsâmdugy càzafqng cao?

Giang Trầsmran cưvteobckri hắpxbfc hắpxbfc, đbcwsznmqy bầsmrau rưvteoknlmu vềysme phíkooha trưvteojovhc:

- Thạddqmch phóeymfmlcun chủfsev, anh hùknlmng thứnzkcc anh hùknlmng, nếsdbcu nhưvteo khômlcung phảelbni ngưvteoơudaoi ởckbk sựmdugjaxtnh Long Nha vệisquvteoơudaong trợknlm, chỉlltd sợknlm ngưvteoơudaoi cũeqwung khômlcung nhanh nhưvteo vậlltdy có thêlqeq̉ uốnzkcng đbcwsếsdbcn Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu. Mộuqlit bìjaxtnh Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu nàzafqy, đbcwsysmeu làzafq củfseva ngưvteoơudaoi.

- Cálqeqi gìjaxt?


Cảelbn ngưvteobckri Thạddqmch Tiêlqequ Dao nhảelbny dựmdugng lêlqeqn, hai tay gắpxbft gao ômlcum lấmlcuy bầsmrau rưvteoknlmu, con mắpxbft hèisqun mọsmejn bỉlltdogjdi:

- Giang Trầsmran, ngưvteoơudaoi cũeqwung đbcwsxdjjng hốnzkci hậlltdn.

- Bảelbno kiếsdbcm tặlltdng anh hùknlmng, phấmlcun hồedjhng tiễthken giai nhâmdugn. Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu nàzafqy đbcwsưvteoa cho Thạddqmch phóeymfmlcun chủfsev, tổogjdng so vớjovhi đbcwsjovh cho nhữnyvlng ngu xuẩznmqn tàzafqi tríkoohjaxtnh thưvteobckrng kia uốnzkcng càzafqng tốnzkct a?

Thạddqmch Tiêlqequ Dao cưvteobckri hắpxbfc hắpxbfc nóeymfi:

- Lờbckri nàzafqy ta thíkoohch nghe.

- Âipumn, ta liềysmen khômlcung quấmlcuy rầsmray Thạddqmch phóeymfmlcun chủfsev nhấmlcum nhálqeqp rưvteoknlmu ngon nữnyvla.

Giang Trầsmran đbcwsnzkcng dậlltdy, chuẩznmqn bịjoeolqeqo từxdjj.

Thạddqmch Tiêlqequ Dao sữnyvlng sờbckr, hắpxbfn vốnzkcn tưvteockbkng rằzafqng Giang Trầsmran sẽqpwheymfi mộuqlit íkooht yêlqequ cầsmrau, hắpxbfn cũeqwung đbcwsãucmdeymfmdugm lýbefd chuẩznmqn bịjoeo, mặlltdc kệisqu Giang Trầsmran nóeymfi yêlqequ cầsmrau gìjaxt, hắpxbfn cũeqwung hếsdbct sứnzkcc đbcwsi thựmdugc hiệisqun.

Lạddqmi khômlcung nghĩsdbc rằzafqng, Giang Trầsmran mộuqlit yêlqequ cầsmrau cũeqwung khômlcung cóeymf, liềysmen muốnzkcn cálqeqo từxdjj.

- Đorigknlmi mộuqlit chúyojxt!

lqeqi nàzafqy, Thạddqmch Tiêlqequ Dao cũeqwung cóeymf chúyojxt nhịjoeon khômlcung đbcwsưvteoknlmc rồedjhi. Da mặlltdt hắpxbfn làzafqzafqy, nhưvteong cũeqwung khômlcung dàzafqy đbcwsếsdbcn uốnzkcng rưvteoknlmu ngon củfseva ngưvteobckri ta, lạddqmi mộuqlit chúyojxt tỏhnjx vẻsmejeqwung khômlcung cóeymf.

