Độc Tôn Tam Giới

Chương 265 : Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 2

    trước sau   
onel trong Tứnskr Quýrked Thưmpzwehuzng Thanh Đceqkan màmfly Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch luyệczyan chếkaju, vâjuyụy mà ra bốkajun khỏxctqa Cựmpzwc phẩtzpdm, đvkyboneli bộykec phậuzfbn đvkybmcuau làmfly Thưmpzwsxcrng phẩtzpdm, chỉjlvnrdsy khôhdrdng đvkybếkajun mộykect thàmflynh Trung phẩtzpdm.

Hạonel phẩtzpdm, mộykect khỏxctqa cũlsslng khôhdrdng córdsy.

- Bạonelch Thạonelch, luyệczyan đvkyban chi đvkybonelo củsxcra ngưmpzwơjrmsi, kỹmcua nghệczyatnmyng lêogtrn khôhdrdng ímfdbt.

Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch vộykeci nórdsyi:

- Đceqkâjuyuy đvkybmcuau làmfly nhờehuzmpzwhdrdn chỉjlvn đvkybiểmllvm.

mflyy cũlsslng khôhdrdng tímfdbnh Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch khiêogtrm tốkajun, trêogtrn thựmpzwc tếkaju, Giang Trầrnban ởjuyu phưmpzwơjrmsng diệczyan luyệczyan đvkyban, hoàmflyn toàmflyn chímfdbnh xámsroc cho hắlssln rấezsxt nhiềmcuau chỉjlvn đvkybiểmllvm, thậuzfbm chímfdbmfly phámsro vỡoxdz kỹmcuatnmyng luyệczyan đvkyban lúsuvvc trưmpzwmsroc củsxcra hắlssln, mởjuyu ra cho hắlssln từzwisng mạonelch suy nghĩrked mớmsroi, đvkybmllv cho hắlssln hiểmllvu đvkybưmpzwsxcrc trưmpzwmsroc kia nắlsslm giữczya, làmflyhdrdng cạoneln, buồmllvn cưmpzwehuzi đvkybếkajun cỡoxdzmflyo.
Sau khi Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch nhìfcdkn ra con đvkybưmpzwehuzng, kỹmcua thuậuzfbt tựmpzw nhiêogtrn tătnmyng lêogtrn trêogtrn phạonelm vi lớmsron, coi nhưmpzwmfly nhâjuyun tàmflyi có thêogtr̉ đvkybàmflyo tạonelo.

- Bạonelch Thạonelch, đvkyban dưmpzwsxcrc nàmflyy, ta vàmfly ngưmpzwơjrmsi phâjuyun mộykect nửcduja. Ngưmpzwơjrmsi đvkybãehuz muốkajun đvkybi Càmflyn Lam Nam Cung, vậuzfby dứnskrt khoámsrot đvkybmllv cho Ninh trưmpzwjuyung lãehuzo vui vẻlssl mộykect chúsuvvt, đvkybưmpzwa tặonelng nàmflyng mộykect viêogtrn Cựmpzwc phẩtzpdm Tứnskr Quýrked Thưmpzwehuzng Thanh Đceqkan.

- Sưmpzwhdrdn, Tứnskr Quýrked Thưmpzwehuzng Thanh Đceqkan nàmflyy, đvkybếkajun cùxctqng côhdrdng hiệczyau nhưmpzw thếkajumflyo?

Tuy Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch cảescmm thấezsxy đvkyban dưmpzwsxcrc nàmflyy bấezsxt phàmflym, nhưmpzwng màmfly hiệczyau quảescm cụceqk thểmllv nhưmpzw thếkajumflyo, trong lòsfhing củsxcra hắlssln cũlsslng khôhdrdng córdsy ngọescmn nguồmllvn.

- Bạonelch Thạonelch, tàmflyi liệczyau ngưmpzwơjrmsi có lẽ xem qua rôhdrd̀i. Ta chỉjlvnrdsyi cho ngưmpzwơjrmsi, Tứnskr Quýrked Thưmpzwehuzng Thanh Đceqkan, mộykect khi đvkybếkajun Cựmpzwc phẩtzpdm, córdsy thểmllvrdsyi làmflyhdrdng Tham Tạonelo Hórdsya, tuyệczyat đvkybkajui khôhdrdng thểmllvmpzwjuyung tưmpzwsxcrng nổtcuxi. Chậuzfbm thìfcdktnmym ba canh giờehuz, nhanh thìfcdk dựmpzwng sàmflyo thấezsxy bórdsyng. Nórdsyi nhưmpzw vậuzfby, ngưmpzwơjrmsi hiểmllvu chưmpzwa?

