Độc Tôn Tam Giới

Chương 265 : Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 2

    trước sau   
vmlf trong Tứrqdg Quýpvnf Thưepkulauyng Thanh Đyyyvan màptqk Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch luyệwjmrn chếcaca, vâjkac̣y mà ra bốukgzn khỏxicea Cựhtrgc phẩwhxdm, đbaninewoi bộsmcw phậbssgn đbanibpkyu làptqk Thưepkuzagbng phẩwhxdm, chỉmnqlbani khôijrhng đbaniếcacan mộsmcwt thàptqknh Trung phẩwhxdm.

Hạnewo phẩwhxdm, mộsmcwt khỏxicea cũwvyyng khôijrhng cóbani.

- Bạnewoch Thạnewoch, luyệwjmrn đbanian chi đbaninewoo củbzrga ngưepkuơbyusi, kỹwtov nghệwjmrtzybng lêdlhcn khôijrhng ífcymt.

Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch vộsmcwi nóbanii:

- Đyyyvâjkacy đbanibpkyu làptqk nhờlauyepkuijrhn chỉmnql đbaniiểdmnem.

ptqky cũwvyyng khôijrhng tífcymnh Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch khiêdlhcm tốukgzn, trêdlhcn thựhtrgc tếcaca, Giang Trầpvnfn ởdyrr phưepkuơbyusng diệwjmrn luyệwjmrn đbanian, hoàptqkn toàptqkn chífcymnh xáexdlc cho hắsmcwn rấyoylt nhiềbpkyu chỉmnql đbaniiểdmnem, thậbssgm chífcymptqk pháexdl vỡglcv kỹwtovtzybng luyệwjmrn đbanian lúrhtpc trưepkubpkyc củbzrga hắsmcwn, mởdyrr ra cho hắsmcwn từeyqsng mạnewoch suy nghĩdyrr mớbpkyi, đbanidmne cho hắsmcwn hiểdmneu đbaniưepkuzagbc trưepkubpkyc kia nắsmcwm giữfdvv, làptqkijrhng cạnewon, buồfjptn cưepkulauyi đbaniếcacan cỡglcvptqko.
Sau khi Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch nhìwioen ra con đbaniưepkulauyng, kỹwtov thuậbssgt tựhtrg nhiêdlhcn tătzybng lêdlhcn trêdlhcn phạnewom vi lớbpkyn, coi nhưepkuptqk nhâjkacn tàptqki có thêdlhc̉ đbaniàptqko tạnewoo.

- Bạnewoch Thạnewoch, đbanian dưepkuzagbc nàptqky, ta vàptqk ngưepkuơbyusi phâjkacn mộsmcwt nửvupga. Ngưepkuơbyusi đbaniãdyrr muốukgzn đbanii Càptqkn Lam Nam Cung, vậbssgy dứrqdgt khoáexdlt đbanidmne cho Ninh trưepkudyrrng lãdyrro vui vẻyyyv mộsmcwt chúrhtpt, đbaniưepkua tặlkqung nàptqkng mộsmcwt viêdlhcn Cựhtrgc phẩwhxdm Tứrqdg Quýpvnf Thưepkulauyng Thanh Đyyyvan.

- Sưepkuijrhn, Tứrqdg Quýpvnf Thưepkulauyng Thanh Đyyyvan nàptqky, đbaniếcacan cùcihzng côijrhng hiệwjmru nhưepku thếcacaptqko?

Tuy Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch cảykdim thấyoyly đbanian dưepkuzagbc nàptqky bấyoylt phàptqkm, nhưepkung màptqk hiệwjmru quảykdi cụvupg thểdmne nhưepku thếcacaptqko, trong lògnzung củbzrga hắsmcwn cũwvyyng khôijrhng cóbani ngọcihzn nguồfjptn.

- Bạnewoch Thạnewoch, tàptqki liệwjmru ngưepkuơbyusi có lẽ xem qua rôijrh̀i. Ta chỉmnqlbanii cho ngưepkuơbyusi, Tứrqdg Quýpvnf Thưepkulauyng Thanh Đyyyvan, mộsmcwt khi đbaniếcacan Cựhtrgc phẩwhxdm, cóbani thểdmnebanii làptqkijrhng Tham Tạnewoo Hóbania, tuyệwjmrt đbaniukgzi khôijrhng thểdmneepkudyrrng tưepkuzagbng nổwioei. Chậbssgm thìwioetzybm ba canh giờlauy, nhanh thìwioe dựhtrgng sàptqko thấyoyly bóbaning. Nóbanii nhưepku vậbssgy, ngưepkuơbyusi hiểdmneu chưepkua?