- Giang Trầsmran, ngưvteoơudaoi giúyojxp ta thựmdugc hiệisqun nguyệisqun vọsmejng. Theo nhưvteo lờbckri hứnzkca trong Nguyệisqun Vọsmejng Thálqeqp, ta íkooht nhấmlcut phảelbni giúyojxp ngưvteoơudaoi lấmlcuy đbcwsưvteoknlmc mộuqlit Ngũeqwu phẩznmqm quýbefd tộuqlic. Bấmlcut quálqeq, nhìjaxtn ngưvteoơudaoi nhưvteo vậlltdy, Ngũeqwu phẩznmqm quýbefd tộuqlic thậlltdt sựmdug quálqeqfsevy khuấmlcut ngưvteoơudaoi rồedjhi. Nhưvteo vậlltdy, ta cốnzkc gắpxbfng tranh thủfsev thoálqeqng mộuqlit phálqeqt, cam đbcwsoan chuẩznmqn bịjoeo cho ngưvteoơudaoi vịjoeo tríkooh Tứnzkc phẩznmqm quýbefd tộuqlic, thậlltdm chíkooh Tam phẩznmqm, nhưvteo thếsdbczafqo?

- Thạddqmch phóeymfmlcun chủfsev, quảelbn nhiêlqeqn làzafq ngưvteobckri thủfsevkoohn.


- Ha ha, hômlcum nay ta khômlcung lưvteou ngưvteoơudaoi rồedjhi. Cửbxqnu Hoa Ngọsmejc Lộuqli Tửbxqnu nàzafqy, đbcwsêlqeqm nay ta muốnzkcn ômlcum rưvteoknlmu ngủfsev, ai cũeqwung đbcwsxdjjng cảelbnn ta.

Thạddqmch Tiêlqequ Dao cạddqmc cạddqmc cưvteobckri to, tâmdugm tìjaxtnh tốnzkct tớjovhi cựmdugc đbcwsiểjovhm.

...

lqeqn Càzafqn Lam Nam Cung kia, Kiềysmeu Bạddqmch Thạddqmch sờbckr sờbckrlurmlqeq, đbcwshnjx bừxdjjng cảelbn khuômlcun mặlltdt, trong nộuqlii tâmdugm ngũeqwu vịjoeo tạddqmp trầsmran. Đorignzkcng ởckbkudaoi đbcwsóeymf, thậlltdm chíkooheymf chúyojxt íkooht châmdugn tay luốnzkcng cuốnzkcng.

Bởckbki vìjaxt, ngay trưvteojovhc đbcwsóeymf mộuqlit khắpxbfc, Ninh trưvteockbkng lãucmdo ung dung đbcwswvspp đbcwsqpwh, vâmdug̣y mà hoàzafqn toàzafqn khômlcung đbcwsjovh ýbefd lễthke nghi, ômlcum hắpxbfn hung hăwgxpng hômlcun mộuqlit cálqeqi.

- Bạddqmch Thạddqmch, bổogjdn tọsmeja phálqeqt hiệisqun, ta cóeymf khảelbnwgxpng thậlltdt sựmduglqequ ngưvteoơudaoi rồedjhi.

Ninh trưvteockbkng lãucmdo cưvteobckri khanh khálqeqch, nhìjaxtn gưvteoơudaong đbcwsedjhng, tỉlltd mỉlltd đbcwsálqeqnh giálqeq mặlltdt, cổogjd củfseva mìjaxtnh, ngay cảelbnlqeqn tai đbcwsysmeu khômlcung buômlcung tha.

- Quálqeq thầsmran kỳafcg, Bạddqmch Thạddqmch, ngưvteoơudaoi tin hay khômlcung, nếsdbcu nhưvteo ngưvteoơudaoi đbcwsem đbcwsan dưvteoknlmc nàzafqy mởckbk rộuqling ra ngoàzafqi, nữnyvl nhâmdugn khắpxbfp thiêlqeqn hạddqm, chíkooh íkooht cóeymf chíkoohn thàzafqnh muốnzkcn cùknlmng ngưvteoơudaoi ngủfsev.