- Lạoneli thầrnban kỳaakz nhưmpzw thếkaju?

Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch đvkybkajui vớmsroi trúsuvv nhan chi đvkybonelo, hiểmllvu khôhdrdng nhiềmcuau lắlsslm.

Giang Trầrnban chếkaju giễjuyuu nórdsyi:

- Ngưmpzwơjrmsi liềmcuan đvkybsxcri Ninh trưmpzwjuyung lãehuzo lấezsxy thâjuyun bámsroo đvkybámsrop đvkybi.

Trêogtrn thựmpzwc tếkaju, Giang Trầrnban nórdsyi còsfhin chưmpzwa đvkybsxcr khoa trưmpzwơjrmsng. Cựmpzwc phẩtzpdm Tứnskr Quýrked Thưmpzwehuzng Thanh Đceqkan nàmflyy, thậuzfbt khôhdrdng chỉjlvnmfly trừzwis bỏxctq nếkajup nhătnmyn đvkybơjrmsn giảescmn nhưmpzw vậuzfby.

Đceqkan nàmflyy, córdsy thểmllv từzwis trêogtrn bổtcuxn nguyêogtrn cảescmi biếkajun cơjrmstnmyng thâjuyun thểmllv củsxcra nữczya nhâjuyun, cảescmi tạonelo cơjrmstnmyng thâjuyun thểmllv, tătnmyng huyếkajut khímfdb, tẩtzpdy kinh mạonelch, đvkybonelt tớmsroi hiệczyau quảescm khôhdrdi phụceqkc thanh xuâjuyun nghịzwisch thiêogtrn.

Khôhdrdng khoa trưmpzwơjrmsng màmfly nói, cho dùxctqmfly mộykect lãehuzo thámsroi thámsroi mặonelt mũlssli tràmflyn đvkybrnbay nếkajup may, phụceqkc dụceqkng viêogtrn thuốkajuc nàmflyy, cũlsslng sẽrdsy đvkybmllvmflyng khôhdrdi phụceqkc đvkybếkajun bộykec dạonelng ba bốkajun mưmpzwơjrmsi tuổtcuxi.

Nếkajuu nữczya nhâjuyun córdsy trụceqk cộykect khôhdrdng tệczya, phụceqkc dụceqkng viêogtrn thuốkajuc nàmflyy, phámsrot huy côhdrdng hiệczyau lớmsron nhấezsxt, hiệczyau quảescm củsxcra nórdsy, càmflyng khôhdrdng thểmllvmpzwjuyung tưmpzwsxcrng nổtcuxi.


Chứnskrng kiếkajun bộykec dạonelng Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch xâjuyúu hôhdrd̉, Giang Trầrnban khôhdrdng khỏxctqi cưmpzwehuzi to:

- Bạonelch Thạonelch, ngưmpzwơjrmsi cũlsslng hơjrmsn 30 ngưmpzwehuzi rôhdrd̀i, xâjuyúu hôhdrd̉ cámsroi gìfcdk?

Thờehuzi đvkybiểmllvm Kiềmcuau Bạonelch Thạonelch ởjuyumpzwsxcrc Sưmpzw Đceqkiệczyan, từzwis nhỏxctq đvkybãehuz bịzwis Đceqkoneli đvkybưmpzwơjrmsng gia Tốkajung Thiêogtrn Tinh coi làmfly ngưmpzwehuzi nốkajui nghiệczyap đvkybếkajun bồmllvi dưmpzwoxdzng, thờehuzi gian qua phi thưmpzwehuzng đvkybơjrmsn đvkybiệczyau, chỉjlvnrdsy sinh ýrkedxctqng Linh Dưmpzwsxcrc.

Sựmpzwfcdknh phưmpzwơjrmsng diệczyan nam nữczya, hắlssln córdsy kinh nghiệczyam, nhưmpzwng cơjrms hồmllv khôhdrdng córdsy kinh nghiệczyam đvkybonelc biệczyat gìfcdk.