- Lạnewoi thầpvnfn kỳahst nhưepku thếcaca?

Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch đbaniukgzi vớbpkyi trúrhtp nhan chi đbaninewoo, hiểdmneu khôijrhng nhiềbpkyu lắsmcwm.

Giang Trầpvnfn chếcaca giễtnyfu nóbanii:

- Ngưepkuơbyusi liềbpkyn đbanizagbi Ninh trưepkudyrrng lãdyrro lấyoyly thâjkacn báexdlo đbaniáexdlp đbanii.

Trêdlhcn thựhtrgc tếcaca, Giang Trầpvnfn nóbanii cògnzun chưepkua đbanibzrg khoa trưepkuơbyusng. Cựhtrgc phẩwhxdm Tứrqdg Quýpvnf Thưepkulauyng Thanh Đyyyvan nàptqky, thậbssgt khôijrhng chỉmnqlptqk trừeyqs bỏxice nếcacap nhătzybn đbaniơbyusn giảykdin nhưepku vậbssgy.

Đyyyvan nàptqky, cóbani thểdmne từeyqs trêdlhcn bổwioen nguyêdlhcn cảykdii biếcacan cơbyustzybng thâjkacn thểdmne củbzrga nữfdvv nhâjkacn, cảykdii tạnewoo cơbyustzybng thâjkacn thểdmne, tătzybng huyếcacat khífcym, tẩwhxdy kinh mạnewoch, đbaninewot tớbpkyi hiệwjmru quảykdi khôijrhi phụvupgc thanh xuâjkacn nghịawuhch thiêdlhcn.

Khôijrhng khoa trưepkuơbyusng màptqk nói, cho dùcihzptqk mộsmcwt lãdyrro tháexdli tháexdli mặlkqut mũwvyyi tràptqkn đbanipvnfy nếcacap may, phụvupgc dụvupgng viêdlhcn thuốukgzc nàptqky, cũwvyyng sẽpvnf đbanidmneptqkng khôijrhi phụvupgc đbaniếcacan bộsmcw dạnewong ba bốukgzn mưepkuơbyusi tuổwioei.

Nếcacau nữfdvv nhâjkacn cóbani trụvupg cộsmcwt khôijrhng tệwjmr, phụvupgc dụvupgng viêdlhcn thuốukgzc nàptqky, pháexdlt huy côijrhng hiệwjmru lớbpkyn nhấyoylt, hiệwjmru quảykdi củbzrga nóbani, càptqkng khôijrhng thểdmneepkudyrrng tưepkuzagbng nổwioei.


Chứrqdgng kiếcacan bộsmcw dạnewong Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch xâjkaću hôijrh̉, Giang Trầpvnfn khôijrhng khỏxicei cưepkulauyi to:

- Bạnewoch Thạnewoch, ngưepkuơbyusi cũwvyyng hơbyusn 30 ngưepkulauyi rôijrh̀i, xâjkaću hôijrh̉ cáexdli gìwioe?

Thờlauyi đbaniiểdmnem Kiềbpkyu Bạnewoch Thạnewoch ởdyrrepkuzagbc Sưepku Đyyyviệwjmrn, từeyqs nhỏxice đbaniãdyrr bịawuh Đyyyvnewoi đbaniưepkuơbyusng gia Tốukgzng Thiêdlhcn Tinh coi làptqk ngưepkulauyi nốukgzi nghiệwjmrp đbaniếcacan bồfjpti dưepkuglcvng, thờlauyi gian qua phi thưepkulauyng đbaniơbyusn đbaniiệwjmru, chỉmnqlbani sinh ýpvnfcihzng Linh Dưepkuzagbc.

Sựhtrgwioenh phưepkuơbyusng diệwjmrn nam nữfdvv, hắsmcwn cóbani kinh nghiệwjmrm, nhưepkung cơbyus hồfjpt khôijrhng cóbani kinh nghiệwjmrm đbanilkquc biệwjmrt gìwioe.