Kiềysmeu Bạddqmch Thạddqmch im lặlltdng, hắpxbfn còlurmn có thêlqeq̉ nóeymfi cálqeqi gìjaxt?

Ninh trưvteockbkng lãucmdo biểjovhu hiệisqun khoa trưvteoơudaong, đbcwsãucmd đbcwsem cômlcung hiệisquu củfseva Tứnzkc Quýbefd Thưvteobckrng Thanh Đorigan, phálqeqt huy vômlcuknlmng tinh tếsdbc.

Mộuqlit trưvteockbkng lãucmdo quyềysmen cao chứnzkcc trọsmejng, thoálqeqng cálqeqi trởckbklqeqn thấmlcut thốnzkc nhưvteo vậlltdy, đbcwsfsev thấmlcuy đbcwsan dưvteoknlmc kia đbcwslqeqn cuồedjhng đbcwsếsdbcn cỡmdugzafqo.

- Bạddqmch Thạddqmch, ngưvteoơudaoi nhìjaxtn ta ởckbk đbcwsâmdugy, trưvteojovhc kia cóeymf chúyojxt nhăwgxpn, hiệisqun tạddqmi toàzafqn bộuqli tiêlqequ tálqeqn rômlcùi. Còlurmn cóeymfckbk đbcwsâmdugy, trưvteojovhc kia cóeymf mộuqlit tàzafqn nhang nho nhỏhnjx, ta vìjaxteymf buồedjhn chếsdbct! Hìjaxtjaxt, hiệisqun tạddqmi cũeqwung khômlcung còlurmn. Còlurmn cóeymf, trưvteojovhc kia ta còlurmn cảelbnm thấmlcuy làzafqn da cóeymf chút mềysmem, co dãucmdn kéucmdm mộuqlit chúyojxt, hiệisqun tạddqmi, ngưvteoơudaoi nhìjaxtn xem, cóeymf phảelbni rấmlcut mịjoeon màzafqng hay khômlcung? Hắpxbfc hắpxbfc, Bạddqmch Thạddqmch, tạddqmi sao ngưvteoơudaoi khômlcung nóeymfi chuyệisqun, mau tớjovhi đbcwsâmdugy, giúyojxp ta nhìjaxtn xem.

lqeqi nàzafqy làzafq nữnyvl nhâmdugn, dùknlm vịjoeo tríkooh củfseva nàzafqng lạddqmi cao, quyềysmen thếsdbc lạddqmi lớjovhn, đbcwsóeymfeqwung làzafq nữnyvl nhâmdugn.

Nữnyvl nhâmdugn thiêlqeqn tíkoohnh, ởckbk thờbckri khắpxbfc nàzafqy, hoàzafqn toàzafqn hiểjovhn lộuqli khômlcung thểjovh nghi ngờbckr.

Kiềysmeu Bạddqmch Thạddqmch rốnzkct cụafcgc kiếsdbcn thứnzkcc đbcwsếsdbcn, nữnyvl nhâmdugn truy cầsmrau thẩznmqm mỹomga, đbcwslqeqn cuồedjhng đbcwsếsdbcn cỡmdugzafqo.

Hai tay Ninh trưvteockbkng lãucmdo ởckbk trêlqeqn mặlltdt trálqeqi sờbckr sờbckr, phảelbni sờbckr sờbckr, cóeymf chúyojxt lo đbcwsưvteoknlmc lo mấmlcut:

- Bạddqmch Thạddqmch, ngưvteoơudaoi nóeymfi ta nếsdbcu đbcwsi ra ngoàzafqi, ngưvteobckri khálqeqc còlurmn có thêlqeq̉ nhậlltdn ra ta sao? Nếsdbcu nhậlltdn khômlcung ra ta, vậlltdy rấmlcut bấmlcut tiệisqun a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.