- Tốkajut rồmllvi, qua nhiềmcuau ngàmflyy nhưmpzw vậuzfby, nghĩrked đvkybếkajun, trong nộykeci tâjuyum bọescmn hắlssln cũlsslng chờehuzrdsyng nảescmy. Nếkajuu khôhdrdng đvkybi cho ngưmpzwehuzi mộykect chúsuvvt ngon ngọescmt, sẽrdsy hoàmflyi nghi chúsuvvng ta làmfly lừzwisa đvkybescmo rôhdrd̀i.

Phong Viêogtrm mấezsxy ngàmflyy nay, tuy tâjuyum tìfcdknh vui sưmpzwmsrong, nhưmpzwng màmfly hoặonelc nhiềmcuau hoặonelc ímfdbt, cũlsslng còsfhin córdsy chúsuvvt lo lắlsslng. Hôhdrdm nay hắlssln đvkybãehuz biếkajut rõdlqm, vìfcdkmsroi gìfcdk Thạonelch phórdsyhdrdn chủsxcr đvkybkajui vớmsroi Giang Trầrnban coi trọescmng nhưmpzw vậuzfby.

Thếkaju nhưmpzwng màmfly, Giang Trầrnban đvkybếkajun cùxctqng córdsy thểmllv giúsuvvp Thạonelch phórdsyhdrdn chủsxcr thựmpzwc hiệczyan nguyệczyan vọescmng hay khôhdrdng? Trong lòsfhing Phong Viêogtrm vẫmllvn córdsy chút khôhdrdng nắlsslm chắlsslt. Vạoneln nhấezsxt Giang Trầrnban dẫmllvn lửcduja thiêogtru thâjuyun, Phong Viêogtrm hắlssln cũlsslng sẽrdsy đvkybi theo khôhdrdng may.

xctq sao, Phong Viêogtrm hắlssln làmfly ngưmpzwehuzi giậuzfbt dâjuyuy.

Cho nêogtrn, mỗqhini ngàmflyy sámsrong sớmsrom vàmfly chiềmcuau tốkajui hắlssln đvkybmcuau tớmsroi bámsroi phỏxctqng hai lầrnban, đvkybãehuz thểmllv hiệczyan tâjuyum tìfcdknh vôhdrdxctqng lo lắlsslng củsxcra hắlssln.

- Ha ha, Phong huynh, đvkybmllv ngưmpzwơjrmsi đvkybsxcri lâjuyuu.

- Àllqb? Giang huynh đvkybczya, ngưmpzwơjrmsi rốkajut cụceqkc xuấezsxt quan. Phórdsyhdrdn chủsxcr đvkyboneli nhâjuyun nhàmfly ta, mỗqhini ngàmflyy đvkybmcuau nhắlsslc tớmsroi ngưmpzwơjrmsi, cámsroi nàmflyy gấezsxp chếkajut ta rôhdrd̀i.

Giang Trầrnban liếkajuc nhìfcdkn Phong Viêogtrm, cưmpzwehuzi nórdsyi:

- Xem ra, lầrnban nàmflyy Phong huynh tấezsxn chứnskrc vôhdrdxctqng nhanh a.


- Nórdsyi lêogtrn việczyac nàmflyy, tấezsxt cảescm đvkybmcuau làmflyhdrdng lao củsxcra Giang huynh đvkybczya ngưmpzwơjrmsi. Phong Viêogtrm ta córdsy thểmllvrdsyhdrdm nay, Giang huynh đvkybczya ngưmpzwơjrmsi chímfdbnh làmfly đvkyboneli quýrked nhâjuyun củsxcra ta.

Phong Viêogtrm nórdsyi, ngưmpzwsxcrc lạoneli làmfly phámsrot ra từzwis đvkybáy lòng.

- Đceqkưmpzwsxcrc rồmllvi, ta đvkybmsron chừzwisng mấezsxy ngàmflyy nay ngưmpzwơjrmsi qua vôhdrdxctqng dàmflyy vòsfhi. Lầrnban nàmflyy sựmpzwfcdknh Long Nha vệczya, phórdsyhdrdn chủsxcr nhàmfly ngưmpzwơjrmsi ra khôhdrdng ímfdbt lựmpzwc, ta cũlsslng nêogtrn đvkybámsrop lễjuyu, biểmllvu đvkybonelt mộykect chúsuvvt tâjuyum ýrkedhdrd̀i.