- Tốukgzt rồfjpti, qua nhiềbpkyu ngàptqky nhưepku vậbssgy, nghĩdyrr đbaniếcacan, trong nộsmcwi tâjkacm bọcihzn hắsmcwn cũwvyyng chờlauybaning nảykdiy. Nếcacau khôijrhng đbanii cho ngưepkulauyi mộsmcwt chúrhtpt ngon ngọcihzt, sẽpvnf hoàptqki nghi chúrhtpng ta làptqk lừeyqsa đbaniykdio rôijrh̀i.

Phong Viêdlhcm mấyoyly ngàptqky nay, tuy tâjkacm tìwioenh vui sưepkubpkyng, nhưepkung màptqk hoặlkquc nhiềbpkyu hoặlkquc ífcymt, cũwvyyng cògnzun cóbani chúrhtpt lo lắsmcwng. Hôijrhm nay hắsmcwn đbaniãdyrr biếcacat rõjvnw, vìwioeexdli gìwioe Thạnewoch phóbaniijrhn chủbzrg đbaniukgzi vớbpkyi Giang Trầpvnfn coi trọcihzng nhưepku vậbssgy.

Thếcaca nhưepkung màptqk, Giang Trầpvnfn đbaniếcacan cùcihzng cóbani thểdmne giúrhtpp Thạnewoch phóbaniijrhn chủbzrg thựhtrgc hiệwjmrn nguyệwjmrn vọcihzng hay khôijrhng? Trong lògnzung Phong Viêdlhcm vẫbyusn cóbani chút khôijrhng nắsmcwm chắsmcwt. Vạnewon nhấyoylt Giang Trầpvnfn dẫbyusn lửvupga thiêdlhcu thâjkacn, Phong Viêdlhcm hắsmcwn cũwvyyng sẽpvnf đbanii theo khôijrhng may.

cihz sao, Phong Viêdlhcm hắsmcwn làptqk ngưepkulauyi giậbssgt dâjkacy.

Cho nêdlhcn, mỗiqnqi ngàptqky sáexdlng sớbpkym vàptqk chiềbpkyu tốukgzi hắsmcwn đbanibpkyu tớbpkyi báexdli phỏxiceng hai lầpvnfn, đbaniãdyrr thểdmne hiệwjmrn tâjkacm tìwioenh vôijrhcihzng lo lắsmcwng củbzrga hắsmcwn.

- Ha ha, Phong huynh, đbanidmne ngưepkuơbyusi đbanizagbi lâjkacu.

- Àzots? Giang huynh đbaniwjmr, ngưepkuơbyusi rốukgzt cụvupgc xuấyoylt quan. Phóbaniijrhn chủbzrg đbaninewoi nhâjkacn nhàptqk ta, mỗiqnqi ngàptqky đbanibpkyu nhắsmcwc tớbpkyi ngưepkuơbyusi, cáexdli nàptqky gấyoylp chếcacat ta rôijrh̀i.

Giang Trầpvnfn liếcacac nhìwioen Phong Viêdlhcm, cưepkulauyi nóbanii:

- Xem ra, lầpvnfn nàptqky Phong huynh tấyoyln chứrqdgc vôijrhcihzng nhanh a.


- Nóbanii lêdlhcn việwjmrc nàptqky, tấyoylt cảykdi đbanibpkyu làptqkijrhng lao củbzrga Giang huynh đbaniwjmr ngưepkuơbyusi. Phong Viêdlhcm ta cóbani thểdmnebaniijrhm nay, Giang huynh đbaniwjmr ngưepkuơbyusi chífcymnh làptqk đbaninewoi quýpvnf nhâjkacn củbzrga ta.

Phong Viêdlhcm nóbanii, ngưepkuzagbc lạnewoi làptqk pháexdlt ra từeyqs đbaniáy lòng.

- Đyyyvưepkuzagbc rồfjpti, ta đbaniexdln chừeyqsng mấyoyly ngàptqky nay ngưepkuơbyusi qua vôijrhcihzng dàptqky vògnzu. Lầpvnfn nàptqky sựhtrgwioenh Long Nha vệwjmr, phóbaniijrhn chủbzrg nhàptqk ngưepkuơbyusi ra khôijrhng ífcymt lựhtrgc, ta cũwvyyng nêdlhcn đbaniáexdlp lễtnyf, biểdmneu đbaninewot mộsmcwt chúrhtpt tâjkacm ýpvnfijrh̀i.

- A?

Phong Viêdlhcm sữfdvvng sờlauy, lậbssgp tứrqdgc cuồfjptng hỉmnql.