- A?

Phong Viêogtrm sữczyang sờehuz, lậuzfbp tứnskrc cuồmllvng hỉjlvn.

- Giang huynh đvkybczya, ngưmpzwơjrmsi...

- Đceqki thôhdrdi!

Giang Trầrnban vỗqhin vỗqhin bảescm vai Phong Viêogtrm.

Phong Viêogtrm vui vôhdrdxctqng, tâjuyum tìfcdknh kímfdbch đvkybykecng khôhdrdng hiểmllvu. Đceqkang muốkajun nórdsyi chúsuvvt gìfcdk đvkybórdsy, nhìfcdkn thấezsxy Giang Trầrnban biểmllvu lộykecfcdknh tĩrkednh, trong nộykeci tâjuyum khôhdrdng khỏxctqi khẽrdsy đvkybykecng, lậuzfbp tứnskrc cảescmm thấezsxy hổtcux thẹiwuwn.

- Đceqkúsuvvng vậuzfby a, Giang huynh đvkybczya ngưmpzwehuzi ta quảescm nhiêogtrn làmfly ngưmpzwehuzi làmflym đvkyboneli sựmpzw, khôhdrdng kiêogtru khôhdrdng nórdsyng nảescmy. Trờehuzi sậuzfbp xuốkajung, cũlsslng gợsxcrn sórdsyng khôhdrdng sợsxcrehuzi. So sámsronh vớmsroi hắlssln, ta vẫmllvn córdsy chúsuvvt thiếkajuu kiêogtrn nhẫmllvn.

Phong Viêogtrm chứnskrng kiếkajun Giang Trầrnban biểmllvu hiệczyan bìfcdknh tĩrkednh tựmpzw nhiêogtrn, trong lòsfhing khôhdrdng khỏxctqi nghĩrked lạoneli.

- Đceqkâjuyuy làmflyjrms hộykeci củsxcra Phong Viêogtrm ta, Giang huynh đvkybczyamflyy khôhdrdng phảescmi vậuzfbt trong ao. Nếkajuu nhưmpzw ta córdsy thểmllv bắlsslt lấezsxy quan hệczya vớmsroi Giang huynh đvkybczya, ngàmflyy sau córdsy lẽrdsysfhin nhiềmcuau cơjrms hộykeci nữczyaa. Xem ra, ta phảescmi càmflyng thêogtrm cốkaju gắlsslng, khôhdrdng thểmllv lộykec ra mìfcdknh khôhdrdng lêogtrn đvkybưmpzwsxcrc mặonelt bàmflyn, bằbyjcng khôhdrdng thìfcdk vềmcua sau sẽrdsyxctqng Giang huynh đvkybczyamflyng kélcdfo càmflyng xa. Đceqkếkajun lúsuvvc đvkybórdsy muốkajun leo lêogtrn hắlssln, cũlsslng khôhdrdng córdsympzwmsroch.

Phong Viêogtrm xuấezsxt thâjuyun rễjuyu cỏxctq, nhưmpzwng làmfly ngưmpzwehuzi linh hoạonelt. Hắlssln biếkajut rõdlqm, lầrnban nàmflyy mìfcdknh córdsy thểmllv xoay ngưmpzwehuzi, córdsy thểmllv từzwis mộykect đvkybczya tửcdujfcdknh thưmpzwehuzng, tấezsxn thătnmyng đvkybếkajun phórdsy chấezsxp sựmpzw, Giang Trầrnban làmfly đvkyboneli quýrked nhâjuyun củsxcra hắlssln.


Gặonelp đvkybưmpzwsxcrc quýrked nhâjuyun, nếkajuu nhưmpzw khôhdrdng hảo hảo nịzwisnh bợsxcr, cámsroi kia chímfdbnh làmfly kẻlssl đvkybrnban.

- Vềmcua sau, mặonelc kệczya chuyệczyan gìfcdk, Phong Viêogtrm ta nhấezsxt đvkybzwisnh phảescmi cốkaju đvkybzwisnh đvkybnskrng ởjuyuogtrn Giang huynh đvkybczya. Làmflym bằbyjcng hữczyau tri kỷbyjc củsxcra hắlssln, thậuzfbm chímfdbmflym tùxctqy tùxctqng củsxcra hắlssln, làmflym thủsxcr hạonel củsxcra hắlssln, cho dùxctqmflym mộykect con chórdsy, nghe hắlssln sai sửcduj, phảescmi đvkybmllv cho mìfcdknh trởjuyu thàmflynh ngưmpzwehuzi Giang huynh đvkybczyamfdbn nhiệczyam!

Phong Viêogtrm vừzwisa đvkybi, trong lòsfhing quyếkajut đvkybzwisnh chủsxcr ýrked.

...

Thạonelch Tiêogtru Dao hímfdbp mắlsslt, trong khórdsye mắlsslt tinh tếkaju, kỳaakz quámsroi đvkybámsronh giámsro Giang Trầrnban, đvkybámsronh giámsro ngưmpzwehuzi trẻlssl tuổtcuxi còsfhin chưmpzwa gặonelp mặonelt, lạoneli làmflym cho Thạonelch Tiêogtru Dao hắlssln ngủsxcr khôhdrdng ngon giấezsxc nàmflyy.

- Giang Trầrnban, Đceqkôhdrdng Phưmpzwơjrmsng Vưmpzwơjrmsng Quốkajuc...

Con mắlsslt Thạonelch Tiêogtru Dao đvkybykect nhiêogtrn trừzwisng to, ngồmllvi ngay ngắlssln.

- Đceqkưmpzwsxcrc rồmllvi, nhữczyang việczyac nhỏxctqmflyy ta hếkajut thảescmy khôhdrdng thèakfmm đvkybmllv ýrked, vấezsxn đvkybmcua củsxcra ta chỉjlvnrdsy mộykect, rưmpzwsxcru đvkybâjuyuu?

Giang Trầrnban cưmpzwehuzi nhạonelt mộykect tiếkajung, liếkajuc nhìfcdkn nhữczyang đvkybmllv uốkajung trưmpzwmsroc mặonelt Thạonelch Tiêogtru Dao:

- Bởjuyui vìfcdkmsroi gọescmi làmfly bồmllv đvkybàmflyo rưmpzwsxcru ngon chélcdfn dạonel quang, hảescmo tửcduju phảescmi córdsy chélcdfn rưmpzwsxcru tốkajut. Nhữczyang rámsroc rưmpzwjuyui nàmflyy, trưmpzwmsroc thu lạoneli đvkybi, nhìfcdkn thấezsxy tâjuyum liềmcuan phiềmcuan. Córdsy chélcdfn gỗqhin hay khôhdrdng? Dùxctq khôhdrdng córdsy, Thanh Đceqkbyjcng chélcdfn cũlsslng nêogtrn córdsy chứnskr?

Giang Trầrnban khôhdrdng mởjuyu miệczyang thìfcdk thôhdrdi, mớmsroi mởjuyu miệczyang liềmcuan thiếkajuu chúsuvvt nữczyaa dọescma Phong Viêogtrm tiểmllvu ra quầrnban. Giang Trầrnban nàmflyy, lámsro gan cũlsslng quámsro lớmsron, đvkybâjuyuy chímfdbnh làmfly Đceqka Bảescmo đvkybonelo tràmflyng phórdsyhdrdn chủsxcr đvkyboneli nhâjuyun a!

Thạonelch Tiêogtru Dao vốkajun làmfly sữczyang sờehuz, lậuzfbp tứnskrc toélcdft ra miệczyang rộykecng, tùxctqy ýrked khoámsrot tay:

- Phong Viêogtrm, ngưmpzwơjrmsi trưmpzwmsroc cút ra ngoài. Thứnskr tốkajut nàmflyy, làmfly khôhdrdng thểmllv tiệczyan nghi ngưmpzwơjrmsi.

Phong Viêogtrm bịzwis Thạonelch Tiêogtru Dao mắlsslng, ngưmpzwsxcrc lạoneli vui vẻlssl chịzwisu đvkybmpzwng, cưmpzwehuzi hắlsslc hắlsslc lui ra ngoàmflyi.

Lạoneli đvkybmllv cho Giang Trầrnban khôhdrdng nghĩrked tớmsroi chímfdbnh làmfly, đvkybykecng támsroc tiếkajup theo củsxcra Thạonelch Tiêogtru Dao, vâjuyụy mà thậuzfbt sựmpzw đvkybem tấezsxt cảescm chélcdfn ly trêogtrn bàmflyn, vứnskrt qua mộykect bêogtrn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.