- Giang huynh đbaniwjmr, ngưepkuơbyusi...

- Đyyyvi thôijrhi!

Giang Trầpvnfn vỗiqnq vỗiqnq bảykdi vai Phong Viêdlhcm.

Phong Viêdlhcm vui vôijrhcihzng, tâjkacm tìwioenh kífcymch đbanismcwng khôijrhng hiểdmneu. Đyyyvang muốukgzn nóbanii chúrhtpt gìwioe đbanióbani, nhìwioen thấyoyly Giang Trầpvnfn biểdmneu lộsmcwwioenh tĩdyrrnh, trong nộsmcwi tâjkacm khôijrhng khỏxicei khẽpvnf đbanismcwng, lậbssgp tứrqdgc cảykdim thấyoyly hổwioe thẹqtrvn.

- Đyyyvúrhtpng vậbssgy a, Giang huynh đbaniwjmr ngưepkulauyi ta quảykdi nhiêdlhcn làptqk ngưepkulauyi làptqkm đbaninewoi sựhtrg, khôijrhng kiêdlhcu khôijrhng nóbaning nảykdiy. Trờlauyi sậbssgp xuốukgzng, cũwvyyng gợzagbn sóbaning khôijrhng sợzagbdyrri. So sáexdlnh vớbpkyi hắsmcwn, ta vẫbyusn cóbani chúrhtpt thiếcacau kiêdlhcn nhẫbyusn.

Phong Viêdlhcm chứrqdgng kiếcacan Giang Trầpvnfn biểdmneu hiệwjmrn bìwioenh tĩdyrrnh tựhtrg nhiêdlhcn, trong lògnzung khôijrhng khỏxicei nghĩdyrr lạnewoi.

- Đyyyvâjkacy làptqkbyus hộsmcwi củbzrga Phong Viêdlhcm ta, Giang huynh đbaniwjmrptqky khôijrhng phảykdii vậbssgt trong ao. Nếcacau nhưepku ta cóbani thểdmne bắsmcwt lấyoyly quan hệwjmr vớbpkyi Giang huynh đbaniwjmr, ngàptqky sau cóbani lẽpvnfgnzun nhiềbpkyu cơbyus hộsmcwi nữfdvva. Xem ra, ta phảykdii càptqkng thêdlhcm cốukgz gắsmcwng, khôijrhng thểdmne lộsmcw ra mìwioenh khôijrhng lêdlhcn đbaniưepkuzagbc mặlkqut bàptqkn, bằeidcng khôijrhng thìwioe vềbpky sau sẽpvnfcihzng Giang huynh đbaniwjmrptqkng kétniro càptqkng xa. Đyyyvếcacan lúrhtpc đbanióbani muốukgzn leo lêdlhcn hắsmcwn, cũwvyyng khôijrhng cóbaniepkuexdlch.

Phong Viêdlhcm xuấyoylt thâjkacn rễtnyf cỏxice, nhưepkung làptqk ngưepkulauyi linh hoạnewot. Hắsmcwn biếcacat rõjvnw, lầpvnfn nàptqky mìwioenh cóbani thểdmne xoay ngưepkulauyi, cóbani thểdmne từeyqs mộsmcwt đbaniwjmr tửvupgwioenh thưepkulauyng, tấyoyln thătzybng đbaniếcacan phóbani chấyoylp sựhtrg, Giang Trầpvnfn làptqk đbaninewoi quýpvnf nhâjkacn củbzrga hắsmcwn.


Gặlkqup đbaniưepkuzagbc quýpvnf nhâjkacn, nếcacau nhưepku khôijrhng hảo hảo nịawuhnh bợzagb, cáexdli kia chífcymnh làptqk kẻyyyv đbanipvnfn.

- Vềbpky sau, mặlkquc kệwjmr chuyệwjmrn gìwioe, Phong Viêdlhcm ta nhấyoylt đbaniawuhnh phảykdii cốukgz đbaniawuhnh đbanirqdgng ởdyrrdlhcn Giang huynh đbaniwjmr. Làptqkm bằeidcng hữfdvvu tri kỷepku củbzrga hắsmcwn, thậbssgm chífcymptqkm tùcihzy tùcihzng củbzrga hắsmcwn, làptqkm thủbzrg hạnewo củbzrga hắsmcwn, cho dùcihzptqkm mộsmcwt con chóbani, nghe hắsmcwn sai sửvupg, phảykdii đbanidmne cho mìwioenh trởdyrr thàptqknh ngưepkulauyi Giang huynh đbaniwjmrfcymn nhiệwjmrm!

Phong Viêdlhcm vừeyqsa đbanii, trong lògnzung quyếcacat đbaniawuhnh chủbzrg ýpvnf.

...

Thạnewoch Tiêdlhcu Dao hífcymp mắsmcwt, trong khóbanie mắsmcwt tinh tếcaca, kỳahst quáexdli đbaniáexdlnh giáexdl Giang Trầpvnfn, đbaniáexdlnh giáexdl ngưepkulauyi trẻyyyv tuổwioei cògnzun chưepkua gặlkqup mặlkqut, lạnewoi làptqkm cho Thạnewoch Tiêdlhcu Dao hắsmcwn ngủbzrg khôijrhng ngon giấyoylc nàptqky.

- Giang Trầpvnfn, Đyyyvôijrhng Phưepkuơbyusng Vưepkuơbyusng Quốukgzc...

Con mắsmcwt Thạnewoch Tiêdlhcu Dao đbanismcwt nhiêdlhcn trừeyqsng to, ngồfjpti ngay ngắsmcwn.

- Đyyyvưepkuzagbc rồfjpti, nhữfdvvng việwjmrc nhỏxiceptqky ta hếcacat thảykdiy khôijrhng thèblqpm đbanidmne ýpvnf, vấyoyln đbanibpky củbzrga ta chỉmnqlbani mộsmcwt, rưepkuzagbu đbaniâjkacu?

Giang Trầpvnfn cưepkulauyi nhạnewot mộsmcwt tiếcacang, liếcacac nhìwioen nhữfdvvng đbanifjpt uốukgzng trưepkubpkyc mặlkqut Thạnewoch Tiêdlhcu Dao:

- Bởdyrri vìwioeexdli gọcihzi làptqk bồfjpt đbaniàptqko rưepkuzagbu ngon chétnirn dạnewo quang, hảykdio tửvupgu phảykdii cóbani chétnirn rưepkuzagbu tốukgzt. Nhữfdvvng ráexdlc rưepkudyrri nàptqky, trưepkubpkyc thu lạnewoi đbanii, nhìwioen thấyoyly tâjkacm liềbpkyn phiềbpkyn. Cóbani chétnirn gỗiqnq hay khôijrhng? Dùcihz khôijrhng cóbani, Thanh Đyyyveidcng chétnirn cũwvyyng nêdlhcn cóbani chứrqdg?

Giang Trầpvnfn khôijrhng mởdyrr miệwjmrng thìwioe thôijrhi, mớbpkyi mởdyrr miệwjmrng liềbpkyn thiếcacau chúrhtpt nữfdvva dọcihza Phong Viêdlhcm tiểdmneu ra quầpvnfn. Giang Trầpvnfn nàptqky, láexdl gan cũwvyyng quáexdl lớbpkyn, đbaniâjkacy chífcymnh làptqk Đyyyva Bảykdio đbaninewoo tràptqkng phóbaniijrhn chủbzrg đbaninewoi nhâjkacn a!

Thạnewoch Tiêdlhcu Dao vốukgzn làptqk sữfdvvng sờlauy, lậbssgp tứrqdgc toétnirt ra miệwjmrng rộsmcwng, tùcihzy ýpvnf khoáexdlt tay:

- Phong Viêdlhcm, ngưepkuơbyusi trưepkubpkyc cút ra ngoài. Thứrqdg tốukgzt nàptqky, làptqk khôijrhng thểdmne tiệwjmrn nghi ngưepkuơbyusi.

Phong Viêdlhcm bịawuh Thạnewoch Tiêdlhcu Dao mắsmcwng, ngưepkuzagbc lạnewoi vui vẻyyyv chịawuhu đbanihtrgng, cưepkulauyi hắsmcwc hắsmcwc lui ra ngoàptqki.

Lạnewoi đbanidmne cho Giang Trầpvnfn khôijrhng nghĩdyrr tớbpkyi chífcymnh làptqk, đbanismcwng táexdlc tiếcacap theo củbzrga Thạnewoch Tiêdlhcu Dao, vâjkac̣y mà thậbssgt sựhtrg đbaniem tấyoylt cảykdi chétnirn ly trêdlhcn bàptqkn, vứrqdgt qua mộsmcwt bêdlhcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.